Vejledning om økologiske fødevarer m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om økologiske fødevarer m.m."

Transkript

1 Vejledning om økologiske fødevarer m.m. juli 2006

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne Læsevejledning Anvendelsesområde Mærkning Sammensætning og forarbejdning Tilsætningsstoffer og ingredienser, der ikke er af landbrugsoprindelse Ikke-økologiske landbrugsingredienser GMO og bestråling Mærkning af fødevarer som økologiske Vin fremstillet ud fra økologisk dyrkede druer Mærkning med kontrolinstans Udformning af mærkningen med kontrolinstans Mærkning med kontrolinstans i detailvirksomheder Mærkning med lotnummer ved løssalg af økologiske fødevarer i detailvirksomheder Ø-mærket Anvendelse af Ø-mærket på akvakulturprodukter Øvrige bestemmelser om brug og gengivelse af Ø-mærket EF-kontrolmærkning og EU-logo Andre økologimærker Anprisninger Transport til slagtning og slagtning Import Import af økologiske fisk og akvakulturprodukter Kontrol Økologikontrollen i Danmark De grundlæggende kontrolprincipper Økologisk krydskontrol Anmeldelse Anmeldelse af tilberedning Undtagelser i detailleddet fra kravet om anmeldelse af tilberedning Anmeldelsespligt ved import fra tredjelande Anmeldelse af markedsføring eller opbevaring af økologiske fødevarer en gros

4 6.2.4 Anmeldelse af afdelinger, lønarbejdsvirksomheder mv Anmeldelsespligtige aktiviteter i tilknytning til primærproduktion Anmeldelse af storkøkkener Økologirapport Beskrivelse af virksomheden og dens aktiviteter Modtagekontrol Modtagekontrol ved import Foranstaltninger ved slagtning Opbevaring af råvarer Adskillelse ved tilberedning Adskillelse ved detailsalg i forbindelse med tilberedning Kontrol af forarbejdning, recepter og mærkning Opbevaring af færdigvarer Transport til og fra virksomheden Undtagelser fra kravet om transport i lukket emballage Særlige bestemmelser i forbindelse med transport/distribution Transport af dyr Dokumentation vedr. fødevarer mv., der modtages af virksomheden Dokumentation for økologisk oprindelse Dokumentation vedrørende partiet Dokumentation vedrørende partiet ved køb fra detailbutikker eller engrossupermarkeder Leverancer fra primærbedrifter, hvor modtageren fastlægger mængden Dokumentation vedrørende leverandøren Undtagelse fra kravet om dokumentation vedrørende leverandøren Dokumentation ved import fra tredjelande Øvrig dokumentation vedrørende råvarer, tilsætningsstoffer og hjælpestoffer Dokumentation vedr. fødevarer, der forlader virksomheden Dokumentation vedr. detailsalg Regnskab Overordnede krav Balanceopgørelser Fastlæggelse af opgørelsesperioden Nødvendige data til balanceopgørelser Lagerbeholdning primo/ultimo

5 Ind- og udgående fødevarer Indgående råvarer Udgående råvarer Indgående færdigvarer Udgående færdigvarer Vurdering af difference Løbende balanceopgørelser eller på anmodning Produktionsregistreringer Vurdering af balance mellem forbrug af råvarer og produktion af færdigvarer Hvad skal med i økologirapporten Afvigelser fra de generelle krav for visse virksomhedstyper Opbevaring og markedsføring en gros af ikke-færdigpakkede fødevarer Opbevaring en gros af færdigpakkede fødevarer Opbevaring en gros i forbindelse med transport Markedsføring en gros uden opbevaring eller håndtering Generel erklæring Revision af økologirapporten Ændringer eller ophør af anmeldte aktiviteter Detailvirksomheder der ikke skal anmeldes iht. økologireglerne Ikrafttræden...67 Bilag Bilag Bilag

6 6

7 1. Indledning Denne vejledning omhandler markedsføring og kontrol af økologiske fødevarer og foder med animalsk indhold, som er beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr (nonfood). Både fødevarer og nonfood vil i vejledningen samlet blive refereret til som økologiske fødevarer. Vejledningen er først og fremmest rettet mod virksomheder, der producerer økologiske fødevarer, samt fødevareregionerne. Vejledningen vil herudover kunne anvendes af personer, der måtte have en særlig interesse for økologireglerne. Fødevarestyrelsen er myndighed på området. en om økologiske fødevarer mv. findes i to regelsæt. De grundlæggende regler findes i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler, herefter benævnt EU's økologiforordning, eller blot økologiforordningen. Økologiforordningen forudsætter, at der udarbejdes nationale regler på visse områder. Fødevarestyrelsen har derfor udstedt Bekendtgørelse nr. 605 af 15. juni 2006 om økologiske fødevarer m.v., herefter kaldet økologibekendtgørelsen. Økologireglerne er supplerende regler, der forudsætter, at den til enhver tid gældende fødevarelovgivning følges. Reglerne i økologiforordningen og økologibekendtgørelsen kan inddeles i to hovedkategorier; regler om tilberedning, sammensætning, mærkning mv. og regler om kontrol. Herudover skelner man i økologireglerne mellem fødevarer produceret af vegetabilske økologiske produkter, f.eks. mel, frugt og grøntsager, og fødevarer produceret af animalske økologiske landbrugsprodukter, f.eks. mælk, kød og æg. Opdelingen har betydning for tilsætningsstofområdet, hvor der endnu ikke er fælles regler for animalske fødevarer i EU. I økologibekendtgørelsen findes de danske regler for tilsætningsstoffer tilladt i animalske fødevarer i Danmark. Det forventes dog, at der bliver vedtaget fælles EU-regler på området i løbet af Denne vejledning vil løbende blive opdateret, og ændringerne vil kunne ses på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk). 1.1 Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne Denne vejledning vedrører som nævnt økologiske fødevarer. Økologiske fødevarer er produceret på økologiske primærbedrifter, dvs. bedrifter, der producerer efter økologiforordningens regler om jordbrugs- og husdyrproduktion. Administration af og kontrol efter disse primærproduktionsregler varetages af Plantedirektoratet (se flere oplysninger på Direktoratet for FødevareErhverv (se administrerer støtteordninger til fremme af økologisk produktion og er sekretariat for det Økologiske Fødevareråd. 7

8 1.2 Læsevejledning For at lette læsbarheden af vejledningen, er følgende forkortelser og udtryk anvendt: Økologiforordningen: Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler. Økologibekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 605 af 15. juni 2006 om økologiske fødevarer m.v. Bekendtgørelse om økologisk akvakultur: Bekendtgørelse nr. 114 af 23. februar 2004 om økologisk akvakulturbrug Importforordningen: Kommissionens forordning nr. 1788/2001/EF af 7. september 2001 om gennemførelsesbestemmelser til bestemmelserne for kontrolattesten for import fra tredjelande under artikel 11 i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91. Tredjelandslisten: Kommissionens forordning nr. 94/92/EØF af 14. januar 1992 om nærmere regler for indførsel fra tredjelande som omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91, Bilag I. Plantedirektoratets økologibekendtgørelse: Bekendtgørelse nr. 244 af 2. april 2004 om økologisk jordbrugsproduktion m.v. Fødevareloven: Lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer m.m. Fødevareforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed. Økologiske fødevarer: Udtrykket anvendes oftest med betydningen fødevarer, der ønskes markedsført som økologiske eller med henvisningen x% af ingredienserne af landbrugsoprindelse er fremstillet efter reglerne for økologisk produktion. Herudover dækker udtrykket også nonfoodprodukterne omfattet af økologibekendtgørelsens anvendelsesområde. Håndtering: Enhver påvirkning af fødevarer. Eksempelvis er tilberedning omfattet. Opbevaring er ikke omfattet af håndtering, men det at flytte fødevarer rundt under opbevaring er omfattet. 8

9 2. Anvendelsesområde Økologiforordningen: Artiklerne 1, 2 og 3 Økologibekendtgørelsen: 1 og 5 Bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug: Denne vejledning vedrører kun virksomheder, der håndterer/markedsfører fødevarer og visse nonfoodprodukter. Reglerne vedrørende økologiske primærbedrifter og disses forsyningsvirksomheder, såsom foderstof- og såsædsvirksomheder, administreres af Plantedirektoratet. Afgrænsningen af anvendelsesområdet for Fødevarestyrelsens økologibekendtgørelse over til primærproduktion, reguleret i Plantedirektoratets økologibekendtgørelse, er nærmere beskrevet i afsnit Herudover kan nævnes, at dyr, der er leveret til slagtning, i henhold til Fødevarestyrelsens økologibekendtgørelse betragtes som fødevarer. Det betyder, at fra det tidspunkt, hvor dyrene bliver pålæsset transportvognen på primærbedriften, er de omfattet af Fødevarestyrelsens økologibekendtgørelse. Når det gælder økologiske fødevarer, omfatter økologiforordningens anvendelsesområde fødevarer fremstillet af vegetabilske og animalske landbrugsprodukter samt fødevarer, der hovedsageligt består af sådanne landbrugsingredienser. Fødevarestyrelsens økologibekendtgørelses anvendelsesområde er bredere end i EU's økologiforordning. Udover vegetabilske og animalske fødevarer er således også medtaget foder med animalsk indhold, som er beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr (nonfood). I økologibekendtgørelsen har man imidlertid fastlagt, at nonfoodprodukterne også er underlagt økologiforordningen. Det betyder, at de regler, der gælder for de økologiske fødevarer, også gælder for nonfood. Når der i denne vejledning omhandles fødevarer, vil samme bestemmelser derfor gælde de nævnte nonfoodprodukter. Økologiske fisk er reguleret i Bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug. Heri fremgår det, at tilberedning (herunder mærkning), opbevaring og markedsføring af økologiske fisk og fiskeprodukter skal ske i henhold til økologibekendtgørelsens regler herom. Dvs. når der i denne vejledning nævnes økologiske fødevarer, er økologiske fisk fremstillet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om økologisk akvakulturbrug også omfattet. I de tilfælde, hvor der skelnes mellem animalske og vegetabilske fødevarer, betragtes fisk på lige fod med øvrige animalske produkter. Fødevarer, der markedsføres med angivelser, der giver indtryk af, at fødevarerne eller deres ingredienser er økologiske, er omfattet af økologilovgivningen. Eksempelvis kan nævnes angivelserne "øko" og "biodynamisk". Jf. økologiforordningen er det overladt til medlemsstaterne i EU, at fastsætte regler om tilsætningsstoffer til animalske fødevarer. I økologibekendtgørelsen har Danmark derfor fastsat regler om hvilke tilsætningsstoffer, der må tilsættes denne kategori af fødevarer. Det forventes dog, at der vil blive fastsat fælles regler om tilsætningsstoffer i økologiforordningen i løbet af Om en fødevare anses for at være en vegetabilsk henholdsvis animalsk fødevare afgøres af, om fødevaren helt eller overvejende er vegetabilsk eller animalsk, eller om den karakteristiske bestand- 9

10 del i fødevaren helt eller overvejende er vegetabilsk eller animalsk. Som eksempel kan nævnes fetaost i krydderolie, hvor lidt over halvdelen kan være vegetabilsk, men hvor den karakteristiske bestanddel er animalsk. Fetaost i krydderolie betragtes derfor som en animalsk fødevare. Udover de specielle økologiregler skal økologiske fødevarer overholde den almindelige fødevarelovgivning om mærkning, forarbejdning mv. og økologiske virksomheder skal overholde den almindelige fødevarelovgivning om autorisation, indretning, hygiejne mv. 10

11 3. Mærkning Økologiforordningen: Artiklerne 5 og 10 samt Bilag V og VI Økologibekendtgørelsen: 3, 11 og 12 samt Bilag 1 Mærkningsreglerne i økologilovgivningen omfatter både bestemmelser om sammensætning og brug af tilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer. Herforuden er der bestemmelser om, hvordan der må mærkes med, at fødevarerne er økologiske, bestemmelser om mærkning med kontrolinstans, bestemmelser om brugen af det særlige EU-logo og det danske Ø-mærke mv. 3.1 Sammensætning og forarbejdning Økologiforordningen: Artikel 5, stk. 3, litra a-c; Artikel 5, stk. 5a, litra a, b og d; Bilag VI, Del A og C Økologibekendtgørelsen: 3 samt Bilag 1 For at en forarbejdet fødevare kan kaldes økologisk, skal reglerne vedrørende sammensætning og forarbejdning overholdes. Som udgangspunkt skal økologiske fødevarer bestå af økologiske ingredienser. Det er dog tilladt at anvende visse ikke-økologiske ingredienser af landbrugsoprindelse samt visse ingredienser, der ikke er af landbrugsoprindelse, herunder tilsætningsstoffer. Listerne over disse stoffer og ingredienser er anført i henholdsvis Bilag VI, Del A og C, i økologiforordningen og Bilag 1, Del A, i økologibekendtgørelsen. For petfood med animalsk indhold gælder økologibekendtgørelsens Bilag 1, Del B, i stedet for Bilag 1, Del A. Mht. hvilke forarbejdningsmetoder, der er tilladt ved fremstillingen af økologiske fødevarer, er dette reguleret ved, at der er udarbejdet lister over hvilke stoffer og produkter, der må anvendes til hjælp under forarbejdningen. Disse lister findes i økologiforordningens Bilag VI, Del B, og i økologibekendtgørelsens Bilag 1, Del C. Herforuden er der forbud mod brug af genetisk modificerede organismer, og produkter afledt af sådanne organismer, samt bestråling (se afsnit 3.2). Brugen af rent fysiske forarbejdningsmetoder er derimod ikke reguleret, og det betyder, at eksempelvis homogenisering er tilladt. Del A, B og C i Bilag VI i økologiforordningen har alt i alt følgende indhold: Del A omfatter de tilladte ingredienser, der ikke bliver regnet med som ingredienser af landbrugsoprindelse, bl.a. tilsætningsstoffer, salt og vand. Del B er en liste over de tekniske hjælpestoffer mv., der er tilladt ved fremstilling af økologiske fødevarer. Del C er en liste over de landbrugsingredienser, det er tilladt at bruge på ikke-økologisk form, idet det er vurderet, at de ikke findes i tilstrækkelig mængde på økologisk form. 11

12 Bilag VI, Del A og B, i økologiforordningen er gældende for vegetabilske fødevarer, og Bilag 1, Del A og B, i økologibekendtgørelsen er gældende for animalske fødevarer hhv. petfood, indtil området for fødevarernes vedkommende er fuldt harmoniseret 1). Opdelingen er vist i skemaet herunder. Ikke-økologiske landbrugsingredienser Tilsætningsstoffer m.v. Tekniske hjælpestoffer m.v. Vegetabilske økologiske fødevarer Forordningens Bilag VI A Forordningens Bilag VI B Animalske økologiske fødevarer og petfood Forordningens Bilag VI C Bekendtgørelsens Bilag 1 A eller B Bekendtgørelsens Bilag 1 C Hvis en fødevare er sammensat af både vegetabilske og animalske ingredienser, henvises dels til de generelle regler med hensyn til hvilke tilsætningsstoffer, der må være enten i de enkelte ingredienser eller i det færdige produkt (se bl.a. afsnittet i Positivlisten om overførsel) og dels til lister over de tilladte stoffer i henholdsvis økologiforordningens Bilag VI og indtil harmonisering økologibekendtgørelsens Bilag 1. Del C i økologiforordningens Bilag VI er gældende for både vegetabilske og animalske økologiske fødevarer. Del A, B og C i Bilag VI i økologiforordningen revideres ca. hvert andet år af EU-kommissionen i samarbejde med medlemslandene. Når en ny runde igangsættes, anmoder Fødevarestyrelsen erhvervs- og forbrugerorganisationer om forslag til ændringer. Et forslag om optagelse af stoffer eller ingredienser skal indeholde begrundelser, der viser, at stofferne/ingredienserne opfylder de fastsatte betingelser i Kommissionens forordning nr. 207/93 2). Virksomheder og organisationer kan også løbende indsende forslag, som vil blive taget med i betragtning ved den følgende forhandlingsrunde. Hvis der ønskes anvendt en landbrugsingrediens, der ikke er medtaget i Bilag VI, Del C, er der mulighed for, at medlemslandene kan give en midlertidig tilladelse i henhold til ovennævnte forordning nr. 207/93, i første omgang for 3 måneder og efterfølgende for 3 x 7 måneder. Dvs. der er mulighed for at give tilladelser til anvendelse af ikke-økologiske landbrugsingredienser i samlet set 24 måneder. For hver gang, der gives en tilladelse, skal den sendes til notifikation i alle medlemslande i EU. Et medlemsland har således mulighed for at meddele, at den pågældende ingrediens kan fås økologisk fra dette land. Efter de 24 måneder kan den pågældende ingrediens kun anvendes, hvis et 1) Efter harmoniseringen vil Del A og B i økologiforordningen også omfatte tilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer til de animalske fødevarer, men dog ikke petfood. 2) Kommissionens forordning nr. 207/93 af 29. januar 1993 om fastlæggelse af indholdet af bilag VI til Rådets forordning nr. 2092/91/EØF og om gennemførelsesbestemmelser til artikel 5, stk. 4, med senere ændringer. 12

13 medlemsland foreslår den optaget på økologiforordningens Bilag VI, Del C, og fortsat notificerer for hver ny 7 måneders forlængelse Tilsætningsstoffer og ingredienser, der ikke er af landbrugsoprindelse Økologiforordningen: Artikel 5, stk. 3, litra c, samt Bilag VI, Del A Økologiforordningen: Artikel 5, stk. 3, litra c, samt Bilag VI, Del A Selv om økologiske fødevarer som udgangspunkt skal bestå af landbrugsingredienser, så er der visse typer af ingredienser, der ikke stammer fra landbruget, og som er nødvendige at anvende i forarbejdede fødevarer. Det er i indledningen til økologiforordningens Bilag VI defineret, hvilke ingredienser det er. Ved ingredienser, der ikke er af landbrugsoprindelse, forstås: Tilsætningsstoffer Aromaer Vand og salt Mikroorganismepræparater Mineraler (herunder sporelementer), vitaminer, aminosyrer og andre nitrogenforbindelser. Det er imidlertid kun ingredienserne, der specifikt er listet i økologiforordningens Bilag VI, Del A, samt økologibekendtgørelsens Bilag 1, Del A, eller for petfood Del B, som må anvendes. Der angives ikke i økologireglerne en entydig grænse for, hvor meget mængden af ingredienser, der ikke af landbrugsoprindelse, må udgøre af en økologisk fødevare. Der står dog i økologiforordningen, at et økologisk produkt "hovedsageligt består af én eller flere ingredienser af vegetabilsk og/- eller animalsk oprindelse". Det betyder som udgangspunkt, at et produkt skal bestå af mindst 50 % økologiske ingredienser (disse vil naturligvis altid være af landbrugsoprindelse), hvilket vil sige under 50 % ingredienser af ikke-landbrugsoprindelse. F.eks. skal økologisk urtesalt indeholde over 50 % økologiske urter, og under 50 % salt. I tilfælde, hvor en fødevaretype altid indeholder over 50 % ingredienser af ikkelandbrugsoprindelse, vil fødevarelovens bestemmelser om ikke vildledende markedsføring også være af betydning for, om fødevaren kan forhandles som økologisk. Dette er således baggrunden for, at øl og visse sodavand, hvor hovedparten er vand, alligevel er mulige at markedsføre som økologiske. Det er alene listerne i økologireglerne over tilladte tilsætningsstoffer, der afgør hvilke tilsætningsstoffer, der må anvendes i økologiske fødevarer. Det er således underordnet, om tilsætningsstofferne er fremstillet ud fra økologiske landbrugsingredienser, hvis der pr. definition er tale om et tilsætningsstof. Når det derimod skal afgøres i hvilke fødevaregrupper, tilsætningsstoffet er tilladt og hvilken mængde, det er tilladt i, skal de generelle regler for tilsætningsstoffer overholdes, med mindre der er fastsat yderligere restriktioner i økologireglerne. 13

14 Farvestoffer er ikke tilladt i økologiske fødevarer, da ingen farvestoffer er optaget på listerne over tilladte tilsætningsstoffer. Ekstrakter af farvende fødevarer betragtes som farvestoffer, hvis de tilsættes alene for at give farve i en fødevare, og hvis der endvidere er sket en selektiv ekstraktion af pigmenter i forhold til de ernæringsmæssige eller aromatiske bestanddele. Sødestoffer er ikke tilladt i økologiske fødevarer. Hvis et bærestof, der anvendes til tilsætningsstoffer, er en landbrugsingrediens, skal det være økologisk. Hvis bærestoffet er et tilsætningsstof, skal det være tilladt i henhold til listerne over tilladte ikke-økologiske ingredienser. I animalske økologiske fødevarer er aromaer ikke tilladt. I vegetabilske økologiske fødevarer er kun naturlige aromastoffer og naturlige aromapræparater tilladt. Simple ekstrakter, æteriske olier eller oleoresiner af fødevarer, hvor der ved fremstillingen ikke er sket en selektiv opkoncentrering af enkeltstoffer, betragtes ikke som aromapræparater, men som fødevareingredienser. Sidstnævnte må således anvendes, såfremt de er økologiske. Aromaer, mikroorganismepræparater, enzympræparater og tilsætningsstoffer, herunder vitaminer, som er tilladt iht. økologireglerne, og som selv har et indhold af tilsætningsstoffer tilladt iht. den generelle fødevarelovgivning, men ikke i henhold økologireglerne, kan anvendes i økologiske fødevarer. Hvis der anvendes tilsætningsstoffer som bærestoffer til tilsætningsstoffer til vegetabilske fødevarer, skal disse bærestoffer dog være optaget på økologiforordningens Bilag VI A Ikke-økologiske landbrugsingredienser Økologiforordningen: Artikel 5, stk. 3, litra b, og Bilag VI, Del C I forarbejdede økologiske fødevarer skal alle ingredienser af landbrugsoprindelse som udgangspunkt være økologiske. De forarbejdede økologiske fødevarer kan dog indeholde visse ikke-økologiske landbrugsingredienser. Listen over disse ingredienser er anført i Bilag VI, Del C, i økologiforordningen, og ingredienserne er inddelt i henholdsvis uforarbejdede vegetabilske produkter, forarbejdede vegetabilske produkter og animalske produkter. Listen er fastlagt ud fra, hvilke ingredienser det ikke er muligt at få i tilstrækkelig mængde på økologisk form. Uforarbejdede vegetabilske ikke-økologiske landbrugsingredienser defineres som "enkeltprodukter fra landbruget og produkter fremstillet heraf ved hjælp af afvaskning, rensning, varmebehandling og/eller mekaniske processer og/eller fysiske processer, som formindsker produktets vandindhold." Ved forarbejdede vegetabilske ikke-økologiske landbrugsingredienser forstås, at der er foretaget en yderligere forarbejdning end f.eks. tørring. Det betyder, at hvis en ikke-økologisk ingrediens, som f.eks. uforarbejdet kolanød, er tilladt, er kolaekstrakt ikke automatisk tilladt, med mindre ekstrakten er anført under forarbejdede vegetabilske ikke-økologiske landbrugsingredienser. 14

15 3.1.3 GMO og bestråling Vedr. GMO Økologiforordningen: Artikel 4, nr. 12, 13 og 14; Artikel 5, stk. 3, litra h; Artikel 5, stk. 5a, litra I; Bilag VI, Del A, pkt. A.4 samt Bilag VI, Del B, sidste afsnit Vedr. bestråling Økologiforordningen: Artikel 5, stk. 3, litra e samt Artikel 5, stk. 5a, litra f Ifølge økologiforordningens artikel 5 er der ved fremstillingen af økologiske fødevarer et generelt forbud mod anvendelse af genetisk modificerede organismer (GMO) og anvendelse af ingredienser og hjælpestoffer, der er fremstillet på grundlag af GMO'er. En virksomhed skal kunne dokumentere, at anvendte råvarer, ingredienser og hjælpestoffer ikke er fremstillet ved brug af GMO (se også afsnit ). Forbudet gælder, uanset om genetisk modificeret materiale kan påvises i de pågældende produkter eller ej. Dvs. at eksempelvis enzymer og andre fermenteringsprodukter, fremstillet af genetisk modificerede mikroorganismer, ikke må anvendes ved fremstillingen af økologiske fødevarer eller deres ingredienser, uanset om GM-materiale kan påvises i de pågældende enzymer. Der henvises i øvrigt til Vejledning om genetisk modificerede fødevarer, inklusiv rettelser, på hvori også GMO-forbudet i økologiske fødevarer, samt kontrolforanstaltningerne i den forbindelse, er omhandlet. Økologiforordningen forbyder endvidere anvendelse af ioniserende stråling ved fremstilling af økologiske fødevarer og deres ingredienser. 3.2 Mærkning af fødevarer som økologiske Økologiforordningen: Artikel 5, stk. 1; Artikel 5, stk. 3; Artikel 5, stk. 5a Uforarbejdede økologiske fødevarer, dvs. fødevarer frembragt ved økologisk jordbrugsproduktion, kan mærkes som økologiske i varebetegnelsen. De forarbejdede økologiske fødevarer kan inddeles i to grupper, i forhold til hvor stor en del af produktets landbrugsingredienser der er økologiske. For begge grupper af forarbejdede fødevarer gælder, at reglerne om forarbejdning og sammensætning, jf. afsnit 3.1, skal overholdes. Forarbejdede fødevarer, hvor mindst 95 % af landbrugsingredienserne er økologiske. Forarbejdede fødevarer, hvor mindst 70 % af landbrugsingredienserne er økologiske. 15

16 For fødevarer, hvor mindst 95 % af landbrugsingredienserne er økologiske, gælder, at disse må kaldes økologiske i varebetegnelsen. Herudover skal det tydeligt fremgå af enten ingredienslisten eller varebetegnelsen hvilke ingredienser, der er økologiske. Se sidste del af dette afsnit. Fødevarer, hvor under 95 % af landbrugsingredienserne er økologiske, men mindst 70 % af landbrugsingredienserne er økologiske, må ikke kaldes økologiske i varebetegnelsen. De skal derimod mærkes med en særskilt deklaration på følgende form: "X % af ingredienserne af landbrugsoprindelse er fremstillet efter reglerne for økologisk produktion". Herudover skal det fremgå af ingredienslisten hvilke ingredienser, der er økologiske. Sådanne fødevarer betegnes som "70 %-produkter". For fødevarer med under 70 % økologiske landbrugsingredienser, må brugen af økologiske ingredienser i fødevaren ikke anprises heller ikke i ingredienslisten. Med hensyn til beregning af, hvor stor en procentdel af ingredienserne af landbrugsoprindelse, der er økologiske, henvises til Kommissionens retningslinjer for beregning af ingredienser, der stammer fra økologisk landbrug. Retningslinierne er at finde på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk). Der skal dog gøres opmærksom på, at beregningseksemplerne er af ældre dato, og derfor baseret på afgørelsen af, om produktets ingredienser af landbrugsoprindelse udgøres af mindst 50 % økologiske ingredienser. Tilladelsen til mærkning af produkter med et indhold på mindst 50 % økologiske landbrugsingredienser, udløb 31. december Beregningseksemplerne illustrerer dog fint, hvordan man beregner i forhold til f.eks. vandindhold. I forarbejdede økologiske fødevarer, der er sammensat af flere ingredienser, skal der, jf. ovenfor, enten stå økologisk ud for de enkelte økologiske ingredienser i ingredienslisten, eller det skal i varebetegnelsen nævnes, hvilke ingredienser, der er økologiske. Som eksempel kan nævnes, at hvis varebetegnelsen er "økologiske frikadeller", skal der stå økologisk ud for hver af de økologiske ingredienser, f.eks. ud for svinekød, æg, mælk, mel og peber i ingredienslisten. Dette gælder også, selvom alle ingredienserne er økologiske. Denne form for mærkning er mulig at angive med * ud for hver økologisk ingrediens, hvis der i umiddelbar nærhed er anført, at * = økologisk. Økologiske fødevarer må i øvrigt ikke indeholde en ingrediens, der er tilsat både som økologisk og ikke-økologisk ingrediens. Det skal forstås på den måde, at det f.eks. ikke er tilladt at anvende henholdsvis økologisk tidselolie og ikke-økologisk tidselolie i samme produkt Vin fremstillet ud fra økologisk dyrkede druer Økologiforordningen: Bilag VI, Generelle principper, 1. afsnit Vin kan ikke kaldes økologisk, da økologiforordningens lister over tilladte ikke-økologiske ingredienser og hjælpestoffer ikke gælder ved vinfremstilling, og det derfor vil være vildledende. Vin kan dog forhandles mærket med "Vin fremstillet ud fra økologisk dyrkede druer" i et felt, der er adskilt fra den obligatoriske mærkning af vinen. Tilsætningsstoffer og hjælpestoffer til fremstilling af vin, herunder altså også økologisk vin, reguleres af vinforordningerne. 16

17 3.3 Mærkning med kontrolinstans Økologiforordningen: Artikel 5, stk. 1, litra d; Artikel 5, stk. 3, litra g; Artikel 5, stk. 5a, litra h og Bilag III, Generelle bestemmelser, pkt. 7, litra c Økologibekendtgørelsen: 11 og Bilag 4 Ifølge økologiforordningens artikel 5 skal økologiske produkter mærkes med navnet og/eller kodenummeret på den kontrolinstans, som har stået for kontrollen hos virksomheden, der senest har tilberedt produktet, dvs. f.eks. mærket det som økologisk. Se i øvrigt afsnit vedr. definitionen af "tilberedning". Herudover skal der altid ved transport af økologiske fødevarer fra økologikontrollerede virksomheder i EU til andre virksomheder mærkes med navnet og/eller kodenummeret på leverandørens kontrolinstans, jf. økologiforordningens Bilag III, Generelle bestemmelser, pkt. 7. Mærkningen kan enten foretages på transportemballagen eller på et dokument, der entydigt kan relateres til partiet. Se også afsnit Det er altid den kontrolafdeling, der kontrollerer virksomheden, hvor varen fysisk tilberedes/håndteres, der skal anføres. Dette gælder også selvom tilberedningen/håndteringen sker som lønarbejde eller i en særskilt anmeldt afdeling, jf. afsnit Ovennævnte krav til mærkning med kontrolinstans gælder alle fødevarer, der markedsføres under henvisning til den økologiske produktionsmetode. Dvs. både fødevarer, der mærkes som økologiske i varebetegnelsen, og fødevarer, der mærkes x% af ingredienserne af landbrugsoprindelse er fremstillet efter reglerne for økologisk produktion, jf. afsnit Udformning af mærkningen med kontrolinstans Det er op til det enkelte EU-land at beslutte, om den obligatoriske mærkning med kontrolinstans skal indeholde navn og/eller kodenummer. I Danmark er det besluttet, at der skal mærkes med et kodenummer. Valgfriheden i EU-reglerne betyder, at varer fra de øvrige EU-lande ikke nødvendigvis er mærket med et kodenummer, men evt. med navnet på den pågældende kontrolinstans. Virksomheder, der er omfattet af kontrol i henhold til den danske økologibekendtgørelse, skal ifølge bekendtgørelsens 11 mærke med kodenummeret for den lokale fødevareregions kontrolafdeling. Kodenummeret, der er på formen DK-Ø-X, hvor X er et afdelingsspecifikt tal, fremgår af økologibekendtgørelsens Bilag 4. Udover den obligatoriske mærkning med kodenummeret kan angivelsen af kodenummeret frivilligt indledes med den forklarende tekst "Økologikontrolmyndighed:". Det er herudover frivilligt at mærke med kontrolmyndighedens navn indledt med den forklarende tekst "Økologikontrolmyndighed:". Myndighedens navn må imidlertid ikke anvendes uden den forklarende tekst, da det er vigtigt, at der ikke sås tvivl om, at angivelse af myndigheden alene har med den økologiske kontrol at gøre, og ikke gælder den almindelige fødevarekontrol. Dette betyder, at oplysninger om kontrolinstans skal angives på en af følgende måder: 17

18 DK-Ø-1 Økologikontrolmyndighed: DK-Ø-1 Økologikontrolmyndighed: Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Aalborg, DK-Ø-1 Også ved eksport skal kodenummeret angives. Her vil det dog være op til importlandet, dvs. importøren, at afgøre, hvorledes DK-Ø-X skal fremgå/præsenteres. Kodenummeret kan evt. ledsages af en forklarende tekst i overensstemmelse med modtagerlandets retningslinjer herfor. Der er i øvrigt ikke fastsat særlige regler om placering eller skrifttyper i forbindelse med mærkning med kontrolinstans. Fødevarelovgivningens bestemmelser om ikke-vildledende mærkning skal dog overholdes. Angivelsen må eksempelvis ikke fremhæves på en måde, der kan give forbrugeren anledning til at tro, at det pågældende produkt har en højere økologisk status, end det er tilfældet, f.eks. hvis det er et "70%-produkt" (dvs. et produkt, der ikke kan kaldes økologisk i varebetegnelsen, jf. afsnit 3.2) Mærkning med kontrolinstans i detailvirksomheder Ved detailsalg betyder ovennævnte bestemmelser, at alle markedsførte økologiske fødevarer ikke kun de færdigpakkede skal være forsynet med oplysninger om kontrolinstansen for den virksomhed, der senest har stået for tilberedningen, dvs. i praksis økologimærkningen, af fødevaren. En undtagelse er dog fødevarer, der er importeret færdigpakkede fra lande uden for EU, og som ikke er tilberedt yderligere i EU. Kommissionen offentliggør med mellemrum en liste med navn og kodenummer på de kontrolinstanser, som er godkendt/udpeget til at udføre økologikontrollen i de enkelte EU-lande. På Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk/) vil der være et link til den senest offentliggjorte liste. Hvis der er tale om løssalg omfattet af økologikontrol f.eks. salg af uemballerede brød fra en detailbager, der økologikontrolleres, fordi der inden salget foretages en tilberedning kan oplysningen om kontrolinstansen gives ved en generel skiltning med henvisning til de pågældende økologiske fødevarer. F.eks.: "Vi forhandler følgende økologiske brød: Økologisk markbrød Økologisk bondebrød Økologisk kernebrød Økologikontrolmyndighed: DK-Ø-1" Ved løssalg, der ikke er omfattet af økologikontrol, dvs. hvor f.eks. en grønthandler køber en kasse æbler, åbner kassen og herfra sælger æblerne i løs vægt, vil der normalt allerede være mærket med en økologikontrolinstans på kassen nemlig den instans, der stod for kontrollen hos virksomheden, der pakkede æblerne. Er dette ikke tilfældet, dvs. at oplysningen i stedet fremgår af det dokument, der fulgte varen, skal oplysningen gives mundtligt på anmodning. Der må ved et sådant løssalg ikke 18

19 herudover foretages en skiltning/mærkning med kontrolinstans, idet dette vil kunne give det fejlagtige indtryk, at løssalget er omfattet af økologibekendtgørelsens kontrolordning. Se også afsnittene 3.4 og Mærkning med lotnummer ved løssalg af økologiske fødevarer i detailvirksomheder Økologibekendtgørelsen: 6, stk. 3 Detailvirksomheder, der ikke er omfattet af anmeldelseskravet i økologibekendtgørelsen, jf. afsnit , skal ved salg af økologiske fødevarer i løs vægt mærke med lotnummeret på det modtagne parti af de pågældende fødevarer. Der skal dog ikke mærkes med lotnummer, hvis de økologiske fødevarer ved løssalget ikke adskilles fra den emballage, hvori de er modtaget, og hvoraf det bl.a. fremgår, at varerne er økologiske. Eksempelvis vil en grønthandler, der køber en økologimærket kasse med æbler, og sælger æblerne fra den åbnede kasse, ikke skulle mærke med lotnummer. Bliver æblerne derimod adskilt fra kassen, f.eks. fyldt over i en kurv, før de udbydes til salg, skal der mærkes med lotnummer 3). Mærkningen med lotnummer skal tydeligt referere til de forhandlede fødevarer, men samtidig være tydeligt adskilt fra oplysninger henvendt til forbrugeren. Dette skyldes, at kravet om mærkning med lotnummer er beregnet på myndighedernes kontrol. Lotnummeret skal således være med til at sikre, at fødevareregionerne stikprøvevist kan kontrollere oprindelsen af økologiske fødevarer, der forhandles i løssalg. Kravet om, at mærkningen med lotnummeret skal adskilles fra den øvrige mærkning, skyldes endvidere, at lotnummeret eksempelvis kan indeholde en datoangivelse, som eventuelt vil kunne vildlede forbrugeren. En måde at mærke med lotnummeret på, kan f.eks. være at anvende bagsiden af et skilt ved de pågældende fødevarer. Der henvises endvidere til afsnit 6.6 vedr. kravene til dokumentation for de indkøbte økologiske fødevarer. 3.5 Ø-mærket Økologibekendtgørelsen: 12 og Bilag 5 Bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug: 17 Det danske økologikontrolmærke (Ø-mærket) kan frivilligt anvendes på økologiske fødevarer, hvis den seneste tilberedning af fødevarerne er sket under den danske økologikontrolordning. Ø-mærket kan desuden anvendes på nonfoodprodukter omfattet af økologibekendtgørelsen samt økologiske 3) Lotnummeret vil ifølge Bekendtgørelse nr af 15/11/2004 om mærkning m.v. af fødevarer altid skulle fremgå af enten mærkning eller følgedokumenter ved indkøb en gros af fødevarer. 19

20 laksefisk og ål, opdrættet i overensstemmelse med bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug. Betingelserne for at anvende Ø-mærket, udover at produktet skal være tilberedt under den danske kontrolordning, er, at EU-regler og danske regler overholdes. Mærkning med Ø-mærket betragtes som en tilberedning. Ø-mærkede fødevarer skal, ud over de generelle krav til fødevarer, der kan mærkes som økologiske i varebetegnelsen, overholde de særlige danske bestemmelser i økologibekendtgørelsens Bilag 1 vedrørende tilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer mv. til animalske fødevarer (- indtil reglerne er harmoniseret på EU-plan). Dette gælder også, såfremt der er tale om animalske forarbejdede fødevarer eller ingredienser, der indføres til Danmark. Såfremt der ikke findes fælles EU-økologiregler eller danske økologiregler for produktion hhv. tilberedning af visse fødevarer, kan disse ikke Ø-mærkes. Ø-mærket kan kun anvendes på produkter, der kan mærkes som økologiske i varebetegnelsen, jf. afsnit 3.2. Dvs. Ø-mærket kan ikke anvendes på "70 %-produkter" og heller ikke på fødevarer, der stammer fra arealer, der er under omlægning til økologisk jordbrug. Vin fremstillet ud fra økologisk dyrkede druer kan ikke Ø-mærkes, idet vin ikke kan kaldes økologisk, jf. afsnit Anvendelse af Ø-mærket på akvakulturprodukter Udenlandsk producerede økologiske laksefisk og europæisk ål, dvs. de fisketyper, som er omfattet af den danske bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug, kan Ø-mærkes, når fiskene, eller produkterne heraf, er produceret og tilberedt efter regler, der vurderes at være tilsvarende de i bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug fastsatte regler om økologisk produktionsmetode, samt kontrolleret under kontrolordninger, hvis effektivitet svarer til effektiviteten af de kontrolforanstaltninger, der er beskrevet i artikel 8 og 9 i økologiforordningen Ansøgning om at få vurderet, om de anvendte regler svarer til de danske hhv. EU-reglerne, skal indsendes til den lokale fødevareregion. Andre akvakulturprodukter end laksefisk og europæisk ål, kan ikke mærkes med Ø-mærket. Dog kan sådanne produkter, markedsføres som økologiske, hvis de indføres fra andre EU-lande, hvor produkterne lovligt kan markedsføres som økologiske. Hvis en dansk virksomhed f.eks. ønsker at ompakke økologiske rejer indført fra Sverige (dvs. rejer, der i Sverige lovligt kan markedsføres som økologiske), vil virksomheden, der ompakker, skulle underlægges økologikontrol og produktet påsættes det tilhørende danske kontrolkodenummer. Produktet ville kunne mærkes som økologisk, men ikke Ø-mærkes. Hvis de økologiske rejer skal indgå i en økologisk færdigret, kan produktet, såfremt de økologiske rejer sammen med eventuelle ikke-økologiske landbrugsingredienser udgør mindre end 5 % af den samlede mængde landbrugsingredienser (økologiske og ikke-økologiske), mærkes med Ø-mærket. 20

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 1. Indledning... 7 1.1 Myndigheder, der administrerer økologireglerne... 9 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne for at reklamere

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008 Hvad står der Ris og fuldkornshvede i flager, beriget med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folinsyre, B12, C) og jern Nettovægt: MINDST HOLDBAR TIL juni 2008 Mængde Varebetegnelse Cereal Lite Cereal Lite Lite

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Maj 2004 Gældende fra den 18. maj 2004 Ministeriet

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Mulighederne

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

de samvirkende købmænd

de samvirkende købmænd Til Fødevarestyrelsen Att.: Lise Bak Mortensen Nanna Marklund CC: Annelise Fenger Hellerup, den 14. januar 2014 KJ e-mail: kj@dsk.dk Høring vedr. Vækstplan fødevarer Bilag II vedr. danske regler Med henvisning

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Til alle DSK s medlemmer Januar 2015 Vurderet af Fødevarestyrelsen december

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Designmanual for varemærket Nøglehullet

Designmanual for varemærket Nøglehullet Designmanual for varemærket Nøglehullet - for færdigpakkede fødevarer samt generisk markedsføring Udgivet den 17.06.2009, og revideret den 25.06.2012 af Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark),

Læs mere

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze Godt nyt til os, der går ind for økologi - også når vi går ud 93% af dine gæster ved, at det røde Ø-mærke betyder, at en vare er

Læs mere

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Energimærkning Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Anbefalingerne Kalorier på menutavlen Energimærkning på mad eller drikke, der sælges i fastfoodkæder,

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. marts 2010 Nye og gældende EU-regler for

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Kom og hør KPMGs eksperter fortælle om, hvordan man kan implementere afgiften, og hvordan afgiften skal betales.

Kom og hør KPMGs eksperter fortælle om, hvordan man kan implementere afgiften, og hvordan afgiften skal betales. Fødevarenyt Februar 2011 nr. 1 årgang 5 1. Mini-seminar: Håndtering af fedtafgiften 2. Fedtafgiften ventes vedtaget i marts måned 3. Fødevarestyrelsens kontrolkampagner i 1. halvdel af 2011 4. Økologiske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00784/Dep. sagsnr. 7598 Den 14. januar 2011 FVM 852 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kvalitetspakken

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Velkommen Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Fyrværkeribrancheforeningen Etableret den 17. april 1923. Idet produktion af fyrværkeri i Danmark stort set er ophørt, er navnet ændret til Fyrværkeribrancheforeningen.

Læs mere

Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang

Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang Camilla Kongskov Enighed om EU-mærkningsregler Efter flere års arbejde er Europa-Parlamentet og Ministerrådet nået til enighed om de nye fælles EU-regler for obligatorisk

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer I medfør af 15, 16, 17, 18, 19, 40, 49, og 60 stk. 3 og stk. 4, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (fødevareloven) fastsættes: Afsnit I Bekendtgørelsens

Læs mere

BKI foods as/bki Kaffe AB 556551-5839 7300009014392 Viktoriagatan 6, 252 29 Helsingborg 042-121825 info@bki-kaffe.se

BKI foods as/bki Kaffe AB 556551-5839 7300009014392 Viktoriagatan 6, 252 29 Helsingborg 042-121825 info@bki-kaffe.se Denna leverantörsförsäkran är till för att underlätta uppföljning och verifieringsarbete vid upphandlingar samt öka transparensen i livsmedelsbranschen. Nedan redovisas vilka av hållbarhetskriterierna

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) I medfør af 1, stk. 1-3, 2, stk. 4, og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer,

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Dr Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (a Division of DSM Nutritional Products LLC) 6. juli 2012 NFU 786 OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Kære Rodney Gray Jeg

Læs mere

mærkningsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer - retsinf... Bekendtgørelse om mærkning m.v.

mærkningsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer - retsinf... Bekendtgørelse om mærkning m.v. mærkningsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer - retsinf... Side 1 af 24 Til forsiden af retsinformation.dk Den fulde tekst Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) BEK

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Vejledning. om kosttilskud

Vejledning. om kosttilskud Vejledning om kosttilskud September 2005 Opdateret 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT...3 BAGGRUND...3 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG MÅLGRUPPE...3 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...3 ANVENDELSESOMRÅDE, 1...3 AD 1...4

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Vejledning om Ernæringsmærket

Vejledning om Ernæringsmærket Vejledning om Ernæringsmærket INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT..s. 2 Vejledningens formål og målgruppe ANVENDELSESOMRÅDE, 1.s. 3 Afgrænsning af bekendtgørelsens regulering Forhold til anden relevant lovgivning

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m.

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. Anordning nr. 523 af 8. juni 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 82 i lov nr. 471 af

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet.

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder.

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder. Bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2005 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder 1) I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2, og stk. 4, 12, stk. 2, 14, stk. 4, 16, stk. 1, 18

Læs mere

UDKAST 7. oktober 2004

UDKAST 7. oktober 2004 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 39 O UDKAST 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2,

Læs mere