Høringssvar fra berørte myndigheder om potentielle arealer til serie 0-møller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar fra berørte myndigheder om potentielle arealer til serie 0-møller"

Transkript

1 Høringssvar fra berørte myndigheder om potentielle arealer til serie 0-møller Bidrag modtaget fra flg. kommuner: 1. Esbjerg Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Holstebro Kommune Jammerbugt Kommune Mariagerfjord Kommune Lolland Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Thisted Kommune Tønder Kommune Varde Kommune Vesthimmerland Kommune Vordingborg Kommune Aalborg Kommune Bidrag modtaget fra flg. øvrige myndigheder: 15. Banedanmark Forsvarsministeriet Kulturarvsstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Trafikstyrelsen Vejdirektoratet Andre bidrag: 21. Lokalforeningen By og Land Dahl Advokatfirma Danmarks Naturfredningsforening Dansk Vindenergi Friluftsrådet Tage Sørensen og Birte Ranthe, Holstebro Ørneresservatet... 76

2 2

3 3

4 4

5 5

6 Fra: Niels-Kristian Balle Sendt: 8. september :24 Til: Kragh, Mette (NST) Emne: tilbagemelding vedr. offentlig høring af rapport om testpladser til serie0-møller fra Hjørring Kommune ID-nr. 90 Vedr. vindmølleplanudpegning Indledningsvis kan det oplyses, at område ID-nr. 90 ikke er udpeget som vindmølleområde i Kommuneplan Hjørring Et område med en større afgrænsning (afgrænset af min. afstand til nabobebyggelse med bolig på 600 m) indgik i de første overvejelser om udpegning af potentielle vindmølleområder i forhold til kommuneplanudkastet i 2008, men udgik i de efterfølgende analyser, som nedenstående rekapituleres. Område 1 - Trudslev Kær ved Vrensted Placeringen er delvist sammenfaldende med et område, som Nordjyllands Amt havde med i forslag til regionplantillæg 198 for vindmølleplanlægning i Nordjyllands Amt med henblik på skrotning af uheldigt opstillede møller og opstilling af erstatningskapacitet. I forbindelse med den offentlige høring af forslaget gjorde bl.a. Løkken-Vrå og Pandrup Kommuner samt Skov- og Naturstyrelsen indsigelse mod området ved Vrensted. Løkken-Vrå Kommune begrundede indsigelsen med, at 111 m høje vindmøller ikke på nogen måde ville kunne indpasses hensynsfuldt i et meget fladt landskab. Pandrup Kommune begrundede indsigelsen med, at det ikke var tilstrækkeligt dokumenteret, at det var fornuftigt at nedtage 6 uheldigt opstillede møller og erstatte dem med andre, større møller samme sted, samt at en kommende vindmøllepark ville strække sig over 2 km mod 0,5 km for den nuværende park. Skov- og Naturstyrelsen begrundede indsigelsen med, at etableringen af vindmølleparken ved Vrensted ville påvirke kulturlandskabet omkring Børglum Kloster markant i uacceptabelt omfang. Statens indsigelse var et veto, hvorefter Nordjyllands Amt efter drøftelse med styrelsen valgte at udtage området ved Vrensted, som dermed ikke indgik i det vedtagne regionplantillæg. Amtets forslag omhandlede 7 møller med en totalhøjde på 111 m opstillet på én linje med en indbyrdes afstand på 320 meter. Afstanden fra den nordligste mølle til Børglum Kloster var ca. 4,6 km., og afstanden fra den sydligste mølle til klostret var ca. 5,0 km. Der er som beskrevet ovenfor i forvejen 6 mindre/ældre vindmøller i området, der i amtets regionplantillæg nr. 198 er udpeget som uheldigt opstillede, og det vil i så fald være en planlægningsmæssig forudsætning, at disse nedtages, før de nye møller opstilles. Denne forudsætning indgik ligeledes i amtets forslag. Miljøministeriet har på Hjørring Kommunes telefoniske henvendelse i 2008 tilkendegivet, at der skal væsentlige og tungtvejende nye argumenter til, før staten vil ændre holdning, således at Hjørring Kommune kan inddrage dette område i en vindmølleplanlægning. Vedr. kulturarv Hjørring Kommune var i udpeget som kulturarvskommune, og kommunen lægger fortsat stor vægt på kulturarven, hvilket bl.a. fremgår af Kommuneplan Hjørring Det er Byrådets erklærede mål for kulturarven, At sikre synlighed af kirker, markante fortidsminder og fredede bygninger og anlæg som tydelige kendingsmærker i landskabet; sløring og forringelse ved placering af byggeri, tekniske anlæg, skovrejsning m.v. i nærheden skal så vidt muligt undgås. Sløring sker ikke kun ved at beplantning eller lignende gemmer kulturarvssteder og -elementer. Nye anlæg som siloer, gylletanke, vindmøller, store haller eller andet byggeri kan alene ved deres stør- 6

7 relse dominere den visuelle oplevelse af landskab og kulturarv på en måde, så kulturarvsværdier mister synlighed, selvom de i ikke fysisk er fjernet eller skjult. Børglum Kloster og det omkringliggende område er udpeget som særligt værdifuldt kulturmiljø. Der henvises i øvrigt til kommuneplan retningslinie vedr. Beskyttelse af de værdifulde kulturmiljøer. Vedr. landskabet omkring Børglum Kloster Børglum Kloster præger et stort landskabsrum med sin højtliggende placering på en morænebakke. Fra toppen af bakkedraget er der udsigt mod alle verdenshjørner. Og samtidig er der fra meget stor afstand indkig mod Børglum Kloster. Den markante bakke opleves i stor kontrast til de flade omgivende landbrugsarealer særligt mod vest og syd. Det omkringliggende landskab knytter sig til klostret. Ligesom der fra klostret og ud i landskabet er stor visuel kontakt. Bygningerne er imponerende, med stor landskabelig tyngde og med historiens vingesus omkring sig. Særlige værdier: Et stærkt orienteringspunkt og landmærke i landskabet Repræsenterer vendsysselsk kultur fra 1100-tallet og fremefter Udgør et selvstændigt landskabselement af meget stor betydning Børglum Kloster rummer som historisk element og monument en stor og vigtig kilde til fælles identitet og historiefortælling i Hjørring kommune. Børglum Kloster tilfører yderligere som markant landskabeligt element egnen et vartegn af format. Vedr. naturplanlægning Indenfor det udpegede potentielle areal (den med rødt viste afgrænsning på det udsendte kortbilag) er der registreret beskyttet natur i form af beskyttet mose og beskyttet fersk eng. De beskyttede naturarealer har lang kontinuitet, og en del af det beskyttede engareal er natureng. Desværre har kommunen ingen besigtigelsesdata på arealerne, men det vurderes at de kan være af høj botanisk værdi. Det vil derfor være vigtigt med konkrete undersøgelser af de pågældende arealer. Hjørring Kommune har ingen kommentarer i forhold til Natura 2000, da der fra det potentielle areal til nærmeste Natura 2000 områder i kommunen er en afstand på ca. 10,0 km (område H7 Rubjerg Knude og Lønstrup Klint) og til nærmeste område i havet er en afstand på ca. 6,5 km (område H 202 Lønstrup Rødgrund). Hjørring Kommune har ikke kendskab til Bilag IV-arter beskyttet efter Habitatdirektivet indenfor det udpegede potentielle areal. Store dele af det potentielle areal kan vise sig at være problematisk ift. de kommende Vandplaner. Nybæk som det udpegede potentielle areal grænser op til og som er kommunegrænse til Jammerbugt Kommune lever p.t. ikke op til målsætningen om god økologisk tilstand. Det er foreløbigt vurderet, at der skal ske genslyngning af store dele af vandløbet, hvis det skal kunne leve op til målsætningerne i vandrammedirektivet og i de kommende vandplaner. Derudover vil der skulle tages højde for eventuelle oversvømmelser også jf. de kommende vandplaner. Afsluttende skal det anbefales, at et eventuelt mølleprojekt udformes, så det ikke umuliggør en eventuel genetablering af Ingstrup Sø på et eller andet tidspunkt i møllernes levetid. 7

8 Vedr. støjfølsom arealanvendelse Langs Bådstedhedevej nord øst for den sydlige del af vindmølleområdet til 200 m møller ligger det langs vejen over en strækning på ca m 20 ejendomme med bolig i en afstand på indtil ca. 800 m fra vindmølleområdet. Hjørring Kommune har ikke taget stilling til om der er tale om støjfølsom arealanvendelse jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller 3. Orientering af Jammerbugt Kommune Området er beliggende delvist i Hjørring Kommune umiddelbart nord for kommunegrænsen og delvist i Jammerbugt Kommune umiddelbart syd for kommunegrænsen. Hjørring Kommune har på denne baggrund orienteret Jammerbugt Kommune om den modtagne høring. Det er aftalt, at Jammerbugt Kommune fremsender eventuelle bemærkninger til Landsplanområdet. Kopi af denne tilbagemelding er ligeledes sendt til Jammerbugt Kommune. ID-nr. 53 Vedr. vindmølleplanudpegning Indledningsvis kan det oplyses, at område ID-nr. 53 ikke er udpeget som vindmølleområde i Kommuneplan Hjørring Vedr. kulturarv Hjørring Kommune var i udpeget som kulturarvskommune, og kommunen lægger fortsat stor vægt på kulturarven, hvilket bl.a. fremgår af Kommuneplan Hjørring Det er Byrådets erklærede mål for kulturarven, At sikre synlighed af kirker, markante fortidsminder og fredede bygninger og anlæg som tydelige kendingsmærker i landskabet; sløring og forringelse ved placering af byggeri, tekniske anlæg, skovrejsning m.v. i nærheden skal så vidt muligt undgås. Sløring sker ikke kun ved at beplantning eller lignende gemmer kulturarvssteder og -elementer. Nye anlæg som siloer, gylletanke, vindmøller, store haller eller andet byggeri kan alene ved deres størrelse dominere den visuelle oplevelse af landskab og kulturarv på en måde, så kulturarvsværdier mister synlighed, selvom de i ikke fysisk er fjernet eller skjult. Gaardbo Sø og det omkringliggende område er udpeget som særligt værdifuldt kulturmiljø. Kulturmiljøet udgøres af Gaardbogård (nyere herregård), landindvinding (tørlægning af Gaardbo Sø bl.a. med etablering af dræningskanaler, diger og pumpehus) og plantage. Der henvises i øvrigt til kommuneplan retningslinie vedr. Beskyttelse af de værdifulde kulturmiljøer. Vedr. landskabet omkring Gaardbo Sø Området ved den oprindeligt største sø i Nordjylland er et af de få steder i Danmark hvor der er uhindret udsyn milevidt ud til horisonten. Søens tørlagte søbund omgivet af en ringkanal og dige ligger træløs hen uden hverken læhegn eller vildtplantninger. Her er landskabsbilledet som i gamle dages Nordjylland. Vedr. naturplanlægning 8

9 Den del af det udpegede potentielle vindmølleområde, der ligger i Hjørring Kommune, er udpeget som potentielt naturområde med mulighed for at genskabe Gårdbo Sø. Før dræningen var det Vendsyssels største sø på ha. I de potentielle naturområder skal der enten skabes nye naturområder eller genskabes forsvundne naturområder. Kommunen fastsætter mål for de udpegede områder. Disse mål beskriver hvilken naturtype, der skal opnås, og hvilken strategi der skal bruges for at skabe netop denne naturtype. Genskabelse af Gårdbo Sø vil kunne tiltrække flere arter som vi internationalt er forpligtiget til at forbedre levestederne for Opsætning af vindmøller i området vil derfor stride imod Hjørring Kommunes planlægning jf. kommuneplanen Hele det potentielle udpegede vindmølleområde er udpeget som økologisk forbindelse henholdsvis for åbne områder og våd natur. Åbne områder (Uden skov, hegn og lignende), der er særligt værdifulde for rastende fugle. Det udpegede potentielle vindmølleområde ligger mellem to Natura 2000 områder: nord for ligger Natura 2000-område nr. 2 / Fuglebeskyttelsesområde F5 og her er Rørdrum, Hedehøg, Trane, Plettet Rørvagtel, Hjejle, Tinksmed, Natravn, Hedelærke, Markpiper, Rødrygget Tornskade på udpegningsgrundlaget. Korteste afstand mellem det udpegede potentielle område og Natura 2000 området er ca. 2,1 km. syd for ligger Natura 2000-område nr. 3 / Fuglebeskyttelsesområde F6 og her er Trane, Tinksmed, Mosehornugle og Rødrygget Tornskade på udpegningsgrundlaget. Korteste afstand mellem det udpegede potentielle område og Natura 2000 området er ca. 1,6 km På hele det udpegede potentielle vindmølleområde foregår desuden NOVANA artsovervågning for Engsnarre og Trane begge på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Området er et af de vigtigste yngleområder for Engsnarre i Danmark, mens Trane kun er ynglende i Natura 2000 områderne nord og syd for. Derimod er området et vigtigt rasteområde for ynglende Traner fra fuglebeskyttelsesområderne F5 og F6 samt ungfugle. Endvidere er hele området vigtigt raste- og fourageringsområde for Sangsvane, Pibesvane, Stor Regnspove og gæs (primært Grågås). Alle arter er på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Indenfor det udpegede potentielle vindmølleområde er der registreret beskyttet natur i form af beskyttet mose og beskyttet fersk eng. De beskyttede ferske enge er overvejende kulturenge. Enkelte arealer er registreret som naturenge og moser. der har en længere kontinuitet. Desværre har kommunen ingen besigtigelsesdata på arealerne. Det vil derfor være vigtigt med konkrete undersøgelser af de pågældende arealer. Hjørring Kommune har ikke specifikt kendskab til Bilag IV-arter beskyttet efter Habitatdirektivet indenfor det udpegede potentielle vindmølleområde. Potentielt kan der være Odder i vandløbene og derudover kan der i området være Vandflagermus, Dværgflagermus og Skimmelflagermus. Området omkring Gårdbo Sø er registreret som yngle- og opvækstområde for vand- og dværgflagermus. En nærmere kortlægning af arterne og en konsekvensvurdering vil være nødvendig. Forhold der vedrører vandplanen for Hovedopland Nordlige Kattegat og Skagerrak I vandplanen for Hovedopland Nordlige Kattegat og Skagerrak, er Moserenden og Landkanalen, som løber fra vest og syd om Gårdbo Sø og fortsætter øst om Gårdbo Sø, udpeget til, at der skal ske 9

10 ændret vedligehold og restaurering inden Det samme gælder ligeledes for grænsevandløbet Sovkrog Bæk, der ligger nord for Gårdbo Sø og løber øst om søen ind i Frederikshavns Kommune. Det kan på denne baggrund ikke udelukkes at området Gårdbo Sø med tiden vil blive mere vådt, da det kan forventes at der vil blive hyppigere oversvømmelser. Indenfor det udpegede potentielle vindmølleområde er der i vandplan for Hovedopland Nordlige Kattegat og Skagerrak derudover ikke taget stilling til om Gårdbo Sø skal genskabes som sø eller udpeges som stærkt modificeret vandområde. I vandplanen opereres med et søareal på 288 ha. Etablering af vindmøller i området vil hindre en genskabelse af søen. I vandplanen er denne mulighed stadigvæk åben, da der endnu ikke er taget stilling til om området skal udpeges som stærkt modificeret. Eftersom stillingtagen til om søen skal genskabes er udskudt til en senere planperiode, vil etablering af vindmøller i området efter Hjørring Kommunes opfattelse være i strid med miljømålsloven, der understreger, at projekter, der hindre vandplanens målsætning ikke kan godkendes. Vedr. støjfølsom arealanvendelse Hjørring Kommune har tidligere i forbindelse med Frederikshavn Kommunes høring vedr. miljøvurdering af kommuneplantillæg for opstilling af vindmøller truffet afgørelse om, at et areal omkring bygningerne på ejendommen Skagensvej 107 er omfattet af støjfølsom arealanvendelse jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller 3. Ejendommen er beliggende nordvest for vindmølleområdet i en afstand på ca m. Der er i ejendommens bygninger og på arealer omkring bygningerne, primært på østsiden af bygningerne lokaliseret en større turistseværdighed med årlige besøgende, hvor den primære seværdighed er udendørs fremvisning af fritflyvende rovfugle bl.a. ørne og falke (se Med venlig hilsen Niels-Kristian Balle Team Plan Tlf Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Officiel post sendes til 10

11 U D S K R I F T af Økonomiudvalgets forhandlingsprotokol (Åben dagsorden) fra mødet d Planlægning for testpladser til serie 0-møller Sagsfremstilling NHR/SH - ØK Naturstyrelsen har med høringsbrev af 1. juni 2011 udsendt "Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020" med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring frem til 31. august Brevet medfølger som bilag til dagsordenspunktet. Rapport og miljøvurdering er publiceret på denne web-adresse: I rapporten og den tilhørende miljøvurdering identificeres 24 mulige områder til serie 0-møller. Der er tale om, at staten fremmer planlægningen af testpladser ved at identificere mulige områder, fordi det er vanskeligt at finde egnede arealer. Det sker ved at udarbejde en strategisk miljøvurdering af de mulige områder. Høringen af rapporten med den tilhørende miljøvurdering kan betyde, at nogle områder vil udgå. Et af de 24 områder er beliggende i Holstebro Kommune. Det er "Område 108, Stavkær", hvor der ifølge rapporten kan opsættes 2-4 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 200 meter. Afstand mellem møllerne vil være ca meter for møller op til 200 meter. Rapport og miljøvurdering er gennemgået i Teknik og Miljø, hvor der ikke er fundet anledning til ophævelser. Hovedparten af "Område 108" ligger inden for det såkaldte perspektivområde nordøst for Husby, der er udpeget i Kommuneplan 2009 som et potentielt vindmølleområde, mens den øvrige del ligger i kystnærhedszone. Samspillet imellem el-producenter og andres initiativer til at rejse produktionsmøller, såfremt perspektivområdet optages i kommuneplanen som vindmølleområde, og mølleproducenters initiativer omkring testmøller i området, såfremt det ikke udgår som muligt område til serie 0-møller, er drøftet med repræsentanter for Na- 11

12 turstyrelsen, der umiddelbart vurderede, at det i høj grad må være markedsstyret. Indstilling Teknik og Miljø indstiller, at: den foreliggende rapport med tilhørende miljøvurdering tages til efterretning. Supplerende oplysninger Konsekvenser Bilag Tidligere beslutning Beslutning Taget til efterretning. Jens Kristian Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling. Bilag Høringsbrev 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 Kære Mette Kragh Lolland Kommune skal hermed meddele at den politiske udmelding om, at Lolland kommmune ikke kan anbefale projektet Serie 0-møller ved Nøjsomheds Odde. stadig står ved magt. Venlig hilsen Jørgen Nielsen From: Jørgen Nielsen Sent: Friday, April 08, :04 To: CC: BCC: Subject: Lolland Kommune - Politiker Web Vedr. Serie-0 vindmøller TESTPLADSER TIL SERIE-0 VINDMØLLER - Lolland Att.: Eva Svendsen 79 Hej Som lovet hermed Klima-, miljø, og teknikudvalgets afgørelse fra den 7. april Udvalget kunne ikke anbefale at der udlægges områder til Serie-0 møller i Lolland Kommune Vh Jørgen Nielsen 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Fra: Anette Kümpel. Kultur, plan og Fritidsforvaltning Sendt: 30. august :23 Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse Emne: _v1_Bemærkninger til planlægning for testpladser til serie 0-møller.DOC Bemærkninger til planlægning for testpladser til serie 0-møller fra Vesthimmerlands Kommune Naturstyrelsen Det åbne land og Friluftsliv Haraldsgade København Ø Rådhuset, Aars Kultur, Plan og Fritid Sagsnummer: 09/18687 Sagsbeh.: Anette Kümpel Telefon: Mail: Bemærkninger til planlægning for testpladser til serie 0-møller Vesthimmerlands Kommune fremsætter hermed bemærkninger til Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020 med tilhørende miljøvurdering. Materialet er behandlet på Byrådsmøde den 25. august Indledningsvis ønsker Byrådet i Vesthimmerlands Kommune fortsat at tilkendegive sin positive interesse for at placere et testcenter for store vindmøller ved Nørrekær Enge (ID nr. 16 Øst for Tolstrup), dog med følgende bemærkninger: I området ved Nørrekær Enge blev der i 2009 etableret en vindmøllepark, der består af 13 vindmøller med en totalhøjde på 128 meter. Vindmølleparken er afmærket med middelintensivt hvide blinkende lys på møllerne i hver ende af rækken samt på den midterste mølle. Lysafmærkningen har været til stor gene for de omboende og årsag til gentagne klager herfra, hvorfor Byrådet i Vesthimmerlands Kommune ikke kan acceptere de krav, der stilles til lysafmærkning af serie 0-møller. Der skal findes en anden teknisk løsning, inden der opstilles møller i området. Den eksisterende vindmøllepark ved Nørrekær Enge vurderes til at være en af Danmarks bedste produktionssites, hvorfor Byrådet i Vesthimmerlands Kommune ønsker, at der skal ske en reduktion i områdeafgrænsningen for ID nr. 16. Byrådet i Vesthimmerlands Kommune ønsker derved at sikre at energiudnyttelsen i den eksisterende vindmøllepark ikke forringes. Byrådet konstaterer, at Naturstyrelsen alene har udtaget området i Aalborg Kommune (ID nr. 34) ud fra samme hensyn. I lighed med øvrige vindmølle-projekter ønsker Byrådet i Vesthimmerlands Kommune også at stille krav om at opstilling af serie 0-møller skal være omfattet af VE-lovens regler om køberet og værditabsordning. Begrundelsen herfor er bl.a. at naboer til serie 0-møller i væsentlig grad 28

29 vil opleve møllernes visuelle påvirkning af landskabet og hermed deres ejendom og at den incitamentsstruktur, der er i VE-loven bør gælde alle vindmøller. I forhold til den videre proces vil Byrådet i Vesthimmerlands Kommune sikre sig, at der i udarbejdelsen af den efterfølgende VVM-redegørelse medtages følgende: At transportruterne fastlægges og vurderes. Der bør være fokus på vejadgang og trafiksikkerhed ligesom der stilles krav om vejsyn, herunder indgåelse af aftaler om udbedring af evt. påførte skader på vejnettet. At der skal sikres mulighed for udvidelse af ny planlagt kyllingefarm. I Vesthimmerlands Kommune arbejdes der pt med godkendelse af stor kyllingefarm beliggende på Nørrekærsvej (matr.nr. 158F og 162D, begge Nørrekær Enge). Kyllingefarmen forventes at få et bebygget areal på 2 x m 2. At støjforhold herunder også kommende krav om lavfrekvent støj fastlægges og vurderes. Det er kommunens erfaring, at på trods af at støjniveauet overholdes generer støjen naboer, der påvirkes af db(a). Ved serie 0-møller (som er væsentlig højere) forventer Vesthimmerlands Kommune derfor en yderligere spredning af støjen. Området er beliggende indenfor fjernbeskyttelseszone for Næsborg Kirke, jf. Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune. Det skal derfor dokumenteres at opførelse af serie 0-møller ikke tilsidesætter hensynet til kirkens betydning som monument i landskabet. Det vurderes, at der er risiko for at opførelse af serie 0-møller ved Nørrekær Enge forudsætter dispensationer fra naturbeskyttelseslovens 3. Det skal for god ordens skyld oplyses, at Vesthimmerlands Kommune i tidligere vindmøllesager har stillet krav om etablering af erstatningsnatur. Afslutningsvis forbeholder Byrådet i Vesthimmerlands Kommune sig ret til at arbejde videre med planlægningen af et andet vindmølleprojekt i samme område. Med venlig hilsen Knud Kristensen Borgmester 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 Fra: Dir-sek Sendt: 31. august :17 Til: Grønnegaard, Helga Cc: Lotte Ebert Jensen (LEN) Emne: SV: Høring af "Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020" med tilhørende miljøvurdering Til Naturstyrelsen Banedanmark har gennemgået rapporten i forhold til vindmøllernes afstand til jernbanen, som vi mener er det eneste kriterium i miljøvurderingen af interesse for Banedanmark. Vi kan konstatere, at der for de fleste af de udpegede områder gælder, at der er meget langt til nærmeste jernbane. Der er dog tre områder som afgrænsningsmæssigt kommer tættere på jernbanen end 1000 m. Heraf udgør de to områder ikke noget problem. Men for testområde 197 Tandkær, vest for Tønderbanen mellem Døstrup og Skærbæk vurderes det, at afstanden fra testområdets østspids mod jernbanen i hvert fald er under møllehøjden på 200 m, og som derfor bør vurderes jf. nyt afstandskrav vindmøller til jernbane = 1 gang møllens totalhøjde målt fra nærmeste spors midte. For så vidt angår andre jernbaneprojekter ligger disse for tiden primært i tilknytning til eksisterende baner (ekstra spor, nedlæggelse af overkørsler mm.), og da testpladserne ligger et stykke fra jernbanen er der heller ikke konflikt med disse projekter. Med venlig hilsen Anders Fink Direktionsassistent Banedanmark Direktionssekretariatet T:

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 Fra: Ole Pedersen Sendt: 16. september :37 Til: Uffe Ærboe Christiansen Cc: Grønnegaard, Helga; Kenneth Hinze Emne: SV: Høring af "Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020" med tilhørende miljøvurdering Hej Uffe, Jeg kan se at de 24 udvalgte mulige placeringer af serie 0 vindmøller er en delmængde af de oprindelige 68 lokaliteter som har været behandlet af os i marts måned. Dette materiale giver derfor ikke anledning til yderligere bemærkninger ud over det der allerede er nævnt i vort brev af 31. marts 2011 vedr. de oprindelige 68 mulige pladser. Med venlig hilsen O. Pedersen Trafikstyrelsen 45

46 Fra: PLA-KVA Sendt: 15. august :21 Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; Grønnegaard, Helga Cc: PLA-VPO; PLA-VPO-VMA; Klavs Hybel Bräuner; Birgitte Henriksen; Ole Kirk; Helga Theil Thomsen; PLA-KVA; PLA Emne: Høring af "Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020" med tilhørende miljøvurdering Vedhæftede filer: Høringssvar.docx Naturstyrelsen, Det åbne land og friluftsliv, beder den 1. juni 2011 (J.nr. NST ) om Vejdirektoratets eventuelle bemærkninger til Rapport om planlægning for testvindmøller frem mod Vejdirektoratet har tidligere med vedlagte brev af 16. marts 2011 (dokument 10/11777) fremsendt bemærkninger til et antal potentielle opstillingsområder omfattet af ovennævnte rapport. Til områderne i den nu fremlagte rapport har Vejdirektoratet bemærkninger vedrørende områderne 197, 65, 66, 67 og 181, hvortil Vejdirektoratet kan henholde sig: Den østligste del af område 197 er beliggende tæt på hovedlandevej, Rute 11, som er landsdelsforbindelse trafikeret med tung og hurtigkørende trafik. Ved opstilling af møller i dette område må det i den videre planlægning sikres, at møllernes holdes i en passende afstand fra vejen. Med hensyn til områderne 65, 66, 67 og 181 skal Vejdirektoratet henlede opmærksomheden på den i gangværende forundersøgelse af mulighederne for en udbygning af Rute 11 på strækningen Tønder-Esbjerg. Når den igangsatte forundersøgelse, er afsluttet i 2012 vil vejinteressezonen formentlig kunne indskrænkes væsentligt. Der vil derefter kunne ses bort fra statslige vejinteresser ved en del af nævnte testområder. Vejdirektoratet kan gøre opmærksom på, at Naturstyrelen, Odense, er inddraget i undersøgelsen af Rute 11. Venlig hilsen CAMILLA ØRNEBJERG JENSEN Chefsekretær Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon

47 47

48 48

49 Til Kommunalbestyrelsen Holstebro Kommune og Naturstyrelsen Lokalforeningen BY og LAND i Ulfborg Vemb området gør indsigelse imod udpegning af Stavkær området ved Nissum Fjord som mulig testplads for 2 4 testmøller i serien O møller på op til 200 meters højde. Der planlægges en afstand på 480 til 800 meter mellem møllerne. De uberørte og åbne landbrugsenge med habitatsområde og kystnære arealer vil lide uoprettelig skade, så længe disse møller skal fungere. Vor forening tager afstand fra, at Naturstyrelsen vender tilbage til det allerede afviste område, som Holstebro Kommune i oktober 2010 gav en negativ vurdering, da styrelsen spurgte til egnede områder til test møller. Foreningen tager skarpt afstand fra teknik og miljø udvalgets svar til Naturstyrelsen, hvori det hedder: Der er ikke fundet anledning til ophævelser. Det er vores opfattelse, at lokalpolitikerne dermed skifter mening og nu indbyder de statslige myndigheder til at udpege området definitivt. BY og LAND finder det endvidere ude af trit med den gode borger dialog og princippet om offentlighed i forvaltningen, at der ikke er udsendt nogen form for meddelelse til specielle interessegrupper eller naboer, når der er tale om et voldsomt og langvarigt indgreb i naturen. 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 Til Naturstyrelsen og Kommunalbestyrelsen Holstebro Kommune Vi bor på Ondaftenvej 8 i Husby, og vi vil hermed gøre indsigelse mod udpegning af Stavkær enge (område 108) som testplads for testmøller på op til 200 meters højde. Begrundelse: Området er et enestående engområde med vidt udsyn, som er elsket af fastboende og turister, som besøger området. Man kan uhindret se Måbjerg værket i klart vejr med det blotte øje. Det er det eneste sted omkring Nissum Fjord, som ikke er domineret af vindmøller. Det er et fantastisk sted at opleve fugleliv som f. eks. grågæs i tusindvis og hejrekoloni. Vi har også ofte hørt rørdrummen. Det er vanskeligt at forestille sig så store vindmøller midt i et rekreativt område, som besøges af så mange turister, som vi alle er mere eller mindre afhængige af, da de bidrager godt i kommunekassen. Vi skal passe på dette enestående område, vi skal passe på de resurser, vi har. Vi forstår heller ikke hvorfor Holstebro Kommune nu åbenbart har en anden holdning til dette område, end man havde i oktober 2010, da man gav en negativ vurdering, da styrelsen ville udpege egnede områder til testmøller. Det passer i vores optik ikke sammen, når et område er udpeget som rekreativt område, og man så også vil bruge det som testplads for kæmpemøller. I dette lave område, hvor der ikke er forstyrrende objekter, bortset fra møllerne ved Ulfborg, vil så store møller virkelig dominere. Endvidere finder vi det kritisabelt, at beboere i området ikke bliver underrettet, når så store indgreb er på tegnebrættet. Venlig hilsen Tage Sørensen og Birte Ranthe Ondaftenvej 8, Husby 6990 Ulfborg 75

76 76

77 77

Det åbne land. Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning

Det åbne land. Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning Det åbne land Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning Oplæg ved kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup Naturstyrelsen, Det åbne Land og Friluftsliv Benyttelse i det åbne land

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Esbjerg Kommune. Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune

Esbjerg Kommune. Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune Esbjerg Kommune Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune Området er karakteriseret ved et fladt storskalalandskab; landbrugsjord bestående af store markarealer i omdrift med læhegn og anden bevoksning.

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen.

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen. ID/Kommune Antal møller ID-nr. 100, Ringkøbing Skjern 2-4 møller op til 200 m. Miljømæssige påvirkninger + Uproblematisk påvirkning på det foreliggende grundlag - Risiko for negativ påvirkning, (f.eks.

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt Tillæg nr. 7 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-5-05 Tillæg nr.7 til Regionplan 2005 for

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER. Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark

FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER. Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark Idé Denne folder er udarbejdet i et samarbejde mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Stifterne i Danmark.

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Statslig indsigelse mod forslag til tillæg nr. 25 til kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune - opstilling af vindmøller nordøst for Vemb

Statslig indsigelse mod forslag til tillæg nr. 25 til kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune - opstilling af vindmøller nordøst for Vemb Holstebro Kommune Teknik & Miljø Planafdelingen Sendt på e-mail til: planafdelingen@holstebro.dk, km@km.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-122-661-00026 Ref. togri Den 20. februar 2014 Statslig indsigelse

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Høvsøre. Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i. Planlægning og byudvikling. Indkaldelse til ideer og forslag

Høvsøre. Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i. Planlægning og byudvikling. Indkaldelse til ideer og forslag Indkaldelse til ideer og forslag Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i Høvsøre Marts 2017 Planlægning og byudvikling Indledning Danmark skal også i fremtiden være konkurrencedygtig

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen 13-09-2016 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-16 Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen Nr. Fra Resumé Forvaltningens kommentarer. 1 Styrelsen

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27.

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27. Gunnar Krarup Andersen Stausholmvej 27 7673 Harboøre 16. juni 2015 Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Kommuneplan 1997 Tillæg nr. 13

Kommuneplan 1997 Tillæg nr. 13 Kommuneplan 1997 Tillæg nr. 13 Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn Redegørelse Baggrund På Ebeltoft Færgehavn står der i dag 18 vindmøller, 16 på havnens nordlige mole og 2 på

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Teknik & Miljø Lone Zeuthen Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Farum, 25.3.2014 Bemærkninger til partshøring vedr. husstandsmølle, Nejrupvej

Læs mere

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde.

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CHRISTIAN RIIS SINDBERG Kallerupvej 5 7790 Thyholm DATO 09-07-2015 Opførelse af en kornsilo på ejendommen

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Vasevej 7 8920 Randers NV 6.1.2 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer:

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk 15-022379 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 modtaget

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Landzonetilladelse: Torpvej 6, 7500 Holstebro - Husstandsmølle

Landzonetilladelse: Torpvej 6, 7500 Holstebro - Husstandsmølle Side 1/6 Benny Olsen torpvej@hotmail.com Torpvej 6 7500 Holstebro Dato: 04-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-101-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ØSTJYLLAND Vasevej 7 8920 Randers NV 6.1.2 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk

Læs mere

Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3737995#0 VS Høringssvar til Ide høring for Vind mølle område 2 Haved 01.02.20-P16-1-15 09-10-2015

Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3737995#0 VS Høringssvar til Ide høring for Vind mølle område 2 Haved 01.02.20-P16-1-15 09-10-2015 Indholdsfortegnelse Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3737999#0 VS Høringssvar til Ide høring for Vind mølle område 2 Haved 01.02.20-P16-1-15 09-10-2015 3738000#0 VS Høringssvar til Ide høring for Vind

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Odder Kommune Byggeri har d. 31. marts 2016 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. tilbygning til fritidshus beliggende på ejendommen:

Odder Kommune Byggeri har d. 31. marts 2016 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. tilbygning til fritidshus beliggende på ejendommen: Kim Stilling Andersen Edisonsvej 12 8260 Viby J Teknik og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 29 22 27 28 Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende fritidshus

Læs mere

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser:

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser: Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lars Roed Sønderladevej 33 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 8. maj 2014 Miljøtilladelse

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup Side 1/5 DANSK VINDMØLLEFORMIDLING APS Oddesundvej 183 7755 Bedsted Thy Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter.

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter. Odder kommune Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Bjarne Møllgaard Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk bjarne.mollgaard@odder.dk Landzonetilladelse til udvidelse af campingenheder og

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Att.: Marie Sølgaard Bang Sendes pr mail til: MarieSolgaard.Bang@silkeborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00033 Ref. APJEN Den 8. juli 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00281 Ref. fleka Den 18. marts 2014 Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord.

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord. Uffe Strandby Naturstyrelsen Vestjylland Forstfuldmægtig Gl. Landevej 35 7620 Lemvig 15. marts 2016 Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer

Læs mere

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager.

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager. Lars Steenberg Nikolajsen Bjeragervej 75 Bjerager 8300 Odder Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til etablering af Bed and Breakfast

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

HVIDBOG. Oversigt over indkomne forslag og bemærkninger i idéfasen for vindmølleplanen d. 12. maj 10. juni 2010. Vurdering og konklusion 28.09.

HVIDBOG. Oversigt over indkomne forslag og bemærkninger i idéfasen for vindmølleplanen d. 12. maj 10. juni 2010. Vurdering og konklusion 28.09. HVIDBOG Oversigt over indkomne forslag og bemærkninger i idéfasen for vindmølleplanen d. 12. maj 10. juni 2010 Vurdering og konklusion 28.09.11 HVIDBOG Oversigt over indkomne forslag og bemærkninger i

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg

Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at etablere en sø på ejendommen matr.nr. 13, Brandsbøl, Havnbjerg, der ligger på Vesterballe 12, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Sendt pr. mail til: mette@solenergidanmark.dk

Sendt pr. mail til: mette@solenergidanmark.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Solenergi Danmark Att. Anders Ztorm Søkærvej 11 8970 Havndal Sendt pr. mail til: mette@solenergidanmark.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Tema drøftelse med byrådet

Tema drøftelse med byrådet Tema drøftelse med byrådet ----------------------------- Nye veje i vindmølleplanlægningen i Kommuneplan 2016 Overskrifter: 1: Proces 2: Historik, status og erfaringer med vindmølleplanlægning 3: Nye veje

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre en carport på ejendommen matr.nr. 95 Iller, Broager, der ligger på Slotsvej 11, 6310 Broager Sønderborg Kommune har den

Læs mere

Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja

Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 309 Offentligt Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere