Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2012 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 509 af 31. maj 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 6. Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Ingen bemærkninger Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Vejledende struktur for Forsyningsoperatør, 2 år. Grundforløb Hovedforløb Skole 20 uger praktik Skole 6 uger praktik Skole 11 uger Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. I tabel 1 er beskrevet de fag, der gennemføres på hovedforløbet, herunder de valgfri specialefag som vælges i løbet af hovedløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet i tabel 1. Det gøres ved at planlægge et forløb, hvor fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag i tid og omfang på lavere niveau fra tabel 1. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte. Det gøres ved, at fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag fra tabel 1 undervejs i hovedforløbet.

2 Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene skoledelen af hovedforløbet Fagnavn Grundfag Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Præstationsstandard Vejledende tid 3,5 uger 2, 6, Engelsk F 2,0 uger 1, 2, 3 Læring, kommunikation F 1,0 uge og samarbejde 7, 8 Udvidet førstehjælp 0,5 uge 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 7, 8, 10, 12, 13, 14 18, 19, Områdefag Præstationsstandard 9,5 uger Elforsyning, anlæg og distribution Rutineret 5,0 uge Rutineret 1 uge 6, Internationale forretningsforhold i Begynder 0,5 uge energisektoren 9, 10, Anlægsstyring og overvågning Rutineret 1 uge 5,9 Energihåndværk Rutineret 1,6 uge 2,5 Energirådgivning Begynder 0,4 uge Valgfag 1,0 uge Valgfri specialefag 18,11 Lastbilmonteret kran D certifikat (45714) 18,11 Lastbilmonteret kran E certificeret (45715) LAUS SKS Stærkstrømsbekendtgørelsen Præstationsstandard 3,0 uge 2,0 uge 2 uger 18, 11 Anhugning af byrder (43 931) 1,0 uge 11, 14, 15, 17 Vejen som arbejdsplads (3398) EUD FAG 0,4 uge IBI/CTS, opbygning af centrale anlæg (44 162) IBI/CTS, programmering og fejlfinding på centrale anlæg (svarende 0,2 uge 0,6 uge

3 til (44 163) IBI/CTS, grafiske brugerflader på 0,2 uge centrale anlæg (44 164) PLC, grundlæggende styringsteknik 0,4 uge (44 208) Dataanlæg, fiber blæsning (45 508) 1 uge PLC, opsætning af SROanlæg 0,4 uge (44 106) Installation af solceller (46522) 0,6 uge Tabel 2: Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2 Fagnavn Præstationsstandard for faget Vejledende tid Bygger oven på faget: Elforsyning, anlæg og distribution Avanceret 5,0 uge Elforsyning, anlæg og distribution LAUS SKS Stærkstrømsbekendtgørelsen Avanceret 1,0 uge LAUS SKS Stærkstrømsbekendtgørelsen Anlægsstyring og overvågning Avanceret 1,0 uge Anlægsstyring og overvågning Internationale forretningsforhold i energisektoren Rutine 0,5 uge Internationale forhold i energisektoren Præstationsstandard Rutine Rutine Rutine Begynder Energihåndværk Avanceret 1,6 uge Energihåndværk Rutine Energirådgivning Rutine 0,4 uge Energirådgivning Begynder Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål 5, 8, 20, 23 Arbejdsmiljø og sikkerhed 9, 10, 26 Styring og reguleringsopgaver 12, 13, 16 Installationer 7, 20, 23, 24 Dokumentation.

4 18 Kontrol og afprøvning 14, 15, 16 LAUS 3, 4, 27 Vedligehold og reparation Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Virksomheden skal under praktikperioden udarbejde en uddannelsesplan for uddannelsens praktikdel. For at fastholde bredden i uddannelsen, skal eleven i praktikperioden indgå i de af virksomhedens afdelinger og / eller funktion, der er relevante for uddannelsen. Eleven fører en logbog over praktikperioden. Logbogen føres så den repræsenterer en oversigt over de praktiske opgaver eleven gennemfører i løbet af praktikperioderne. Logbogen tjener for virksomheden såvel som for eleven som sikring af at uddannelsens kompetencemål nås. Til afsnit 6 og beviser mv. Formålet med svendeprøven Grundlaget for Forsyningsoperatøruddannelsen er kompetence målene for uddannelsen. Kompetence målene er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. (Nedenstående udgør derfor bindeleddet mellem fagbeskrivelserne og svendeprøven) Rammer for prøvegennemførelse og prøvebedømmelse Svendeprøven aflægges tidligst 6 måneder før udlæringsdatoen og finder sted på skolen i forbindelse med det afsluttende ophold. I den sidste skoleperiode for uddannelsen afholder skolen som led i undervisningen den afsluttende eksamen, der samtidig udgør en svendeprøve. Eksamen består af en skriftlig og en praktisk prøve. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Skolen tilrettelægger forløbet af prøven i samråd med det lokale uddannelses udvalg. Elevernes løsning af opgaverne bedømmes for hver opgave af en lærer (eksaminator) udpeget af skolen og to censorer udpeget af det faglige udvalg. Den skriftlige prøve Den skriftlige prøve varer 2 klokketimer og som hjælpemidler til løsning af den skriftlige prøve må anvendes personlige notater samt elektronisk tilgængelig eller medbragt faglitteratur, håndbøger eller lignende materiale, der er godkendt af skolen. Den skriftlige prøve afholdes inden den praktiske prøve. Den skriftlige prøve omfatter en opgavesæt, der normalt indeholder 25 opgaver fordelt som henholdsvis 20 generelle og 5 problemorienterede opgaver. De generelle opgaver inddeles i hovedgrupper. Der skal normalt være en afkrydsningsopgave med 4 svarmuligheder og en opgave med formuleringssvar i hver hovedgruppe. Den skriftlige prøve rettes af læreren. Læreren og de to censorer gennemgår opgaverne efterfølgende og i forbindelse med den praktiske prøve, hvorefter der gives en samlet karakter for den skriftlige prøve. De enkelte opgaver pointgives, og karakteren bestemmes ud fra følgende pointtabel: Point Karakter % 12

5 85 95 % % % % % % 3 Den praktiske prøve Den praktiske prøve afholdes efter aftale mellem skolen og det faglige udvalg som en projektopgave der har en samlet varighed af 80 timer. Opgaven, der består af en obligatorisk del og en valgfri del, stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg og løses på sidste del af sidste skoleperiode. Skolen udarbejder prøvens grundlag indeholdende spørgsmål, opgaver, projekteringsgrundlag og lignende, hvis besvarelse danner grundlag for bedømmelsen. Lærer og censorer foretager en mundtlig eksamination af eleven i opgavernes løsning. Eksaminationen varer 30 minutter inkl. votering og skal tage udgangspunkt i den praktiske opgaves forsynings faglige indhold samt elevens dokumentation (portfolio). Der skal herudover være mulighed for at afdække elevens slutkompetencer for hele uddannelsen. og karaktergivning Ved bedømmelsen af opgaveløsninger lægges der vægt på elevens: 1) Teknisk faglige kompetencer indenfor de områder, der er omfattet af uddannelsens kompetencemål. 2) samt almenfaglige og personlige kompetencer indenfor faglig kommunikation, arbejdsplanlægning og arbejdsdokumentation samt sikkerhed, miljø og kvalitetsbevidsthed. Alle bedømmelser sker i henhold til 7 skalaen. Karakterberegning For at bestå den afsluttende prøve (svendeprøven) skal eleven opnå karakteren 02 i gennemsnit, og eleven skal i det praktiske projekt opnå karakteren 02. Karakteren for den afsluttende prøve fremkommer som et gennemsnit af karaktererne for den skriftlige prøve, der har vægten 1,5, og et gennemsnit af karaktererne for den praktiske prøve, der har vægten 2. Den enkelte svendeprøvekarakter fastsættes efter afrund til et tal i 7 trins skalaen i overensstemmelse med nedenstående afrundingsskema: Interval, beregnet Endelig karakter 3,0 t.o.m. 1,51 3. Den ringe præstation. F. 1,5 t.o.m. 1,99 00 Den utilstrækkelige præstation. Fx 2,0 t.o.m. 2,99 02 Den tilstrækkelige præstation E 3,0 t.o.m. 5,49 4 Den jævne præstation D 5,5 t.o.m. 8,49 7 Den gode præstation C 8,5 t.o.m. 10,99 10 Den fortrinlige præstation B 11,0 t.o.m. 12,00 12 Den fremragende præstation A

6 Uenighed om karakteren Hvis lærer og censorer ikke er enige om en fælles bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige prøve, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af karaktererne afrundet til nærmeste karakter i 7 karakter skalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter, nærmeste højeste karakter. Der kan dog ikke oprundes til bestået (02). Svendeprøvens praktiske gennemførelse Elverne får en skriftlig prøve normalt 2 dage før den praktiske prøve. Læreren retter alle skriftlige prøver og medtager disse til den praktiske prøve. Den mundtlige prøve afvikles over én dag hvis der er maksimalt 16 elever ellers over to dage. Prøven gennemføres som en mundtlig overhøring af eleven på 30 minutter inkl. votering. Det er læreren der eksaminere. Voteringen omhandler både den skriftlige prøve og den mundtlige fremlæggelse herunder elevens praktiske arbejde, dokumentation og fremlægning. Lærer og censorer bedømmer i fællesskab elevernes præstationer jf. ovenstående regelsæt. Karakterskala Prøverne bedømmes efter 7trinsskalaen: Karakter Relation til ECTS 12 A 10 B 7 C 4 D 02 E 00 Fx Betegnelse Den fremragende præstation Den fortrinlige præstation Den gode præstation Den jævne præstation Den tilstrækkelige præstation Den utilstrækkelige præstation Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. 3 F Den ringe præstation Karakteren 3 gives for den helt uacceptable præstation. Karakterberegning Den endelige svendeprøvekarakter fastsættes efter afrunding til et tal i 7trinsskalaen i overensstemmelse med nedenstående afrundingsskema: Afrundingsskema 7trinsskalaen:

7 Interval, beregnet Endelig karakter 3 t.o.m. 1,51 3 F Den ringe præstation 1,5 t.o.m. 1,99 00 Fx Den utilstrækkelige præstation 2,0 t.o.m. 2,99 02 E Den tilstrækkelige præstation 3,0 t.o.m. 5,49 4 D Den jævne præstation 5,5 t.o.m. 8,49 7 C Den gode præstation 8,5 t.o.m B Den fortrinlige præstation 11,0 t.o.m. 12,0 12 A Den fremragende præstation Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve i den delprøve (skriftlig eller praktisk). Den afsluttende eksamen (svendeprøven) følger bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskolerne mv. Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles for alle elever i hovedforløbet, gennemgår eleverne følgende skolefag og praktikmål: Elforsyning, anlæg og distribution rutineret Vejledende varighed 5,0 uge. Mål Eleven kan deltage i opbygning og drift af elforsyningsanlæg og har indsigt i relevant lovgivning. Eleven kan i samarbejde med andre udføre anlægs, drifts og vedligeholdelsesarbejder inden for el forsyningssektorens områder. Eleven kan anvende gældende miljø og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anlæg og distribution på elforsyningsanlæg. Eleven kan udføre beskrevne anlægsopgaver og vælge relevant arbejdsmetode. Eleven kan anvende relevant udstyr i forbindelse med fejlfinding på anlæg. Eleven kan udføre en lavspændingsopgave ud fra tegninger. Eleven kan nedtage udtjente anlæg herunder elmaster, transformatorstationer og gadebelysning hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget.

8 LAUS SKS Stærkstrømsbekendtgørelsen Rutineret Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven kan arbejde selvstændigt i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen regler for lavspændings arbejde under spænding. Eleven kan selvstændig udføre LAUS (Lavspændings Arbejde Under Spænding) på transformerstationer, luftledninger, jordkabler og i kabelskabe efter gældende love og regler med fokus på stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5 Eleven kan anvende og vedligeholde værktøj og udstyr beregnet til L AUS arbejde. Deltagerne har kendskab til kortslutningsudstyr og nedfiringsapparater og har en særlig forståelse for de faremomenter der er ved at udføre LAUS på forsyningsnettet. Eleven kan vedligeholde LAUS udstyr og foretage en risiko vurdering hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget. Internationale forretningsforhold i energisektoren Begynder Vejledende varighed 0,5 uge. Mål Eleven kan forstå energiaktørers rammer og vilkår for at kunne agere på et internationalt marked Eleven kan forstå forsyningssektorens arbejdsprocesser i andre lande Eleven kan udføre arbejdsopgaver i forhold til et internationalt arbejdsmarked Eleven kan anvende internationale kompetencer til at forstå sammenhænge og varetage arbejdsopgaver i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked Eleven kan anvende et fremmedsprog i erhvervsfaglig sammenhæng og løse almindeligt forekommende opgaver på grundlæggende niveau i samarbejde med andre. Eleven kan gennemføre typiske kommunikations og samarbejdsopgaver med internationale partnere, herunder også ved brug af internettet. hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget

9 Anlægsstyring og overvågning Rutineret Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven har kendskab til opbygning og virkemåde af overvågnings og styringssystemer til drift og vedligeholdelse af forsyningsanlæg Eleven kan under vejledning deltage i drift af specifikke anlægssystemer. Eleven kan medvirke ved indregulering af energianlæg og fejlfinding på forsyningsanlæg. Eleven kan deltage ved reguleringen, styringen og overvågningen af forsyningsanlæg. Eleven kan medvirke i forbindelse med reguleringer der omfatter energimiljø og komfortmæssige krav Eleven kan udvise miljøbevidsthed omkring produkters egnethed i forskellige miljøer og under hensyntagen til gældende miljøregler Eleven kan anvende skærmbaserede overvågningssystemer hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget Energihåndværk Rutineret Vejledende varighed 1,6 uge. Mål Eleven kan medvirke ved opstilling af én eller flere af nedenstående energioptimeringssystemer til erstatning eller supplement af forbrugerens energiforsyning f.eks.: el målere (datasystemer) luft til vand systemer (varmepumper) ventilationssystemer solceller solvarme små/husstands Vindmøller jordvarme små brint anlæg tilslutning af elbiler (lade standere; Forbrugsafregning m. v) luft til luft systemer (varmepumper) LED lamper og andre energisparer lyssystemer hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget

10 Energirådgivning Begynder Vejledende varighed 0,4 uge. Mål Eleven har kendskab til rådgivning af kunder i forhold til kundernes energiforbrug af strøm og andre energikilder f.eks.: Eleven har kendskab til identifikation af energislugere. Eleven har kendskab til udskiftning og hvordan eksisterende energiforsyning kan suppleres. Eleven har kendskab til forbrugsberegninger Eleven har kendskab til bygningsreglementers krav til energioptimerede byggerier Eleven har kendskab til Tilskudsrådgivning Eleven har kendskab til energimærkning Eleven har kendskab til Energirigtig gadebelysning hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget Hovedforløbet omfatter endvidere de valgfri specialefag: De valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. 1. Varigheden af de valgfri specialefag er for specialet elforsyning er 3,0 uge. 2. Varigheden af de valgfri specialefag er for specialet kraftværksektoren er 6,0 uge. Lastbilmonteret kran, certifikat D Lastbilmonteret kran, certifikat D Vejledende varighed 2 uger. Mål Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens bestemmelser, og kan udføre varierede opgaver, indbefattende korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv. samt betjene kraner med såvel standard som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft. Deltageren kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft samt foretage af og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis læssegrab) og dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler/selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio. Deltageren kan endvidere foretage forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn, anmeldelse og kranjournal mv.

11 Bestået / ikke bestået Kranførercertifikat udstedes af uddannelsesstedet til deltagere, der efter underviserens vurdering med tilfredsstillende resultat har gennemført og erhvervet de i målet med uddannelsen beskrevne kompetencer og har bestået den teoretiske og praktiske certifikatprøve. (Den nævnte underviser skal være godkendt ATcensor.) Lastbilmonteret kran, certifikat E Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm Vejledende varighed 2 uger Mål Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, vind og vejrforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran, certifikattype E, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens bestemmelser. Deltageren kan derudover udføre varierede opgaver, herunder korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv., samt betjening af kran med såvel standard som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft. Tillige kan deltageren indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft, foretage af og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis flyjib og evt. læssegrab), dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler, selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio. Deltageren kan desuden foretage forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn og anmeldelse/kranjournal. Bestået/ikke bestået Kranførercertifikat udstedes af uddannelsesstedet til deltagere, der efter underviserens vurdering med tilfredsstillende resultat har gennemført og erhvervet de i målet med uddannelsen beskrevne kompetencer og har bestået den teoretiske og praktiske certifikatprøve. (Den nævnte underviser skal være godkendt ATcensor.) Anhugning af byrder Anhugning af byrder Vejledende varighed 5 dage Mål Efter endt uddannelse kan deltageren ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under anvendelse af snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej. Deltageren kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og

12 entydigt ved hjælp af radiokommunikation. I forbindelse med anhugningen kan deltageren anvende viden om SWLmærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassationsgrænser. Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner. Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået Vejen som arbejdsplads (3398) Rutineret Vejledende varighed 0,4 uge. Mål Eleven forstår baggrunden for de trafiksikkerhedsmæssige forhold vedrørende afmærkning af vejarbejder og har kendskab til vejreglerne for afmærkning af vejarbejder Eleven er bekendt med branchevejledning for afmærkning af vejarbejder samt Vejdirektoratets instruks og supplerende bestemmelser for vejarbejde på statsveje. Eleven kan planlægge afmærkningsopgaver samt udføre korrekt afmærkning af såvel bevægelige som stationære vejarbejder. Eleven kan tilkalde hjælp ved trafikuheld. Bestået /ikke bestået. Eleven har bestået en prøve i faget, som udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet, og som afholdes og bedømmes af skolen. IBI/CTS, opbygning af centrale anlæg (svarende til AG ) Vejledende varighed 0,2 uge Mål Eleven kan selvstændigt opbygge og installere komponenter til et centralt IBI anlæg Eleven kan redegøre for hvor et centralt IBI anlæg er placeret i et Building Management System Eleven kan redegøre for hvordan man placerer komponenter i et centralt IBI anlæg Eleven kan mellem fordele og begrænsninger i centralt IBI anlæg Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået IBI/CTS, programmering og fejlfinding på centrale anlæg (svarende til AG ) Vejledende varighed 0,6 uge.

13 Mål Eleven kan selvstændigt opbygge en installationsløsning med et centralt IBI system og udføre dokumentation samt foretage tavledimensionering til anlægget. Eleven har kendskab til IBI systemets software og kan programmere anlægget med en optimal ydelse i relation til energiforbrug og miljøpåvirkninger. Eleven kan udføre installationsløsningen udfra Bygningsreglementets regler samt kendskabet til mindre alarm og HVAC anlæg. Deltageren kan foretage fejlfinding på centrale IBI systemer. Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået IBI/CTS, grafiske brugerflader på centrale anlæg (svarende til ) Vejledende varighed 0,2 uge. Mål Eleven kan administrere et centralt IBI anlæg med grafisk brugerflade Eleven kan oprette brugere og tildele rettigheder Eleven kan oprette en relevant IPadresse Eleven kan med baggrund i viden om visualiseringssoftwarens anvendelsesmuligheder, foretage fejlfinding på anlægget. Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået PLC, grundlæggende styringsteknik (svarende til AG ) Vejledende varighed 0,4 uge. Mål Eleven kan selvstændigt udføre simple programmerbare styringer opbygget af logiske funktioner, samt fortråde små control systemer. Eleven kan foretage installation af mindre elektroniske effekt relæer (SSR). Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået Dataanlæg, fiber blæsning (svarende til AG ) Vejledende varighed 1 uge. Mål Eleven kan vælge, udlægge og montere rør og gængse forgrenings typer, samt montere brønde og afgrenings punkter til fiberkabelinstallationer Eleven kan justere og kalibrere blæse/spule udstyr Eleven kan vejlede i placering af brønde afgreningspunkter i forbindelse med installation af et FTTH system Faget bedømmes som uddannelse med betegnelse bestået eller ikke bestået

14 PLC, opsætning af SROanlæg (svarende til AG ) Vejledende varighed 0,4 uge. Mål Eleven kan installere og montere en PLC til procesovervågningsudstyr og operatørpaneler, samt konfigurere PLCen og omsætte forskellige procesværdier til brugbare overvågningsvisninger, som grafer og trendkurver. Eleven har kendskab til idriftsætning og programmering af PC overvågningssoftware, samt operatørpaneler. Faget bedømmes med betegnelse bestået eller ikke bestået Installation af solceller (svarende til 46522) Vejledende varighed 0,6 uge Mål Med baggrund i kendskab til love og regler for opsætning og placering af solceller i Danmark, kan deltageren beregne og montere den rigtige befæstning på tagflader og facader for opsætning af solceller. Deltageren kan selvstændigt foretage installation af solcelleanlæg, enten som Standalone løsning eller som nettilsluttet løsning, herunder dimensionering af beskyttelsesudstyr mod indirekte berøring, samt dimensionering af Invertere og koblingsudstyr på solcelleanlæg der er tilsluttet forsyningsnettet. Faget bedømmes med betegnelse bestået eller ikke bestået Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2 Elforsyning, anlæg og distribution Avanceret Vejledende varighed 4,5 uge. Mål Eleven kan selvstændigt forstå drift af elforsyningsanlæg med baggrund i indgående kendskab og indsigt i relevant lovgivning. Eleven kan selvstændigt udføre anlægs, drifts og vedligeholdelsesarbejder inden for el forsyningssektorens områder. Eleven kan selvstændigt anvende gældende miljø og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anlæg og distribution på elforsyningsanlæg. Eleven kan selvstændigt udføre lavspændingsopgaver ud fra tegninger. Eleven kan selvstændigt nedtage udtjente anlæg herunder elmaster, transformatorstationer og gadebelysning

15 hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget. LAUS SKS Stærkstrømsbekendtgørelsen Avanceret Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven kan arbejde selvstændigt i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen regler for lavspændings arbejde under spænding. Eleven kan selvstændig udføre LAUS (Lavspændings Arbejde Under Spænding) på transformerstationer, luftledninger, jordkabler og i kabelskabe efter gældende love og regler med fokus på stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5 Eleven kan selvstændigt anvende og vedligeholde værktøj og udstyr beregnet til LAUS arbejde. Eleven kan selvstændigt anvende kortslutningsudstyr og nedfiringsapparater og har i ganske særlig grad forståelse for de faremomenter der er ved at udføre LAUS på forsyningsnettet. Eleven kan selvstændigt vedligeholde LAUS udstyr og foretage en analyse med baggrund i en risiko vurdering hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget. Anlægsstyring og overvågning avanceret Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven kan selvstændigt forestå overvågnings og styringssystemer til drift og vedligeholdelse af forsyningsanlæg Eleven kan selvstændigt forestå driften af specifikke anlægssystemer samt foretage indregulering af energianlæg og fejlfinding på forsyningsanlæg. Eleven kan selvstændigt anvende skærmbaserede overvågningssystemer. hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget

16 Internationale forretningsforhold i energisektoren Rutineret Vejledende varighed 0,5 uge. Mål Eleven kan i samarbejde med andre faggrupper agere på et internationalt arbejdsmarked og eleven kan indgå i at udføre arbejdsopgaver i forhold hertil. Eleven kan selvstændigt agere på et internationalt arbejdsmarked gennem anvendelse af fremmedsprog i erhvervsfaglig sammenhæng, samt udføre almindeligt forekommende opgaver i samarbejde med internationale partnere. hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget Energihåndværk Avanceret Vejledende varighed 1,6 uge. Mål Eleven kan selvstændigt foretage opstilling af én eller flere af nedenstående energioptimeringssystemer til erstatning eller supplement af forbrugerens energiforsyning f.eks.: el målere (datasystemer) luft til vand systemer (varmepumper) ventilationssystemer solceller solvarme små/husstands Vindmøller jordvarme små brint anlæg tilslutning af elbiler (lade standere; Forbrugsafregning m. v) luft til luft systemer (varmepumper) LED lamper og andre energisparer lyssystemer hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget

17 Energirådgivning Rutineret Vejledende varighed 0,4 uge. Mål Eleven kan medvirke ved rådgivning af kunder i forhold til kundernes energiforbrug af strøm og andre energikilder. Eleven kan deltage ved identifikation af energislugere. Eleven kan deltage ved rådgivning om hvordan eksisterende energiforsyning kan suppleres. Eleven kan selvstændigt foretage enkle forbrugsberegninger Eleven kan forstå bygningsreglementers krav til energioptimerede byggerier Eleven har kendskab til tilskudsrådgivning Eleven har anvendelsesorienteret viden om energimærkning Eleven kan i samarbejde med andre faggrupper rådgive om energirigtig gadebelysning hvor eleven skal til prøve eller eksamen i faget

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 4. juni 2010 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Invitation til udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 22. februar kl. 10.00 14.00 På Skive tekniske skole, Kongsvingervej 1, 7800 Skive Mødet holdes sammen med LUU for Forsyning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Forsyningsoperatør Vejledende struktur for Forsyningsoperatør, 2 år. Grundforløb Hovedforløb Skole 20 uger praktik Skole 6 uger praktik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk.

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse chauffør Speciale Renovationschauffør 49-55, 20,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 66, 68 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 2011 Udstedt af billedmediernes faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr.157 af 23/2 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent November 2010 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008, som ændret af bekendtgørelse nr. 434 af 30.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation November 2010 Skuemestervejledning Skibsteknikerassistent Skibstekniker, design Skibstekniker, konstruktion Skibstekniker, maritime rør Skibstekniker, reparation Skibsteknikerassistent Industriens Uddannelser,

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere