Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem"

Transkript

1 Referat: Bestyrelsesmøde d For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Ric Jakobsen (RJA) Bestyrelsesmedlem Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Bjarne Larsen (BLA) Bestyrelsesmedlem Ida Bode (IBO) Bestyrelsesmedlem Anne Margrethe Hansen (AMH) Poul Michael Fanøe (PMF) Direktør Økonomichef Afbud: Mødeleder: Peter Hansen (PHA) Kim Røgen (KRØ) Referent: Poul Michael Fanøe (PMF) 1. Forelæggelse af forhandlingsprotokol 1.1 Godkendelse af dagsorden for Bilag: 1.1 Dagsorden af Dagsorden indstilles godkendt. KSØ efterspurgte gennemgang af kommende skattemæssig påvirkning af Egedal Forsyning. Punktet behandles på bestyrelsesmøde i december. Dagsorden i øvrigt godkendt 1.2 Underskrift af referat af Bilag: 1.2 Referat af Bilag: 1.2b Tillæg til forretningsorden Ved bestyrelsesmøde afholdt blev det besluttet at offentliggøre mødereferaternes åbne punkter på selskabets hjemmeside Administrationen har siden vedtagelsen praktiseret offentliggørelse efter godkendelse i henhold til forretningsordenens pkt Dette er valgt af hensyn til offentliggørelse så tæt på mødets afholdelse som muligt. Tidspunktet for offentliggørelse af referatet kan imidlertid vælges enten at være efter referatet er underskrevet af bestyrelsen eller efter godkendelse jf. forretningsordenens pkt For at sikre overensstemmelse med bestyrelsens ønsker, forelægges praksis til bestyrelsens behandling. Egedal Forsyning A/S - bestyrelsesmøde side 1

2 Indstilling: Direktionen anbefaler bestyrelsen at afklare den ønskede procedure. Det anbefales desuden at benytte vedhæftede bilag, med den valgte formulering, som tillæg til forretningsordenen. Ved en kommende opdatering af forretningsordenen, vil punktet blive indarbejdet. Åbne punkter godkendes via mail, jf. procedure i forretningsordens pkt Lukkede punkter godkendes formelt ved underskrift af referatet. Tillæg (pkt. 2.6) til forretningsorden godkendt. Link lægges på forsiden af til bestyrelsesreferater. Referat af godkendt. 2. Meddelelser fra formanden Formanden meddelte at selskabets høringssvar på Egedal Kommune s klimatilpasningsplan er under udarbejdelse. Høringsperioden afsluttes 18. december. Orientering i øvrigt om igangværende aktiviteter vedrørende hhv. Måløv Rens og forsyningssamarbejder i region Nordsjælland. Kort drøftelse af forventningerne til fællesmøde med Furesø Forsynings bestyrelse 13. november Orientering fra direktion om selskabets virksomhed 4.1 Gennemgang af perioderegnskaber og redegørelse for afvigelser Bilag 4.1 Budgetopfølg 3 kvt Egedal Spildevand Bilag 4.1 Budgetopfølg 3 kvt Egedal Vandforsyning Perioderegnskaber og estimat for 3. kvartal, foreligger til bestyrelsens orientering. 3. kvartalsregnskab (Q3) for Egedal Vandforsyning udviser en positiv afvigelse på resultat (før afskrivning, renter og skat) på 191 t.kr. De primære afvigelser fra budget er manglende indtægter fra tilslutningsbidrag som opvejes af generelle besparelser på drift og administration. E3 er påvirket negativt af en manglende indtægt fra tilslutningsbidrag på t.kr. hhv. positivt af en besparelse på 404 t.kr. i driftsomkostninger. Forventningen til årets resultat er således en negativ afvigelse på ca. 600 t.kr. 3. kvartalsregnskab (Q3) for Egedal Spildevand udviser en negativ afvigelse på resultat (før afskrivning, renter og skat) på t.kr. Afvigelsen skyldes hovedsagligt færre indtægter fra vandafledningsbidrag og periodeforskydning i indtægterne fra tilslutningsbidrag på sammenlagt t.kr. for perioden. Dette opvejes til dels af besparelser på hhv. drift og administration på samlet t.kr. E3 er i forhold til E2 nedjusteret i forventningen til indtægter fra tilslutningsbidrag samt indarbejdet besparelse på administrationsomkostninger. Samlet set for året forventes en positiv afvigelse på ca. 300 t.kr. Egedal Forsyning A/S - bestyrelsesmøde side 2

3 Orientering taget til efterretning. 4.2 Selskabets økonomi og likviditet Status på opkrævning Bilag Status på opkrævninger Status på opkrævning fremgår af bilag til orientering for bestyrelsen Likviditet Forsyningskoncernens kassebeholdninger udgjorde pr for Egedal Vandforsyning DKK og for Egedal Spildevand DKK Samhandelsaftale med Furesø Egedal Forsyning A/S(lukket punkt) Budgetter 2015 Bilag 4.2.4a Budget 2015 EgedalVand Bilag 4.2.4b Budget 2015 EgedalSpildevand Bilag 4.2.4c Budget EgedalVand Bilag 4.2.4d Budget EgedalSpildevand Budget 2015, Egedal Vandforsyning A/S: Budget 2015 foreligger til bestyrelsens godkendelse. Budgettet baserer sig på det udmeldte prisloft for Da prisloftet er reduceret med over 1,1 mio. kr. er driftsbudgettet blevet reduceret i forhold til 2014, fra hhv. 5,4 mio. kr. til 4,1 mio. kr. i Investeringsbudgettet på 5,6 mio. kr. har fokus på renovering af vandværket samt på re- og nyinvesteringer i distributionsledningerne. Det samlede resultat før skat forventes at blive ca. 0,8 mio. kr. Budget 2015, Egedal Spildevand A/S: Budget 2015 foreligger til bestyrelsens godkendelse. Budgettet baserer sig på det udmeldte prisloft for Egedal Forsyning A/S - bestyrelsesmøde side 3

4 Budgettet viser en reduktion i de samlede drift- og administrationsomkostninger på ca. 3,0 mio. kr. i forhold til budgettet for Investeringsbudgettet på 40,0 mio. kr. har fokus på ny- og reinvesteringer på hhv. ledninger og bassiner samt i mindre omfang ny- og reinvesteringer på renseanlæg. Det samlede resultat før skat forventes at blive ca. 21,0 mio. kr. Indstilling: De forelagte budgetter for Egedal Vandforsyning A/S samt Egedal Spildevand A/S indstilles til bestyrelsens godkendelse. Budgettet for tømningsordning der indgår i Egedal Spildevand A/S blev fremlagt på mødet, indstilles tillige godkendt. Budgetter godkendt herunder budget for tømningsordning. Opdateret budgetbilag for Egedal Spildevand A/S medsendes referat Takster Bilag 4.2.5a Takstblad 2015 Bilag 4.2.5b Takstblad Tømningsordning 2015 Bilag 4.2.5c Vandtaksten i sammenhæng med abonnementsafgiften Bilag 4.2.5d Takster Taksterne baserer sig på de udmeldte prislofter samt de forelagte budgetter 2015 jf. pkt Takster 2015, Vandforsyning: Til brug for bestyrelsens stillingtagen til vandtakst hhv. abonnementsbidrag 2015, fremlægges medfølgende bilag med angivelse af sammenhæng mellem de to takstbidrag. Materialet vil blive gennemgået på mødet. Tilslutningsbidrag for Vandforsyning: Pristalsreguleringen af tilslutningsbidraget for vandforsyning baserer sig på den udmeldte prisudvikling fra Forsyningssekretariatet, der er angivet til 0,8%. Til bestyrelsens orientering vil der på takstbladet fremadrettet fremgå oplysninger om tilslutningsbidrag i henhold til typen af den tilsluttede ejendom. De anvendte principper er videreført i henhold til praksis fra Egedal Kommune. Takster 2015, Spildevand: Direktionen indstiller en spildevandstakst for 2015 på 35,00 kr. pr. m³. Til sammenligning var taksten i 2014 på 36,40 kr. pr. m³ i Med implementering af trappemodellen pr , er der introduceret tre takstniveauer for spildevand. Princippet for trappemodellen er, at taksten falder med øget forbrug. Trappemodellen medfører følgende spildevandstakster i 2015 hhv.: Standardtaksten: 35,00 kr. pr. m³ Forbrug i intervallet 500 m³ m³: takst: 32,20 kr. pr. m³ svarende til 8 % lavere end standardtaksten. Egedal Forsyning A/S - bestyrelsesmøde side 4

5 Forbrug over m³: takst: 26,60 kr. pr. m³, svarende til 24 % lavere end standardtaksten. Der er dog ingen kunder med forbrug over m³. Tilslutningsbidrag for spildevand: Tilslutningsbidraget opkræves som et lovfastsat standardbidrag der pr. 1. juli 1997 udgjorde kr excl. moms for en boligenhed eller kr excl. moms pr. påbegyndt 800 m² grundareal for en erhvervsejendom. Pristalsreguleringen baserer sig på det i betalingsloven fastsatte indeks: Danmarks Statistiks juli-indeks for jordarbejder (Basisindeks juni 1997=109,09) Takster 2015, Tømningsordning (spildevand): Omkostningerne til tømningsordning er en hvile i sig selv -økonomi, dvs. omkostningerne til ydelsen skal afholdes af de berørte brugere. Takststrukturen for tømningsordningen er fordelt på hhv. et fast årligt bidrag, takster for ydelser på bundfældningstanke samt takster for ydelser på samletanke. Takstbladet vil blive gennemgået på mødet. Indstilling: Administrationen indstiller følgende takster til bestyrelsens godkendelse: (alle takster angives nedenfor excl. Moms): Vandforsyning: o Det indstilles til bestyrelsen at fastlægge m³-taksten med det tilhørende abonnementsbidrag jf. det forelagte bilag 4.2.5c o Tilslutningsbidrag: ,00 kr. pr. stik (standardbidrag for 1 boligenhed) Spildevand: o m³-takst: 35,00 kr. pr. m³ - herunder tillige trappemodel-taksterne. o Tilslutningsbidrag: ,00 kr. pr. stik (standardbidrag for 1 boligenhed) Tømningsordning: takststruktur fremgår af bilag Takstblad Tømningordning 2015 Taksterne er indarbejdet i Takstblad 2015 hhv. takstblad 2015 Tømningsordning, som ligeledes indstilles til bestyrelsens godkendelse. Vandtaksten fastsættes med en abonnementsafgift på 240 kr., afgiften pr. m 3 fastsættes til 6,28 kr. Øvrige takster godkendes som fremlagt. 4.3 Erklæring fra direktion om at skatter, moms og andre afgifter er rettidigt betalt Bilag: 4.3 Status moms og afgifter Skematisk oversigt vedr. afregning af moms og afgifter i selskaberne under Egedal Forsyning A/S foreligger til bestyrelsens orientering. Egedal Forsyning A/S - bestyrelsesmøde side 5

6 4.4 Forhold af øvrig interesse for bestyrelsen Generel orientering om selskabets drift Direktionen orienterede om organisationsændring pr , hvorved Driften sammenlægges fra tre til to enheder, hhv. en drift/driftsafdeling og en drift/udviklingsafdeling. Pr implementeres tillige fælles vagtordning for vand- og spildevand, hvilket giver en mere robust vagtbemanding. Aktiviteter i gang for øget samarbejde med private vandværker i Egedal Kommune Øvrige sager til forelæggelse for bestyrelsen (lukket punkt) 5. Orientering fra bestyrelsesmødet Referatet med åbne punkter offentliggøres via 6. Eventuelt RJA rejste spørgsmålet om øget information omkring aktiviteterne for klimahåndtering i forlængelse af, at der på takstbladet angives andel af spildevandstaksten som anvendes til klimaaktiviteter. Administrationen undersøger mulighed for at aktiviteter finansieret af klimabidrag oplyses på hjemmesiden under takster. Eventuel brug af lokalavis for øget information overvejes tillige. Egedal Forsyning A/S - bestyrelsesmøde side 6

7 Sted: Dato: Kim Røgen Formand Jens Jørgen Nygaard Næstformand Ric Jakobsen Karsten Søndergaard Nielsen Peter Hansen Bjarne Larsen Ida Bode Anne M. Hansen Egedal Forsyning A/S - bestyrelsesmøde side 7

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 26.03.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 18.00 20.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Deltagere: Mødeleder: Referent: Kim Røgen (KRØ) Susanne Mortensen (SMO) Jens Jørgen

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 23.03.2015 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00.

Bestyrelsesmøde d. 23.03.2015 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Bestyrelsesmøde d. 23.03.2015 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesformand Per Brøgger

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014 Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jytte Schmidt, JS

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 13. juni 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 18 Mødedato: Onsdag den 13. juni 2012, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013. Gribvand A/S Bestyrelse 17. februar 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 11. februar 2014 Mødedato / sted: 11. februar 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 19:15 20:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Miljøudvalget, 30-10-2013 Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00

Læs mere

Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00

Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 18. december 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2014 Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00 Mødedeltagere:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 24. april 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 17 Mødedato: Tirsdag den 24. april 2012, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Årsberetning 2013. Egedal Forsyning

Årsberetning 2013. Egedal Forsyning Årsberetning 2013 Egedal Forsyning 02 > Indhold 03 05 Velkommen til Egedal Forsyning 06 Beretning for året 2013 08 Årets økonomiske resultat 09 Selskabernes økonomiske hoved- og nøgletal 10 Prislofter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 5. november 2014 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. december 2014

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. december 2014 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. december 2014 Referent: Marianne T. Bak Møde nr.: 3/2014 Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 Referent: Marianne T. Bak Møde nr.: 2/2014 Mødedato: Tirsdag den 9. september 2014, kl. 15.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Billund Spildevand A/S Att.: Ole Pedersen Johnsen Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted 12. februar 2013 Sag 12/05965 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0436 Dato: 18. september 2015 Referat Referent: Karen Pilt Mødenr.: 3/2015

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0436 Dato: 18. september 2015 Referat Referent: Karen Pilt Mødenr.: 3/2015 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0436 Dato: 18. september 2015 Referat Referent: Karen Pilt Mødenr.: 3/2015 Mødedato: Torsdag den 17. september 2015, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets

Læs mere

Mødedato / sted: 13. august 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 13. august 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 21. august 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 13. august 2013 Mødedato / sted: 13. august 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Årsberetning 2013. Furesø Forsyning

Årsberetning 2013. Furesø Forsyning Årsberetning 2013 Furesø Forsyning 02 > Indhold 03 05 Velkommen til Furesø Forsyning 06 Beretning for året 2013 08 Årets økonomiske resultat 09 Selskabernes økonomiske hoved- og nøgletal 10 Prislofter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-11-2008 Kl. 14:00 Miljø og Teknik, mødelokale 1+ 2

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-11-2008 Kl. 14:00 Miljø og Teknik, mødelokale 1+ 2 Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-11-2008 Kl. 14:00 Miljø og Teknik, mødelokale 1+ 2 Deltagere: Flemming Madsen, Niels Høite Hansen, Per Ulrik Jørgensen, Jesper Kiel, Mogens Johansen,

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere