Præliminært tillæg til Studieordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præliminært tillæg til Studieordning"

Transkript

1 Præliminært tillæg til Studieordning Reduceret uddrag udarbejdet pr. 1. september Gælder indtil endeligt lokalt tillæg til Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) af 25. april 2012 er udarbejdet og godkendt af ministeriet. Studieordning for Tandplejeruddannelsen redigeret af Sten Nørmark Layout: Sanne Sneum Feist Andersen 1. udgave 2005, 6. reviderede oplag 2010 Copyright Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere Københavns Universitet Nørre Alle København N 1

2 1.3 Reglement Regelsamling for Københavns Universitet nr.: Reglement for tandplejerstuderende ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere Eksamensreglement for studerende ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere STUDIEORDNING Optagelsesregler til tandplejeruddannelsen Kvote Kvote Prioriteringskriterier ved udvælgelse under kvote Kvalitetsmål for tandplejerstuderende Politik for internationalisering af tandplejeruddannelsen Særlige krav til undervisnings- eller arbejdsformer Prøver Reeksamination og sygeeksamen Orlov Andre bestemmelser Klager Ikrafttræden Efterskrift pr. 1/

3 1.3 Reglement Regelsamling for Københavns Universitet nr.: Disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet Fastsat i henhold til Universitetsloven nr. 403 af 28. maj , stk. 6. Ordensregler m.v. 1. Den studerende skal under sit ophold på Universitetets område optræde hensynsfuldt og ordentligt, således at der ikke skabes gener for andre, voldes skade på andre eller på andres eller Universitetets ting. Stk. 2. Den studerende skal efterkomme de anvisninger, som gives af ansatte, i interne regler samt ved skilte og opslag. Videnskabelig redelighed 2. Den studerende skal under studiet og eksamenerne efterleve reglerne om videnskabelig redelighed. Stk. 2. Videnskabelig uredelighed foreligger, når der ved forfalskning, plagiering, fortielse eller på anden måde vildledes om den pågældendes egne indsats eller resultater, eller når en anden studerende bistås hermed. Eksempelvis betragtes manglende kildeangivelser i skriftlige opgaver som fortielser. Forsøg på at snyde behandles på samme måde som gennemførte snyderier. Stk. 3. Den studerende skal også efterleve andre regler om eksamener. Undersøgelse af sagen 3. Sager om overtrædelse af ordensreglerne eller reglerne om videnskabelig redelighed undersøges af Studielederen, hvis det undersøgte vedrører undervisning eller eksamener, af Institutlederen, hvis det undersøgte vedrører instituttets anliggender, og i øvrigt af Dekanen. Hvis Studielederen eller Institutlederen efter undersøgelse af sagen mener, at studenten har begået en grov eller gentagen overtrædelse af disse regler, afgives der en redegørelse og indstilling til Dekanen Stk. 2. Dekanen kan henlægge sagen eller afgøre den eller fremsende den til Rektor. Sagens afgørelse 4. Dekanen kan afslutte sagen med en mundtlig eller skriftlig irettesættelse. Såfremt sagen er indbragt for Rektor, kan denne afslutte sagen med en mundtlig eller skriftlig irettesættelse. Stk. 2. Såfremt Dekanen finder, at der er grundlag herfor, kan der indgives politianmeldelse. Såfremt sagen er indbragt for Rektor, kan denne indgive politianmeldelse. Rektor skal orienteres samtidig med at der indgives politianmeldelse. Stk. 3. Såfremt Dekanen finder, at den studerende bør bortvises, indstilles dette til Rektor. Stk. 4. Rektor kan bortvise den studerende. Bortvisning 5. Bortvisning fra eksamen kan finde sted, hvor den studerende har snydt eller har hjulpet en anden med at snyde eller har overtrådt andre eksamensregler. Bortvisningen kan ske med hensyn til den enkelte prøve eller for alle prøver aflagt i samme eksamenstermin. Stk. 2. Bortvisning fra eksamen indebærer, at den studerende ikke får bedømt sin opgave eller får en givet karakter annulleret. Stk. 3. Den eksamen, hvorfra bortvisningen sker, tæller som et eksamensforsøg. Stk. 4. Ved den følgende eksamen skal den studerende udarbejde en helt ny besvarelse. Studielederen afgør, om besvarelsen kan udarbejdes inden for samme emnekreds. 6. Bortvisning fra Universitetet kan finde sted, hvor den studerende på grov måde eller gentagne gange har overtrådt disse reglers 1 eller 2, når Rektor finder en bortvisning fra Universitetet nødvendig for at sikre Universitetets funktion eller tilliden til eksamenerne. 3

4 Stk. 2. Bortvisning fra Universitetet kan ske for en bestemt periode eller uden tidsbegrænsning. Stk. 3. Bortvisning indebærer, at den studerende bliver slettet af matriklen, at ID-kort m.m. skal tilbageleveres, og at den pågældende bliver udelukket fra al undervisning og alle andre aktiviteter på Universitetet. Stk. 4. Rektor kan efter ansøgning omgøre beslutningen om bortvisning. Stk. 5. Efter bortvisningsperiodens udløb kan den pågældende efter anmodning herom blive genoptaget. Klageadgang 7. Dekanens afgørelse efter 4, stk. 1, 1. pkt., kan inden for en frist af 4 uger indbringes for Rektor. Stk. 2. Rektors afgørelse efter 4, 5 og 6 kan for så vidt angår retlige spørgsmål inden for en frist af 8 uger indbringes for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jfr. Universitetslovens 34, stk. 1. Københavns Universitet, den 20. oktober 2004 LINDA NIELSEN Rektor /Dorrit Wivel Chefkonsulent 4

5 Vejledning vedrørende Disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet Forholdet til andre regler Lovgivningens generelle regler gælder ved siden af disse særlige regler. Det betyder blandt andet, at skader, som voldes på Universitetets eller andres ting, kan kræves erstattet efter de almindelige erstatningsregler. Det betyder også, at der kan straffes efter de almindelige regler, f.eks. for tyveri og vold. Rettelser i eksamensbeviser kan være dokumentfalsk. Af særlig betydning for Universitetets administration er straffelovens 163 ("Den, som... til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om... "), samt 171 ( Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk ). Ad 1 Disse regler betyder eksempelvis, at råben og anden støj på gangene ikke er tilladt. Der må kun ryges på steder, som er markeret som rygesteder. Skader eller gener, som forårsages elektronisk, er omfattet, selv om den studerende opholder sig uden for Universitetets område. Alle ansatte kan give påbud eller forbud, når der er grund hertil. Ad 2 Det betyder eksempelvis, at skriftlige opgaver ikke må være afskrift af andres arbejder. Der forudsættes i det hele taget en sådan form for selvstændighed i de skriftlige arbejder, at resultatet i såvel form som indhold kan henføres til den studerende. Kravet om selvstændighed gælder også hjemmeopgaver. Det vil således være en overtrædelse af reglerne, dersom den studerende modtager omfattende hjælp til litteratursøgning o. lign. Hvis der i en opgave indgår citater og referater, skal der anvendes citationstegn og kildehenvisninger i overensstemmelse med god videnskabelig skik. Ad 3-6 Sagsbehandlingen skal gennemføres i overensstemmelse med reglerne for god forvaltning. Det betyder blandt andet, at den studerende skal gives mulighed for at udtale sig om det faktiske forløb og den påtænkte reaktion, og at den pågældende har ret til en bisidder. Det gælder dog ikke, hvis der umiddelbart eller efter en summarisk sagsbehandling foretages politianmeldelse, idet den videre behandling af sagen så sker efter de straffeprocessuelle regler. Ad 4 Reglerne om politianmeldelse er ikke udtømmende. En ansat kan tilkalde politiet, hvis det er nødvendigt for at forhindre kriminalitet, f.eks. i tilfælde af slagsmål eller tyveri. Hvis kriminaliteten er grov, skal politiet tilkaldes, hvis man ikke på anden måde kan hindre den. Hvis den kriminelle handling har karakter af en politisk demonstration, skal den ansatte dog først søge at orientere ledelsen. Hvis kriminaliteten er begået, og man ikke ved, hvem gerningspersonen er, træffer den lokalt ansvarlige beslutning om politianmeldelse. Ad 5-6 Ved afgørelsen af reaktionen skal der bl.a. lægges vægt på overtrædelsens konkrete karakter og skadevirkning for Universitet, eventuelle forudgående advarsler, risikoen for gentagelse, hensynet til bevarelse af respekten for arbejdet på universitetet, samt om universitetets interesser kan tilgodeses tilstrækkeligt ved en mindre indgribende sanktion. Der kan ikke anvendes en strengere sanktion, hvis en mildere sanktion kan opfylde formålet. Dekanen kan afslutte sagen med en irettesættelse og/eller med en politianmeldelse. Rektor har samme muligheder. Det er kun Rektor, der kan bortvise. Rektor kan bortvise, selv om dekanen ikke har anbefalet denne reaktion. En politianmeldelse udelukker ikke irettesættelse eller bortvisning for samme forhold. Sager om (eksamenssnyd) snyd i forbindelse med eksamen behandles på Rektors vegne i Studieadministrationen. Alle øvrige sager om overtrædelse af universitetets ordensregler behandles på Rektors vegne i Juridisk Afdeling. 5

6 1.3.2 Reglement for tandplejerstuderende ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere Der henvises i øvrigt til Rektors reglement Undervisningsåret Undervisningsåret regnes fra 1. september til 31. juli. Skolens ferier for undervisningsåret er følgende: efterårsferie juleferie påskeferie 1. maj store bededag Kristi himmelfartsdag pinseferie grundlovsdag sommerferie Der henvises i øvrigt til udleveret skema for de nøjagtige datoer. Forsømmelse Gennem sin optagelse forpligter den studerende sig til at benytte studiepladsen med tilhørende undervisningspladser på klinikker og laboratorier. Ved gentagne forsømmelser uden gyldig grund kan en studerende relegeres (bortvises) fra uddannelsen, jvf. regulativ for styrelsen af skolen. Relegation kan altid indbringes for Undervisningsministeriet. En enkelt forsømmelse uden gyldig grund fra de attestgivende kurser vil kunne medføre, at kursus må tages om. Kan en forsømmelse forudses, må dette i god tid meddeles SKT. Sygdom Er en studerende ved sygdom eller anden gyldig grund forhindret i at give møde til undervisningen, må dette hurtigst muligt meddeles SKT. Sygdom meddeles sekretariatet, på tlf på den første sygedag mellem kl og Raskmelding skal ske skriftligt på særlig blanket, som forefindes til venstre for døren til SKT's administration (27.2). Den udfyldte blanket lægges i postkassen samme sted. Skolen forbeholder sig ret til at forlange fyldestgørende lægeattest for fraværet. Bøger og klinikdragter Studerende indkøber selv bogmateriale m.v. SKT meddeler, hvilke bøger m.v. der er obligatoriske, og hvilke der endvidere kan anbefales. Studerende indkøber selv klinikdragt efter anvisning fra SKT og skal selv sørge for renog vedligeholdelse heraf. Det henstilles til de studerende at forsyne bøger, kitler, mapper m.v. med tydeligt navn og studienummer samt sørge for en solid hængelås til det tildelte garderobeskab. Protokol og studiekort Universitetet fører protokol over de studerende. Efter indskrivningen modtager hver studerende et studiekort/legitimationskort, udstedt af Københavns Universitet, der indeholder vedkommendes fotografi, navn, cpr.-nr., adresse og gyldighedsperiode. Studiekortet/legitimationskortet skal altid bæres under ophold på Panum Instituttet og forevises på forlangende. Studiekortet fornyes for hvert studieår. Ved skriftlig henvendelse til SKT skal den studerende foruden sit navn angive sit studienummer og uddannelsesretning. Navneændring Navneændring meddeles snarest sekretariatet (rum ) ved forevisning af dokumentation for ændringen. Opslag Meddelelser fra SKT om undervisning, prøver, legater og lignende findes på E- læringsplatformen "Absalon" på intranet.ku.dk, og opsættes i visse tilfælde på 6

7 skolens opslagstavler eller på skolens hjemmeside De studerende har pligt til at holde sig orienteret herom. Eksamensresultater meddeles på universitetets internetportal De kan ikke oplyses pr. telefon. Generelle ordensbestemmelser De studerende skal af hensyn til de øvrige studerende, personalet og patienterne overholde følgende regler ved færden på Panum Instituttet: Det er ikke tilladt at ryge på Panum Instituttet eller SKT s øvrige lokaler, herunder auditorier. Rygning er kun tilladt, hvor der er opsat skiltning herom. Mad og drikkevarer må ikke indtages i undervisningslokaler, herunder auditorier. Lærerne har fået pålagt at tilse, at dette forbud ikke overtrædes. Der er selvafrydning i Panum Instituttets kantiner. Hver enkelt bruger er derfor pligtig til selv at anbringe affald, brugt service, bestik, bakke m.v. i stativer og beholdere på afrydningsvognene. Det er muligt at parkere på Panums udendørs parkeringsplads: Blegdamsvej 3A. Det kræver en tilladelse - da der er opsat bomme for at begrænse brugen af parkeringspladsen. Hvis du vil benytte parkeringspladsen, skal du henvende dig til skolens sekretariat i lokale , hvor du kan få udstedt en blanket til brug for et parkeringskort. Kun i særlige tilfælde kan der gives tilladelse til at bruge parkeringskælderen. Panum Instituttets åbningstid er: Mandag - fredag kl Lørdage, søn- og helligdage lukket. Adgang uden for åbningstiden sker ved forevisning af gyldigt studie- /legitimationskort, udstedt af KU, til vagtpersonalet, Blegdamsvej 3B. Kortet giver ikke adgang til at medtage gæster. Vagtpersonalet skal afvise personer, der ikke har studie-/legitimationskort eller ikke har særlig tilladelse fra Panum Instituttets inspektørkontor og kan forevise legitimation. De studerende skal følge de bestemmelser, som SKT fastsætter. Undladelse af dette kan medføre en advarsel fra skolen, der tillige eventuelt for en tid kan nægte vedkommende adgang til SKT's område. Ordensbestemmelser vedrørende klinikhygiejne De studerende skal af hensyn til orden og hygiejne overholde følgende regler på klinikkerne: Hygiejneforskrifter for Tandlægeskolen og SKT skal følges. Studerende skal bære kittel på klinikkerne. Kitlen skal dække det personlige tøj og bør ikke bæres uden for klinikområderne. Kitlen må ikke under nogen omstændigheder bæres uden for Panum Instituttet. Kitlen skal være forsynet med synligt navneskilt, hvorpå også uddannelsesretning er angivet. Dette skilt bestilles af SKT, men betales af den studerende. Som fodbeklædning må kun anvendes indendørs fodtøj. Der bør anvendes let fodtøj eller træsko forsynet med lyddæmpende såler. Tasker må ikke medbringes. Dog må det studiemateriale, som er nødvendigt for den pågældende undervisning, medtages. Rygning, spisning m.v. er ikke tilladt. Garderobeskabe Hver studerende får til opbevaring af tøj m.v. anvist et garderobeskab. Studerende skal selv sørge for, at skabet holdes omhyggeligt aflåst. SKT kan ikke påtage sig ansvar for de effekter, der 7

8 opbevares i skabene eller på SKT s område i øvrigt. Politik i relation til diskriminerende adfærd Diskriminerende adfærd over for medarbejdere, studerende og elever accepteres ikke. Diskriminerende adfærd fra medarbejderes, studerendes og elevers side accepteres ikke. SKT s patientbehandling er et tilbud, der foregår på skolens præmisser. Hvis patienter eller pårørende udviser diskriminerende holdninger og på den baggrund afviser SKT s tilbud, vil der ikke blive givet et andet tilbud (medmindre helt ekstraordinære forhold gør sig gældende). Privatbehandling af patienter Det er forbudt de studerende at opfordre patienter, der er indskrevet til behandling på SKT eller Tandlægeskolen, Københavns Universitet, til at blive deres private klienter, eller på anden måde at udføre privat behandling af patienter. Overtrædelse kan medføre bortvisning fra uddannelsen. Forsikring Staten påtager sig ikke ansvaret for skader, der tilføjes de studerendes ejendele på Panum Instituttet. Skader, som den studerende måtte tilføje udstyr, patienter, samarbejdspartnere eller andre dækkes af skolen, med mindre den studerende har handlet groft uansvarligt. Det tilrådes, at den studerende straks ved studiets begyndelse tegner en heltidsulykkesforsikring, inkl. En tillægsforsikring dækkende infektioner opstået i forbindelse med uddannelsen Eksamensreglement for studerende ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere Ordinær eksamen Tandplejerstuderende kan kun gå til eksamen, hvis de er i besiddelse af gyldigt studiekort/legimationskort fra KU. For at indstille sig til årsprøve i fag, der også kræver kursusattest, skal den studerende have opnået kursusattest i det pågældende fag i henhold til studieordningen (punkt 2.9). Kursusattester skal foreligge senest 8 dage før første ordinære eksamensdag. Den, der har opnået de forlangte kursusattester, er indstillet til ordinær eksamen, mens eksaminanderne selv skriftligt skal tilmelde sig til re-/sygeeksamen. Førsteårsstuderende (TP1) kan ikke framelde sig den ordinære eksamen. Regler for klager over eksamen findes i den gældende eksamensbekendtgørelse. Eksamenstidspunkt og eksamenslokaler meddeles via Studieportalen Absalon. Eksamensresultaterne meddeles via KUnet og kan ikke oplyses pr. telefon. Mødetid og sygdom Til prøve skal gives møde ved eksamenslokalet 30 minutter før det angivne tidspunkt. Hvis en studerende giver for sent møde, betragtes prøven/eksamen som ikke bestået. I helt specielle tilfælde, hvor en studerende dokumenteret ikke har kunnet møde til tiden, kan vedkommende lukkes ind senere, men aldrig efter, at nogen har forladt eksamenslokalet. Det er ikke tilladt at forlade eksamenslokalet inden for den sidste ½ time før eksamens afslutning. Udeblivelse tæller som et eksamensforsøg. Bliver en studerende syg, således at vedkommende ikke kan give møde til prøven/eksamen, må vedkommende uopholdeligt indsende lægeattest til skolen for at have været forhindret i at give møde på grund af sygdom, ellers betragtes prøven/ eksamen som ikke bestået. Lægeattesten skal være skolen i hænde senest 3 hverdage efter eksamen i det pågældende fag. 8

9 Den sygemeldte skal tage lægekontakt (evt. pr. telefon) senest på eksamensdagen. Den attesterende læge (eller anden læge) skal have set den syge i den aktuelle sygeperiode som forudsætning for, at attesten kan skrives. at skolen ikke må kontaktes for informationer vedr. karaktererne. Dvs. om de er modtaget, eller hvornår de modtages. Rettidig afmeldelse til en prøve/eksamen skal ske senest 5 hverdage før første eksamensdag i det pågældende fag. Endvidere gælder det: at eksaminanden skal medbringe gyldigt studiekort/legitimationskort fra KU med billede til eksamen. Kortet skal vises på forlangende, at eksaminander, der ikke medbringer gyldigt studiekort/legitimationskort fra KU, kan bortvises fra eksamen, at eksaminanden skal rette sig efter tilsynets anvisninger, at eksaminanden selv medbringer kuglepen og eventuelle tegneredskaber, at eksaminanden ikke må anvende andre hjælpemidler i forbindelse med eksamen end dem, der er angivet på opgavesættet, udleveret af eksamenstilsynet eller er angivet i studieordningen, at eksaminanden skal forlade eksamensområdet, så snart han/hun har forladt eksamenslokalet, at kommunikation med eksaminander, der endnu befinder sig i eksamenssituationen, eller forsøg herpå betragtes som eksamenssnyderi med de deraf følgende konsekvenser: Eksaminanden har sat sig uden for bedømmelse og tildeles karakteren -3 eller ikke bestået og bortvises fra prøven (reglement 5), at karaktererne opslås løbende, når de modtages, at karaktererne ikke må oplyses over telefonen, 9

10 2 Studieordning 2.1 Optagelsesregler til tandplejer-uddannelsen Optagelse finder sted via den koordinerede tilmelding (KOT) for de videregående uddannelser Kvote 1 Universitetet tildeler studiepladserne i kvote 1 til ansøgere, som har en dansk gymnasial eksamen, dvs. studentereksamen, hf, hhx, htx eller GIF, senest den 5. juli. Universitetet optager i denne kvote efter faldende eksamensgennemsnit, indtil 50% af optagelseskapaciteten er nået. Undervisningsministeriet kan justere procentdelen. Ansøgningsfrist 5. juli kl Kvote 2 Universitetet tildeler bl.a. studiepladserne i kvote 2 til ansøgere, der senest den 5. juli har en dansk gymnasial eksamen eller en udenlandsk gymnasial eksamen, der er sidestillet hermed, med et eksamensgennemsnit, der er for lavt til at blive optaget i kvote 1. Desuden tildeles studiepladserne i denne kvote til ansøgere, der opfylder mindst et af følgende adgangskrav: Relevant erhvervsuddannelse med dansk på C niveau og engelsk på D niveau, samt naturfag på C niveau eller fysik på C niveau eller kemi på C niveau eller matematik på C niveau. Social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk og naturfag på C niveau samt engelsk på D niveau. Udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient i kvote 1. Kvalifikationer, der kan sidestilles med adgangskravene. 50% af kapaciteten optages i øjeblikket i denne kvote. Procentdelen justeres årligt af Undervisningsministeriet. Ansøgningsfrist 15. marts kl Ansøgningerne sendes til: Studieadministrationen, Københavns Universitet, Postboks 2054, 1012 København K. 2.2 Prioriteringskriterier ved udvælgelse under kvote 2 Klar motivation for uddannelsen og erhvervet. Almen uddannelse: Adgangsgivende eksamen (studentereksamen, hf, hhx, htx, GIF), enkeltfag på gymnasialt niveau. Anden erhvervsrettet uddannelse inden for det sociale, pædagogiske eller sundhedsrelaterede område. Erhvervserfaring inden for det sociale, pædagogiske eller sundhedsrelaterede område. Udlandsophold med uddannelses- eller erhvervserfaring (dog højst 12 mdr.). Gode sprogkundskaber, især engelsk. For udlændinge: Studieprøven i dansk som andetsprog for voksne udlændinge. Prøven skal være bestået med mindst karakteren 7 i alle prøvens fire delkomponenter (læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation). Et godt helbred, der kan klare erhvervets fysiske belastninger. Udvælgelsen sker på baggrund af en samlet faglig vurdering ud fra de skriftlige ansøgninger kombineret med en samtale. Det er vigtigt, at ansøgningen til universitetet 10

11 vedlægges attesteret dokumentation for aktiviteter svarende til ovenstående prioriteringskriterier samt en udførlig levnedsbeskrivelse og motivering. 2.3 Kvalitetsmål for tandplejerstuderende Den studerende skal: have 100% fremmøde ved kursusattestkrævende undervisning, og være til stede under hele undervisningen, bortset fra sygdomsfravær; ved fravær fra undervisningen selv søge informationer om undervisningens indhold, stillede opgaver o.l. samt selv fremskaffe udleverede papirer; møde velforberedt til hver lektion, dvs. kunne besvare spørgsmål i det til lektionen anførte stof; deltage aktivt i undervisningen og villigt besvare og stille spørgsmål; forholde sig reflekterende til undervisningens indhold og metode, bl.a. ved at stille fagligt kritiske spørgsmål; sikre sig tilstrækkelig mange patienter til at kunne demonstrere opfyldelse af delmålene for den kliniske undervisning svarende til det aktuelle studietidspunkt; behandle syge/fraværende medstuderendes patienter uden beklagelse; være opsøgende overfor lærerne i hele kliniktiden, med henblik på vurdering af eget niveau; påtage sig et gradvist øget ansvar for patientbehandling fra studiestart til studieafslutning samt påtage sig de af læreren uddelegerede opgaver; under sine extramurale aktiviteter handle professionelt ansvarligt, svarende til samfunds- og adfærdsrelevante aspekter i de kliniske undervisningsmål for professionel adfærd; være ansvarlig for løsning og aflevering af stillede opgaver/projekter samt deltage ansvarligt og aktivt i gruppeprojekter og medvirke til et godt samarbejdsklima i gruppen. overholde de af lærerne givne tidsfrister for opgaveaflevering, udlevering og aflevering af studiematerialer etc.; i sit kliniske arbejde handle professionelt ansvarligt, jf. de kliniske undervisningsmål for professionel adfærd samt Klinisk adfærd og hygiejne (Tandlægeskolen/SKT, Kbh.); være ansvarlig for sin egen patientadministration, herunder udfylde evalueringsskema efter hver patient og aflevere patientudskrift 2 gange årligt. Desuden skal den studerende sikre sig, at han/hun har gennemført de krævende journalgennemgange og selvstændige arbejdsopgaver i hvert studieår; 11

12 2.4 Politik for internationalisering af tandplejeruddannelsen Det er SKT s mål at udvikle den internationale dimension i tandplejeruddannelsen ved at øge mobiliteten for lærere og studerende og ved at øge gennemsigtigheden af uddannelsens curriculum. Der lægges også vægt på at udvikle nye eller forbedrede studieplaner gennem tværnationalt samarbejde og gennem dannelse af internationale netværk. Mål: 1. Et internationalt tillæg til eksamensbeviset (diploma supplement) er fremstillet sammen med det nationale eksamensbevis for at lette mobiliteten for de studerende og øge gennemsigtigheden i det internationale uddannelsessystem. 2. Mobiliteten for de studerende bliver mulig gennem en fortsættelse af samarbejdet mellem ligestillede internationale tandplejerskoler. Desuden satses der på ajourføring indenfor det overordnede uddannelsespolitiske niveau, hvilket bl.a. medfører deltagelse i kongresser og seminarer i disse emner. Der satses endvidere på udviklingsprojekter, som bl.a. kan omfatte projekter med 3. verdenslande, østeuropæiske lande og lignende. Endelig satses der på markedsføring af salg af f.eks. fysiske produkter og salg af metoder og lignende. 3. Lærer mobiliteten bliver muliggjort gennem kontakt til tandplejerskoler med henblik på at give lærere nye muligheder for faglig og personlig udvikling og for at udveksle pædagogiske metoder og erfaringer. Det er målet at udvide disse aktiviteter i fremtiden. 4. Aspekter vedrørende oral sundhed, tandplejesystemer og holdninger i andre lande skal medtages i studieordningen. 5. Det er hensigten at udvikle forslag til europæiske studieordninger med henblik på harmonisering af de nationale studieordninger. 2.8 Særlige krav til undervisnings- eller arbejdsformer Al undervisning er obligatorisk, medmindre andet er bestemt af skolen. Skolen fastsætter nærmere regler for fremmøde, sygemeldinger, de studerendes pligt til at melde afbud samt for udelukkelse fra undervisningen på grund af forsømmelser. Den kliniske og praktiske undervisning foregår dels på skolens klinikker, dels på eksterne praktikklinikker og institutioner samt evt. i virksomheder og patienternes hjem. 2.9 Prøver De kvalifikationer, der erhverves ved uddannelsen, dokumenteres ved prøver eller kursusattester. Prøverne er normalt placeret i forbindelse med afslutningen af et undervisningsforløb. For prøver, der afholdes til og med udgangen af 2. semester efter studiestart, gælder, at den studerende skal deltage i den ordinære eksamen i januar og juni. Resultatet af prøver i juni skal være meddelt den studerende inden 1. august. 12

13 Prøverne er enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(er) og eventuelt af en eller flere censorer blandt lærerne på SKT. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(er) og en eller flere censorer, der er beskikket af Undervisningsministeriet. Studerende, som følger studiet, tilmeldes automatisk studiets ordinære prøver. Afmelding i et fag, der skal ske skriftligt senest 5 hverdage før prøven, omfatter hele eksamensterminen. Dvs., at studerende, der afmelder en eller flere prøver ved den ordinære eksamen, først kan tilmelde sig til pågældende prøve(r) igen året efter. Ved sygemelding kan den studerende tilmelde sig førstkommende reeksamen/reprøve(r). Sygemelding skal finde sted, inden prøven er startet. Den studerende kan normalt ikke begynde 2. års undervisning, før alle prøver for 1. år er bestået og tilfredsstillende kursusattester opnået. Tilsvarende regel gælder for, at en studerende kan påbegynde 3. års undervisning. Efter konkret vurdering kan skolerådet tillade, at en studerende, der efter ordinær re-/syge-eksamen og højst to prøveforsøg alene mangler at bestå et enkelt prøvefag for at opfylde alle krav for 1. og/eller 2. studieår, får mulighed for at indstille sig til en ny prøve i den oktober måned, der følger umiddelbart efter 1. eller 2. skoleår. Beståede prøver kan ikke tages om. Halvdelen af uddannelsen skal dokumenteres ved eksterne prøver. De eksterne prøver skal dække uddannelsens væsentligste områder. Ved bedømmelsen gives karakteren efter 7- trins-skalaen, eller der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået eller godkendt/ikke godkendt. For deltagelse i undervisning gives bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. I fagområderne journalskrivning (formativ evaluering), samfundsodontologisk organisation og planlægning (summativ evaluering) og sundhedspædagogisk projekt (summativ evaluering) bedømmes den studerendes stave- og formuleringsevne med en karakter ned, hvis der er betydelige mangler, dog ikke under bestået-grænsen. Hvor der eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i eksamenslokalet, før de selv er blevet eksamineret. Regler om prøver og eksaminer findes i Eksamensbekendtgørelsen (1.2.3), i Eksamensreglementet (1.3.3) og i Studieordningen (2.9 og 2.11). Den studerende skal samtidig følge 3. eller 5. semesters undervisning. Det er herefter en betingelse for at fortsætte på 3. eller 5. semester, at eksaminanden består prøven i oktober. Kursusattester, der relaterer sig til et prøvefag, skal være tildelt, før den studerende kan indstille sig til prøve i det pågældende fag. Regnemaskine kan kun udleveres til prøverne i cariologi, farmakologi, lokalanalgesi og ortodonti. Hjælpemidler i øvrigt, bortset fra skriveredskaber, må kun medtages efter særlig tilladelse. 13

14 2.11 Reeksamination og sygeeksamen Den studerende skal selv tilmelde sig reeksamen eller sygeeksamen. En studerende kan højst 3 gange indstille sig til den samme prøve eller anden form for bedømmelse. Skolen kan tillade indstilling en fjerde og femte gang, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. Der vil normalt kræves dokumentation for disse forhold. Når en studerende, der er tilmeldt en prøve, ved en fyldestgørende lægeattest godtgør at være forhindret i at påbegynde prøven, skal den studerende gives mulighed for at genindstille sig til prøven i samme eller næstfølgende eksamenstermin. En studerende, der ikke har bestået en prøve i den afsluttende eksamenstermin, skal have mulighed for genindstilling i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. For de prøver, der er placeret ved udgangen af 2. og 4. semester, afholdes omprøver (reeksamination) i august måned. Resultatet af prøven skal meddeles den studerende inden udgangen af september måned. For de prøver, der er placeret ved udgangen af 1. og 3. semester afholdes omprøver (reeksamination) i slutningen af maj måned. Resultatet af prøven skal meddeles den studerende inden udgangen af juli måned Orlov Orlov tildeles af skolechefen efter Skolerådets indstilling på basis af en skriftlig ansøgning. De generelle regler for orlov findes i i "Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser". På 1. studieår skal orlov meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption, værnepligttjeneste eller FN-soldatertjeneste. Herudover kan orlov kun meddeles studerende på grund af private forhold/problemer, som ikke har kunnet forudses ved optagelsestidspunktet og som vil hindre studieaktivitet. Der kræves dokumentation af de forhold, der begrunder orlovsansøgningen. Fra 2. studieår kan orlov meddeles studerende, der i ansøgningen angiver en specifik aktivitet, der vil foregå i orlovsperioden. Orlovsmeddelelser tilsidesætter ikke reglen om, at uddannelsen skal være fuldført 5 år efter optagelse jf. pkt. 2.5 i " Studieordning for tandplejeruddannelsen" Andre bestemmelser Skolen kan efter ansøgning godkende, at gennemførte uddannelseselementer eller dele heraf fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution træder i stedet for uddannelseselementer eller dele heraf, der er omfattet af uddannelsesbekendtgørelsen. Skolen udarbejder og vedligeholder fagbeskrivelser, der beskriver mål, indhold, undervisningstid, pensum og bedømmelsesform for de enkelte fag. Afvigelse fra studieordningen og den normale rækkefølge af undervisning og prøver samt prøveform kræver godkendelse af skolen. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af uddannelsesbekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform. Undervisningsministeriet kan dispensere fra uddannelsesbekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 14

15 2.14 Klager Klager over skolens afgørelser skal i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen indgives til skolen. Skolens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den studerende (jf. uddannelses - bekendtgørelsen). Eksamensklager behandles i henhold til bekendtgørelsen om eksamen i erhvervsrettede uddannelser, kapitel 10. Her er klagefristen 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den studerende. En studerende kan fortsætte uddannelsen under behandling af klage-/ankesagen Ikrafttræden Studieordningen træder i kraft fra studiestart 1. september Efterskrift pr. 1/9 2011: Nærværende uddrag af tandplejeruddannelsens Studieordning fra 2005 er gældende indtil et endeligt lokalt tillæg til Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) af 25. april 2012 er udarbejdet og godkendt af ministeriet. 15

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE Institut for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych (candidatus/candidata

Læs mere

Regler om eksamenssnyd

Regler om eksamenssnyd Regler om eksamenssnyd ved andre universiteter og højere læreranstalter Indhold Aarhus Universitet 2 Handelshøjskolen ved AU 3 Aalborg Universitet 4 Roskilde Universitetscenter 6 Syddansk Universitet 7

Læs mere

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009 Rev. Januar 2015 VIA University

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.40 af 26. januar 2015 side 1 af 25 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.50 af 17. august 2015 side 1 af 26 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Studieordning for Læreruddannelsen UCC

Studieordning for Læreruddannelsen UCC Studieordning for... 4 Studieordningens opbygning... 5 Fagene i læreruddannelsen... 6 Uddannelsens struktur... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2014 (Blaagaard/KDAS)... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2015

Læs mere

Studieordning for Master i Public Administration

Studieordning for Master i Public Administration Studieordning for Master i Public Administration I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen); 27, stk. 1-2, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Studieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.

Studieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv. Studieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) 1. Præambel Denne studieordning er godkendt af Dekanen ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft 1. februar 2012,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008-ordning)... 6. 1. Præambel... 6. 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv...

Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008-ordning)... 6. 1. Præambel... 6. 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv... 1 Indhold Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008-ordning)... 6 1. Præambel... 6 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Kompetenceprofil... 7 2.3 Normering

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere