LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013"

Transkript

1 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12 i Lyngby. Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 2. SKAT s afgørelse af de skattemæssige anlægsværdier i vandselskaberne 3. Godkendelse og underskrift af revisionsprotokol Godkendelse og underskrift af regnskab Årsrapport vedr. intern overvågning 6. Orientering vedr. revisionsaftale 7. Årsberetning for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S 8. Godkendelse af servicemål om certificering af vandværker 9. Godkendelse af servicemål om strategi af vandforsyningen 10. Godkendelse af servicemål om sikring af vandkvalitet via målerbrønde 11. Business case for strategiplan af afløbssystemet valg af strategi for tilpasning af kloaksystemet 12. Orientering ved ELA 13. Eventuelt Deltagere: Henrik Brade Johansen Formand Jesper Andersen-Rosendal Medlem Hans Henrik Madsen Medlem Henrik Peter Bang Medlem Peter Christian Linde Medlem Henrik Holst Hansen Medlem Birgitte Myrthue Thorsen Medlem Per Plannthin Direktør Ellen Langfrits Vicedirektør Marianne Taanum Bak (ref.) Økonomichef

2 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Forelægges til godkendelse Det indstilles, at godkende referatet af 10. december Referat fra bestyrelsesmøde den 10. december 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. Det blev bemærket fra Peter Linde, at formuleringen i dagsordens pkt. 5 kunne læses som at bestyrelsen godkendte, at der anlægges en fæstningskanal. Peter Linde ønskede at det blev præciseret at Bestyrelsen var enig om, at der arbejdes videre med scenarie 2. Det blev aftalt, at næste møde der var aftalt til den 18. juni flyttes til den 12. juni kl SKAT s afgørelse af de skattemæssige anlægsværdier i vandselskaberne Forelægges til orientering ved KMPG. Den 6. februar 2013 fremsendte SKAT forslag til de skattemæssige værdier for selskaberne Vand, Spildevand og Mølleåværket. LTF har den 4. marts 2013 fremsendt høringssvar til SKAT, hvor LTF, på linje med de øvrige vandselskaber i Danmark, gør indsigelser mod SKAT s forslag til afskrivningsgrundlag. SKAT har den 20. marts 2013 truffet afgørelse på baggrund af sin egen indstilling, således at der rent skattemæssigt, er fastsat et væsentligt lavere afskrivningsgrundlag end den værdi som er fastsat i prislofterne og i selskabernes regnskaber. LTF har i forlængelse heraf, anket afgørelsen til landsskatteretten, med henblik på at få prøvet sagen der. [Afsnit udeladt] Der vedlægges notat incl. bilag som indeholder de skattemæssige konsekvenser for selskaberne. Side 2

3 2.1. Notat omkring SKAT s forslag til ændring af de skattemæssige anlægsværdier i vandselskaberne Søren P. Nielsen fra KPMG gennemgik notatet. Bestyrelsen drøftede sagen. Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens beslutning om at sagen ankes til landskatteretten. Der var desuden enighed om, at sagen bør rejses politisk. Det blev aftalt at der udarbejdes en kort pixie udgave til Bestyrelsen, der kan videresendes til relevante politiske forbindelser. 3. Godkendelse og underskrift af revisionsprotokoller Forelægges til godkendelse Det indstilles, at godkende revisionsprotokoller af 5. december 2012 og 16. april På mødet vil KPMG gennemgå protokollerne. Revisionsprotokol af 5. december 2012 og 16. april 2013 er vedlagt som bilag Revisionsprotokollat Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S af 5. december Revisionsprotokollat Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S af 16. april Revisionsprotokollat Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S af 16. april Revisionsprotokollat Lyngby-Taarbæk Vand A/S af 16. april Revisionsprotokollat Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S af 16. april Revisionsprotokollat Lyngby-Taarbæk Affald A/S af 16. april 2013 Søren P. Nielsen fra KPMG gennemgik de væsentligste punkter i protokollen. Det blev bemærket, at der generelt set er velfungerende forretningsgange og interne kontroller i økonomifunktionen, og at økonomifunktionen er på forkant med tingene, så de kan indgå i dialog med Forsyningssekretariatet Bestyrelsen udtrykte ros til økonomifunktionen. Protokollen blev godkendt og underskrevet. 4. Side 3

4 Godkendelse og underskrift af regnskaber 2012 Forelægges til godkendelse. Det indstilles, at godkende regnskaber for selskaberne. På mødet vil KPMG gennemgå regnskaberne for Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding Årsrapport Lyngby-Taarbæk Forsyning Årsrapport Lyngby-Taarbæk Vand Årsrapport Lyngby-Taarbæk Spildevand Årsrapport Lyngby-Taarbæk Affald Årsrapport 2012 Søren P. Nielsen fra KPMG gennemgik kort regnskaberne. Regnskaberne blev underskrevet og godkendt af bestyrelsen. 5. Årsrapport vedr. intern overvågning Forelægges til orientering I henhold til reglerne om intern overvågning skal der en gang årligt udarbejdes en årsrapport om LTF s interne overvågning og overholdelse. Årsrapporten forelægges til orientering Årsrapport for Intern overvågning 2012 i LTF Bestyrelsen tog rapporten til efterretning. 6. Side 4

5 Orientering vedr. revisionsaftale Forelægges til orientering. LTF har i december 2012 gennemført udbud af revisionen for Lyngby-Taarbæk Forsyning koncernen gældende for revisionen for 2013 og frem. Der indkom 6 tilbud heraf var 4 konditionsmæssige. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud kom fra KPMG, som dermed fortsætter som revisor for koncernen i Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Årsberetning for Lyngby-Taarbæk Forsyning 2012 Forelægges til orientering. Som bilag er vedhæftet årsberetning for Beretningen bliver trykt i 200 eksemplarer og lægges desuden på LTF hjemmeside Årsrapport 2012 PPL oplyste, at det er første gang der udarbejdes en årsberetning i LTF. Beretningen er en læse let udgave af årsrapporten, så vores kunder mv. kan se hvad LTF arbejder med. Bestyrelsen var positive overfor beretningen og fandt at den gav et godt billede af udviklingen over tid. 8. Godkendelse af servicemål om certificering af vandværker Forlægges til godkendelse Den 8. februar 2013 trådte en ny bekendtgørelse i kraft om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg. Bekendtgørelsen skal sikre at drikkevand, der leveres til borgerne, er af god kvalitet, og at det gennem produktion og distribution overholder vandkvalitetskravene og undgår risici for forurening. Der skal derfor indføres en kvalitetssikring af vandforsyningsanlæggene i Lyngby-Taarbæk Forsyning med henblik på at forebygge en forurening af drikkevandet. Side 5

6 8.1. Certificering af Dybendal- og Lyngby vandværker Bestyrelsen godkendte servicemålet om certificering af vandværkerne. 9. Godkendelse af servicemål om strategi for vandforsyningen Forelægges til godkendelse For at fremtidssikre vandforsyningen til Lyngby-Taarbæk Forsynings kunder på den mest driftssikre, økonomiske og bæredygtig måde, udarbejdes et forslag til en overordnet strategi for vandforsyningen Strategi for vandforsyningen Bestyrelsen godkendte servicemålet om strategi for vandforsyningen. 10. Godkendelse af servicemål om sikring af vandkvalitet via målerbrønde Forelægges til godkendelse Lyngby-Taarbæk Forsyning har i løbet af 2012 etableret og idriftsat 13 målerbrønde. I løbet af 2013 sker den fulde indkøring af brøndene, således at ledningsnettet fra 2014 vil være inddelt i 13 sektioner. Sektioneringen medvirker, når den er idriftsat, til en forbedret kvalitet af drikkevandet Sikring af vandkvalitet via målerbrønde Bestyrelsen godkendte servicemålet om sikring af vandkvalitet via målerbrønde. Side 6

7 11. Business case for strategiplan af afløbssystemet 2012 Forelægges til orientering Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har udarbejdet forslag til Strategiplan for afløbssystemet 2012, som er en opdatering af den tidligere strategi fra Opdateringen har været nødvendig, da en lang række forudsætninger er ændret - for eksempel nye miljømål for recipienterne og øget opmærksomhed på oversvømmelser. Forslag til Strategiplan 2012 blev forelagt bestyrelsen i LTF i december Det affødte en række spørgsmål af opklarende karakter om blandt andet udbygning af fællesbassiner, anvendelse af lokal afledning af regnvand (LAR) og tidsplanen. Denne Business Case skal fungere som beslutningsværktøj for en samlet strategi for afløbssystemet Strategiplan for afløbssystemet 2012 ELA gennemgik strategiplanen for afløbssystemet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 12. Orientering ved ELA Forelægges til orientering Status Fæstningskanalen Projekter i samarbejde med andre aktører, muliggjort af ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyninger. Projekter i samarbejde med LTK Lar i Virumparken Sorgenfrigaard Nord Projekter i samarbejde med private Agervangen Side 7

8 Status Fæstningskanalen: det blev oplyst, at Kommunalbestyrelsen endnu ikke har truffet beslutning omkring etablering af Fæstningskanalen, [afsnit udeladt]. Der gennemføres følgende projekter i samarbejde med andre aktører, hvor kommunen er projektejer/projektleder: Lar i Virumparken Sorgenfrigaard Nord Det blev oplyst, at der netop var afholdt workshop med kommunen omkring mulighederne for LARløsninger. I samarbejde med private arbejdes der med et projekt på Agervangen og et projekt i Bondebyen. Projekterne forventes færdige i 2014 såfremt kommunen giver relevante tilladelser mv. 13. Drikkevandsposter Forelægges til drøftelse Muligheden for at der kan opstilles to drikkevandsposter hhv. på Torvet ved Rådhuset og i Idrætsbyen drøftes. Bestyrelsen støttede, at muligheden blev undersøgt nærmere. 14. Eventuelt Det blev oplyst, at der pt. kører en affaldskampagne omkring storskrald. Der afholdes workshop med særligt interesserede kunder, der selv kan melde sig til og bidrage med ideer til hvordan storskraldordningen kan forbedres. Åbningstiden på genbrugspladsen er blevet udvidet gældende fra den 2. april. Fremover vil der blive holdt åbent fra 08:00 til 17:00 på alle hverdage og fra 09:00 til 18:00 i weekender og på helligdage. Det blev oplyst, at kunderne har taget positivt imod tiltaget. Det blev oplyst, at der nu sættes en anordning på Kirsten Pihls kilde for at regulere mængden af vand der løber ud. Side 8

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 Referent: Marianne T. Bak Møde nr.: 2/2014 Mødedato: Tirsdag den 9. september 2014, kl. 15.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 02-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Henrik Bang Jens Timmermann deltog

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Referat THISTED VAND A/S

Referat THISTED VAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den 21-08-2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 Fraværende: Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Ingen 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst./. Notat vedlagt Til efterretning.

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere