* UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "* UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 Europa-Parlamentet Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender /0125(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse (COM(2015)0286 C8-0156/ /0125(NLE)) Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Ordfører: Ska Keller PR\ doc PE v02-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_NLE-CN_LegAct_am Tegnforklaring * Høringsprocedure *** Godkendelsesprocedure ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) (Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til retsakt) til et udkast til retsakt fra Parlamentet opstillet i to kolonner Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse heri der er berørt. fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, markeres med symbolet eller med overstregning. Ved udskiftninger markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst slettes eller overstreges. Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, ikke markeret. PE v /28 PR\ doc

3 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 BEGRUNDELSE...26 PR\ doc 3/28 PE v02-00

4 PE v /28 PR\ doc

5 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING om forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse (COM(2015)0286 C8-0156/ /0125(NLE)) (Høring) Europa-Parlamentet, der henviser til til Rådet (COM(2015)0286), der henviser til artikel 78, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0156/2015), der henviser til forretningsordenens artikel 59, der henviser til skrivelse fra Budgetudvalget, der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0000/2015), 1. godkender som ændret; 2. godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning; 3. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 4. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt; 5. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre i væsentlig grad; 6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. PR\ doc 5/28 PE v02-00

6 1 Betragtning 2 a (ny) (2a) I overensstemmelse med artikel 78, stk. 3, og artikel 80 i traktaten er de solidaritetsforanstaltninger, der er omhandlet i denne afgørelse, bindende. 2 Betragtning 5 (5) I sin beslutning af 29. april 2015 bekræftede Europa-Parlamentet, at Unionens reaktion på de seneste tragedier i Middelhavet skal bygge på princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling, og at der skal gøres en øget indsats på dette område til fordel for de medlemsstater, der modtager det største antal flygtninge og ansøgere om international beskyttelse, enten i absolutte tal eller forholdsmæssigt. (5) I sin beslutning af 29. april 2015 bekræftede Europa-Parlamentet, at Unionens reaktion på de seneste tragedier i Middelhavet skal bygge på princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling, og at der skal gøres en øget indsats på dette område til fordel for de medlemsstater, der modtager det største antal flygtninge og ansøgere om international beskyttelse, enten i absolutte tal eller forholdsmæssigt. Europa-Parlamentet opfordrede til indførelse af bindende kvoter for fordelingen af asylansøgere blandt alle medlemsstaterne. 3 Betragtning 8 PE v /28 PR\ doc

7 (8) Ifølge oplysninger fra Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) foregik ulovlig indrejse i EU i 2014 hovedsagelig via det centrale og østlige Middelhav. Alene til Italien ankom der i 2014 mere end migranter på ulovlig vis, svarende til en stigning på 277 % i forhold til Grækenland oplevede også en støt stigning med over ulovlige migranter, hvilket udgør en stigning på 153 % i forhold til Statistikker for de første måneder af 2015 bekræfter denne klare tendens for så vidt angår Italien. Også i Grækenland steg antallet af ulovlige grænsepassager markant i løbet af de første fire måneder af 2015, hvor det nåede op på mere end 50 % af det samlede antal ulovlige grænsepassager i 2014 (ca i løbet af de første fire måneder af 2015, sammenlignet med et samlet antal på knap i 2014). En væsentlig del af det samlede antal ulovlige migranter, som blev afsløret i disse to regioner, var migranter af nationaliteter, der ifølge data fra Eurostat har en høj EUanerkendelsesprocent (syrere og eritreere, for hvilke EU's anerkendelsesprocent er på over 75 %, udgjorde i Italien over 40 % og i Grækenland over 50 % af de ulovlige migranter i 2014). Ifølge Eurostat havde syrere ulovligt ophold i Grækenland i 2014 sammenlignet med i (8) Ifølge oplysninger fra Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) foregik ulovlig indrejse i EU i 2014 hovedsagelig via det centrale og østlige Middelhav. Alene til Italien ankom der i 2014 mere end migranter på ulovlig vis, svarende til en stigning på 277 % i forhold til Grækenland oplevede også en støt stigning med over ulovlige migranter, hvilket udgør en stigning på 153 % i forhold til Statistikker for de første måneder af 2015 bekræfter denne klare tendens for så vidt angår Italien. Fra januar til midten af juni 2015 har der i Italien været en stigning på 15 % i de ulovlige grænsepassager sammenlignet med samme periode sidste år. Også i Grækenland steg antallet af ulovlige grænsepassager markant i løbet af de første fire måneder af 2015, hvor det nåede op på en seksdobling sammenlignet med samme periode sidste år og 100 % stigning sammenlignet med hele sidste år ( fra januar til 12. juni 2015 i henhold til data fra UNHCR) sammenlignet med et samlet antal på knap i 2014). En væsentlig del af det samlede antal ulovlige migranter, som blev afsløret i disse to regioner, var migranter af nationaliteter, der ifølge data fra Eurostat har en høj EUanerkendelsesprocent (syrere og eritreere, for hvilke EU's anerkendelsesprocent er på over 75 %, udgjorde i Italien over 40 % og i Grækenland over 50 % af de ulovlige migranter i 2014; fra januar til midten af juni 2015 udgjorde syrere og eritreere 30 % af de personer, der ankom til Italien, og 57 % af dem, der ankom til Grækenland). Ifølge Eurostat havde syrere ulovligt ophold i Grækenland i 2014 sammenlignet med i PR\ doc 7/28 PE v02-00

8 4 Betragtning 17 (17) De i denne afgørelse omhandlede foranstaltninger indebærer en midlertidig undtagelse fra det kriterium, der er fastsat i artikel 13, stk. 1, i Europa-Parlaments og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 1, samt de proceduremæssige skridt og frister, der er fastsat i samme forordnings artikel 21, 22 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (EUT L 180 af , s. 31). (17) De i denne afgørelse omhandlede foranstaltninger indebærer en midlertidig undtagelse fra det kriterium, der er fastsat i artikel 13, stk. 1, i Europa-Parlaments og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 1, samt de proceduremæssige skridt og frister, der er fastsat i samme forordnings artikel 21, 22 og 29. Flytningsprocedurer bør ikke forhindre medlemsstaterne i at anvende forordning (EU) nr. 604/2013 fuldt ud, herunder proaktiv og effektiv anvendelse af alle kriterier såsom familiesammenføring, særlig beskyttelse af uledsagede mindreårige, samt bestemmelsen om humanitær opholdstilladelse, der er baseret på en skønsmæssig vurdering. 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (EUT L 180 af , s. 31). 5 Betragtning 19 PE v /28 PR\ doc

9 (19) Formålet med de midlertidige foranstaltninger er at lette det store pres på asylsystemerne i Italien og Grækenland, navnlig ved at flytte et stort antal ansøgere med et klart behov for international beskyttelse, som ankommer til disse lande efter den dato, hvorfra denne afgørelse finder anvendelse. På grundlag af det samlede antal tredjelandsstatsborgere, der er indrejst ulovligt i Italien og Grækenland i 2014, og antallet af disse, der har et klart behov for international beskyttelse, bør i alt ansøgere med et klart behov for international beskyttelse flyttes fra Italien og Grækenland. Dette antal svarer til ca. 40 % af det samlede antal tredjelandsstatsborgere med et klart behov for international beskyttelse, som rejste ulovligt ind i disse lande i Den flytningsforanstaltning, der fastlægges ved denne afgørelse, udgør derfor en rimelig byrdefordeling mellem Italien og Grækenland på den ene side og de øvrige medlemsstater på den anden. På grundlag af forholdet mellem på den ene side de samlede tal for Italien for 2014 og de første fire måneder af 2015 og på den anden side de tilsvarende tal for Grækenland bør 60 % af ansøgerne i Italien og 40 % af ansøgerne i Grækenland flyttes til andre medlemsstater. (19) Formålet med de midlertidige foranstaltninger er at lette det store pres på asylsystemerne i Italien og Grækenland, navnlig ved at flytte et stort antal ansøgere med et klart behov for international beskyttelse, som ankommer til disse lande efter den dato, hvorfra denne afgørelse finder anvendelse. På grundlag af det samlede antal tredjelandsstatsborgere, der er indrejst ulovligt i Italien og Grækenland siden januar 2014, og antallet af disse, der har et klart behov for international beskyttelse, bør i alt ansøgere med et klart behov for international beskyttelse flyttes fra Italien og Grækenland. Dette antal svarer til ca. 40 % af det samlede antal tredjelandsstatsborgere med et klart behov for international beskyttelse, som er rejst ulovligt ind i disse lande siden januar Den flytningsforanstaltning, der fastlægges ved denne afgørelse, udgør derfor en rimelig byrdefordeling mellem Italien og Grækenland på den ene side og de øvrige medlemsstater på den anden. På grundlag af forholdet mellem på den ene side de samlede tal for Italien for 2014 og de første fire måneder af 2015 og på den anden side de tilsvarende tal for Grækenland bør 60 % af ansøgerne i Italien og 40 % af ansøgerne i Grækenland flyttes til andre medlemsstater. Begrundelse Tallene ajourføres for at tage hensyn til den betydelige stigning i antallet af migranter i de første fire måneder af I Kommissionens beregning i betragtning 19 svarer det samlede antal personer, der skal flyttes, til 40 % af de personer med et klart behov for international beskyttelse (syrere og eritreere), der er indrejst i Grækenland og Italien. PR\ doc 9/28 PE v02-00

10 6 Betragtning 25 (25) Når der træffes afgørelse om, hvilke ansøgere med et klart behov for international beskyttelse der skal flyttes fra Italien og Grækenland, bør sårbare ansøgere, som omhandlet i artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU 1, have forrang. I den forbindelse bør der navnlig tages hensyn til ansøgernes særlige behov, herunder sundhedsmæssige behov. Hensynet til barnets tarv bør altid komme i første række. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26. juni 2013 om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdet) (EUT L 180 af , s. 96). (25) Når der træffes afgørelse om, hvilke ansøgere med et klart behov for international beskyttelse der skal flyttes fra Italien og Grækenland, bør sårbare ansøgere, som omhandlet i artikel 21 of 22 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU, have forrang. I den forbindelse bør der navnlig tages hensyn til ansøgernes særlige behov, herunder sundhedsmæssige behov. Hensynet til barnets tarv bør altid komme i første række. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26. juni 2013 om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdet) (EUT L 180 af , s. 96). 7 Betragtning 26 (26) Når der træffes afgørelse om, hvilken medlemsstat en ansøger skal flyttes til, bør der tages særligt hensyn til ansøgerens kvalifikationer, f.eks. sprogkundskaber, der kan lette ansøgerens integration i tilflytningsmedlemsstaten. Når der er tale om særligt sårbare ansøgere, bør der tages hensyn til tilflytningsmedlemsstatens (26) Når der træffes afgørelse om, hvilken medlemsstat en ansøger skal flyttes til, bør der tages særligt hensyn til ansøgerens præferencer og kvalifikationer, der kan lette ansøgerens integration i tilflytningsmedlemsstaten som f.eks. sprogkundskaber, familiemæssige bånd ud over definitionen på PE v /28 PR\ doc

11 kapacitet til at yde tilstrækkelig støtte til sådanne ansøgere. familiemedlemmer i forordning (EU) nr. 604/2013, sociale forbindelser, tidligere ophold i en medlemsstat, tidligere studier og tidligere arbejdserfaring i en virksomhed eller organisation i en specifik medlemsstat. Når der er tale om særligt sårbare ansøgere, bør der tages hensyn til tilflytningsmedlemsstatens kapacitet til at yde tilstrækkelig støtte til sådanne ansøgere. Eftersom ansøgere ikke har ret til at vælge den medlemsstat, de skal flyttes til, bør der i videst muligt omfang tages hensyn til deres behov, præferencer og specifikke kvalifikationer. 8 Betragtning 26 a (ny) (26a) Familiemæssige bånd er en af de vigtigste årsager for ansøgere om international beskyttelse til at flytte fra den medlemsstat, der er ansvarlig for deres asylansøgning, til andre medlemsstater, hvor deres slægtninge bor. I artikel 2, litra g) i forordning (EU) nr. 603/2013 og i artikel 2, litra d) i denne afgørelse defineres familiemedlemmer snævert for at bestemme, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for asylansøgningen og for den fælles flytning af familiemedlemmer. For ansøgere, der ikke hører under disse bestemmelsers anvendelsesområde, bør der imidlertid så vidt muligt tages hensyn til begrebet familiemedlemmer i bredere forstand, når det bestemmes, hvilke ansøgere der skal flyttes til hvilken medlemsstat. På denne måde vil det antal ansøgere, der skal flyttes, fortsat være det samme for den enkelte medlemsstat, men PR\ doc 11/28 PE v02-00

12 de vil modtage ansøgere, der også kan trække på støtte fra familie ud over at modtage statslig støtte, og som lettere kan integrere sig. På samme måde gøres integration lettere, hvis ansøgerne har sociale forbindelser såsom bånd til etniske og kulturelle samfund, hvis de taler et sprog, der er almindeligt i medlemsstaten, hvis de tidligere har opholdt sig i medlemsstaten eller har haft forbindelse med virksomheder eller organisationer i den pågældende medlemsstat, eller hvis de har andre kvalifikationer, som letter deres sociale, økonomiske eller kulturelle inklusion. 9 Betragtning 26 b (ny) (26b) For at undgå fejltagelser som i forbindelse med projektet med flytning fra Malta (EUREMA) bør der tages behørigt hensyn til forventninger og præferencer. Ansøgerne bør som indledende skridt have mulighed for at give udtryk for deres præferencer. De bør opstille fem medlemsstater i den rækkefølge, de foretrækker, og begrunde deres præferencer med faktorer som f.eks. familiemæssige bånd, sociale bånd og kulturelle bånd såvel som sprogfærdigheder, tidligere ophold, tidligere studier og tidligere arbejdserfaringer. Det bør ske i løbet af den indledende behandling. Som næste skridt bør de respektive medlemsstater informeres om ansøgernes præferencer. De bør så have mulighed for at angive deres ansøgerpræferencer blandt de ansøgere, som har udtrykt deres PE v /28 PR\ doc

13 præference for den pågældende medlemsstat. Medlemsstaterne bør begrunde deres præferencer med aspekter såsom familiemæssige, sociale og kulturelle bånd. Forbindelsesofficerer udpeget af medlemsstaterne kunne lette proceduren ved at foretage interviews af de respektive ansøgere. Ansøgerne bør også have mulighed for at konsultere andre aktører såsom NGO'er, FN's flygtningehøjkommissær (UNHCR) og Den Internationale Organisation for Migration. Endelig bør Italien og Grækenland med bistand fra Det Europæiske Asylstøttekontor træffe en beslutning om at flytte hver enkelt ansøger til en specifik medlemsstat under størst mulig hensyntagen til præferencerne. UNHCR bør konsulteres om den bedste praksis, der er udviklet for genbosætning, herunder om forvaltning af præferencer og specifikke kvalifikationer. 10 Betragtning 26 c (ny) (26c) Princippet om ikkeforskelsbehandling, der er fastlagt i artikel 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, bør respekteres fuldt ud. Forskelsbehandling på grund af køn, alder, etnisk tilhørsforhold, handicap og religion er en klar overtrædelse af traktaten. PR\ doc 13/28 PE v02-00

14 11 Betragtning 27 (27) Medlemsstaterne bør sende forbindelsesofficerer til Italien og Grækenland for at lette gennemførelsen af flytningsproceduren, blandt andet ved at medvirke til en hensigtsmæssig fordeling af de ansøgere, der skal flyttes, under særlig hensyntagen til deres sårbarhed og kvalifikationer. (27) Medlemsstaterne bør sende forbindelsesofficerer til Italien og Grækenland for at lette gennemførelsen af flytningsproceduren, blandt andet ved at medvirke til en hensigtsmæssig fordeling af de ansøgere, der skal flyttes, under særlig hensyntagen til deres sårbarhed præferencer og kvalifikationer. 12 Betragtning 28 (28) De retsgarantier og formelle garantier, som er fastlagt i forordning (EU) nr. 604/2013, finder fortsat anvendelse på ansøgere omfattet af denne afgørelse. Desuden bør ansøgerne underrettes om den flytningsprocedure, der er fastlagt i denne afgørelse, og om den konkrete afgørelse om flytning. Da EU-lovgivningen ikke giver ansøgerne ret til at vælge, hvilken medlemsstat der skal behandle deres ansøgninger, bør de i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 604/2013 have adgang til effektive retsmidler i forbindelse med afgørelser om flytning, dog alene med henblik på at sikre, at deres grundlæggende rettigheder respekteres. (28) De retsgarantier og formelle garantier, som er fastlagt i forordning (EU) nr. 604/2013, finder fortsat anvendelse på ansøgere omfattet af denne afgørelse. Desuden bør ansøgerne underrettes om den flytningsprocedure, der er fastlagt i denne afgørelse, og om den konkrete afgørelse om flytning. Ansøgerne bør i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 604/2013 og artikel 47 i charteret om grundlæggende rettigheder have adgang til effektive retsmidler i forbindelse med afgørelser om flytning. PE v /28 PR\ doc

15 13 Betragtning 30 (30) Der bør træffes foranstaltninger for at undgå, at ansøgere rejser videre fra tilflytningsmedlemsstaten til andre medlemsstater. Ansøgerne bør navnlig informeres om konsekvenserne af at rejse videre til andre medlemsstater og om, at de - hvis tilflytningsmedlemsstaten giver dem international beskyttelse - i princippet kun har de rettigheder, der er knyttet til international beskyttelse, i denne medlemsstat. (30) Der bør træffes foranstaltninger for at undgå, at ansøgere rejser videre fra tilflytningsmedlemsstaten til andre medlemsstater. Det er en ligetil foranstaltning at tage mest muligt hensyn til ansøgernes præferencer, herunder familiemæssige bånd ud over bestemmelserne om familie i forordning (EU) 604/2013, til social og kulturelle bånd, for at ansøgerne kan udvikle et tilhørsforhold til tilflytningsmedlemsstaten Ansøgerne bør modtage alle nødvendige oplysninger på et sprog, de forstår, eller med rimelighed formodes at forstå, om deres bestemmelsessted, og i tilfælde af at der ikke kunne tages fuldstændigt hensyn til deres præference, om årsagerne hertil. For at undgå yderligere sekundære bevægelser bør ansøgerne ikke flyttes, hvis ikke de giver deres samtykke. Ansøgerne bør desuden informeres om konsekvenserne af at rejse videre til andre medlemsstater, jf. artikel 4 i forordning (EU) nr. 604/2013, og om, at de - hvis tilflytningsmedlemsstaten giver dem international beskyttelse - i princippet kun har de rettigheder, der er knyttet til international beskyttelse, i denne medlemsstat. 14 Artikel 2 stk. 1 litra f a (nyt) PR\ doc 15/28 PE v02-00

16 fa) "præference": den præference, som en ansøger giver udtryk for over for en bestemt medlemsstat, eller den præference, som en medlemsstat giver udtryk for over for en bestemt ansøger, begrundet med faktorer såsom familiemæssige bånd ud over definitionen af familiemedlemmer i litra d), sociale bånd såsom bånd til etniske og kulturelle samfund og kulturelle bånd til den foretrukne medlemsstat såsom sprogfærdigheder, tidligere ophold i en medlemsstat eller tidligere studie- eller arbejdsforhold til virksomheder eller organisationer i den pågældende medlemsstat Begrundelse Ansøgerne har ikke ret til at vælge deres foretrukne medlemsstater, og medlemsstaterne har heller ikke ret til at vælge deres foretrukne ansøgere, men der bør i videst muligt omfang tages hensyn til deres præferencer. 15 Artikel 4 1. Der flyttes ansøgere fra Italien til andre medlemsstater, jf. bilag I. 2. Der flyttes ansøgere fra Grækenland til andre medlemsstater, jf. bilag II. 1. Der flyttes ansøgere fra Italien til andre medlemsstater, jf. bilag I. 2. Der flyttes ansøgere fra Grækenland til andre medlemsstater, jf. bilag II. PE v /28 PR\ doc

17 Begrundelse Det antal personer, der skal flyttes, opdateres for at tage hensyn til den betydelige stigning i antallet af indrejsende i de første måneder af I Kommissionens beregning i betragtning 19 svarer det samlede antal personer, der skal flyttes, til 40 % af de personer med et klart behov for international beskyttelse (syrere og eritreere), der er indrejst i Grækenland og Italien. De opdaterede tal sikrer, at der er sammenhæng i teksten. 16 Artikel 5 stk Med bistand fra Det Europæiske Asylstøttekontor og, hvor det er relevant, fra medlemsstaternes forbindelsesofficerer, jf. stk. 8, udpeger Italien og Grækenland med jævne mellemrum i løbet af anvendelsesperioden for denne afgørelse ansøgere, der skal flyttes til de øvrige medlemsstater, og meddeler kontaktpunkterne i disse medlemsstater og Det Europæiske Asylstøttekontor, hvor mange ansøgere der er tale om. I denne forbindelse gives sårbare ansøgere som omhandlet i artikel 22 i direktiv 2013/33/EU forrang. 2. Med bistand fra Det Europæiske Asylstøttekontor udpeger Italien og Grækenland med jævne mellemrum i løbet af anvendelsesperioden for denne afgørelse ansøgere, der skal flyttes til de øvrige medlemsstater, og meddeler kontaktpunkterne i disse medlemsstater og Det Europæiske Asylstøttekontor, hvor mange ansøgere der er tale om. I denne forbindelse gives sårbare ansøgere som omhandlet i artikel 21 og 22 i direktiv 2013/33/EU forrang. Begrundelse Forbindelsesofficerernes rolle er specificeret i den nye artikel 3b. I stedet for at de enkelte medlemsstater sender forbindelsesofficerer ud for at udpege ansøgere til flytning, skulle medlemsstaterne hellere stille nationale eksperter til rådighed for EASO til at bistå Italien og Grækenland med flytningsforanstaltningerne på en koordineret måde (se artikel 7). 17 Artikel 5 stk. 3 a (nyt) PR\ doc 17/28 PE v02-00

18 3a. Italien og Grækenland forsyner med bistand fra EASO ansøgere med oplysninger på et sprog, de forstår eller med rimelighed formodes at forstå, om de medlemsstater, der er involveret i nødflytningsordningen. Ansøgerne skal også have adgang til oplysninger fra andre aktører såsom UNHCR, Den Internationale Organisation for Migration (IOM) og NGO'er. Under den indledende behandling anmodes ansøgerne om at angive fem medlemsstater i den foretrukne rækkefølge og om at begrunde deres præferencer som beskrevet i artikel 2, litra fa). 18 Artikel 5 stk. 3 b (nyt) 3b. Italien og Grækenland informere de respektive medlemsstater om ansøgernes præferencer. Medlemsstaterne har i overensstemmelse med princippet om ikke-forskelsbehandling mulighed for at angive deres præferencer blandt de ansøgere, som har givet udtryk for præference for den pågældende medlemsstat. Medlemsstaterne begrunder deres præferencer som beskrevet i artikel 2, litra fa). Med henblik på at fremme denne proces kan medlemsstaterne beslutte at sende deres forbindelsesofficerer til Italien og Grækenland. PE v /28 PR\ doc

19 19 Artikel 5 stk På grundlag af de oplysninger, de har modtaget i medfør af stk. 3, træffer Italien og Grækenland hurtigst muligt afgørelse om at overføre de udpegede ansøgere til en bestemt tilflytningsmedlemsstat og underretter ansøgeren herom i overensstemmelse med artikel 6, stk På grundlag af de oplysninger, de har modtaget i medfør af stk. 3, 3a og 3b træffer Italien og Grækenland hurtigst muligt afgørelse om at overføre de udpegede ansøgere til en bestemt tilflytningsmedlemsstat under videst mulig hensyntagen til ansøgernes og medlemsstaternes præferencer og underretter medlemsstaterne og ansøgeren herom i overensstemmelse med artikel 6, stk Artikel 5 stk Med henblik på gennemførelsen af alle aspekter af den flytningsprocedure, der er beskrevet i denne artikel, kan medlemsstaterne beslutte at sende forbindelsesofficerer til Italien og Grækenland. udgår Begrundelse Forbindelsesofficerernes rolle er specificeret i den nye artikel 3b. I stedet for at de enkelte medlemsstater sender forbindelsesofficerer ud for at udpege ansøgere til flytning, skulle medlemsstaterne hellere stille nationale eksperter til rådighed for EASO til at bistå Italien og Grækenland med flytningsforanstaltningerne på en koordineret måde (se artikel 7). PR\ doc 19/28 PE v02-00

20 21 Artikel 6 stk Når der er truffet afgørelse om at flytte en ansøger, underretter Italien og Grækenland den pågældende person skriftligt herom, inden selve flytningen finder sted. Det skal fremgå af afgørelsen, hvilken medlemsstat ansøgeren flyttes til. 4. Når der er truffet afgørelse om at flytte en ansøger, informerer Italien og Grækenland, inden selve flytningen finder sted, med bistand fra EASO og andre aktører såsom eventuelle forbindelsesofficerer den pågældende person om flytningsmedlemsstaten på forståelig måde og på et sprog, som han eller hun forstår, eller, hvis der ikke tages hensyn til hans eller hendes præferencer, om årsagerne til denne afgørelse. Italien og Grækenland underretter også den pågældende person skriftligt om afgørelsen om at flytte ham eller hende. Det skal fremgå af afgørelsen, hvilken medlemsstat ansøgeren flyttes til. Begrundelse Ifølge UNHCR's Resettlement Handbook (Håndbog i Genbosætning)(kapitel 7.10) skal flygtninge have så meget information som muligt om, hvad der venter dem, når de ankommer til tilflytningsstaten, og gøres opmærksom på, at deres aktive deltagelse i integrationsprocessen vil være bestemmende for deres fremtid. Den samme lære kunne uddrages af EUREMA. En af de væsentlige årsager til, at dette projekt slog fejl, var indvandrernes manglende viden om den medlemsstat, de blev flyttet til. 22 Artikel 6 stk. 4 a (nyt) 4a. I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) Nr. 516/2014 kræves PE v /28 PR\ doc

21 ansøgerens samtykke til hans eller hendes flytning. Begrundelse Samtykke fremmer en vellykket integration og bidrager til at forhindre sekundære bevægelser. Det fremgår af artikel 7, stk. 2, i forordningen om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF), at der kræves samtykke fra ansøgerne, hvis de flyttes med henblik på at øge solidariteten og ansvarsfordelingen mellem medlemsstaterne, navnlig over for de lande, der er mest berørt af indvandrer- og asylstrømme. Eftersom AMIF-procedurerne finder anvendelse på denne afgørelse (se artikel 10), finder artikel 7, stk. 2, i AMIF-forordningen ligeledes anvendelse. 23 Artikel 7 indledning Medlemsstaterne skal øge deres støtte til Italien og Grækenland på området international beskyttelse gennem de relevante aktiviteter, der koordineres af Det Europæiske Asylstøttekontor og andre relevante agenturer, navnlig ved at stille nationale eksperter til rådighed, når det er nødvendigt, til at udføre følgende støtteaktiviteter: Medlemsstaterne skal øge deres støtte til Italien og Grækenland på området international beskyttelse gennem de relevante aktiviteter, der koordineres af Det Europæiske Asylstøttekontor og andre relevante agenturer, navnlig ved at stille nationale eksperter til rådighed til at udføre følgende støtteaktiviteter: 24 Artikel 7 litra b b) den indledende behandling af ansøgningerne b) den indledende behandling af ansøgningerne, herunder påvisning af sårbarhed og præferencer, med henblik PR\ doc 21/28 PE v02-00

22 på at udpege potentielle ansøgere til flytning 25 Artikel 11 a (ny) Artikel 11a: Evaluering Senest i juli 2016 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en midtvejsevaluering om gennemførelsen af denne afgørelse og fremsætter i givet fald de nødvendige henstillinger om en permanent flytningsmekanisme, bl.a. med henblik på det bebudede fitnesstjek af Dublinsystemet. Senest den... * forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en endelig evalueringsrapport om anvendelsen af denne afgørelse. Medlemsstaterne sender i god tid Kommissionen alle nødvendige oplysninger til udarbejdelse af denne rapport. *EUT: Indsæt venligst datoen: 30 måneder efter denne afgørelses ikrafttræden. PE v /28 PR\ doc

23 26 Bilag II a (nyt) Bilag IIa Flytningsproceduren Procedure som foreslået af Kommissionen; de af ordføreren yderligere foreslåede skridt er i kursiv, med fed skrift og understreget 1- Indledende behandling af personer, der søger international beskyttelse - Udpegning af personer, for hvilke en anden medlemsstat er (eller burde være) ansvarlig i henhold til Dublinforordningen Dublin-overførsler - Udpegning af sårbare ansøgere - Udpegning af familiemedlemmer til fælles flytning - Fastlæggelse af ansøgernes præferencer for bestemte medlemsstater 2 - Udvælgelse af ansøgere til flytning - Italien/Grækenland bestemmer, hvilke ansøgere der skal flyttes - De informerer medlemsstaterne om det nødvendige antal pladser samt om ansøgernes præferencer 3 - Medlemsstaternes deltagelse - Medlemsstaterne informerer Italien/Grækenland om det til rådighed værende antal omfordelingspladser - Forbindelsesofficerer kan foretage interview af ansøgere, som har udtrykt PR\ doc 23/28 PE v02-00

24 præference for deres medlemsstat - Medlemsstaterne angiver deres ansøgerpræferencer 4 - Flytningsafgørelse - Italien/Grækenland afgør, hvilke ansøgere der skal flyttes til hvilke medlemsstater under hensyntagen til ansøgernes og medlemsstaternes præferencer 5 - Information og samtykke Ansøgerne informeres udførligt om deres flytningsmedlemsstat - Ansøgerne giver deres samtykke til at blive flyttet til den pågældende medlemsstat 6 - Overførsel Ansøgerne overføres til flytningsmedlemsstaten i løbet af en måned PE v /28 PR\ doc

25 Bilag til forslaget til lovgivningsmæssig beslutning Erklæring fra Europa-Parlamentet I betragtning af at det er nødvendigt at træffe omgående foranstaltninger til fordel for medlemsstater, der står over for en nødssituation i form af en pludselig tilstrømning af tredjelandsstatsborgere, har Europa-Parlamentet accepteret Kommissions forslag om artikel 78, stk. 3, i TEUF som retsgrundlag for Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse. Imidlertid kan Europa- Parlamentet kun acceptere artikel 78, stk. 3, i TEUF som retsgrundlag som en nødsforanstaltning, der skal følges op med et egentligt lovgivningsmæssigt forslag, der kan anvendes som en strukturel løsning i alle fremtidige nødssituationer. Parlamentet fastholder, at det korrekte retsgrundlag er artikel 78, stk. 2, i TEUF, der kræver anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure til foranstaltninger til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for at behandle en ansøgning om international beskyttelse, sammen med artikel 80, første punktum, i TEUF, hvis bestemmelser omsætter princippet om solidaritet som udtrykt i artikel 80, første punktum. Europa-Parlamentet understreger desuden, at vedtagelse af denne afgørelse ikke på nogen måde berører de forskellige former for retsgrundlag, som medlovgiveren har til rådighed i fremtiden, navnlig for så vidt angår artikel 78 sammenholdt med artikel 80 i TEUF. Europa-Parlamentet opfordrer indtrængende Kommissionen til fremsatte et lovgivningsmæssigt forslag om en permanent omfordelingsordning baseret på artikel 78, stk. 2, og artikel 80 inden udgangen af 2015, sådan som Kommissionen bekendtgjorde i sin europæiske dagsorden for migration. Europa-Parlamentet forbeholder sig ret til at udarbejde en lovgivningsmæssig initiativbetænkning, hvis Kommissionen ikke fremsætter et sådan lovgivningsmæssigt forslag i rimelig tid. PR\ doc 25/28 PE v02-00

26 BEGRUNDELSE Den 18. april 2015 omkom over 800 personer på vej til Europa i den største katastrofe på Middelhavet efter Anden Verdenskrig. De havde overlevet krig, forfølgelse og mishandling - og mistede livet på tærsklen til Europa. I skrivende stund er Italien i færd med at bjærge ligene. Så mange menneskers død alene i de første seks måneder af og den vanskelige situation for mange flere, som sætter deres liv på spil på Middelhavet, har på dramatisk vis afsløret, at Europa må gøre en stor fælles indsats for at forhindre yderligere katastrofer og effektivt imødegå flygtningekrisen ved at stå ved sin pligt til at beskytte folk i nød. Ingen medlemsstat kan effektivt gøre noget ved flygtningekrisen alene. Europa-Parlamentet understregede i sin beslutning af 28. april 2015, at EU må basere sin reaktion på tragedierne i Middelhavet på solidaritet og rimelig ansvarsfordeling, navnlig med de medlemsstater, der modtager det største antal flygtninge. Europa-Parlamentet opfordrede til indførelse af bindende kvoter for fordelingen af asylansøgere blandt alle medlemsstater. Solidaritetsprincippet er også i centrum for Kommissionens strategiske reaktion på krisen i Middelhavet, nemlig dagsordenen for migration. Denne dagsorden er baseret på erkendelsen af, at vi har brug for en ny og mere europæisk tilgang til migration. Som et første skridt på vej til at omsætte solidaritetsprincippet til praksis har Kommissionen foreslået en nødforanstaltning til omfordeling af personer, der har et klart behov for international beskyttelse, fra Italien og Grækenland til andre medlemsstater. Ordføreren går fuldstændigt ind for det synspunkt, at alle medlemsstater må stå sammen for at tage migrationsudfordringen op. Forslaget om en nødflytningsordning er et begrænset, men vigtigt skridt i så henseende. Grækenland og Italien er under et uudholdeligt pres. Hvis de ikke får passende støtte, vil den ulovlige indstrømning af flygtninge og migranter sandsynligvis fortsætte i betydeligt omfang. Dette bringer en af EU's største successer i fare, nemlig den frie bevægelighed inden for Schengen-området. Ordføreren støtter derfor fuldt ud om en bindende omfordelingsforanstaltning, der omfatter en bindende omfordelingsnøgle til fordeling af flygtningene mellem medlemsstaterne, med udgangspunkt i princippet om solidaritet og ansvarsfordeling. Desuden foreslår ordføreren at styrke solidaritetsprincippet ved at forhøje det antal flygtninge, der skal flyttes. Kommissionen har baseret sit forslag om fordeling af flygtninge på det antal flygtninge, der ankom til Europa i uden at tage hensyn til, at antallet er steget voldsomt siden da. Med ankomsten af flygtninge og migranter til Grækenland siden begyndelsen af 2015 har Grækenland oplevet en ikke tidligere set seksdobling af indrejsende i sammenligning med samme periode sidste år. De fleste er syrere. Langt de fleste af dem ankommer til de græske øer, hvor der ofte helt mangler modtagelsesfaciliteter til asylansøgere. Folk må sove på gaden eller i nødboliger under ekstremt dårlige forhold. Én ud fem syriske flygtninge har ikke en gang regulær adgang til et toilet. Grækenland er ikke i stand til at håndtere denne situation; asylsystemet er brudt sammen. Der er derfor mange flygtninge, der rejser videre tværs over Balkan til og gennem Ungarn. I Italien fortsætter tendensen med et meget stort antal indrejsende også. Foreløbig er der ankommet flygtninge og migranter i 2015, heraf de fleste fra Eritrea. I lyset af denne udvikling foreslår PE v /28 PR\ doc

27 ordføreren at sende et klart signal til Rådet om, at der er behov for større solidaritet. Europa må gøre noget ved de hurtigt voksende behov og den kendsgerning, at der nu kommer et stigende antal mennesker til Grækenland. Det antal mennesker, der skal omfordeles fra Grækenland og Italien til andre medlemsstater, bør derfor forhøjes til mindst Et andet væsentligt problem, der optager ordføreren, er spørgsmålet om forbedring af omfordelingen. I den forbindelse kan der uddrages en vigtig lære af EU's pilotprojekt vedrørende omfordeling fra Malta (EUREMA). For det første var denne omfordeling ikke bindende, hvilket medførte, at ikke en gang halvdelen af alle medlemsstaterne udviste solidaritet med Malta ved at tage imod (generelt et meget ringe antal) flygtninge. For det andet undervurderede omfordelingsprojektet i væsentlig grad betydningen af præferencer og information. Mange flygtninge har allerede familiemæssige, sociale eller kulturelle bånd til en bestemt medlemsstat. De foretrækker at blive flyttet til en medlemsstat, hvor deres slægtninge bor, hvor der allerede findes et socialt samfund, eller hvor det fælles sprog er et, som de også taler. Hvis der systematisk tages hensyn til sådanne præferencer, er det vejen til en vellykket omfordeling. Det bidrager til at tage hensyn til realiteterne i folks liv, nedsætter incitamentet til at flytte ulovligt og øger udsigterne til integration. Flygtninge kan lettere integreres, hvis de allerede taler et sprog, som er almindelig brugt i den pågældende medlemsstat, eller hvis de kan få støtte fra familie eller samfund. Det hjælper dem med at udvikle et tilhørsforhold til den pågældende medlemsstat og forebygger effektivt sekundære bevægelser uden udøvelse af tvang. Flygtningene har ikke ret til at vælge deres foretrukne medlemsstat, og medlemsstaterne har heller ikke ret til at vælge deres foretrukne ansøgere, men der bør i videst muligt omfang tages hensyn til deres præferencer. Information og samtykke er også af afgørende betydning for en vellykket flytning. For at administrere flygtningenes forventninger på en effektiv måde bør de modtage så meget information som muligt om, hvad der venter dem, når de ankommer til flytningsmedlemsstaten. For at undgå sekundære bevægelser lige fra begyndelsen, bør de også kun kunne flyttes, hvis de giver deres samtykke til denne afgørelse. Nødflytning er kun et første omend vigtigt skridt på vejen til at omsætte princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne til praksis. Kommissionen har udformet nødflytning som en midlertidig undtagelse fra Dublin-forordningen. Den er begrænset i både omfang og tid. Desuden indskrænker denne ordning parlamentets rettigheder i alvorlig grad ved at udelukke det fra fælles beslutningstagning. Ordføreren er derfor yderst tilfreds med, at Kommissionen i sin dagsorden for migration har bekendtgjort, at den vil fremsætte et lovforslag om en permanent omfordelingsordning, baseret på fælles beslutningstagning, inden udgangen af Hun foreslår desuden, at Parlamentet tager initiativet og indgiver en lovgivningsmæssig initiativbetænkning, hvis Kommissionen ikke fremsætter sit respektive forslag. Det vil ikke kun være uacceptabelt for Parlamentet som medlovgiver at fortsætte med nødforanstaltninger, og det ville heller ikke give de reformer, der er så stærkt behov for med henblik på at rette op på fiaskoen med det nuværende Dublin-system. Dublin-systemer har skabt uholdbare skævheder mellem medlemsstaterne både med hensyn til flygtninges og migranters indrejse og deres endelige bestemmelsessted. I centrum af Dublin-systemet ligger anvendelsen af tvang, herunder menneskelige omkostninger såsom tilbageholdelse af asylansøgere, der er traumatiserede af krig og forfølgelse, samtidig med at forekomsten af sekundære bevægelser fortsat er højt. Ordføreren opfordrer derfor Kommissionen til fuldt ud at tage hensyn til erfaringerne med PR\ doc 27/28 PE v02-00

28 omfordelingsforanstaltninger, herunder anerkendelse af præferencer, når den foretager sit fitnesstjek af Dublin-systemet, der er bebudet i Flygtningekrisen er en kæmpestor udfordring for Europa. Europa bør tage denne udfordring op ved at tage hensyn til flygtningenes liv og præferencer i stedet for bare at behandle dem som numre. Og Europa kan kun tage denne udfordring effektivt op, hvis medlemsstaterne står last og brast på grundlag af princippet om solidaritet. PE v /28 PR\ doc

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international beskyttelse

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international beskyttelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 451 final 2015/0209 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt L 248/80 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Notat SAMLENOTAT for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 3.-4. december 2015 Dagsordenspunkt 17 Migrationskrisen - Status over situationen

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 10.5.2012 2011/0314(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.12.2012 2012/0328(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om midlertidig

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.4.2016 COM(2016) 197 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM EN REFORM AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM OG OM FREMME AF LOVLIGE MIGRATIONSVEJE

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. september 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0125 (NLE) 11161/15 ASIM 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR.en) SN 38/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU og Tyrkiet SN 38/16 1 Erklæring fra EU

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 275 final 2016/0140 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en henstilling om midlertidig grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2015 C(2015) 7100 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 23.10.2015 om hvorvidt Tysklands og Østrigs genindførelse af kontrol ved de indre grænser er nødvendig og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 31.3.2015 2015/0028(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriudvalget 23.6.2010 2010/0097(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 5.9.2003 L 222/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.11.2009 2009/0120(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse omindgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2013/0185(COD) 3.10.2013 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse bestemmelser om søgsmål i henhold

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 450 final 2015/0208 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en flytningsordning i krisesituationer og om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. juni 2015 Dok.: 1628593 Skriftlig orientering af Folketingets Europaudvalg om rådsmødet (retlige og

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS Forbindelser med offentligheden I hvidbogen om administrativ reform, som Kommissionen vedtog den 1. marts 2000, understreges nøgleprincipperne for en europæisk

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender FORBEREDENDE 1992/0449(COD) 17. juli 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.12.2011 2011/0217(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 Udkast til udtalelse Ilda Figueiredo (PE475.999v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.4.2001 KOM(2001) 181 endelig 2001/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om fastlæggelse af minimumsstandarder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0156/2012 3.5.2012

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0156/2012 3.5.2012 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument A7-0156/2012 3.5.2012 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.5.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0892/2008 af Mila Malonova Grecheva, bulgarsk statsborger, for beboerne i bygningskomplekset Vladislav

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (2015)0715_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Onsdag den 15. juli 2015 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Torsdag den 16.

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med

Læs mere