II DIVISIONEN. Lovhæfte LOVHÆFTE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "II DIVISIONEN. Lovhæfte LOVHÆFTE 1"

Transkript

1 II DIVISIONEN Lovhæfte LOVHÆFTE 1

2 Indhold Side 3 Grundlov ( 1-9) Side 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) Side 5 I Overordnede principper ( 1-8) Side 7 II Gruppen ( 9-22) Side 12 III Divisionen ( 23-33) Side 16 IV Landsorganisationen ( 34-49) Side 21 V Andre enheder i korpset ( 50) Side 21 VI Diverse ( 51) Side 22 Budget, kontingent og beslutninger Side 23 Udviklingsplan Side 24 Nyttige adresser Kolofon Lovhæfte Det Danske Spejderkorps Korpskontoret Arsenalvej København K Tlf.: Redaktionen Lovudvalget & Korpskontoret Layout Aller Client Publishing Forsidefoto Jesper Jepsen 1. udgivelse: Januar 2016 Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-ogpolitik/love-og-vejledninger 2 LOVHÆFTE

3 GRUNDLOV Grundlov Organisationens navn er Det Danske Spejderkorps Det Danske Spejderkorps er en børne- og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende idé. Korpsets pigespejdervirksomhed er gennem Pigespejdernes Fællesråd Danmark tilknyttet The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS), og dets drengespejdervirksomhed er gennem Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere tilknyttet The World Organization of the Scout Movement (WOSM). Formål Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden Som medlemmer kan korpset optage børn, unge og voksne, som vil love at holde spejderloven. 2. Spejderloven Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for - at finde sin egen tro og have respekt for andres - at værne om naturen - at være en god kammerat - at være hensynsfuld og hjælpe andre - at være til at stole på - at høre andres meninger og danne sine egne - at tage medansvar i familie og samfund 3. Spejderløftet Jeg lover at holde spejderloven Korpset og de enkelte afdelinger tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål. 6. Arbejdsgrundlag 1. Det Danske Spejderkorps søger at skabe et spændende og udviklende miljø for børn og unge. 2. Gennem gruppevirksomhed søger korpset at fremme samarbejdsevne og arbejdsglæde. Ved at give spejderne lejlighed til at dyrke friluftsliv ønsker man at give dem kendskab til naturen og lyst til at værne den. Gennem teoretisk og praktisk arbejdsstof søger man at opøve færdigheder, som både spejderne og deres medmennesker kan have glæde af. 3. Korpset søger endvidere at give spejderne samfundsforståelse og viden om Danmark. Gennem korpsets tilknytning til den internationale spejderbevægelse gives der spejderne mulighed for kontakt med andre landes ungdom, natur og kultur. 7. Organisation 1. Det Danske Spejderkorps er en landsorganisation af børn og unge inddelt i divisioner og grupper. 2. Korpsrådet er korpsets øverste myndighed. 3. Korpsledelsen varetager under ansvar over for Korpsrådet ledelsen af korpset. 4. Reglerne om korpsets organisation fastsættes i lovene. 8. Ændring af grundloven 1. Beslutning om ændring af denne grundlov, korpsets ophævelse eller sammenslutning med en anden organisation kan kun ske, når forslag herom vedtages af Korpsrådet med 2/3 majoritet, og når 2/3 af Korpsrådets stemmetal er repræsenteret. Er 2/3 af stemmetallet ikke repræsenteret, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de tilstedeværende stemmer, sammenkaldes snarest til et nyt korpsrådsmøde, på hvilket den omhandlede beslutning kan vedtages med 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmer, uden hensyn til hvor stor en del af Korpsrådets stemmetal, der er repræsenteret. 2. I tilfælde af, at Det Danske Spejderkorps ophæves, skal dets formue tilfalde almennyttige formål, som er beslægtet med korpsets formål. 9. Ikrafttræden 1. Denne grundlov træder i kraft den 14. november Grundloven er vedtaget på korpsrådsmødet i Det Danske Spejderkorps den 16. april 1972 og Det Danske Pigespejderkorps den 23. april Ændret på korpsrådsmøder november 1973, november 1983, november 1985, november 1989 og november LOVHÆFTE 3

4 FOTO: MORTEN HATTING VOLTELEN Love for Det Danske Spejderkorps 4 LOVHÆFTE

5 I OVERORDNEDE PRINCIPPER Overordnede principper 1. Generelt om lige muligheder 1. Det Danske Spejderkorps har til hensigt at give alle børn og unge uanset f.eks. køn, religion, kulturel og social baggrund lige muligheder for at udnytte deres evner, at lade dem opleve ligeværdighed og at lære dem at respektere hinanden. 2. For at kunne opfylde ovenstående tilstræber Det Danske Spejderkorps mangfoldighed og lige muligheder for alle. 3. Ledelsesfunktioner bør varetages ligeværdigt af to personer, der supplerer hinanden og fremmer lige muligheder jf. 1, stk. 2, herunder især lige muligheder for køn og for unge (princippet om dobbeltsætning). 4. Bestyrelser, ledelser, udvalg og arbejdsgrupper bør sammensættes med højst 2/3 af det ene køn. Målet er ligelig repræsentation af mænd og kvinder (princippet om 2/3). 5. Det lokale program bør tilrettelægges og gennemføres af en ledergruppe som fremmer lige muligheder for alle jf. 1, stk. 2, herunder især lige muligheder for køn og for unge års princippet 1. Det Danske Spejderkorps er en organisation under fortsat udvikling, hvor børn, unge og voksne til stadighed skal have nye udfordringer. Medlemmer af korpsets bestyrelser, ledelser og udvalg bør derfor jævnligt og mindst hvert 6. år skifte funktion (princippet om seks år). 3. Myndighed 1. Et flertal af medlemmerne i alle bestyrelser og ledelser, dog ikke afdelingsledelser, i korpset og i hver af korpsets enheder skal være myndige. 2. Bestyrelsesformænd, kasserere, gruppeledere, afdelingsledere, divisionschefer, centerledere, arrangementsledere og spejderchefer skal være myndige. 3. I grupper kan gruppens bestyrelse dog i enkeltstående tilfælde godkende, at medlemmer af Det Danske Spejderkorps, som er fyldt 15 år, (men ikke er fyldt 18 år), udpeges som afdelingsledere. Hvis gruppens bestyrelse udpeger en leder under 18 år, fører gruppelederen tilsyn med arbejdet i den pågældende afdeling, og arbejdet i afdelingen udføres under gruppelederens ansvar. 4. Habilitet og familieskab 1. I alle korpsets bestyrelser og ledelser, dog ikke afdelingsledelser og i hver af korpsets enheder skal det være en kreds af formelt og reelt uafhængige personer, der træffer økonomisk og juridisk bindende dispositioner. Et flertal af medlemmerne af bestyrelser og ledelser, dog ikke afdelingsledelser, skal være formelt og reelt uafhængige personer. Disse personer må således ikke være i nær familie med hinanden. Enhedens bestyrelsesformand, kasserer og ansvarlige leder (gruppeleder, divisionschef, centerleder, arrangementsleder) skal være formelt og reelt uafhængige personer. Disse personer må ikke være i nær familie med hinanden. 2. Ved nær familie forstås forældre, søskende, svigerinder, svogre, søskendebørn, svigerforældre, svigerbørn, ægtefælle, samlivsfælle, børn, herunder også børn af ægtefælle eller samlivsfælle. 3. Revisorer og revisorsuppleanter skal være formelt og reelt uafhængige af ledelse og bestyrelse. 4. Et divisionsledelsesmedlem eller korpsledelsesmedlem kan ikke medvirke ved beslutninger i forhold til andre enheder, som vedkommende selv er tilknyttet. 5. Betingelser for medlemskab 1. Som medlemmer kan korpset optage børn, unge og voksne, som vil love at holde spejderloven. 2. Alle medlemmer skal ved indmeldelsen skriftligt bekræfte deres medlemskab. Hvis medlemmet ikke er myndigt, skal indmeldelsen bekræftes af medlemmets værge. 3. Alle medlemmer betaler et personligt kontingent til deres gruppe, den lokale division, et anerkendt center, et anerkendt arrangement eller direkte til korpset. Kontingentet skal årligt mindst udgøre det beløb, som er nødvendigt for at opnå økonomisk støtte fra tipsmidlerne. 6. Ledere og hjælpere 1. Følgende er ledere i Det Danske Spejderkorps a. afdelingsledere og -assistenter b. gruppeledere og -assistenter c. divisionsledelsesmedlemmer og -assistenter d. centerledere og -assistenter e. arrangementsledere og -assistenter LOVHÆFTE 5

6 I OVERORDNEDE PRINCIPPER f. medlemmer af udvalg nedsat af korpsledelsen g. medlemmer af korpsledelsen 2. Følgende er hjælpere i Det Danske Spejderkorps a. personer tilknyttet et specifikt arrangement eller begivenhed uden ledelsesansvar for arrangementet eller begivenheden b. personer tilknyttet en specifik enhed uden ledelsesansvar i enheden 6a Godkendelse af ledere og hjælpere 1. Enhedens bestyrelse kan godkende medlemmer af Det Danske Spejderkorps, som er 15 år eller derover, til ledere. 2. Enhedens bestyrelse kan godkende personer, som er 15 år eller derover, til hjælpere i enheden. 3. Bestyrelsen skal inden godkendelsen af en leder eller en hjælper sikre at de medlemmer der berøres direkte høres. 4. Såfremt en enhed ikke har en bestyrelse, godkendes ledere og hjælpere af enhedens tegningsberettigede. 5. En person kan ikke være leder i en enhed, hvis personen samtidig er formand, kasserer eller revisor i samme enhed jf. 4, stk. 1. 6b Krav til ledere og hjælpere 1. Ledere skal påtage sig et ansvar for spejderarbejdet og underskrive korpsets ledererklæring samt give tilladelse til indhentning af børneattest jf Alle ledere forpligter sig til at erhverve og til stadighed at udvikle fornødne færdigheder og viden. 3. Hjælpere skal underskrive korpsets hjælpererklæring samt give tilladelse til indhentning af børneattest jf Korpsledelsen fastsætter indhold af ledererklæring og hjælpererklæring. 7. Børneattester 1. Ledere, hjælpere og andre, der regelmæssigt eller for en længere periode har tilknytning til medlemmer under 18 år, skal tillade, at korpset indhenter børneattest fra Det Centrale Kriminalregister. 2. De i stk. 1. nævnte personer skal have en ren børneattest. 3. Ansvaret for at indhente børneattest påhviler bestyrelsen for den enhed, som personen er tilknyttet, eller såfremt enheden ikke har en bestyrelse enhedens tegningsberettigede personer. 4. Korpsledelsen fastsætter procedure og retningslinjer for indhentelse af børneattest. 8. Rådsmøder 1. Det Danske Spejderkorps bygger på medbestemmelse og ansvar gennem et repræsentativt valgsystem. Såvel medlemmer, herunder ledere, som forældre har FOTO: JESPER JEPSEN indflydelse. 2. For at sikre reel indflydelse og deraf følgende ansvar har hver i mødet deltagende stemmeberettigede kun én stemme, uanset om vedkommende har flere funktioner, der giver stemmeret. 3. Hvis en person er forhindret i at møde, kan vedkommende repræsenteres ved en suppleant, der så udøver den pågældendes stemmeret. Hver suppleant kan kun repræsentere én stemme. 4. Beslutninger a. kan kun træffes om de forslag, der fremgår af den udsendte dagsorden, b. træffes ved almindelig stemmeflerhed, dvs. at der ved optælling af stemmer skal være afgivet flest stemmer for et forslag, for at det kan vedtages. Ved ændringer af korpsets grundlov gælder der dog særlige regler, jf. grundlovens 8. c. træffes ved skriftlig afstemning, når dirigenten beslutter det. Ved valg, hvor der er mere end én kandidat til den pågældende funktion, skal afstemning altid være skriftlig. 5. Såfremt den valgte revisor får varigt forfald og der ikke er valgt en revisorsuppleant eller både revisor og revisorsuppleant får varigt forfald indkaldes til ekstraordinært rådsmøde for valg af revisor og eventuelt revisorsuppleant. 6. Hvor der i disse love er angivet, at der skal gives meddelelse, eller at indkaldelser, beskeder, materiale, bilag eller andet skal sendes eller udsendes, kan udsendelse ske med post, elektronisk post, og/ eller ved hjælp af et fælles elektronisk medie, som modtagerne har adgang til. Mødemateriale til korpsrådsmøde, herunder regnskab, budget, indkomne forslag m.v. skal dog udsendes via post jf. 35 stk. 4, dog ikke til medlemmer der har tilkendegivet, at de ikke ønsker udsendelse som fysisk post. 8a Enheder i Det Danske Spejderkorps 1. Enheder i Det Danske Spejderkorps er grupper, divisioner, anerkendte spejdercentre og anerkendte arrangementer. 6 LOVHÆFTE

7 II Gruppen 9. Gruppens sammensætning 1. En gruppe kan inddele spejderarbejdet for børn og unge i en eller flere afdelinger. 2. Grupperådet beslutter efter indstilling fra bestyrelsen hvilke afdelinger, gruppen inddeles i. 10. Gruppens organisering 1. Grupperådet er gruppens øverste myndighed, jf Gruppens bestyrelse, i det følgende benævnt bestyrelsen, har over for grupperådet det overordnede ansvar for gruppens virke, jf Ledergruppen planlægger og leder det daglige arbejde for gruppens medlemmer under ansvar over for bestyrelsen, jf Grupperådet 1. Grupperådet, som er gruppens øverste myndighed, består af: a. medlemmer, der er fyldt 15 år b. forældre til medlemmer under 18 år c. bestyrelsen. 2. Alle gruppens medlemmer samt bestyrelsens medlemmer har stemmeret ved grupperådsmødet. Når et medlem ikke er fyldt 15 år, udøver én af medlemmets forældre eller værger stemmeretten på vegne af medlemmet. Når et medlem er fyldt 15, men endnu ikke 18 år, udøver én af medlemmets forældre eller værger stemmeretten på vegne af medlemmet, såfremt medlemmet ikke selv deltager på grupperådsmødet. Opstår der uenighed mellem forældre/værger om hvilken forælder eller værge der skal varetage et medlems stemmeret, afgøres dette af bestyrelsesformanden eller en gruppeleder ved simpel lodtrækning. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde. 12. Grupperådsmøde 1. Alle interesserede kan deltage i et grupperådsmøde. 2. Ordinært grupperådsmøde afholdes hvert år inden den 1. marts. 3. Ekstraordinært grupperådsmøde afholdes efter a. Grupperådets, bestyrelsens, bestyrelsesformandens eller divisionschefernes beslutning eller GRUPPEN b. skriftlig anmodning med angivelse af, hvilke punkter der ønskes behandlet på mødet, til bestyrelsesformanden eller divisionscheferne fra mindst 1/3 af grupperådets medlemmer, en afdelingsleder, en gruppeleder eller en spejderchef. 4. Grupperådet indkaldes skriftligt til et grupperådsmøde af bestyrelsesformanden eller en divisionschef. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden samt for ordinære grupperådsmøder eventuelle bilag til mødet, f.eks. udviklingsplan. Kopi af indkaldelsen med dagsorden og bilag fremsendes samtidig til divisionsledelsen med invitation til at deltage. 5. Et grupperådsmøde indkaldes med mindst tre ugers varsel. Såfremt et ekstraordinært grupperådsmøde afholdes efter skriftlig anmodning, jf. 12. stk. 3, litra b, skal bestyrelsesformanden eller divisionschefen udsende indkaldelsen senest to uger efter modtagelsen af anmodningen, og det ekstraordinære grupperådsmøde afholdes senest seks uger efter modtagelse af anmodningen. 6. Ved ordinære grupperådsmøder fremsendes revideret regnskab for det foregående år med tilhørende status underskrevet af bestyrelsen og revisor samt budget for indeværende år senest en uge før til grupperådets medlemmer samt til divisionsledelsen. 7. Forslag, der ønskes behandlet på et grupperådsmøde, skal være formanden eller divisionschefen, såfremt denne har indkaldt til mødet, i hænde senest to uger inden mødet. Forslagene skal være grupperådet i hænde senest en uge inden mødet. 13. Dagsorden grupperådsmøde 1. Dagsorden for det ordinære grupperådsmøde skal mindst omfatte: a. valg af dirigent og referent. b. beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. c. fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse. d. behandling af indkomne forslag. e. væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 1. forelæggelse af gruppens udviklingsplan med LOVHÆFTE 7

8 FOTO: JESPER JEPSEN hovedindsatsområder for indeværende år 2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent f. fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til 14, stk. 5 g. valg til bestyrelsen af: 1. bestyrelsesformand 2. kasserer 3. unge 4. ledere, herunder mindst en gruppeleder 5. forældre 6. evt. søkyndigt medlem jf. 22, stk suppleanter h. valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet i. valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet j. valg af revisor og evt. en revisorsuppleant. k. beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. 50. l. eventuelt 2. Såfremt gruppens hjemstedskommune ikke er besluttet på et tidligere grupperådsmøde, skal det sættes på dagsordenen. 3. Dagsordenspunkterne om valg til bestyrelsen, jf. stk. 1, litra g, behandles kun, når der er nogen på valg. 14. Grupperådets valg af personer 1. Grupperådet vælger på ordinært grupperådsmøde medlemmer til bestyrelsen. Valgene afgøres ved almindelig stemmeflerhed og gælder for en toårig periode. 2. Forældre vælges til bestyrelsen fortrinsvis blandt forældre til medlemmer under 15 år. Enkelte andre interesserede kan også vælges. Dog kan gruppens ledere jf. 6 ikke vælges som forældrerepræsentanter. 3. De unge vælges til bestyrelsen blandt medlemmer og ledere, der er fyldt 15 år, men ikke 24 år, på valgtidspunktet. 4. Lederne, herunder mindst en gruppeleder, vælges til bestyrelsen blandt ledergruppens medlemmer. 5. Grupperådet skal sammensætte bestyrelsen, så den opfylder reglerne om myndighed og habilitet, jf. 3 og 4. Grupperådet skal, når det sammensætter bestyrelsen, være opmærksom på principperne om lige muligheder og seks år, jf. 1 og 2. Grupperådet skal, når det sammensætter bestyrelsen, tilstræbe at såvel forældre, unge som ledere er ligeligt repræsenteret. Grupperådet bør desuden sammensætte bestyrelsen, så den afspejler gruppens medlemmer samt det lokalsamfund, som gruppen er en del af. Bestyrelsen består af en bestyrelsesformand, en kasserer, en gruppeleder samt et antal medlemmer på mindst tre. Antallet fastsættes af grupperådet, jf. 8 LOVHÆFTE

9 II GRUPPEN 13, stk. 1 litra f. Hvis en gruppeleder ikke er medlem af bestyrelsen, har den pågældende møderet uden stemmeret. 6. Gruppens to medlemmer af Korpsrådet vælges blandt grupperådets medlemmer. Mindst det ene af de to medlemmer vælges blandt medlemmer og ledere der er fyldt 15 år, men ikke 24 år på valgtidspunktet, såfremt et sådant medlem er opstillet. Det ene medlem skal være myndigt. Valget sker for en etårig periode. 7. Gruppens fem medlemmer af divisionsrådet vælges blandt grupperådets medlemmer. Det tilstræbes, at mindst to medlemmer af divisionsrådet vælges blandt medlemmer og ledere, der er fyldt 15 år, men ikke 24 år på valgtidspunktet. Valget sker for en etårig periode. 8. Ved valg af revisor og evt. revisorsuppleant gælder reglen om habilitet, jf. 4, stk. 3. Revisor og revisorsuppleant vælges for en etårig periode. 15. Referat 1. Senest to uger efter grupperådsmødet sendes referat underskrevet af dirigenten og bestyrelsesformanden til grupperådet. Samtidig sendes referat, udviklingsplan og regnskab til divisionscheferne. 16. Bestyrelsens ansvar 1. Bestyrelsen har over for grupperådet ansvar for, a. at gruppen og dens afdelinger ledes i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og værdier b. at gruppen overholder korpsets love c. gruppens økonomi d. opfølgning på grupperådets beslutninger e. koordination og beslutninger vedrørende gruppens dagligdag samt f. at godkende ledere og hjælpere, herunder at indhente ledererklæring, hjælpererklæring og børneattest, jf. 6b, 7 og Hvis et medlem af gruppens bestyrelse får varigt forfald, og grupperådet ikke har valgt suppleanter, kan bestyrelsen udpege et nyt medlem i perioden frem til næste grupperådsmøde. Hvis formand eller kasserer får varigt forfald, og grupperådet ikke har valgt suppleanter, skal bestyrelsen udpege et nyt medlem i perioden frem til næste grupperådsmøde. Ved udpegning skal 14 iagttages, og bestyrelsen skal orientere grupperådet og divisionen skriftligt inden to uger. 3. Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden. Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes efter bestyrelsesformandens beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsesformanden fra en gruppeleder eller divisionschef med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på mødet. 4. Såfremt det ikke er muligt at sammensætte bestyrelsen samt vælge andre personer efter de gældende regler jf. 14, kan gruppen søge divisionscheferne om dispensation. Baggrunden for at søge dispensation skal fremgå af det godkendte referat fra grupperådsmødet. Ansøgning om dispensation skal indsendes til divisionscheferne senest to uger efter grupperådsmødets afholdelse. Divisionscheferne skal meddele gruppen svar på dispensationsansøgningen inden fire uger fra modtagelse af ansøgningen. Såfremt divisionscheferne ikke tildeler dispensation, indkaldes til ekstraordinært grupperådsmøde. 5. Såfremt det ikke er muligt at overholde reglerne i 12, stk. 2 vedrørende afholdelse af grupperådsmøde kan gruppens tegningsberettigede søge divisionscheferne om dispensation. Baggrunden for at søge dispensation skal fremgå af ansøgningen. 17. Ledergruppen 1. Ledergruppen består af en til to gruppeledere og de øvrige ledere i gruppen. Ledergruppen sammensættes i overensstemmelse med principperne om lige muligheder og seks år, jf. 1 og 2. Ledergruppen planlægger og leder det daglige arbejde for gruppens medlemmer under ansvar over for bestyrelsen. 2. Alle ledere i gruppen vælger en eller to gruppeledere. Valget udskrives af bestyrelsesformanden. Gruppelederen tiltræder umiddelbart efter valget. Den toårige valgperiode regnes fra førstkommende ordinære rådsmøde. Ved valg af to gruppeledere bør princippet om dobbeltbesætning overholdes, jf. 1, stk Gruppelederne formidler samarbejde mellem lederne, koordinerer gruppens daglige spejderarbejde og varetager fælles ledelsesmæssige opgaver. 4. Såfremt det ikke er muligt at sammensætte bestyrelsen efter de gældende regler, kan gruppen søge divisionschefen om dispensation. Baggrunden for at søge dispensation skal fremgå af det godkendte referat fra grupperådsmødet. Ansøgning om dispensation skal indsendes til divisionscheferne senest to uger eftergrupperådsmødets afholdelse. Divisionschefen skal meddele gruppen svar på dispensationsansøgningen inden fire uger fra modtagelse af ansøgningen. Såfremt divisionscheferne ikke tildeler dispensation, indkaldes til ekstraordinært grupperådsmøde. 5. En afdelingsledelse består af en til to afdelingsledere og evt. et antal assistenter. Afdelingsledelsen planlægger og leder det praktiske arbejde i afdelingen under ansvar over for bestyrelsen. Afdelingsledelsen bør sammensættes under hensyntagen til 1, stk Uanset hvordan en gruppe er organiseret, jf. 10, skal bestyrelsen udpege en leder eller en hjælper, som har kompetencen til at sikre, at aktiviteterne på et givent tidspunkt ledes sikkerhedsmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med bestyrelsens overordnede rammer. LOVHÆFTE 9

10 II GRUPPEN FOTO: ANDERS DAHL TOLLESTRUP 18. Godkendelse af ledere og hjælpere i gruppen 1. Bestyrelsen godkender afdelingsledere, hjælpere, gruppe- og afdelingsassistenter. Bestyrelsesformanden bekræfter godkendelsen ved sin underskrift. 2. Indstillingen til bestyrelsen om godkendelse af afdelingsledere, gruppe- og afdelingsassistenter foretages af gruppelederne på ledergruppens vegne. Ledergruppen hører forud herfor spejderne under hensyntagen til deres alder samt den pågældende afdelingsledelse, jf. 6, stk Bestyrelsen kan godkende optagelse af hjælpere i gruppen. 4. Efter indstilling fra gruppelederen kan bestyrelsen tilbagekalde udnævnelsen af afdelingsledere, gruppeog afdelingsassistenter og hjælpere i gruppen. Samtidigt bortfalder de hverv som den pågældende person er valgt til på vegne af gruppen. 19. Tegningsregler for gruppen 1. Gruppen tegnes juridisk og økonomisk af en gruppeleder i forening med enten bestyrelsesformanden eller gruppekassereren. 2. Gruppens tegningsberettigede er bemyndigede til via fuldmagt: a. at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at tegne gruppen i økonomiske anliggender; og b. at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over gruppens konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. En sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller handlinger. 3. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes gruppen dog af bestyrelsesformanden, gruppekassereren og en gruppeleder i forening. 20. Gruppers anerkendelse 1. En gruppe skal arbejde i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag samt korpsets love i øvrigt. 2. En gruppe skal for at være anerkendt have en bestyrelse og en ledergruppe, der er henholdsvis valgt og godkendt efter reglerne i 14 og Gruppen skal være tilsluttet den stedlige division. 4. Divisionscheferne anerkender grupper, der overholder stk Korpsledelsen kan efter høring fastsætte nærmere regler for anerkendelse af grupper. 21. Tilbagekaldelse af gruppers anerkendelser 1. Divisionsledelsen kan tilbagekalde anerkendelse for en gruppe, som ikke virker i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og love. 2. Ethvert medlem af korpset eller et bestyrelsesmed- 10 LOVHÆFTE

11 II GRUPPEN FOTO: JENS THYBO lem kan skriftligt foreslå divisionsledelsen, at den tilbagekalder en gruppes anerkendelse. 3. Man skal i sit forslag til divisionsledelsen om at tilbagekalde en gruppes anerkendelse beskrive sagens forhold, redegøre for forsøg på udvikling af gruppen og begrunde ønsket om tilbagekaldelse konkret. 4. Divisionsledelsen skal senest på sit andet ordinære møde efter modtagelse af indstilling behandle sagen første gang. Divisionsledelsen skal høre sagens parter. 5. Divisionsledelsens afgørelse skal meddeles parterne skriftligt med konkret begrundelse og klagevejledning. Hvis divisionsledelsen beslutter at tilbagekalde gruppens anerkendelse, skal afgørelsen oplyse om tidspunkt for tilbagekaldelse, procedure for gruppens opløsning og håndtering af gruppens aktiver. 6. Divisionsledelsens afgørelse kan ankes til korpsledelsen. Klagen skal være skriftlig og skal sendes til Korpskontoret. Klagen skal være modtaget inden fire uger fra afsendelsen af divisionsledelsens afgørelse. 7. Hvis en gruppe nedlægges, enten fordi grupperådet beslutter det, eller fordi gruppens anerkendelse tilbagekaldes, tilfalder gruppens aktiver divisionen, efter at al gæld er afviklet, med mindre grupperådet med korpsledelsens godkendelse træffer en anden beslutning. 22. Supplerende regler for grupper med sø-aktiviteter 1. En gruppe skal søge anerkendelse som søgruppe, hvis gruppen ejer eller for længere tid låner eller lejer fartøjer, eller hvis en eller flere afdelinger har til hensigt at have regelmæssige søaktiviteter. 2. I søgrupper skal der vælges et søkyndigt medlem til bestyrelsen. Det søkyndige medlem må ikke være leder i gruppen og skal være myndigt. Det søkyndige medlem må gerne bestride andre poster i bestyrelsen. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at de af korpsledelsen fastsatte sikkerhedsbestemmelser er overholdt. 4. Bestyrelsen fastsætter regler for maksimum- og minimumstal af personer om bord på hvert enkelt af de af gruppen benyttede fartøjer, samt bestemmer hvilke personer, der har tilladelse til at føre de forskellige fartøjer. 5. Hvert år inden sejlsæsonen påbegyndes eller straks ved anskaffelse af nye både i sejlsæsonen, indsender bestyrelsen fartøjscertifikater til Korpskontoret for alle fartøjer, der agtes anvendt til søaktiviteter for gruppens medlemmer. Fartøjscertifikaterne underskrives af bestyrelsesformanden, det søkyndige medlem og en gruppeleder eller den respektive afdelingsleder. Korpset anerkender modtagelsen af de indsendte certifikater over for gruppen og divisionen, efter de har været forelagt korpsets søansvarlige.

12 III DIVISIONEN Divisionen 23. Divisionens sammensætning 1. En division omfatter grupperne i et samlet geografisk område. 24. Divisionsrådet 1. Divisionsrådet er divisionens øverste myndighed. 2. Alle divisionens enheder har op til fem stemmer. Divisionsledelsens medlemmer har en stemme hver. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde 3. Enhedernes medlemmer af divisionsrådet er navngivne og er udpeget af grupperådene eller udpeget af anerkendte spejdercentre og arrangementer efter de regler, der gælder for disse. 25. Divisionsrådsmøde 1. Alle interesserede kan deltage i et divisionsrådsmøde. 2. Ordinært divisionsrådsmøde afholdes hvert år i perioden fra den 1. marts til den 1. maj. 3. Ekstraordinært divisionsrådsmøde afholdes efter: a. divisionsledelsens, divisionschefernes eller en spejderchefs beslutning eller b. skriftlig anmodning med angivelse af hvilke punkter, der ønskes behandlet på mødet, til divisionscheferne eller en spejderchef fra mindst 1/3 af divisionens enheder. 4. Divisionsrådet indkaldes skriftligt til et divisionsrådsmøde af divisionscheferne eller en spejderchef. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden. Indkaldelsen til ordinære møder skal derudover indeholde regnskab for det foregående år med tilhørende status, forslag til justeret budget for indeværende år og forslag til budget, herunder divisionskontingent, for følgende år. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af divisionsledelsen og revisor. Kopi af indkaldelsen med dagsorden og bilag fremsendes samtidig til korpsledelsen med invitation til at deltage. 5. Et divisionsrådsmøde indkaldes med mindst tre ugers varsel. Såfremt et ekstraordinært divisionsrådsmøde afholdes efter skriftlig anmodning, jf. stk. 3 litra b, skal henholdsvis divisionscheferne eller spejderchefen udsende indkaldelsen senest to uger efter modtagelsen af anmodningen. Ekstraordinært divisionsrådsmøde skal afholdes senest seks uger efter modtagelse af anmodningen. 6. Forslag, der ønskes behandlet på divisionsrådsmødet, skal være divisionscheferne eller en spejderchef, hvis denne har indkaldt til mødet, i hænde senest to uger inden mødet. Forslagene skal være medlemmerne i hænde senest en uge inden mødet. 26. Dagsorden divisionsrådsmøde 1. Dagsorden for det ordinære divisionsrådsmøde skal mindst omfatte: a. valg af dirigent og referent b. beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling af indkomne forslag e. væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder: 1. forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år 2. beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv. f. vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år. g. fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til 29, stk. 2. h. valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen i. valg af revisor og evt. revisorsuppleant. j. skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps kredsrepræsentanter i Friluftsrådet k. beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. 50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen l. eventuelt. 2. Såfremt divisionens hjemstedskommune ikke er besluttet på et tidligere divisionsrådsmøde, skal det sættes på dagsordenen. 12 LOVHÆFTE

13 FOTO: ANDERS DAHL TOLLESTRUP 27. Divisionsrådets valg af personer 1. Divisionsrådet vælger på ordinært divisionsrådsmøde medlemmer til divisionsledelsen. Valgene afgøres ved almindelig stemmeflerhed og gælder for en toårig periode. For at blive valgt skal en kandidat opnå mere end 1/3 af de i mødet deltagende stemmeberettigedes stemmer. 2. Divisionsledelsens medlemmer vælges blandt divisionens medlemmer der er fyldt 15 år, forældre til medlemmer under 18 år eller andre interesserede. 3. Divisionsrådet skal sammensætte divisionsledelsen, så den opfylder reglerne om myndighed og habilitet, jf. 3 og 4. Divisionsrådet skal, når det sammensætter divisionsledelsen, være opmærksom på princippet om lige muligheder og seks års-princippet, jf. 1 og 2. Divisionsrådet skal, når det sammensætter divisionsledelsen, tilstræbe, at mindst 1/3 af medlemmerne er mellem 15 og 23 år. 4. Ved valg af revisor og evt. revisorsuppleant gælder reglen om habilitet, jf. 4, stk. 3. Revisor og revisorsuppleant vælges for en etårig periode. 28. Referat 1. Senest to uger efter divisionsrådsmødet sendes referat underskrevet af dirigenten og divisionscheferne til divisionens grupper. Samtidig sendes referat, udviklingsplan og regnskab til Korpskontoret. 29. Divisionsledelsen 1. Divisionsledelsens opgave er at understøtte gruppeudvikling og drift inden for divisionens grænser, herunder ved at a. sikre, at alle spejdere oplever at være en del af et større spejderfællesskab uden for gruppen. b. facilitere netværk mellem grupperne i divisionen. c. understøtte kommunikationen mellem grupperne og korpsledelsen og dennes udvalg. 2. Divisionsledelsen har over for divisionsrådet ansvaret for: a. at planlægge og lede divisionsarbejdet i overensstemmelse med korpsets formål, love, arbejdsgrundlag, værdier, og inden for de af divisionsrådet fastsatte rammer b. divisionens økonomi c. opfølgning på divisionsrådets beslutninger. 3. Divisionsledelsen består af mindst seks medlemmer, herunder en til to divisionschefer, divisionskassereren og yderligere mindst tre medlemmer. 4. Divisionens to medlemmer af Korpsrådet vælges af og blandt divisionsledelsen. Det ene medlem skal være myndigt. 5. Hvis et medlem får varigt forfald, kan divisionsledelsen uden ekstraordinært divisionsrådsmøde, frem til næste divisionsrådsmøde, udpege et nyt medlem. Ved udpegning skal 27 iagttages. 6. Divisioner, der agter at drive en del af arbejdet til LOVHÆFTE 13

14 III DIVISIONEN divisionens konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. En sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller handlinger. 3. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes divisionen dog af en divisionschef, divisionskassereren og yderligere et medlem af divisionsledelsen i forening. 32. Divisionens anerkendelse 1. En division skal arbejde i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag samt korpsets love i øvrigt. 2. En division skal have en divisionsledelse, der opfylder lovenes krav. 3. Korpsledelsen anerkender divisioner, der overholder stk Korpsledelsen kan efter høring fastsætte nærmere regler for anerkendelse af divisioner. FOTO: FREDERIK ABILDGAARD ROM søs, skal opfylde regler svarende til grupper med søaktiviteter jf Divisionscheferne kan dispensere fra lovenes bestemmelser om aldersbetingelser, familieskab, funktionstid, frister, valgregler og lignende forhold i grupper og andre anerkendte enheder tilknyttet divisionen, hvor konkrete omstændigheder taler afgørende for det. Divisionscheferne kan dispensere for en begrænset periode, maksimalt for fire år. 30. Godkendelse af medlemmer af divisionsledelsen 1. Valget af medlemmer af divisionsledelsen bekræftes ved en divisionschefs underskrift. 2. Som yderligere hjælp i divisionen kan divisionsledelsen godkende optagelse af divisionsassistenter og divisionshjælpere direkte under divisionen. 31. Tegningsregler for divisionen 1. Divisionen tegnes juridisk og økonomisk af en divisionschef i forening med divisionskassereren. 2. Divisionens tegningsberettigede er bemyndigede til via fuldmagt: a. at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at tegne divisionen i økonomiske anliggender; og b. at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over 33. Tilbagekaldelse af divisioners anerkendelser 1. Korpsledelsen kan tilbagekalde anerkendelse for en division, som ikke virker i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og love. 2. Ethvert medlem af korpset eller et bestyrelsesmedlem kan skriftligt foreslå korpsledelsen, at den tilbagekalder en divisions anerkendelse. 3. Man skal i sit forslag til korpsledelsen om at tilbagekalde en divisions anerkendelse beskrive sagens forhold, redegøre for forsøg på udvikling af divisionen og konkret begrunde ønsket om tilbagekaldelse. 4. Korpsledelsen skal senest på sit andet ordinære møde efter modtagelse af forslag om at tilbagekalde en divisions anerkendelse behandle sagen første gang. Korpsledelsen skal høre sagens parter. 5. Korpsledelsens afgørelse skal meddeles parterne skriftligt med konkret begrundelse og klagevejledning. Hvis korpsledelsen beslutter at tilbagekalde divisionens anerkendelse, skal afgørelsen oplyse om tidspunkt for tilbagekaldelse, procedure for divisionens opløsning og håndtering af divisionens aktiver. 6. Korpsledelsens afgørelse kan ankes til Korpsrådet. Klagen skal være skriftlig og skal sendes til Korpskontoret. Klagen skal være modtaget inden for fire uger fra afsendelsen af korpsledelsens afgørelse. 7. Nedlægges en division, enten fordi divisionsrådet selv beslutter det, eller fordi divisionens anerkendelse tilbagekaldes, jf. stk. 2, tilfalder divisionens aktiver korpset, efter at al gæld er afviklet, med mindre divisionsrådet med korpsledelsens godkendelse træffer anden beslutning. 14 LOVHÆFTE

15 II DIVISIONEN II DIVISIONEN LOVHÆFTE 15 FOTO: MORTEN BJERRUM LARSEN

16 IV LANDSORGANISATIONEN Landsorganisa 34. Korpsrådet 1. Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, kan deltage i korpsrådsmødet. 2. Alle anerkendte enheder i Det Danske Spejderkorps, jf. 8, stk. 4, litra a har hver op til to stemmer i Korpsrådet. 3. Korpsledelsens medlemmer har hver én stemme. 4. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde. 5. Enhedernes medlemmer af Korpsrådet er navngivne og er valgt af divisionsledelserne og grupperådene samt udpeget af anerkendte spejdercentre og arrangementer efter de regler, der gælder for disse. 35. Korpsrådsmøde 1. Ordinært korpsrådsmøde afholdes hvert år i perioden fra november. 2. Ekstraordinært korpsrådsmøde afholdes efter a. Korpsrådets eller korpsledelsens beslutning eller b. skriftlig anmodning fra mindst 15 % af korpsets enheder til spejdercheferne. Alene enhedens tegningsberettigede kan anmode om ekstraordinært korpsrådsmøde, og kun én af disse er nødvendig for at fremsætte anmodning. Anmodning skal angive hvilke punkter, man ønsker behandlet på mødet. 3. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden. Til ordinære møder udsendes derudover regnskab for det foregående år med tilhørende status, forventet regnskab for indeværende år og forslag til budget for det følgende år. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af korpsledelsen og revisor. 4. Et ordinært korpsrådsmøde annonceres senest 1. juli i et af korpsets medier. Spejdercheferne sender pr. brev, jf. dog 8 stk. 6, senest tre uger før mødets afholdelse indkaldelse til ordinært korpsrådsmøde med dagsorden og mødemateriale til alle bestyrelsesformænd, gruppeledere, divisionschefer, centerledere og arrangementsledere samt til alle personer, som ved udsendelsen er tilmeldt korpsrådsmødet. Spejdercheferne indkalder til ekstraordinært korpsrådsmøde senest to uger efter modtagelse af skriftlig anmodning, og det ekstraordinære korpsrådsmøde skal afholdes senest seks uger efter modtagelse af anmodningen. 5. Forslag, som ønskes behandlet af Korpsrådet, skal fremsættes af korpsrådsmedlemmer fra mindst tre forskellige enheder eller af korpsledelsen. Forslag skal være stilet til spejdercheferne og skal være fremkommet på Korpskontoret senest den 15. august. Korpsledelsen udsender senest tre uger før mødets afholdelse de forslag, der skal behandles. 6. Korpsrådet bemyndiger korpsledelsen til efter korpsrådsmødet at foretage rettelser i korpsets love, der måtte vise sig nødvendige for at justere uoverensstemmelser i korpsets love som følge af de vedtagne lovforslag, eller er af rent sproglig eller redaktionel karakter, og som måtte blive skønnet hensigtsmæssige for at undgå misforståelser som følge af de vedtagne formuleringer. Endvidere bemyndiger Korpsrådet korpsledelsen til efter korpsrådsmødet at foretage rettelser i korpsets love, der er af rent sproglig eller redaktionel karakter. Korpsledelsens rettelser skal være foretaget senest 1. februar det følgende år og skal inden samme frist offentliggøres i et af korpsets medier med angivelse af de foretagne ændringer. 36. Dagsorden for korpsrådsmøde 1. Dagsorden for det ordinære korpsrådsmøde skal mindst omfatte: a. valg af dirigent og referent b. godkendelse af mødets forretningsorden c. beretning fra korpsledelsen d. fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år med tilhørende status til godkendelse samt forelæggelse af forventet regnskab for indeværende år e. væsentlige beslutninger om korpsets fremtid: 1. forelæggelse af planer for det kommende år 2. beslutninger i øvrigt om korpsets udvikling, spejderarbejde mv. f. behandling af indkomne forslag g. behandling af lovforslag h. vedtagelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent i. valg af spejderchefer j. valg af øvrige medlemmer til korpsledelsen 16 LOVHÆFTE

17 IV LANDSORGANISATIONEN tionen k. valg af medlemmer og suppleanter til valgudvalget l. valg af revisor m. eventuelt 2. Dagsordenspunkterne, jf. stk. 1, litra i-k, behandles kun, når der er nogen på valg, jf. 38 samt 39, stk. 1 og stk Referat 1. Forhandlingsemnerne og beslutningerne samt stemmetallene for og imod, hvor disse er optalt, indføres i referatet, der underskrives af dirigenterne og af spejdercheferne. 2. Referatet offentliggøres senest to uger efter korpsrådsmødet i et af korpsets medier. 38. Valgudvalget 1. Korpsrådet vælger i ulige år et valgudvalg, som består af to medlemmer. Begge skal være medlemmer af korpset. Valget gælder for en to-årig periode. 2. For at blive valgt skal en kandidat opnå mindst ¼ af de i mødet deltagende stemmeberettigedes stemmer. Der vælges i samme valgrunde to personlige suppleanter til valgudvalget. Ved både et medlems og suppleanternes varige forfald, vælger Korpsrådet ved førstkommende korpsrådsmøde et nyt medlem. Valget gælder frem til næste ordinære valg. 3. Valgudvalget har til at opgave at påse, at tidsfristen for opstilling af kandidater til valg af spejderchefer og korpsledelse er overholdt, og at kandidaterne er valgbare. 39. Valg til korpsledelsen 1. Korpsrådet vælger i ulige år en korpsledelse, som består af to spejderchefer og ti øvrige korpsledelsesmedlemmer. Valgene gælder for to år. Valgene sker skriftligt. 2. Korpsledelsesmedlemmer kan vælges blandt korpsets medlemmer der er fyldt 15 år. Korpsledelsesmedlemmer skal opfylde betingelserne for at blive leder, jf. 7. Kandidater skal være opstillet af mindst et andet medlem af korpset. 3. Medlemmer af korpsledelsen kan genvælges op til to gange til en samlet periode på højst seks år. En spejderchef kan genvælges op til to gange til en samlet periode på højst seks år, uanset om vedkommende før spejderchefsvalget tidligere har været medlem af korpsledelsen. 4. Ved sammensætning af korpsledelsen gælder reglerne om myndighed og habilitet, jf. 3 og Anmeldelse af kandidater skal være modtaget på Korpskontoret senest den 15. august. En oversigt over valgbare kandidater udsendes som en del af mødematerialet; se 35, stk Ved et korpsledelsesmedlems eller en spejderchefs varige forfald vælger Korpsrådet ved førstkommende korpsrådsmøde et nyt medlem eller en ny spejderchef. Valget gælder frem til næste ordinære valg af korpsledelsesmedlemmer, jf. stk Valg af spejderchefer 1. Korpsrådet vælger en kvindelig og en mandlig spejderchef. 2. For at blive valgt skal en kandidat opnå mere end halvdelen af de i mødet deltagende stemmeberettigedes stemmer. Er der to kandidater til samme position, er den kandidat, der opnår flest stemmer uanset stemmetal, dog valgt. 3. Er der flere end to kandidater til den samme position, og har ingen af de opstillede kandidater i første valgrunde opnået mere end halvdelen af stemmerne, udgår den kandidat, som har opnået færrest stemmer. Der foretages herefter omvalg blandt de resterende kandidater til positionen. 4. Såfremt der efter et korpsrådsmøde ikke er valgt en eller to spejderchefer, enten fordi de opstillede kandidater ikke har opnået valg eller fordi der ikke har været opstillet kandidater, skal korpsledelsen for perioden frem til førstkommende korpsrådsmøde udpege henholdsvis en eller to af sine valgte medlemmer som spejderchef. De to spejderchefer skal være af hvert sit køn. 41. Valg af øvrige korpsledelsesmedlemmer 1. Korpsrådet vælger ti øvrige korpsledelsesmedlemmer, hvoraf mindst to medlemmer er fyldt 15 år, men LOVHÆFTE 17

18 IV LANDSORGANISATIONEN ikke 24 år på valgtidspunktet. Det ene køn kan højest være repræsenteret med 2/3 af den samlede korpsledelse inklusive spejdercheferne. Korpsrådet skal, når det sammensætter korpsledelsen, være opmærksom på principperne om lige muligheder og seks år, jf. 1 og 2. Valget finder sted efter, at resultatet af valg af spejderchefer er offentliggjort. 2. Hver stemmeseddel giver mulighed for at afgive indtil ti stemmer. Der kan for hver kandidat højst afgives én stemme. 3. For at blive valgt skal en kandidat til korpsledelsen opnå mindst 1/4 af de i mødet deltagende stemmeberettigedes stemmer. 4. Er der efter første valgrunde ubesatte pladser, foretages en ny valgrunde mellem de ikke valgte kandidater. 5. Er der efter anden valgrunde fortsat ubesatte pladser, foretages yderligere valg, hvorunder dirigenten kan udskyde kandidater, der ikke har opnået mindst 1/10 af de i mødet deltagende stemmeberettigedes stemmer. 6. I tilfælde af stemmelighed foretages om fornødent lodtrækning. 7. Korpsledelsen kan udpege yderligere medlemmer uden stemmeret til at varetage nærmere beskrevne opgaver. De pågældende kan maksimalt udpeges for perioden indtil næste ordinære valg af korpsledelsesmedlemmer. 42. Korpsledelsen 1. Korpsledelsen varetager under ansvar over for Korpsrådet ledelsen af korpset. Korpsledelsen har således det overordnede ansvar for: a. korpsets pædagogiske, administrative og økonomiske arbejde b. at korpsets arbejde sker i overensstemmelse med formål, arbejdsgrundlag og værdier c. at korpsets love i øvrigt og de af Korpsrådet vedtagne retningslinjer overholdes d. at korpsets arbejde opfylder de medlemskrav, som verdensorganisationerne WAGGGS og WOSM stiller. 43. Retningslinjer for arbejdets udførelse 1. Korpsledelsen skal sikre et programtilbud for 6-23-årige medlemmer. 2. Korpsledelsen organiserer selv sit arbejde. Korpsledelsen skal sikre, at opgaver vedrørende enheder i korpset, program og ledertræning, eksterne spejderrelationer, samfundsrelationer, økonomi og administration bliver løst. 3. Korpsledelsen skal sammensætte sine udvalg, så de opfylder reglerne om myndighed og habilitet, jf. 3 og 4. Korpsledelsen skal, når den sammensætter sine udvalg, være opmærksom på principperne om lige muligheder og seks år, jf 1 og 2. Korpsledelsen skal, når den sammensætter sine udvalg, tilstræbe, at mindst 1/3 af medlemmerne er mellem 15 og 23 år. 4. Referater, inklusiv bilag, fra korpsledelsesmøder offentliggøres inden for 4 uger i et af korpsets medier. Referater fra andre fora, hvor korpsledelsesmedlemmer repræsenterer Det Danske Spejderskorps, offentliggøres på tilsvarende vis, om muligt, og ellers som løbende information til den øvrige korpsledelse. 5. I det omfang korpsledelsen agter at drive en del af arbejdet til søs, skal korpsledelsen opfylde regler svarende til grupper med søaktiviteter jf Korpsledelsens øvrige opgaver 1. Korpsledelsen udsteder fornødne bestemmelser og vejledninger. 2. Korpsledelsen afholder periodisk møder med divisionscheferne og med andre relevante landsdækkende fora for at sikre formidling af arbejdsmetoder vedrørende program og ledertræning, og for at sikre muligheden for gensidig erfaringsudveksling og inspiration. 3. Korpsledelsen fastsætter vejledende aldersinddelinger for spejderarbejdets udførelse. 4. Korpsledelsen anerkender oprettelse og nedlæggelse af divisioner samt fastlægger disses geografiske områder. Det sker efter forhandling med de implicerede parter. 45. Dispensationer og forsøgsarbejde 1. Korpsledelsen kan dispensere fra lovenes bestemmelser om aldersbetingelser, familieskab, funktionstid, frister, valgregler og lignende forhold, hvor konkrete omstændigheder taler afgørende for det. 2. Korpsledelsen kan for begrænsede perioder vedtage fra lovene afvigende regler for forsøgsarbejde i korpsets enheder jf. 8, stk. 4, litra a. 3. Korpsledelsen kan dispensere eller vedtage afvigende regler, jf. stk. 1 og 2, for en begrænset periode, maksimalt for fire år af gangen. 46 Eksklusion og tilbagekaldelse af ledergodkendelse 1. Korpsledelsen nedsætter et nævn på mindst tre personer. Nævnet træffer afgørelser i sager om eksklusion, afvisning af ønske om medlemskab af korpset og tilbagekaldelse af ledergodkendelse. Korpsledelsen må ikke være repræsenteret i nævnet. 2. Nævnet kan ekskludere et medlem, som ikke opfylder betingelserne for medlemskab af Det Danske Spejderkorps, afvise ønske om medlemskab af korpset og tilbagekalde en ledergodkendelse. 3. Ethvert medlem af korpset eller et bestyrelsesmedlem kan indstille til nævnets afgørelse. Indstillingen skal være skriftlig og beskrive sagens forhold og an- 18 LOVHÆFTE

19 IV LANDSORGANISATIONEN til Korpskontoret. 7. Det berørte medlem er i hele sagsforløbet udelukket fra at deltage i andre aktiviteter i Det Danske Spejderkorps. Medlemmet beholder i hele sagsforløbet sit medlemskab af korpset. 47. Midlertidig udelukkelse 1. En gruppebestyrelse/divisionsledelse/arrangementsledelse/centerledelse eller korpsledelsen kan i en periode på op til tre måneder midlertidigt udelukke et medlem fra at deltage i aktiviteter i Det Danske Spejderkorps for at undersøge, hvorvidt medlemmet opfylder betingelserne for medlemskab af Det Danske Spejderkorps. 2. Midlertidig udelukkelse regnes fra det øjeblik, hvor medlemmet har modtaget mundtlig meddelelse. Meddelelse skal herefter gives medlemmet skriftligt inden for to uger, ellers bortfalder udelukkelsen. 48. Tegningsregler for Korpset 1. Korpset tegnes juridisk og økonomisk af en spejderchef i forening med et andet myndigt medlem af korpsledelsen. 2. Korpsets tegningsberettigede er bemyndigede til via fuldmagt: a. at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at tegne korpset i økonomiske anliggender; og b. at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over korpsets konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. En sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller handlinger. 3. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes korpset dog af en spejderchef og fire øvrige myndige medlemmer af korpsledelsen i forening. FOTO: FREDERIK ABILDGAARD ROM give konkret begrundelse. Indstillingen skal sendes til Korpskontoret. 4. Nævnet skal inden fire uger efter modtagelse af indstilling træffe afgørelse i sagen med mindre særlige forhold begrunder en længere frist. Nævnet skal høre sagens parter og i sit arbejde i øvrigt overholde almindelige forvaltningsretlige principper for god sagsbehandling. 5. Nævnets afgørelse skal meddeles parterne skriftligt med konkret begrundelse og klagevejledning. 6. Nævnets afgørelse kan ankes til korpsledelsen. Klagefristen er tre uger efter modtagelse af nævnets afgørelse. Klagen skal være skriftlig og skal sendes 49. Regnskab og revision 1. Korpsets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger, såvel med hensyn til vurdering af posterne i status som vedrørende regnskabets specifikation, opstilling og posternes benævnelse. 2. Korpsledelsen fastsætter de fornødne regler for regnskabsførelsen og påser, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på betryggende måde. 3. Revision af korpsets regnskaber foretages af en af Korpsrådet valgt statsautoriseret revisor, der til brug for korpsledelsen skal føre en revisionsprotokol. 4. Efter hver protokoltilførsel skal revisionsprotokollen fremlægges på det førstkommende korpsledelsesmøde, ligesom den skal fremlægges på det korpsledelsesmøde, hvor årsregnskabet underskrives. LOVHÆFTE 19

20 20 LOVHÆFTE FOTO: JENS THYBO

21 V ANDRE ENHEDER I KORPSET VI DIVERSE Andre enheder i korpset 50. Spejdercentre og arrangementer 1. Anerkendte spejdercentre og arrangementer er enheder, der primært tilbyder aktiviteter for korpsets medlemmer, andre enheder og andre spejderkorps. 2. Spejdercentre og arrangementer kan knyttes til en division eller direkte til korpset. 3. Spejdercentre og arrangementer virker i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag samt korpsets love i øvrigt. 4. Spejdercentre og arrangementer anerkendes efter tilknytning enten af divisionsledelse eller af korpsledelsen. Korpsledelsen udarbejder retningslinjer for anerkendelse af spejdercentre og arrangementer. 5. Korpsledelsen kan tilbagekalde anerkendelse for et spejdercenter eller et arrangement, der ikke virker i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og love. Afgørelsen kan ankes til Korpsrådet. Reglerne for tilbagekaldelse af anerkendelse og anke af afgørelsen følger proceduren for tilbagekaldelse af divisioners anerkendelse jf. 33. For spejdercentre og arrangementer tilknyttet en division gælder regler svarende til tilbagekaldelse af gruppers anerkendelser jf Spejdercentre og arrangementer, der agter at drive en del af aktiviteterne til søs, skal opfylde regler svarende til grupper med søaktiviteter, jf. 22. Diverse 51. Vedtagelsesparagraf 1. Disse love er vedtaget på korpsrådsmødet den 19. november 1972 og ændret ved en række senere korpsrådsmøder, senest den 15. november LOVHÆFTE 21

22 BUDGET, KONTINGENT OG BESLUTNINGER Budget, kontingent og beslutninger Budgettet blev vedtaget Korpskontingent Korpskontingentet for 2016 reguleres med nettoprisindekset, således at korpskontingentet for 2016 fastsættes til 302,25 kroner. Beslutning (2015): Økonomi og opgaver i den fælles organisation Korpsrådet pålægger korpsledelsen at igangsætte en åben og ligeværdig dialog bredt i korpset og mellem medlemmerne og korpsledelsen om korpsets økonomi og opgaverne i den fælles organisation, heri værende frivillige udvalg under korpsledelsen, samt Korpskontoret. Dialogen skal tage udgangspunkt i en tydeliggørelse af det serviceniveau der er i dag, og danne grundlag for en analyse af gruppernes behov for niveauet af services fra den centrale organisation. Korpsledelsen skal på korpsrådsmødet 2016 starte en dialog om principper for budgettering i Det Danske Spejderkorps. Med baggrund i ovenstående analyse fastsættes desuden principper for kontingent, egenbetaling for ydelser, serviceniveau mv. Beslutning (2015): Videreudvikling af divisionsledelsernes rolle Korpsledelsen fortsætter i arbejdet med at videreudvikle divisionsledelsernes rolle ved at tage initiativ til: 1. at tydeliggøre divisionsledelsernes formål og kerneopgave i dialog med divisionsledelser og grupper. 2. at der udarbejdes en ny vejledning og materiale til at støtte divisionsledelsernes arbejde, som står til rådighed senest til korpsrådsmødet at der tilbydes nye uddannelser i divisionsledelsesarbejde, herunder bl.a. gruppeudvikling. 4. at der tilbydes mindst tre årlige møder omhandlende divisionsledelsernes kerneopgave med deltagelse af repræsentanter fra divisionsledelserne, korpsledelsen, konsulenter eller udvalg fra den fælles organisation. 5. at divisionsledelserne tænkes ind som samarbejdpartnere med relevante hovedudvalg. Beslutning (2015): Ungeledelse Korpsrådet pålægger korpsledelsen at oprette en midlertidig arbejdsgruppe, der frem mod korpsrådsmødet 2016 udarbejder et forslag om oprettelse af arbejdsgruppe bestående af unge. Den midlertidige arbejdsgruppe skal bestå af årige og skal forsøge at repræsentere en ligelig fordeling indenfor aldersspændet samt mellem begge køn. Arbejdsgruppen bestående af unge skal ved oprettelse forankres i DDS fælles organisation. Ved udarbejdelse af forslaget skal der tages hensyn til intentionen om, at arbejdsgruppen bestående af unge skal beskæftige sig med debat og fora for unge, danne netværk og sparring unge imellem og give de unge en større stemme i det centrale arbejde. Beslutning (2015): Gruppeanerkendelse Korpsrådet pålægger korpsledelsen at arbejde videre med en fremtidig håndtering af gruppeanerkendelser herunder Nævnets eventuelle rolle og sammensætning samt afledte konsekvenser af en tilbagekaldelse af en gruppes anerkendelse. Korpsledelsen skal senest i forbindelse med korpsrådsmødet 2016 præsentere resultatet af arbejdet og om nødvendigt fremsætte ny(e) lovforslag om håndteringen af gruppeanerkendelser. 22 LOVHÆFTE

23 UDVIKLINGSPLAN Det Danske Spejderkorps udviklingsplan Spejder skal gøre indtryk På korpsrådsmødet 2014 blev en ny udviklingsplan vedtaget, der skal sætte retningen frem mod Revision af den sker i Planen findes her: dds.dk/korpset/ide-og-politik/udviklingsplan og her: issuu.com/spejder/docs/dds_udviklingsplan2014_final FOTO: MORTEN BJERRUM LARSEN LOVHÆFTE 23

24 Nyttige adresser KORPSLEDELSESEN Spejderchefer Annesofie Bjerre Silkeborggade 6, 2 tv 2100 København Ø David Hansen Markmandsgade 16, 1 th Kbh. S Korpsledelsesmedlemmer Christian Federspiel Kirkestræde 3a 4600 Køge Elise Mølleskov Ryesgade 18, 5., København N Kristine M. Clemmensen-Rotne Nybrovej 304, Stuen, C Kongens Lyngby Mai Choe Thode Torbenfeldtvej 23, 2. tv Brønshøj Marcus Thusgaard Andersen Solbakken 2a, st Odense S Marie Glent-Madsen Chr. Wærumsgade 19, 3. th Århus C Mathias Lysholm Faaborg Jernbanegade 4, st København V Rasmus Damkjær-Ohlsen Sankt Peders Stræde 51, København K Søren Eriksen Vaarstvej Gistrup Troels Lund Munkebjergvænget 8, 1., Odense M FOTO: JENS THYBO

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013

Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013 Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013 Titel Klarhed og ordentlighed _x_ Lovforslag Beslutningsforslag Forslag 1. Generelt om lige muligheder 1. Det Danske Spejderkorps har til hensigt at give alle

Læs mere

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2 Lovhæfte 2011-2013 Januar 2012 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk Redaktion: Jakob A. Nielsen Layout: Jakob

Læs mere

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Lovhæfte 2009-2010 Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Januar 2010 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016) Side 1 / 10 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret januar 2016 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Grupperådet er de fremmødte personer der

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016) Side 1 / 7 Dirigentvejledning til Divisionsrådsmøde Opdateret marts 2016 Generelt om afstemning Divisionsrådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Divisionsrådet er divisionens øverste

Læs mere

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret.

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Side 1 / 9 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret af januar 2014 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Disse er: - Forældre til medlemmer

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig 1 Navn og hjemsted Korpsets navn er Dansk Spejderkorps Sydslesvig e.v. (DSS). Korpset blev stiftet den 10. august 1919. Korpsets hjemsted er Tydal, Eggebek kommune.

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK Senest revideret d. 12. april 2014

LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK Senest revideret d. 12. april 2014 LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK Senest revideret d. 12. april 2014 Lovsættet indeholder: 1. Grundlov 2. Love for De Gule Spejdere i Danmark (landssammenslutningen) 3. Love for gruppen 2 Navn GRUNDLOV

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Thorsminde Coastal Roklub Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Dato. Tirsdag d. 21. juni kl. 19.30 på Naturskolen i Thorsminde. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af ny formand 3) Valg af

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen Overenskomst 2015 Mellem Hovedbestyrelsen og Gruppebestyrelsen for... gruppe i Region... der påtager sig ansvaret for gruppens ledelse over for De grønne pigespejdere, erklærer at være bekendt med følgende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK Senest revideret d. 16. april 2011

LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK Senest revideret d. 16. april 2011 LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK Senest revideret d. 16. april 2011 Lovsættet indeholder: 1. Grundlov 2. Love for De Gule Spejdere i Danmark (landssammenslutningen) 3. Love for gruppen 2 GRUNDLOV Navn

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere