Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet"

Transkript

1 Europaudvalget 2015 Rådsmøde RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen SAMLENOTAT for ekstraordinært rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 14. september 2015 Dato: 10. september 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Jesper Egevang Sagsnr.: Dok.: Dagsordenspunkter 2 Dagsordenspunkt 1 Status over situationen med hensyn til migrationsbevægelserne = Præsentation Der foreligger ikke dokument 6 Dagsordenspunkt 2 Den Europæiske Unions tiltag og fremtidig programmering = Præsentation og orienterende debat COM(2015) 450 final COM(2015) 451 final COM(2015) 452 final COM(2015) 453 final COM(2015) 454 final C(2015) 6250 draft C(2015) 6251 draft C(2015) 6252 draft JOIN(2015) 40 final Slotsholmsgade København K. Telefon

2 Dagsordenspunkt 1: Status over situationen med hensyn til migrationsbevægelserne Nyt notat. Sagen er ikke omfattet af retsforbeholdet. [Der foreligger ikke dokumentation] Resumé Det er forventningen, at EU s grænseagentur, Frontex, og EU s asylstøttekontor, EASO, på Rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 14. september 2014 vil præsentere de seneste migrationstrends i EU. Situationen i Middelhavet har ændret sig til det værre i løbet af 2015 og særligt i de seneste måneder. Situationen på den centrale Middelhavsrute er dog stort set uændret i årets første syv måneder. Til gengæld ses en væsentlig stigning i migranter, der benytter den østlige Middelhavsrute for efterfølgende at rejse op gennem Balkan, Ungarn og i første omgang videre til Østrig og Tyskland. Sagen har ikke lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser og rejser ikke spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet og retsforbeholdet. Fra dansk side agter man at tage præsentationen af de seneste migrationstrends til efterretning. 1. Baggrund Situationen i Middelhavet har ændret sig til det værre i løbet af 2015 og særligt i de seneste måneder. Situationen på den centrale Middelhavsrute er dog stort set uændret i årets første syv måneder. Til gengæld ses en væsentlig stigning i migranter, der benytter den østlige Middelhavsrute for efterfølgende at rejse op gennem Balkan, Ungarn og i første omgang videre til Østrig og Tyskland. Migrationsudfordringerne blev senest drøftet på Det Europæiske Råds møde den juni 2015, ved det ekstraordinære RIA-rådsmøde den 20. juli 2015 og på det uformelle udenrigsministermøde, Gymnich, den september Kommissionen offentliggjorde den 13. maj 2015 en meddelelse om en ny europæisk dagsorden for migration. I forlængelse heraf har Kommissionen fremlagt en række forslag til nye initiativer, herunder bl.a. styrkelse af Triton-operationen i Middelhavet under ledelse af EU s grænseagentur, Fron- 2

3 tex, omfordeling og genbosætning samt etablering af registrerings- og modtagecentre i frontlinjemedlemsstaterne. Herudover er der taget initiativer til udvidelse af nærområdeindsatser i både Nordafrika og langs migrationsruten fra Afrikas Horn samt afholdelse af topmøde mellem EUlandene og relevante lande i Afrika og et højniveaumøde mellem EUlandene og Balkan-landene samt Tyrkiet om migrationsstrømmene på Balkan. Det er forventningen, at Frontex og EU s asylstøttekontor, EASO, på Rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 14. september 2015 vil præsentere de seneste migrationstrends. 2. Indhold Status ultimo august 2015 på migrationsstrømmene i Middelhavsregionen og antallet af migranter baseret på tal fra særligt Frontex og EASO Situationen i Middelhavet har ændret sig til det værre i løbet af 2015 og særligt i de seneste måneder. I juli 2015 var det samlede antal ulovlige grænsekrydsninger til EU ca I alt er der i årets første syv måneder registreret ca ulovlige krydsninger. Det tilsvarende tal for 2014 var godt Udviklingen forventes at være fortsat i august (der foreligger endnu ikke opgørelser). Antallet af asylansøgere og økonomiske migranter, der benytter den centrale Middelhavsrute (fra særligt Libyen til Italien), er dog stort set uændret i årets første syv måneder. Siden maj 2015 er der kommet godt migranter om måneden til Italien. Ifølge Frontex er der ikke tegn på, at strømmen vil aftage. Til gengæld ses en eksplosiv stigning i migranter, der benytter den østlige Middelhavsrute (altovervejende fra Tyrkiet til Grækenland, og særligt ad den korte søvej). I de første syv måneder af 2015 er der konstateret ca ulovlige grænsekrydsninger over Grækenlands eksterne grænse, en syvdobling i forhold til samme periode i Stigningen er særligt indtrådt i de seneste måneder ankom alene i juli måned. Udviklingen formodes ifølge UNHCR at være fortsat i august. 3

4 Der er således ankommet flere migranter til Grækenland fra Tyrkiet i juli 2015 end i hele % vurderes at rejse videre til Makedonien og Serbien for efterfølgende at genindrejse i EU, altovervejende i Ungarn. I årets første syv måneder havde kun godt 7400 søgt om asyl i Grækenland. På den østlige Middelhavsrute har syrere i 2015 udgjort den største gruppe med 60 %. På den centrale Middelhavsrute udgør eritreere i 2015 den største gruppe med 23 %. Det bemærkes, at langt hovedparten (ca. 90 % i henhold til UNHCR) af de, der er indrejst i Grækenland og Serbien rejser videre og formodes at befinde sig i andre EU-lande, herunder navnlig Østrig, Tyskland og Sverige. Antallet af registrerede asylansøgninger i EU+-landene (EU28 plus Norge og Schweiz) oversteg i juli 2015 for første gang og nåede op på knap svarende til en stigning 28 % i forhold til måneden før. Særligt over de seneste tre måneder er antallet af ansøgninger steget kraftigt. De vigtigste oprindelseslande blandt registrerede ansøgere var i juli 2015 Syrien, Afghanistan og, Balkan-landene. Der blev registreret en stigning i antallet af registrerede ansøgninger blandt 20 af de 25 højest rangerede oprindelseslande. Der skete dog et fald i ansøgninger fra eritreere. 3. Gældende dansk ret Sagen giver ikke anledning til at redegøre for dansk ret. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Sagen har hverken lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfunds- eller erhvervsøkonomiske konsekvenser. 5. Høring Sagen har ikke givet anledning til at foretage høring. 6. Nærhedsprincippet Nærhedsprincippet har ikke betydning for sagen. 4

5 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen. 8. Foreløbig generel dansk holdning Man agter fra dansk side at tage præsentationen af de seneste migrationstrends til efterretning. 9. Europa-Parlamentet Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om Europa- Parlamentets holdning til sagen. 10. Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde Specialudvalget er orienteret skriftligt om sagen. 11. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. 12. Forhandlingssituationen, herunder dansk holdning Man agter fra dansk side at tage præsentationen af de seneste migrationstrends til efterretning. 13. Indstilling Det indstilles, at man fra dansk side henholder sig til det, der fremgår under punkt 12. Sagen skønnes at skulle forelægges for Folketingets Europaudvalg til orientering. 5

6 Dagsordenspunkt 2: Den Europæiske Unions tiltag og fremtidig programmering Nyt notat. Sagen er delvist omfattet af det danske retsforbehold. COM(2015) 450 final COM(2015) 451 final COM(2015) 452 final COM(2015) 453 final COM(2015) 454 final C(2015) 6250 draft C(2015) 6251 draft C(2015) 6252 draft JOIN(2015) 40 final Resumé Kommissionen fremlagde den 9. september 2015 forud for det ekstraordinære rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 14. september 2015 en migrationspakke indeholdende en række forslag, herunder lovgivningsmæssige initiativer, med sigte på at styrke håndteringen af den aktuelle situation på migrationsområdet i EU på kort og langt sigt. Formandskabet forventes at anmode Kommissionen om at redegøre for indholdet af pakken samt at anmode om medlemsstaternes umiddelbare bemærkninger. Migrationspakken indeholder retsakter om dels en midlertidig omfordelingsordning af asylansøgere i tilfælde af massiv tilstrømning og dels en permanent omfordelingsmekanisme indarbejdet i en revideret Dublinforordning, en retsakt om etablering af en europæisk liste over sikre oprindelseslande med henblik på hurtigere asylsagsbehandling, meddelelse om en europæisk handlingsplan for tilbagesendelser, en meddelelse om den eksterne dimension i Europas flygtningekrise, to kommissionsbeslutninger om en EU trustfond til fremme af stabilitet og håndtering af grundlæggende årsager til ulovlig migration i Afrika samt en meddelelse om udbudsregler i forbindelse med den aktuelle asylkrise. Flere af forslagene er omfattet retsforbeholdet. Sagen rejser ikke spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet. 6

7 1. Baggrund Migrationsudfordringerne blev senest drøftet på DER den juni 2015 og ved det ekstraordinære RIA-rådsmøde den 20. juli Det Europæiske Råd vedtog på sit ekstraordinære møde den 23. april 2015 en erklæring om håndteringen af migrationsstrømme, herunder 1) En udvidelse af Frontex operationer på og ved Middelhavet, 2) omfordeling og genbosætning, 3) bekæmpelse af menneskesmugling, 4) bekæmpelse af ulovlig migration gennem samarbejde med oprindelses- og transitlande, samt en øget indsat med henblik på at tilbagesende afviste asylansøgere til hjemlandene. 5) Finansiel- og ekspertstøtte til særligt ramte medlemsstater fra Kommissionen og Det Europæiske Asylstøttekontor, EASO. Kommissionen offentliggjorde den 13. maj 2015 en meddelelse om en europæisk dagsorden for migration indeholdende en lang række forslag til initiativer. Blandt initiativerne, der er under udmøntning, herunder på baggrund af Det Europæiske Råds konklusioner fra juni 2015 og efterfølgende beslutninger i Rådet (retlige og indre anliggender) den 20. juli 2015, kan nævnes: 1) Væsentlig styrkelse af søoprationerne i Middelhavet og det Ægæiske Hav under koordination af Frontex, 2) etablering af modtage- og registreringscentre (såkaldte hotspots ) i Italien og Grækenland med assistance fra både Frontex og EASO, 3) udmøntning af en europæisk omfordelingsordning på frivilligt grundlag til fordel for Italien og Grækenland, 4) udmøntning af en europæisk genbosætningsordning på frivilligt grundlag, 5) forberedelse af en fælles sikkerheds- og forsvarsmission (CSDP-mission) med henblik på bl.a. ødelæggelse af menneskesmuglernes aktiver (bådene) og smuglernes forretningsmodel, 6) forberedelse af et EU-Afrika-topmøde i november 2015 samt 7) et højniveaumøde for udenrigs- og indenrigsministre med landene på Balkan og Tyrkiet, samt en række andre tiltag under forberedelse og udmøntning. Danmark har bidraget til udmøntningen af de hidtidige initiativer med både udstyr og ekspertbistand til initiativerne i Middelhavet og i frontlinjemedlemsstaterne, herunder bl.a. et Challengerfly fra forsvaret, og tager aktiv del i forberedelserne af topmødet og højniveaumødet med de vægtigste tredjelande, der repræsenterer flygtningenes og de økonomiske migranters oprindelses- og transitlande. Derudover er Danmark leder og væsentligste bidragsyder blandt medlemsstaterne til et europæisk udviklings- og beskyttelsesprogram omkring Syrien. 7

8 Det luxembourgske formandskab har indkaldt til ekstraordinært rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 14. september 2014, hvor Kommissionen vil præsentere en migrationspakke indeholdende en række nye initiativer, herunder udmøntning af initiativer inden for rammerne af Det Europæiske Råds erklæring af 23. april 2015 og Det Europæiske Råds konklusioner fra den juni 2015 såvel som forslag til initiativer indeholdt i Kommissionens meddelelse af 13. maj 2015 om En Europæisk Dagsorden for Migration. Det danske retsforbehold Sagen er delvist omfattet af retsforbeholdet. Hvor Kommissionens forslag er omfattet af retsforbeholdet, fremgår det nedenfor under gennemgangen af de enkelte forslag. 2. Indhold Kommissionen præsenterede den 9. september 2015 forud for Rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 14. september 2015 en migrationspakke indeholdende en række initiativer, herunder lovgivningsmæssige initiativer, med sigte på en styrkelse af håndteringen af den aktuelle migrationssituation i EU og i flygtningenes og de økonomiske migranters oprindelsesog transitlande. Migrationspakken indeholder følgende forslag og meddelelser: o Permanent omfordelingsmekanisme inden for rammerne af en revideret Dublin-forordning COM(2015) 450 final Kommissionen lægger op til en ændring af Dublin-forordningen med henblik på at indarbejde bestemmelser om en permanent og obligatorisk omfordelingsmekanisme, der kan tages i anvendelse i specifikke nødsituationer i enkelte medlemsstater, og sikre omfordeling fra disse medlemsstater til andre EU-lande. Mekanismen aktiveres af Kommissionen ved delegerede retsakter. Formålet er i klart definerede nødsituationer at sikre en fair fordeling af asylansøgere med klart behov for international beskyttelse. Forslaget vedrører alene asylansøgere fra oprindelseslande, for hvilke den gennemsnitlige anerkendelsesprocent i EU er mindst 75 %. 8

9 Kommissionens forslag fremsættes på baggrund af Traktatens artikel 78(2)(e) om kriterier og procedurer til bestemmelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om asyl eller subsidiær beskyttelse. Dette er samme hjemmel som den eksisterende Dublinforordning. Det fremgår af forslaget, at Danmark ikke vil være omfattet af forordningsforslaget på grund af det danske retsforbehold, men at Danmark er tilknyttet forordningen via en parallelaftale. Ifølge parallelaftalen skal Danmark give meddelelse til Kommissionen, hvorvidt Danmark agter at gennemføre forordningsændringen. Sker dette ikke inden for angivne tidsfrister, betragtes parallelaftalen om Danmarks deltagelse i Dublin- og Eurodac-forordningerne som opsagt. o Midlertidig omfordelingsordning fra Italien, Grækenland, Ungarn COM(2015) 451 final Dette forslag om midlertidig omfordeling skal ses som supplement til den eksisterende frivillige omfordelingsordning vedtaget i Rådet (retlige og indre anliggender) den 20. juli 2015 til fordel for Italien og Grækenland. Forslaget udvider ordningen til også at omfatte Ungarn, og antallet af asylansøgere, der skal fordeles mellem de øvrige EU-lande, øges med yderligere asylansøgere. Ordningen skal gælde for en 2-årig periode. På grund af retsforbeholdet kan Danmark ikke deltage i ordningen. o Liste over sikre oprindelseslande COM(2015) 452 final Formålet med forslaget er at styrke bestemmelserne om sikre oprindelseslande i asylproceduredirektivet. Dette skal ske gennem en smidiggørelse af sagsbehandlingen i form af en særlig hurtig procedure i sager, hvor en ansøgning fra en asylansøger dels vurderes at være ubegrundet, og dels kommer fra et land der optræder på listen over sikre oprindelseslande. Listen indeholdt i forslaget omfatter Tyrkiet og Vestbalkan (Albanien, Bosnien-Herzegovina, Makedonien, Kosovo, Montenegro, Serbien). På grund af det danske retsforbehold deltager Danmark ikke i asylproceduredirektivet. Af samme grund kan Danmark ikke deltage i forslaget om sikre oprindelseslande. Forbeholdet er korrekt gengivet i forslaget. 9

10 o EU-handlingsplan om tilbagesendelse COM(2015) 453 final/c(2015) Kommissionens meddelelse om tilbagesendelse af udlændinge, der opholder sig ulovligt i EU, skal effektivisere, styrke og videreudvikle det europæiske tilbagesendelsessystem, der er karakteriseret ved en relativ lav effektiv tilbagesendelsesprocent på 40 % af personer i udsendelsesposition. Forslaget indeholder en lang række forslag til initiativer, herunder styrkelse af frivillig hjemsendelse, større brug af tilbageholdelse for at undgå videre rejse til andre EU-lande (sekundære bevægelser), bedre brug af EU s eksisterende IT-systemer, styrkelse af Frontex rolle i forhold til planlægning og gennemførelse af tilbagesendelser samt styrkelse af samarbejde med oprindelses- og transitlande om tilbagetagelse af egne statsborgere, herunder brug af incitamenter. Der nævnes en lang række prioritetslande på baggrund af antallet af personer i udsendelsesposition i EU, med hvilke der skal iværksættes højniveaudialog om tilbagetagelse. I tilknytning til meddelelsen har Kommissionen også fremlagt et udkast til en tilbagesendelsesmanual i form af en Kommissions-henstilling. o Den eksterne dimensions rolle til håndtering af flygtningekrisen i Europa JOIN(2015) 40 final Meddelelsen om den eksterne dimension i flygtningekrisen er i brede termer rettet imod håndteringen af årsagerne til migration og flygtningestrømme, navnlig konflikt og fattigdom, samt mod de nærområder og transitlande, som er hårdt påvirket af krisen. I meddelelsen anlægges en helhedsorienteret tilgang, herunder EU s eksterne instrumenter diplomati, udviklingsbistand og humanitære indsatser der kan bringes yderligere i spil ift. de store indsatser, som allerede er i gang. Med et budget på 96,8 mia. euro for perioden har EU s eksterne samarbejde en vigtig rolle ift. at bekæmpe fattigdom, ulighed og arbejdsløshed samt i relation til fredsopbygning, menneskerettigheder, god regeringsførelse i regioner og lande, hvorfra flygtninge kommer. Meddelelsen peger endvidere på behovet for politisk engagement i løsning af konflikterne i Syrien, Irak og Libyen samt humanitær bistand. Bl.a. nævnes Syrien-trustfonden, der bidrager til stabilisering og genopbygning 10

11 af Syrien. På samme måde nævnes planerne om etablering af en trustfond for håndtering af grundlæggende årsager til migration i Afrika. Nærområderne huser langt størstedelen af flygtningene. I meddelelsen peges på EU s indsatser ift. at støtte Libanon, Jordan og Tyrkiet med humanitær bistand samt regionale beskyttelsesprogrammer. Tyrkiet og landene på det vestlige Balkan er væsentlige transitlande samtidig med, at de er kandidatlande til EU. EU har iværksat en dialog med Tyrkiet ift. håndteringen af de syriske flygtninge og Tyrkiet modtager i mio. euro i støtte. Sammen med landene på det vestlige Balkan vil Tyrkiet også kunne drage nytte af et nyt regionalt migrationsprogram. Blandt årsagerne til migration fra Afrika, herunder fra Nordafrika, nævner meddelelsen konflikter, radikalisering, menneskerettighedskrænkelser, fattigdom og manglende perspektiver. Her peges på EU s mange-facetterede engagement i både oprindelses- og transitlande; Mali, Niger, CAR, Eritrea, Sudan og Somalia samt Yemen og Libyen, hvor udviklingsindsatser går hånd i hånd med bl.a. grænsemissioner, stabiliseringsindsatser, kapacitetsopbygning mv. Endelig peges på EU s eksterne instrumenter som løftestang til mere effektive tilbagetagelsesaftaler samt på behovet for at bekæmpe menneskesmugling. I forhold til bekæmpelse af menneskesmugling spiller EU s militære operation i Middelhavet (EUNAVFOR MED) en nøglerolle, men der peges også på en generel styrkelse af dette aspekt på EU s missioner i regionen. o Etablering og finansiering af EU trustfond C(2015) 6251 draft/ C(2015) 6252 draft Kommissionen fremlægger beslutning om at etablere en trustfond. Herudover fremlægger Kommissionen beslutning om at bidrage med et beløb på max. 1 mia. euro fra den 11. europæiske udviklingsfond (EUF) til den nye fond for migration samt en række bilag med eksempler på støtteberettigede aktiviteter. Den samlede finansiering fra EU s forskellige programmer forventes at beløbe sig til 1,8 mia. euro. Fondens fokus er kriserne i Sahel-regionen, ved Tchad-søen samt på Afrikas Horn og i Nordafrika. Fonden vil støtte alle aspekter af stabilitet og bidrage til bedre håndtering af migration, ligesom den vil adressere de underliggende årsager til destabilisering, tvungen og irregulær migration, 11

12 bl.a. ved at fremme modstandsdygtighed, økonomiske og lige muligheder, sikkerhed og udvikling. Fondens indsatser skal koordineres med nationale og regionale rammeaftaler og andre udviklingspartneres instrumenter. Fonden vil blive etableret på baggrund af aftale mellem Kommissionen og de donorer, der ønsker at bidrage finansielt til fonden. Følgende lande nævnes: Spanien, der skriftligt har tilkendegivet sin interesse i at bidrage, mens Frankrig, Italien, Nederlandene og Danmark har vist stor interesse. Drøftelser pågår med Tyskland og UK. Der lægges op til, at den konstituerende aftale mellem Kommissionen og donorerne vil definere de specifikke målsætninger såvel som regler og procedurer for beslutningsprocessen i fonden, herunder etablere en bestyrelse og en operationel komite. Der lægges endvidere op til at fonden udløber 31. dec o Udbudsregler i forbindelse med den aktuelle asylkrise COM(2015) 454 final Kommissionens meddelelse om udbudsregler i forbindelse med den aktuelle asylkrise omhandler de udfordringer den aktuelle asylkrise afstedkommer i medlemsstaterne i forhold til tilvejebringelse af den nødvendige infrastruktur i form af bl.a. indkvartering, indkøb af bl.a. telte, containere, tæpper, mad mv., samt tjenesteydelser. Formålet med meddelelsen er at præcisere over for medlemsstaterne fleksibiliteten i de eksisterende europæiske udbudsregler med henblik på så vidt mulig at smidiggøre håndteringen af den aktuelle asylkrise, herunder i akutte nødsituationer. 3. Gældende dansk ret Sagen giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til at redegøre for dansk ret. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Kommissionens beslutning om etablering af en trustfond har konsekvenser for EU s budget, idet der lægges op til at finansiere 405 mio. euro af fondens samlede kapital med midler fra EU-budgettets udgiftskategori 4 12

13 (Globale Europa). Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvorvidt tiltaget kan finansieres via omprioriteringer eller om der er behov for merbevilling. Danmark finansierer ca. 2 pct. af EU-budgettets udgifter, hvilket svarer til en dansk finansieringsandel på 60 mio. kr. Kommissionens tre forslag til retsakter (midlertidig omfordelingsordning, ændring af Dublin-forordningen, sikre oprindelseslande) er alle fremsat med hjemmel i Traktatens, tredje del, afsnit V, og er dermed omfattet af retsforbeholdet. Danmark deltager således ikke i vedtagelsen af retsakterne, som ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark. Det fremgår af forslaget til ændring af Dublin-forordningen, at Danmark ikke vil være omfattet af forordningsforslaget på grund af det danske retsforbehold, men at Danmark er tilknyttet forordningen via en parallelaftale. Ifølge parallelaftalen skal Danmark give meddelelse til Kommissionen om, hvorvidt Danmark agter at gennemføre forordningsændringen inden for angivne tidsfrister. Sker dette ikke, betragtes parallelaftalen om Danmarks deltagelse i Dublin- og Eurodac-forordningerne som opsagt. Danmarks fortsatte tilslutning til Dublin-forordningen på mellemstatsligt grundlag vil ikke i sig selv have statsfinansielle konsekvenser. Eventuelle afledte statsfinansielle konsekvenser kan ikke vurderes nærmere på nuværende tidspunkt. Kommissionens øvrige meddelelser og beslutninger har ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfunds- eller erhvervsøkonomiske konsekvenser. 5. Høring Der er ikke foretaget høring vedrørende sagen. 6. Nærhedsprincippet Sagen rejser ikke spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen. 13

14 8. Foreløbig generel dansk holdning Der er behov for en omfattende indsats for at håndtere de store udfordringer, som Europa står over for. Der må trækkes på alle de instrumenter, EU har til rådighed. Som følge af retsforbeholdet deltager Danmark ikke i den fælles asylpolitik, og kan derfor hverken deltage i den eksisterende eller den foreslåede supplerende midlertidige omfordelingsordning. Herudover vil Danmark ikke deltage i den foreslåede permanente, bindende omfordelingsmekanisme. Samtidig lægger Danmark stor vægt på at forblive en del af Dublin-systemet. Man støtter etablering af en europæisk liste over sikre oprindelseslande, som Danmark dog ikke kan deltage i på grund af retsforbeholdet. Danmark støtter en langt mere effektiv tilbagesendelsespolitik, herunder til det afrikanske kontinent, og lægger vægt på en bedre samtænkning af udviklingspolitik, handelspolitik og andre udenrigspolitiske instrumenter med henblik på at sikre effektive tilbagesendelsesaftaler. Fra dansk side ses frem til Valletta-topmødet, der er et vigtigt skridt i styrkelse af samarbejdet med EU's afrikanske partnere om konkrete resultater på dette område. Danmark er indstillet på at deltage med praktisk bistand til de fælles registreringscentre ( hotspots ), der er omtalt i konklusionerne fra mødet i Det Europæiske Råd den juni Desuden lægger man vægt på styrket bekæmpelse af menneskesmugling. Danmark lægger også vægt på en effektiv kontrol af de ydre grænser. Man stiller sig principielt positiv over for etablering og finansiering af en europæisk trustfond for stabilitet og bekæmpelse af grundlæggende årsager til irregulær migration fra og i Afrika. Der er behov for en markant styrket nærområdeindsats. Finansieringen af trustfonden ved brug af EU-budgetmidler skal så vidt muligt ske via omprioriteringer. Regeringen lægger endvidere afgørende vægt på, at EU s overordnede udgiftslofter overholdes. 9. Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet har endnu ikke afgivet udtalelse i sagen. 10. Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde Specialudvalget er orienteret skriftligt om sagen. 14

15 11. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. 15

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3411 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet SAMLENOTAT for ekstraordinært rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 22. september 2015 Dato:

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-28643 Center for Europa og Nordamerika Den 1. oktober 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender)

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (2. samling) UUI Alm.del Bilag 46 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (2. samling) UUI Alm.del Bilag 46 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 46 Offentligt Dato: 29. september 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Tina Ørtoft Kristensen

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Notat SAMLENOTAT for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 3.-4. december 2015 Dagsordenspunkt 17 Migrationskrisen - Status over situationen

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3466 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-55 Center for Europa og Nordamerika Den 11. maj 2016 Rådsmøde (udenrigsanliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 246 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 246 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 246 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Spørgsmål om asyl/indvandring

Spørgsmål om asyl/indvandring Spørgsmål om asyl/indvandring Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 508 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato:

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. juni 2015 Dok.: 1628593 Skriftlig orientering af Folketingets Europaudvalg om rådsmødet (retlige og

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udlændingeafdelingen Bidrag til samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

Det luxembourgske formandskab har igen med kort varsel indkaldt til ekstraordinært rådsmøde den 9. november 2015.

Det luxembourgske formandskab har igen med kort varsel indkaldt til ekstraordinært rådsmøde den 9. november 2015. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 77 Offentligt Talepapir TALE Sagsnr. 2015-540 til brug for forelæggelse i Folketingets Udlændinge, Integrations- og Bolig Udvalg den

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. december 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2013-38-0129 Dok.:

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 247 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 247 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 247 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EUgenbosætningsramme og

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 3052 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 10. november 2010 J. nr. 2010-4249 Internationalt Kontor Supplerende samlenotat: Rådsmødet (Transport,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3081 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3081 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3081 - RIA Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 25. marts 2011 Kontor: Internationalt Samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 11. 12. april 2011 Dagsordenspunkt

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Med

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 6. juni 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Morten Schaumburg- Müller Sagsnr.: 2013-399-0064

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2.7.2015 2015/0125(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR.en) SN 38/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU og Tyrkiet SN 38/16 1 Erklæring fra EU

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 179 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 179 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 179 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget samt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget. EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 41 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 41 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 41 Offentligt Notat F O R E L Ø B I G T S A M L E N O T A T for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 8.-9. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0360 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0360 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0360 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 18. december 2008 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2008/4050-1129 INM 287 Grundnotat vedrørende Kommissionens meddelelse om en strategisk

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Europaudvalget 2005 2696 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2696 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2696 - RIA Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 17. november 2005 Med henblik på mødet i Folketingets

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 4. april 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3085 - RIA Bilag 4 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. april 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Dok.: SJE44657 Samlenotat vedrørende den

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 358 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. juli 2005 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3061/1-0009 Dok.: CDH40325

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

Europaudvalget 2006 2709 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2709 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2709 - RIA Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 6. februar 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4050-767 Bidrag til samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender)

Læs mere

Europaudvalget Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2004 2630+2631 - Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. december 2004 Med henblik

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2015 COM(2015) 490 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige operationelle,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) 12295/15 LIMITE PUBLIC PV/CONS 47 JAI 684 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3411. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

PUBLIC. Erklæringer, som Rådet har besluttet at offentliggøre, kan også findes i addendum 1 til denne protokol /15 1 DG D LIMITE DA

PUBLIC. Erklæringer, som Rådet har besluttet at offentliggøre, kan også findes i addendum 1 til denne protokol /15 1 DG D LIMITE DA Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2015 (OR. en) 11088/15 LIMITE PUBLIC PV/CONS 42 JAI 587 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3405. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 25. april 2014 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2014-3060-0113 Dok.:

Læs mere

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Nils Holtug Centre for Advanced Migration Studies Afdeling for filosofi Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Dias 1 Hvilke etiske

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 6. juni 2011 FVM 896 SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

8835/16 ipj 1 DG D 1 A

8835/16 ipj 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0140 (NLE) 8835/16 SCH-EVAL 78 FRONT 204 COMIX 358 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 12. maj 2016 til:

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international beskyttelse

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international beskyttelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 451 final 2015/0209 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3455 - RIA Bilag 3 Offentligt Notat SAMLENOTAT For rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 10. 11. marts 2016 2: Dagsordenspunkt 8 Den Europæiske Grænse- og Kystvagt: Forslag

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3336 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3336 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3336 - RIA Bilag 1 Offentligt Dato: 22. september 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0024 Dok.: 1314900 Samlenotat

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2016 COM(2016) 700 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Første statusrapport om rammen for partnerskaber

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2016 COM(2016) 635 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Rådets gennemførelsesafgørelse af 12. maj 2016 om en henstilling

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.4.2016 COM(2016) 197 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM EN REFORM AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM OG OM FREMME AF LOVLIGE MIGRATIONSVEJE

Læs mere

Spørgsmål om Dublin/Eurodac

Spørgsmål om Dublin/Eurodac Spørgsmål om Dublin/Eurodac Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 653 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 653 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 653 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 27. september 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udviklingsudvalget 2015/2341(INI) 26.2.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand (2015/2341(INI)) Udviklingsudvalget

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere