Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år"

Transkript

1 Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen år Correlation between 100 meter freestyle swim times and aerobic effect for competitive swimmers in the age of years Udarbejdet af: Christoffer S. Bach Fysioterapi studerende Daniel N. Ekeberg Adrian K. Wahlborg Daniel Borgen Intern vejleder Ekstern vejleder Lektor i fysioterapi Hans Kromann Knudsen Lektor i fysioterapi Ph.d.-studerende Tina Junge

2 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) Internvejleder: HansKromannKnudsen Eksternvejleder: TinaJunge Anslag: Samletantalanslag: Heraftekstanslag:68.973/herafitekstbokse:5105 Ordiabstrakt: Dansk:318 Engelsk:346 Opgavenerskrevetisamarbejdemellem:Christoffer*Sigmann*Bach,*Daniel*Nordeng*Ekeberg,*Adrian* Kristoffer*Wahlborg*og*Daniel*Borgen* DenneopgaveerudarbejdetaffysioterapeutstuderendevedFysioterapeutuddannelseniOdense, UniversityCollegeLillebælt,somledietuddannelsesforløb.Denforeliggerurettetogukommenteretfra skolensside,ogersåledesudtrykforden/destuderendesegnesynspunkter. Vigiverhermedtilladelsetil,atopgavenmåindgåiopgavebankenpåbiblioteketBlangstedgårdsvej4,og underforudsætningafatopgavenbedømmesbestået,kandensåledesstillestilrådighedfor interesserede. ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen Vivilgernetakkefølgendepersonerforhjælpogvejledningiforbindelsemedopgaven: Hans*Kromann*Knudsen* Tina*Junge* Mikkel*von*Seelen* Carsten*Borgen* Birte*Klausen* Alle*involverede*svømmere* Alle*frivillige*testpersoner* Alle*involverede*svømmeklubber UniversityCollegeLillebælt

3 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) Indholdsfortegnelse Abstrakt...1 Abstract...2 Indledning...3 Problembaggrund...4 Formål...8 Problemformulering...8 Problemstillinger...8 Teori...9 VO 2 max...9 KønogpubertetFfysiologiskeforskelle...10 Metodeogmateriale...12 Studiedesign...12 Dataindsamling...13 Pilottest...13 Population...14 Målemetode...16 Andersenstest...16 Afvigelser...17 Etiskeovervejelser...18 Litteratursøgning...19 Statistik...22 DeskriptivStatistik...22 Multipellineærregression...23 Resultater...24 Deskriptivstatistik...24 Prædiktivstatistik...27 Diskussion...29 Resultater...29 Metode...31 Bias...32 UniversityCollegeLillebælt

4 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) Litteratursøgning...33 Population...34 Konklusion...35 Perspektivering...36 Litteraturliste...37 Bilag...39 Bilag1 Oversigtover100meterfritiderår Bilag2 Enslydendetelefonsamtale...43 Bilag3 EnslydendeeFmail...44 Bilag4 Relevanteuddragfratestprotokollenaffysiskpræstationhosungesvømmetalenter...45 Bilag5 Spørgeskematiltrænerne...47 Bilag6 Spørgeskemaomkringskaderogsmerter...50 Bilag7 Informationsbrevvedrørendebachelorprojekt...53 Bilag8 Samtykkeerklæring...54 Bilag9 AnsøgningtilDatatilsynetogdenVidenskabsetiskeKomité...55 Bilag10 SamtykkeerklæringfraMikkelvonSeelen...56 Bilag11 BoxplotogQQFplot...57 UniversityCollegeLillebælt

5 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) Sammenhængen mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen år. Udarbejdetaf: ChristofferSigmannBach,DanielNordengEkeberg,AdrianKristofferWahlborgogDanielBorgen Abstrakt Baggrund Svømningersommangeandresportsgreneenkompleksdisciplin,hvormangeparametrespillerindpå udøverensperformance,og100meterfrierikkeenundtagelse.derbestræbesheletidenpå,atforbedre svømmepræstationen.deterderforinteressant,atundersøgehvilkenindflydelseaerobeffektharpå100 meterfritidenhosungekonkurrencesvømmereialderen10f16år. Formål Projektetsformåler,atkortlæggeassociationenmellemaerobeffektogsvømmepræstationernehos såveldesjællandskesomdefynskekonkurrencesvømmere. Metode Detteprojekterendelafetparaplyprojekt,derindsamlerdatafra6sjællandskeog4fynske svømmeklubberhoskonkurrencesvømmereialderen10f16år.deltagerneblevtestetudfraen standardiserettestprotokol.idettestudieindgår207svømmeremeddatapåsvømmetider,køn,alder, højde,vægt,regionogandersentest.muligesammenhængeerundersøgtvedhjælpafmultipellineær regression. Resultat Dersesensammenhængmellemsvømmernes100metertiderogVO 2 maxmedenforbedringpå1,07 sekunderpr1ml/o 2 /kg,manøger.denstærkesteprædiktor(b=f6,94,p=0,00)erkøn,hvordrengene svømmer6,94sekunderhurtigereendpigerne.hosdrengenesesensammenhængmellemsvømmetider ogvo 2 maxmedenforbedringpå1,3sekunderpr1ml/o 2 /kg,manøger.hospigernesesen sammenhængmellemsvømmetidogvo 2 maxhvordenstærkesteprædiktorerregion,idetde sjællandskepigerer3,68sekunderhurtigereenddefynske. Konklusion DersesensammenhængmellemsvømmetidogVO 2 max,hoskonkurrencesvømmereialderen10f16år, sompraktiskkananvendesaftrænereforoptimeringafsvømmepræstationen. Samletsetharkøndenstørsteindvirkningpåsvømmetiden.SermanpådrengeneerVO 2 maxdenmest indflydelsesrigeprædiktor,hvorimoddenstærkesteprædiktorforpigerneerregionsbestemt. Nøgleord: Ungekonkurrencesvømmere,VO 2 max,aerobeffekt,andersentest. UniversityCollegeLillebælt1

6 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) Correlation between 100 m freestyle swim times and aerobic effect for competitive swimmers in the age of years. Writtenby: ChristofferSigmannBach,DanielNordengEkeberg,AdrianKristofferWahlborg&DanielBorgen Abstract Background Competitiveswimmingisasmanyotherprofessionalsportsacomplexsportwhereseveralparameters playacrucialfactorforthecompetitor,and100meterfreestyleisnoexception.thegoalistoalways improvetheirperformance.aninterestingfactoristolookatiftheaerobiceffectcanadvanceyoung professionalswimmersaged10f16,in100meterfreefstyle. Objective: Theobjectiveistoexamineandidentifytheassociationbetweentheaerobeeffectandthecompetitive swimmersperformance,inswimmersfromsjællandandfyn. Method Thisprojectisanumbrellaproject,whichlooksatdatacollectedfrom6swimmingclubsfromSjælland and4swimmingclubsfromfyn.allsubjectsarecompetitiveswimmersintheagegroup10f16. Thesubjectswheretestedusingstandardtestprotocols.Thestudycompilesdatafrom207swimmers including;timings,gender,age,weight,height,regionandtheandersentest.correlationsareexamined byusingmultiplelinearregressions. The result Thereisacorrelationbetweentheswimmers100meterswimtimeandtheVO 2 max,withimprovements of1,07sec.forevery1ml/o 2 /kgincrease.thestrongestpredictor(b=f6,94,p=0,00)isgender,where malesare6,94sec.fasterthanfemales.inmalesanimprovementisseenof1,30sec.forevery1ml/o 2 /kg increase.infemalesthecorrelationbetweentimingsandthevo 2 max,ismostnoticeablewithregion. FemaleswimmersfromSjællandare3,68sec.fasterthanfemaleswimmersfromFyn. Conclusion Basedontheanalyseddatathereisacorrelationbetweenswimtimesofcompetitiveswimmers,aged 10F16andVO 2 max.thiscanbeusedbyswimcoachestoenhancetheswimmerscompetitiveedge. Overallthemostnoticeableimpactonswimtimesisgender.Whenlookingonlyatmalesthestrongest predictorcomesfromvo 2 max,whilelookingonlyatfemalesthestrongestpredictorisregion. Keywords Youngcompetitiveswimmers.VO 2 max,aerobeeffect,andersentest. UniversityCollegeLillebælt2

7 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) Indledning Dettebachelorprojekterdelafetstørreprojekt PhysicalPerformanceinYoungCompetitiveSwimmers, somgårunderforkortelsenppycs.emneterudbudtaffysioterapeutuddannelsen,universitycollege Lillebæltoghartilhensigt,atscreenefysiskpræstationhosungekonkurrencesvømmereialderen10F16 årfrasvømmeklubberpåfynogsjælland.paraplyprojektetblevstartetiefteråret2013,hvor5 bachelorgrupperbeskæftigedesigmed100konkurrencesvømmerepåfynialderenmellem10f15år. Voresinteresseberordelspåathavegennemlæstnogleafdisseprojekterfrasidsteår.Studierne fokuseredeblandtandetpåsvømmernesstyrke,bevægelighed,skaderogpubertet,mendererefter voresoverbevisningikkenogleafbachelorgruppernederhavdesvømmernesaerobeeffektsom hovedfokus.flereafdetidligereprojekterperspektiverertildetinteressevækkendeiatundersøgeom, derforekommergeografiskeforskellepåsvømmetiderneidanmark.efterathaveundersøgtsvømmeres 100meterfritiderialderen10F16årpåsvømmedatabasenOctoopen.dk,tegnerdersigetbilledeaf,at desjællandskesvømmereerdominerende.dennedominansbekræftesyderligeregennemet kvalitativt/kvantitativtstudie(1)omkringtalentudviklingenidanmark,afvonseelenm.,derer sportschefidansksvømmeunion. Iårerdertilknyttet6bachelorgrupper,somtilsammentester269svømmerefordeltpå6sjællandske klubberog4fynske.dasjællandskeklubberogsåinkluderesiprojektet,fangerdetyderligerevores interesse,imulighedenforatsammenlignesvømmernepåtværsafregionerne.voresformålmeddette projekter,atkortlæggeassociationenmellemaerobeffektogsvømmepræstationenhossåvelde sjællandskesomdefynskekonkurrencesvømmere. Foratfindesvømmernesværdierforaerobeffekt,harvibrugtAndersentest.Denneerendelaf projektetsfællestestprotokol,ogerenindirektemålemetodetilbestemmelseafvo 2 max. UniversityCollegeLillebælt3

8 UniversityCollegeLillebælt4 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) Problembaggrund Svømningersommangeandresportsgreneenkompleksdisciplin,hvormangeparametrespillerindpå udøverensperformance,og100meterfrierikkeenundtagelse. Nårderkiggespåsidsteårsstudieriparaplyprojektet,sesatsammenhængenmellemfaktorersomalder, styrke,kondition,bevægelighedogsvømmernesperformanceerblevetbelyst.vifinderdetdog interessantattydeliggøreudholdenhedsfaktoreniformafaerobeffektogdensindvirkningpådeunge svømmeresperformance.delspåbaggrundafdetidligerenævntebachelorprojekterogdelsmedafsæti TeamDanmarksogDansksvømmeunionstræningsanbefalingeriforholdtilsvømmerepådettealderstrin (2s.11F12). TeamDanmarkogDanskSvømmeunionstræningsanbefalingersomerrettetmodvorestestdeltagere,er ihøjgradfokuseretpåtræningafdenaerobeeffekt(2s.11).specieltialderen10f14årersvømmerne megetmodtageligeforpåvirkningafdeaerobeprocesser,derudviklerderesudholdenhed(2s.11). Deterderforinteressant,atundersøgeomdenaerobeeffekterenafdevæsentligstefaktorerforengod performancehosdeungesvømmere,ogomdennekanværeenafdeafgørendeforskellepåde sjællandskesvømmerekontradefynske. IstudietafvonSeelenkanmanse,atderigennemdesenesteårharværetenmarkantregionalforskel påtværsafårgangeneidanskekonkurrencesvømmere(1).dennemarkanteforskelipræstationeraf sådankarakter,atderikkelængerekanværetaleomentilfældignedadgåendeellermidlertidigperiode indenfortalentudviklingivestfdanmark(1).studietomfatter99konkurrencesvømmereog8trænere, hvorsvømmerneharsvaretpåspørgeskemaogtrænerneerblevetinterviewetomkring træningsprioriteringer.i2005såman,atover75%afmedaljerneveddanskemesterskaberfor ÅrgangssvømmeregiktilkonkurrencesvømmerefraSjælland(1).Detsammegørsiggældendedeseneste år,hvortendensenerfortsat.dettetydeliggørespåoctoopen.dk(3),somereninternetside,derblandt andetvisersvømmeresbedstesvømmetider.detsesibilag1,atdesjællandskekonkurrencesvømmerei alderen10f16dominereredetop5pålandsbasisiår2013,ogdettebilledetegnedesigdesudenogsåfor detidligereår(4). Setudfra,atDanmarkeretlillehomogentland,antagervi,atmanikkeerfødtmedbedre svømmekundskaber,udfraetfysiologiskeoganatomisksynspunkt,påsjællandendpåfyn.forklaringen børderforfindesetandetsted,ogdeterinteressanterundersøge,omdenaerobeeffekterregionalt forskelligogharafgørendebetydningforengodperformancepå100meterfrisvømning? IettværsnitsstudieafToussaintHMetal.(5)harmanundersøgtsammenhængenmellemudtrætning (fatigue),svømmetagsfrekvensogfartisvømning.sammenhængenermåltvedhjælpafetsåkaldt MADF system,derelektroniskmålersvømmetagsfrekvensenpå100metersamtkraftenihvertsvømmetag. Studietkonkluderer,atudtrætningafsvømmerenharennegativindvirkningpåfrekvensenafsvømmetag veden100metercrawl.deførste25meterderblevtilbagelagtsammenholdtmeddesidste25meter, visteennedgangpå24%ikraftudviklingmåltiwatt.dettemedførteethastighedsfaldpå12,4%.tillige såmanetfaldisvømmetagsfrekvens,måltihertzpå10,6%,fradeførste25metersammenlignetmed desidste25meter,ideialttilbagelagte100meter.mankanderforformodeatnedsatudholdenhed, eventueltiformafaerobeffekt,kanværeårsagtiltidligudtrætning.udtrætningenkanføretiletfaldi svømmetagsfrekvensen,kraftudviklingenoghastigheden.såudfradettestudiekantræningafden

9 UniversityCollegeLillebælt5 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) aerobeeffektmuligvisgivebedre100metertider.iforlængelseafdettehenvisertoussainthmetal.(5) ogsåtilettværsnitsstudieafwakayoshiketal.(6),somfandtudaf,at6månedersaerob svømmetræningresultererienøgningafsvømmehastighedogsvømmetagslængdehos konkurrencesvømmerepåethøjtnationaltniveau.testgruppenblevtestetpå400meterfrisvømningog minimum12timereftersidstetræning.testresultaterneblevmåltoganalyseretvedhjælpafdouglas Bagmetoden. IfølgevonSeelenskvalitativ/kvantitativestudie(1)sesdet,atdererregionaleforskellei træningsmængden.igennemsnittrænerdesjællandskeklubberengangmereomugensammenlignet meddefynskeogjyskeklubber(1). Udfradetteerdetligeledesbemærkelsesværdigt,atsvømmernesopfattelseaftrænerenens prioriteringeritræningen,erforskelligivest,svarendetiljyllandogfyn,iforholdtiløst,svarendetil Sjælland.Afde99adspurgtesesdettydeligt,atsvømmerneiøstmener,atvigtighedenaffysisktræning erafhøjesteprioritethosderestrænere.ivestmenersvømmerne,atdetprimærefokuslæggespå teknik.sefigur1.1og1.2(1) IetreviewafRodriguezF.etal.Somindgåribogen Worldbookofswimmingfromscienceto performance (7.kap.11)sesdet,atbrugenafaerobeprocesserpå100meterfrisvømning,kanvariere fra5%ogoptil54%,setudfrade8studier,somopsummeres(7.kap.11s.8).detstorespændskyldes uenighedomkringindtrædelseafdeaerobeprocesserpå100meter,nårdetmålesmanueltibassin. Derforharmanopstilletencomputersimulationafen100meterfrisvømning.Simulationenviser,at41% afdettotaleenergiforbrugkommerfraaerobeprocesser.aerobeffekterderforafhøjbetydning,daet faldafmuskelkontraktionerogtidspunktetforudtrætningellersvilleforekommetidligere,hvisikkede aerobeprocessereristandtilatopretholdeenergibehovetdesidste2/3afdistancen(7.kap.11s.11). VigtighedenforstærkesafdettidligereomtaltestudieafToussaintHMetal.(5),derviser,atfartenog svømmetagsfrekvensenfalderdesidste25meter. Ovenståendepointereskunyderligere,nårsvømmedistancenogtidenøges.Ifølgeetreviewstudieaf ToussaintHMetal.(8)sesdet,atdeaerobeprocessersindflydelsepåenergiproduktionenstigeritakt medsvømmedisciplinensdistanceogvarighed,somfigur2illustrerer.pågrafenrepræsenterer oxidation deaerobeprocessor,mens glycolosis og ATPFCP repræsentererdeanaerobe. Figur&1.1&Svømmernes&opfattelse&af&fokus&på&fysisk&træning& (Bilag&1&s.&56)& Figur&1.2&Svømmernes&opfattelse&af&fokus&på&teknisk&træning.&

10 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) Figur&2&Betydning&af&de&forskellige&energisystemer&afhængig&af&distance& Ataerobeffekterenvæsentligfaktorforungesvømmere,understregesdesudenireviewstudietaf LavoieJMetal.(9).Studietviser,athøjeresvømmereskalbrugemindreenergiendlavere,forat svømmeidensammehastighediensprint(9).udfradettemåmanformode,atbørnharbehovforen størreaerobeffekt,forattilbagelægge100metersammenlignetmedenvoksen,daoverståendestudier tagerudgangspunktivoksne.viantagerderfor,atnårvoksnesenergiprocesser,ien100meter,kommer fraaerobeprocesserdesidste2/3delafdistancen,måkravettilbørnsaerobeprocesser,somminimum væreensellerhøjere.detteformodespåbaggrundafteorienombørnsvækstkurve,(jf.teoriafsnittet Kønogpubertet fysiologiskeforskelle ),hvorspecieltdrengeikkeerfuldtudvikletihøjden,førdeer 20år.Såhvismanantager,atde10F16årigesvømmeresomudgangspunkterlavereendvoksne,måde somminimumværeafhængigeafdeaerobeprocesserdensidste2/3deleafdistancen. IdetstørstedemografiskestudieiEuropaafWisløffU.etal.(10)undersøgessammenhængenmellem VO 2 max,alderogkøn.dersesensignifikantforskelmellemvo 2 maxogkøn,hvorkvinderharenvo 2 max,derer18,7%lavereendmænd.studieterbaseretpåmålingeraf3816raskemændogkvinderi alderen20f90år.denhøjestevo 2 maxmålingsesidenyngstealdersgruppepå20f29år.påbaggrundaf dettestudieerdetinteressantatse,omdennepåvistekønsligefogaldersmæssigepåvirkningafvo 2 max,ogsågørsiggældendepåvoresprojektsdeltagere,ogomdetharindflydelsepåderessvømmetider. IdetteprojekttagerviudgangspunktiAndersentest,somerenangivelseafsvømmernesVO 2 max,udfra løbedistancemåltimeterpålandogdermedetudtrykforderesaerobeeffekt.figur3istudietaflavoie etal.(9)viser,atdererengodkorrelationmellemvo 2 max,måltil/min,på12minuttersløbetestog12 minutterssvømmetest,medenrfværdipå0,95.studietblevudførtafsvømmere,ogresultaterne fremgårafnedeståendefigur.residualerneliggeromkringdenrettelinje,hvilketvilsige,atensvømmers opnåedevo 2 maxved12minuttersløbetest,ertætpådensammeværdi,somdenpågældende svømmervilopnåveden12minutterssvømmetest. UniversityCollegeLillebælt6

11 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) Figur&3&Korrelationen&mellem&svømmeres&VO 2 &max&ved&løbetest&og&svømmetest&(9)& Medudgangspunktiproblembaggrundenerbehovetforbelysningafdettestudiesproblemfeltrelevant forblandtandetsvømmetrænereogfysisketrænere,dermåtteværetilknyttetkonkurrencesvømmerei hverdagen.iformaffysioterapeuterskompetenceindenfortræningafdenaerobeeffekt,kandisse hjælpetilatidentificerebehovetforprofylaktiskfogpræstationsfremmendetræningforsvømmerne. Gennemdettestudiebestræbesderpåatfåkendskabtildedeltagendekonkurrencesvømmeres udholdenhed,setiforholdtilandresvømmereogiforholdtilsvømmernestider. Deterifysioterapeutiskinteresseatkendetildisseværdierforatkunnetilrettelæggeogprogrediere træningen. UniversityCollegeLillebælt7

12 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) Formål Atkortlæggeassociationenmellemaerobeffektogsvømmepræstationernehossåveldesjællandskesom defynskekonkurrencesvømmere. Problemformulering Hvilkensammenhængsesmellemaerobeffektogsvømmepræstationpå100meterfrisvømninghos konkurrencesvømmereialderen10f16år. Problemstillinger PS0 Hvilkesammenhængsesdermellemaerobeffektogsvømmepræstationen,nårmantager højdeforkøn? PS1 Hvilkesammenhængsesdermellemaerobeffektogsvømmepræstationen,nårmantager højdeforalder? PS2 Hvilkesammenhængsesdermellemaerobeffektogsvømmepræstationen,nårmantager højdeforregionaleforskelle? UniversityCollegeLillebælt8

13 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) Teori AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) IteoriafsnittetkortlæggesdenoverordnedeteoribagVO 2 maxogdefysiologiskeforskelleipuberteten, nårmantagerhøjdeforkøn.dettegøresforatbegrebsafklareogforatskabeenforforståelsefor problemstillingerneiopgaven. VO2 max Altefterhvorlangtidensvømmekonkurrencetager,altsåafhængigtafhvilkentypesvømmekonkurrence derkonkurreresi,erderforskellei,hvorstorgradkroppensenergikommerfradeanaerobeogaerobe processer.uansettypeafsvømmekonkurrencenerbådedeanaerobeogaerobeprocessernødvendige. Jolængeredistancederskalsvømmes,ogdermedjolængeretiddisciplinenvarer,destomereerde aerobeprocesserdominerendeforenergiproduktionen.ifølgedettidligereomtaltestudieaftoussaint HMetal.(8)viserfigur4,atdeanaerobeprocessererdominerendefrabegyndelsenafenkonkurrence, mensdeaerobeprocesseritaktmedkonkurrencenslængdefårmereogmerebetydning.somillustreret påfigur4begynderdeaerobeprocesseralleredeatdominereefter40,2sekunder.ifølgeoctoopen.dk(3) lyderdenbedsteaktuelle100meterfritidforaldersgruppen10f16årpå51,57sekunder.altsåharde aerobeprocesserstorindflydelsepåminimumdesidste11sekunderafen100meterfrisvømning. Itillægtilovenståendeogsomtidligerenævnt,argumenterer Aldersrelaterettræningisvømning af TeamDanmarkogDanskSvømmeunion(2)for,ataerobtræningmedstorfordelkantrænesafalle svømmereuansetpubertetsmæssigstadieellerfysiskforfatning.derformenervi,atfokuspådenaerobe effekthossvømmereialderen10f16åreryderstrelevant. Iprojektetkiggervipåenmuligassociationmellemsvømmernesaerobeeffektogderessvømmetider. Denaerobeeffekteretudtrykforkroppensevnetilatdanneenstorenergimængdepr.tidsenhedunder UniversityCollegeLillebælt9 Figur&4.&Indtrædelsen&af&de&forskellige&energisystemer&over&tid.&(8,&fig.&9)&

14 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) forbrugafilt.veddenmaksimaleaerobeeffektforståsdenmaksimaleiltoptagelsemåltiliteriltpr.minut ogsåkaldetvo 2 max.vo 2 maxergennemmangeårblevetbrugtsomenindikatorfor udholdenhedsniveauetogeridetteprojektogsåetudtrykforsvømmernesudholdenhed.vo 2 maxkan testesvedmaximaltudholdendearbejde,hvormanfårenvo 2 maxværdiogdermedettalpåkroppens aerobeeffekt.detkantestesdirektevedhjælpafdouglasbagmetoden,hvormanmålerforbrugetafo 2 ellerindirekte,somvihargjortviaandersentestderensubmaksimalløbetest,hvormankanomregne dentilbagelagtedistancetilvo 2 max(11). VO 2 maxerafhængigafkøn,alderogtræningstilstand.desudenafhængerdenafpersonenshøjdeog vægt,idetenstorpersonsomudgangspunktharenstørremaksimaliltoptagelseendenlilleperson. DerforkanVO 2 maxentendefineressomenabsolutfellerrelativværdi.absolutvo 2 maxdefineressoml O 2 /perminut,mensrelativermlo 2 /min/kg,ogsåkaldetkonditallet.forskellenvedabsolutfogrelativ VO 2 maxer,atsidstnævntetagerhensyntilpersonstørrelseudtryktikropsvægt. DermedvilenstørrepersonsomudgangspunktaltidhavehøjereVO 2 maxendenmindre.dettegør,atvi ikkekansammenligneresultaternepåtværsafsvømmerne.viharderforiopgavenvalgtatforholdeostil denrelativevo 2 maxvedatomregnedentilbagelagtedistanceimetertilkonditalvedhjælpafen standardiseretomregningsformelopgivetafandersentest(16). Enforbedringafdenaerobeeffektkanskegennemaerobtræning,dergiverethøjeremaksimalt oxygenoptag(vo 2 max).vo 2 maxerenforudsætningforatopnågodepræstationer,menenhøjvo 2 max erdogikkenødvendigvisdenafgørendefaktorforsuccesellerej,sidenarbejdsøkonomi,udnyttelsesgrad, teknik,styrkeogpubertetogsåspillerenrolleipræstationen(15s.64f67). Køn og pubertet - fysiologiske forskelle Nårmanskalbeskrivebørnogungesudvikling,skelnermanoftemellemtomåderatfastslåenalder;den kronologiskealder,dersvarertiludøverensalderiårsamtdenbiologiskealder;someretudtrykfor,hvor langtudøverenerisinbiologiske udvikling.specieltivorespopulationsom harenaldermellem10og16,sesderofte storeforskellemellemdenkronologiskef ogbiologiskealder.denneforskelopstår, fordideterforskelligt,hvortidligtden biologiskeudviklingindtræder,oghvor hurtigtudviklingengår(12). Drengeogpigerharensvækstmønster indtilomkring12årsalderen,hvorefter mansnakkerom,atderskeren pubertetsvækstspurt.dennevækstspurt indtræderhyppigst2årtidligerehospiger endhosdrenge.dettebevirkerbl.a.,at pigerbegynderfysiskatudviklesig tidligereenddrenge.detteereksempelvis Fig.&5.&Piger&og&drenges&gennemsnitlige&og&absolutte&højdetilvækst&(12).& ogsågrundentil,atpigerienkortperiode UniversityCollegeLillebælt10

15 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) erhøjereenddrenge(figur5).altsåvilderindenforprojektetsaktuellemålgruppekunneopleves,atder eksistererenbiologiskaldersforskydningmellemkønnene.afsammeårsagkanderderforindenfor årgangssvømningogsåforekommeenkronologiskaldersforskel,såledesaten12årigpigesvømmerpå sammeniveausomen14årigdreng. Muskeltilvækstenhosbeggekønerensindtilpuberteten,hvorefterpigernesmuskeltilvækstfladerud. Hosdrengenetiltagermuskeltilvæksten,primærtpågrundafproduktionenaftestosteron.Piger begynderistedetatøgederesfedtmasse.dafedterinaktivtvævogikombinationmed udfladningsperioden,vilpigerderforhaveenlaverefunktionelstyrkeenddrenge. HvadangårVO 2 max,øgesdennehvertårhosbeggekønindtilpuberteten.hosdrengestigerforøgelsen afvo 2 maxunderpuberteten,hvilketskyldesdrengestiltagendemuskeltilvækst.muskeltilvækstengiver enforøgetkapilarisering,derindbefattermusklernesevnetilatudtrækkeogudnytteilteniblodet.piger derimodvilopleveet steadystate ivo 2 maxudviklingen.detteskyldes,atpigersmuskeltilvækst,som tidligerenævnt,fladerud.derforharkvindergennemsnitligtca.25%laverevo 2 maxendmænd(12)(13 s.62f70). UniversityCollegeLillebælt11

16 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) Metode og materiale AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) Studiedesign Viharide6bachelorgrupperindsamletdataogbearbejdetdettemedforskelligfokus.Forat sammenlignepopulationen,ivorestilfældekonkurrencesvømmere10f16år,harvivalgtatdesignevores studiesomentværsnitsundersøgelse. TværsnitsundersøgelsebetragtesmedevidensniveauIIIstyrkeC,tabel1(14s.57). Hensigtenmedevidenshierarkieter,atforskelligestudiedesignsogpublikationstypervægtesforskelligt. Dettekommertiludtrykved,atudsagnderstammerfraetforskningsdesign,derbefindersiglavti evidenshierarkietvægteslavereendetudsagn,derbefindersighøjereihierarkiet. Tværsnitsundersøgelsebeskriverdentidsramme,hvormangennemførerundersøgelsen.Udfra tværsnittetkanviangiveforekomstenafsvømmere,derharenstørreaerobeeffekt,sammenlignetmed deandredeltagendesvømmere,vedatanvendedatafraandersenstest.derforkandettestudieogså kaldesetprævalensstudie(15s.82). Fordelenveddennetypestudieer,atdetindbefatterrelativefåomkostninger,ogstudiedesigneter forholdsvisukompliceretatfremstille.samtidigkandetanvendespåenspecifikafgrænsetgruppe,i projektetstilfælde:konkurrencesvømmereialderen10f16år(15s.84).ulempenveddennetypestudie erdog,atdetikkebelyserårsagen,menderimodervelegnettilatforklaresammenhængemellemflere variablerherognu,somdettilstræbesidetteprojekt.detteerogsåenafårsagernetil,atstudiet befindersiglængerenedeievidenshierarkiet. Studietbetragtessomkvantitativt,dadetindeholderkvantitativeværdierfrakonkurrencesvømmerne,i formaftalogkantolkespåenratiofintervalfskala (14s.80F83). Tabel&1&Evidenshierarkiet&for&studiedesign&(14&s.&57)& UniversityCollegeLillebælt12

17 UniversityCollegeLillebælt13 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) Dataindsamling Denindsamledeinformationivoresdatabasestammerfrafirefynskeogsekssjællandske svømmeklubber.vierialtseksbachelorgrupper,derfungerersomenstorprojektgruppemedto tilknyttedevejledere,iformafhansk.knudsenflektorifysioterapi,ogtinajungeflektorifysioterapiog Ph.dstuderende. Grupperneerorganiseretsåledes,atderervalgtenkontaktpersonfrahverafde6grupper,somhar ansvaretforkommunikationenmellemgrupperne.ydermereerdervalgttotovholdere,somhardet overordnedeansvarforatdeadlinesogaftaleroverholdes.dervarudarbejdetenoversigtover potentiellesvømmeklubber,somkunneværeinteressanteforprojektet.listenindeholdtsvømmeklubber fraforrigeårsuppleretmedklubberfrasjælland.hverafde6bachelorgrupperharhaftansvaretforat tagekontakttiltoklubberhver,hvoraftiafklubberneindvilligedeiatdeltageiprojektet. Derblevtagettelefoniskkontakttilklubbernemedudgangspunktienenslydendetelefonsamtale(Bilag 2).DenmundtligeaftaleblevbekræftetviaenenslydendeeFmail(Bilag3).Derblevisamarbejdemed klubbernefastsatdatoerfortestning.svømmeklubbernetilsendteosnavnelisteoverdedeltagende svømmere,såderpåforhåndkunnedannesetoverblikoverantalsvømmere,samtforberedescoringsark mednavntilhverenkeltsvømmer. Eftersomdeterforskelligegrupper,derstårforattestedeforskelligesvømmere,erdetvigtigtat standardiseretestmetoderneforatundgåbias.somtidligerenævnterprojektetenfortsættelseafppycs projektet,derblevstartetiefteråret2013.derforbenyttesprojektetsfællesudarbejdedetestprotokol fraefteråret,tilscreeningenafdenneomgangsdeltagerefradetisvømmeklubber.denneprotokol indbefatterenudførligbeskrivelseafhverenkelttest,etbillede/illustrationafopsætning/udførelse,samt enordretinstruktion,derskalgivestilsvømmerne. Deinvolveredebachelorgrupperisvømmeprojektetblevifællesskabenigeomatafholdeetfællesmøde onsdagd.2april2014,hvoralletestsblevgennemgået,biasblevdiskuteretogtvivlsspørgsmålafklaret. Formåletmedtestprotokollener,atalletestenebliverudførtstandardiseret.Detteindebærer,attestene bådebliverinstrueretfogudførtens,såledesatfejlkilderelimineres,ogdetermuligtatsammenligne resultaternemedresultaternefraefteråret. Pilottest Eftertidligerenævntemøderhvorprotokollenogtestformuleringenblevmodificeret(Bilag4),blevder afholdttredagemedpilottests.formåletmedpilottestenevar,atfåerfaringmedtestprotokollenog dervedminimerebias,samtfåøvetpårelevantemålgrupper. Denførstedagskullefungeresomenuformeløvedag,hvorvennerogfamilieageredetestpersoner.Der varmulighedforatfåstyrpåorganiseringenogskabterfaringeriforholdtil,hvorledestestningen fungerernemmestogmesthensigtsmæssigipraksis. DennæsteøvedagforegikmedeleverfraenfolkeskoleiOdense,svarendetildeyngstedeltagerei svømmeprojektet.hervardetpædagogiskeaspektifokus,iformafatkunnefremståklarogtydeligover forbørn.

18 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) SidsteøvedagindebartestningafeleverfraetgymnasiumiOdense,svarendetildeældstedeltagerei projektet.gymnasieklassenereneliteklasseogenafteamdanmarksuddannelsespartnere.dettegør overførselsværdienhøj,daeleverneogsvømmernebeggeudøveridrætpåeliteniveau. Derblevifællesskabundervejsjusteretdetorganisatoriskeogpraktiskemedhenblikpåatfådeofficielle testdageafsvømmerne,tilatforløbestandardiseretogsåhensigtsmæssigtsommuligt. Derblevtilhverafdedeltagendesvømmeklubberudsendtenkonvolut,indeholdendeetspørgeskematil trænerneift.svømmetræningen(bilag5),etspørgeskematilsvømmernevedrørendeskaderogsmerter (Bilag6),etinformationsbrevtilforældrenevedrørendeformåletmedtestningen,hvilketests svømmerneskaligennem,praktiskeoplysninger,samtbekendtgørelseafatsvømmerneharfuld anonymitet,ogatderesdatabliverbehandletfortroligt(bilag7).ydermereindeholdtkonvoluttenen samtykkeerklæring,derskulleunderskrivesafforældreneogreturneresindentestdagen(bilag8). Svømmeklubberneblevtestetiperioden Dervarialttiklubber,derblevfordeltpå de6bachelorgrupperiparaplyprojektet.vedhvertbesøghosderespektiveklubber,varderhenholdsvis enbachelorgruppe,derhavdehovedansvaretsamtidigmed,atenandengruppehjalpmed dataindsamling. Testdatablevhereftersamletienfællesdatabase,hvorogsåtidligereårstestresultatererregistreret.Ud fradennedatabase,harviideforskelligegrupperkunnetrækkedetspecifikkeogrelevantedata,dervar nødvendigforarbejdetmedprojektet.resultaterneblevregistreretmedepifdata,vedattalleneblev plottetindidatabasenogefterfølgendekrydstjekketafenanden.tilslutblevaltindtastetdataoverført tiletudvikletmatrixfsystem.matrixsystemetoverhverenkeltsvømmerudleverestilderespektive træneremedhenblikpåatkunneoptimereogudviklesvømmernespræstation. Population Iprojektetblev330konkurrencesvømmerefordeltpå11klubber,tilbudtatdeltage.Énklubmed25 svømmerevilleikkedeltage.såledeserderbesøgttisvømmeklubberogtestet246udøvere,fordeltpå 105drengeog141piger.25deltagereblevekskluderetfraAndersentestgrundetdetilhørende nedeståendeinklusionfogeksklusionskriterierfordennetest.14blevyderligereekskluderetgrundet manglendeofficiel100meterfrisvømmetid.hermedudgjorde207konkurrencesvømmerevores population,heraf91drenge(m=12,92sd=±1,42)og116piger(m=12,51sd=±1,47).oversigtoverhele udvælgelsenafdeltagerekansesifigur6. Inklusionskriterier: UniversityCollegeLillebælt14-10F16år - Udtagettilkonkurrenceholdisvømningisinklub - Underskrevetogafleveretsamtykkeerklæring Eksklusionskriterier: - Manglendeunderskriftpåsamtykkeerklæring

19 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) - Skaderderharpåvirkningpåtestenesomskalgennemføres - Manglendekorrekttøjogfodtøj - Harikkeofficiel100meterfritidtilgængeligpåoctoopen.dk - IAndersentest: o o o o Penicillinindenfordesidste14dage Feberindenfordesidste14dage Intetmåltidforudfortestningen HarikkegennemførtAndersentest Figur&6.&Flowchart&over&sample.& Aldersgruppen10F16årerfastsatafPPYCS.Årsagentilatdeltagelsepåkonkurrenceholderetkrav,idet derønskesensåhomogenpopulationsommuligtbeståendeafkonkurrencesvømmere.fordeltagelsei UniversityCollegeLillebælt15

20 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) testningenerdetetkrav,atsvømmerneharafleveretsamtykkeerklæring,ogdervedfåetsamtykkefra forældrene,idetsvømmerneikkeermyndige.deltagernemåtteyderligereikkehaveskader,dadetvil væreenbias,derpåvirkerderesperformanceogdervedtestresultaterne.deltagerneskalhavesamme udgangspunktfortestningen,hvilketerenafgrundenetil,atppycsharfastsatatsvømmerneskalhave enspåklædningpå.ivoresstudieerderblevetopstilleteksklusionskriteriet,manglendeofficiel100 metertidpåoctoopen.dk(3).detteskyldes,atvoresstudieskalsepåsammenhængenmellem svømmetiderogandersentestresultatetomregnettilvo 2 max.derforharviogsåopsatkriteriet,at deltagerneskalhavegennemførtandersentest.despecifikkeeksklusionskriterierforandersentester angivetafselvetestenogerafhensyntildeltagernessikkerhedoghelbred. Målemetode VoresprojektindgåriPPYCS,hvilketgør,atviskalgennemførefleretestsudoverAndersentest,somvi harvalgtattageafsæti,dadenmålervo 2 Max.DetestssomindgåriprojekteterselvvurderetTanner score,højdeogvægt,beightonstestforhypermobilitet,horisontalskulderabduktion(aktiv/passiv), sideplanke,siddenderotationstest,hoppehøjde,håndtrykskraftogpedulløbstest. Andersens test Mådenvivilundersøgesammenhængenmellemsvømmernesudholdenhedogperformancepå100 meterfriervedattageudgangspunktiandersenstest.testenbrugestilatmåleudholdenhedogkanved udregningbestemmeudøverenskondital.testenernemoghurtigatgennemføre.udstyretderkræves ermålebånd,fløjte,stopurogminimum4kegler. Testengennemføresvedat:måleenbanepå20meterop,deltagerneløberfremogtilbagesåhurtigsom muligt,deltagernerørerjordenmedhåndenvedendenafbanen,skiftevis15sekundersløbog15 sekunderspause.tilsammenvildeltagerneløbe5minutterogtestentagerialt10minutter.testen startesogstoppesvedetfløjtfratestleder.deltagerneorienteresomderesdistanceundervejs,og opmuntresmedros.detgælderbådelederenfortesten,dedertæller,ogdederkiggerpå.dedertæller, skalholdeøjemeddeltagerenestilstandogvedtegnpåtotaludmattelse,skaltællerforsøgeatfå deltagertilattagedetlidtmedro,tildeltagerharkontroligen.hvisdeltagerneopleversmerteribrystet, skalmanværeopmærksompåmulighedenforukendtehjerteproblemerellerastma.nårtestenafsluttes skaldeltagernesættesigpågulvetidenretning,deharløbet,sådanatdistancensomertilbagelagt,kan udregnesaftæller.resultatetiandersentesterudtrykfor,hvorlangttestpersonenharløbetimeter,og sigersomudgangspunktikkenogetompersonensudholdenhed.derforkanmanomregnetestresultatet tilkonditalvedhjælpafenstandardiseretformelangivetafandersentest. Andersentesterenstandardiserettestogharfølgendeeksklusionskriterier:harikkespistmorgenmad forudfortesten,harværetalvorligsygindenfordesidste14dage,hartagetpenicillinindenfordesidste 14dageogharikketagetastmamedicinforudfortesten(hvisdeltagerharastma)(Bilag4). AndersentestervurderettilatværevalidfortestningafVO 2 max(11)(16).ifølgeartiklerneafahlert.et al.ogandersenlb.etal.giverandersentestetreliabeltogkorreleretudtrykfortestpersonens VO 2 max.artiklernedannerdervedgrundlagforvoresvalgafandersentestsomparameterformålingaf svømmerensudholdenhed. UniversityCollegeLillebælt16

21 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) ItværsnitsstudietafAhlerT.etal.(11)ersammenhængenmellemAndersentestogVO 2 maxblevet testet.studietblevgennemførtpå31deltagereialderen6f9år,ogdeterminationskoefficientenblev fundettilatværer=0,85,p=0,0002.istudietafahleretal.(11),blevtestenforetagettogange,hvor meanflængdenførstegangvarpå988±77mogandengangpå989±87m,p>0,05.udfradeninformation blevdeterminationskoefficientenafreliabilitetensattil0,86,p<0,001,hvilketsigeratresultaterneikkeer opståetvedentilfældighedogatdersesensammenhængmellemvariablerne. IettværsnitsstudieafAndersenLB.etal.(16)blevsammenhængenmellemAndersentestenogVO 2 max ligeledesundersøgt.14fodboldspillereialderen14,2f15år,57børnialderen9,9f11år,og27 sundhedsstuderendeialderen20f27årblevtestet.korrelationskoefficientenforgrupperneblevsamlet angivettilr=0,84.testenblevgennemførttogange,ogdistanceforskellenmellemdetoforsøgvarpå 15±61meter,p=0,102,hvilketgiverendeterminationskoefficientenafreliabilitetenpå0,84. DerforharvivalgtattageafsætiAndersentestmedhenblikpåatidentificeresammenhængemellem aerobeffektogpræstation,datestenervalideretogreliabeliforholdtilangivelseafvo 2 maxogderved etudtrykforaerobeffekt.(16) SomtidligerenævnterresultatetiAndersentestenangivelseafdentilbagelagtdistanceimeter. DistancenkanomregnestilVO 2 maxvedenstandardiseretformel(16): VO 2 max=18,38+(0,03301*distanceimeter) (5,92*køn) Køn:Mand=0ogkvinde=1 VO 2 maxbeskriver,hvormegetiltkroppenkanoptagepr.minutpr.kgkropsvægt,ogderforerenheden forvo 2 max:vo 2 max=mlo 2 /min/kg(14s.54f55). Afvigelser Voresgruppehavdeansvaretforattestetresjællandskeklubber.Derblevgivetmundtligudtrykfor trænernestilfredshedmedtestningen.dogmødtevinogleudfordringeroptilogpåtestdagene. Vihavdeudfordringermedkommunikationenmedenklubdergernevilledeltage.Grundetdiverse stævnerogmesterskaberoptiltestdagenvartrænerensværatkommunikeremed.klubbenmåtte desværrespringefraenugeførtestdagengrundetendnuetlængerevarendestævnedeskulledeltagei,i sammeperiodesomvorestestperiode. Foratkompenserefordetantalsvømmerefradenneklubderikkeskulletestesalligevel,indvilligedeen afdeandreklubberi,atstilleopmedendnuetsvømmehold,såledesatdetsamledeantaldeltagerei populationenikkefaldt. Viderevarviudfordretiforholdtilkontaktentilendnuentræner.Vikunneikkekommeitelefonisk kontaktmedtrænerenogoptiltestdagenhavdeviblot,viamegetfå s,aftaltdatoogstedfor testningen.vifikforensikkerhedsskyldbekræftetvoresaftalemedklubbengennemklubbensformand. Påtestdagenafdenneklub,målteviosfremtilathallenvar1meterforkorttilatlaveAndersentest.Vi UniversityCollegeLillebælt17

22 UniversityCollegeLillebælt18 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) måttederforudføreandersentestpåennærliggendegang.vivurderedeatgangengodtkunnebruges udenatbiasvilleopstå,dadenvarubefærdet,rummeligogunderlagetvarfastogplant.dogvargangen smallerehvilketbetødatvimåttelavetoandersentestbaneriforlængelseafhinanden. EntestpersonmåtteafbrydeAndersentestgrundethyperventilationogenandenhavdeglemtsin astmamedicin,menfikdetbragttilsigogindtagetførandersentest. Undervejsitestningenblevviafbrudtafenandenklubderhavdebookethallenogvimåtteflyttevores udstyrudpågangenogfærdiggøretesteneder.trænerenvidsteikkeathallenvarblevetbooket. Ialleklubbernefikviførstsamtykkeogspørgeskemareturpåtestdagen.Detvarenudfordring,atvi måttebrugetidpåatindsamleogtjekkeatsamtykkevarunderskrevetogomalledeltagerevarskadesfri. Deltagernevardogogsågodetilselvatinformereosomskaderindendeforskelligetests. Iettilfældevarsamtykkeogspørgeskemaerikkereturneretindentestdagen.Trænerenhavdedog samtykkeliggendefraforældrenepr.mailsomvikrævedeatse.efterdialogmedvoresvejledervalgtevi atgennemføretestenealligevel.deunderskrevnefysiskesamtykkeerklæringerogspørgeskemaerblev indsamletdenefterfølgendedag. Iforholdtiltestenevardertrepersonerderhavdeglemtindendørssko,mendisselåntesko.Desuden villetrænerenienafklubberneikkehaveatsvømmerneudførtesideplanken,dahantidligerehar oplevetatdethargivetsvømmerneskader.sideplankenmåtteidenneklubderforundlades. Etiske overvejelser ProjekteteranmeldttilDatatilsynetogdenVidenskabsetiskekomite.Detblevdogvurderetafkomitéen, atderikkevaranmeldepligt,daviikkeudførerenintervention(bilag9).voresetiskeovervejelseri projektettagerudgangspunktihelsinkifdeklarationen(18),somberørerforskning,deromhandlertestaf individer. Svømmernesforældreblevinformeretomprojektetoghvilketypetests,dervilleindgåiprojektet gennemetinformationsbrev(bilag7).endvideregjordevidetklart,atalleimpliceredeiprojekteter underlagttavshedspligt,hvilketbetyder,atbørnenesrettilanonymitet,mulighedfortilbagetrækningaf samtykkeogsikkeropbevaringafdataertydeliggjort.endvidereblevderiinformationsbrevetvedlagten samtykkeerklæringentilforældrenemedanmodningom,atdetteskulleafleverestilklubbenstræner indentestdagenforatsikre,atflestmuligtvartilrådighedfordeltagelseiprojektet.detvaretkravfra projektetsside,atsamtykkeerklæringfraforældrenevarafleveretsenestpåtestdagen,dadetikke tillades,atdeltageiprojektetudensamtykkeerklæringen. IforbindelsemedvoresøvedagepåfolkeskolenoggymnasietudførteviikkeTannerscore,davimente, atdettevaretiskuhensigtsmæssigtiforholdtil,atformåletmeddissedageblotvaratøvevores færdighederitestning.indsamlingafpersonfølsommeoplysningeridengrad,varderforunødvendigt, nårdataikkeskulleanvendes. Iselvetestningenafsvømmernegjordeviosogsåetiskeovervejelser,hvadangårTannerScore.Detville selvsagtværemesthensigtsmæssigt,atbeggekønvarrepræsenteretfraprojektetudetiltestdagene,

23 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) såledesatdrengeneblevinstrueretafmandligeinstruktørerogomvendt.dettekunnedogikkeladesig gøreialletilfældene,daselveprojektgruppenkunbestodaftopigerialt,ogdehavdederforikke mulighedforatdækkealledagene.vibestræbtedogsåvidtmuligt,atdetteblevefterlevetvedat involverekvindeligetrænere,foratundgåeventuelleunødvendigemisforståelserogpinligheder. Indsamlingenafdissefølsommedatablevindsamletkønsopdeltblandttestdeltagerne,ogpåenmåde sommanikkekunnesehinandenssvar.efterfølgendeblevdenindsamlededataopbevaretadskiltog fortroligt. Iforholdtildeøvrigetestforholdtviosneutraleomkringtestsvarerne,såledesatsvømmerneikke begyndteatspekulerei,hvorvidtdervaropnåetet godt eller dårligt resultat. Denudarbejdedematrixoversvømmernesperformanceitestene,valgtevieftergrundigeovervejelser kunatudleveretilsvømmetrænerenfremforhverenkeltsvømmer.vimenteikke,atdetvaretiskkorrekt atuddeleetmatrixmedsåmangepersonligedatatilungepersoner,derumiddelbartikkeharden fornødnevidenogkundskabtilatkunneanalysereogbenyttedataenemedrettehenseende. Viudleveredesammenmedmatrixenengennemgåendeforklaringafdataene,foratgøredetnemtog oversigteligtatgåtilfortræneren.hereftererdettrænerensansvarogopgaveatuddeleoganvende relevantdatatilhverenkeltsvømmermedhenblikpåatbrugeresultaternekonstruktivthenmod svømmerensfremtidigeudvikling. Litteratursøgning Litteratursøgningenharfundetstediperiodenultimomartstilprimomaj2014.Søgningerfundetsted gennemsøgedatabasernepubmed,cinahlogcochrane. Viharsomudgangspunktsøgtlitteraturvedbrugaffritekstsøgning.Søgningenerforegåetved kombinationafsynonymervedbrugaf OR ogkategorierne;målgruppe,udholdenhedogmål,vedbrug af AND (Tabel2.1).DetharværetnødvendigtatkombinerefritekstsøgningenmedspecifikkeMeSHF terms(emneord)foratpræciseresøgningen.eteksempelpåvoressøgestrategihvormeshftermsindgår kansesitabel2.2.viadettesøgeeksempelblevtrestudierudvalgttilanvendelseidetteprojekt. UniversityCollegeLillebælt19

24 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) Søgeord: Målgruppe Synonymer kombineresmed søgeordetviaor. Children OR Competition OR Elite OR Humans OR Healthy OR Performance OR Swim OR Running And Udholdenhed Aerobiccapacity OR Endurance OR Fatigue OR Maximaloxygenconsumption OR VO 2 max OR Oxygenconsumption And Mål 100meter 100m freestyle swimming sprinttime validity Resultatafsøgningidatabaser Tabel&2.1&Søgematrix& Database Målgruppe Udholdenhed Mål Søgeresultat (Meshterms) PubMed (Swimming):189 (Swimming+ Oxygen consumption):99 Cochrane (Swimming):3 (Swimming+ Oxygen consumption):9 Cinahl (Swimming):25 (Swimming+ Oxygen consumption):6 Table&2.2&Søgematrix&resultater& Artiklertil gennemlæsning 7studiertil gennemlæsning. 2udvalgt: Rodriguez(19) Wakayoshi(6) Studierikkeegnet. 3studiertil gennemlæsning. 1udvalgt: Toussaint(5) Detharværetnødvendigtatforetagelitteratursøgningindenogløbendeunderarbejdetmedopgaven grundetbehovforpræciseringafemner.artiklerneerefterhåndenblevetudvalgttilgennemlæsningud fratitlen,etrelevantabstraktogom,detvarmuligtatfindedemifuldtekst.hvisdetikkevarmuligtat findederelevantestudierifuldtekst,harviforsøgtatbestillestudiernegennembiblioteketellerved brugafgooglescholar.dererydermereanvendtkaskadesøgningistudiersreferencelistermedhenblik påatfindeprimærlitteratur. UniversityCollegeLillebælt20

25 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) Hverartikelerblevetvurderetmedinspirationfrabogen Densundhedsvidenskabeligopgave (20)ogud frablandtandettitlenstydelighed,etabstraktindeholdendetydeligemål,metoder,resultaterog konklusion(20s.57f58).devalgteartikleristudieterblevetudvalgtgennemkritiskgennemlæsningmed henblikpåatvurdereomdevarrelevanteforvoresopgaveogproblemstilling.tilligemederdeudvalgte studierkvalitetsvurderetudfrasundhedsstyrelsenschecklister(21). ForatfindeartikleromhandlendeAndersenteststartedevimedatbruge theandersentest sommeshf term.dettegavingenartikler.viforsøgtederefteratsøgekunpå andersentest udenbrugafmeshf term,dettegav3361artikler.vitilføjedeså exercisetest/methods sommeshftermogfandt13artikler. Udafde13artiklerfandtvi Aerobicfitnesstestingin6Fto9FyearFoldchildren:reliabilityandvalidityof amodifiedyofyoir1testandtheandersentest (11)og Anintermittentrunningtesttoestimate maximaloxygenuptake:theandersentest (16)efterkritiskgennemlæsningogkvalitetsvurdering. EteksempelpåvoresfremgangsmådeogbehandlingafartikelsøgningiforholdtilAndersentest,kansesi nedeståendeflowchart(figur7). Visøgtepå'TheAndersentest'somialtgav3361artikler. Visøgtederefterpå'Theandersentest'kombineretmed'ExerciseTest/ methods'sommeshtermsomgav13artikler. De13fundneartiklersrelevansforvoresprojektblevvurderetudfra overskriftogabstract.2artiklerblevvurderetsomrelevante Deresterende2artiklerblevgennemlæst Artikel1blevvalgtudfraatmålgruppenstemteoverensmedvoresog Artikel2udfraatdetvargrundlæggerenbagtestmetoden De2arwklerblevendeligudvalgtexerkvalitetsvurdering Figur&7.&Flowchart&over&udvælgelse&af&artikler& & ForatfåbekræftetdentidligerenævntegennemgåenderegionaleforskeldereksistereriDanmark,blev dertagetkontakttilmikkelvonseelenhansen,somersportschefidansksvømmeunion.ihans tilbagemeldingbekræftedehandenneforskelogmedsendteetspeciale,somhanselvhavdeskrevet netopomhandlendedenneniveauforskel(1).vifandtspecialetinteressantiforholdtilvores UniversityCollegeLillebælt21

26 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) problemstillingerogsøgtederforaccepthosvonseelenomatmåttehenvisetilhansspecialeivores opgave(bilag10). Statistik Deskriptiv Statistik IvoresstudieforsøgerviatviseensammenhængmellemdeprimærevariablerAndersentest resultaterne,udtryktivo 2 maxmåltimlo 2 /min/kgog100metertidernemåltisekunder.videreom confoundernekøn,højde,alderogregionaltilknytningharindflydelse. Denprimæredatabestårafdeltagendesvømmeressvømmetiderpå100meterfrisvømning,indhentet fraoctopen.dksamtderesvo 2 maxresultater,omregnetfraandersentest.samplegruppensomer brugtharderforbådesvømmetofficiellekonkurrencer,registreretpåovenståendenetside,ogdeltageti Andersentest,ialtn=219.Sekundærterconfoundernehøjde,vægt,alder,kønogregionaltilknytning blevetbrugtsomdata.forindsamlingafdatasætforandersentestsamtsekundærtdatahenvisestil afsnittet Dataindsamling. DenprimæredatakanmålespåenratioFintervalFskala,fordidataenmålesisekunderogmilliliter,somer klassiskeenheder.desekundæredatahøjde,vægtogaldertolkespåratiofintervalfskalamenskønog# regional)tilknytning)tolkes)på)en)ordinalfog#nominal#skala.#formålet#med#indsamlingen#af#den#primære# data,eratmålesammenhængenmellemsvømmernes100metersvømmetiderogvo 2 max,mensden sekundæredataskalvise,omdisseharenindvirkningpådenprimæredatasoutcome. Tilsorteringafdataerexcelblevetanvendt,hvorefterværdierneblevoverførttilprogrammetSPSS.Idet deskriptivestatistiksermanomsamplenernormalfordelt.detteillustreresudfraqqfplot,boxplotog histogram.efterfølgendeerdemografiensammenlignetvedhjælpaftftest. Iforholdtildenprædiktivestatistikvalgteviatbrugemultipellineæreregressionsanalyser.Da svømmetidenkanpåvirkesafflereforskelligevariabler,valgtevi,atanvendemultipellineærregression. Hensigtenmeddetteer,atmultipellineærregressionkanforklaresammenhænge,ogdermederdet muligtatprædikteresvømmetidenudfraflerevariabler.dataskalværenormalfordeltfor,atmultipel lineærregressionkananvendes. Validiteten&af&modellen&kontrolleres&med&udgangspunkt&i&opfyldelse&af&fire&følgende&antagelser:& 1. Derskalsesensammenhæng,somerlineærmellemsvømmetider(afhængigevariabel)ogVO 2 max(uafhængigevariabel).dettjekkesgennemanvendelseafetscatterplotispss,hvor residualerneskalliggepåensålineærlinjesommuligt. 2. Residualerneerindbyrdesuafhængige.Hvisdeeruafhængige,kandetfortælle,atdeltagerneer forskelligefrahinanden,hvilketskalopnåsforatkunnedrageenparalleltilstikprøvenssamlede population. 3. Residualerneernormalfordelte.UndersøgtviaQQFplot,boxplotoghistogram. UniversityCollegeLillebælt22

27 ChristofferSigmannBach DanielNordengEkeberg Bachelor)Projekt) AdrianKristofferWahlborg DanielBorgen) 4. Residualerneskalværehomoskedastiske,hvilketbetyder,atresidualerneskalhavesamme afstandogværejævntfordeltomkringenlineærhorisontallinje. Multipel lineær regression Foratkunnesepåsammenhængenmellemdenafhængigevariabel,100metersvømmetid,ogden uafhængigvariabel,vo 2 max,lavesenregressionsanalyse. Nårmankiggerpåregressionsanalyserne,erspecielttreinformationerinteressante: KoefficientB(Hældningskoefficienten)somviserhvilkenafvariablerne,derhardenstørstepåvirkningen påsvømmetiderne. PFværdien(variablenssignifikans)viserchancenforatresultateteropståetvedentilfældig. R 2 betragtessomforklaringsgraden.densiger,hvormegetpåvirkningdeuafhængigevariablerharpåden afhængigevariabel.r 2 skalværesåtætpå+1ellerf1sommuligt. Formlenformultipleregressionsanalyse: = + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + Y=Prædikativevariable β 0 =skæringenmedyfaksen β 1,β 2 ogβ n =hældningskoefficienternefordeuafhlngigevariablederbetegnesx 1,X 2 ogx n ε="errorterm",hvilketerallefaktorersomvoresmodelikkekantagehøjdefor. Variablernekantilpassesvedmetodenbackwardelimination,såfremtpFværdienforvariablerne overstiger0,05someretudtrykfor,atresultateteropståetvedentilfældighed.efterfølgendekan sammenhængenmellemdenafhængigeogdenuafhængigevariabelvurderesvedhjælpaf korrelationskoefficienten,r. Vivælgeratlaveregressionsanalyseiforholdtilvorestreproblemstillinger,somtagerudgangspunkti voresuafhængevariabel,vo 2 maxogvorestilhørendeconfounderekøn,alderogregionalforskel.jf. teoriafsnittet KønogpubertetFfysiologiskeforskelle inddrageshøjdeogvægtsomsupplerende confoundere,davimener,deharindflydelsepåresultaterneialdersgruppen10f16år. UniversityCollegeLillebælt23

Hvordan(påvirkes(præstationsevnen(af(musikkens(beats(per(minute(( under(en(modificeret(coopertest(

Hvordan(påvirkes(præstationsevnen(af(musikkens(beats(per(minute(( under(en(modificeret(coopertest( Hvordan(påvirkes(præstationsevnen(af(musikkens(beats(per(minute(( under(en(modificeret(coopertest( Bachelorprojekt( Modul(14(>(Hold(12A( (Fysioterapeutuddannelsen(>(UC(Syddanmark(Esbjerg( Metode(vejleder:HeleneFuglsang+Damgaard

Læs mere

Svømmeprojekt. Physical Performance in Young Competitive Swimmers

Svømmeprojekt. Physical Performance in Young Competitive Swimmers Physical Performance in Young Competitive Swimmers University College Lillebælt Tina Junge Lektor ved UCL, Ph.d. stud SDU Hans Knudsen Lektor ved UCL Svømmeprojekt Projekt ansvarlige: Tina Junge og Hans

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Associationen mellem anaerob effekt og kortbanesvømmetider hos konkurrencesvømmere i alderen år.

Associationen mellem anaerob effekt og kortbanesvømmetider hos konkurrencesvømmere i alderen år. Associationen mellem anaerob effekt og kortbanesvømmetider hos konkurrencesvømmere i alderen 12-16 år. Copyright Anne Olsen The association between anaerobic effect and short sprint swim times for competitive

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. August 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. VIA University College. Modulbeskrivelse 13 August 2015.

Modul 13 Valgmodul. August 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. VIA University College. Modulbeskrivelse 13 August 2015. Modul 13 Valgmodul August 2015 Side 1 af 9 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling i Næstved og Roskilde University College Sjælland Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL

Læs mere

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Universitet 2012 1 Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi marts 2012. Modulerne beskrevet i tillægget,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Studie nr. Navn Hold Dato JM11F107 Helle Christensen JM11V 9. april 2014 JM11F115 Majken Hjerrild Bertelsen JM11V 9. april 2014

Studie nr. Navn Hold Dato JM11F107 Helle Christensen JM11V 9. april 2014 JM11F115 Majken Hjerrild Bertelsen JM11V 9. april 2014 Studie nr. Navn Hold Dato JM11F107 Helle Christensen JM11V 9. april 2014 JM11F115 Majken Hjerrild Bertelsen JM11V 9. april 2014 Jordemoderfaglig problemstilling: I Anbefalinger for svangeromsorgen står,

Læs mere

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999)

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999) LITTERATURSØGNING Årligt publiceres ca 2 mill. medicinsk videnskabelige artikler i ca 20.000 forskellige tidsskrifter. Der findes i dag mere end 800 databaser, som giver mulighed for at søge på denne store

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL i Odense UCN i Aalborg UCSj i Næstved UCSj - i Roskilde

Læs mere

Jon G. Christensen Jonas B. Jakobsen Ammar Z. Lone. Et interventionsstudie med henblik på, at øge kastehastigheden hos håndboldsspillere

Jon G. Christensen Jonas B. Jakobsen Ammar Z. Lone. Et interventionsstudie med henblik på, at øge kastehastigheden hos håndboldsspillere Jon G. Christensen Jonas B. Jakobsen Ammar Z. Lone Et interventionsstudie med henblik på, at øge kastehastigheden hos håndboldsspillere Indholdsfortegnelse Bilag 1 Opvarmningsprogram... 3 Armsving... 3

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse?

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Arbejdspladsen Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Potentielle økonomiske gevinster f or såvel samfundet som arbejdsgiveren Særlige muligheder i f orhold til forebyggelse

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Metode 31-03-2010. Artikeludvælgelse 4 trins metode

Metode 31-03-2010. Artikeludvælgelse 4 trins metode Occupational COPD - Correlations between Chronic Obstructive Pulmonary Disease and various types of physical and chemical exposures at work A scientific reference document on behalf of The Danish Working

Læs mere

INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE

INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE Det etablerede tværfaglige samarbejde mellem studerende, bibliotekar og undervisere er udviklet for at understøtte de studerendes læring og styrke

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 4

Modulbeskrivelse - Modul 4 Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg Modulbeskrivelse - Modul 4 - Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Klinisk undervisning III 1 Modul 4 - Fysisk aktivitet og træning som forebyggelses-, vedligeholdelses-

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Bassintræning til borgere med Parkinsons Disease et evalueringsstudie

Bassintræning til borgere med Parkinsons Disease et evalueringsstudie Bassintræning til borgere med Parkinsons Disease et evalueringsstudie!nja + 'USTAVUSSEN s *ULIE " (ANSEN s #ATHRINE 3 -IKKELSEN Abstrakt Abstract ! Problembaggrund- 3! Formål! 4! Problemformulering! 5!

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 20.01.11 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Modul 11. Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS

Modul 11. Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Modulbeskrivelse modul 11, 25.05.16, pebe, heng

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 14, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret, hvilken

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Formål Prøven skal give mulighed for at bedømme den studerendes evne til at arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret indenfor det bioanalytiske

Læs mere

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler)

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler) Dato: 11. juli 2016 Ref.: Charlotte Qvist, VIA Bibliotekerne Cochrane Library Cochrane-biblioteket indeholder seks databaser, to hoveddatabaser og fire specialdatabaser. De to hoveddatabaser indeholder

Læs mere

Flowchart over udvælgelsen af relevante studier fra den systematiske litteratursøgning om observation af fødder.

Flowchart over udvælgelsen af relevante studier fra den systematiske litteratursøgning om observation af fødder. litteratursøgning om observation af fødder. 1.236 hits fundet ved søgning i databaserne: PubMed: 295 EMBASE: 397 CINAHL: 227 Scopus: 317 1.045 artikler ekskluderet på titel 191 artikler inkluderet på titel:

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse*

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Involvement)of)children)as)relatives)of)a)parent)with)a)mental)disorder) Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Hornbøll, 676493

Læs mere

Sammenhængen mellem 100m free-style tider, Vertical Jump og Handgrip Strength hos unge talentsvømmere i alderen 10-15 år

Sammenhængen mellem 100m free-style tider, Vertical Jump og Handgrip Strength hos unge talentsvømmere i alderen 10-15 år Sammenhængen mellem 100m free-style tider, Vertical Jump og Handgrip Strength hos unge talentsvømmere i alderen 10-15 år hey i 2, hvordan bli r man en hurtig svømmer? og æhhh kunne knytte næven.riiiiiigtig

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Cochrane Library Vejledning

Cochrane Library Vejledning Cochrane Library Vejledning Cochrane Library er frit tilgængelig i Danmark, og du kan finde et link til den på Fagbibliotekets hjemmeside. Fritekstsøgning Den simpleste måde at søge i Cochrane Library

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Arbejdets!indflydelse!på! aktivitetsidentitet!

Arbejdets!indflydelse!på! aktivitetsidentitet! Bachelorprojekt Hold:E12V 7.Semester Modul14 Arbejdetsindflydelsepå aktivitetsidentitet JIforbindelsemedendtforløbpåRySclerosehospital AnneBøndingKvistgaard BetinaChristensenKyed CarinaMiddelhedeKragh

Læs mere

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG Kapitel 1: Generelle bestemmelser... 3 1.

Læs mere

Vedr.: National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af Cerebral Parese

Vedr.: National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af Cerebral Parese 31-10-2013 Notat Høringssvar fra Fagforum for Børnefysioterapi: Vedr.: National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af Cerebral Parese

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Informationssøgningsundervisning ved ergoterapeutuddannelsen progression, integration og organisation

Informationssøgningsundervisning ved ergoterapeutuddannelsen progression, integration og organisation Informationssøgningsundervisning ved ergoterapeutuddannelsen progression, integration og organisation Det er centralt, at informationssøgningsundervisningen bygger på et tæt samarbejde mellem biblioteket

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

SUNDE! SKRALDEMÆND! Sofie)Lund)&)Henriette)Jensen) ! "! Går$efter$livslang$arbejdsmarkedstilknytning!

SUNDE! SKRALDEMÆND! Sofie)Lund)&)Henriette)Jensen) ! ! Går$efter$livslang$arbejdsmarkedstilknytning! !! SUNDE! SKRALDEMÆND!! "! Går$efter$livslang$arbejdsmarkedstilknytning!! SlutrapporttilArbejdsmiljøforskningsfonden (Projekt33:2014:03/20140016513! SofieLund&HenrietteJensen KræftensBekæmpelse SlutrapporttilArbejdsmiljøforskningsfonden

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Mini-vejledning til. PubMed

Mini-vejledning til. PubMed Mini-vejledning til PubMed Udarbejdet af bibliotekar Helen Grundtvig Kristensen. Revideret Januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Pubmed: introduktionsside side 3 Enkel søgning side 4 Advanced Search side 4

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER!

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER! Abstract ThisthesisaimstoexaminehomelessnessamongyoungpeopleinDenmark,whichhasbeena growingproblemthelastfewyears.throughqualitativeinterviewswith7youngadults,who haveexperiencedhomelessnessorarehomelessatthemoment,iwishtofindouthowand

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

FYSIOTERAPEUTISKE INDSATSER MED HENSIGT AT FREMME KONDITION OG MUSKELUDHOLDENHED TIL BØRN MED SPASTISK CEREBRAL PARESE

FYSIOTERAPEUTISKE INDSATSER MED HENSIGT AT FREMME KONDITION OG MUSKELUDHOLDENHED TIL BØRN MED SPASTISK CEREBRAL PARESE FYSIOTERAPEUTISKE INDSATSER MED HENSIGT AT FREMME KONDITION OG MUSKELUDHOLDENHED TIL BØRN MED SPASTISK CEREBRAL PARESE Et kvalitativt studie baseret på litteraturgennemgang og interviews Bachelorprojekt

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

1: 2 2: 6 3: 9 4: F-VAS... 11 5: VAS... 12 6: RMQ... 13 7: GSES...

1: 2 2: 6 3: 9 4: F-VAS... 11 5: VAS... 12 6: RMQ... 13 7: GSES... Indholdsfortegnelse Bilag 1: DOSIS-guide... 2 Bilag 2: Udfyldt litteraturvurdering... 6 Bilag 3: Protokol... 9 Bilag 4: F-VAS... 11 Bilag 5: VAS... 12 Bilag 6: RMQ... 13 Bilag 7: GSES... 14 Bilag 8: Juridiske

Læs mere

Til: Sundhedsstyrelsen Forebyggelse & Borgernære Sundhedstilbud

Til: Sundhedsstyrelsen Forebyggelse & Borgernære Sundhedstilbud Dansk Selskab for Fysioterapi 31. oktober 2013 Høring: Udkast til national klinisk retningslinje (NKR) for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en

Læs mere

Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab

Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2015 Tillæg til studieordningen for kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab - 2013 Modulerne

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

Professionsbacheloropgaven

Professionsbacheloropgaven GORM BAGGER ANDERSEN & JESPER BODING Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen I n d h o l d Indhold 7 Forord 9 Hvad er en professionsbacheloropgave? 9 Særlig genre, særlige krav 10 Praksis som omdrejningspunkt

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM FORSKNING OG FORBUND MOD OL I RIO. Peter M. Christensen Fysiolog (Ph.d)

SAMARBEJDE MELLEM FORSKNING OG FORBUND MOD OL I RIO. Peter M. Christensen Fysiolog (Ph.d) SAMARBEJDE MELLEM FORSKNING OG FORBUND MOD OL I RIO Peter M. Christensen Fysiolog (Ph.d) SAMARBEJDE MELLEM FORSKNING OG FORBUND MOD OL I RIO 8/24 33% INTENS UDHOLDENHEDS SPORT BANECYKLING 4000-m hold forfølgelses

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 4

Modulbeskrivelse - Modul 4 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 4 - Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Klinisk undervisning III 1 Modul 4 - Fysisk aktivitet og træning som forebyggelses-, vedligeholdelses-

Læs mere

Bilag 1; Studieordning

Bilag 1; Studieordning Bilag 1; Studieordning 2014-15 Skrivevejledning Samfund, sundhed og forebyggelse, Modul 10 Skrivevejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i modulets læringsmål (se modulbeskrivelse). Projektrapportens

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere