Invitation til udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invitation til udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning"

Transkript

1 Invitation til udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 22. februar kl På Skive tekniske skole, Kongsvingervej 1, 7800 Skive Mødet holdes sammen med LUU for Forsyning på Skive Tekniske Skole Dagsorden 1. Rundvisning på skolen 2. Godkendelse af dagsorden 3. Kort præsentation af de to udvalg 4. Orientering fra skolen, herunder status på uddannelsen 5. Udvikling af forsyningsoperatøruddannelsen 5.1. Orientering om samarbejde med TEC 5.2. Svendeprøven 5.3. Innovation Hvad er en innovativ forsyningsoperatør? 5.4. Behov for øvrige ændringer i forsyningsoperatøruddannelsen, herunder nye valgfrie specialefag? Afholdelse og markedsføring af de nye kurser 6.2. Sikkerhedskurser 6.3. Behov for udvikling af flere kurser? 7. Meddelelser fra de to udvalgs medlemmer 8. Eventuelt

2 DAGSORDEN EGNE NOTATER 1. Rundvisning på skolen 1. Rundvisning på skolen 2. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af dagsorden 3. Kort præsentation af de to udvalg 3. Kort præsentation af de to udvalg 4. Orientering fra skolen, herunder status på uddannelsen 4. Orientering fra skolen, herunder status på uddannelsen 5. Udvikling af forsyningsoperatøruddannelsen 5. Udvikling af forsyningsoperatøruddannelsen 5.1 Orientering om samarbejde med TEC Der er indgået aftale om, at Skive TS og TEC vil samarbejde om at udbyde forsyningsoperatøruddannelsen, således at grundforløbet skal køre både på Skive TS og TEC men hovedforløbet skal kun køre i Skive. På mødet gives der en nærmere orientering om samarbejdet og dets betydning for uddannelsens tilrettelæggelse. 5.2 Svendeprøven Der er stillet forslag om, at der etableres en opgavekommission, som i samarbejde med skolen kan sikre kvaliteten af svendeprøven. Opgavekommissionen kan bl.a. revidere censorvejledningen og deltage i udarbejdelsen af svendeprøvespørgsmål. Industriens Fællesudvalg har bevilliget penge til, at der oprettes en opgavekommission, og UUudvalget vil snarest udpege medlemmerne til den. Udvalgene bedes diskutere, om der er behov for yderligere tiltag for at kvalitetssikre svendeprøven.

3 DAGSORDEN 5.3 Innovation Hvad er en innovativ forsyningsoperatør? Industriens Fællesudvalg har fokus på, at og EUD uddannelserne tilrettelægges, så de bedst muligt understøtter innovation i virksomhederne. Men hvad betyder innovation i forhold til forsyningsoperatørernes arbejde, og hvordan skal uddannelsen understøtte dette? EGNE NOTATER På følgende link kan man se Søren Voxted, der er lektor på Syddansk Universitet forklare, hvordan man kan se på innovation i forhold til og EUD uddannelserne. andringdanskforinnovation.html?nav=rel I kompetencemålene for forsyningsoperatøruddannelsen står der, at eleverne skal kunne: 1. indgå i teamorganiseret arbejde samt deltage i projektog udviklingsarbejde sammen med andre faggrupper 4. udvise innovative kompetencer ved arbejdet inden for uddannelsens jobområder Disse 2 kompetencemål skal opfyldes igennem følgende 2 fag: Læring, kommunikation og samarbejde Grundfag, Varighed 1 uge Eleven kan: anvende viden om læreprocesser til styrkelse af egen læring, anvende selvevalueringsværktøjer, udvise medansvar for egen læreproces, fungere i forskellige samarbejds og kommunikationssituationer og forholde sig til sine arbejdsprocesser Elforsyning, anlæg og distribution, Områdefag, Varighed 5 uger Eleven kan deltage i opbygning og drift af elforsyningsanlæg og har indsigt i relevant lovgivning. Eleven kan i samarbejde med andre udføre anlægs, drifts og vedligeholdelsesarbejder inden for el forsyningssektorens områder. Eleven kan anvende gældende miljø og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anlæg og distribution på elforsyningsanlæg. Eleven kan udføre beskrevne anlægsopgaver og vælge relevant arbejdsmetode. Eleven kan anvende relevant udstyr i forbindelse med fejlfinding på anlæg. Eleven kan udføre en lavspændingsopgave ud fra tegninger. Eleven kan nedtage udtjente anlæg herunder elmaster, transformatorstationer og gadebelysning. Udvalgene bedes diskutere, om disse fag er dækkende for behovet, eller der bør ske ændringer.

4 DAGSORDEN EGNE NOTATER 5.4 Behov for øvrige ændringer i forsyningsoperatøruddannelsen, herunder nye valgfrie specialefag? Hvert år i udgangen af marts måned skal ministeriet have besked, om der er noget de faglige udvalg ønsker at ændre i uddannelsesordningerne. Det kan fx være ændringer i fag og praktikmål eller den måde svendeprøven skal foregå på. Udvalgene bedes drøfte, om der skal foretages ændringer i uddannelsesordningen og i givet fald hvilke? Den nuværende uddannelsesordning for forsyningsoperatøruddannelsen er vedhæftet som bilag Afholdelse og markedsføring af de nye kurser Den nye Fælles Kompetencebeskrivelse(FKB), der udgør den overordnede ramme for udvikling af kurser på forsyningsområdet, og de første 4 nye kurser er nu blevet endelig godkendt og er klar til at blive udbudt. De 4 nye kurser er: Montage af kabler, Komponentkendskab for operatører ved forsyningsselskaber, Operatørarbejde på elforsyningsanlæg Brandforanstaltninger ved elforsyningsarbejde Der ud over er to af elektrikernes kurser blevet tilknyttet forsyningsfkb en og kan dermed også udbydes på Skive TS: Dataanlæg, kabling af fiber Fiber, infrastruktur Afholdelse: Skolen vil på mødet give en status på planlægningen af, hvornår de første kurser afholdes. Undervisningsmaterialer: Som en del af udviklingen af kan man søge ministeriet om midler til udviklingen af undervisningsmaterialer. Der er søgt og bevilliget kr. til udvikling af materialer til hvert af de fire nye fag.

5 DAGSORDEN EGNE NOTATER Markedsføring: UUudvalget har planlagt, at der skal laves en pjece, som kort beskriver de nye kurser. Pjecen skal udsendes til alle relevante virksomheder og 3F medlemmer på forsyningsvirksomhederne. Der er også planer om at få artikler i DI s nyhedsbrev, 3F s medlemsblad og KOGL, samt info i Dansk Energis nyhedsmail. De to udvalg bedes drøfte, om der er andre gode forslag til markedsføringen af de nye kurser for forsyningsområdet. 6.2 Sikkerhedskurser Sekretariatet for Udviklingsudvalget er i gang med at koordinere et nyt kursus med titlen Sikkerhedsarbejde i elforsyning med ETIE, som er efteruddannelsesudvalg for elektrikernes uddannelser. Der gives en status på dette arbejde på mødet. På Udviklingsudvalgets møde i december blev det diskuteret, om der var behov for at udvikle eller tilkoble yderligere sikkerhedskurser til forsyningsområdet. Sekretariatet vil på mødet præsentere sikkerhedskurser hentet fra andre uddannelsesområder til inspiration. Udvalgene bedes på mødet drøfte, hvad der skal arbejdes videre med på dette område. 6.3 Behov for udvikling af flere kurser Forsyningsoperatør via Med oprettelsen af den nye FKB er der skabt mulighed for, at man kan lave en struktur af kurser, så man kan tage hele forsyningsoperatøruddannelsen via kurser. Udvalgene bedes drøfte, om man mener, at dette er en god ide? I givet fald vil skolen og sekretariatet lave en plan for, hvordan en sådan struktur kan se ud. Yderligere behov for kurser? Der er pt. 6 kurser tilkoblet den nye FKB og et 7. kursus sikkerhedskurset er på vej. Udvalgene bedes drøfte, hvilke yderligere kurser der er behov for at udvikle i nærmeste fremtid, eller om der skal iværksætte nærmere undersø

6 DAGSORDEN gelser af afgrænsede områder for at kortlægge eventuelle uddannelsesbehov. EGNE NOTATER 7. Meddelelser fra de to udvalgs medlemmer Sekretæren for UUudvalget vil på mødet give en status på igangværende opgaver. 7. Meddelelser fra de to udvalgs medlemmer 8. Eventuelt 8. Eventuelt

7 Bilag 5.4 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 856 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 6. Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Ingen bemærkninger Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Vejledende struktur for Forsyningsoperatør, 2 år. Grundforløb Hovedforløb Skole 20 uger praktik Skole 6 uger praktik Skole 11 uger Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. I tabel 1 er beskrevet de fag, der gennemføres på hovedforløbet, herunder de valgfri specialefag som vælges i løbet af hovedløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet i tabel 1. Det gøres ved at planlægge et forløb, hvor fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag i tid og omfang på lavere niveau fra tabel 1. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte. Det gøres ved, at fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag fra tabel 1 undervejs i hovedforløbet.

8 Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene skoledelen af hovedforløbet Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Forsyningsoperatør/ Speciale el / kraft Grundfag EL KRAFT 2, 6, Engelsk F 2,0 uger 2,0 uger 1, 2, 3 Læring, kommunikation og samarbejde F 1,0 uge 1,0 uge 7, 8 Udvidet førstehjælp 0,5 uge 0,5 uge 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 4, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 7, 8, 10, 12, 13, 14 18, 19, 27, 28 Områdefag Elforsyning, anlæg og distribution Kraft varmeforsyning, anlæg og distribution 6, 30 Internationale forretningsforhold i energisektoren 9, 10, 26 Anlægsstyring og overvågning Præstationsstandard Rutineret Rutineret 5,0 uge 5,9 Energihåndværk Rutineret 1,6 uge 2,5 Energirådgivning Rutineret 0,4 uge 4,0 uge Rutineret 1 uge fælles 1 uge Begynder 0,5 uge fælles 0,5 uge Rutineret 1 uge fælles 1 uge Valgfag 1,0 uge 1,0 uge Valgfri specialefag 20, 21 Betjening af Tårnog svingkran LAUS SKS Stærkstrømsbekendtgørelsen Præstationsstandard 3,0 uge 6,0 uge 4,0 uge 18,11 Lastbilmonteret kran D certifikat (45714) 18,11 Lastbilmonteret kran E certificeret 2,0 uge 2 uger

9 (46715) 18, 11 Anhugning af byrder (43 931) 11, 14, 15, 17 Vejen som arbejdsplads (3398) IBI/CTS, opbygning af centrale anlæg (44 162) IBI/CTS, programmering og fejlfinding på centrale anlæg (svarende til (44 163) IBI/CTS, grafiske brugerflader på centrale anlæg (44 164) PLC, grundlæggende styringsteknik (44 208) Dataanlæg, fiber blæsning (45 508) Pneumatik, installation på maskinanlæg (44 767) Betjening af minigravere og minilæssere (44 490) Betjening af entreprenørmaskiner (44 484) Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (44 530) Drift af affaldsforbrændingsanlæg Gasteknik, større kedelanlæg, kontrol og måling (45 292) Gasteknik, større kedelanlæg, drift og vedligehold (45 293) Biomasseanlæg, drift og vedligeholdelse (45 294) Certifikat B i pasning af kedler type 1 og 2 (45 852) 1,0 uge EUD FAG 0,4 uge 0,2 uge 0,6 uge 0,2 uge 0,4 uge 0,4 uge 1 uge 1,0 uge 0,4 uge 1,0 uge 0,2 uge Rutine 1,0 uge 1,0 uge 3,4 uge 1,0 uge 1,0 uge

10 Cert. A i vedligehold og drift af kedler type 3 (45 846) PLC, opsætning af SROanlæg (44 106) 3,0 uge 0,4 uge 0,4 uge Tabel 2: Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2 Fagnavn Præstationsstandard for faget Vejledende tid Bygger oven på faget: Elforsyning, anlæg og distribution Avanceret 5,0 uge Elforsyning, anlæg og distribution Kraft varmeforsyning, anlæg og distribution LAUS SKS Stærkstrømsbekendtgørelsen Avanceret 4,0 uge Kraft varmeforsyning, anlæg og distribution Avanceret 1,0 uge LAUS SKS Stærkstrømsbekendtgørelsen Anlægsstyring og overvågning Avanceret 1,0 uge Anlægsstyring og overvågning Internationale forretningsforhold i energisektoren Rutine 0,5 uge Internationale forhold i energisektoren Præstationsstandard Rutine Rutine Rutine Rutine Begynder Energihåndværk Avanceret 1,6 uge Energihåndværk Rutine Energirådgivning Rutine 0,4 uge Energirådgivning Begynder Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål 5, 8, 20, 23 Arbejdsmiljø og sikkerhed 9, 10, 26 Styring og reguleringsopgaver 12, 13, 16 Installationer 7, 20, 23, 24 Dokumentation. 18 Kontrol og afprøvning 14, 15, 16 LAUS

11 3, 4, 27 Vedligehold og reparation Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Virksomheden skal under praktikperioden udarbejde en uddannelsesplan for uddannelsens praktikdel. For at fastholde bredden i uddannelsen, skal eleven i praktikperioden indgå i de af virksomhedens afdelinger og / eller funktion, der er relevante for uddannelsen. Eleven fører en logbog over praktikperioden. Logbogen føres så den repræsenterer en oversigt over de praktiske opgaver eleven gennemfører i løbet af praktikperioderne. Logbogen tjener for virksomheden såvel som for eleven som sikring af at uddannelsens kompetencemål nås. Til afsnit 6 og beviser mv. Formålet med svendeprøven Grundlaget for Forsyningsoperatøruddannelsen er kompetence målene for uddannelsen. Kompetence målene er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. (Nedenstående udgør derfor bindeleddet mellem fagbeskrivelserne og svendeprøven) Rammer for prøvegennemførelse og prøvebedømmelse Svendeprøven aflægges tidligst 6 måneder før udlæringsdatoen og finder sted på skolen i forbindelse med det afsluttende ophold. I den sidste skoleperiode for uddannelsen afholder skolen som led i undervisningen den afsluttende eksamen, der samtidig udgør en svendeprøve. Eksamen består af en skriftlig og en praktisk prøve. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Skolen tilrettelægger forløbet af prøven i samråd med det lokale uddannelses udvalg. Elevernes løsning af opgaverne bedømmes for hver opgave af en lærer (eksaminator) udpeget af skolen og to censorer udpeget af det faglige udvalg. Den skriftlige prøve Den skriftlige prøve varer 2 klokketimer og som hjælpemidler til løsning af den skriftlige prøve må anvendes personlige notater samt elektronisk tilgængelig eller medbragt faglitteratur, håndbøger eller lignende materiale, der er godkendt af skolen. Den skriftlige prøve afholdes inden den praktiske prøve. Den skriftlige prøve omfatter en opgavesæt, der normalt indeholder 25 opgaver fordelt som henholdsvis 20 generelle og 5 problemorienterede opgaver. De generelle opgaver inddeles i hovedgrupper. Der skal normalt være en afkrydsningsopgave med 4 svarmuligheder og en opgave med formuleringssvar i hver hovedgruppe. Den skriftlige prøve rettes af læreren. Læreren og de to censorer gennemgår opgaverne efterfølgende og i forbindelse med den praktiske prøve, hvorefter der gives en samlet karakter for den skriftlige prøve. De enkelte opgaver pointgives, og karakteren bestemmes ud fra følgende pointtabel: Point Karakter % % % % % 2

12 22 50 % % 3 Den praktiske prøve Den praktiske prøve afholdes efter aftale mellem skolen og det faglige udvalg som en projektopgave der har en samlet varighed af 80 timer. Opgaven, der består af en obligatorisk del og en valgfri del, stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg og løses på sidste del af sidste skoleperiode. Skolen udarbejder prøvens grundlag indeholdende spørgsmål, opgaver, projekteringsgrundlag og lignende, hvis besvarelse danner grundlag for bedømmelsen. Lærer og censorer foretager en mundtlig eksamination af eleven i opgavernes løsning. Eksaminationen varer 30 minutter inkl. votering og skal tage udgangspunkt i den praktiske opgaves forsynings faglige indhold samt elevens dokumentation (portfolio). Der skal herudover være mulighed for at afdække elevens slutkompetencer for hele uddannelsen. og karaktergivning Ved bedømmelsen af opgaveløsninger lægges der vægt på elevens: 1) Teknisk faglige kompetencer indenfor de områder, der er omfattet af uddannelsens kompetencemål. 2) samt almenfaglige og personlige kompetencer indenfor faglig kommunikation, arbejdsplanlægning og arbejdsdokumentation samt sikkerhed, miljø og kvalitetsbevidsthed. Alle bedømmelser sker i henhold til 7 skalaen. Karakterberegning For at bestå den afsluttende prøve (svendeprøven) skal eleven opnå karakteren 02 i gennemsnit, og eleven skal i det praktiske projekt opnå karakteren 02. Karakteren for den afsluttende prøve fremkommer som et gennemsnit af karaktererne for den skriftlige prøve, der har vægten 1,5, og et gennemsnit af karaktererne for den praktiske prøve, der har vægten 2. Den enkelte svendeprøvekarakter fastsættes efter afrund til et tal i 7 trins skalaen i overensstemmelse med nedenstående afrundingsskema: Interval, beregnet Endelig karakter 3,0 t.o.m. 1,51 3. Den ringe præstation. F. 1,5 t.o.m. 1,99 00 Den utilstrækkelige præstation. Fx 2,0 t.o.m. 2,99 02 Den tilstrækkelige præstation E 3,0 t.o.m. 5,49 4 Den jævne præstation D 5,5 t.o.m. 8,49 7 Den gode præstation C 8,5 t.o.m. 10,99 10 Den fortrinlige præstation B 11,0 t.o.m. 12,00 12 Den fremragende præstation A Uenighed om karakteren Hvis lærer og censorer ikke er enige om en fælles bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige prøve, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af karaktererne afrundet til

13 nærmeste karakter i 7 karakter skalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter, nærmeste højeste karakter. Der kan dog ikke oprundes til bestået (02). Svendeprøvens praktiske gennemførelse Elverne får en skriftlig prøve normalt 2 dage før den praktiske prøve. Læreren retter alle skriftlige prøver og medtager disse til den praktiske prøve. Den mundtlige prøve afvikles over én dag hvis der er maksimalt 16 elever ellers over to dage. Prøven gennemføres som en mundtlig overhøring af eleven på 30 minutter inkl. votering. Det er læreren der eksaminere. Voteringen omhandler både den skriftlige prøve og den mundtlige fremlæggelse herunder elevens praktiske arbejde, dokumentation og fremlægning. Lærer og censorer bedømmer i fællesskab elevernes præstationer jf. ovenstående regelsæt. Karakterskala Prøverne bedømmes efter 7trinsskalaen: Karakter Relation til ECTS 12 A 10 B 7 C 4 D 02 E 00 Fx Betegnelse Den fremragende præstation Den fortrinlige præstation Den gode præstation Den jævne præstation Den tilstrækkelige præstation Den utilstrækkelige præstation Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. 3 F Den ringe præstation Karakteren 3 gives for den helt uacceptable præstation. Karakterberegning Den endelige svendeprøvekarakter fastsættes efter afrunding til et tal i 7trinsskalaen i overensstemmelse med nedenstående afrundingsskema: Afrundingsskema 7trinsskalaen: Interval, beregnet Endelig karakter 3 t.o.m. 1,51 3 F Den ringe præstation 1,5 t.o.m. 1,99 00 Fx Den utilstrækkelige præstation 2,0 t.o.m. 2,99 02 E Den tilstrækkelige præstation 3,0 t.o.m. 5,49 4 D Den jævne præstation 5,5 t.o.m. 8,49 7 C Den gode præstation 8,5 t.o.m B Den fortrinlige præstation

14 11,0 t.o.m. 12,0 12 A Den fremragende præstation Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve i den delprøve (skriftlig eller praktisk). Den afsluttende eksamen (svendeprøven) følger bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskolerne mv. Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles for alle elever i hovedforløbet, gennemgår eleverne følgende skolefag og praktikmål: Elforsyning, anlæg og distribution rutineret Vejledende varighed 5,0 uge. Mål Eleven kan deltage i opbygning og drift af elforsyningsanlæg og har indsigt i relevant lovgivning. Eleven kan i samarbejde med andre udføre anlægs, drifts og vedligeholdelsesarbejder inden for el forsyningssektorens områder. Eleven kan anvende gældende miljø og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anlæg og distribution på elforsyningsanlæg. Eleven kan udføre beskrevne anlægsopgaver og vælge relevant arbejdsmetode. Eleven kan anvende relevant udstyr i forbindelse med fejlfinding på anlæg. Eleven kan udføre en lavspændingsopgave ud fra tegninger. Eleven kan nedtage udtjente anlæg herunder elmaster, transformatorstationer og gadebelysning Faget bedømmes med en standpunktskarakter, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) i de tilfælde, hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget.

15 Kraft varmeforsyning, anlæg og distribution Rutineret Vejledende varighed 4,0 uge. Eleven har kendskab til opbygning og drift af kraftvarmeanlæg og har indsigt i relevant lovgivning, således at eleven kan medvirke ved anlægs drifts og vedligeholdelsesarbejder ved kraft varmeanlæg. Eleven har endvidere kendskab til gældende miljø og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anlæg og distribution på kraft varmeanlæg. Eleven kan medvirke ved reparation, vedligeholdelse og fejlfinding på kraft og varmeforsyningsanlæg, samt indregulering af anlæg. Eleven kan deltage ved reguleringen, styringen og overvågningen af kraftvarmeværker. Eleven kan medvirke ved montagearbejde på mindre anlæg ud fra tegninger og forskrifter. Eleven kan deltage ved udførelse af mindre installationer ud fra tegninger og anvisninger, under overholdelse af gældende sikkerhed og miljøkrav. Eleven kan udføre kontrol af sikkerhedsudstyret Eleven kan udtage vandanalyser i overensstemmelse med gældende retningslinier Eleven kan udføre og vurderer målinger af forbrændingskvalitet Eleven har kendskab til hvordan man analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand i henhold til værkernes egne krav. Eleven har kendskab til gældende regler vedrørende arbejdsmiljøloven og er bekendt med de særlige regler omhandlende stoffer og materialer. Eleven har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af arbejdsmiljøskader. Faget bedømmes med en standpunktskarakter, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) i de tilfælde, hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget

16 LAUS SKS Stærkstrømsbekendtgørelsen Rutineret Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven kan arbejde selvstændigt i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen regler for lavspændings arbejde under spænding. Eleven kan selvstændig udføre LAUS (Lavspændings Arbejde Under Spænding) på transformerstationer, luftledninger, jordkabler og i kabelskabe efter gældende love og regler med fokus på stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5 Eleven kan anvende og vedligeholde værktøj og udstyr beregnet til L AUS arbejde. Deltagerne har kendskab til kortslutningsudstyr og nedfiringsapparater og har en særlig forståelse for de faremomenter der er ved at udføre LAUS på forsyningsnettet. Eleven kan vedligeholde LAUS udstyr og foretage en risiko vurdering Faget bedømmes med en standpunktskarakter, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) i de tilfælde, hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget. Internationale forretningsforhold i energisektoren Begynder Vejledende varighed 0,5 uge. Mål Eleven kan forstå energiaktørers rammer og vilkår for at kunne agere på et internationalt marked Eleven kan forstå forsyningssektorens arbejdsprocesser i andre lande Eleven kan udføre arbejdsopgaver i forhold til et internationalt arbejdsmarked Eleven kan anvende internationale kompetencer til at forstå sammenhænge og varetage arbejdsopgaver i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked Eleven kan anvende et fremmedsprog i erhvervsfaglig sammenhæng og løse almindeligt forekommende opgaver på grundlæggende niveau i samarbejde med andre. Eleven kan gennemføre typiske kommunikations og samarbejdsopgaver med internationale partnere, herunder også ved brug af internettet. Faget bedømmes med en standpunktskarakter, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) i de tilfælde, hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget

17 Anlægsstyring og overvågning Rutineret Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven har kendskab til opbygning og virkemåde af overvågnings og styringssystemer til drift og vedligeholdelse af forsyningsanlæg Eleven kan under vejledning deltage i drift af specifikke anlægssystemer. Eleven kan medvirke ved indregulering af energianlæg og fejlfinding på forsyningsanlæg. Eleven kan deltage ved reguleringen, styringen og overvågningen af forsyningsanlæg. Eleven kan medvirke i forbindelse med reguleringer der omfatter energimiljø og komfortmæssige krav Eleven kan udvise miljøbevidsthed omkring produkters egnethed i forskellige miljøer og under hensyntagen til gældende miljøregler Eleven kan anvende skærmbaserede overvågningssystemer Faget bedømmes med en standpunktskarakter, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) i de tilfælde, hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget Energihåndværk Rutineret Vejledende varighed 1,6 uge. Mål Eleven kan medvirke ved opstilling af én eller flere af nedenstående energioptimeringssystemer til erstatning eller supplement af forbrugerens energiforsyning f.eks.: el målere (datasystemer) luft til vand systemer (varmepumper) ventilationssystemer solceller solvarme små/husstands Vindmøller jordvarme små brint anlæg tilslutning af elbiler (lade standere; Forbrugsafregning m. v) luft til luft systemer (varmepumper) LED lamper og andre energisparer lyssystemer Faget bedømmes med en standpunktskarakter, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) i de tilfælde, hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget

18 Energirådgivning Begynder Vejledende varighed 0,4 uge. Mål Eleven har kendskab til rådgivning af kunder i forhold til kundernes energiforbrug af strøm og andre energikilder f.eks.: Eleven har kendskab til identifikation af energislugere. Eleven har kendskab til udskiftning og hvordan eksisterende energiforsyning kan suppleres. Eleven har kendskab til forbrugsberegninger Eleven har kendskab til bygningsreglementers krav til energioptimerede byggerier Eleven har kendskab til Tilskudsrådgivning Eleven har kendskab til energimærkning Eleven har kendskab til Energirigtig gadebelysning Faget bedømmes med en standpunktskarakter, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) i de tilfælde, hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget Hovedforløbet omfatter endvidere de valgfri specialefag: De valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. 1. Varigheden af de valgfri specialefag er for specialet elforsyning er 3,0 uge. 2. Varigheden af de valgfri specialefag er for specialet kraftværksektoren er 6,0 uge. Betjening af Tårn og svingkran Tårn og svingkran med int. anhug. Acert. betj. Vejledende varighed 4 uger. Mål Eleven kan betjene en tårn og svingkran via radiostyring på jorden, samt fra dens førerkabine på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde Eleven kan foretage korrekt anhugning på baggrund af vurdering af byrden Eleven kan vejlede anhugger i korrekt valg og brug af anhugningsgrej manøvrere kranen sikkerhedsmæssig forsvarlig ved hjælp af håndsignal (standardtegn), samt radiokommunikation fra anhugger Eleven kan foretage dagligt eftersyn og vedligehold på kranen, herunder føre kranjournal Bestået / ikke bestået Uddannelsesbeviset gælder som certifikat og følger af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 673 af 30. juni 2005 med tilhørende censorvejledning og vejledning for afholdelse af certifikatprøve.

19 Vejen som arbejdsplads (3398) Rutineret Vejledende varighed 0,4 uge. Mål Eleven forstår baggrunden for de trafiksikkerhedsmæssige forhold vedrørende afmærkning af vejarbejder og har kendskab til vejreglerne for afmærkning af vejarbejder Eleven er bekendt med branchevejledning for afmærkning af vejarbejder samt Vejdirektoratets instruks og supplerende bestemmelser for vejarbejde på statsveje. Eleven kan planlægge afmærkningsopgaver samt udføre korrekt afmærkning af såvel bevægelige som stationære vejarbejder. Eleven kan tilkalde hjælp ved trafikuheld. Bestået /ikke bestået. Eleven har bestået en prøve i faget, som udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet, og som afholdes og bedømmes af skolen. IBI/CTS, opbygning af centrale anlæg (svarende til AG ) Vejledende varighed 0,2 uge Mål Eleven kan selvstændigt opbygge og installere komponenter til et centralt IBI anlæg Eleven kan redegøre for hvor et centralt IBI anlæg er placeret i et Building Management System Eleven kan redegøre for hvordan man placerer komponenter i et centralt IBI anlæg Eleven kan mellem fordele og begrænsninger i centralt IBI anlæg Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået IBI/CTS, programmering og fejlfinding på centrale anlæg (svarende til AG ) Vejledende varighed 0,6 uge. Mål Eleven kan selvstændigt opbygge en installationsløsning med et centralt IBI system og udføre dokumentation samt foretage tavledimensionering til anlægget. Eleven har kendskab til IBI systemets software og kan programmere anlægget med en optimal ydelse i relation til energiforbrug og miljøpåvirkninger. Eleven kan udføre installationsløsningen udfra Bygningsreglementets regler samt kendskabet til mindre alarm og HVAC anlæg. Deltageren kan foretage fejlfinding på centrale IBI systemer. Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået IBI/CTS, grafiske brugerflader på centrale anlæg (svarende til )

20 Vejledende varighed 0,2 uge. Mål Eleven kan administrere et centralt IBI anlæg med grafisk brugerflade Eleven kan oprette brugere og tildele rettigheder Eleven kan oprette en relevant IPadresse Eleven kan med baggrund i viden om visualiseringssoftwarens anvendelsesmuligheder, foretage fejlfinding på anlægget. Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået PLC, grundlæggende styringsteknik (svarende til AG ) Vejledende varighed 0,4 uge. Mål Eleven kan selvstændigt udføre simple programmerbare styringer opbygget af logiske funktioner, samt fortråde små control systemer. Eleven kan foretage installation af mindre elektroniske effekt relæer (SSR). Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået Dataanlæg, fiber blæsning (svarende til AG ) Vejledende varighed 1 uge. Mål Eleven kan vælge, udlægge og montere rør og gængse forgrenings typer, samt montere brønde og afgrenings punkter til fiberkabelinstallationer Eleven kan justere og kalibrere blæse/spule udstyr Eleven kan vejlede i placering af brønde afgreningspunkter i forbindelse med installation af et FTTH system Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået Betjening af minigravere og minilæssere (svarende til AF ) Vejledende varighed 0,4 uge. Mål Eleven kan betjene minilæssere/minigravere til almindelig forekommende graveopgaver Eleven kan udføre graveopgaver på en sikker og forsvarlig måde Eleven kan foretage daglig pasning og vedligeholdelse i henhold til instruktionsbogen Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået

21 Betjening af entreprenørmaskiner (svarende til AF ) Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven kan udføre enkle arbejdsopgaver med hydraulisk gravemaskine, læssemaskine, rendegraver, i forbindelse med jobbet som maskinfører Eleven kan betjene forskellige entreprenørmaskiner Eleven kan vurdere de forskellige typer entreprenørmaskiners anvendelighed til konkrete opgaver Eleven kan anvende en arbejdscyklus og en grave og læsseteknik, der er sikkerhedsmæssigt og økonomisk optimal Eleven har fået kendskab til lovgivningen vedr. entreprenørmateriel og anlægningsområdet Eleven kan udføre daglig pasning og vedligeholdelse Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået Biomasseanlæg, drift og vedligeholdelse (svarende til AB ) Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven kan udføre kontrol og pasningsopgaver der vedrører forbrænding og emission på halm og flisfyrede kedelanlæg samt planlægge og gennemføre vedligeholdelses, kalibrerings og eftersyn på anlæg og kontrolmåleudstyr. Eleven kan [konkret mål] Eleven kan foretage CO, CO2 og O2målinger og, ud fra erhvervet kendskab til halm og flis som brændsel samt til lufttilførslens betydning for forbrændingsprocessen, foretage de fornødne justeringer. Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået Gasteknik, større kedelanlæg, drift og vedligehold (svarende til AB ) Vejledende varighed 3,0 uge. Mål Eleven kan ud fra det erhvervede kendskab til relevante regler og love samt gasfyrede kedelanlægs opbygning og funktion, foretage systematisk fejlfinding, fejlretning, indstilling og afprøvning på anlæg i drift. Eleven kan på baggrund af det erhvervede kendskab til brændertyper samt drifts, energimæssige og forbrændingstekniske forhold, udføre justeringer til optimering af anlæggets sikkerheds, energi og miljømæssige funktion. Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået

22 Gasteknik, større kedelanlæg, kontrol og måling (svarende til AB ) Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven kan foretage vurdering af en gasinstallation, incl. hovedkomponenter, friskluftforsyning og rumventilation, i forhold til anlæggets opfyldelse af relevante myndighedskrav samt af energiforbrug og forbrænding i forhold til en indreguleringsrapport til sikring af anlæggets driftstilstand. [konkret mål] Eleven kan afprøve et anlægs sikkerhedsudstyr i henhold til aktuel driftsvedligeholdelsesplan og gældende DGPprocedure samt udføre generel kontrol frem til anlæggets kedel og tæthedsprøve på gasrampen ved driftstryk. Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået Cert. A i vedligehold og drift af kedler type 3 (svarende til AB ) Vejledende varighed 3,0 uge. Mål Eleven kan selvstændigt passe alle typer dampkedler i kontrolklasse A til produktion af vanddamp, der ikke overstiger C.og udføre daglig drift og vedligeholdelse af det tilhørende hjælpe og produktionsudstyr samt udføre den lovpligtige kontrol af sikkerhedsudstyret. Eleven kan forestå den daglige drift og vedligeholdelse af vandbehandling og vandbehandlingsudstyr og herunder foretage nødvendige analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand i henhold til fabrikantkravene. samt på baggrund af foretagne analyser, udføre fejlsøgning på dampkedler med tilhørende hjælpe og produktionsudstyr. Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået

23 Certifikat B i pasning af kedler type 1 og 2 (svarende til AB ) Certifikat Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven kan selvstændigt passe damp og hedtvandskedelanlæg med indstillingstryk mindre end 32 bar, hvor det samlede produkt af indstillingstrykket og rumindholdet af vand og damprum er større end 200 bar x liter og mindre end 3000 bar x liter og med et totalt rumindhold mindre end 1000 liter Type 1 dampkedler, hvor dampkedlens produkttal ikke overstiger 600 bar x liter og hvor opvarmningen foregår med elektroder eller modstandsvarmelegemer Type 2 Eleven kan endvidere kontrollere og klargøre alle drifts og sikkerhedsindretninger i overensstemmelse med myndighedskrav og driftsmanualer og foretage opstart og kontrol af brænderudstyr i henhold til driftsmanualer, herunder ved visuel observation afsløre og udbedre fejl ved brænderens olieforsyning, tænding, flammeovervågningssystem og luftregulering og foretage de fornødne analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand i henhold til kedelfabrikantens specifikationer samt med baggrund i målinger af forbrændingskvaliteten vurdere om denne er optimal. Deltageren har kendskab til procedurer ved konservering og inspektion af vand og røgsiden. Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået Drift af vandbehandling på kedelanlæg (svarende til AB ) Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven kan udføre alle nødvendige kontrolopgaver, daglig drift og vedligeholdelse i forbindelse med vandbehandling på kedelanlæg og tilhørende hjælpeudstyr, og kan udføre alle almindeligt forekommende vandanalyser på kedelvand, fødevand, spædevand, råvand og kondensat samt arbejde i overensstemmelse med kvalitetskravene overalt i anlægget, og kender disses betydning for anlæggets samlede sikkerhed, drift og korrosionsforebyggelse. Eleven kan vurdere og anvende analyseresultater i forhold til gældende normer for kedelanlæg og hjælpeudstyr og kan anvise løsningsforslag ved normafvigelser samt kan arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med kemikalier i henhold til gældende regler fra Arbejdstilsynet. Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået

24 Drift af affaldsforbrændingsanlæg Rutine Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Med baggrund i viden om drift og vedligeholdelse af affaldsforbrændingsanlæg og dets måle og reguleringsudstyr svarende til Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af luftforurening fra affaldsforbrændingsanlæg kan eleven overvåge drift af anlæg og tekniske installationer. Eleven kan analysere og vurdere driftsdata med henblik på at optimere processer og drift af anlæg Eleven har kendskab til affald som brændsel, forbrændingsteknik, emissioner, røgrensning, regulerings og registreringsudstyr, drift og vedligeholdelse af anlæg og dets enkeltkomponenter suppleret med øvelser på træningssimulator. Eleven har kendskab til arbejdsmiljø og de risici, der findes på affaldsforbrændingsanlæg samt ATkrav /vejledninger vedrørende affaldsforbrændingsanlæg Faget bedømmes med betegnelse bestået eller ikke bestået PLC, opsætning af SROanlæg (svarende til AG ) Vejledende varighed 0,4 uge. Mål Eleven kan installere og montere en PLC til procesovervågningsudstyr og operatørpaneler, samt konfigurere PLCen og omsætte forskellige procesværdier til brugbare overvågningsvisninger, som grafer og trendkurver. Eleven har kendskab til idriftsætning og programmering af PC overvågningssoftware, samt operatørpaneler. Faget bedømmes med betegnelse bestået eller ikke bestået

25 Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2 Elforsyning, anlæg og distribution Avanceret Vejledende varighed 4,5 uge. Mål Eleven kan selvstændigt forstå drift af elforsyningsanlæg med baggrund i indgående kendskab og indsigt i relevant lovgivning. Eleven kan selvstændigt udføre anlægs, drifts og vedligeholdelsesarbejder inden for el forsyningssektorens områder. Eleven kan selvstændigt anvende gældende miljø og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anlæg og distribution på elforsyningsanlæg. Eleven kan selvstændigt udføre lavspændingsopgaver ud fra tegninger. Eleven kan selvstændigt nedtage udtjente anlæg herunder elmaster, transformatorstationer og gadebelysning Faget bedømmes med en standpunktskarakter, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) i de tilfælde, hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget.

26 Kraft varmeforsyning, anlæg og distribution Avanceret Vejledende varighed 4,0 uge. Mål Eleven kan med baggrund i et indgående kendskab til opbygning og drift af kraftvarmeanlæg selvstændigt indgå ved anlægs drifts og vedligeholdelsesarbejder ved kraft varmeanlæg. Eleven har et indgående kendskab til gældende miljø og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anlæg og distribution på kraft varmeanlæg. Eleven kan selvstændigt indgå ved mindre reparationer, vedligeholdelse og fejlfinding på kraft og varmeforsyningsanlæg, samt indregulering af anlæg. Eleven kan deltage ved reguleringen, styringen og overvågningen af kraftvarmeværker. Eleven kan selvstændigt foretage montagearbejde på mindre anlæg ud fra tegninger og forskrifter. Eleven kan deltage ved udførelse af mindre installationer ud fra Eleven kan selvstændigt udtage vandanalyser i overensstemmelse med gældende retningslinier Eleven kan selvstændigt fortage målinger af forbrændingskvalitet Eleven har indgående kendskab til hvordan man analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand i henhold til værkernes egne krav. Eleven har kendskab til gældende regler vedrørende arbejdsmiljøloven og er bekendt med de særlige regler omhandlende stoffer og materialer. Eleven har indgående kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af arbejdsmiljøskader. Faget bedømmes med en standpunktskarakter, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) i de tilfælde, hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget

27 LAUS SKS Stærkstrømsbekendtgørelsen Avanceret Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven kan arbejde selvstændigt i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen regler for lavspændings arbejde under spænding. Eleven kan selvstændig udføre LAUS (Lavspændings Arbejde Under Spænding) på transformerstationer, luftledninger, jordkabler og i kabelskabe efter gældende love og regler med fokus på stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5 Eleven kan selvstændigt anvende og vedligeholde værktøj og udstyr beregnet til LAUS arbejde. Eleven kan selvstændigt anvende kortslutningsudstyr og nedfiringsapparater og har i ganske særlig grad forståelse for de faremomenter der er ved at udføre LAUS på forsyningsnettet. Eleven kan selvstændigt vedligeholde LAUS udstyr og foretage en analyse med baggrund i en risiko vurdering Faget bedømmes med en standpunktskarakter, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) i de tilfælde, hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget. Anlægsstyring og overvågning avanceret Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven kan selvstændigt forestå overvågnings og styringssystemer til drift og vedligeholdelse af forsyningsanlæg Eleven kan selvstændigt forestå driften af specifikke anlægssystemer samt foretage indregulering af energianlæg og fejlfinding på forsyningsanlæg. Eleven kan selvstændigt anvende skærmbaserede overvågningssystemer. Faget bedømmes med en standpunktskarakter, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) i de tilfælde, hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget

28 Internationale forretningsforhold i energisektoren Rutineret Vejledende varighed 0,5 uge. Mål Eleven kan i samarbejde med andre faggrupper agere på et internationalt arbejdsmarked og eleven kan indgå i at udføre arbejdsopgaver i forhold hertil. Eleven kan selvstændigt agere på et internationalt arbejdsmarked gennem anvendelse af fremmedsprog i erhvervsfaglig sammenhæng, samt udføre almindeligt forekommende opgaver i samarbejde med internationale partnere. Faget bedømmes med en standpunktskarakter, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) i de tilfælde, hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget Energihåndværk Avanceret Vejledende varighed 1,6 uge. Mål Eleven kan selvstændigt foretage opstilling af én eller flere af nedenstående energioptimeringssystemer til erstatning eller supplement af forbrugerens energiforsyning f.eks.: el målere (datasystemer) luft til vand systemer (varmepumper) ventilationssystemer solceller solvarme små/husstands Vindmøller jordvarme små brint anlæg tilslutning af elbiler (lade standere; Forbrugsafregning m. v) luft til luft systemer (varmepumper) LED lamper og andre energisparer lyssystemer Faget bedømmes med en standpunktskarakter, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) i de tilfælde, hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget

29 Energirådgivning Rutineret Vejledende varighed 0,4 uge. Mål Eleven kan medvirke ved rådgivning af kunder i forhold til kundernes energiforbrug af strøm og andre energikilder. Eleven kan deltage ved identifikation af energislugere. Eleven kan deltage ved rådgivning om hvordan eksisterende energiforsyning kan suppleres. Eleven kan selvstændigt foretage enkle forbrugsberegninger Eleven kan forstå bygningsreglementers krav til energioptimerede byggerier Eleven har kendskab til tilskudsrådgivning Eleven har anvendelsesorienteret viden om energimærkning Eleven kan i samarbejde med andre faggrupper rådgive om energirigtig gadebelysning Faget bedømmes med en standpunktskarakter, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) i de tilfælde, hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget Lastbilmonteret kran Dcertifikat AF Lastbilmonteret kran Dcertifikat Vejledende varighed 2 uger Mål Eleven kan føre og betjene en lastbilmonteret kran certifikattype D, under iagttagelse af gældende sikkerhedsbestemmelser jf. Atbek. nr. 673 af 30. juni Eleven kan foretage korrekt opstilling af kran, aflæsning af krandiagrammer, vurdering af byrde, opgave og stabilitetsforhold, samt udvælge og anvende egnet og godkendt anhugningsudstyr, foretage samløft, foretage af og påmontering af ekstra udstyr fx læssegrab og foretage forebyggende vedligehold af kranen. Eleven kan dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler, samt selv betjene kranen iht. håndsignaler fra tredje mand. Kranførercertifikat udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat, og som har bestået den teoretiske og praktiske certifikatprøve. AF Anhugning af byrder

30 Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under anvendelse af snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej. Eleven kan fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation. Eleven kan anvende viden om SWLmærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassationsgrænser. Eleven kan skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2012 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 509 af 31. maj 2012 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 4. juni 2010 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Forsyningsoperatør Vejledende struktur for Forsyningsoperatør, 2 år. Grundforløb Hovedforløb Skole 20 uger praktik Skole 6 uger praktik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 66, 68 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk.

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse chauffør Speciale Renovationschauffør 49-55, 20,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 2011 Udstedt af billedmediernes faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr.157 af 23/2 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation November 2010 Skuemestervejledning Skibsteknikerassistent Skibstekniker, design Skibstekniker, konstruktion Skibstekniker, maritime rør Skibstekniker, reparation Skibsteknikerassistent Industriens Uddannelser,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent November 2010 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere