Høringssvar fra berørte myndigheder om potentielle arealer til serie 0-møller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar fra berørte myndigheder om potentielle arealer til serie 0-møller"

Transkript

1 Høringssvar fra berørte myndigheder om potentielle arealer til serie 0-møller Bidrag modtaget fra flg. kommuner: 1. Esbjerg Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Holstebro Kommune Jammerbugt Kommune Mariagerfjord Kommune Lolland Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Thisted Kommune Tønder Kommune Varde Kommune Vesthimmerland Kommune Vordingborg Kommune Aalborg Kommune Bidrag modtaget fra flg. øvrige myndigheder: 15. Banedanmark Forsvarsministeriet Kulturarvsstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Trafikstyrelsen Vejdirektoratet Andre bidrag: 21. Lokalforeningen By og Land Dahl Advokatfirma Danmarks Naturfredningsforening Dansk Vindenergi Friluftsrådet Tage Sørensen og Birte Ranthe, Holstebro Ørneresservatet... 76

2 2

3 3

4 4

5 5

6 Fra: Niels-Kristian Balle Sendt: 8. september :24 Til: Kragh, Mette (NST) Emne: tilbagemelding vedr. offentlig høring af rapport om testpladser til serie0-møller fra Hjørring Kommune ID-nr. 90 Vedr. vindmølleplanudpegning Indledningsvis kan det oplyses, at område ID-nr. 90 ikke er udpeget som vindmølleområde i Kommuneplan Hjørring Et område med en større afgrænsning (afgrænset af min. afstand til nabobebyggelse med bolig på 600 m) indgik i de første overvejelser om udpegning af potentielle vindmølleområder i forhold til kommuneplanudkastet i 2008, men udgik i de efterfølgende analyser, som nedenstående rekapituleres. Område 1 - Trudslev Kær ved Vrensted Placeringen er delvist sammenfaldende med et område, som Nordjyllands Amt havde med i forslag til regionplantillæg 198 for vindmølleplanlægning i Nordjyllands Amt med henblik på skrotning af uheldigt opstillede møller og opstilling af erstatningskapacitet. I forbindelse med den offentlige høring af forslaget gjorde bl.a. Løkken-Vrå og Pandrup Kommuner samt Skov- og Naturstyrelsen indsigelse mod området ved Vrensted. Løkken-Vrå Kommune begrundede indsigelsen med, at 111 m høje vindmøller ikke på nogen måde ville kunne indpasses hensynsfuldt i et meget fladt landskab. Pandrup Kommune begrundede indsigelsen med, at det ikke var tilstrækkeligt dokumenteret, at det var fornuftigt at nedtage 6 uheldigt opstillede møller og erstatte dem med andre, større møller samme sted, samt at en kommende vindmøllepark ville strække sig over 2 km mod 0,5 km for den nuværende park. Skov- og Naturstyrelsen begrundede indsigelsen med, at etableringen af vindmølleparken ved Vrensted ville påvirke kulturlandskabet omkring Børglum Kloster markant i uacceptabelt omfang. Statens indsigelse var et veto, hvorefter Nordjyllands Amt efter drøftelse med styrelsen valgte at udtage området ved Vrensted, som dermed ikke indgik i det vedtagne regionplantillæg. Amtets forslag omhandlede 7 møller med en totalhøjde på 111 m opstillet på én linje med en indbyrdes afstand på 320 meter. Afstanden fra den nordligste mølle til Børglum Kloster var ca. 4,6 km., og afstanden fra den sydligste mølle til klostret var ca. 5,0 km. Der er som beskrevet ovenfor i forvejen 6 mindre/ældre vindmøller i området, der i amtets regionplantillæg nr. 198 er udpeget som uheldigt opstillede, og det vil i så fald være en planlægningsmæssig forudsætning, at disse nedtages, før de nye møller opstilles. Denne forudsætning indgik ligeledes i amtets forslag. Miljøministeriet har på Hjørring Kommunes telefoniske henvendelse i 2008 tilkendegivet, at der skal væsentlige og tungtvejende nye argumenter til, før staten vil ændre holdning, således at Hjørring Kommune kan inddrage dette område i en vindmølleplanlægning. Vedr. kulturarv Hjørring Kommune var i udpeget som kulturarvskommune, og kommunen lægger fortsat stor vægt på kulturarven, hvilket bl.a. fremgår af Kommuneplan Hjørring Det er Byrådets erklærede mål for kulturarven, At sikre synlighed af kirker, markante fortidsminder og fredede bygninger og anlæg som tydelige kendingsmærker i landskabet; sløring og forringelse ved placering af byggeri, tekniske anlæg, skovrejsning m.v. i nærheden skal så vidt muligt undgås. Sløring sker ikke kun ved at beplantning eller lignende gemmer kulturarvssteder og -elementer. Nye anlæg som siloer, gylletanke, vindmøller, store haller eller andet byggeri kan alene ved deres stør- 6

7 relse dominere den visuelle oplevelse af landskab og kulturarv på en måde, så kulturarvsværdier mister synlighed, selvom de i ikke fysisk er fjernet eller skjult. Børglum Kloster og det omkringliggende område er udpeget som særligt værdifuldt kulturmiljø. Der henvises i øvrigt til kommuneplan retningslinie vedr. Beskyttelse af de værdifulde kulturmiljøer. Vedr. landskabet omkring Børglum Kloster Børglum Kloster præger et stort landskabsrum med sin højtliggende placering på en morænebakke. Fra toppen af bakkedraget er der udsigt mod alle verdenshjørner. Og samtidig er der fra meget stor afstand indkig mod Børglum Kloster. Den markante bakke opleves i stor kontrast til de flade omgivende landbrugsarealer særligt mod vest og syd. Det omkringliggende landskab knytter sig til klostret. Ligesom der fra klostret og ud i landskabet er stor visuel kontakt. Bygningerne er imponerende, med stor landskabelig tyngde og med historiens vingesus omkring sig. Særlige værdier: Et stærkt orienteringspunkt og landmærke i landskabet Repræsenterer vendsysselsk kultur fra 1100-tallet og fremefter Udgør et selvstændigt landskabselement af meget stor betydning Børglum Kloster rummer som historisk element og monument en stor og vigtig kilde til fælles identitet og historiefortælling i Hjørring kommune. Børglum Kloster tilfører yderligere som markant landskabeligt element egnen et vartegn af format. Vedr. naturplanlægning Indenfor det udpegede potentielle areal (den med rødt viste afgrænsning på det udsendte kortbilag) er der registreret beskyttet natur i form af beskyttet mose og beskyttet fersk eng. De beskyttede naturarealer har lang kontinuitet, og en del af det beskyttede engareal er natureng. Desværre har kommunen ingen besigtigelsesdata på arealerne, men det vurderes at de kan være af høj botanisk værdi. Det vil derfor være vigtigt med konkrete undersøgelser af de pågældende arealer. Hjørring Kommune har ingen kommentarer i forhold til Natura 2000, da der fra det potentielle areal til nærmeste Natura 2000 områder i kommunen er en afstand på ca. 10,0 km (område H7 Rubjerg Knude og Lønstrup Klint) og til nærmeste område i havet er en afstand på ca. 6,5 km (område H 202 Lønstrup Rødgrund). Hjørring Kommune har ikke kendskab til Bilag IV-arter beskyttet efter Habitatdirektivet indenfor det udpegede potentielle areal. Store dele af det potentielle areal kan vise sig at være problematisk ift. de kommende Vandplaner. Nybæk som det udpegede potentielle areal grænser op til og som er kommunegrænse til Jammerbugt Kommune lever p.t. ikke op til målsætningen om god økologisk tilstand. Det er foreløbigt vurderet, at der skal ske genslyngning af store dele af vandløbet, hvis det skal kunne leve op til målsætningerne i vandrammedirektivet og i de kommende vandplaner. Derudover vil der skulle tages højde for eventuelle oversvømmelser også jf. de kommende vandplaner. Afsluttende skal det anbefales, at et eventuelt mølleprojekt udformes, så det ikke umuliggør en eventuel genetablering af Ingstrup Sø på et eller andet tidspunkt i møllernes levetid. 7

8 Vedr. støjfølsom arealanvendelse Langs Bådstedhedevej nord øst for den sydlige del af vindmølleområdet til 200 m møller ligger det langs vejen over en strækning på ca m 20 ejendomme med bolig i en afstand på indtil ca. 800 m fra vindmølleområdet. Hjørring Kommune har ikke taget stilling til om der er tale om støjfølsom arealanvendelse jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller 3. Orientering af Jammerbugt Kommune Området er beliggende delvist i Hjørring Kommune umiddelbart nord for kommunegrænsen og delvist i Jammerbugt Kommune umiddelbart syd for kommunegrænsen. Hjørring Kommune har på denne baggrund orienteret Jammerbugt Kommune om den modtagne høring. Det er aftalt, at Jammerbugt Kommune fremsender eventuelle bemærkninger til Landsplanområdet. Kopi af denne tilbagemelding er ligeledes sendt til Jammerbugt Kommune. ID-nr. 53 Vedr. vindmølleplanudpegning Indledningsvis kan det oplyses, at område ID-nr. 53 ikke er udpeget som vindmølleområde i Kommuneplan Hjørring Vedr. kulturarv Hjørring Kommune var i udpeget som kulturarvskommune, og kommunen lægger fortsat stor vægt på kulturarven, hvilket bl.a. fremgår af Kommuneplan Hjørring Det er Byrådets erklærede mål for kulturarven, At sikre synlighed af kirker, markante fortidsminder og fredede bygninger og anlæg som tydelige kendingsmærker i landskabet; sløring og forringelse ved placering af byggeri, tekniske anlæg, skovrejsning m.v. i nærheden skal så vidt muligt undgås. Sløring sker ikke kun ved at beplantning eller lignende gemmer kulturarvssteder og -elementer. Nye anlæg som siloer, gylletanke, vindmøller, store haller eller andet byggeri kan alene ved deres størrelse dominere den visuelle oplevelse af landskab og kulturarv på en måde, så kulturarvsværdier mister synlighed, selvom de i ikke fysisk er fjernet eller skjult. Gaardbo Sø og det omkringliggende område er udpeget som særligt værdifuldt kulturmiljø. Kulturmiljøet udgøres af Gaardbogård (nyere herregård), landindvinding (tørlægning af Gaardbo Sø bl.a. med etablering af dræningskanaler, diger og pumpehus) og plantage. Der henvises i øvrigt til kommuneplan retningslinie vedr. Beskyttelse af de værdifulde kulturmiljøer. Vedr. landskabet omkring Gaardbo Sø Området ved den oprindeligt største sø i Nordjylland er et af de få steder i Danmark hvor der er uhindret udsyn milevidt ud til horisonten. Søens tørlagte søbund omgivet af en ringkanal og dige ligger træløs hen uden hverken læhegn eller vildtplantninger. Her er landskabsbilledet som i gamle dages Nordjylland. Vedr. naturplanlægning 8

9 Den del af det udpegede potentielle vindmølleområde, der ligger i Hjørring Kommune, er udpeget som potentielt naturområde med mulighed for at genskabe Gårdbo Sø. Før dræningen var det Vendsyssels største sø på ha. I de potentielle naturområder skal der enten skabes nye naturområder eller genskabes forsvundne naturområder. Kommunen fastsætter mål for de udpegede områder. Disse mål beskriver hvilken naturtype, der skal opnås, og hvilken strategi der skal bruges for at skabe netop denne naturtype. Genskabelse af Gårdbo Sø vil kunne tiltrække flere arter som vi internationalt er forpligtiget til at forbedre levestederne for Opsætning af vindmøller i området vil derfor stride imod Hjørring Kommunes planlægning jf. kommuneplanen Hele det potentielle udpegede vindmølleområde er udpeget som økologisk forbindelse henholdsvis for åbne områder og våd natur. Åbne områder (Uden skov, hegn og lignende), der er særligt værdifulde for rastende fugle. Det udpegede potentielle vindmølleområde ligger mellem to Natura 2000 områder: nord for ligger Natura 2000-område nr. 2 / Fuglebeskyttelsesområde F5 og her er Rørdrum, Hedehøg, Trane, Plettet Rørvagtel, Hjejle, Tinksmed, Natravn, Hedelærke, Markpiper, Rødrygget Tornskade på udpegningsgrundlaget. Korteste afstand mellem det udpegede potentielle område og Natura 2000 området er ca. 2,1 km. syd for ligger Natura 2000-område nr. 3 / Fuglebeskyttelsesområde F6 og her er Trane, Tinksmed, Mosehornugle og Rødrygget Tornskade på udpegningsgrundlaget. Korteste afstand mellem det udpegede potentielle område og Natura 2000 området er ca. 1,6 km På hele det udpegede potentielle vindmølleområde foregår desuden NOVANA artsovervågning for Engsnarre og Trane begge på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Området er et af de vigtigste yngleområder for Engsnarre i Danmark, mens Trane kun er ynglende i Natura 2000 områderne nord og syd for. Derimod er området et vigtigt rasteområde for ynglende Traner fra fuglebeskyttelsesområderne F5 og F6 samt ungfugle. Endvidere er hele området vigtigt raste- og fourageringsområde for Sangsvane, Pibesvane, Stor Regnspove og gæs (primært Grågås). Alle arter er på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Indenfor det udpegede potentielle vindmølleområde er der registreret beskyttet natur i form af beskyttet mose og beskyttet fersk eng. De beskyttede ferske enge er overvejende kulturenge. Enkelte arealer er registreret som naturenge og moser. der har en længere kontinuitet. Desværre har kommunen ingen besigtigelsesdata på arealerne. Det vil derfor være vigtigt med konkrete undersøgelser af de pågældende arealer. Hjørring Kommune har ikke specifikt kendskab til Bilag IV-arter beskyttet efter Habitatdirektivet indenfor det udpegede potentielle vindmølleområde. Potentielt kan der være Odder i vandløbene og derudover kan der i området være Vandflagermus, Dværgflagermus og Skimmelflagermus. Området omkring Gårdbo Sø er registreret som yngle- og opvækstområde for vand- og dværgflagermus. En nærmere kortlægning af arterne og en konsekvensvurdering vil være nødvendig. Forhold der vedrører vandplanen for Hovedopland Nordlige Kattegat og Skagerrak I vandplanen for Hovedopland Nordlige Kattegat og Skagerrak, er Moserenden og Landkanalen, som løber fra vest og syd om Gårdbo Sø og fortsætter øst om Gårdbo Sø, udpeget til, at der skal ske 9

10 ændret vedligehold og restaurering inden Det samme gælder ligeledes for grænsevandløbet Sovkrog Bæk, der ligger nord for Gårdbo Sø og løber øst om søen ind i Frederikshavns Kommune. Det kan på denne baggrund ikke udelukkes at området Gårdbo Sø med tiden vil blive mere vådt, da det kan forventes at der vil blive hyppigere oversvømmelser. Indenfor det udpegede potentielle vindmølleområde er der i vandplan for Hovedopland Nordlige Kattegat og Skagerrak derudover ikke taget stilling til om Gårdbo Sø skal genskabes som sø eller udpeges som stærkt modificeret vandområde. I vandplanen opereres med et søareal på 288 ha. Etablering af vindmøller i området vil hindre en genskabelse af søen. I vandplanen er denne mulighed stadigvæk åben, da der endnu ikke er taget stilling til om området skal udpeges som stærkt modificeret. Eftersom stillingtagen til om søen skal genskabes er udskudt til en senere planperiode, vil etablering af vindmøller i området efter Hjørring Kommunes opfattelse være i strid med miljømålsloven, der understreger, at projekter, der hindre vandplanens målsætning ikke kan godkendes. Vedr. støjfølsom arealanvendelse Hjørring Kommune har tidligere i forbindelse med Frederikshavn Kommunes høring vedr. miljøvurdering af kommuneplantillæg for opstilling af vindmøller truffet afgørelse om, at et areal omkring bygningerne på ejendommen Skagensvej 107 er omfattet af støjfølsom arealanvendelse jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller 3. Ejendommen er beliggende nordvest for vindmølleområdet i en afstand på ca m. Der er i ejendommens bygninger og på arealer omkring bygningerne, primært på østsiden af bygningerne lokaliseret en større turistseværdighed med årlige besøgende, hvor den primære seværdighed er udendørs fremvisning af fritflyvende rovfugle bl.a. ørne og falke (se Med venlig hilsen Niels-Kristian Balle Team Plan Tlf Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Officiel post sendes til 10

11 U D S K R I F T af Økonomiudvalgets forhandlingsprotokol (Åben dagsorden) fra mødet d Planlægning for testpladser til serie 0-møller Sagsfremstilling NHR/SH - ØK Naturstyrelsen har med høringsbrev af 1. juni 2011 udsendt "Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020" med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring frem til 31. august Brevet medfølger som bilag til dagsordenspunktet. Rapport og miljøvurdering er publiceret på denne web-adresse: I rapporten og den tilhørende miljøvurdering identificeres 24 mulige områder til serie 0-møller. Der er tale om, at staten fremmer planlægningen af testpladser ved at identificere mulige områder, fordi det er vanskeligt at finde egnede arealer. Det sker ved at udarbejde en strategisk miljøvurdering af de mulige områder. Høringen af rapporten med den tilhørende miljøvurdering kan betyde, at nogle områder vil udgå. Et af de 24 områder er beliggende i Holstebro Kommune. Det er "Område 108, Stavkær", hvor der ifølge rapporten kan opsættes 2-4 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 200 meter. Afstand mellem møllerne vil være ca meter for møller op til 200 meter. Rapport og miljøvurdering er gennemgået i Teknik og Miljø, hvor der ikke er fundet anledning til ophævelser. Hovedparten af "Område 108" ligger inden for det såkaldte perspektivområde nordøst for Husby, der er udpeget i Kommuneplan 2009 som et potentielt vindmølleområde, mens den øvrige del ligger i kystnærhedszone. Samspillet imellem el-producenter og andres initiativer til at rejse produktionsmøller, såfremt perspektivområdet optages i kommuneplanen som vindmølleområde, og mølleproducenters initiativer omkring testmøller i området, såfremt det ikke udgår som muligt område til serie 0-møller, er drøftet med repræsentanter for Na- 11

12 turstyrelsen, der umiddelbart vurderede, at det i høj grad må være markedsstyret. Indstilling Teknik og Miljø indstiller, at: den foreliggende rapport med tilhørende miljøvurdering tages til efterretning. Supplerende oplysninger Konsekvenser Bilag Tidligere beslutning Beslutning Taget til efterretning. Jens Kristian Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling. Bilag Høringsbrev 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 Kære Mette Kragh Lolland Kommune skal hermed meddele at den politiske udmelding om, at Lolland kommmune ikke kan anbefale projektet Serie 0-møller ved Nøjsomheds Odde. stadig står ved magt. Venlig hilsen Jørgen Nielsen From: Jørgen Nielsen Sent: Friday, April 08, :04 To: CC: BCC: Subject: Lolland Kommune - Politiker Web Vedr. Serie-0 vindmøller TESTPLADSER TIL SERIE-0 VINDMØLLER - Lolland Att.: Eva Svendsen 79 Hej Som lovet hermed Klima-, miljø, og teknikudvalgets afgørelse fra den 7. april Udvalget kunne ikke anbefale at der udlægges områder til Serie-0 møller i Lolland Kommune Vh Jørgen Nielsen 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Fra: Anette Kümpel. Kultur, plan og Fritidsforvaltning Sendt: 30. august :23 Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse Emne: _v1_Bemærkninger til planlægning for testpladser til serie 0-møller.DOC Bemærkninger til planlægning for testpladser til serie 0-møller fra Vesthimmerlands Kommune Naturstyrelsen Det åbne land og Friluftsliv Haraldsgade København Ø Rådhuset, Aars Kultur, Plan og Fritid Sagsnummer: 09/18687 Sagsbeh.: Anette Kümpel Telefon: Mail: Bemærkninger til planlægning for testpladser til serie 0-møller Vesthimmerlands Kommune fremsætter hermed bemærkninger til Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020 med tilhørende miljøvurdering. Materialet er behandlet på Byrådsmøde den 25. august Indledningsvis ønsker Byrådet i Vesthimmerlands Kommune fortsat at tilkendegive sin positive interesse for at placere et testcenter for store vindmøller ved Nørrekær Enge (ID nr. 16 Øst for Tolstrup), dog med følgende bemærkninger: I området ved Nørrekær Enge blev der i 2009 etableret en vindmøllepark, der består af 13 vindmøller med en totalhøjde på 128 meter. Vindmølleparken er afmærket med middelintensivt hvide blinkende lys på møllerne i hver ende af rækken samt på den midterste mølle. Lysafmærkningen har været til stor gene for de omboende og årsag til gentagne klager herfra, hvorfor Byrådet i Vesthimmerlands Kommune ikke kan acceptere de krav, der stilles til lysafmærkning af serie 0-møller. Der skal findes en anden teknisk løsning, inden der opstilles møller i området. Den eksisterende vindmøllepark ved Nørrekær Enge vurderes til at være en af Danmarks bedste produktionssites, hvorfor Byrådet i Vesthimmerlands Kommune ønsker, at der skal ske en reduktion i områdeafgrænsningen for ID nr. 16. Byrådet i Vesthimmerlands Kommune ønsker derved at sikre at energiudnyttelsen i den eksisterende vindmøllepark ikke forringes. Byrådet konstaterer, at Naturstyrelsen alene har udtaget området i Aalborg Kommune (ID nr. 34) ud fra samme hensyn. I lighed med øvrige vindmølle-projekter ønsker Byrådet i Vesthimmerlands Kommune også at stille krav om at opstilling af serie 0-møller skal være omfattet af VE-lovens regler om køberet og værditabsordning. Begrundelsen herfor er bl.a. at naboer til serie 0-møller i væsentlig grad 28

29 vil opleve møllernes visuelle påvirkning af landskabet og hermed deres ejendom og at den incitamentsstruktur, der er i VE-loven bør gælde alle vindmøller. I forhold til den videre proces vil Byrådet i Vesthimmerlands Kommune sikre sig, at der i udarbejdelsen af den efterfølgende VVM-redegørelse medtages følgende: At transportruterne fastlægges og vurderes. Der bør være fokus på vejadgang og trafiksikkerhed ligesom der stilles krav om vejsyn, herunder indgåelse af aftaler om udbedring af evt. påførte skader på vejnettet. At der skal sikres mulighed for udvidelse af ny planlagt kyllingefarm. I Vesthimmerlands Kommune arbejdes der pt med godkendelse af stor kyllingefarm beliggende på Nørrekærsvej (matr.nr. 158F og 162D, begge Nørrekær Enge). Kyllingefarmen forventes at få et bebygget areal på 2 x m 2. At støjforhold herunder også kommende krav om lavfrekvent støj fastlægges og vurderes. Det er kommunens erfaring, at på trods af at støjniveauet overholdes generer støjen naboer, der påvirkes af db(a). Ved serie 0-møller (som er væsentlig højere) forventer Vesthimmerlands Kommune derfor en yderligere spredning af støjen. Området er beliggende indenfor fjernbeskyttelseszone for Næsborg Kirke, jf. Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune. Det skal derfor dokumenteres at opførelse af serie 0-møller ikke tilsidesætter hensynet til kirkens betydning som monument i landskabet. Det vurderes, at der er risiko for at opførelse af serie 0-møller ved Nørrekær Enge forudsætter dispensationer fra naturbeskyttelseslovens 3. Det skal for god ordens skyld oplyses, at Vesthimmerlands Kommune i tidligere vindmøllesager har stillet krav om etablering af erstatningsnatur. Afslutningsvis forbeholder Byrådet i Vesthimmerlands Kommune sig ret til at arbejde videre med planlægningen af et andet vindmølleprojekt i samme område. Med venlig hilsen Knud Kristensen Borgmester 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 Fra: Dir-sek Sendt: 31. august :17 Til: Grønnegaard, Helga Cc: Lotte Ebert Jensen (LEN) Emne: SV: Høring af "Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020" med tilhørende miljøvurdering Til Naturstyrelsen Banedanmark har gennemgået rapporten i forhold til vindmøllernes afstand til jernbanen, som vi mener er det eneste kriterium i miljøvurderingen af interesse for Banedanmark. Vi kan konstatere, at der for de fleste af de udpegede områder gælder, at der er meget langt til nærmeste jernbane. Der er dog tre områder som afgrænsningsmæssigt kommer tættere på jernbanen end 1000 m. Heraf udgør de to områder ikke noget problem. Men for testområde 197 Tandkær, vest for Tønderbanen mellem Døstrup og Skærbæk vurderes det, at afstanden fra testområdets østspids mod jernbanen i hvert fald er under møllehøjden på 200 m, og som derfor bør vurderes jf. nyt afstandskrav vindmøller til jernbane = 1 gang møllens totalhøjde målt fra nærmeste spors midte. For så vidt angår andre jernbaneprojekter ligger disse for tiden primært i tilknytning til eksisterende baner (ekstra spor, nedlæggelse af overkørsler mm.), og da testpladserne ligger et stykke fra jernbanen er der heller ikke konflikt med disse projekter. Med venlig hilsen Anders Fink Direktionsassistent Banedanmark Direktionssekretariatet T:

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 Fra: Ole Pedersen Sendt: 16. september :37 Til: Uffe Ærboe Christiansen Cc: Grønnegaard, Helga; Kenneth Hinze Emne: SV: Høring af "Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020" med tilhørende miljøvurdering Hej Uffe, Jeg kan se at de 24 udvalgte mulige placeringer af serie 0 vindmøller er en delmængde af de oprindelige 68 lokaliteter som har været behandlet af os i marts måned. Dette materiale giver derfor ikke anledning til yderligere bemærkninger ud over det der allerede er nævnt i vort brev af 31. marts 2011 vedr. de oprindelige 68 mulige pladser. Med venlig hilsen O. Pedersen Trafikstyrelsen 45

46 Fra: PLA-KVA Sendt: 15. august :21 Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; Grønnegaard, Helga Cc: PLA-VPO; PLA-VPO-VMA; Klavs Hybel Bräuner; Birgitte Henriksen; Ole Kirk; Helga Theil Thomsen; PLA-KVA; PLA Emne: Høring af "Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020" med tilhørende miljøvurdering Vedhæftede filer: Høringssvar.docx Naturstyrelsen, Det åbne land og friluftsliv, beder den 1. juni 2011 (J.nr. NST ) om Vejdirektoratets eventuelle bemærkninger til Rapport om planlægning for testvindmøller frem mod Vejdirektoratet har tidligere med vedlagte brev af 16. marts 2011 (dokument 10/11777) fremsendt bemærkninger til et antal potentielle opstillingsområder omfattet af ovennævnte rapport. Til områderne i den nu fremlagte rapport har Vejdirektoratet bemærkninger vedrørende områderne 197, 65, 66, 67 og 181, hvortil Vejdirektoratet kan henholde sig: Den østligste del af område 197 er beliggende tæt på hovedlandevej, Rute 11, som er landsdelsforbindelse trafikeret med tung og hurtigkørende trafik. Ved opstilling af møller i dette område må det i den videre planlægning sikres, at møllernes holdes i en passende afstand fra vejen. Med hensyn til områderne 65, 66, 67 og 181 skal Vejdirektoratet henlede opmærksomheden på den i gangværende forundersøgelse af mulighederne for en udbygning af Rute 11 på strækningen Tønder-Esbjerg. Når den igangsatte forundersøgelse, er afsluttet i 2012 vil vejinteressezonen formentlig kunne indskrænkes væsentligt. Der vil derefter kunne ses bort fra statslige vejinteresser ved en del af nævnte testområder. Vejdirektoratet kan gøre opmærksom på, at Naturstyrelen, Odense, er inddraget i undersøgelsen af Rute 11. Venlig hilsen CAMILLA ØRNEBJERG JENSEN Chefsekretær Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon

47 47

48 48

49 Til Kommunalbestyrelsen Holstebro Kommune og Naturstyrelsen Lokalforeningen BY og LAND i Ulfborg Vemb området gør indsigelse imod udpegning af Stavkær området ved Nissum Fjord som mulig testplads for 2 4 testmøller i serien O møller på op til 200 meters højde. Der planlægges en afstand på 480 til 800 meter mellem møllerne. De uberørte og åbne landbrugsenge med habitatsområde og kystnære arealer vil lide uoprettelig skade, så længe disse møller skal fungere. Vor forening tager afstand fra, at Naturstyrelsen vender tilbage til det allerede afviste område, som Holstebro Kommune i oktober 2010 gav en negativ vurdering, da styrelsen spurgte til egnede områder til test møller. Foreningen tager skarpt afstand fra teknik og miljø udvalgets svar til Naturstyrelsen, hvori det hedder: Der er ikke fundet anledning til ophævelser. Det er vores opfattelse, at lokalpolitikerne dermed skifter mening og nu indbyder de statslige myndigheder til at udpege området definitivt. BY og LAND finder det endvidere ude af trit med den gode borger dialog og princippet om offentlighed i forvaltningen, at der ikke er udsendt nogen form for meddelelse til specielle interessegrupper eller naboer, når der er tale om et voldsomt og langvarigt indgreb i naturen. 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 Til Naturstyrelsen og Kommunalbestyrelsen Holstebro Kommune Vi bor på Ondaftenvej 8 i Husby, og vi vil hermed gøre indsigelse mod udpegning af Stavkær enge (område 108) som testplads for testmøller på op til 200 meters højde. Begrundelse: Området er et enestående engområde med vidt udsyn, som er elsket af fastboende og turister, som besøger området. Man kan uhindret se Måbjerg værket i klart vejr med det blotte øje. Det er det eneste sted omkring Nissum Fjord, som ikke er domineret af vindmøller. Det er et fantastisk sted at opleve fugleliv som f. eks. grågæs i tusindvis og hejrekoloni. Vi har også ofte hørt rørdrummen. Det er vanskeligt at forestille sig så store vindmøller midt i et rekreativt område, som besøges af så mange turister, som vi alle er mere eller mindre afhængige af, da de bidrager godt i kommunekassen. Vi skal passe på dette enestående område, vi skal passe på de resurser, vi har. Vi forstår heller ikke hvorfor Holstebro Kommune nu åbenbart har en anden holdning til dette område, end man havde i oktober 2010, da man gav en negativ vurdering, da styrelsen ville udpege egnede områder til testmøller. Det passer i vores optik ikke sammen, når et område er udpeget som rekreativt område, og man så også vil bruge det som testplads for kæmpemøller. I dette lave område, hvor der ikke er forstyrrende objekter, bortset fra møllerne ved Ulfborg, vil så store møller virkelig dominere. Endvidere finder vi det kritisabelt, at beboere i området ikke bliver underrettet, når så store indgreb er på tegnebrættet. Venlig hilsen Tage Sørensen og Birte Ranthe Ondaftenvej 8, Husby 6990 Ulfborg 75

76 76

77 77

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 787-1 er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport.

Kommuneplantillæg nr. 787-1 er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport. Thisted Kommune Teknisk Forvaltning 7760 Hurup Thy Vedr.: Kommuneplan samt vindmølleplan Foreningen imod kæmpevindmøller ved Nørhå Sø (i det følgende kaldet foreningen) har følgende indsigelser og bemærkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 32-T-21.01 (Vedtaget)

Lokalplan nr. 32-T-21.01 (Vedtaget) Lokalplan nr. 32-T-21.01 (Vedtaget) Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund og formål Kommuneplantillæg nr. 7 til kommuneplan 2013-25 er udarbejdet for at give mulighed for at udvide vindmølleparken ved Nejst

Læs mere

15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN

15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN Afgørelse i sag om Varde

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 TEKNIK OG MILJØ Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forsidebilledet viser forslag med to vindmøller set fra Bakkendrupvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/116. 2. Lovgivning og materiale om vindmølleplanlægning...6/116

Indholdsfortegnelse. Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/116. 2. Lovgivning og materiale om vindmølleplanlægning...6/116 Indholdsfortegnelse Vindmølletemaplan...1/116 Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/116 1. Indledning...3/116 Mål for vindmølleplanlægning...4/116 Statslige mål for vindmøller...4/116 Mål for vindmøller

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med ikke teknisk resumé af VVM-redegørelse

Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med ikke teknisk resumé af VVM-redegørelse Vindmøllepark ved Kappel, Lolland Kommune Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med ikke teknisk resumé af VVM-redegørelse (Kommuneplantillæg nr. 360-18, Lolland Kommune) Del 2 VVM-redegørelse Juli 2009

Læs mere

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune FORSLAG LOKALPLAN NR. 176 Thyborøn Havn Thyborøn Lemvig Kommune LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg August 2014 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel FORSLAG Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-21 - Forsøgsvindmøller ved Kappel Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 4. august 2009 FORSLAG

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-500-00466 Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen.

Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen. Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen. Dette notat er en sammenfatning af idéer og forslag i forhøringsfasen til råstofplan 2012 samt regionens besvarelser

Læs mere

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (Sendes pr. mail til nmkn@nmkn.dk og c.c. til Jette Rosenkvist Jørgensen jerjo@nmkn.dk) Svar på klage over endelig vedtagelse af lokalplan

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015)

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Februar 2015 Udgiver: Kerteminde Kommune

Læs mere