Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v."

Transkript

1 Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015

2 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar Indledning Myndigheder, der administrerer økologireglerne Anvendelsesområde Vand, salt og produkter fra jagt og fiskeri Mærkning, sammensætning og forarbejdning Betegnelser, der er forbeholdt økologiske fødevarer De tre mærkningskategorier Betingelser for at en fødevare må mærkes økologisk i varebetegnelsen Betingelser for at en fødevare må mærkes med henvisninger til økologi i ingredienslisten Betingelser for at henvise til indhold af økologiske ingredienser i samme synsfelt som varebetegnelsen Særligt vedr. vin Tilsætningsstoffer, hjælpestoffer og andre særligt tilladte stoffer Nitrit og nitrat Tilladte ikke-økologiske landbrugsingredienser Nationale tilladelser til anvendelse af ikke-økologiske landbrugsingredienser Særligt vedr. gær GMO og bestråling Mærkning med kodenummer for kontrolinstans De danske kontrolkodenumre DK-ØKO-100 og DK-ØKO Overgangsordning for de tidligere kontrolkodenumre DK-ØKO-200 og DK-ØKO Mærkning med kontrolkodenummer ved import og eksport Mærkning med kontrolkodenummer i detailvirksomheder Ø-mærket Anvendelse af Ø-mærket uden teksten statskontrolleret økologisk Anden anvendelse af Ø-mærket af 87 Fødevarestyrelsen

3 Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. 3.9 EU-logoet Mærkning med EU-logo ved import og eksport Retningslinjer for gengivelse af EU-logoet Overgangsordning for udfasning af det gamle EU-logo Mærkning med geografisk oprindelse ved brug af EU-logoet Andre økologimærker Anprisninger Anprisningen ikke tilsat nitrit Transport til slagtning og slagtning Import og eksport Kontrol Den danske økologikontrol på fødevarevirksomheder De grundlæggende kontrolprincipper Økologisk krydskontrol Anmeldelse Anmeldelse af tilberedning Undtagelser i detailleddet fra kravet om anmeldelse af tilberedning Anmeldelse af import Anmeldelse af markedsføring eller opbevaring en gros Undtagelse fra kravet om anmeldelse af markedsføring eller opbevaring en gros Anmeldelse af afdelinger, lønarbejdsvirksomheder m.v Anmeldelse af aktiviteter i tilknytning til primærproduktion Anmeldelse af storkøkkener Anmeldelse af virksomheder med mange ensartede afdelinger fordelt over hele landet Økologirapport Beskrivelse af virksomheden og dens aktiviteter Modtagekontrol Fødevarestyrelsen 3 af 87

4 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar Modtagekontrol ved import Foranstaltninger ved slagtning Foranstaltninger ved opbevaring af råvarer Adskillelse ved tilberedning Adskillelse ved detailsalg i forbindelse med tilberedning Kontrol af forarbejdning, recepter og mærkning Foranstaltninger ved opbevaring af færdigvarer Foranstaltninger ved transport til og fra virksomheden Undtagelser fra kravet om transport i lukket emballage Særlig undtagelse i forbindelse med opbevaring under transport/distribution Transport af dyr Dokumentation vedr. fødevarer m.v., der modtages af virksomheden Dokumentation for økologisk oprindelse Dokumentation vedr. partiet Dokumentation vedr. partiet ved køb fra detailbutikker eller engrossupermarkeder Leverancer fra primærbedrifter, hvor modtageren fastlægger mængden Dokumentation vedr. leverandøren Udstedelse af leverandørdokumentation i Danmark Godkendte økologikontrolinstanser i EU Undtagelse fra kravet om dokumentation vedr. leverandøren Dokumentation ved import fra tredjelande Øvrig dokumentation vedr. råvarer, tilsætningsstoffer og hjælpestoffer Dokumentation vedr. fødevarer, der forlader virksomheden Dokumentation vedr. detailsalg Regnskab Særligt for 100 %-økologivirksomheder af 87 Fødevarestyrelsen

5 Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Særligt for detailvirksomheder Særligt for virksomheder, der ikke tilbereder Overordnede krav Balanceopgørelser Råvarebalance Færdigvarebalance Fastlæggelse af opgørelsesperioden Nødvendige data til balanceopgørelser Lagerbeholdning primo/ultimo og lageropgørelser Ind- og udgående fødevarer Indgående råvarer Udgående råvarer Indgående færdigvarer Udgående færdigvarer Vurdering af difference Løbende balanceopgørelser eller på anmodning Produktionsregistreringer Vurdering af balance mellem forbrug af råvarer og produktion af færdigvarer Læsning af regnskabskravene i økologibekendtgørelsens bilag 2, når der ikke foretages tilberedning af økologiske fødevarer Regnskabskrav ved opbevaring og markedsføring en gros af (ikke-færdigpakkede) fødevarer Regnskabskrav ved opbevaring en gros af færdigpakkede fødevarer Regnskabskrav ved opbevaring en gros i forbindelse med transport Markedsføring en gros uden opbevaring eller håndtering Virksomheder, der får udført lønarbejde (lønarbejdsgivere) Hvad skal med i økologirapporten om regnskab? Fødevarestyrelsen 5 af 87

6 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar Generel erklæring bl.a. om opfølgning ved mistanke om overtrædelser Revision af økologirapporten Ændringer eller ophør af anmeldte aktiviteter Kontrolkrav til detailvirksomheder, der ikke skal anmeldes i henhold til økologireglerne Overgangsbestemmelser Denne vejledning revideres løbende Bilag 1 (ANNULLERET) Bilag 2 - jf. Vejledning om økologiske fødevarer afsnit af 87 Fødevarestyrelsen

7 Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. 1. Indledning Denne vejledning om økologiske fødevarer er først og fremmest rettet mod virksomheder, der markedsfører økologiske fødevarer samt Fødevarestyrelsens kontrolenheder. Den grundlæggende lovgivning om økologiske fødevarer findes i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 samt Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol. Man skal være opmærksom på, at der løbende udstedes ændringer til ovennævnte forordninger, lige som forordningerne kan suppleres af øvrige EU-forordninger, hvori visse detailbestemmelser er fastlagt. Et eksempel på sidstnævnte er Kommissionens forordning (EF) Nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande. De nævnte økologiforordninger forudsætter, at der udarbejdes nationale regler på visse områder. Særligt gælder dette gennemførelsen af en national økologikontrolordning. Fødevarestyrelsen har derfor udstedt Bekendtgørelse nr. 49 af 22. januar 2013 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. Udover økologireglerne skal økologiske fødevarer altid overholde den almindelige fødevarelovgivning om mærkning, forarbejdning m.v., ligesom økologiske virksomheder skal overholde den almindelige fødevarelovgivning om autorisation, indretning, hygiejne m.v 1. Fødevarestyrelsen udsender nyhedsmails om økologi, som bl.a. omhandler ændringer af reglerne om økologiske fødevarer. Det anbefales, at du abonnerer på disse nyhedsmails ved at tilmelde dig på denne side. Følgende forkortelser og udtryk er anvendt i vejledningen: Økologiforordningen: Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 Økologi-gennemførelsesforordningen: Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol 1 Jf. Økologiforordningen, Artikel 1, stk. 4 Fødevarestyrelsen 7 af 87

8 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 Økologiforordningerne: Økologiforordningen og Økologi-gennemførelsesforordningen samt forordninger, der supplerer disse. Importforordningen: Kommissionens forordning (EF) Nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande Økologiloven: Bekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011 af Økologiloven Økologibekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 49 af 22. januar 2013 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. NaturErhvervstyrelsens økologibekendtgørelse: Bekendtgørelse nr. 716 af 27. juni 2012 om økologisk jordbrugsproduktion Fødevareloven: Bekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014 af lov om fødevarer Fødevareforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed Mærkningsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne etc. (/Mærkningsdirektivet: 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler) Autorisationsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr af 09/12/2013 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v Økologiske fødevarer: Fødevarer, der enten markedsføres eller ønskes markedsført som økologiske (dvs. frembragt ved økologisk jordbrugsproduktion). Når der tales om økologiske fødevarer i forbindelse med kontrol, omfattes også fødevarer, der markedsføres med henvisninger til, at visse af ingredienserne er økologiske, jf. de foreskrevne muligheder herfor. Økologisk status: Henvisning til økologisk produktion i overensstemmelse med økologiforordningens artikel 23, stk. 4, jf. afsnit 3.2 i denne vejledning om mærkningskategorierne. Tilberedning: Aktiviteter i forbindelse med konservering og/eller forarbejdning af økologiske produkter, herunder slagtning og opskæring for animalske produkters vedkommende, samt emballering og/eller ændringer i mærkningen vedrørende den økologiske produktionsmetode. Petfood: Foder med animalsk indhold, som er beregnet til selskabsdyr dvs. petfood, som er omfattet af økologibekendtgørelsens anvendelsesområde. Fødevarer af landbrugsoprindelse/landbrugsingredienser: Fødevarer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse, dvs. produkter stammende fra jordbrugsproduktion og akvakultur, men også produkter stammende fra indsamling/jagt/fiskeri af vildtvoksende/-levende arter. Herudover skal gær og gærprodukter, som indgår som ingredienser i andre fødevarer, fra 1. januar 2014 medregnes 8 af 87 Fødevarestyrelsen

9 Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. som ingredienser af landbrugsoprindelse, når andelen af ikke-økologiske ingredienser af landbrugsoprindelse skal fastslås (jf. afsnit 3.5). 1.1 Myndigheder, der administrerer økologireglerne Fødevarestyrelsen administrerer og kontrollerer overholdelse af reglerne om økologiske fødevarer samt foder med animalsk indhold, som er beregnet til selskabsdyr. Herudover administrerer og kontrollerer Fødevarestyrelsen reglerne om økologisk storkøkkendrift, økologisk akvakultur af fisk og tang samt økologisk høst af vildtvoksende tang; sidstnævnte regler omhandles dog ikke i denne vejledning. Se flere oplysninger på fvst.dk. NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, Miljø- og Økologikontrol står for administration af og kontrol efter reglerne, der gælder for økologiske jordbrugsbedrifter og disses forsyningsvirksomheder, såsom foderstof- og såsædsvirksomheder, samt virksomheder, der producerer og markedsfører foder til økologiske akvakulturbrug. Se flere oplysninger på naturerhverv.dk. NaturErhvervstyrelsens øvrige centre administrerer støtteordninger til fremme af økologisk produktion og er sekretariat for det Økologiske Fødevareråd. Se flere oplysninger på naturerhverv.dk. Fødevarestyrelsen 9 af 87

10 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar Anvendelsesområde Økologiforordningen: Artikel 1 Økologibekendtgørelsen: 1 Denne vejledning omhandler reglerne om håndtering/markedsføring og kontrol af økologiske fødevarer og foder med animalsk indhold beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr (petfood). Vejledningen omhandler ikke reglerne om økologisk primærproduktion, herunder økologisk akvakulturbrug og indsamling af fritvoksende tang, og bestemmelserne i den danske bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift. Afgrænsningen af anvendelsesområdet for Fødevarestyrelsens økologibekendtgørelse, og dermed også denne vejledning, over til anvendelsesområdet for NaturErhvervstyrelsens økologibekendtgørelse, er nærmere beskrevet i afsnit Herudover kan nævnes, at dyr, der er leveret til slagtning, i henhold til Fødevarestyrelsens økologibekendtgørelse betragtes som fødevarer. Det betyder, at fra det tidspunkt, hvor dyrene bliver pålæsset transportvognen på primærbedriften, er de omfattet af Fødevarestyrelsens økologibekendtgørelse. Dvs. når der i denne vejledning er angivet fødevarer, skal der, når det er relevant, også forstås dyr leveret til slagtning. Dette gælder eksempelvis, når der omhandles regnskabs- og dokumentkrav. Virksomheder med spireproduktion til konsum betragtes i denne vejledning som fødevarevirksomheder dvs. de skal, som øvrige fødevarevirksomheder, økologikontrolleres af Fødevarestyrelsen og overholde kravene beskrevet i denne vejledning. Planteprodukter, der høstes på kimbladsstadiet (salat, rødbede, karse m.fl.) betragtes som primærproduktion, og skal derfor kontrolleres af NaturErhvervstyrelsens i henhold til denne styrelses økologibekendtgørelse. Økologiforordningens anvendelsesområde er fastlagt i forordningens artikel 1. De fødevarer, der er omfattet, er uforarbejdede og forarbejdede landbrugsprodukter samt gær til konsum. Det betyder, at alle forarbejdede fødevarer (herunder f.eks. også kosttilskud og tilsætningsstoffer), der er fremstillet af eller indeholder landbrugsprodukter, er omfattet af anvendelsesområdet. Økologiske fødevarer, der indeholder produkter fra akvakultur samt høstet fritvoksende tang, skal overholde de samme bestemmelser som gælder for øvrige økologiske fødevarer. Virksomheder, der markedsfører, opbevarer, importerer eller tilbereder (herunder slagter) økologiske akvakulturprodukter eller økologisk tang, skal endvidere overholde de samme regler, som øvrige økologikontrollerede fødevarevirksomheder. Økologiforordningens anvendelsesområde omfatter også foder. Dog er forarbejdning og mærkning af petfood endnu ikke fuldt ud EU-reguleret. Der er derfor i den danske økologibekendtgørelse fastlagt, at fremstilling og mærkning af økologisk petfood skal følge de EU-regler, der gælder for økologiske fødevarer med undtagelse af bestemmelser om tilladte ikke-økologiske ingredienser samt hjælpestoffer, hvor økologibekendtgørelsens lister skal følges. Da bestemmelserne for fødevarer og petfood med få undtagelser er identiske, vil der for læsbarhedens skyld kun blive refereret til fødevarer - og det vil være underforstået, at der herved også refereres til petfood. Der vil kun blive refereret specifikt til petfood, når der omhandles særlige bestemmelser om dette. 10 af 87 Fødevarestyrelsen

11 Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Økologiforordningen gælder for alle erhvervsdrivende, der markedsfører eller håndterer økologiske fødevarer. Storkøkkendrift er specifikt undtaget fra økologiforordningens anvendelsesområde, og der henvises til, at der kan anvendes nationale regler. Danske regler for økologisk storkøkkendrift er derfor fastlagt i den danske bekendtgørelse nr. 420 af 24. april 2013 om økologisk storkøkkendrift. Reglerne er beskrevet i Vejledning om økologisk storkøkkendrift af marts 2014, og omfatter også bestemmelserne om de økologiske spisemærker i guld, sølv og bronze. 2.1 Vand, salt og produkter fra jagt og fiskeri Da vand og salt ikke er landbrugsprodukter, kan disse fødevarer ikke markedsføres som økologiske. Betegnelserne økologisk vand eller økologisk salt ville give forbrugerne det indtryk, at varerne var omfattet af og i overensstemmelse med økologireglerne, og dette ville være vildledende. Med hensyn til produkter, der stammer fra jagt og fiskeri efter vildtlevende arter, slås det specifikt fast i økologiforordningen, at disse ikke kan betragtes som økologiske. Fødevarestyrelsen 11 af 87

12 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar Mærkning, sammensætning og forarbejdning Økologiforordningen: Artiklerne 6, 9, 10, 19-21, samt bilaget Økologi-gennemførelsesforordningen: Artiklerne 26-29, 57 og 58 samt bilagene VIII, IX og XI Økologibekendtgørelsen: 16 og 17 samt bilagene 3 og 4 Økologiforordningerne regulerer hvilke betegnelser, der er forbeholdt økologiske fødevarer, og fastlægger krav til mærkning, sammensætning og forarbejdning af økologiske fødevarer. Bestemmelser om brug af Ø-mærket er fastlagt i økologibekendtgørelsen. Overgangsbestemmelser i forbindelse med ikrafttræden af den gældende økologiforordning, og som betyder, at der stadig kan forekomme produkter med lang holdbarhed på markedet, som er mærket i overensstemmelse med de tidligere bestemmelser, er gengivet i afsnit Betegnelser, der er forbeholdt økologiske fødevarer Økologiforordningen: Artikel 23 samt bilaget Fødevarer, der markedsføres med betegnelser, der kan give indtryk af, at fødevarerne eller deres ingredienser er økologiske, skal overholde kravene i økologireglerne. Eksempelvis kan nævnes betegnelserne biodynamisk eller Demeter samt de økologi-betegnelser, der anvendes i de øvrige EU-lande, og forkortelser heraf. Til de to sidstnævnte kategorier hører f.eks. betegnelserne biologisk, organic, bio og eco, hvilket betyder, at ikke-økologiske fødevarer ikke må markedsføres i Danmark med disse betegnelser, selvom man i Danmark normalt anvender betegnelsen økologisk. At økologilovgivningen skal overholdes gælder også, når betegnelserne indgår i registrerede varemærker 2. Ovennævnte betegnelser må dog anvendes på ikke-økologiske fødevarer, hvis de helt klart ikke har nogen forbindelse med den økologiske produktionsmetode. Ordet biologisk vil eksempelvis kunne indgå i en beskrivelse af, at et produkt er produceret ved brug af biologisk bekæmpelse (almindeligt anvendt dansk udtryk for brug af aktiv opformering eller udsætning af nytteorganismer ved bekæmpelse af skadevoldere). De nævnte betegnelser må, når der ses bort fra ovennævnte anvendelse, aldrig anvendes for produkter, som i henhold til øvrige EU-regler skal mærkes med, at de indeholder, består af eller er fremstillet ved hjælp af genetisk modificerede organismer. 2 Jf. overgangsordningen indsat i den tidligere økologiforordning, nr. 2092/91 af 24. juni 1991 artikel 5, stk. 3a, ved Rådets forordning (EF) nr. 1804/1999 af 19. juli af 87 Fødevarestyrelsen

13 Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. 3.2 De tre mærkningskategorier Økologiforordningen: Artikel 19, stk. 2, litra d, samt artikel 23 Ifølge økologiforordningen må fødevarer kun markedsføres ved brug af betegnelsen økologisk, eller en af de andre forbeholdte økologi-betegnelser, på følgende 3 måder: 1. Henvisning til økologi i varebetegnelsen F.eks.: Økologiske porrer eller Økologisk rugbrød. Kravet hertil er, at der enten er tale om uforarbejdede økologiske fødevarer, eller forarbejdede fødevarer, der minimum indeholder 95 % økologiske landbrugsingredienser (beregnet på baggrund af den samlede mængde landbrugsingredienser). Se de nærmere krav til de forarbejdede fødevarer i afsnit Henvisning til økologi i ingredienslisten F.eks.: Jagtbrød. Ingredienser: rugmel (økologisk), hvedemel, vand og gær. Der er ingen krav til, hvor stor en andel de økologiske ingredienser skal udgøre af fødevaren. Se øvrige krav i afsnit Henvisning til indhold af økologiske ingredienser i samme synsfelt som varebetegnelsen kun hvis hovedingrediensen er et jagt- eller fiskeriprodukt F.eks.: Tun - i økologisk olivenolie Produktet skal foruden jagt- eller fiskeriproduktet, som skal være hovedingrediensen, indeholde landbrugsingredienser, der alle skal være økologiske. Se de nærmere krav i afsnit For ovennævnte mærkningskategorier gælder, at en økologisk ingrediens ikke må være til stede sammen med samme ingrediens på ikke-økologisk form. For alle mærkningskategorier gælder endvidere, at mærkningen (og de tilknyttede anmeldelsespligtige aktiviteter) skal anmeldes og omfattes af økologikontrol, jf. afsnit Betingelser for at en fødevare må mærkes økologisk i varebetegnelsen Økologiforordningen: Artiklerne 19, 23, stk. 4, særligt litra a, samt 27, stk. 2. Økologi-gennemførelsesforordningen: Artiklerne samt bilagene VIII, IX og XI En grundlæggende forudsætning for, at en fødevare må mærkes som økologisk i varebetegnelsen, er, at den er af landbrugsoprindelse eller hovedsagelig består af ingredienser af landbrugsoprindelse. Fødevarestyrelsen 13 af 87

14 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 Ved afgørelsen af, om en fødevare hovedsagelig består af ingredienser af landbrugsoprindelse skal man se bort fra vand og kogesalt. Af de resterende ingredienser skal over halvdelen være af landbrugsoprindelse. Dvs. at urtesalt og øl eksempelvis godt vil kunne mærkes som økologisk. Derudover skal fødevaren eller dens ingredienser af landbrugsoprindelse naturligvis være økologiske, dvs. stamme fra en kontrolleret økologisk produktionsenhed, fx en landbrugsbedrift. Der kan dog anvendes visse særligt tilladte ikke-økologiske ingredienser af landbrugsoprindelse, som dog højst må udgøre 5 vægtprocent af alle produktets ingredienser af landbrugsoprindelse. Se afsnit 3.4. Tilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer, smagsstoffer, vand, salt, produkter af mikroorganismer og enzymer, mineraler, sporstoffer, vitaminer samt aminosyrer og andre mikronæringsstoffer i fødevarer til særlige ernæringsmæssige formål må herudover kun anvendes, hvis de specifikt er tilladt i henhold til økologi-gennemførelsesforordningen. Se afsnit 3.3. Ifølge økologi-gennemførelsesforordningens artikel 27, stk. 2, skal en række ingredienser ikke tælles med som landbrugsingredienser ved beregningen af, om de økologiske landbrugsingredienser udgør mindst 95 % af fødevarens samlede mængde landbrugsingredienser. Foruden vand og salt er der tale om naturlige aromastoffer/-præparater, produkter af mikroorganismer og enzymer, mineraler, sporstoffer, vitaminer samt aminosyrer og andre mikronæringsstoffer i fødevarer til særlige ernæringsmæssige formål. Hertil kommer de tilsætningsstoffer, som i økologigennemførelsesforordningens bilag VIII, del A, ikke er markeret med en asterisk (*) i kolonnen med tilsætningsstoffets kodenummer. Dette medfører, at eksempelvis danskvand, der alene er tilsat et naturligt aromastof, ikke må markedsføres som økologisk, idet produktet ikke opfylder kravet om, at det skal indeholde (minimum 95 % økologiske) landbrugsingredienser. Med hensyn til hvilke forarbejdningsmetoder, der er tilladt ved fremstillingen af økologiske fødevarer, er dette reguleret ved, at der er udarbejdet en liste over hvilke stoffer og produkter, der må anvendes til hjælp under forarbejdningen. Listen findes i økologi-gennemførelsesforordningens bilag VIII, del B 3. Der er forbud mod brug af genetisk modificerede organismer og produkter fremstillet af eller ved hjælp af sådanne organismer. Anvendelse af bestråling er ligeledes forbudt. Se mere i afsnit 3.6. Når der ses bort fra vin (jf. afsnit 3.2.4) er brugen af rent fysiske forarbejdningsmetoder derimod ikke reguleret, og det betyder, at eksempelvis homogenisering er tilladt. For fødevarer, der mærkes som økologiske i varebetegnelsen, er der i øvrigt krav om, at der - hvis der er tale om en sammensat fødevare - i ingredienslisten skal angives hvilke ingredienser, der er økologiske. Dette kan f.eks. opfyldes ved at angive en * ud for hver økologisk ingrediens, når der i umiddelbar nærhed er anført, at * = økologisk. Kravet om angivelse af de økologiske ingredienser i en ingrediensliste gælder alle typer af fødevarer, dvs. også f.eks. alkoholiske drikkevarer, som måtte være fritaget fra kravet om ingrediensliste efter de generelle mærkningsregler. 3 For petfood er der endnu ikke indarbejdet en sådan liste i EU-regi, og derfor gælder i stedet listen fastlagt i økologibekendtgørelsens bilag 1, Del B. 14 af 87 Fødevarestyrelsen

15 Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Herudover skal fødevarerne mærkes med et kodenummer for kontrolinstansen (se afsnit 3.7), EUlogoet (se afsnit 3.9) samt geografisk oprindelse (se afsnit 3.9.4), hvis de færdigpakkes i EU. Ø- mærket med teksten statskontrolleret økologisk kan desuden påsættes, når dette sker på en dansk økologikontrolleret virksomhed, men Ø-mærkningen er ikke obligatorisk, jf. afsnit Betingelser for at en fødevare må mærkes med henvisninger til økologi i ingredienslisten Økologiforordningen: Artikel 23, stk. 4, særligt litra b Økologi-gennemførelsesforordningen: Artiklerne samt bilagene VIII, IX og XI Fødevarer, der indeholder én eller flere økologiske ingredienser, men som ikke overholder kravene til at kunne mærkes som økologiske i varebetegnelsen, kan under visse betingelser mærkes i ingredienslisten (og kun her) med oplysning om hvilke af ingredienserne, der er økologiske. Lige som for fødevarer, der mærkes som økologiske i varebetegnelsen, er det en betingelse, at fødevarerne hovedsagelig består af ingredienser af landbrugsoprindelse, se afsnit Herudover må tilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer, smagsstoffer, vand, salt, produkter af mikroorganismer og enzymer, mineraler, sporstoffer, vitaminer samt aminosyrer og andre mikronæringsstoffer i fødevarer til særlige ernæringsmæssige formål kun anvendes, hvis de specifikt er tilladt i henhold til økologi-gennemførelsesforordningen. Se afsnit 3.3. Med hensyn til hvilke forarbejdningsmetoder, der er tilladt ved fremstillingen af økologiske fødevarer, er dette reguleret ved, at der er udarbejdet en liste over hvilke stoffer og produkter, der må anvendes til hjælp under forarbejdningen. Listen findes i økologi-gennemførelsesforordningens bilag VIII, del B 4. Der er ingen krav til, at produktets ikke-økologiske landbrugsingredienser skal være tilladt i henhold til økologi-gennemførelsesforordningen, eller at de højst må udgøre en vis andel af produktet. Som for fødevarer, der mærkes som økologiske i varebetegnelsen, er der forbud mod brug af genetisk modificerede organismer og produkter fremstillet af eller ved hjælp af sådanne organismer samt bestråling (se afsnit 3.6). Oplysningen i ingredienslisten om, hvilke ingredienser der er økologiske, skal suppleres med en angivelse af de økologiske ingrediensers samlede procentandel beregnet ud fra den samlede mængde af ingredienser af landbrugsoprindelse. De nævnte oplysninger/angivelser skal fremstå i samme farve og størrelse og med samme skrifttype som de andre angivelser på ingredienslisten. Ingredienslisten kan f.eks. udformes på følgende måde: 4 For petfood er der endnu ikke indarbejdet en sådan liste i EU-regi, og derfor gælder i stedet listen fastlagt i økologibekendtgørelsens bilag 1, Del B. Fødevarestyrelsen 15 af 87

16 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 Ingredienser: Hvedemel (økologisk), rugmel (økologisk), rugkerner, vand, gær. De økologiske ingredienser udgør 80 % af landbrugsingredienserne. Herudover skal fødevarerne mærkes med et kodenummer for kontrolinstansen, se afsnit 3.7. Da kodenummeret, DK-ØKO-100, indeholder en reference til økologisk jordbrug, må det imidlertid ikke fremhæves, da dette vil kunne give anledning til vildledning. Fødevarerne må i øvrigt ikke mærkes med hverken EU-logoet eller Ø-mærket Betingelser for at henvise til indhold af økologiske ingredienser i samme synsfelt som varebetegnelsen Økologiforordningen: Artikel 23, stk. 4, særligt litra c Økologi-gennemførelsesforordningen: Artiklerne samt bilagene VIII, IX og XI Der må kun henvises til indhold af økologiske ingredienser i samme synsfelt som varebetegnelsen, hvis der er tale om en fødevare, hvis hovedingrediens er et jagt- eller fiskeriprodukt 5, og hvis øvrige landbrugsingredienser alle er økologiske. Der kan f.eks. være tale om Tun - i økologisk olivenolie eller Makrel i økologisk tomatsovs. Lige som for fødevarer, der markedsføres som økologiske i varebetegnelsen, er det herudover en betingelse, at fødevaren hovedsagelig består af ingredienser af landbrugsoprindelse (inklusiv indholdet af jagt- og fiskeriprodukter), når der ses bort fra vand og salt, se afsnit Herudover må tilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer, smagsstoffer, vand, salt, produkter af mikroorganismer og enzymer, mineraler, sporstoffer, vitaminer samt aminosyrer og andre mikronæringsstoffer i fødevarer til særlige ernæringsmæssige formål kun anvendes, hvis de specifikt er tilladt i henhold til økologi-gennemførelsesforordningen. Se afsnit 3.3. Som for fødevarer, der mærkes som økologiske i varebetegnelsen, er der forbud mod brug af genetisk modificerede organismer og produkter fremstillet af eller ved hjælp af sådanne organismer samt bestråling (se afsnit 3.6). Oplysningen om økologiske ingredienser i forbindelse med varebetegnelsen skal suppleres med oplysninger i ingredienslisten om, hvilke ingredienser der er økologiske samt en angivelse af de økologiske ingrediensers samlede procentandel beregnet ud fra den samlede mængde af ingredienser af landbrugsoprindelse (inklusiv indholdet af jagt- og fiskeriprodukter). De nævnte oplysninger/angivelser skal angives i samme farve og størrelse og med samme skrifttype som de andre angivelser på ingredienslisten. Herudover skal fødevarerne mærkes med et kodenummer for kontrolinstansen, se afsnit 3.7. Fødevarerne må ikke mærkes med EU-logoet eller Ø-mærket. 5 Produkter, der stammer fra jagt og fiskeri efter vildtlevende arter kan ifølge økologiforordningens artikel 1 ikke betragtes som økologiske. 16 af 87 Fødevarestyrelsen

17 Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v Særligt vedr. vin Økologi-gennemførelsesforordningen: Kapitel 3a samt bilag VIIIa (jf. forordning nr. 203/2012 af 8. marts 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008) EU s økologiforordning regulerer vin mærket som økologisk vin i varebetegnelsen. Disse regler har været i anvendelse siden 1. august 2012, dvs. for druer høstet i 2012, og den fremstillede økologiske vin kan lige som for øvrige økologiske fødevarer mærkes med EU-logoet og det danske Ø-mærke med teksten statskontrolleret økologisk (jf. vilkårene i afsnit 3.8 og 3.9). Indtil 1. august 2012 måtte vin ikke mærkes som økologisk i varebetegnelsen, men derimod kun med oplysning om, at den var fremstillet af økologisk dyrkede druer. Baggrunden for dette var, at økologi-gennemførelsesforordningens bestemmelser om anvendelse af tilsætnings- og hjælpestoffer ikke omfattede vin, og at betegnelsen økologisk vin derfor ville være vildledende. Af samme grund måtte vin ikke mærkes med EU-logoet eller Ø-mærket. Vin markedsført efter disse tidligere regler kan fortsat markedsføres, indtil lagrene er opbrugt dvs. at vin af økologisk dyrkede druer fortsat vil kunne ses på hylderne i årene fremover og fortsat uden EU-logoet og Ø-mærket. Ifølge de nugældende regler for fremstilling af vin, mærket økologisk vin i varebetegnelsen, skal de anvendte druer naturligvis fortsat være økologiske. Herudover stilles særlige krav til anvendelse/tilsætning af stoffer og produkter (jf. økologi-gennemførelsesforordningens bilag VIIIa) samt særlige krav til de ønologiske fremgangsmåder (økologi-gennemførelsesforordningens artikel 29d). F.eks. forbydes sorbinsyre, og der stilles krav om et lavere indhold af sulfitter sammenlignet med konventionel vin. En økologisk vin må maksimalt indeholde 100 mg sulfitter pr. liter rødvin målt på restindholdet (150 mg/pr. liter konventionel rødvin) og 150 mg/pr. liter hvidvin (200 mg/pr. liter for konventionel hvidvin). Dette gælder for vin med sukkerindhold under 2 gram pr. liter. Herudover må der eksempelvis ikke behandles med elektrodialyse eller kationbyttere. Hvis det kan dokumenteres, at vin markedsført efter de tidligere regler overholder de nye vinregler (nærmere betingelser for denne dokumentation ses i økologi-gennemførelsesforordningens artikel 95, stk. 10a), vil den kunne mærkes økologisk vin i varebetegnelsen samt herudover med både EU-logoet og Ø-mærket (jf. vilkårene i afsnit 3.8 og 3.9). Både vin markedsført efter gamle og nuværende regler er omfattet af økologiforordningernes kontrolmæssige bestemmelser på lige fod med øvrige fødevarer dvs. f.eks. bestemmelserne om import, jf. afsnit 5, og kontrol, jf. afsnit 6. Økologisk vin (fremstillet efter de nugældende bestemmelser eller overgangsbestemmelserne) er desuden omfattet af de øvrigt gældende mærkningsbestemmelser vedr. f.eks. brugen af EU-logoet, jf. afsnit 3.9. Vedr. skiltning ved forhandling af vin af økologisk dyrkede druer i detailleddet henvises til afsnit 6.6. Fødevarestyrelsen 17 af 87

18 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar Tilsætningsstoffer, hjælpestoffer og andre særligt tilladte stoffer Økologiforordningen: Artikel 19, stk. 2, litra b Økologi-gennemførelsesforordningen: Artikel 27 og bilag VIII Tilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer, smagsstoffer, vand, salt, produkter af mikroorganismer og enzymer samt mineraler, sporstoffer, vitaminer, aminosyrer og andre mikronæringsstoffer (sidstnævnte til særlige ernæringsmæssige formål) må kun anvendes i økologiske fødevarer i det omfang de specifikt er tilladt i medfør af økologi-gennemførelsesforordningen, dvs. (når der ses bort fra druevin og gær) udelukkende tilsætningsstoffer nævnt i økologi-gennemførelsesforordningens bilag VIII, del A, hjælpestoffer m.v. nævnt i økologi-gennemførelsesforordningens bilag VIII, del B, mikroorganisme- og enzympræparater, der normalt anvendes ved forarbejdning af fødevarer (herunder f.eks. gær, jf. afsnit 3.5). Dog er enzympræparater kun tilladt i det omfang de ikke er kategoriseret som tilsætningsstoffer. Kategoriseres de som tilsætningsstoffer (som f.eks. lysozym, E1105), så må de ikke anvendes, da ingen enzymer p.t. er listet under bilag VIII, del A, over tilladte tilsætningsstoffer, naturlige aromastoffer eller naturlige aromapræparater, som defineret i aromaforordningen 6, farvestoffer til stempling af kød og æggeskaller, som er tilladt ifølge tilsætningsstofforordningen 7, artikel 17, drikkevand og salt (med natriumchlorid eller kaliumchlorid som basisstoffer), der normalt anvendes ved forarbejdning af fødevarer, mineraler (herunder sporstoffer), vitaminer, aminosyrer og mikronæringsstoffer, for hvilke der foreligger et lovmæssigt krav om at anvende dem i de pågældende fødevarer 8, og visse farvestoffer til traditionel farvning af skallen på kogte æg, hvis der er givet en national tilladelse hertil. I Danmark er der ikke givet en sådan tilladelse, og 6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF 7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer 8 Der er ikke tale om et lovmæssigt krav, når et kosttilskud markedsføres med en ernærings- eller sundhedsanprisning eller til særlig ernæringsmæssig anvendelse, selv om dette indebærer, at kosttilskuddet skal indeholde en bestemt mængde af de pågældende vitaminer, mineraler m.v. Se dom af 5. november 2014 i den præjudicielle sag C-137/13 (Herbaria Kraüterparadies) 18 af 87 Fødevarestyrelsen

19 Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. farvestofferne kan derfor indtil videre ikke anvendes ved produktion på danske virksomheder. Med mindre der er fastsat yderligere restriktioner i økologireglerne, skal brugen af ovennævnte tilsætningsstoffer m.v. ske i overensstemmelse med de generelle bestemmelser i fødevarelovgivningen. Det vil f.eks. sige, at de i økologireglerne tilladte tilsætningsstoffer kun må anvendes i de fødevaregrupper og i de mængder, som er fastlagt i fødevarelovgivningens generelle bestemmelser om tilsætningsstoffer. Der er ikke i økologiforordningerne en grænse for, hvor stor en mængde ovennævnte ingredienser sammenlagt må udgøre af en økologisk fødevare (bortset fra, at der dog er krav om, at et økologisk produkt hovedsagelig skal bestå af ingredienser af landbrugsoprindelse, jf. afsnit 3.2.1). Økologi-gennemførelsesforordningens liste over tilladte tilsætningsstoffer begrænser ikke hvilke tilsætningsstoffer, som må tilsættes tilsætningsstoffer, aromaer, mikroorganismepræparater, enzympræparater, vitaminer m.v. anvendt som ingredienser i økologiske fødevarer. Det er en forudsætning, at tilsætningsstofferne, der anvendes i de nævnte ingredienser, ikke har nogen teknologisk funktion i den økologiske fødevare. For druevin må ved fremstillingen kun anvendes og tilsættes de stoffer, som er nævnt økologigennemførelsesforordningens bilag VIIIa. De stoffer, der er markeret med en asterisk, skal anvendes på økologisk form, når en sådan findes. Se desuden afsnit For gær må der kun anvendes de stoffer og produkter, der er listet i økologigennemførelsesforordningens bilag VIII, del C, samt herudover kun mikroorganisme- og enzympræparater samt drikkevand og salt. Se desuden afsnit 3.5. For petfood er der endnu ikke udarbejdet EU-detailregler om brug af ingredienser og hjælpestoffer. De tilladte ingredienser og hjælpestoffer er derfor indtil videre oplistet i økologibekendtgørelsens bilag 1, del A og B Nitrit og nitrat Økologi-gennemførelsesforordningen: Bilag VIII, del A Økologibekendtgørelsen: 8 Ifølge økologi-gennemførelsesforordningens bilag VIII, del A, er natriumnitrit og kaliumnitrat tilladt til økologiske kødprodukter under forudsætning af, at det over for myndighederne er godtgjort, at der ikke findes et teknologisk alternativ, der giver den samme sundhedsgaranti eller gør det muligt at bevare produktets specifikke kendetegn. I økologibekendtgørelsens 8 er det fastlagt, at Fødevarestyrelsen skal meddele tilladelse til anvendelse af natriumnitrit og kaliumnitrat i Danmark. Ansøgninger om tilladelse til brug af natriumnitrit og kaliumnitrat skal stiles til Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Att. Kemi og Fødevarekvalitet). Fødevarestyrelsen 19 af 87

20 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 Se afsnit vedr. muligheden for at anprise fri for nitrit o.l. 3.4 Tilladte ikke-økologiske landbrugsingredienser Økologiforordningen: Artikel 19, stk. 2, litra c, Økologi-gennemførelsesforordningen: Artiklerne 27, stk. 2, og 28 samt bilagene VIII, del A, og IX I forarbejdede økologiske fødevarer er det tilladt at anvende en vis mængde ikke-økologiske landbrugsingredienser, jf. afsnit 3.2. I økologi-gennemførelsesforordningens bilag IX listes en række tilladte ikke-økologiske ingredienser af landbrugsoprindelse. Herudover kan der nationalt meddeles midlertidige tilladelser til anvendelse af andre ikke-økologiske ingredienser af landbrugsoprindelse, se afsnit Kriteriet for at optage ingredienser på bilag IX eller meddele en midlertidig tilladelse er, at den pågældende ingredienstype ikke markedsføres i tilstrækkelig mængde på økologisk form. Ved beregningerne af vægtprocenten af de tilladte ikke-økologiske ingredienser af landbrugsoprindelse, i forhold til alle produktets ingredienser af landbrugsoprindelse, skal visse af de tilladte tilsætningsstoffer, jf. afsnit 3.3, tælles med som landbrugsingredienser. Det drejer sig om de tilsætningsstoffer, der er markeret med en asterisk (*) i økologi-gennemførelsesforordningens bilag VIII, del A. Øvrige tilsætningsstoffer, samt de særligt tilladte stoffer nævnt i afsnit 3.3 (bortset fra gær, jf. afsnit 3.5), skal ikke indgå i beregningen, uanset om de måtte være fremstillet på økologisk form eller ej. For tilsætningsstofferne markeret med * gælder det, at de kan anvendes på både økologisk og ikkeøkologisk form. Anvendes de på økologisk form tæller de med som økologiske ingredienser. Anvendes de på ikke-økologisk form tæller de med som ikke-økologiske landbrugsingredienser. De tilladte ikke-økologiske landbrugsingredienser opført på økologi-gennemførelsesforordningens bilag IX, er inddelt i henholdsvis Uforarbejdede vegetabilske produkter samt produkter fremstillet heraf ved processer, Vegetabilske produkter og Animalske produkter. Denne opdeling betyder, at hvis et produkt, som f.eks. ikke kemisk modificeret risstivelse, er medtaget under Vegetabilske produkter, så indebærer dette ikke, at uforarbejdet ris eller øvrige produkter af ris, samtidig er tilladt. Omvendt, hvis kolanødder er nævnt under Uforarbejdede vegetabilske produkter samt produkter fremstillet heraf ved processer, så vil ekstrakt af kolanød også automatisk være tilladt. 20 af 87 Fødevarestyrelsen

21 Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v Nationale tilladelser til anvendelse af ikke-økologiske landbrugsingredienser Økologi-gennemførelsesforordningen: Artikel 29 Hvis en virksomhed ved fremstilling af en forarbejdet økologisk fødevare ønsker at anvende en ikke-økologisk landbrugsingrediens, der ikke er medtaget i økologi-gennemførelsesforordningens bilag IX, er der mulighed for, at der nationalt kan meddeles midlertidig tilladelse hertil. Tilladelsen vil betyde, at den pågældende ingrediens kan anvendes på samme vilkår, som gælder for de øvrige ingredienser listet på bilag IX. Tilladelsen kan meddeles for 12 måneder ad gangen og der kan højst meddeles 3 efterfølgende tilladelser á 12 måneder. Dvs. der er mulighed for at give tilladelser til anvendelse af ikke-økologiske landbrugsingredienser i samlet set 48 måneder. For hver gang, der gives en tilladelse, skal den sendes til notifikation i alle medlemslande i EU. Et medlemsland har således mulighed for at meddele, at den pågældende ingrediens kan fås økologisk fra dette land. Danske virksomheder, der ønsker tilladelse til brug af en ikke-økologisk landbrugsingrediens, kan ansøge herom hos Fødevarestyrelsen Att. Kemi og Fødevarekvalitet). I ansøgningen skal det sandsynliggøres, at den pågældende ingrediens af den krævede kvalitet ikke er tilgængelig i tilstrækkelig mængde på økologisk form. Herudover skal ansøgningen bl.a. indeholde angivelse af navnet på, og hvis relevant en nøjagtig beskrivelse af, og kvalitetskravene til den pågældende ingrediens af landbrugsoprindelse. den type produkter, hvori den ønskede ingrediens er en nødvendig bestanddel. de mængder, der er nødvendige. årsagerne til knapheden på den pågældende ingrediens, og dennes forventede varighed (hvis muligt). 3.5 Særligt vedr. gær Økologiforordningen: Artikel 20 Økologi-gennemførelsesforordningen: Artiklerne 27, stk. 2, litra c, 27a og 46a samt bilag VIII, del C (jf. Kommissionens forordning (EF) Nr. 1254/2008 af 15. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008) I økologiforordningerne er der fastlagt bestemmelser om tilvirkning af økologisk gær. Grundlæggende skal økologisk gær produceres ud fra økologiske substrater. Ved produktionen gælder i øvrigt de generelle bestemmelser om forarbejdning og mærkning med henvisning til den Fødevarestyrelsen 21 af 87

22 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 økologiske betegnelse i varebetegnelsen, dog med visse modifikationer. Af de i afsnit 3.3 og 3.4 nævnte stoffer og produkter må der således kun anvendes de stoffer og produkter, der er listet i økologi-gennemførelsesforordningens bilag VIII, del C, samt herudover kun mikroorganisme- og enzympræparater samt drikkevand og salt. Hvis der er et teknologisk behov, må der endvidere tilsættes op til 5 % ikke-økologisk gærekstrakt eller gærautolysat til substratet (beregnet som tørstof), hvis det ikke er muligt at få økologisk gærekstrakt eller gærautolysat. Gær, der overholder ovennævnte bestemmelser, kan mærkes økologisk i varebetegnelsen. Mht. anvendelse af gær og gærprodukter som ingrediens i andre fødevarer, vil gær og gærprodukter først fra 1. januar 2014 skulle beregnes som ingredienser af landbrugsoprindelse, når andelen af ikke-økologiske ingredienser af landbrugsoprindelse skal fastslås. Da mikroorganismepræparater, der normalt anvendes ved forarbejdning af fødevarer, er tilladt til økologiske fødevarer, jf. afsnit 3,3, er gær tilladt anvendt til økologiske fødevarer på både økologisk og ikke-økologisk form også efter 1. januar GMO og bestråling Vedr. GMO Økologiforordningen: Artiklerne 2, litra t, u og v; 4, litra a, iii; 9 og 23, stk. 3 Vedr. bestråling Økologiforordningen: Artikel 10 Ifølge økologiforordningens artikel 9 er der ved fremstillingen af økologiske fødevarer et generelt forbud mod anvendelse af genetisk modificerede organismer (GMO er) og anvendelse af ingredienser og hjælpestoffer, der er fremstillet af eller ved hjælp af GMO er. En virksomhed skal kunne dokumentere, at dette forbud overholdes (se også afsnit ). Fremstillet af GMO er defineres i økologiforordningen, som afledt helt eller delvis af GMO er, dog uden at indeholde eller bestå af GMO er. Fremstillet ved hjælp af GMO er defineres som afledt ved anvendelse af en GMO som den sidste levende organisme i fremstillingsprocessen, dog uden at indeholde eller bestå af GMO er eller være fremstillet af GMO er. I praksis forbyder økologiforordningen således anvendelse af følgende: 22 af 87 Fødevarestyrelsen

23 Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarer 9, der ifølge forordningen om sporbarhed og mærkning af GMO 10 skal mærkes med henvisninger til GMO. Hjælpestoffer, der består af, indeholder, er fremstillet af eller ved hjælp af GMO. For hjælpestoffer fremstillet ved fermentering gælder, at de ikke må være fremstillet af genetisk modificerede mikroorganismer. Det anvendte substrat er ikke omfattet af reguleringen (forudsat at der ikke er rester af substratet i det færdige produkt). Tilsætningsstoffer, aromaer og andre ingredienser fremstillet ved indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer, uanset om der er rester af mikroorganismer til stede i det færdige produkt. Der henvises i øvrigt til Vejledning om genetisk modificerede fødevarer på fvst.dk. Økologiforordningen forbyder endvidere enhver anvendelse af ioniserende stråling ved fremstilling af økologiske fødevarer og deres ingredienser. 3.7 Mærkning med kodenummer for kontrolinstans Økologiforordningen: Artiklerne 24, stk. 1, og 27, stk. 10 Økologi-gennemførelsesforordningen: Artiklerne 31, stk. 1, litra c; 58 samt bilag XI, del B Økologibekendtgørelsen: 16 Ifølge økologiforordningens artikel 24, stk. 1, litra a, skal økologiske fødevarer (herunder også de delvist økologiske fødevarer, jf. afsnit 3.2), mærkes med kodenummeret på den kontrolinstans, som har stået for kontrollen hos virksomheden, der senest har tilberedt produktet, dvs. f.eks. mærket det som økologisk eller påsat Ø-mærke eller EU-logo. Kodenummeret skal angives i samme synsfelt som EU-logoet. Oplysning om geografisk oprindelse skal gengives lige under kodenummeret, se afsnit Herudover skal der altid ved transport af økologiske fødevarer fra økologikontrollerede virksomheder i EU til andre virksomheder mærkes med kodenummeret på leverandørens kontrolinstans, jf. økologi-gennemførelsesforordningens artikel 31, stk. 1, litra c. Mærkningen kan enten foretages på transportemballagen eller på et dokument, der entydigt kan relateres til partiet. Se også afsnit Hvis der mærkes med kodenummeret ud over den obligatoriske mærkning i forbindelse med EUlogoet (jf. afsnit 3.9), så kan angivelsen af kodenummeret frivilligt indledes med den forklarende tekst "Økologikontrolmyndighed:". Det er herudover kun muligt at mærke med en kontrolmyndigheds navn, hvis der indledes med den forklarende tekst "Økologikontrolmyn- 9 Jf. den meget brede definition af fødevarer i fødevareforordningen, som bl.a. omfatter tilsætningsstoffer, men ikke hjælpestoffer. 10 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/E. Fødevarestyrelsen 23 af 87

24 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 dighed:". Myndighedens navn må ikke anvendes uden den forklarende tekst, da der ikke må sås tvivl om, at angivelse af myndigheden alene har med økologikontrollen at gøre, og ikke gælder den almindelige fødevarekontrol. Dette betyder, at kodenummeret, når det angives andetsteds end i forbindelse med EU-logoet, skal angives på en af følgende måder: DK-ØKO-100 Økologikontrolmyndighed: DK-ØKO-100 Økologikontrolmyndighed: Fødevarestyrelsen, DK-ØKO-100 Fødevarelovgivningens bestemmelser om ikke-vildledende mærkning skal naturligvis altid overholdes. Angivelsen må eksempelvis ikke fremhæves på en måde, der kan give forbrugeren anledning til at tro, at det pågældende produkt har en højere økologisk status, end det er tilfældet, f.eks. hvis det er et produkt, der ikke kan mærkes økologisk i varebetegnelsen, jf. afsnit 3.2. Det er altid den kontrolinstans, der kontrollerer virksomheden, der fysisk har stået for den seneste tilberedning/håndtering af varen, der skal anføres. Dette gælder også selvom tilberedningen/håndteringen sker som lønarbejde eller i en særskilt anmeldt afdeling, jf. afsnit Kommissionen har udarbejdet en vejledning om brug af EU s økologilogo, Brugervejledning for EU s mærke for økologisk landbrug, hvor der bl.a. er udførlige retningslinjer for gengivelsen af kodenummer og geografisk oprindelse i forbindelse med EU-logoet. Kommissionen offentliggør herudover en liste med navn og kodenummer på de kontrolinstanser, som er godkendt/udpeget til at udføre økologikontrollen i de enkelte EU-lande den ses her (vælg Control Bodies or Control Authorities in the EU ), men kan også findes på fvst.dk, under Anmeldelses- og kontrolkrav til økologiske virksomheder. For brug af kodenummer på importerede fødevarer se afsnit De danske kontrolkodenumre DK-ØKO-100 og DK-ØKO-050 Økologibekendtgørelsen: 16 og 25, stk. 2 NaturErhvervstyrelsens økologibekendtgørelse: 32 Virksomheder, der er omfattet af kontrol i henhold til Fødevarestyrelsens økologibekendtgørelse, skal mærke med kodenummeret DK-ØKO-100. Danske primærbedrifter og disses forsyningsvirksomheder, der kontrolleres af NaturErhvervstyrelsen, anvender kodenummeret DK-ØKO af 87 Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. December 2010 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. December 2010 2 af 80 Fødevarestyrelsen December 2010 Vejledning om økologiske fødevarer

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. September 2013 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. September 2013 1. Indledning... 7 1.1 Myndigheder, der administrerer økologireglerne...

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Februar 2017 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Februar 2017 1. Indledning... 7 1.1 Myndigheder, der administrerer økologireglerne... 9 2.

Læs mere

Vejledning om økologiske fødevarer m.m.

Vejledning om økologiske fødevarer m.m. Vejledning om økologiske fødevarer m.m. juli 2006 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 1.1 Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne...7 1.2 Læsevejledning...8 2. Anvendelsesområde...9 3.

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 183 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 13. januar 2005 NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag EU s økologiforordning 834/2007 2. Denne forordning gælder for følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1)

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1) Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1) I medfør af 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3, 13, 14, 15 og 24, stk. 2, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011, fastsættes:

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne for at reklamere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 268/24 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer mv. 1)

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer mv. 1) Bekendtgørelse om økologiske fødevarer mv. BEK nr 605 af 15/06/2006 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 526 af 24/06/2005 37 og 60 stk. 3 LBK Nr. 761 af 29/06/2006 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. december 2014. Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) 5. december 2014. Nr. 1312.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. december 2014. Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) 5. december 2014. Nr. 1312. Lovtidende A 2014 Udgivet den 12. december 2014 5. december 2014. Nr. 1312. Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) I medfør af 15, 16, 17, stk. 1, 18, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer,

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 4. juli 2016 J.nr.: 2016-29-102-00013 Økologikontrollen i år 2015 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2015 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-29-31-00046 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer Page 1 of 6 VEJ nr 9382 af 22/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Fødevareministeriet Den fulde tekst Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1. Baggrund

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift UDKAST Januar 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 9.10.2013 2012/0260(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 Udkast til udtalelse Mariya Gabriel (PE516.973v02-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 13. februar 2004 PE 337.066/12-17 ÆNDRINGSFORSLAG 12-17 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 337.066)

Læs mere

Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012

Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012 Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012 Sådan blev spisemærkerne til.. Det røde Ø-mærke i praksis for besværligt for storkøkkener Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift nr. 1240

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 16.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2012)0260 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Indhold 1. Anprisninger vedr. reduceret indhold eller fravær af gluten... 2 1.1 Gluten og kornarter,

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. 1)

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. 1) BEK nr 49 af 22/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-29-2301-01063 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Mulighederne

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer VEJ nr. 10212 af 13/12/2017 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definitioner... 4 2. Regelgrundlag... 4 2.1 Fødevareforordningen...

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Mulighederne

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1465 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014 21. årgang nr. 5 30. september 2014 Holdbarhedsangivelse bedst før... Fødevarestyrelsen har tilkendegivet, at det er tilladt at anvende udtrykket bedst før... i stedet for den hidtidige betegnelse mindst

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002).

Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002). Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 28/2006 fødevareloven Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 21. februar 2007.

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01351/Dep sagsnr: 24687 Den 14. februar 2014 FVM 242 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 3.6.2014 L 164/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/63/EU af 15. maj 2014 om ændring af direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation:

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: BILAG Bilag 1 Oversigt over regler på hygiejneområdet National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Henvendelser til Fødevarestyrelsen om insekter Opdræt/primærproduktion

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER April 2016 NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER Indhold NYE REGLER... 2 KOSTERSTATNINGER... 3 MÅLTIDSERSTATNINGER... 5 LÆS MERE... 7 NYE REGLER Nye EU-regler betyder, at sammensætningen,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD)C7-0304/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning DA DA

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 5.11.2003 L 287/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1946/2003 af 15. juli 2003 om grænseoverskridende overførsler af genetisk modificerede

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1007 af 19/09/2014 Gældende (Autorisationsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-09-2014 Fødevareministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 467 af 15/05/2014 Ændrer i/ophæver BEK nr

Læs mere

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin Bekendtgørelse om tilvirkning af vin BEK nr 582 af 06/06/2007 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 526 af 24/06/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 71/42 Den Europæiske Unions Tidende 9.3.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 203/2012 af 8. marts 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Oktober 2017 1 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Ved Louise Baad Rasmussen Fødevarestyrelsen Tilsætningsstoffer Regler om tilsætningsstoffer Indhold EU-liste over tilsætningsstoffer til

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) BEK nr 1355 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-29-30-00028 Senere ændringer

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Projekttilskud, Policy/HELH Sagsnr.: 14-80616-000001 Dato: 11. april

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere