FaLat1ererwvering mul udvendig isolering. - og æspekt for arkitekjoniske detaljer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FaLat1ererwvering mul udvendig isolering. - og æspekt for arkitekjoniske detaljer"

Transkript

1 FaLat1ererwvering mul udvendig isolering - og æspekt for arkitekjoniske detaljer

2 Facaderenovering med udvendig isolering - og respekt for arkitektoniske detaljer Byfornyelse) facaderenovering og energibesparelse bør kombineres for maksimal effekt af investeringen. Men hvordan kan facadens udtryksfulde detaljer2enskabes i moderne materialer? BUR har støttet et demonstrationsprqjekt) der åbner nye muligheder for facaderenovering. 1eknikken er også anvendt ued nybyggeri. Jtlgur 1: Saxogade. Lodret snit i overligger ved trappevindue. Eksempel på facadedl'talif' Ildf"rt i fihf'rhl'tflt/ / Projektet skulle gennemføres i på Vesterbro i København. Detailprojekt, byggetilladelse og finansiering var i orden, men uforudsete udgifter til svampeskader stoppede en realisering. Projektet indeholdt tekniske nyskabelser, som siden er anvendt ved både renovering og nybyggeri. Ved en særlige fræseteknik er det nu muligt at genskabe facadens detaljer i hård mineraluld, som derefter kan pudses Dg males. Facaderenovering med udvendig isolering bør derfor kunne gennemføres for langt flere ældre byg ninger end hidtil. Problemet Fordelene ved udvendig facadeisolering (UFI) har været anerkendt i adskillige år, bl.a. ingen indvendige arbejder eller andre ulemper for beboerne ingen kuldebroer og ingen risiko for råd og svamp bedre indeklima og færre allerg gener facadens levetid forøges, lavere udgifter til vedligeholdelse og varme. Imidlertid indeholder ældre facader ofte udtryksfulde detaljer ved tag, døre og vinduer, som gør det betænkeligt at gribe ind i facadens æstetik. UFI har derfor - trods de tekniske fordele - været mest anvendt ved isolering og renovering af mere anonyme gavle og facader. Saxogade For at belyse disse forhold udskn.. Kreditforeningen Danmark og Rock wool A/S i oktober 1983 en offentlig idekonkurrence. Fire forslag blev præmieret i 1984, og det var herefter tanken at realisere vinderprojektet på Nørrebro i København. Kommunen henviste dog i 1985 til Saxogade og Oehlenschliigersgade 53 på Vesterbro. Arkitektfirmaet Erik Korshagen NS udarbejdede i 1986 et projekt for UFI for ejendommene. Heri indgik også, at gesimser, vinduesindfatninger m.v. skulle genskabes med elementer af fiberbeton. Figur 1. I februar 1987 forelå 2 tilbud, men prisen for fiberbeton var så høj, at projektet ikke ville være interessant i et videre perspektiv. Dette pege,de på behov for en produktudvikling og evt. en serieproduktion af standardprofiler for billiggørelse. Herefter undersøgte man i 1987 mulighederne for at udføre de vanskelige facadedetaljer, dels i almindelig beton, og dels ved udfræsning i hård mineraluld. Begge disse løsninger viste sig næsten at halvere prisen for UFI-projektet. Et revideret projekt med elementer af hård mineraluld blev derfor udarbejdet, figur 2. I januar 1988 var alt klar til en gennemførelse, men i marts 1988 blev projektet stoppet af uforudsete udgifter til svampeskader. Figur 2: Saxogade. Lodret snit i overligger ved trappevindue. Eksempel på facadedetalje udført i hård mineraluld..r V2.ria!:.o:l dybåe l' r Vari:!.!:e: '::/~dc "ronl type B IB Figur 3: Saxogade. I projektet indgik 6 profiltyper afmineraluld og 9 affiberbeton. Her vises et typisk eksempel afhvert materiale.

3 Arkitektoniske synspunkter For begge ejendomme er facaderne af massivt murværk, pudset, malet og dekoreret med gesimser, indfatninger m.v. De 2 nederste etager er refendfuget med vandrette, dybe fasfuger. Mod gården er facaden malet murværk, mens gavle fremtræder som blank mur med gule sten og tilbageliggende fuge. Stueetage og 1. etage er pudset som gadefacaden. På grund afmangelfuld vedligeholdelse var der udbredt pudsafskalning, defekte gesimser og sålbænke, rådangrebne vinduer og utæt tag. Se denne folders forside. Det var afgørende at demonstrere, at en total udvendig facadeisolering kan gennemføres uden en principiel ændring af facaderne og dermed af områdets karakteristika. For OehlenscWågersgade 53 foreligger byggetilladelse til et projekt med facadedetaljer udført i fiberbeton. Heri indgår 9 typer præfabrikerede elementer, fastgjort mekanisk til facaden og malet som facadepuds. Figur 3. For Saxogade findes byggetilladelse til et projekt med 6 profiltyper, fræset eller opbygget af hård mineraluld, som fuldklæbes eller fastgøres mekanisk. Systemet kompletteres af armeringsnet, puds og siliconemaling. Dette princip er ikke tidligere anvendt. Figur 3 og 4. Samtlige profiler er forenklet, men antallet af skyggegivende spring opfattes uændret. Facadens fuger udføres ved affasning i de underliggende Rockwool Facadebatts. Hermed er facaderelief, overfladestruktur og de væsentligste dekorative elementer genskabt. For begge projekter godkendte myndighederne facadens nye udformning, ligesom Akademirådet har udtalt sig positivt. Figur 4: Saxogade. Detaljer ved vindue, udført i mineraluld. Økonomi For Saxogade var prisen for facaderenovering med mineraluld ca kr.lm 2 facade, excl. moms, men her var tale om et pilotprojekt med mange vanskelige facadedetaljer. Et mere typisk eksempel, incl. moms, er: Varmebesparelse pr. m 2 facade: 40 kr.lm 2 Dette kan dække den årlige ydelse for et lån på: 300 kr.lm 2 Traditionel renovering: 550 kr.lm 2 Renovering med isolering er attraktiv ved prisen 850 kr.lm 2 Indregnes også andre fordele, f.eks. bedre indeklima og lavere udgifter til vedligeholdelse, vil en attraktiv pris være ca kr.lm 2 facade. Dette er netop en typisk anlægspris for renovering med facadeisolering. Figur 5: Frederiks Alle, Århus. Facade før og efter renovering med udvendig isolenng.

4 Erfaringer De meget tidskrævende forhandlinger om gennemførelse viser, at den nuværende lovgivning ikke i tilstrækkelig grad omhandler procedurer og kriterier for akcept af UFI. De vanskelige facadedetaljer kan teknisk udføres i fiberbeton, men prisen er urealistisk høj. Langt billigere er tildannelse i hård mineraluld, der pudses og males. Samtidig undgås kuldebroer fuldstændigt. For begge materialer bør overvejes produktudvikling og serieproduktion af standardprofiler (katalogvarer) og dermed en reduktion afprisen. Dette må formentlig forudsætte en bredere akcept og større udbredelse af udvendig isolering. Desværre blev Saxogade-projektet ikke realiseret, men den udviklede teknik med formning af arkitektoniske detaljer er siden anvendt ved både renovering og nybyggeri. I det følgende eksempel er teknikken med hård mineraluld anvendt ved facaderenovering på en ejendom i Århus. Frederiks Alle 64 o Arhus Ejendommen Frederiks Alle 64 i Århus er opført i I tidens løb har facaden gennemgået en række ændringer og derved mistet sit oprindelige udtryk. Senest var der monteret gule aluminiumsplader på den massive ydervæg. Indvendig efterisolering var umulig p.g.a. trapper, radiatorer og smukke stuklofter. Løsningen blev en udvendig facadeisolering med Facadebatts og puds udenpå den oprindelige facade. Samtidig blev vinduerne udskiftet med nye i gammel stil. Over og under vinduerne blev den oprindelige facadeudsmykning genskabt i hård mineraluld med både runde og kantede former, svarende til udseendet på gamle fotos. Facaden før og efter renovering fremgår affigur 5. I denne slags bygninger med massiv ydermur er bjælkeender af træ udsat for store temperatur- og fugtvariationer. Udvendig isolering bringer bjælkeenderne»ind i varmen«og fjerner risikoen for råd og svamp. Andre anvendelser Palads Teatret Palads Teatret i centrum afkøbenhavn blev opført i Facaden er kraftigt profileret med gesimser, pilastre og andre dekorative elementer. Ved en ombygning og renovering i 1989 opførtes også en tilbygning, der af arkitektoniske grunde skulle fremstå med samme udtryksfulde facader som den oprindelige bygning. En traditionel udførelse var helt udelukket af økonomiske årsager. For at minimere tilbygningens belastning af de eksisterende fundamenter blev facaden opbygget afet tyndt TT-facadeelement med faststøbte 150 mm Rockwool Facadebatts. Som kuldebroisolering blev yderligere 45 mm Facadebatts mekanisk fastgjort til TT-ribberne. Gesimserne har både kantede og kurvede former, figur 6. Hertil kommer en række søjler, der blev udført af hårde Rockwool Rørskåle. Rørskålen Dlev flækket på langs, så den fremstår med et tværsnit som en halvcirkel. Derefter blev søjlen pudset og malet som den øvrige facade. De markante facadedetaljer blev genskabt i Rockwool Facadelameller som tro kopi af de eksisterende gesimser, bl.a. ved fræsning på etjilaskinsnedkeri. Efter fuldklæbning til betonelementet afsluttedes med glasfiberarmeret puds og maling i farvestrålende nuancer. Figur 6: Mange nye detaljer z Palads Teatrets farverige facade er udført i hård mineraluld.

5 Gadehusene I 1987/88 opførtes»gadehusene«i Ballerup som tæt-lavt byggeri, støttet af SBI og BUR. 6 afhusene blev udført med UFI, der hermed for første gang er anvendt på nybyggeri. Som isolering og regnskærm er anvendt 150 mm tykke Rockwool Facadelameller, klæbet til facadeelementerne. øverst på facaden er udført en dobbelt gesims, ligeledes opbygget af Facadelameller med armering, puds og maling. U-værdien for denne facade er 0,27 W/m 2 K mod Bygningsreglementets krav på 0,35 W/m 2 K. Konstruktionens samlede tykkelse er kun 290 mm. Fordelene ved dette princip for nybyggeri er bl.a. kort byggetid, energi- og pladsbesparelse, ingen kuldebroer samt let og billig udformning af arkitektoniske detaljer. Figur 7 og8. Gadehusene er bl.a. udviklet til at udfylde huller ved byfornyelse. Facadeisolering muliggør her nybyggeri i harmoni med ældre bygninger, også. hvad angår facadens æstetik. Figur 7: Gadehusene. Udsnit affacade med gesimser før overfladebehandling. Ingen kuldebroer ifacaden. London Samme teknik blev i 1990 anvendt på en tilbygning til et palæ i London for at bringe facaden i harmoni med palæet. Alle facadedetaljer er udført afhård mineraluld med puds. Facaderenovering med udvendig isolering - og respekt for arkitektoniske detaljer BUR gav til Saxogade-projektet støtte til projektering og udvikling Støttemodtager: Rockwool A/S 2640 Hedehusene Yderligere oplysning: Chefingeniør Olaf Smith-Hansen Rockwool A/S 26+0 Hedehusene Tlf Følgegruppe: Arkitektfirmaet Erik Korshagen A/S Byfornyelsesselskabet København Kooperativ Byggeindustri A/S Forsøg og udførelse: Ecoterm A/S, Gungevej 2, 2650 Hvidovre Tlf

6 Perspektiver Den vigtigste anvendelse af denne nye teknik er genskabelse af dekorative elementer ved facaderenovering og udvendig isolering af ældre bygninger. Dette marked vil være stigende i takt med behovet for helhedsløsninger til byfornyelse og energibesparelser. Desuden vil udvendig facadeisolering indgå stadig mere i ressourcebesparende nybyggeri og ved huludfyldning, hvor nedrevne bygninger erstattes af nye i harmoni med eksisterende naboejendomme. De samlede årlige udgifter til dansk byggeri er omkring mia.kr., hvoraf ca. 1/3 går til reparation og vedligeholdelse. Investeringsbehovet til byfornyelse anslås til over 100 mia.kr., hvoraf 85% i etageejendomme. Ifølge energiplanen»energi 2000«vil regeringen arbejde for,»at boliger i forbindelse med sanering og byfornyelse kommer op på energiattestniveau«, svarende til standarden for dagens nybyggeri. Dette fremgår allerede af Boligministeriets nye kvalitetsnormer for byfornyelse, der også nævner gavlisolering og indeklima, figur 9. I dette perspektiv vil udvendig facadeisolering i forhold til merinvestering, bedre indeklima og lavere fremtidige udgifter til både varme og vedligeholdelse ofte være et attraktivt alternativ til almindelig facaderenovering. Figur 8: Gadehusene. Lodret snit i 290 mmfacade med dobbelt gesims af mineraluld. Figur 9: Boligministeriets bekendtgørelse nr. 618 af29. august 1990 nævner energiattest og gavlisolering. Energiforbrug 3. Bygningens energiforbrug skal søges be grænset i et sådant omfang, at der kan udstede energiattest, jf. Byggestyrelsens bekendtgørels nr. 187 af29. apri11985 om varmesyn, energiat test og energikonsulenter 3. Stk. 2. Gavlisolering, der ikke i sig selv e rentabel, kan gennemføres, såfremt kommu nalbestyrelsen skønner, at foranstaltninge medfører en væsentlig forbedring af beboelsens indeklima. BUR/Byggeriets Udviklingsråd BUR/Byggeriets Udviklingsråd er oprettet ved lov rif19. maj 1971 omfremme afbyggeriets udvikling. BUR har til opgave affremme foranstaltninger, der kan øge byggeriets kvalitet og produktivitet samt dets konkurrencedygtighed på et internationalt marked. Som et led i sit arbdde skal BUR bl.a. virkefor, at der gennemføres forsøgs- og udviklingsopgaver rif betydningfor byggeriets udvikling, og at resultaterne heraf udbredes og udnyttes. BUR-resumeer, der ojfentliggøresfra afsluttedeforsøg, kanfåsgratis ved henvendelse til BUR's sekretariat. BUR-rapporteringer, der offentliggøresfra afsluttedeforsøg, kan fås gratis ved henvendelse til BUR's sekretariat. BUR-rapporter, der offentliggøresfra afsluttedeforsøg, kan købes i Byggecentrums Boghandel, W1ster Voldgade 94, 1552 København K, telefon , telefax samt i Statens lriformationstjeneste, postboks 1103, 1009København K, telefon oggennem boghandlere. Byggeriets Udviklingsråd, Stormgade 10, DK-1470 København K, telefon jj , telefaxjj r:1fya BOGllIWf(-OFFSET. GLOSTRUP ISSN

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Projekt Renovering 5 års eftersyn

Projekt Renovering 5 års eftersyn Projekt Renovering 5 års eftersyn ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Projekt Renovering 5 år efter en analyse af resultaterne af Projekt Renovering, af læringen og af de uudnyttede erhvervsmæssige potentialer.

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK DANSK BYGGESKIK Etagebyggeriet gennem 150 år Jesper Engelmark Arkitekt, lektor emeritus,

Læs mere

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 INDHOLD At renovere og fremtidssikre det murede byggeri

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter pålsson arkitekter25 pålsson arkitekter / 25 / 25 Denne bog er et forsøg på at gøre status, idet det i 2010 er 25 år siden jeg startede egen tegnestue med blot en enkelt medarbejder. Tegnestuen havde

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE. Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt. Gratis!

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE. Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt. Gratis! NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt Gratis! Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen Foto: Peter Jakobsen, GI Få pejling på dit problem Teknikerservice

Læs mere

BURresumi. 5 års prøv

BURresumi. 5 års prøv BURresumi 5 års prøv 5 års prøveeftersyn B UR har afsluttet et forsøgsprojekt vedrørende 5-års eftersyn med offentliggørelsen af rapporten 'Kvalitetsstyring i byggeriet - 5 års prøveeftersyn; der indeholder

Læs mere

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 4 2013. Alt om altanen. tips og inspiration

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 4 2013. Alt om altanen. tips og inspiration NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 4 2013 Alt om altanen tips og inspiration Investering i fremtiden Altaner giver nye muligheder for beboeren og gør lejemålene mere attraktive Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene Energirenovering og ESCO i den almene sektor boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 edning apport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere