Præliminært tillæg til Studieordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præliminært tillæg til Studieordning"

Transkript

1 Præliminært tillæg til Studieordning Reduceret uddrag udarbejdet pr. 1. september Gælder indtil endeligt lokalt tillæg til Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) af 25. april 2012 er udarbejdet og godkendt af ministeriet. Studieordning for Tandplejeruddannelsen redigeret af Sten Nørmark Layout: Sanne Sneum Feist Andersen 1. udgave 2005, 6. reviderede oplag 2010 Copyright Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere Københavns Universitet Nørre Alle København N 1

2 1.3 Reglement Regelsamling for Københavns Universitet nr.: Reglement for tandplejerstuderende ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere Eksamensreglement for studerende ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere STUDIEORDNING Optagelsesregler til tandplejeruddannelsen Kvote Kvote Prioriteringskriterier ved udvælgelse under kvote Kvalitetsmål for tandplejerstuderende Politik for internationalisering af tandplejeruddannelsen Særlige krav til undervisnings- eller arbejdsformer Prøver Reeksamination og sygeeksamen Orlov Andre bestemmelser Klager Ikrafttræden Efterskrift pr. 1/

3 1.3 Reglement Regelsamling for Københavns Universitet nr.: Disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet Fastsat i henhold til Universitetsloven nr. 403 af 28. maj , stk. 6. Ordensregler m.v. 1. Den studerende skal under sit ophold på Universitetets område optræde hensynsfuldt og ordentligt, således at der ikke skabes gener for andre, voldes skade på andre eller på andres eller Universitetets ting. Stk. 2. Den studerende skal efterkomme de anvisninger, som gives af ansatte, i interne regler samt ved skilte og opslag. Videnskabelig redelighed 2. Den studerende skal under studiet og eksamenerne efterleve reglerne om videnskabelig redelighed. Stk. 2. Videnskabelig uredelighed foreligger, når der ved forfalskning, plagiering, fortielse eller på anden måde vildledes om den pågældendes egne indsats eller resultater, eller når en anden studerende bistås hermed. Eksempelvis betragtes manglende kildeangivelser i skriftlige opgaver som fortielser. Forsøg på at snyde behandles på samme måde som gennemførte snyderier. Stk. 3. Den studerende skal også efterleve andre regler om eksamener. Undersøgelse af sagen 3. Sager om overtrædelse af ordensreglerne eller reglerne om videnskabelig redelighed undersøges af Studielederen, hvis det undersøgte vedrører undervisning eller eksamener, af Institutlederen, hvis det undersøgte vedrører instituttets anliggender, og i øvrigt af Dekanen. Hvis Studielederen eller Institutlederen efter undersøgelse af sagen mener, at studenten har begået en grov eller gentagen overtrædelse af disse regler, afgives der en redegørelse og indstilling til Dekanen Stk. 2. Dekanen kan henlægge sagen eller afgøre den eller fremsende den til Rektor. Sagens afgørelse 4. Dekanen kan afslutte sagen med en mundtlig eller skriftlig irettesættelse. Såfremt sagen er indbragt for Rektor, kan denne afslutte sagen med en mundtlig eller skriftlig irettesættelse. Stk. 2. Såfremt Dekanen finder, at der er grundlag herfor, kan der indgives politianmeldelse. Såfremt sagen er indbragt for Rektor, kan denne indgive politianmeldelse. Rektor skal orienteres samtidig med at der indgives politianmeldelse. Stk. 3. Såfremt Dekanen finder, at den studerende bør bortvises, indstilles dette til Rektor. Stk. 4. Rektor kan bortvise den studerende. Bortvisning 5. Bortvisning fra eksamen kan finde sted, hvor den studerende har snydt eller har hjulpet en anden med at snyde eller har overtrådt andre eksamensregler. Bortvisningen kan ske med hensyn til den enkelte prøve eller for alle prøver aflagt i samme eksamenstermin. Stk. 2. Bortvisning fra eksamen indebærer, at den studerende ikke får bedømt sin opgave eller får en givet karakter annulleret. Stk. 3. Den eksamen, hvorfra bortvisningen sker, tæller som et eksamensforsøg. Stk. 4. Ved den følgende eksamen skal den studerende udarbejde en helt ny besvarelse. Studielederen afgør, om besvarelsen kan udarbejdes inden for samme emnekreds. 6. Bortvisning fra Universitetet kan finde sted, hvor den studerende på grov måde eller gentagne gange har overtrådt disse reglers 1 eller 2, når Rektor finder en bortvisning fra Universitetet nødvendig for at sikre Universitetets funktion eller tilliden til eksamenerne. 3

4 Stk. 2. Bortvisning fra Universitetet kan ske for en bestemt periode eller uden tidsbegrænsning. Stk. 3. Bortvisning indebærer, at den studerende bliver slettet af matriklen, at ID-kort m.m. skal tilbageleveres, og at den pågældende bliver udelukket fra al undervisning og alle andre aktiviteter på Universitetet. Stk. 4. Rektor kan efter ansøgning omgøre beslutningen om bortvisning. Stk. 5. Efter bortvisningsperiodens udløb kan den pågældende efter anmodning herom blive genoptaget. Klageadgang 7. Dekanens afgørelse efter 4, stk. 1, 1. pkt., kan inden for en frist af 4 uger indbringes for Rektor. Stk. 2. Rektors afgørelse efter 4, 5 og 6 kan for så vidt angår retlige spørgsmål inden for en frist af 8 uger indbringes for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jfr. Universitetslovens 34, stk. 1. Københavns Universitet, den 20. oktober 2004 LINDA NIELSEN Rektor /Dorrit Wivel Chefkonsulent 4

5 Vejledning vedrørende Disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet Forholdet til andre regler Lovgivningens generelle regler gælder ved siden af disse særlige regler. Det betyder blandt andet, at skader, som voldes på Universitetets eller andres ting, kan kræves erstattet efter de almindelige erstatningsregler. Det betyder også, at der kan straffes efter de almindelige regler, f.eks. for tyveri og vold. Rettelser i eksamensbeviser kan være dokumentfalsk. Af særlig betydning for Universitetets administration er straffelovens 163 ("Den, som... til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om... "), samt 171 ( Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk ). Ad 1 Disse regler betyder eksempelvis, at råben og anden støj på gangene ikke er tilladt. Der må kun ryges på steder, som er markeret som rygesteder. Skader eller gener, som forårsages elektronisk, er omfattet, selv om den studerende opholder sig uden for Universitetets område. Alle ansatte kan give påbud eller forbud, når der er grund hertil. Ad 2 Det betyder eksempelvis, at skriftlige opgaver ikke må være afskrift af andres arbejder. Der forudsættes i det hele taget en sådan form for selvstændighed i de skriftlige arbejder, at resultatet i såvel form som indhold kan henføres til den studerende. Kravet om selvstændighed gælder også hjemmeopgaver. Det vil således være en overtrædelse af reglerne, dersom den studerende modtager omfattende hjælp til litteratursøgning o. lign. Hvis der i en opgave indgår citater og referater, skal der anvendes citationstegn og kildehenvisninger i overensstemmelse med god videnskabelig skik. Ad 3-6 Sagsbehandlingen skal gennemføres i overensstemmelse med reglerne for god forvaltning. Det betyder blandt andet, at den studerende skal gives mulighed for at udtale sig om det faktiske forløb og den påtænkte reaktion, og at den pågældende har ret til en bisidder. Det gælder dog ikke, hvis der umiddelbart eller efter en summarisk sagsbehandling foretages politianmeldelse, idet den videre behandling af sagen så sker efter de straffeprocessuelle regler. Ad 4 Reglerne om politianmeldelse er ikke udtømmende. En ansat kan tilkalde politiet, hvis det er nødvendigt for at forhindre kriminalitet, f.eks. i tilfælde af slagsmål eller tyveri. Hvis kriminaliteten er grov, skal politiet tilkaldes, hvis man ikke på anden måde kan hindre den. Hvis den kriminelle handling har karakter af en politisk demonstration, skal den ansatte dog først søge at orientere ledelsen. Hvis kriminaliteten er begået, og man ikke ved, hvem gerningspersonen er, træffer den lokalt ansvarlige beslutning om politianmeldelse. Ad 5-6 Ved afgørelsen af reaktionen skal der bl.a. lægges vægt på overtrædelsens konkrete karakter og skadevirkning for Universitet, eventuelle forudgående advarsler, risikoen for gentagelse, hensynet til bevarelse af respekten for arbejdet på universitetet, samt om universitetets interesser kan tilgodeses tilstrækkeligt ved en mindre indgribende sanktion. Der kan ikke anvendes en strengere sanktion, hvis en mildere sanktion kan opfylde formålet. Dekanen kan afslutte sagen med en irettesættelse og/eller med en politianmeldelse. Rektor har samme muligheder. Det er kun Rektor, der kan bortvise. Rektor kan bortvise, selv om dekanen ikke har anbefalet denne reaktion. En politianmeldelse udelukker ikke irettesættelse eller bortvisning for samme forhold. Sager om (eksamenssnyd) snyd i forbindelse med eksamen behandles på Rektors vegne i Studieadministrationen. Alle øvrige sager om overtrædelse af universitetets ordensregler behandles på Rektors vegne i Juridisk Afdeling. 5

6 1.3.2 Reglement for tandplejerstuderende ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere Der henvises i øvrigt til Rektors reglement Undervisningsåret Undervisningsåret regnes fra 1. september til 31. juli. Skolens ferier for undervisningsåret er følgende: efterårsferie juleferie påskeferie 1. maj store bededag Kristi himmelfartsdag pinseferie grundlovsdag sommerferie Der henvises i øvrigt til udleveret skema for de nøjagtige datoer. Forsømmelse Gennem sin optagelse forpligter den studerende sig til at benytte studiepladsen med tilhørende undervisningspladser på klinikker og laboratorier. Ved gentagne forsømmelser uden gyldig grund kan en studerende relegeres (bortvises) fra uddannelsen, jvf. regulativ for styrelsen af skolen. Relegation kan altid indbringes for Undervisningsministeriet. En enkelt forsømmelse uden gyldig grund fra de attestgivende kurser vil kunne medføre, at kursus må tages om. Kan en forsømmelse forudses, må dette i god tid meddeles SKT. Sygdom Er en studerende ved sygdom eller anden gyldig grund forhindret i at give møde til undervisningen, må dette hurtigst muligt meddeles SKT. Sygdom meddeles sekretariatet, på tlf på den første sygedag mellem kl og Raskmelding skal ske skriftligt på særlig blanket, som forefindes til venstre for døren til SKT's administration (27.2). Den udfyldte blanket lægges i postkassen samme sted. Skolen forbeholder sig ret til at forlange fyldestgørende lægeattest for fraværet. Bøger og klinikdragter Studerende indkøber selv bogmateriale m.v. SKT meddeler, hvilke bøger m.v. der er obligatoriske, og hvilke der endvidere kan anbefales. Studerende indkøber selv klinikdragt efter anvisning fra SKT og skal selv sørge for renog vedligeholdelse heraf. Det henstilles til de studerende at forsyne bøger, kitler, mapper m.v. med tydeligt navn og studienummer samt sørge for en solid hængelås til det tildelte garderobeskab. Protokol og studiekort Universitetet fører protokol over de studerende. Efter indskrivningen modtager hver studerende et studiekort/legitimationskort, udstedt af Københavns Universitet, der indeholder vedkommendes fotografi, navn, cpr.-nr., adresse og gyldighedsperiode. Studiekortet/legitimationskortet skal altid bæres under ophold på Panum Instituttet og forevises på forlangende. Studiekortet fornyes for hvert studieår. Ved skriftlig henvendelse til SKT skal den studerende foruden sit navn angive sit studienummer og uddannelsesretning. Navneændring Navneændring meddeles snarest sekretariatet (rum ) ved forevisning af dokumentation for ændringen. Opslag Meddelelser fra SKT om undervisning, prøver, legater og lignende findes på E- læringsplatformen "Absalon" på intranet.ku.dk, og opsættes i visse tilfælde på 6

7 skolens opslagstavler eller på skolens hjemmeside De studerende har pligt til at holde sig orienteret herom. Eksamensresultater meddeles på universitetets internetportal De kan ikke oplyses pr. telefon. Generelle ordensbestemmelser De studerende skal af hensyn til de øvrige studerende, personalet og patienterne overholde følgende regler ved færden på Panum Instituttet: Det er ikke tilladt at ryge på Panum Instituttet eller SKT s øvrige lokaler, herunder auditorier. Rygning er kun tilladt, hvor der er opsat skiltning herom. Mad og drikkevarer må ikke indtages i undervisningslokaler, herunder auditorier. Lærerne har fået pålagt at tilse, at dette forbud ikke overtrædes. Der er selvafrydning i Panum Instituttets kantiner. Hver enkelt bruger er derfor pligtig til selv at anbringe affald, brugt service, bestik, bakke m.v. i stativer og beholdere på afrydningsvognene. Det er muligt at parkere på Panums udendørs parkeringsplads: Blegdamsvej 3A. Det kræver en tilladelse - da der er opsat bomme for at begrænse brugen af parkeringspladsen. Hvis du vil benytte parkeringspladsen, skal du henvende dig til skolens sekretariat i lokale , hvor du kan få udstedt en blanket til brug for et parkeringskort. Kun i særlige tilfælde kan der gives tilladelse til at bruge parkeringskælderen. Panum Instituttets åbningstid er: Mandag - fredag kl Lørdage, søn- og helligdage lukket. Adgang uden for åbningstiden sker ved forevisning af gyldigt studie- /legitimationskort, udstedt af KU, til vagtpersonalet, Blegdamsvej 3B. Kortet giver ikke adgang til at medtage gæster. Vagtpersonalet skal afvise personer, der ikke har studie-/legitimationskort eller ikke har særlig tilladelse fra Panum Instituttets inspektørkontor og kan forevise legitimation. De studerende skal følge de bestemmelser, som SKT fastsætter. Undladelse af dette kan medføre en advarsel fra skolen, der tillige eventuelt for en tid kan nægte vedkommende adgang til SKT's område. Ordensbestemmelser vedrørende klinikhygiejne De studerende skal af hensyn til orden og hygiejne overholde følgende regler på klinikkerne: Hygiejneforskrifter for Tandlægeskolen og SKT skal følges. Studerende skal bære kittel på klinikkerne. Kitlen skal dække det personlige tøj og bør ikke bæres uden for klinikområderne. Kitlen må ikke under nogen omstændigheder bæres uden for Panum Instituttet. Kitlen skal være forsynet med synligt navneskilt, hvorpå også uddannelsesretning er angivet. Dette skilt bestilles af SKT, men betales af den studerende. Som fodbeklædning må kun anvendes indendørs fodtøj. Der bør anvendes let fodtøj eller træsko forsynet med lyddæmpende såler. Tasker må ikke medbringes. Dog må det studiemateriale, som er nødvendigt for den pågældende undervisning, medtages. Rygning, spisning m.v. er ikke tilladt. Garderobeskabe Hver studerende får til opbevaring af tøj m.v. anvist et garderobeskab. Studerende skal selv sørge for, at skabet holdes omhyggeligt aflåst. SKT kan ikke påtage sig ansvar for de effekter, der 7

8 opbevares i skabene eller på SKT s område i øvrigt. Politik i relation til diskriminerende adfærd Diskriminerende adfærd over for medarbejdere, studerende og elever accepteres ikke. Diskriminerende adfærd fra medarbejderes, studerendes og elevers side accepteres ikke. SKT s patientbehandling er et tilbud, der foregår på skolens præmisser. Hvis patienter eller pårørende udviser diskriminerende holdninger og på den baggrund afviser SKT s tilbud, vil der ikke blive givet et andet tilbud (medmindre helt ekstraordinære forhold gør sig gældende). Privatbehandling af patienter Det er forbudt de studerende at opfordre patienter, der er indskrevet til behandling på SKT eller Tandlægeskolen, Københavns Universitet, til at blive deres private klienter, eller på anden måde at udføre privat behandling af patienter. Overtrædelse kan medføre bortvisning fra uddannelsen. Forsikring Staten påtager sig ikke ansvaret for skader, der tilføjes de studerendes ejendele på Panum Instituttet. Skader, som den studerende måtte tilføje udstyr, patienter, samarbejdspartnere eller andre dækkes af skolen, med mindre den studerende har handlet groft uansvarligt. Det tilrådes, at den studerende straks ved studiets begyndelse tegner en heltidsulykkesforsikring, inkl. En tillægsforsikring dækkende infektioner opstået i forbindelse med uddannelsen Eksamensreglement for studerende ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere Ordinær eksamen Tandplejerstuderende kan kun gå til eksamen, hvis de er i besiddelse af gyldigt studiekort/legimationskort fra KU. For at indstille sig til årsprøve i fag, der også kræver kursusattest, skal den studerende have opnået kursusattest i det pågældende fag i henhold til studieordningen (punkt 2.9). Kursusattester skal foreligge senest 8 dage før første ordinære eksamensdag. Den, der har opnået de forlangte kursusattester, er indstillet til ordinær eksamen, mens eksaminanderne selv skriftligt skal tilmelde sig til re-/sygeeksamen. Førsteårsstuderende (TP1) kan ikke framelde sig den ordinære eksamen. Regler for klager over eksamen findes i den gældende eksamensbekendtgørelse. Eksamenstidspunkt og eksamenslokaler meddeles via Studieportalen Absalon. Eksamensresultaterne meddeles via KUnet og kan ikke oplyses pr. telefon. Mødetid og sygdom Til prøve skal gives møde ved eksamenslokalet 30 minutter før det angivne tidspunkt. Hvis en studerende giver for sent møde, betragtes prøven/eksamen som ikke bestået. I helt specielle tilfælde, hvor en studerende dokumenteret ikke har kunnet møde til tiden, kan vedkommende lukkes ind senere, men aldrig efter, at nogen har forladt eksamenslokalet. Det er ikke tilladt at forlade eksamenslokalet inden for den sidste ½ time før eksamens afslutning. Udeblivelse tæller som et eksamensforsøg. Bliver en studerende syg, således at vedkommende ikke kan give møde til prøven/eksamen, må vedkommende uopholdeligt indsende lægeattest til skolen for at have været forhindret i at give møde på grund af sygdom, ellers betragtes prøven/ eksamen som ikke bestået. Lægeattesten skal være skolen i hænde senest 3 hverdage efter eksamen i det pågældende fag. 8

9 Den sygemeldte skal tage lægekontakt (evt. pr. telefon) senest på eksamensdagen. Den attesterende læge (eller anden læge) skal have set den syge i den aktuelle sygeperiode som forudsætning for, at attesten kan skrives. at skolen ikke må kontaktes for informationer vedr. karaktererne. Dvs. om de er modtaget, eller hvornår de modtages. Rettidig afmeldelse til en prøve/eksamen skal ske senest 5 hverdage før første eksamensdag i det pågældende fag. Endvidere gælder det: at eksaminanden skal medbringe gyldigt studiekort/legitimationskort fra KU med billede til eksamen. Kortet skal vises på forlangende, at eksaminander, der ikke medbringer gyldigt studiekort/legitimationskort fra KU, kan bortvises fra eksamen, at eksaminanden skal rette sig efter tilsynets anvisninger, at eksaminanden selv medbringer kuglepen og eventuelle tegneredskaber, at eksaminanden ikke må anvende andre hjælpemidler i forbindelse med eksamen end dem, der er angivet på opgavesættet, udleveret af eksamenstilsynet eller er angivet i studieordningen, at eksaminanden skal forlade eksamensområdet, så snart han/hun har forladt eksamenslokalet, at kommunikation med eksaminander, der endnu befinder sig i eksamenssituationen, eller forsøg herpå betragtes som eksamenssnyderi med de deraf følgende konsekvenser: Eksaminanden har sat sig uden for bedømmelse og tildeles karakteren -3 eller ikke bestået og bortvises fra prøven (reglement 5), at karaktererne opslås løbende, når de modtages, at karaktererne ikke må oplyses over telefonen, 9

10 2 Studieordning 2.1 Optagelsesregler til tandplejer-uddannelsen Optagelse finder sted via den koordinerede tilmelding (KOT) for de videregående uddannelser Kvote 1 Universitetet tildeler studiepladserne i kvote 1 til ansøgere, som har en dansk gymnasial eksamen, dvs. studentereksamen, hf, hhx, htx eller GIF, senest den 5. juli. Universitetet optager i denne kvote efter faldende eksamensgennemsnit, indtil 50% af optagelseskapaciteten er nået. Undervisningsministeriet kan justere procentdelen. Ansøgningsfrist 5. juli kl Kvote 2 Universitetet tildeler bl.a. studiepladserne i kvote 2 til ansøgere, der senest den 5. juli har en dansk gymnasial eksamen eller en udenlandsk gymnasial eksamen, der er sidestillet hermed, med et eksamensgennemsnit, der er for lavt til at blive optaget i kvote 1. Desuden tildeles studiepladserne i denne kvote til ansøgere, der opfylder mindst et af følgende adgangskrav: Relevant erhvervsuddannelse med dansk på C niveau og engelsk på D niveau, samt naturfag på C niveau eller fysik på C niveau eller kemi på C niveau eller matematik på C niveau. Social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk og naturfag på C niveau samt engelsk på D niveau. Udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient i kvote 1. Kvalifikationer, der kan sidestilles med adgangskravene. 50% af kapaciteten optages i øjeblikket i denne kvote. Procentdelen justeres årligt af Undervisningsministeriet. Ansøgningsfrist 15. marts kl Ansøgningerne sendes til: Studieadministrationen, Københavns Universitet, Postboks 2054, 1012 København K. 2.2 Prioriteringskriterier ved udvælgelse under kvote 2 Klar motivation for uddannelsen og erhvervet. Almen uddannelse: Adgangsgivende eksamen (studentereksamen, hf, hhx, htx, GIF), enkeltfag på gymnasialt niveau. Anden erhvervsrettet uddannelse inden for det sociale, pædagogiske eller sundhedsrelaterede område. Erhvervserfaring inden for det sociale, pædagogiske eller sundhedsrelaterede område. Udlandsophold med uddannelses- eller erhvervserfaring (dog højst 12 mdr.). Gode sprogkundskaber, især engelsk. For udlændinge: Studieprøven i dansk som andetsprog for voksne udlændinge. Prøven skal være bestået med mindst karakteren 7 i alle prøvens fire delkomponenter (læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation). Et godt helbred, der kan klare erhvervets fysiske belastninger. Udvælgelsen sker på baggrund af en samlet faglig vurdering ud fra de skriftlige ansøgninger kombineret med en samtale. Det er vigtigt, at ansøgningen til universitetet 10

11 vedlægges attesteret dokumentation for aktiviteter svarende til ovenstående prioriteringskriterier samt en udførlig levnedsbeskrivelse og motivering. 2.3 Kvalitetsmål for tandplejerstuderende Den studerende skal: have 100% fremmøde ved kursusattestkrævende undervisning, og være til stede under hele undervisningen, bortset fra sygdomsfravær; ved fravær fra undervisningen selv søge informationer om undervisningens indhold, stillede opgaver o.l. samt selv fremskaffe udleverede papirer; møde velforberedt til hver lektion, dvs. kunne besvare spørgsmål i det til lektionen anførte stof; deltage aktivt i undervisningen og villigt besvare og stille spørgsmål; forholde sig reflekterende til undervisningens indhold og metode, bl.a. ved at stille fagligt kritiske spørgsmål; sikre sig tilstrækkelig mange patienter til at kunne demonstrere opfyldelse af delmålene for den kliniske undervisning svarende til det aktuelle studietidspunkt; behandle syge/fraværende medstuderendes patienter uden beklagelse; være opsøgende overfor lærerne i hele kliniktiden, med henblik på vurdering af eget niveau; påtage sig et gradvist øget ansvar for patientbehandling fra studiestart til studieafslutning samt påtage sig de af læreren uddelegerede opgaver; under sine extramurale aktiviteter handle professionelt ansvarligt, svarende til samfunds- og adfærdsrelevante aspekter i de kliniske undervisningsmål for professionel adfærd; være ansvarlig for løsning og aflevering af stillede opgaver/projekter samt deltage ansvarligt og aktivt i gruppeprojekter og medvirke til et godt samarbejdsklima i gruppen. overholde de af lærerne givne tidsfrister for opgaveaflevering, udlevering og aflevering af studiematerialer etc.; i sit kliniske arbejde handle professionelt ansvarligt, jf. de kliniske undervisningsmål for professionel adfærd samt Klinisk adfærd og hygiejne (Tandlægeskolen/SKT, Kbh.); være ansvarlig for sin egen patientadministration, herunder udfylde evalueringsskema efter hver patient og aflevere patientudskrift 2 gange årligt. Desuden skal den studerende sikre sig, at han/hun har gennemført de krævende journalgennemgange og selvstændige arbejdsopgaver i hvert studieår; 11

12 2.4 Politik for internationalisering af tandplejeruddannelsen Det er SKT s mål at udvikle den internationale dimension i tandplejeruddannelsen ved at øge mobiliteten for lærere og studerende og ved at øge gennemsigtigheden af uddannelsens curriculum. Der lægges også vægt på at udvikle nye eller forbedrede studieplaner gennem tværnationalt samarbejde og gennem dannelse af internationale netværk. Mål: 1. Et internationalt tillæg til eksamensbeviset (diploma supplement) er fremstillet sammen med det nationale eksamensbevis for at lette mobiliteten for de studerende og øge gennemsigtigheden i det internationale uddannelsessystem. 2. Mobiliteten for de studerende bliver mulig gennem en fortsættelse af samarbejdet mellem ligestillede internationale tandplejerskoler. Desuden satses der på ajourføring indenfor det overordnede uddannelsespolitiske niveau, hvilket bl.a. medfører deltagelse i kongresser og seminarer i disse emner. Der satses endvidere på udviklingsprojekter, som bl.a. kan omfatte projekter med 3. verdenslande, østeuropæiske lande og lignende. Endelig satses der på markedsføring af salg af f.eks. fysiske produkter og salg af metoder og lignende. 3. Lærer mobiliteten bliver muliggjort gennem kontakt til tandplejerskoler med henblik på at give lærere nye muligheder for faglig og personlig udvikling og for at udveksle pædagogiske metoder og erfaringer. Det er målet at udvide disse aktiviteter i fremtiden. 4. Aspekter vedrørende oral sundhed, tandplejesystemer og holdninger i andre lande skal medtages i studieordningen. 5. Det er hensigten at udvikle forslag til europæiske studieordninger med henblik på harmonisering af de nationale studieordninger. 2.8 Særlige krav til undervisnings- eller arbejdsformer Al undervisning er obligatorisk, medmindre andet er bestemt af skolen. Skolen fastsætter nærmere regler for fremmøde, sygemeldinger, de studerendes pligt til at melde afbud samt for udelukkelse fra undervisningen på grund af forsømmelser. Den kliniske og praktiske undervisning foregår dels på skolens klinikker, dels på eksterne praktikklinikker og institutioner samt evt. i virksomheder og patienternes hjem. 2.9 Prøver De kvalifikationer, der erhverves ved uddannelsen, dokumenteres ved prøver eller kursusattester. Prøverne er normalt placeret i forbindelse med afslutningen af et undervisningsforløb. For prøver, der afholdes til og med udgangen af 2. semester efter studiestart, gælder, at den studerende skal deltage i den ordinære eksamen i januar og juni. Resultatet af prøver i juni skal være meddelt den studerende inden 1. august. 12

13 Prøverne er enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(er) og eventuelt af en eller flere censorer blandt lærerne på SKT. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(er) og en eller flere censorer, der er beskikket af Undervisningsministeriet. Studerende, som følger studiet, tilmeldes automatisk studiets ordinære prøver. Afmelding i et fag, der skal ske skriftligt senest 5 hverdage før prøven, omfatter hele eksamensterminen. Dvs., at studerende, der afmelder en eller flere prøver ved den ordinære eksamen, først kan tilmelde sig til pågældende prøve(r) igen året efter. Ved sygemelding kan den studerende tilmelde sig førstkommende reeksamen/reprøve(r). Sygemelding skal finde sted, inden prøven er startet. Den studerende kan normalt ikke begynde 2. års undervisning, før alle prøver for 1. år er bestået og tilfredsstillende kursusattester opnået. Tilsvarende regel gælder for, at en studerende kan påbegynde 3. års undervisning. Efter konkret vurdering kan skolerådet tillade, at en studerende, der efter ordinær re-/syge-eksamen og højst to prøveforsøg alene mangler at bestå et enkelt prøvefag for at opfylde alle krav for 1. og/eller 2. studieår, får mulighed for at indstille sig til en ny prøve i den oktober måned, der følger umiddelbart efter 1. eller 2. skoleår. Beståede prøver kan ikke tages om. Halvdelen af uddannelsen skal dokumenteres ved eksterne prøver. De eksterne prøver skal dække uddannelsens væsentligste områder. Ved bedømmelsen gives karakteren efter 7- trins-skalaen, eller der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået eller godkendt/ikke godkendt. For deltagelse i undervisning gives bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. I fagområderne journalskrivning (formativ evaluering), samfundsodontologisk organisation og planlægning (summativ evaluering) og sundhedspædagogisk projekt (summativ evaluering) bedømmes den studerendes stave- og formuleringsevne med en karakter ned, hvis der er betydelige mangler, dog ikke under bestået-grænsen. Hvor der eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i eksamenslokalet, før de selv er blevet eksamineret. Regler om prøver og eksaminer findes i Eksamensbekendtgørelsen (1.2.3), i Eksamensreglementet (1.3.3) og i Studieordningen (2.9 og 2.11). Den studerende skal samtidig følge 3. eller 5. semesters undervisning. Det er herefter en betingelse for at fortsætte på 3. eller 5. semester, at eksaminanden består prøven i oktober. Kursusattester, der relaterer sig til et prøvefag, skal være tildelt, før den studerende kan indstille sig til prøve i det pågældende fag. Regnemaskine kan kun udleveres til prøverne i cariologi, farmakologi, lokalanalgesi og ortodonti. Hjælpemidler i øvrigt, bortset fra skriveredskaber, må kun medtages efter særlig tilladelse. 13

14 2.11 Reeksamination og sygeeksamen Den studerende skal selv tilmelde sig reeksamen eller sygeeksamen. En studerende kan højst 3 gange indstille sig til den samme prøve eller anden form for bedømmelse. Skolen kan tillade indstilling en fjerde og femte gang, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. Der vil normalt kræves dokumentation for disse forhold. Når en studerende, der er tilmeldt en prøve, ved en fyldestgørende lægeattest godtgør at være forhindret i at påbegynde prøven, skal den studerende gives mulighed for at genindstille sig til prøven i samme eller næstfølgende eksamenstermin. En studerende, der ikke har bestået en prøve i den afsluttende eksamenstermin, skal have mulighed for genindstilling i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. For de prøver, der er placeret ved udgangen af 2. og 4. semester, afholdes omprøver (reeksamination) i august måned. Resultatet af prøven skal meddeles den studerende inden udgangen af september måned. For de prøver, der er placeret ved udgangen af 1. og 3. semester afholdes omprøver (reeksamination) i slutningen af maj måned. Resultatet af prøven skal meddeles den studerende inden udgangen af juli måned Orlov Orlov tildeles af skolechefen efter Skolerådets indstilling på basis af en skriftlig ansøgning. De generelle regler for orlov findes i i "Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser". På 1. studieår skal orlov meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption, værnepligttjeneste eller FN-soldatertjeneste. Herudover kan orlov kun meddeles studerende på grund af private forhold/problemer, som ikke har kunnet forudses ved optagelsestidspunktet og som vil hindre studieaktivitet. Der kræves dokumentation af de forhold, der begrunder orlovsansøgningen. Fra 2. studieår kan orlov meddeles studerende, der i ansøgningen angiver en specifik aktivitet, der vil foregå i orlovsperioden. Orlovsmeddelelser tilsidesætter ikke reglen om, at uddannelsen skal være fuldført 5 år efter optagelse jf. pkt. 2.5 i " Studieordning for tandplejeruddannelsen" Andre bestemmelser Skolen kan efter ansøgning godkende, at gennemførte uddannelseselementer eller dele heraf fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution træder i stedet for uddannelseselementer eller dele heraf, der er omfattet af uddannelsesbekendtgørelsen. Skolen udarbejder og vedligeholder fagbeskrivelser, der beskriver mål, indhold, undervisningstid, pensum og bedømmelsesform for de enkelte fag. Afvigelse fra studieordningen og den normale rækkefølge af undervisning og prøver samt prøveform kræver godkendelse af skolen. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af uddannelsesbekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform. Undervisningsministeriet kan dispensere fra uddannelsesbekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 14

15 2.14 Klager Klager over skolens afgørelser skal i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen indgives til skolen. Skolens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den studerende (jf. uddannelses - bekendtgørelsen). Eksamensklager behandles i henhold til bekendtgørelsen om eksamen i erhvervsrettede uddannelser, kapitel 10. Her er klagefristen 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den studerende. En studerende kan fortsætte uddannelsen under behandling af klage-/ankesagen Ikrafttræden Studieordningen træder i kraft fra studiestart 1. september Efterskrift pr. 1/9 2011: Nærværende uddrag af tandplejeruddannelsens Studieordning fra 2005 er gældende indtil et endeligt lokalt tillæg til Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) af 25. april 2012 er udarbejdet og godkendt af ministeriet. 15

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet (se også vejledningen nedenfor) Fastsat i henhold til 14, stk. 6 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven).

Læs mere

Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet (ordensreglerne)

Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet (ordensreglerne) Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet (ordensreglerne) Fastsat i henhold til 14, stk. 9 i lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universitetsloven

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger

Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger I medfør af 14, stk. 9, i Universitetsloven (Lbk. nr. 695 af 22.6.2011) fastsættes følgende reglement: 1. Reglerne

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013 Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Ved eksamenssnyd forstås de tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve Skaffer sig uretmæssig hjælp eller giver anden eksaminand hjælp til besvarelse, eller

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense Modulordning Indholdsfortegnelse Formål med retningslinjerne...

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet

Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til bekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb Udgave af 1. januar, 2015 Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver

Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver Prøver (AU's regler) Prøver (AU's regler) Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015

Læs mere

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt Eksamensreglement Gyldig 01.06.2012 Erhvervsakademiet Lillebælt Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighed... 3 2. Eksamensansvarlige:... 3 3. Det lovmæssige grundlag... 3 Love:... 3 Bekendtgørelser:... 3 Uddannelsesbekendtgørelser:...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - suppleringskurser

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - suppleringskurser Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - suppleringskurser Udgave af 1. januar, 2015 Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til Bekendtgørelse om prøver i

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen INDHOLD 1. Før eksamen... 3 1.1. Tilmelding... 3 1.2. Forudsætninger for deltagelse i eksamen... 3 1.3. Antal eksamensforsøg...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - 1½ årigt fleksibelt forløb

Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - 1½ årigt fleksibelt forløb Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - 1½ årigt fleksibelt forløb Udgave af 15. januar, 2016 Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til Bekendtgørelse om

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere