Velkommen til Skodsborg Solgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Skodsborg Solgaard"

Transkript

1 Velkommen til Skodsborg Solgaard Bestyrelsen, februar 2005 ver. 1.4 Revision: 10. september 2007

2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12, 4. sal 1620 København V Tel.: Telefon/åbningstid: Mandag fredag, kl Vores administrator: Ken Jeppesen: Vagttelefon: FalckCare (16-08). For at spare FalckCares gebyr (ca kr.), prøv først at få fat i Steen Jonasson ( ) eller bestyrelsesformanden. Affald Containerhaven (genbrugsplads) Rundforbivej 174, 2850 Nærum Telefon Åben alle dage Lukket: 24., 25., 31. december I Ejerforeningens vedtægter står at Almindeligt køkkenaffald fjernes ved foreningens foranstaltning, hvorimod alt andet affald ved det pågældende medlems egen foranstaltning skal fjernes og for dennes egen regning. Almindeligt husholdningsaffald anbringes i affaldsbeholderen, i forseglet plastpose. Mælkekartoner skal tømmes og trykkes sammen inden de kommer i affaldsposen. Bemærk! Vi har for tiden ikke noget rum til storskrald, men det får vi forhåbentlig igen, når det nye affaldssystem er på plads. Indtil da beder vi beboerne så vidt muligt selv transportere affaldet over til containerhaven, se ovenfor. Er det ikke muligt, så ring til vicevært Steen Jonasson på tel , og aftal, hvornår han kan hente det og køre det på containerpladsen. Mindre papkasser kan indtil videre foldes sammen og anbringes i skralderummet. Brugte bleer må ikke smides direkte i affaldsposerne, men skal lægges i plastposer, som forsegles tæt. Kattegrus må ikke smides direkte i affaldsposerne, men skal puttes i plastposer, som forsegles tæt. Aviser og blade samt flasker og glas er ikke almindeligt husholdningsaffald og må ikke kasseres i affaldsposer eller stilles i skralderummene. Der henvises til kommunens beholdere, der er placeret på parkeringspladsen nord for Skodsborg Strandvej 157 (ved købmanden). Papkasser skal foldes sammen så de fylder mindst muligt og anbringes i storskralderummet d.v.s. ikke hensættes i de almindelige skralderum. Rester af gammel maling er ikke storskrald. Det skal man selv sørge for at aflevere i containerhaven, hos farvehandleren eller til Miljøbilen, som kommer 4 gange årligt. (Se folderen eller avisannoncen der udsendes 2 gange årligt). Det samme gælder brugte batterier. Byggeaffald af enhver art er ikke storskrald. Der henvises til containerhaven på Rundforbivej. Storskralderummet er beregnet til kasserede møbler, tæpper, fjernsyn, radioer, computere, sammenfoldede papkasser etc. Nøgle til storskralderummet fås ved henvendelse til viceværten. 2

3 Altankasseholdere Bad og toilet Barne- og klapvogne Bestyrelsen Bygningsændringer Cykler Flasker og glas Som altankasseholdere må der kun anvendes den af ejerforeningen anbefalede type. Altankasseholdere kan købes hos viceværten og koster kr. 175,- pr. sæt. Falder en altankasse ned, og der sker ting- eller personskade, er det ejerlejlighedsejerens forsikring, der skal dække. Tilstoppede afløb, utætte vandhaner/cisterner, defekte radiatorventiler og al andet VVS-arbejde repareres for ejerlejlighedsejerens egen regning. Der må kun anvendes autoriserede momsregistrerede håndværkere med byggegarantiordning til reparation, renovering og ombygning af vådrum. Hvis badningen absolut skal foregå ud på de små timer, bør der tages hensyn til de andre beboere. Barne- og klapvogne kan henstilles under trappen, dog på eget ansvar. De kan endvidere i det omfang, der er plads, stilles i cykelkældrene Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 3 medlemmer, hvoraf formanden vælges særskilt af generalforsamlingen. Desuden vælges 2 suppleanter. Formanden, de øvrige medlemmer af bestyrelsen og bestyrelsessuppleanterne behøver ikke at være medlem af foreningen. Så vidt muligt bør et af bestyrelsens medlemmer være en ejerlejlighedsejer, der selv bebor sin lejlighed. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer og suppleanter ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted. Se i øvrigt ejerforeningens vedtægter. Alle bygningsændringer af væsentlig karakter, så som fjernelse af skillevægge, ændring af loftskonstruktioner, udvidelse af toiletrum med ændring af faldstamme osv., samt indgreb i dele, der ligger uden for den enkelte ejerlejlighed, skal godkendes af de kommunale bygningsmyndigheder, og i en række situationer også af ejerforeningen. De bør således sikre Dem, at der forinden udførelse af sådanne ændringer i Deres ejerlejlighed foreligger en skriftlig tilladelse for at undgå eventuelle senere besværligheder. Nærmere oplysninger/vejledninger kan fås hos administrators tekniske afdeling. Cykler må kun hensættes i de dertil indrettede cykelkældre eller i de ved opgangene monterede cykelstativer. Cykler må ikke parkeres op af murværket, i opgange, kældergange eller under kældertrapper. Nøgle til cykelkældrene er samtidig nøgle til vaske- og tørrekældrene og fås ved henvendelse til viceværten. Flasker og glas skal anbringes i kommunens beholdere der er placeret på parkeringspladsen Nord for Skodsborg Strandvej 157 (ved købmanden) 3

4 Fodring Fremleje Generalforsamling Hjemmeside Hobbyrum Husdyr Knallerter Kælderdøre Kælderrum Der er ikke tilladt at fodre fugle og andre dyr, da det tiltrækker rotter. I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed skal lejekontrakten godkendes af bestyrelsen. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt, i september eller oktober måned. For at fremme beslutningsprocessen og undgå ekstraordinære generalforsamlinger kan forslag til generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen året rundt. Bestyrelsen kan på denne måde behandle forslaget / indhente relevante tilbud ect. så der kan tages umiddelbar beslutning på generalforsamlingen. Foreningens hjemmeside med bl.a. bestyrelsesmødereferater har Internet adressen Password til beboerafsnittet fås hos bestyrelsen eller viceværten. I kælderen Solgårdsvej 5, er der et hobbyrum, der frit kan anvendes. Medbring selv værktøj og husk at rydde op efter dig. Der skal foreligge skriftlig tilladelse, som skal søges, før man anskaffer sig hund, kat eller andre husdyr, fra bestyrelsen. Der kan ifølge ejerforeningens vedtægter kun gives tilladelse til anskaffelse af mindre husdyr. Hvis tilladelse gives, må dyrene ikke være til gene for de øvrige beboere. D.v.s.: Husk plastikposen, når hunden luftes, og at hunden skal være i snor på ejendommens arealer. Bestyrelsen vil til enhver tid kunne tilbagekalde tilladelsen, såfremt husdyret efter bestyrelsens skøn er til gene for ejendommen/ejerlejlighederne eller dennes/disses beboere grundet støj og griseri. Kattegrus skal være forsvarligt indpakket. Det er ikke tilladt at henstille knallerter i kælderrum eller i cykelkælder. Både de ud- og indvendige kælderdøre skal altid være låst, da det er branddøre og p.g.a. risikoen for indbrud m.m. Beboerne er forpligtede til at holde de til lejligheden hørende kælderrum forsvarligt aflåst af hensyn til brandsikkerhed. Det er ikke tilladt at henstille genstande i kældergangene. Henstillede genstande vil blive fjernet, hvis muligt for ejerens regning. 4

5 Larmende værktøj Meddelelser Musik Ombygning, samt ind- og udflytning Parkering Radio og TV Rengøring v/jack Balicki Eco Way Reparationer af el.- og VVS Steen Jonasson Islev VVS tlf.: Selskabelighed, fester etc. Det er stor forståelse for, at man gerne vil være færdig med sin lejlighed, ved ombygning eller når man har købt den. Men andre beboere skal jo også være her, så det er derfor kun tilladt at anvende støjende værktøj, hverdage mellem klokken 8.00 og samt søn- og helligdage mellem og Meddelelser mm. kan opsættes på de dertil opsatte opslagstavler i opgangene eller fremsendes til optagelse i Solgårdsnyt og på hjemmesiden. Skru ned for musikken især på hverdage og søndage klokken 22:00. Fredage og lørdage klokken 01:00. Skal du have fest, så orienter dine naboer eller inviter dem med. Ved forurening, i forbindelse med ind-, udflytning eller renovering skal rengøring af trapper og andre fællesarealer omgående foretages af vedkommende beboer, da oprydning/ rengøring ellers vil blive udført for ejerlejlighedsejerens regning. Undgå venligst skader på mur- og træværk, men skulle det ske, så kontakt bestyrelsen, så skaden kan blive udbedret. Anhængere, campingvogne, kasse- og lastvogne, ikke indregistrerede biler o.l. må ikke parkeres på de parkeringsarealer, der hører til Skodsborg Solgård. Det er ikke tilladt at køre eller parkere på højen Solgårdsvej 1-7. Solgårdsvej indtil trappen ved 157A er brandvej. Det er derfor ikke tilladt at parkere heller ikke på fortovet ud for Solgårdsvej 2-6. Der er ikke tilladt at parkere foran skralderum. Der er fællesantenneanlæg med parabol og antenne. Der må ikke udføres eller etableres andre jord- og antenneforbindelser end de fælles eksisterende. Fejning og vask af trapper sker ca. 1 gang per uge. Aftørring af paneler, vindueskarme, elmålerskabe mm., hver måned. Vinduespolering én gang i kvartalet. Ved problemer med VVS eller el-installationer - kontakt Steen Jonasson Islev VVS - tlf.: eller administrationsselskabet, som kan være behjælpelig med at anvise firmaer. Husk at orientere dine naboer, hvis du skal holde fest med musik o.s.v. - og at man godt kan have en god fest, selvom anlægget ikke kører på højeste lydstyrke. 5

6 Solgårdens historie Telefon / ISDN / ADSL / mm. Termoruder Trapper Tørrekældre Vaskerier Vedligeholdelse Vedtægter Det kan være en god idé at kigge i tingbogen, hvor man kan følge ejendommens historie fra den blev udstykket, bebygget etc. Desuden står der noget om det på hjemmesiden. Der er ikke tilladt at trække nye ledninger på bygningsgavle og facader. Punkterede termoruder betales af ejerforeningen (kontakt viceværten). Alle andre skader på termoruder er en forsikringssag. Reposer, opgange, trapper, vaskerum, tørrerum og kælderarealer er fællesareal og al henstilling af fodtøj, aviser, samt oplag af møbler er ikke tilladt. Disse arealer skal holdes ryddede, af hensyn til trappevask samt af brandog sikkerhedsmæssige årsager. Der er tørrekælder i Solgårdsvej 2 og 7, samt i kælderen Skodsborg Strandvej 157A. Nøglen til tørrekældrene er samtidig nøgle til kældrenes yderdøre, vaske- og cykelkældrene. Der er vaskeri i kælderen Solgårdsvej 7 og Skodsborg Strandvej 157A. Alle ejere har modtaget vaskekreditkort. Nye ejere skal bestille et via administrationsselskabet. Betaling afregning sker via fællesomkostningerne. Det kan være hensigtsmæssigt selv at notere, hvornår man har vasket, så er man sikker på, at regningen er korrekt. Nøglen til vaskekældrene er samtidig nøgle til kældrenes yderdøre, tørre- og cykelkældrene. Vasketur reserverer man ved at skrive sig på der lister, der er opsat i vaskekældrene, og hvor reglerne for brug af disse også findes. Vaskekældrene rengøres med jævne mellemrum, men husk selv at fjerne sæberester, rense filtre etc., når du bruger maskinerne. Vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler alene ejeren af denne. Vedligeholdelsen omfatter ikke blot maling, hvidtning og tapetsering, men tillige anden form for vedligeholdelse, såsom fornyelse af gulve, træværk, murværk, elektriske og sanitære installationer. Det er en god ide at gennemlæse vedtægterne for Ejerforeningen Skodsborg Solgård, der er udleveret af administrationsselskabet i forbindelse med købet ejerlejligheden. Hvis du ikke har fået et eksemplar, så kontakt administrationsselskabet eller hent det på hjemmesiden. 6

7 Vicevært VVS-arbejde Steen Jonasson Islev VVS tlf.: Viceværtens opgaver: Sikre økonomisk lønsom drift. Sikre tilstrækkelig varme og varmt vand. Kontrollere varmeforbrug. Udføre mindre reparationer og justeringer. Rekvirere nødvendig fagkyndig bistand. Tilstræbe reparation udført udenfor varmesæsonen. Føre opsyn, overholdelse af husorden. Sikre overholdelse af parkeringsrestriktion. Renholde udenomsplads, gade, fortov, stier, renovationsrum, p-pladser, lyskasser, kloak, kældergange, ramper, gennemgange, fjerne evt. ukrudt m.v. Udføre græsslåning, hækklipning, pasning af bede, beskæring, afrette kanter. Lukke og aftappe vandledninger i frostperioder. Foretage små reparationer - herunder smøring af hængsler, justering af dørpumper m.v. Rekvirere håndværkere samt kontrol, rykke og afslutte. Fast træffetid på telefon. Tilkald på vagttelefon (Falck Care). Udskifte pærer, lysrør m.v. i alle fælles belysningsarmaturer. Indstilling af trappeautomater. Bringe påklagede forhold i orden - evt. via selskabet. Omdele indbetalingskort og skrivelser m.v. Forevise lejemål for nye lejere/ejere. Udføre renholdelse af vaske- og tørrerum. Udføre andet arbejde som pålægges af selskabet. Diverse måleraflæsninger I forbindelse med udskiftning og reparation af vandinstallationer, herunder cisterne, vandhaner mv., er det ofte nødvendigt, at der lukkes for forsyningsledningerne til Deres lejlighed. Ofte er afspærringsventilerne placeret i aflåste rum, som kun viceværten har nøgle til. Man skal derfor i så god tid som muligt at kontakte ejendommens vicevært for at meddele, hvad der påtænkes udført, og hvilke forsyningsledninger, der eventuelt skal afspærres. Generelt skal sådanne arbejder finde sted på hverdage mellem klokken og Som bekendt er det ulovligt selv at udføre reparationer på og udskiftninger af vandinstallationer, idet kun autoriserede virksomheder har tilladelse hertil. I de fleste tilfælde kan det være en fordel at benytte ejendommens sædvanlige VVS-installatør (Islev VVS, se ovenfor), der kender ejendommens ledningsføring, afspærringsventilernes placering mv. Ejerlejlighedsejere betaler ejer selv for alle VVS- installationer og reparationer. Motiv: Skodsborg, Skodsborg Strandvej / Skodsborgvej. Forrest Solgården med Bager og Conditori Monsir. Bagved Solgården og Solhøj. Bygget 1938/40. Fotograf: Thomas Børresen 7

8 Ejerforeningen Solgården Hvem skal betale? Problem EF Lejer* Dades* Ejer Anlægsinstallationer i fællesareal Antenneanlægsinstallationer i lejlighed?? Dørskilte, istandsatte trappeopgange + første navn Dørskilte, udskiftning af navn El-installation, efter måler og før HFI-relæ El-installation, før måler El-installation, måler, kun reparation, ikke udvidelse eller nyanskaffelse Fryser - vedligeholdelse/udskiftning? Gulvafløb - rensning? Gulvafløb udskiftning/reparation, oprindelige gulve Efter modernisering Komfur vedligeholdelse/udskiftning? Køleskab - vedligeholdelse/udskiftning? Låse og nøgler, fællesområder Nøgler, fællesområder, ekstra-/erstatningsnøgle Låse og nøgler, lejligheder Opgangs-navnetavler Opvaskemaskine vedligeholdelse/udskiftning Radiator - udskiftning ved gennemtæring Radiator - ventiler Ruder, ituslåede - forsikring () Ruder, punkterede Rør - lodrette (Stigstrenge) Rør - øvrige rør inkl. vandrette rør i lejlighed Sanitære installationer Utætheder på badeværelse, kun oprindelige Efter modernisering??? Utætte cisterner - reparation Vandhaner og cisterne m.m. udskiftning Vaskemaskine vedligeholdelse/udskiftning? = vurderes på stedet * Dades er den oprindelige ejer før udstykningen af ejendommen i ejerlejligheder, som stadig ejer nogle lejelejligheder i ejendommen. Kolonnerne Lejer og Dades gælder kun Dades egne lejligheder. Vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler alene ejeren af denne. Vedligeholdelsen omfatter ikke blot maling, hvidtning og tapetsering, men tillige anden form for vedligeholdelse, såsom fornyelse af gulve, træværk, murværk, elektriske og sanitære installationer. 8

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34.

Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34. Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34. For at komme nogle af de spørgsmål I forkøbet, der altid dukker op I forbindelse med en indflytning og i hverdagen, har vi lavet denne beboermappe, hvori du finder

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

INDHOLD. Fællesarealer 3. Kældre 4. Ved hoveddøre 6. Anlæg og gårde 6. Altaner 7. Støj 8. Fælles installationer 9. Ejervedligehold og renovering 10

INDHOLD. Fællesarealer 3. Kældre 4. Ved hoveddøre 6. Anlæg og gårde 6. Altaner 7. Støj 8. Fælles installationer 9. Ejervedligehold og renovering 10 INDHOLD Fællesarealer 3 Kældre 4 Ved hoveddøre 6 Anlæg og gårde 6 Altaner 7 Støj 8 Fælles installationer 9 Ejervedligehold og renovering 10 Husdyr 11 Udlejning 12 Nøgler, brikker 12 Affald 12 Overtrædelse

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Beboermappe for ejerforeningen Bryggervangen 12-16 m.v.

Beboermappe for ejerforeningen Bryggervangen 12-16 m.v. Indholdsfortegnelse: Velkommen...3 Historisk indledning...4 Ejerforeningen Bryggervangen 12 16 m.v.:...4 Forretninger:...4 Husleje og opvarmning:...4 Sammenhold:...5 Ejerforhold:...5 Ejerlejligheder:...5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

HUSORDEN Struer Boligselskab

HUSORDEN Struer Boligselskab STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ 39. 7600 STRUER. Telefon 97 84 07 77. Fax 97 85 29 95. E-mail: info1@struer-bolig.dk. www.struer-bolig.dk 1 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET

Læs mere

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 Det kan godt være svært at flytte ind et nyt sted, hvor man kan stå med mange praktiske problemer. Denne orientering skulle gerne hjælpe, så starten bliver nemmere,

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 BEBOERVEJLEDNING for beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 september 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 BESTYRELSESMEDLEMMER... 4 ADMINISTRATOR... 5 VICEVÆRT... 5 PRAKTISK INFO... 5 Fællesantenne,

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Kantorparken Blok III Husorden og orientering

Kantorparken Blok III Husorden og orientering Ejerforeningen Kantorparken Blok III Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok III Hjerteligt velkommen til Kantorparken Blok III. Vi håber, at alle nye beboere hurtigt vil

Læs mere

HUSORDEN Ved Stadion

HUSORDEN Ved Stadion HUSORDEN Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revideret og godkendt på afdelingsmødet 01-05-2012 Indhold GENERELT... 2 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER... 4 ADGANG TIL BOLIGERNE... 4

Læs mere