Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)"

Transkript

1 Referat: Bestyrelsesmøde den For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Ric Jakobsen (RJA) Bestyrelsesmedlem Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Peter Hansen (PHA) Bestyrelsesmedlem Anne Margrethe Hansen (AMH) Poul Michael Fanøe (PMF) Direktør Økonomichef Afbud: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Mødeleder: Referent: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Poul Michael Fanøe (PMF) Gæster: Per Timmermann Statsaut. Revisor, PWC 1. Forelæggelse af forhandlingsprotokol 1.1 Godkendelse af referat af samt Godkendelse af referat af Bilag: 1.1 Referat Bilag: 1.1 Referat Referatet indstilles godkendt. Referater godkendt 1.2 Godkendelse af dagsorden for Bilag: 1.2 Dagsorden Dagsorden indstilles godkendt. Dagsorden godkendt 2. Meddelelser fra formanden - ingen bemærkninger. Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 1

2 3. Årsregnskab 2013 for Egedal Forsyning A/S, perioderegnskaber 2013 samt orientering om associeret selskab Furesø Egedal Forsyning A/S Årsregnskaber for de enkelte selskaber forelægges til bestyrelsens godkendelse. Administrationen udarbejder tillige en årsberetning for 2013 i en populærudgave, der beskriver koncernens samlede aktiviteter for året. Koncernens samlede årsberetning forelægges til bestyrelsesformandens godkendelse og til efterfølgende orientering i bestyrelsen, samt fremlæggelse på selskabets ordinære generalforsamling. Selskabet afholder ordinær generalforsamling 28. maj 2014 for formel vedtagelse af regnskabsaflæggelse for Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med byrådsmødet i Egedal Kommune. 3.1 Forelæggelse af perioderegnskaber 2013 for Egedal Forsyning Bilag 3.1 Perioderegnskab Egedal Spildevand 4.kvt. Bilag 3.1 Perioderegnskab Egedal Vandforsyning 4.kvt. Perioderegnskab for 2013: Af hensyn til kontinuiteten i præsentationen af årets perioderegnskaber fremlægges perioderegnskabet for 4. kvartal (hele 2013) for de 2 datterselskaber til bestyrelsens endelig godkendelse. Selskabernes resultat før skat samt afvigelser fra budget fremgår af nedenstående skema. Perioderegnskab 4. kvartal før skat og evt. over/underdækning Realiseret 2013 (tkr.) Budget 2013 (tkr.) Periodens afvigelse (tkr.) Resultat: Egedal Vandforsyning Resultat: Egedal Spildevand Kommentarer til perioderegnskabet: Egedal Vandforsyning A/S afviger regnskabsåret 2013 negativt med 829 tkr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt lavere end forventet indkomst fra tilslutningsbidrag bl.a. som følge af forsinkelse af udbygningen af vandforsyningen i Egedal By. Egedal Spildevand A/S afviger regnskabsåret 2012 positivt med 516 tkr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt højere end forventet indkomst fra tilslutningsbidrag, lavere omkostninger til administration til dels modvirket af hensættelse af udgifter til tømning af slambede. Bestyrelsens kommentar: Perioderegnskaber godkendt. Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 2

3 3.2 Forelæggelse af regnskaber 2013 Bilag 3.2 Koncernregnskab Egedal Forsyning 2013 Bilag 3.2 Årsrapport Egedal Vandforsyning 2013 Bilag 3.2 Årsrapport Egedal Spildevand 2013 Årsregnskaber 2013 med tilhørende specifikationer for de 4 selskaber foreligger til bestyrelsens godkendelse. Alle regnskaber er revideret af statsautoriseret revisor PWC. Ingen af regnskaberne har givet anledning til anmærkninger. Egedal Forsyning & Service A/S hhv. Furesø Driftsselskab A/S fusionerede pr til Furesø Egedal Forsyning A/S (FEF). Furesø Forsyning Holding A/S ejer 50% og de resterende 50% ejes af Egedal Forsyning A/S. FEF indgår således som et associerede selskab i koncernregnskabet for Egedal Forsyning A/S. Regnskabet for FEF er uden anmærkninger og fremlægges af revisor på selskabets bestyrelsesmøde 1. april Årsregnskaberne indstilles til bestyrelsens godkendelse. Årsregnskaber godkendt 3.3 Forelæggelse af revisionsprotokoller 2013 Bilag 3.3 Egedal Forsyning A/S - revisionsprotokol 2013 Bilag 3.3 Egedal Vandforsyning A/S - revisionsprotokol 2013 Bilag 3.3 Egedal Spildevand A/S - revisionsprotokol 2013 Revisionsprotokollater for de respektive selskaber fremgår af vedlagte bilag for de enkelte selskaber. Protokollaterne indstilles tiltrådt af bestyrelsen. Protokollater tiltrådt. 3.4 Perioderegnskab 2013 for Furesø Egedal Forsyning Bilag 3.1 Perioderegnskab Furesø Egedal Forsyning 4.kvt. Perioderegnskab for 2013: Til orientering fremlægges perioderegnskabet for 4. kvartal (hele 2013) for det associerede selskab. Selskabet udviser et overskud på 56 tkr. mod et budgetteret underskud på -72 tkr. Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 3

4 4. Orientering fra direktion om selskabets virksomhed 4.2 Selskabets økonomi og likviditet Status på opkrævning Bilag Status på opkrævninger Status på opkrævning fremgår af bilag til orientering for bestyrelsen Likviditet Forsyningskoncernens kassebeholdninger udgjorde pr for Egedal Vandforsyning DKK og for Egedal Spildevand DKK Erklæring fra direktion om at skatter, moms og andre afgifter er rettidigt betalt Bilag: 4.3 Status moms og afgifter Skematisk oversigt vedr. afregning af moms og afgifter i selskaberne under Egedal Forsyning A/S foreligger til bestyrelsens orientering. 4.4 Forhold af øvrig interesse for bestyrelsen Opdatering af vedtægter for selskaberne i Egedal Forsyning A/S Bilag Egedal Forsyning_vedtægter Bilag Egedal Spildevand_vedtægter Bilag Egedal Vandforsyning_vedtægter Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 4

5 Sagsfremstilling Forslag til opdaterede vedtægter fremlægges i udgave med MarkUp, hvoraf ændringer fremgår. Opdateringen vedrører hhv. tidspunkt og varighed for bestyrelsens tiltrædelse, hhv. konsekvensrettelse sfa. det fællesejede selskab Furesø Egedal Forsyning, hhv. opdateringer der bringer vedtægterne i overensstemmelse med selskabernes gældende praksis. De opdaterede vedtægter indstilles til bestyrelsens godkendelse. Konsekvensrettelse af benævnelsen kommunalbestyrelse til byråd. I pkt. 8.2 præciseres tiltrædelsestidspunktet. Vedtægter godkendt med ovennævnte rettelser Opdatering af forretningsorden for selskaberne i Egedal Forsyning A/S Bilag Forretningsorden_ Sagsfremstilling Forslag til opdateret forretningsorden fremlægges i udgave med MarkUp, hvoraf ændringer fremgår. Opdateringen vedrører hhv. en indføjelse af beslutningen om at tilbyde forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer plads i bestyrelsen for Egedal Forsyning, samt øvrige opdateringer der bringer vedtægterne i overensstemmelse med selskabernes gældende praksis. Den opdaterede forretningsorden indstilles til bestyrelsens godkendelse. Konsekvensrettelse af benævnelsen kommunalbestyrelse til byråd. Forretningsorden godkendt med ovennævnte rettelser Generel orientering om selskabets drift Sagsfremstilling Orientering om selskabets drift gives på mødet v. direktionen. Resume af evaluering af vandsektorloven fremsendes til bestyrelsen. Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 5

6 4.5 Samarbejde med øvrige forsyninger (lukket punkt) 5. Aktiviteter som følge af Vandsektorloven 5.1 Valg af forbrugerrepræsentanter til netselskaberne Orientering gives på mødet. 6. Orientering fra bestyrelsesmødet 6.1 Emner til fremlæggelse på årets generalforsamling Selskabets ordinære generalforsamling vil i år blive afholdt i forbindelse med Egedal byrådsmøde d. 28. maj Ud over de vedtægtsbestemte emner jf. pkt. 6.2 som behandles på den ordinære generalforsamling, indstilles til bestyrelsens godkendelse tillige at fremlægge følgende forslag på den ordinære generalforsamling: - Forslag til opdatering af vedtægterne jf. pkt Forslag om tiltrædelse af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i Egedal Forsyning s bestyrelse. Forslag til dagsorden godkendt. 6.2 Orientering til offentligheden For at imødekomme et generelt ønske om større åbenhed omkring selskabets aktiviteter, har administrationen undersøgt mulighederne for at opfylde dette. Direktionen anbefaler bestyrelsen fremover at gøre bestyrelsesreferater tilgængelige via For håndtering af eventuelle fortrolige punkter anvendes samme praksis som benyttes ved de politiske udvalg. Indstilling godkendt. Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 6

7 7. Eventuelt Orientering om ejermøde med borgmester og bestyrelsesformand ultimo april. Fælles temadag med TMU og selskabsbestyrelsen om klimaaktiviteter planlagt medio juni, forsøges flyttet til medio august grundet begrænset deltagelse. Administrationen undersøger forsyningens mulighed for deltagelse i Egedal Kommunes Grønne Råd. Orientering om generalforsamling i KVE d. 28. april. Sted: Dato: Kim Røgen Karsten Søndergaard Ric Jakobsen Peter Hansen Jens Jørgen Nygaard Anne M. Hansen Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 7

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Deltagere: Mødeleder: Referent: Kim Røgen (KRØ) Susanne Mortensen (SMO) Jens Jørgen

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 18.00 20.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Mødedo: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 15. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S Side: 1 af 13 Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Spil A/S (Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. maj 2015) 1. Forretningsorden 1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere