Import af økologiske produkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Import af økologiske produkter"

Transkript

1 Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2 Plantedirektoratet Sektor for Økologi Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax:

3 RESUMÉ Vejledning Import af økologiske produkter beskriver hvilke regler landbrugets forsyningsvirksomheder skal overholde ved samhandel i EU og ved import af økologiske produkter fra tredjelande, samt hvordan de kan overholde dem. Samhandels- og importbestemmelserne skal være med til at sikre den økologiske oprindelse og status af produkter, der sælges fra forsyningsvirksomhederne til de økologiske jordbrugere. Vejledningen retter sig hovedsageligt mod: Virksomheder der vil købe, importere og sælge økologiske produkter til anvendelse på økologiske jordbrugsbedrifter eller i egen produktion Konsulenter der rådgiver virksomheder, som fremstiller og forhandler økologiske produkter til økologiske jordbrugsbedrifter I vejledningen er det muligt at finde viden om: Hvem der administrerer økologireglerne i Danmark Hvorledes virksomheden sikrer, at produkter købt i andre EØS-lande er dokumenteret økologiske Hvilke bestemmelser der gælder for import af økologiske produkter fra godkendte og ikke-godkendte tredjelande Hvorledes virksomhederne kan søge om importtilladelse ved produkter fra ikke-godkendte tredjelande Hvilke generelle importprocedurer virksomhederne skal overholde Hvilke særlige importprocedurer der findes Hvorledes der kan importeres direkte eller indirekte via andre EØS-lande Hvilke økologiregler der gælder i Danmark Plantedirektoratet har desuden udarbejdet vejledning Autorisation som økologisk virksomhed og Økologikontrol for virksomheder der er underlagt Plantedirektoratets økologikontrol samt Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion for primærbedrifter. Plantedirektoratet vil løbende opdatere vejledningen. I den forbindelse vil direktoratet lægge et nyhedsbrev, ØKV-meddelelse, på hjemmesiden hvoraf ændringerne mv. vil fremgå. Vejledningen gælder fra den 15. november i

4 ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 1 2 SAMHANDEL I EU Køb via mellemhandler 3 3 IMPORT FRA TREDJELANDE Import fra tredjelande godkendt af EU-Kommissionen Import fra ikke-godkendte tredjelande Ansøgning om importtilladelse Fornyelse af importtilladelser 7 4 PROCEDURER VED IMPORT FRA TREDJELANDE Generelle importprocedurer Forhåndsanmeldelse Frigivelse til fri omsætning og frit forbrug i EU Modtagekontrol Opbevaring af importdokumentation Særlige importprocedurer 10 Frigivelse ved uregelmæssigheder 10 Opdeling af en sending Import fra tredjelande direkte til eller via andre EØS-lande 11 Import til et andet EØS-land 11 Import til Danmark via et andet EØS-land 12 Import fra et andet EØS-land 13 5 LOVGRUNDLAG 14 6 BILAGSFORTEGNELSE 15 iii

6

7 1 Indledning Indledning Denne vejledning har til formål at beskrive de regler forsyningsvirksomheder skal overholde ved import af økologiske produkter fra lande uden for det europæiske fællesskab. Importøren skal være omfattet af Plantedirektoratets økologikontrol, inden han må importere økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion. Direktoratet har desuden udarbejdet følgende vejledninger: Autorisation som økologisk virksomhed og Økologikontrol for forsyningsvirksomheder samt Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion for primærbedrifter. Vejledningen retter sig hovedsageligt mod: Forsyningsvirksomheder, der vil importere økologiske produkter til anvendelse i den økologiske produktion Konsulenter, der rådgiver virksomheder, som fremstiller og forhandler økologiske produkter til økologiske jordbrugsbedrifter I vejledningen er det muligt at finde viden om: Hvem der administrerer økologireglerne i Danmark Hvorledes virksomheden sikrer, at produkter købt i andre EØSlande er dokumenteret økologiske Hvilke bestemmelser der gælder for import af økologiske produkter fra godkendte og ikke-godkendte tredjelande Hvorledes virksomhederne kan søge om importtilladelse ved produkter fra ikke-godkendte tredjelande Hvilke generelle importprocedurer virksomhederne skal overholde Hvilke særlige importprocedurer der findes Hvorledes der kan importeres direkte eller indirekte via andre EØS-lande Hvilke økologiregler der gælder i Danmark Administration af det økologiske regelsæt er delt mellem: Plantedirektoratet, der varetager administration af økologireglerne og kontrol af økologiske jordbrugsbedrifter og virksomheder der forsyner jordbruget med økologiske frø, sædekorn, vegetativt planteformeringsmateriale, foderstoffer og gødning samt virksomheder der markedsfører andre nonfoodprodukter bortset fra pet-food med animalsk indhold: 1

8 Indledning Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Hjemmeside: / Fødevarestyrelsen, der varetager administration og kontrolkoordinering af reglerne for import, markedsføring, forarbejdning, mærkning mv. af økologiske fødevarer og petfood med animalsk indhold: Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade Søborg Tlf.: Fax: Hjemmeside: / Det er fødevareregionerne der gennemfører kontrollen. Fødevareregionernes adresser og telefonnumre kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Direktoratet for FødevareErhverv, der varetager reglerne om offentlig støtte til fremme af økologisk jordbrug og økologiske salgs- eller eksportfremstød: Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: / Plantedirektoratet vil løbende opdatere vejledningen og vil i den forbindelse lægge et nyhedsbrev, ØKV-meddelelse, på hjemmesiden hvoraf ændringerne m.m. vil fremgå. Den senest opdaterede vejledning kan ses på hjemmesiden. På hjemmesiden er det også muligt at finde diverse blanketter der skal anvendes af virksomhederne, en liste over økologiautoriserede bedrifter og virksomheder, lovstof vedrørende økologi m.m. Det bemærkes at økologireglerne ikke erstatter andre regler der regulerer de danske virksomheder. Er et område reguleret af både økologireglerne og andre regler, skal samtlige regelsæt overholdes. Denne vejledning gælder fra den 15. november

9 2 Samhandel i EU Samhandel i EU Økologiske produkter, der er produceret eller importeret efter reglerne i økologiforordningen, kan frit forhandles inden for alle EU-lande i lighed med den samme slags ikke-økologiske produkter. Dette gælder også for økologiske produkter, der er produceret eller importeret i de øvrige EØS-lande 1. EU- Kommissionen har anerkendt, at den økologiske produktion i alle EØS-lande overholder reglerne i økologiforordningen. Ved køb af økologiske produkter, som foder, sædekorn, frø, planter, plantedele og hjælpestoffer (som f.eks. gødning og plantebeskyttelsesmidler til den økologiske jordbrugsproduktion) i et andet EØS-land, skal der foreligge et certifikat for, at sælger er omfattet af en økologikontrol. Der skal derudover fra sælger modtages dokumentation for produkternes økologiske status. Dokumentationen kan f.eks. være en faktura forsynet med påskriften økologisk. Økologikontrollen skal være gennemført af et af EU- Kommissionen anerkendt nationalt kontrolorgan eller myndighed. På Direktoratets hjemmeside kan der downloades en opdateret liste over medlemsstaternes kontrolorganer og myndigheder: 2.1 Køb via mellemhandler Siden 1. juli 2005 er det ikke længere tilladt for ikke-økologiautoriserede mellemhandlere at sælge økologiske produkter i løs vægt. Alle mellemhandlere bortset fra virksomheder, der kun formidler varer mod en provision, og som ikke på noget tidspunkt har ejerskabet for de økologiske produkter, skal være økologiautoriserede. Mellemhandlere, så som telefonsælgere, varemæglere, videresælgere m.v., der udsteder en regning for de økologiske produkter, som sælges i løs vægt til økologiske bedrifter eller virksomheder, skal være underlagt økologikontrol. Virksomheder, der kun forhandler og opbevarer emballerede og mærkede økologiske produkter, behøver derimod ikke være autoriseret. Krav om autorisation 1 EØS-lande er alle EU-lande samt Norge, Island og Schweiz. 3

10 Import fra tredjelande 3 Import fra tredjelande Kapitlet beskriver de forskellige forudsætninger for at man kan importere økologiske produkter fra tredjelande. Selve procedurerne vedrørende import fremgår af næste kapitel. Tredjelande er lande, som ligger uden for det europæiske fællesskab. Ved import fra tredjelande skelnes der mellem lande, der er godkendte af EU-Kommissionen samt lande, der ikke er godkendte. 3.1 Import fra tredjelande godkendt af EU- Kommissionen Godkendt tredjeland Listen over godkendte tredjelande Ved et godkendt tredjeland forstås et land, hvor EU-Kommissionen efter en evaluering har konkluderet, at betingelserne for økologisk produktion og kontrol svarer til økologiforordningens betingelser. Kommissionens liste over godkendte tredjelande er vedlagt som bilag 2. Listen over godkendte tredjelande opdateres jævnligt. En opdatering kan downloades via Plantedirektoratets hjemmeside: Kommissionens liste over godkendte tredjelande specificerer de nærmere betingelser for import fra det enkelte land: Om det både er animalske og vegetabilske økologiske produkter, der må importeres fra tredjelandet Hvilke produktkategorier, der er omfattet af godkendelsen, og hvilke der ikke er omfattet Om produkterne skal være dyrket i det pågældende tredjeland, eller om produkter, der kommer fra andre tredjelande via det pågældende tredjeland, også er godkendte Hvilke kontrolinstanser, der er bemyndiget til at attestere, at et produkt er økologisk produceret. Det er udelukkende disse kontrolinstanser, der må foretage denne attestation 3.2 Import fra ikke-godkendte tredjelande Som en midlertidig ordning, der foreløbigt gælder indtil den 31. december 2006, kan der under visse betingelser importeres økologiske produkter fra tredjelande, der ikke er optaget på listen af godkendte tredjelande. For at kunne anvende og markedsføre økologiske produkter fra ikke-godkendte tredjelande i EU, skal der søges om tilladelse fra Plantedirektoratet. 4

11 Import fra tredjelande Ansøgning om importtilladelse Importtilladelse gives på baggrund af en ansøgning (skema bilag 3), som dokumenterer, at de produkter, der ønskes importeret, er produceret og kontrolleret på betingelser, der svarer til økologiforordningens eller økologibekendtgørelsens betingelser. Ansøgningen og vejledning (bilag 4) til udfyldelse er på engelsk, idet ansøgningen skal skrives under af det udenlandske kontrolorgan eller den udenlandske kontrolmyndighed, der forestår økologi-kontrollen hos eksportøren. Den dokumentation, der ledsager ansøgningen skal i princippet indeholde de økologiske produktionsregler for primærproduktionen og i givet faldt for den videre forarbejdning i det pågældende tredjeland. Plantedirektoratet vil vurdere, om reglerne er i overensstemmelse med økologiforordningen og økologibekendtgørelsen. Er landets produktionsregler blevet indsendt tidligere, skal ansøgeren gøre opmærksom på det. Det er importørens ansvar, at den seneste version af reglerne foreligger hos Plantedirektoratet. På samme måde er det importørens ansvar, at Plantedirektoratet har de aktuelle regler for kontrollen i tredjelandet til rådighed. Det skal dokumenteres, at kontrollen gennemføres regelmæssigt, og at den er uafhængig og effektiv. Disse krav betragtes som opfyldt, hvis: Der er tale om en offentlig myndighed, der udfører økologikontrol efter gældende lovgivning i tredjelandet, og som er i overensstemmelse med økologiforordningen eller økologibekendtgørelsen, Kontrolorganet i forvejen er anerkendt af EU-Kommissionen, Kontrolorganet er anerkendt af et officielt akkrediteringsorgan og certificeret efter den europæiske certificeringsstandard EN eller den internationale certificeringsstandard ISO 65. Det valgte akkrediteringsorgan skal være medlem af en international organisation, hvor medlemmerne gensidigt anerkender og overvåger hinandens arbejde, f.eks. EA (European Cooperation for Accreditation, eller IAF (International Accreditation Forum, Det kan dokumenteres og garanteres af en kompetent myndighed, f.eks. landbrugsministeriet i tredjelandet, at kontrolorganet overholder kravene i EN eller ISO 65, og at der foretages regelmæssige tilsyn med kontrolorganet. Dokumentation og/eller akkrediteringsbevis skal vedlægges ansøgningen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om det produkt, der ønskes importeret. Sammensætningen skal fremgå, med tydelig angivelse af hvilke ingredienser, der er økologiske, og hvilke tilsætningsstoffer og hjælpestoffer, der er anvendt under en eventuel forarbejdning. Det er importørens ansvar, at produktet Dokumentation for økologisk produktion Dokumentation for økologikontrol Oplysninger om produktet 5

12 Oplysninger om eksportøren og foranliggende led Oplysninger om kontrolinstansen Flere kontrolinstanser oplyses Oplysninger om importøren Optagelse af tredjelandet på EU-Kommissionens liste Konsekvenser for andre importtilladelser ved sag Import fra tredjelande både opfylder økologireglerne og reglerne efter den øvrige lovgivning. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om eksportøren. Hvis den virksomhed, der senest har forarbejdet, pakket eller mærket produktet ikke er den samme som eksportøren, skal ansøgningen desuden indeholde oplysninger om, at virksomheden har dokumentation for, at de foranliggende led også er underlagt økologikontrol. Der skal indsendes én ansøgning for hver eksportør. Ansøgningen kan omfatte flere produkter fra samme eksportør. Ansøgningen skal indeholde fyldestgørende og tydelige oplysninger om kontrolinstansens navn, adresse, telefon, fax, e- mail og kontaktperson. Oplysninger om fax eller letter sagsbehandlingen, da kontakten til andre kontrolinstanser ofte foregår med flere timers tidsforskydning. Hvis en eksportør eller forarbejdningsvirksomhed kontrolleres af flere kontrolinstanser samtidig, angives navn og adresse på de øvrige kontrolinstanser særskilt. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om importøren, og hvis dette allerede er afklaret, hvilken virksomhed eller hvilken af importørens afdelinger, der skal modtage produkterne. Den første modtager i EU skal senest oplyses ved forhåndsanmeldelsen. En tilladelse kan udstedes for ét år ad gangen eller for hvert parti, der ønskes importeret. Tilladelsen kan bortfalde, hvis en revurdering af tilladelsen viser, at økologiforordningen eller økologibekendtgørelsen ikke overholdes. Tredjelande kan ansøge EU-Kommissionen om at blive optaget på listen af godkendte tredjelande. EU-Kommissionen vil efter en grundig vurdering af tredjelandes økologiske regelsæt overveje, om landet kan optages på tredjelandslisten. I vurderingen indgår både den økologiske produktion og økologikontrollen samt en vurdering af kontrolorganet eller kontrolmyndigheden i det pågældende tredjeland. Når et land har opnået status som godkendt tredjeland, kan der fra det pågældende land kun importeres produkter, som Kommissionen har givet tilladelse til. Plantedirektoratets importtilladelse bliver overflødig og bortfalder derfor, hvis tredjelandet bliver optaget som godkendt tredjeland, og det pågældende produkt er omfattet af godkendelsen. Hvis det pågældende produkt ikke er omfattet af godkendelsen, bortfalder Plantedirektoratets importtilladelse ligeledes, og produktet må ikke længere importeres fra det pågældende tredjeland. Det kan i øvrigt få konsekvenser for andre importtilladelser, hvis der opstår en sag vedrørende et bestemt tredjeland og dets kontrolorgan. Når Plantedirektoratet har givet en importtilladelse meddeles dette til EU-Kommissionen og de øvrige medlemsstater via 6

13 Import fra tredjelande kommissionens database OFIS (Organic Farming Information System). De øvrige EU-medlemsstater eller EU-Kommissionen kan til enhver tid gennemgå baggrunden for den tilladelse, Plantedirektoratet har givet. Kommissionens arbejdsgruppe vedrørende økologi, der består af repræsentanter fra alle EU-medlemslande og EØS-lande, kan ved anmodning fra en medlemsstat tage tilladelsen op til overvejelse og indstille, at der stilles særlige betingelser, eller at tilladelsen trækkes tilbage. Arbejdsgruppen drøfter løbende kriterierne for import fra tredjelande. Da der fokuseres på skiftende områder, kan importørerne lejlighedsvis blive bedt om yderligere at dokumentere forskellige forhold. Plantedirektoratet kan ligeledes til enhver tid tage tilladelsen op til fornyet overvejelse og eventuelt kræve supplerende dokumentation som f.eks. kontrolrapporter, opdaterede regler m.v Fornyelse af importtilladelser Importtilladelser kan fornyes før de udløber og indtil 31. december Til fornyelse af en importtilladelse skal importøren indsende en ansøgning om fornyelse (skema bilag 5). En importtilladelse kan kun fornyes, hvis det handler sig om det samme produkt fra den samme eksportør, og hvis forholdene i øvrigt stort set er uændrede. Ved større ændringer i forhold til den tidligere ansøgning skal importøren bruge skemaet bilag 3. Ligesom skemaet til ansøgning om importtilladelsen er skemaet til fornyelsen af denne på engelsk. Vejledningen til udfyldning findes i bilag 4. Sammen med ansøgningen om fornyelsen skal der indsendes de nyeste kontrolrapporter fra kontrolorganet i tredjelandet. 7

14 Procedurer ved import fra tredjelande 4 Procedurer ved import fra tredjelande Plantedirektoratet administrerer reglerne om import fra tredjelande af økologisk foder, sædekorn, frø, planter, plantedele og hjælpestoffer (f.eks. gødning og plantebeskyttelsesmidler) til den økologiske produktion. Der skelnes mellem generelle og særlige importprocedurer ved import fra tredjelande. De generelle importprocedurer skal altid overholdes og gælder både for import fra godkendte og ikkegodkendte tredjelande. De særlige importprocedurer omhandler tilfælde, hvor reglerne ikke er overholdt, eller giver importøren mulighed for at opdele en sending, før den bliver frigivet af toldmyndighederne. Derudover omhandler kapitlet muligheden for at importere direkte til eller via andre EØS-lande. 4.1 Generelle importprocedurer Importprocedurerne er udarbejdet på grundlag af økologiforordningen, importforordningen og økologibekendtgørelsen. Bestemmelserne i importforordningen skal bl.a. sikre en ensartet behandling af økologiimport fra tredjelande i EU. Dette er for at muliggøre, at en virksomhed kan modtage økologiske produkter i hvilken som helst EU-medlemsstat, hvis produkterne kommer fra et godkendt tredjeland eller har opnået importtilladelse i én af medlemsstaterne Forhåndsanmeldelse Import af økologiske produkter fra tredjelande skal anmeldes til Plantedirektoratets Sektor for Økologi senest 24 timer og mindst en normal arbejdsdag før, de importerede produkter forelægges for toldmyndighederne til frigivelse. Anmeldelsen skal ske ved hjælp af et skema bilag 6, som også kan downloades fra direktoratets hjemmeside: Virksomhed/Im_Eksport/forud_imp.pdf Skemaet kan også downloades som wordfil. Samtidig med anmeldelsen indsendes en kopi af den originale kontrolattest, faktura og/eller relevante følgedokumenter. Indsendelsen kan ske elektronisk til Sektor for økologi, pr. fax eller pr. post til: Plantedirektoratet Sektor for økologi Skovbrynet Kgs. Lyngby Mærke: Importkontrol Det er således ikke tilstrækkeligt, at den originale kontrolattest samt eventuel en original bekræftelse af importtilladelsen, udstedt 8

15 Procedurer ved import fra tredjelande af en udenlandsk myndighed, forelægges på et grænsekontrolsted i Danmark, uden at importen på forhånd er blevet anmeldt til Plantedirektoratets Sektor for Økologi Frigivelse til fri omsætning og frit forbrug i EU For alle økologiske produkter fra tredjelande, der ønskes frigivet i Danmark til fri omsætning og anvendelse i EU, skal der præsenteres en kontrolattest for toldmyndighederne. Kontrolattesten, der er gengivet i bilag 7 skal ifølge importforordningen ledsage hvert importeret parti fra tredjelande. Kontrolattesten er på engelsk, idet den skal udstedes af det udenlandske kontrolorgan eller den udenlandske kontrolmyndighed, der gennemfører økologikontrollen hos eksportøren i tredjelandet. Importøren skal sikre sig, at kontrolattesten er udfyldt fuldstændig og korrekt: Svarende til skemaet i bilag 7, Af den myndighed eller det kontrolorgan i tredjelandet, der foretager økologikontrollen af eksportøren, På et af EU s officielle sprog, som regel engelsk, Tydeligt og uudsletteligt, forsynet med originale underskrifter og stempler af en godkendt kontrolinstans, Udelt og i original, når det fremlægges til frigivelsen. Foretages der ikke-attesterede ændringer i kontrolattesten, f.eks. fratrækning af et antal kilo, sletning af et produkt eller andre rettelser, er kontrolattesten ugyldig. Den originale kontrolattest skal fremlægges for toldmyndighederne ved grænsekontrolstedet eller ved fortoldningen. Toldmyndighederne skal verificere og stemple den originale kontrolattest inden varerne overgår eller bliver frigivet som økologiske til fri omsætning eller frit forbrug. Der kan benyttes de sædvanlige toldsteder, som Plantedirektoratet har anvist for de forskellige slags produkter. Toldmyndighederne påtegner rubrik 17 i kontrolattesten, såfremt verifikationsbetingelserne er opfyldt. Produkternes økologiske status står og falder med toldmyndighedernes stempel på kontrolattesten i forbindelse med fortoldningen. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at det alene er importørens ansvar, at kontrolattesten fremlægges ved fortoldning og/eller afhentning af varerne på grænsetoldstedet, da det ikke er muligt for toldmyndighederne at se på toldpapirerne, om en sending er økologisk. En vare mister således sin økologiske status, hvis den er blevet frigivet, uden at den originale kontrolattest er blevet stemplet og påtegnet af toldmyndighederne. Kontrolattest 9

16 Procedurer ved import fra tredjelande Verifikation Toldoplæg Verifikationen af attesterne er delt mellem Plantedirektoratet og toldmyndighederne. Plantedirektoratet verificerer, at der findes en gyldig importtilladelse, samt at indholdet af kontrolattesten i øvrigt er korrekt. Toldmyndighederne verificerer, at kontrolattesten er i overensstemmelse med produkternes øvrige følgedokumenter. Produkterne kan kun frigives samlet, såfremt hele sendingen, som anført i kontrolattesten, er fysisk tilstede på toldstedet ved fremlæggelsen. Dette betyder, at hvis sendingen utilsigtet er blevet delt undervejs, må man afvente, at den resterende del ankommer, før den samlede sending kan frigives. Produkterne, der afventer ankomsten af den resterende sending kan henføres på toldoplæg. Det samme gælder, hvis en kontrolattest er forsinket, og sendingen derfor ikke kan frigives Modtagekontrol Den første virksomhed, der modtager produkterne efter frigivelsen i EU eller EØS, skal kontrollere: Om emballagen eller containeren har været lukket, Om transportbestemmelser i øvrigt er overholdt, f.eks. om oplysningerne i mærkningen overholder økologibestemmelserne, Om oplysningerne i mærkningen og i de øvrige ledsagedokumenter stemmer overens med det fysiske produkt. Hvis modtagekontrollen viser, at både følgedokumenter, mærkning og varen stemmer overens, og emballagen har været ubrudt, skal virksomheden påtegne kontrolattesten i rubrik 18. Den originale kontrolattest skal således følge produkterne fra toldstedet frem til den første virksomhed i EU Opbevaring af importdokumentation Den påtegnede originale kontrolattest skal opbevares af importøren, således at den kan stilles til rådighed for Plantedirektoratet i mindst 5 år. Hvis den første modtager af produkterne ikke er den samme som importøren, skal den påtegnede originale kontrolattest kopieres og opbevares hos den første modtager. Kopierne skal stemples som kopier. Originalen sendes efterfølgende tilbage til importøren. 4.2 Særlige importprocedurer Frigivelse ved uregelmæssigheder I tilfælde, hvor et parti ikke overholder bestemmelserne i økologiforordningen eller importforordningen, kan toldmyndighederne ikke frigive partiet som økologisk. Partiet kan imidlertid frigives som et ikke-økologisk parti, efter at alle henvisninger til den økologiske produktionsmetode er fjernet fra mærkning, reklamer og ledsagedokumenter. 10

17 Procedurer ved import fra tredjelande Opdeling af en sending Hvis en sending ønskes opdelt inden frigivelsen, f.eks. hvis der er forskellige modtagere til enkelte dele af en sending, skal hver delsending følges af en original delkontrolattest svarende til bilag 8 og følge bestemmelserne i importforordningen. Forudsætningen for at kunne opdele en sending er, at den oprindelig er verificeret samlet, og at kontrolattesten er påtegnet af toldmyndighederne, men sendingen endnu ikke er blevet frigivet. Delkontrolattesterne udfyldes af importøren efter de samme forskrifter, som gælder for kontrolattesten. Den originale delkontrolattest og en kopi af den tilgrundliggende kontrolattest sendes til Plantedirektoratets Sektor for Økologi. Plantedirektoratet ekspederer kontrolattesten inden for en fuld normal arbejdsdag og påtegner rubrik 14, såfremt verifikationsbetingelserne er opfyldt. Delkontrolattesten returneres pr. brev til importøren eller sendes på anmodning direkte til den første modtager af partiet. Toldmyndighederne verificerer delkontrolattesten, påtegner den på bagsiden og frigiver delsendingen. Den første modtager i EU af delsendingen skal foretage modtagekontrollen, som beskrevet i afsnit 4.1.3, og påtegne den originale delkontrolattest i rubrik 15. En kopi af den påtegnede delkontrolattest sendes derefter til importøren. Den første modtager i Danmark, der har kontrolleret delsendingen, skal opbevare den originale delkontrolattest i mindst 5 år. Den danske importør skal opbevare en kopi af den påtegnede delkontrolattest i mindst 5 år. Delkontrolattesterne Frigivelse Modtagekontrollen Opbevaring af delkontrolattesten 4.3 Import fra tredjelande direkte til eller via andre EØS-lande Ved importprocedurerne skelnes der ikke kun mellem import fra godkendte og ikke-godkendte tredjelande, men også om importen sker fra tredjelandet til et andet EØS-land eller om importen ankommer i Danmark via et andet EØS-land. Dokumentationskravene, som importøren og den første modtager skal opfylde ved de forskellige scenarier, beskrives kort i tabel 4.1. Import til et andet EØS-land En dansk importør kan importere økologiske produkter fra tredjelande direkte til et andet EØS-land. Importøren skal overholde det pågældende lands importprocedurer og anmelde importen til den relevante myndighed. Ved import fra ikkegodkendte tredjelande skal der forinden være indhentet importtilladelse i Danmark. Har importøren allerede opnået importtilladelse i Danmark, kan denne også benyttes ved import til andre EØS-lande. For økologiske produkter, der kun er omfattet af danske økologiregler, bør man forhøre sig om betingelserne for at kunne importere i det pågældende land. 11

18 Tabel 4.1 Importdokumentation Import fra Godkendt tredjeland af dansk importør og med direkte ankomst i Danmark Ikke-godkendt tredjeland af dansk importør og med direkte ankomst i Danmark Godkendt og Ikke-godkendt tredjeland af importør fra andet EØS-land og med direkte ankomst i Danmark Ikke-godkendt tredjeland af dansk importør med ankomst i anden EØS-land Procedurer ved import fra tredjelande Plantedirektoratet kan udstede en bekræftelse på engelsk af den i Danmark opnåede importtilladelse, bilag 9. Dette dokument skal fremlægges ved fortoldningen i EØS-landet. Dokumentation hos importøren i Danmark 1. Original kontrolattest, fuldstændig udfyldt og påtegnet i rubrik 17 og 18, skal kunne relateres entydigt til det indførte parti. 2. Original faktura fra eksportør, hvor partiet identificeres som økologisk. 3. Kopi af faktura til første modtager af partiet. 1. Importtilladelse fra Plantedirektoratet for hvert enkelt parti eller for det pågældende år. 2. Original kontrolattest, fuldstændig udfyldt og påtegnet i rubrik 17 og 18, som entydig kan relateres til det indførte parti. 3. Original faktura fra eksportøren, hvor partiet identificeres som økologisk. 4. Kopi af faktura til første modtager af partiet. 1. Importtilladelse fra Plantedirektoratet for hvert enkelt parti eller for det pågældende år. 2. Kontrolattest, som er påtegnet af den myndighed i EØS-landet, der har frigivet partiet. Kontrolattesten skal entydig kunne relateres til det indførte parti. 3. Kopi af salgsfaktura, som viser modtageren af partiet. Dokumentation hos første modtager i EØS eller modtager i Danmark, hvis denne er forskellig fra importøren 1. Kontrolattest i kopi, fuldstændig udfyldt og påtegnet i rubrik 17 og Original faktura fra importør, hvor partiet identificeres som økologisk. 1. Kontrolattest i kopi, fuldstændig udfyldt og påtegnet i rubrik 17 og Original faktura fra importøren, hvor partiet identificeres som økologisk. 1. Faktura, følgeseddel e. lign. udstedt af importøren, hvoraf partiets økologiske status, art, mængde, partinummer og ansvarligt kontrolorgan fremgår. 2. Kontrolattest i kopi, fuldstændig udfyldt og påtegnet i rubrik 17 og 18, som entydig kan relateres til det indførte parti. 1. Kontrolattest i kopi fuldstændig udfyldt og påtegnet i rubrik 17 og Faktura, følgeseddel e. lign. udstedt af importøren, hvoraf partiets økologiske status, art, mængde, partinummer og ansvarligt kontrolorgan fremgår. Import til Danmark via et andet EØS-land På samme måde godtager Plantedirektoratet import af økologiske produkter fra tredjelande af en importør fra et andet EØS-land. Importtilladelser opnået i andre EØS-lande er således også gyldige i Danmark, såfremt dette dokumenteres i forbindelse med forhåndsanmeldelse og indsendelse af kontrolattesten til verifikation hos Plantedirektoratet. 12

19 Procedurer ved import fra tredjelande Import fra et andet EØS-land Økologiske produkter fra tredjelande, der er importeret af et EØSland, kan omsættes frit inden for det europæiske fællesmarked. 13

20 Lovgrundlag 5 Lovgrundlag Reglerne om økologisk produktion omfatter bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 (med senere ændringer) om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (økologiforordningen) Lov nr. 118 af 3. marts 1999, Økologilov (med senere ændringer) Bekendtgørelse nr. 244 af 2. april 2004 (med senere ændringer) om økologisk jordbrugsproduktion mv. (økologibekendtgørelsen) Kommissionens forordning (EF) nr. 1788/2001 af 7. september 2001 (med senere ændringer) (importforordningen) Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2003 af 5. februar 2003 (mærkningsforordningen) Kommissionens forordning (EF) nr. 1452/2003 af 14. august 2003 (frødatabaseforordningen) Kommissionens forordning (EF) nr. 1336/2005 af 12. august 2005 (forenkling af bilag III) Bekendtgørelse nr. 409 af 21. maj 2001 (med senere ændringer) (nonfood-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr af 12. december 2003 (med senere ændringer) (frødatabasebekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 115 af 23. februar 2004 (med senere ændringer) (akvafoderbekendtgørelsen) I økologibekendtgørelsen er der af praktiske hensyn medtaget visse bestemmelser fra forordningerne. Dette berører ikke økologiforordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. Såvel økologiforordningen som økologibekendtgørelsens bestemmelser er uddybet i denne vejledning. Det bemærkes at økologireglerne ikke erstatter andre regler der regulerer dansk produktion eller behandling af jordbrugsprodukter. Er et område reguleret af både økologireglerne og andre regler, skal alle regler derfor overholdes. 14

21 6 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Definitioner Bilag 2 Liste over godkendte tredjelande Bilag 3 Ansøgning om importtilladelse Bilag 4 Vejledning til udfyldning af ansøgningen Bilag 5 Ansøgning om fornyelse af importtilladelsen Bilag 6 Forhåndsanmeldelse Bilag 7 Kontrolattest på engelsk Bilag 8 Delkontrolattest Bilag 9 Bekræftelse af importtilladelsen 15

22 Bilag 1 Definitioner Autoriseret eller certificeret: Underlagt økologikontrol. EØS-lande: EU-lande samt Norge, Island og Schweiz. Foderblandinger: Blandinger af fodermidler, til fodring af dyr, i form af fuldfoder eller tilskudsfoder. Fodermidler: Forskellige forarbejdede og uforarbejdede vegetabilske eller animalske og produkter, friske eller konserverede, som f.eks. sojaskrå og byg. Efter industriel forarbejdning kan fodermidler indeholde fodertilsætningsstoffer. Foderstoffer: Overordnet betegnelse for foder, herunder fodermidler og foderblanding samt fodertilsætningsstoffer. Første modtager i EØS: Den pågældende modtager i et EØS-land, der for første gang fysisk modtager et parti økologiske produkter, som er importeret fra et tredjeland og frigivet af den relevante myndighed i EØS-landet. Godkendt kontrolorgan: Et kontrolorgan, der er godkendt af EU-kommissionen eller akkrediteret af et officielt akkrediteringsorgan og overholder kravene i certificeringsstandarden EN eller ISO 65. Godkendte tredjelande: Lande nævnt på tredjelandslisten, hvis økologiregler og økologikontrol er godkendt af EU-Kommissionen. Der skal ikke søges om tilladelse til import af økologiske produkter fra disse lande. Importør: Virksomhed eller person, der importerer økologiske produkter fra tredjelande. Leverandørdokumentation: Dokument der bekræfter, at den pågældende leverandør er underlagt kontrolkrav svarende til kravene i økologiforordningen, og at kontrollen udføres af et godkendt kontrolorgan. Løsvarer eller varer i løs vægt: Ikke-emballerede produkter. Mellemhandler: Der findes to slags mellemhandlere: De, der håndterer produkterne selv ved køb og salg, og de, der kun videresælger produkterne uden at håndtere dem, dvs. virksomheder, der køber og sælger økologiske produkter uden at komme i fysisk kontakt med varerne. Mærkning: I økologisk mærkning fremgår certificeringsorganets navn og symbol med henvisning til den økologiske produktionsmetode m.v. Mærkning foretages af autoriserede økologer og typisk på emballage, skilte, etiketter m.v. eller lignende. Nonfood-produkter: Produkter, der ikke anvendes som fødevarer, herunder f.eks. foderblandinger, gødning, såsæd, juletræer, pyntegrønt m.v. Partidokumentation: Dokument udstedt af sælger, hvoraf den økologiske status entydigt fremgår (sælgeransvar), og som entydigt bekræfter oprindelsen, arten og mængden af det leverede parti. Petfood: Foder til kæledyr. Produktion: Aktiviteter på virksomheden/driftsenheden med henblik på fremstilling, emballering, ompakning og første mærkning som økologisk producerede produkter af 16

23 jordbrugs-oprindelse. Dertil hører også aktiviteter i forbindelse med forarbejdning og/eller konservering af jordbrugsprodukter, herunder f.eks. sortering, rensning, tørring, valsning, blanding o. lign. Tredjeland: Et land uden for EU-fællesmarkedet, undtaget EØS-lande. Virksomhed/driftsenhed: Fysisk eller juridisk person, der producerer, opbevarer, importerer, eksporterer eller sælger produkter. 17

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Maj 2004 Gældende fra den 18. maj 2004 Ministeriet

Læs mere

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 387. Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Vejledning om økologiske fødevarer m.m.

Vejledning om økologiske fødevarer m.m. Vejledning om økologiske fødevarer m.m. juli 2006 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 1.1 Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne...7 1.2 Læsevejledning...8 2. Anvendelsesområde...9 3.

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 1. Indledning... 7 1.1 Myndigheder, der administrerer økologireglerne... 9 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne for at reklamere

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) I medfør af 1, stk. 1-3, 2, stk. 4, og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer,

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Selvstyrets vejledning af 20. januar 2012 om import, eksport og udførsel af sælprodukter i Grønland til Det Europæiske Fællesskab.

Selvstyrets vejledning af 20. januar 2012 om import, eksport og udførsel af sælprodukter i Grønland til Det Europæiske Fællesskab. Selvstyrets vejledning af 20. januar 2012 om import, eksport og udførsel af sælprodukter i Grønland til Det Europæiske Fællesskab Formål Vejledningen er udarbejdet som hjælpemiddel for industrien og andre

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES 16-04-2014 J.nr.: 2014-14-1119-00002/AJK Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES Log på TRACES Hvis du og din virksomhed/bedrift mv. ikke allerede er oprettet som henholdsvis bruger og organisation

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet.

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Oktober 2006

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Oktober 2006 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Oktober 2006 Gældende fra den 6. oktober 2006 RESUMÉ Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion beskriver de regler, der gælder for økologisk produktion

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze Godt nyt til os, der går ind for økologi - også når vi går ud 93% af dine gæster ved, at det røde Ø-mærke betyder, at en vare er

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Kvalitetssikring af Planteleverancer

Kvalitetssikring af Planteleverancer Kvalitetssikring af Planteleverancer Udarbejdet af Danske Anlægsgartnere Dansk Planteskoleejerforening Oktober A. Formål. Med denne aftale fastlægges procedure for kvalitetssikring af planteleverancer

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

BKI foods as/bki Kaffe AB 556551-5839 7300009014392 Viktoriagatan 6, 252 29 Helsingborg 042-121825 info@bki-kaffe.se

BKI foods as/bki Kaffe AB 556551-5839 7300009014392 Viktoriagatan 6, 252 29 Helsingborg 042-121825 info@bki-kaffe.se Denna leverantörsförsäkran är till för att underlätta uppföljning och verifieringsarbete vid upphandlingar samt öka transparensen i livsmedelsbranschen. Nedan redovisas vilka av hållbarhetskriterierna

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

UDKAST 7. oktober 2004

UDKAST 7. oktober 2004 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 39 O UDKAST 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2,

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = mä~åíéçáêéâíçê~íéí= séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = gìäá=ommv= = = = = = = jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá Plantedirektoratet Sektor for Frø og Sædekorn Skovbrynet

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Velkommen Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Fyrværkeribrancheforeningen Etableret den 17. april 1923. Idet produktion af fyrværkeri i Danmark stort set er ophørt, er navnet ændret til Fyrværkeribrancheforeningen.

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

CE mærkning (EN 1090)

CE mærkning (EN 1090) CE mærkning (EN 1090) - Opgaver og konsekvenser, således som Lemvigh-Müller opfatter det. Kort historie CE betyder nu European Conformity = Europæisk overensstemmelse CE mærkning er indført og lavet af

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere