Rubrik. Sønderborg Kvinde- & Krisecenter. urubkvalitetsstandard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rubrik. Sønderborg Kvinde- & Krisecenter. urubkvalitetsstandard"

Transkript

1 Rubrik Sønderborg Kvinde- & Krisecenter urubkvalitetsstandard

2 Sønderborg Kvinde- & Krisecenter 1. Overordnede rammer 1.1 Overordnet målsætning for centret Sønderborg Kvinde- & Krisecenter løfter opgaven ved at - tilbyde voldsramte kvinder i krise og deres medfølgende børn krisehjælp og midlertidig husly døgnet rundt - støtte den voldsramte kvinde i krise gennem hjælp til selvhjælp - arbejde på såvel et individuelt som et samfundsmæssigt plan for derigennem at gøre voldsramte kvinder i krise opmærksomme på rettigheder, muligheder og forpligtelser - sprede viden og erfaring for at ændre samfundsforholdene til fordel for voldsramte kvinder i krise og deres børn - give voldsramte kvinder i krise og deres børn mulighed for kulturelle, sociale og kreative udfoldelser Formålet med hjælpen er at forbedre brugernes muligheder for at få bedre rammer for et godt liv. Specielt skal peges på mulighederne for en tilstand af socialt velbefindende, fravær af vold og omsorgssvigt Lovgrundlag Kommunerne har i henhold til 109 i lov om social service ansvaret for, at der er det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til kvinder og deres medfølgende børn i krise, som har været udsat for akut familierelateret vold herunder trusler om vold. I bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 pålægges kommunerne at fastsætte kvalitetsstandarder for kommunens kvindekrisecenter og dermed en beskrivelse af tilrettelæggelse af serviceniveauet inden for rammerne af lov om social service. Kvalitetsstandarden skal være nemt tilgængelig for offentligheden Lokale politiske mål s udsattepolitik, 2012 Der arbejdes målrettet med udsatteområdet med fokus på rehabilitering. Det vil gøre: Indsatser skal være individuelt tilrettelagte, sammenhængende og koordinerede Den socialt udsatte og pårørende skal så vidt muligt have indflydelse på arbejdet med at støtte den socialt udsatte i at mestre eget liv Ensomhed skal forebygges og udstødelse og eksklusion fra fællesskabet modvirkes Samarbejdet med frivillige og organisationer har stor værdi og betydning for, hvordan de mest isolerede og ensomme grupper i kan nås for at fremme det meningsfulde i hverdagen sammen med den socialt udsatte. Ønsket er i videst muligt omfang at reducere risikoen for, at socialt udsatte borgere får betydelige begrænsninger i funktionsevne både helbredsmæssigt og socialt. Social og Sundhed Side 2 af 8

3 I er det politisk besluttet, at sundhed skal være en bærende værdi i alle dele af den kommunale politik. 2. Rammer for ophold mv Målgruppe Centret modtager akut kriseramte kvinder og deres medfølgende børn. Den akutte krise er opstået som en følge af akut familierelateret vold. Volden kan være af psykisk og eller fysisk art samt trusler herom (FN s definition på hustruvold anvendes). Brugerne kommer med vidt forskellig kulturel, etnisk og religiøs baggrund, hvilket kræver høj grad af fordomsfrihed og tolerance af brugerne indbyrdes. Brugerne skal kunne evne at drage nytte af hjælp efter selvhjælpsprincippet. Brugerne skal være selvhjulpne og skal kunne tage vare om sig selv. Mødre har ansvar for ledsagede børn og skal kunne tage vare om børnene. Centret har ikke mulighed for at tilbyde ophold til brugere med aktuelle psykiatriske lidelser, svære personlighedsforstyrrelser og/eller aktuelle misbrugs-problemer. Hvis borgere med sådanne lidelser/problemer henvender sig for enten ophold eller krisesamtale, tilbydes de om muligt hjælp til formidling til andet mere relevant tilbud. Om muligt tilbydes en soveplads den 1. nat. Der er trapper i centret. Derfor kan der være brugere med særlige handicap, der udelukker brug af centrets fysiske rammer. Der henvises da evt. til andre relevante instanser. Om muligt kan centrets samtalehjælp tilknyttes anden relevant instans Procedurer for henvendelser Kontaktoplysninger: Adresse: Agervang 5, 6400 Sønderborg Telefon: Hjemmeside: Henvendelser om ophold på centret: Målgruppen kan anonymt henvende sig til centret døgnet rundt og på eget initiativ enten telefonisk, skriftligt eller personligt. Henvendelsen kan også ske gennem formidling fra f.eks. kommunale myndigheder, politi, sygehusvæsen, arbejdspladser, naboer, familie, advokater eller andre, kvinden har berøring med. Lederen har kompetence til at afgøre, hvorvidt kvinden er omfattet af målgruppen og kan tage midlertidig ophold på centret. I aften-/nattetimer samt døgnet rundt i weekender og helligdage vil det i første omgang være frivillige medarbejdere, der tager imod. Henvendelser om tilbud i samtaleafdelingen Henvendelse til krisesamtaler kan ske døgnet rundt såvel skriftligt, telefonisk som personligt. I samtaleafdelingen er tidligere brugere også velkomne til opfølgningssamtaler efter endt ophold. Henvendelse kan ske døgnet rundt såvel skriftligt, telefonisk eller personligt. Også i samtaleafdelingen kan brugeren være anonym. Social og Sundhed Side 3 af 8

4 2.3. Undtagelser fra anonymitetsprincippet Det kan være nødvendigt at bryde anonymiteten af f.eks. følgende årsager: - Behov for offentlige ydelser ved f.eks. kommune, politi, statsforvaltning eller sundhedsvæsen - Medfølgende børns behov for f.eks. professionel støtte via kommune, politi eller sundhedsvæsen. Ved sådanne behov orienteres kvinden herom, og det undersøges, om det er i overensstemmelse med hendes ønsker, inden formidling finder sted. Dog beskriver servicelovens kapitel 27 krav om underretningspligt til kommuner vedrørende børn i særlige situationer. Underretningen kan ske mundtlig eller skriftlig af lederen eller dennes stedfortræder. Underretningen kan finde sted uden forældresamtykke Opholdslængde Da der er tale om beskyttelse, hjælp og støtte til kvinder og deres medfølgende børn, der er i akut krise på grund af akut familierelateret vold eller trusler herom, bør et midlertidigt ophold i praksis ikke overstige tre måneder. Det er afgørende, at brugerne hurtigst kan bibringes en form for støtte, der bevirker, at de fremover lever en tryg og stabil tilværelse, - eventuel med bistand fra kommune og andre professionelle instanser Centrets fysiske rammer og antal pladser I boafdelingen er der plads til 5 kvinder og deres medfølgende børn, dog i alt maks. 11 overnattende personer. Pladsantallet skønnes aktuelt tilstrækkeligt. Det vil til tider kunne forekomme, at der ingen ledig plads er. Da centrene i Danmark samarbejder på tværs, vil centret om muligt være behjælpelig med at henvise til et andet krisecenter. Centret har rådighed over et hus på 600 m2 i tre etager og dertil en lukket gårdhave. I boafdelingen har hver kvinde og evt. ledsagede børn eget familieværelse, så der sikres en form for privatliv under opholdet. Ledsagede børn har mulighed for at opholde sig i børnevenligt indrettede lege- og opholdsrum med mulighed for alderssvarende udfoldelse. Brugerne har adgang til fælles bade- og toiletfaciliteter af nutidig standard, ligesom der forefindes muligheder for tøjvask, strygning og lignende. Brugerne har adgang til fælles køkken/spise- og opholdsrum, og der forefindes samtalerum. Brugerne har mulighed for at benytte udendørs arealer, der er forsvarligt sikrede mod indtrængen udefra. Der er installeret videoovervågningsudstyr rundt om hele bygningen. Centret lægger vægt på, at der er taget højde for sikkerhedsspørgsmål såvel i selve huset som i og omkring udendørs arealerne, så kvinden og eventuelle børn kan føle tryghed under opholdet. Hjælpen foregår i et alkohol-, stof- og røgfrit miljø Ydelser og tilbud på centret Ydelser og tilbud til brugere, der har ophold på centret: I aften- og nattetimer samt døgnet rundt i weekender og helligdage tilbyder frivillige medarbejdere om muligt krisehjælp via omsorg, støtte, samtaler og samvær. Ved behov kontaktes f.eks. politi, lægevagt, tolk og skadestue. På hverdage i dagtimer tilbyder lønnede medarbejdere om muligt krisehjælp via omsorg, støtte, udvidede samtaler, samvær, Social og Sundhed Side 4 af 8

5 aktiviteter, en række ledsagefunktioner og en række formidlingsfunktioner. Af hensyn til sundhedsfremme er det vigtigt, at børn f.eks. har kontakt til daginstitutioner, skoler, fritidsliv, netværk mv., og der forsøges at finde mulighed herfor i samarbejde med moderen og evt. kommune. Af hensyn til sundhedsfremme er det vigtigt for kvinden, at hun f.eks. har kontakt til fritidsliv, netværk, arbejdsplads, uddannelsessted mv., og der forsøges at finde mulighed herfor i samarbejde med kvinden og evt. kommune og arbejdsplads. Brugere med særlige behov ud over den aktuelle akutte krisesituation formidles om muligt til relevant professionel instans f.eks. psykolog, afspænding, kiropraktor, børne-/ ungeafdeling ved kommune/sygehus. Om muligt inddrages brugere i forskellige praktiske opgaver i huset afhængig af deres formåen i den akutte aktuelle krise. Om muligt tilrettelægges ofte udflugter, kultur- og kunstaktiviteter, naturoplevelser. Om muligt inviteres ofte kunstnere og andre, der kan bidrage til et sjovt liv i det sjove hus. Ydelser og tilbud til brugere af samtaleafdelingen En anden vigtig ydelse er akutte krisesamtaler grundet vold i familien. Disse krisesamtaler har også et forebyggende sigte, der kan medføre, at situationen ikke nødvendigvis udvikler sig akut og nødvendiggør et midlertidig døgnophold på centret. 3. Brugerinddragelse, værdier og normer samt personalepolitik 3.1. Brugerinddragelse 3.2. Værdier og normer vurderer det ikke som umiddelbart realiserbart eller hensigtsmæssigt at etablere formel brugerinddragelse i form af brugerråd på centret. Dels er der tale om hyppigt skiftende brugere og dels er en del i udpræget krisetilstand under opholdet. Derimod vægtes det, at brugerindflydelse sker som en selvfølgelig del i dagligdagen med mulighed for at blive hørt omkring ønsker, behov og kritik til opholdet. Brugerne skal spørges og høres om ønsker og behov angående deres ophold på centret. Herudover skal brugerne inddrages i alle personlige beslutninger, der har betydning for dem. I praksis holdes der på hverdage morgentræf mellem lønnede medarbejdere og brugerne, hvor brugerne kan udtrykke ønsker, behov for samtale eller særlig hjælp og/eller kritik samt være med til at udarbejde madplan, indkøbslister, finde ideer til aktiviteter, medvirke til indkøb med mere. Sønderborg Kvinde- & Krisecenter er en selvejende forening med bestyrelse, hvor generalforsamlingen er højeste myndighed. Centret er opstået på frivilligt initiativ i 1984 og fremtræder i dag med en kombination af lønnede og frivillige medarbejdere. Det frivillige engagement ønskes fastholdt. Værdier og normer for arbejdet i centret: - Indsatsen på centret er baseret på gensidig respekt, ligeværdighed og fordomsfrihed. - Brugerne kan henvende sig døgnet rundt og på eget initiativ og kan forlade centret, når de ønsker det. - Brugerne kan henvende sig anonymt. - Centret medvirker til, at brugerne i krise støttes gennem hjælp til selvhjælp. Hjælpen tilrettelægges individuelt og tager udgangspunkt i brugernes egen beskrivelse af deres Social og Sundhed Side 5 af 8

6 situation. - Børnelivet skal fastholdes. Børn tilbydes leg og aktivitet og så vidt muligt opretholdes tilknytning til egen daginstitution/skole. - Brugerne skal spørges og høres om ønsker og behov angående deres ophold på centret, og brugerne inddrages i beslutninger, der har betydning for dem. - Centret drives med hjælp fra frivillige for at sikre dels tilbud om døgnåben og dels en medmenneskelig mangfoldighed i et ligeværdigt møde med brugerne Personalepolitik Centrets lønnede medarbejdere forudsættes at have faglig relevant uddannelse og de nødvendige sociale og personlige kompetencer. Af både lønnede og frivillige medarbejdere, der har brugerrelaterede ansvarsområder, kræves høj grad af fordomsfrihed, ligeværdighed, respekt og tolerance for at begå sig blandt kriseramte brugere børn i alle aldre og kvinder i alle aldre og med vidt forskellig kulturel, etnisk og religiøs baggrund. Centret har som del af dets struktur og historie mange frivillige medarbejdere, hvoraf hovedparten er krisevagter. Yderligere kan nævnes, at centret har en frivillig børnegruppe Leg med børn, en frivillig udslusningsgruppe, finansieret af Tips- og Lottomidler, en frivillig diversegruppe, der udfører mangeartede ikke brugerrelaterede arbejdsopgaver samt etikgruppen, der bl.a. planlægger og afholder kursus- og uddannelsesaktiviteter for frivillige, herunder halvårlige basiskurser inden for: brand og redning/aktiv lytning og kriseforståelse/førstehjælp/tavshedspligt. Frivillige medarbejdere til krisevagtarbejdet og det aktuelle børnearbejde bliver rekrutteret gennem lokal annoncering, hjemmeside eller opslag. For at komme i oplæring som krisevagt skal man være kvinde og fyldt 18 år og bl.a. være i besiddelse af et personligt overskud, have lyst til at tilegne sig nye færdigheder og viden og kunne lide at beskæftige sig med mennesker, børn såvel som voksne. Der fordres straffeattester og børneattester. Krav til frivillige i det aktuelle frivillige udslusningsarbejde og i det aktuelle frivillige børnearbejde er de samme som for krisevagter. Den frivillige børnegruppe adskiller sig ved, at her kan mænd være med. Og i særlige tilfælde kan der dispenseres fra 18 års alderen. Centret holder regelmæssigt introduktionskurser til det frivillige krisevagtarbejde og det frivillige børnearbejde, som efterfølges af en grundig oplæring, som bl.a. indeholder regler om tavshedspligt og anonymitet. Frivillige til det aktuelle udslusningsarbejde rekrutteres alene gennem erfarne krisevagtmedarbejdere. Frivillige medarbejdere i vagt, børne- og udslusningsarbejde skal have mulighed for faglig sparring, personlig støtte gennem regelmæssige gruppemøder og koordinering med lønnede medarbejdere. Lønnede og frivillige medarbejderes kompetencer ønskes Social og Sundhed Side 6 af 8

7 regelmæssigt udviklet i forhold til deres indsatsområder. Indholdsmæssigt er det ønskeligt at skabe kendskab til beslægtede fagområder som f.eks. psykologi, psykiatri, relevante lovområder, andre kulturer og trosretninger. Det er vigtigt, at der skabes mulighed for temadage, seminarer, undervisning, supervision og kurser. Herudover værdsættes erfaringsudveksling blandt lønnede og frivillige medarbejdere på tværs af kvindekrisecentrene både på regions- og landsplan. På centret er der relevante kontorfaciliteter m.m. til lønnede medarbejdere samt tidssvarende soverumsfaciliteter mv. til frivillige medarbejdere. 4. Tilsynsvirksomhed 4.1. Tilsynsvirksomhed Tilsynet gennemføres, jf. lov om socialtilsyn, af Faaborg-Midtfyn Kommune. Tilsynet følger arbejdet på centret i relation til indhold og tilrettelæggelse af tilbuddet, som det fremgår af fastsættelsen af herværende kvalitetsstandard. Der udarbejdes en tilsynsrapport for hvert tilsyn. Tilsynsrapporterne er tilgængelige via s hjemmeside. 5. Kvalitetsstandardens godkendelse, tilgængelighed og revision 5.1. Kvalitetsstandardens godkendelse 5.2. Kvalitetsstandardens tilgængelighed Kvalitetsstandarden er godkendt af Sønderborg Byråd den 7. maj 2014 Kvalitetsstandarden og link til Sønderborg Kvinde- & Krisecenters egen hjemmeside er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover er kvalitetsstandarden tilgængelig via Sønderborg Kvinde- & Krisecenters egen hjemmeside og via Tilbudsportalen (Servicestyrelsen). Sønderborg Kvinde- & Krisecenter informerer om centrets serviceniveau gennem en folder med servicedeklaration Revision af kvalitetsstandarden Der er pålagt kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandarden for Kvinde- & Krisecentret skal revideres mindst hvert andet år samtidig med driftsaftalen. Denne kvalitetsstandard revideres senest i 1. kvartal Klagemuligheder 6.1. Klagemuligheder Hvis en bruger vil klage over manglede optagelse i boafdelingen, kan klagen indbringes for Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice, mail: sikker mail: 7. Fremtidig indsats Såfremt der klages over forhold under opholdet, kan der ske henvendelse til centrets leder, centrets bestyrelse og/eller tilsynsmyndigheden. Centret skal informere borgerne om centrets tilbud og ydelser. Dette kan f.eks. ske i form af servicedeklarationer, der er tilgængelige for alle borgere. Information om klageadgang skal fremgå af servicedeklarationen Fremtidig indsats 1. Fortsat understøttelse af det frivillige arbejde Der vil være opmærksomhed på, at kommunen ikke lader Social og Sundhed Side 7 af 8

8 krisecenterophold træde i stedet for behov for egentlige langvarige behandlingstilbud og/eller andre former for kommunale tilbud til kvinden og hendes medfølgende børn. 2. Politisk orientering om centrets virksomhed Med udgangspunkt i centrets løbende belægningsoversigter og årsskrifter vil Social- og Sundhedsudvalget fremover blive orienteret om centrets virksomhed én gang om året. 3. Udvikling af Best Practice i relation til familievold Det er målet, at og centret udvikler Best Practice indenfor familievold. Udviklingen kan ske med inddragelse af sparringspartnere. 4. Samtaletilbud til mænd med en voldelig adfærd Det er målet, at centret med henblik på forebyggelse fortsat har fokus på samtaletilbud til mænd med en voldelig adfærd. 5. Sundhedsfremme og forebyggelse Centret tilstræber at videreudvikle en eller flere faglige metoder med henblik på sundhedsfremme herunder mentalhygiejne og forebyggelse af livsstilssygdomme. Der sættes f.eks. fokus på kost, motion, alkohol, rygning samt hygiejne i al almindelighed i forhold til mennesket, mennesker imellem og de fysiske rammer inde som ude. Social og Sundhed Side 8 af 8

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2009

Kvalitetsstandard 2009 Kvalitetsstandard 2009 Herning, marts 2008 Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold, samt eventuelt

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune.

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandarden er gældende for Kvindekrisecenter Bornholm som eneste beliggende Kvindekrisecenter i Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området...

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området... Page 1 of 16 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Misbrug/udsatte Stormly Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for pensionatet

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Personalepolitik. for. Sønderborg Kvinde- & Krisecenter

Personalepolitik. for. Sønderborg Kvinde- & Krisecenter Personalepolitik for Sønderborg Kvinde- & Krisecenter FN s Menneske Rettigheder artikel 23, stk. 1: Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Patient- og pårørendepolitik Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Del 1 Samarbejde mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Åben dialog... 5

Læs mere

Kvalitetsstandard Roskilde Kvindekrisecenter 2014-2016

Kvalitetsstandard Roskilde Kvindekrisecenter 2014-2016 Kvalitetsstandard Roskilde Kvindekrisecenter 2014-2016 Side2/6 Baggrund Denne kvalitetsstandard indeholder en samlet information om de tilbud og ydelser, som borgere tilbydes ved ophold i Roskilde Kvindekrisecenter.

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere