Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune."

Transkript

1 Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandarden er gældende for Kvindekrisecenter Bornholm som eneste beliggende Kvindekrisecenter i Bornholms Regionskommune. Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 24. februar Jf. bekendtgørelsen nr 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter servicelovens 109 fremgår det: 1. Kommunalbestyrelsen fastsætter en kvalitetsstandard for kommunens kvindekrisecentre efter 109 i lov om social service. Stk. 2. Kvalitetsstandarden skal indeholde information til borgerne om de tilbud og ydelser, borgeren kan tilbydes ved ophold i de kvindekrisecentre der er nævnt i stk. 1, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens kvalitetsstandard og kommunalbestyrelsens opfølgning og revision af kvalitetsstandarden gøres alment tilgængelig for borgerne i kommunen, herunder på internettet. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen reviderer kvalitetsstandarden hvert andet år. Udarbejdelsen af kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre skal ses i sammenhæng med servicelovens formål på voksenområdet, jf. servicelovens 81. Efter denne bestemmelse bør indsatsen sigte mod at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, ligesom indsatsen bør sigte mod at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje. Tilbuddene skal være sammenhængende og helhedsorienterede og det skal tilstræbes, at det samlede tilbud bidrager til at give den enkelte en mere selvstændig tilværelse med respekt for den enkeltes ønsker, behov og muligheder for livsudfoldelse. Kvalitetsstandarden skal indeholde de punkter, som det fremgår af bekendtgørelse jf. 2: 1) Antallet af pladser i det enkelte kvindekrisecenter og de fysiske rammer i kvindekrisecenteret 2) Den overordnede målsætning for kvindekrisecenterets virksomhed 3) En beskrivelse af de ydelser og tilbud, der tilbydes kvinder og børn på kvindekrisecenteret 4) Opholds- og kostbetaling for kvinder og børn, der opholder sig på kvindekrisecenteret 5) Procedure for, hvorledes borgeren kan henvende sig til kvindekrisecenteret, og hvem der kan få ophold på kvindekrisecenteret 6) Fællesfaciliteter på kvindekrisecenteret 7) Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse for personalet på kvindekrisecenteret Stk 2. Kommunalbestyrelsen oplyser endvidere om den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal derudover informere om følgende forhold: 1) Værdier og normer, som indsatsen bygger på. 2) Brugerindflydelse og eventuelle beboerråd.

2 Ad 1) Antal af pladser og fysiske rammer: Kvindekrisecenter Bornholm ligger på Haslevej 64 i Rønne. Kvindekrisecenteret har 4 værelser med plads til 10 beboere, kvinder og børn. De 3 værelser har plads til børn. Værelserne er beliggende på 1. sal. Der er fælles køkken, 2 badeværelser og toilet til alle husets beboere. Der er fælles dagligstue, børnerum for både små og store børn, de store børns rum er beliggende i kælderen. I kælderen er der vaskefaciliteter og depot samt køkken/alrum. Kælderen benyttes desuden som mødelokale. Her kan der også modtages besøg efter aftale. Kvindekrisecenter Bornholm har en stor have med legeplads. Kvindekrisecenteret dækker med sine 4 pladser behovet på øen. Kvindekrisecenteret har desuden en landsdækkende funktion og kan således modtage kvinder fra andre landsdele på grund af pladsmangel eller på grund af sikkerhed. Kvindekrisecenteret er ikke handicapvenligt. Sikkerhed Krisecenteret er indrettet således at det er trygt og sikkert for kvinder og børn. Der er overvågningskamera og dørtelefon. Nye beboere instrueres i regler for at åbne døre, tage telefon, samt give besked når man kommer og går. Ansatte og frivillige medarbejdere er bekendt med hvornår politiet eventuelt skal tilkaldes. Der foretages i samarbejde med den enkelte kvinde en risikovurdering, således at både kvinden og krisecenteret kan træffe passende forholdsregler. Skal der evt. søges om overfaldsalarm eller træffes andre foranstaltninger, for kvindens eller børnenes sikkerhed. Der samarbejdes med politiet i forhold til særligt truede kvinder og børn. Ad 2) Den overordnede målsætning for kvindekrisecenterets virksomhed. Målet for kvinder og børns ophold på krisecentret er at give sikkerhed, støtte og omsorg under opholdet. Desuden at give kvinderne ro til at overskue egen situation, styrke eller genvinde tro på egne kræfter, således at kvinderne sættes i stand til at træffe beslutninger i eget og evt. børns liv, og dermed komme ud af volden. Krisecenteret arbejder ud fra princippet hjælp til selvhjælp målet med støtten til kvinden er derfor at kvinden genfinder egne kræfter og ressourcer (empowerment) Ad 3) En beskrivelse af de ydelser og tilbud, der tilbydes kvinder og børn i kvindekrisecenteret. Oplysning Kvindekrisecentret har udarbejdet en folder der oplyser om krisecentrets tilbud til voldsramte kvinder og deres børn. Denne folder uddeles til kommunale virksomheder, hos læger, bibliotek og andre relevante steder. Der annonceres jævnligt om krisecentrets tilbud i lokal ugeavis. Krisecentret har hjemmeside og åben Facebook gruppe. Rådgivning Krisecentret tilbyder åben anonym rådgivning, telefonisk og personligt. Rådgivningen retter sig mod kvinder med alvorlige samlivsproblemer, eller følger deraf. Rådgivningen kan dreje sig om: handlemuligheder ved trusler fysisk/psykisk vold i samlivet problemer med børn, f.eks. ved samlivets ophør

3 råd om, hvor i det offentlige system der er hjælp at hente såfremt der rettes henvendelse angående problematikker der ligger uden for kvindekrisecenterets område, henvises der til andre rådgivningstjenester, private eller offentlige. der kan desuden ydes rådgivning til institutioner og andre, der har brug for rådgivning vedrørende vold i nære relationer. Såfremt det drejer sig om rådgivning vedrørende en navngiven kvinde eller barn er det kun med tilladelse fra kvinden/moderen. Opholdsplan Sammen med kvinden kan der, hvis kvinden ønsker det, lægges planer for hvad der skal ske under opholdet på kvindekrisecenteret. Handleplan Udarbejdes i det kommunale regi. Der ydes støtte og evt. rådgivning til at overskue og få styr på de praktiske presserende ting, eks. økonomi, kvindens adgang til fælles konti, kontakt til statsamt vedrørende forældremyndighed, kontakt til politi m.m. Kvinder med anden etnisk baggrund. Krisecenteret er medlem af Lokk (Landsorganisationen for Kvindekrisecentre) og kan derfor benytte Lokks jurist og etniske team til f.eks. råd og vejledning vedrørende tvangsægteskab, opholdstilladelse, ved ophør af ægteskab hvor opholdsgrundlaget er familiesammenføring, samt konfliktmægling mellem etniske unge og deres familie. Psykologbehandling Krisecentret tilbyder psykolog til afhjælpning af voldens konsekvenser, f.eks.: krisebehandling behandling af mor barn relationer angst som eftervirkninger af volden styrkelse af selvværd problemer i parforhold indsigt i egne reaktioner nye handlemåder Støtte til børn Der er en pædagog på krisecentret til støtte for børnene, ligesom der ydes støtte til moderen i varetagelsen af forældrerollen, under de forhold der gør sig gældende, når man er nødt til at flytte på krisecenter, med sine børn. Pædagogen modtager supervision. Børn der opholder sig på krisecentret støttes i at: fortælle deres historie få sat ord på svære følelser opleve at der er andre der har vold i familien overskue deres situation under og efter opholdet på centret få en overskuelig hverdag så tæt på deres sædvanlige dagligdag som muligt få gode oplevelser, under opholdet Det tilstræbes at børnene går i skole eller daginstitution. Pædagogen på centret kan samarbejde og yde rådgivning til barnets daginstitution eller skole, med moderens tilladelse. Krisecentret er indrettet således er der er plads og tilbud til børn på forskellige alderstrin.

4 Det er børnenes mor der har ansvaret for sine børn under ophold på krisecentret. Der er støtte og opbakning til familien. Iagttages der forhold som kræver yderligere hjælp til familien eller barnet, også på længere sigt, vil krisecentret etablere kontakt, til de kommunale hjælpeforanstaltninger. De særlige kommunale tilbud Psykolog - Alle børn der har ophold på krisecenteret har tilbud om psykologsamtaler fra Bornholms Regionskommune. Familierådgivning - Kvinder med medfølgende børn tilbydes familierådgivning fra Bornholms Regionskommune. Rådgivningen påbegyndes under opholdet med det formål, at styrke udslusningen fra kvindekrisecenteret. Bortvisning Det er ikke tilladt at indtage alkohol på centeret, ligesom brug af andre stoffer eller rusmidler medfører bortvisning. Grove overtrædelser af almindelig husorden eller hensynsløs optræden kan ligeledes medføre at man bliver bedt om at flytte. Klageadgang Klager over forhold på krisecenteret, rettes til krisecentrets leder eller bestyrelse. Der kan også rettes henvendelse til Bornholms Regionskommunes virksomhed, Psykiatri og Handicap Oplysning om klageadgang fremgår af beboernes velkomstfolder. Ad 4) Opholds- og kostbetaling for kvinder og børn, der opholder sig på kvindekrisecenteret i kommunen. Egenbetaling Betaling for opholdet udgør kr. 60,00 i opholdsbetaling og kostbetaling udgør kr. 50,00 for voksne og 25,00 kr. for det første barn og 15,00 kr. for de efterfølgende børn. For kvinder, der stadig har boligudgifter opkræves der ikke opholdsbetaling. Første døgn er gratis. Ad 5) Procedurer for, hvorledes borgeren kan henvende sig til kvindekrisecenteret, og hvem der kan få ophold på kvindekrisecenteret Visitation og henvisning Krisecentret modtager kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise, i relation til familie eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af deres børn. Der kan rettes henvendelse direkte til krisecenteret, eller der kan formidles kontakt via sagsbehandler, Politi, læge eller andre, der kommer i kontakt med den voldsramte kvinde. Krisecentret modtager ikke børn og unge under 18 år uden ledsagelse af deres mor. Der modtages ikke unge mænd over 18 år. Der modtages ikke aktive misbrugere, ligesom der tages ikke imod psykisk syge kvinder, hvis sygdom er i udbrud. Såfremt der ikke er plads på krisecenteret, kan der hjælpes med kontakt til et krisecenter et andet sted i landet. Krisecentrets leder forestår visitationen. Åbningstid Krisecentret har åbent hele døgnet, alle ugens dage. Det ansatte personale dækker hverdage fra kl

5 De frivillige medarbejdere dækker den øvrige tid. I situationer, hvor det ikke kan lade sig gøre at døgndække krisecentret med frivillige eller ansatte sørges der for at krisecentret kan kontaktes telefonisk, med tilkaldemulighed. Ad 6) Fællesfaciliteter på kvindekrisecenteret Der er fælles køkken, 2 badeværelser og toilet til alle husets beboere. Der er fælles dagligstue, børnerum for både små og store børn, de store børns rum er beliggende i kælderen. I kælderen er der vaskefaciliteter og depot samt køkken/alrum. Kælderen benyttes desuden som mødelokale. Her kan der også modtages besøg efter aftale. Kvindekrisecenter Bornholm har en stor have med legeplads. Krisecenterets bestyrelse arbejder aktuelt på at få etableret en tilbygning der kan rumme et børnerum og et aktivitetsrum. Dette ville give bedre udfoldelsesmuligheder for beboerne. Ad 7) Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse for personalet på kvindekrisecenteret. Personale: Der er ansat: en deltids pædagogmedhjælper, der desuden har ansvar for de praktiske opgaver i huset en deltids kontor- og regnskabskyndig en fuldtids leder (pædagog), der desuden dækker funktionen som børnepædagog. Personalet ansættes efter gældende overenskomst for den pågældendes faggruppe. Der er udarbejdet arbejdsbeskrivelser. Personalepolitik Krisecenterets personale tilbydes relevante kurser og efteruddannelse f.eks. ved deltagelse i Lokks seminarer og kurser. Personalet deltager desuden i krisecentrets interne kurser. Krisecentrets leder modtager ekstern supervision. Lederen superviserer det øvrige personale. Frivillige Der er frivillige kvindelige medarbejdere over 23 år. Der søges til stadighed for at skaffe et tilstrækkeligt antal frivillige. Alle frivillige modtager indslusningsundervisning og der afholdes desuden to kurser om året omhandlende emner, relevant for krisecentrets medarbejdere. Tavshedspligt Alle frivillige medarbejdere har underskrevet en frivillighedskontrakt, der indebærer moralsk tavshedspligt. Husets beboere underskriver ligeledes en moralsk tavshedserklæring. De ansatte er omfattet af juridisk tavshedspligt. Der gælder imidlertid underretningspligt såfremt børns omsorg og trivsel er truet. Ad stk. 2.) Den fremtidige indsats for Kvindekrisecenterområdet

6 Bornholms Regionskommune målsætning for den fremtidige indsats er at udbygge dialogen mellem borgere/brugere og myndighed således at det brugerne inddrages aktivt både ved udarbejdelse, opfølgning og revision af kvalitetsstandarden. Fokus på helhed. Ad stk. 3 1) Værdier og normer, som indsatsen bygger på Modtagelse Der er udarbejdet procedure for modtagelse af nye beboere, således at kvinder og børn modtages med omsorg og respekt, samt at der i den akutte situation skabes ro og sikkerhed. Både frivillige og ansatte skal være i stand til at tage imod med ro og omtanke, således at kvinder og børns akutte fysiske og psykiske behov tilgodeses ved indflytning, herunder evt. psykisk førstehjælp. Er der tale om kvinder, der har været udsat for fysisk vold, anbefales det at benytte skadestue eller læge, både af hensyn til kvindens velfærd, men også med henblik på udfærdigelse af attest til brug for politi og eventuel retssag. Under opholdet Beboerne deltager i de daglige gøremål på centret og har ansvaret i forhold til sig selv, sine beslutninger, og for sine børn. Der afholdes beboermøder, således at beboerne har indflydelse på deres egen og den fælles dagligdag. Det ansatte personale støtter kvinden i at handle, tage kontakt til andre, hjælpeforanstaltninger m.v. Det er også det daglige personale der sikrer, at der er kontinuitet i samtaler med kvinder og børn, og i hverdagen på krisecenteret. De frivillige bidrager ved at være til stede, lytte, give samvær med andre kvinder, mulighed for andre oplevelser og pause fra det, der er svært. De frivillige kan desuden tage imod nye beboere. Kvinder og børn, der opholder sig i længere tid på krisecenteret, tilbydes gode oplevelser, som afbræk i hverdagen, på egen hånd eller sammen med ansatte eller frivillige. Kvinden kan bede om en kontaktperson blandt de frivillige, dette indebærer evt. nogle ekstra besøg, oplevelser uden for huset og lign. Det er de ansatte, der formidler kontakten. De ansatte og frivillige bestræber at sørge for størst mulig harmoni i huset, det er vigtigt ikke, at lade sig rive med af stemningen, men bevare ro og overblik i pressede situationer. Udslusning og efterværn: Målet med tilbuddet om udslusning og efterværn er, at tilbyde støtte, kontakt, råd og vejledning således at kvinden ikke står alene og dermed har større mulighed for at undgå, at hun selv og hendes eventuelle børn igen udsættes for fysisk eller psykisk vold. Udslusning Opholdslængden varierer fra kvinde til kvinde, krisecentret tager imod kvinder, der bor en nat eller to, anonymt og dernæst tager hjem igen, men der er også kvinder og børn der opholder sig i måneder på krisecenteret. Der er derfor meget individuelle hensyn at tage ved en udslusning fra centret. Der tilbydes hjælp og støtte i overgangsfasen ved udflytning fra krisecenteret. Hjælpen kan dreje sig om råd og vejledning angående praktiske ting i forbindelse med flytningen. Krisecenteret tilbyder dog ikke hjælp med selve flytningen. Kvinden har haft lejlighed til at overveje og drøfte de foranstaltninger og strategier hun må bruge af hensyn til sin egen, og eventuelle børns sikkerhed. Kvinden har under opholdet, fået støtte i at etablere kontakt til andre hjælpeforanstaltninger hun og hendes børn, har brug for.

7 Efterværn Kvindekrisecenter Bornholm tilbyder tidligere beboere efterværn. Der kan aftales kontakt til krisecentret efter flytning, såfremt kvinden ønsker det. Krisecentret har altid en åben dør. Der er ingen tidsbegrænsning, kvinderne kan komme såvel efter aftale som uanmeldt. Det er vores erfaring at dette kan være netværksskabende og de fraflyttede beboere kan fungere som håbgivende rollemodeller for de kvinder, der opholder sig på krisecentret. Der kan træffes aftaler om samtaleforløb med børn eller voksne efter udflytning. Krisecenteret tilbyder psykologsamtaler i overgangsfasen ved udflytning. Tidligere beboere vil i det første år efter udflytning, eller så længe de har aktiv tilknytning til Centeret, blive tilbudt deltagelse i arrangementer, arrangeret af en udslusnings- og efterværnsgruppe på krisecenteret. Er der bekymring for om børns velfærd og trivsel vil være truet efter udflytning, vil krisecenteret efterleve underretningspligten. Det kommunale tilbud om familierådgivning til kvinder med børn og psykolog til børnene gælder også i tiden efter krisecenteropholdet. Ad stk. 3 2) Brugerindflydelse og eventuelle beboerråd Brugerindflydelse. Beboerne på krisecentret har ansvar for og er beslutningstagere med hensyn til forhold der berører deres, og deres børns, nuværende og fremtidige liv. Ved beboermøder er der mulighed for at have indflydelse på og præge den fælles aktuelle hverdag på krisecenteret. Krisecenteret er lydhørt over for forslag, kritik og ideer fra nuværende og tidligere beboere, men der er ikke etableret et egentligt beboerråd. Brugertilfredshed undersøges ved hjælp af individuelle eller gruppeinterview samt spørgeskemaer ved udflytning. Økonomi Kommunen yder Kvindekrisecentret et årligt driftstilskud til varetagelse af de i kvalitetsstandarden beskrevne opgaver. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud.

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: VIRKSOMHEDSKATALOG 2015 Virksomhedskatalog 2015 Indholdsfortegnelse:. I samarbejdets ånd.... 5 En bevidst professionel indsats døgnet rundt.... 5 Samarbejde, imødekommenhed og vedholdenhed... 5 Fleksibilitet

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter...

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Krisecenter Adresse: Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 61 81 99 E-mail adresse: post@horsens-krisecenter.dk Selvejende

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum.

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Kirkens Korshærs herberg, Benediktsgade 23, 5000 Odense c Tlf. nr: 66 12 15 93 Redaktør: Jan LP Billedmateriale: Maj-Britt Boa. Kirkens Korshærs herberg

Læs mere