Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015"

Transkript

1 Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen Generel del: Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner fastsætter i medfør af 14 i bekendtgørelse nr. 414 af m.s.æ. om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne (herefter benævnt sejladsbekendtgørelsen ) nedennævnte vilkår for tilladelsesordninger for udlejningsvirksomhed. Vilkårene erstatter tidligere grundlag for udstedelse af tilladelse til udlejningsvirksomhed udstedt af Sorø, Ringsted og Næstved Kommuner. Der må kun drives udlejningsvirksomhed, når der er opnået tilladelse efter nedenstående. Tilladelser kan ikke anses for udstedt, hvis der ikke er svaret på ansøgningen. Kommunerne kan i særlige tilfælde godkende, at tilladelser bortforpagtes, overdrages el. lign. til tredjemand der opfylder krav for udlejningsvirksomhed på Susåen. Tilladelser udstedes for sæsonen 2011 til 2015 inkl. Definitioner: Isætningplads: Ved isætningsplads forstås en plads, hvor fartøjerne kan transporteres til og fra i bil og hvor der er mulighed for isætning/optagning af fartøjer. Pladsens etablering skal være godkendt af relevante myndigheder. Isætningspladser kan være beliggende i tilknytning til rastepladser eller lejrpladser eller være en del af disse. Rasteplads: Ved rasteplads forstås en plads, hvor det er muligt at stoppe og holde rast under sejladsen. Overnatning er ikke tilladt. Pladsens etablering skal være godkendt af relevante myndigheder. Lejrplads: Ved lejrplads forstås en plads hvor det er muligt at stoppe og holde rast under sejladsen samt at overnatte. Pladsens etablering skal være godkendt af relevante myndigheder. Ændringer i ansøgers forhold: Hvis ansøger ikke længere opfylder minimumskravene for udlejningsvirksomhed kan kommunerne tilbagekalde tilladelsen. Hvis ansøger ikke længere kan opretholde det tildelte antal point, kan der ske en forholdsmæssig afkortning i ansøgers tilladelser. Kommunerne beslutter, om således tiloversblevne tilladelser skal udbydes på ny i den igangværende tilladelsesperiode. Ansøgning: Skriftlig ansøgning skal være Næstved Kommune i hænde inden den xx kl. xx Ansøger skal på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger er korrekte og skal på given foranledning dokumentere dette overfor kommunerne. De i ansøgningen beskrevne forhold skal foreligge senest ved sæsonstart den Ansøger skal erklære at ville opfylde de stillede krav for udøvelse af udlejningsvirksomheden. Kanoudlejning 2011, model 2, Side 1 af 6

2 Tilladelse til udlejning af fartøjer til langturssejlads i henhold til bestemmelserne i sejladsbekendtgørelsen kan meddeles til ansøgere, der som minimum opfylder nedennævnte krav: At ansøgerne i hele tilladelsesperioden kan dokumentere at råde over (eje, leje, forpagte m.v.) to godkendte isætningspladser, der er forsynet med affaldsstativ/container el.lign., bord-bænkesæt og toilet At ansøgerne i hele tilladelsesperioden kan dokumentere at råde over (eje, leje, forpagte m.v.) to godkendte rastepladser, der er forsynet med affalds-stativ/container el.lign., bord-bænkesæt og toilet At ansøgerne i hele tilladelsesperioden kan dokumentere at råde over (eje, leje, forpagte m.v.) tre godkendte lejrpladser der er forsynet med: 1. Toilet 2. Vand, mindst en af pladserne skal dog være forsynet med rindende drikkevand 3. Bord-bænkesæt 4. Affalds-stativ/container el.lign. 5. Bålplads 6. Informationsmateriale En plads kan kun medregnes en gang enten som rasteplads eller lejrplads. Isætningspladser, rastepladser og lejrpladser kan kun indgå i én ansøgning om tilladelse til udlejning af fartøjer til langturssejlads. Pladserne skal være beliggende på den tilladte sejladstrækning som angivet på bilag 1 og 2 i sejladsbekendtgørelsen. Herudover stilles følgende krav til udøvelsen af udlejningsvirksomheden: 1. Pligt til at give kunder kort introduktion til den forestående sejlads hvad angår sikkerhed, landgangssteder, færdsel til lands og vands, fiskeri mv. 2. Pligt til at indgå lejeaftale med kunder, hvor bl.a. reglerne i ovennævnte punkt fremgår. 3. Pligt til at etablere tilkaldeordning fra kl til solnedgang i hele udlejningsæsonen for kunder, bredejere eller andre for akut opståede problemer. Tilkaldeordningen kan etableres i samarbejde med andre. 4. Pligt til at føre tilsyn med pladserne 5. Pligt til at renholde og vedligeholde pladser og faciliteter i nødvendigt omfang, herunder afhente affald 6. Pligt til at tilbyde kunder brænde, evt. mod betaling 7. Pligt til at udstyre hver kano med affaldssække 8. Pligt til at udlevere folder I kano på Susåen (minimum en folder pr. kano) 9. Pligt til at orientere kunder om, at de kan blive afvist, hvis de medbringer større mængder alkohol, ghettoblastere, hunde uden snor, eller hvis de i øvrigt ud fra deres opførsel skønnes at kunne genere andre sejlende og/eller bredejere. Der gøres skriftligt opmærksom på denne regel, når der sendes bekræftelse af bestillinger. 10. Pligt til at udstyre alle kanoer, som tilladelsen omfatter, med gyldig nummerplade, firmanavn og telefonnummer på fartøjets højre side i forhold til sejlretningen. 11. Pligt til at deltage i oprydningsordning på Susåen 12. Pligt til at indsende en opgørelse, senest den 30. november hvert år, over det samlede antal langturs- og timesejladser for året. Opgørelsen sendes til Næstved Kommune, Kontoret for Natur og Vand, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. 13. Pligt til at stille isætnings-, lejr og rastepladser med faciliteter til rådighed for alle kanosejlere. Kanoudlejning 2011, model 2, Side 2 af 6

3 14. Pligt til at give øvrige udlejere adgang til isætnings-, lejr og rastepladser i det omfang det er nødvendigt for kunne udøve deres erhverv, herunder isætte/optage fartøjer. 15. Pligt til at oplyse om ændringer, der medfører, at betingelserne for tilladelsen ikke længere er opfyldt. Ansøger skal opfylde oplysningspligten i kapitel 3 i lov nr. 384 af 2009 om tjenesteydelser i det indre marked samt i kapitel 3 og 4 i bekendtgørelse nr af om tjenesteyderes pligt til at give oplysninger til tjenestemodtagere. Ansøger skal erklære, at ville opfylde de ovenfor stillede krav for udøvelsen af virksomheden. Tilladelser fordeles ligeligt mellem de ansøgninger, der er indkommet inden xx dato kl. xx og som opfylder de ovenfor opstillede krav. Der tildeles maksimalt 150 tilladelser i alt, jf. sejladsbekendtgørelsens 8. Hvis der er mindre end to eller flere end fem ansøgere, der opfylder betingelserne, vil kommunerne være berettiget til at annullere udbuddet. Kanoudlejning 2011, model 2, Side 3 af 6

4 Tilladelse til udlejning af fartøjer der udlejes på timebasis i henhold til bestemmelserne i sejladsbekendtgørelsen kan meddeles ansøgere efter nedenstående tildelingskriterier: Ansøger skal i hele tilladelsesperioden kunne dokumentere at råde over (eje, leje, forpagte m.v.) en godkendt isætningsplads, der er forsynet med affalds-stativ/container el.lign., bordbænkesæt, toilet. Herudover tildeles point for følgende: 1. Godkendte rastepladser (maksimalt 40 points). Der gives 20 points pr. rasteplads, dog maksimalt points for 2 pladser. Betingelser for at en rasteplads kan medregnes: Ansøger skal kunne dokumentere at råde over (eje, leje, forpagte m.v.) pladsen i hele tilladelsesperioden. Pladsen skal være godkendt. Pladsen skal være forsynet med affaldsstativ, bord-bænkesæt samt toilet. Pladsen skal være beliggende på den tilladte sejladstrækning for fartøjer udlejet på timebasis i henhold til sejladsbekendtgørelsen. 2. Faciliteter på rastepladserne (faciliteter beregnes for hver plads for sig)(maksimalt 40 points). Faciliteter Point Adgang til drikkevand 10 Ekstra bord-bænkesæt (dog max 4 ekstra 2 sæt) point pr. sæt Stationær grill 1 Bålplads 1 Der tildeles maksimalt 35 tilladelser i alt, jf. sejladsbekendtgørelsens 8. Det er kommunernes vurdering, at det vil være nødvendigt med et vist volumen for de enkelte udlejere, for at kunne leve op til kommunernes drifts- og kvalifikationskrav og for at kunne efterkomme brugernes behov. Der vil derfor ikke blive udstedt tilladelser til mindre end 5 fartøjer. Tilladelser til udlejning af fartøjer der udlejes på timebasis fordeles mellem ansøgninger, der er indkommet inden xx dato. Fordelingen sker efter forholdstal mellem summen af de samlede antal point for ansøgerne og de tilrådeværende tilladelser. Der foretages nedrunding af decimaler. Hvis der efter nedrunding er ulighed mellem de tilrådeværende tilladelser og de tildelte tilladelser, sker udligning i antallet af tilladelser for de ansøgere, der har den laveste score med en til hver, startende med den laveste score. Medfører vægtningen at der vil skulle tildeles mindre end 5 tilladelser til en ansøger udgår denne ansøger samt dennes tildelte antal af vægtningen. Kanoudlejning 2011, model 2, Side 4 af 6

5 Eksempel: 5 ansøgere har søgt om tilladelse og de har tilsammen opnået 250 points. Det svarer til 0,14 tilladelse pr. points (35 tilladelser : 250 points = 0,14). Ansøger Point Tilladelser Ansøger nr x0,14 = 11,2 Ansøger nr x0,14 = 9,8 Ansøger nr x0,14 = 7 Ansøger nr x0,14 = 4,2 = 0 Ansøger nr x0,14 = 2,8 = 0 Nedrundingen af decimaler medfører, at der er i alt 33 tilladelser, hvorfor de sidste to tilladelser udlignes til de laveste to scorer ansøger nr. 4 og nr. 5. Vægtningen medfører herefter, at der ville skulle tildeles mindre end 5 tilladelser til ansøger nr. 5. Det tildelte antal points til denne ansøgere 20 udgår og vægtningen bliver herefter 0,15 (35 tilladelser : 230 points = 0,15). Udlejer Point Tilladelser Ansøger nr x0,14= 11,2 / 80x0,15 = 12 Ansøger nr x0,14 = 9,8 / 70x0,15 = 10,5 Ansøger nr x0,14=7 / 50x0,15 = 7,5 Ansøger nr x0,14 = 4,2 /30x0,15 = 4,5 Nedrundingen af decimaler medfører, at der er i alt 33 tilladelser, hvorfor de sidste to tilladelser udlignes til de laveste to scorer ansøger nr. 3 og nr. 4. Tilladelser fordeles herefter således, at ansøger nr. 1 får 12 tilladelser, ansøger nr. 2 får 10 tilladelser, ansøger nr. 3 får 8 tilladelser og ansøger nr. 4 får 5 tilladelser. Herudover stilles følgende krav til udøvelsen af udlejningsvirksomheden: 1. Pligt til at give kunder kort introduktion til den forestående sejlads hvad angår sikkerhed, landgangssteder, færdsel til lands og vands, fiskeri mv. 2. Pligt til at indgå lejeaftale med kunder, hvor bl.a. reglerne i ovennævnte punkt fremgår. 3. Pligt til at etablere tilkaldeordning fra kl til solnedgang i hele udlejningsæsonen for kunder, bredejere eller andre for akut opståede problemer. Tilkaldeordningen kan etableres i samarbejde med andre. 4. Pligt til at føre tilsyn med pladserne 5. Pligt til at renholde og vedligeholde pladser og faciliteter i nødvendigt omfang, herunder afhente affald 6. Pligt til at tilbyde kunder brænde, evt. mod betaling 7. Pligt til at udstyre hver kano med affaldssække 8. Pligt til at udlevere folder I kano på Susåen (minimum en folder pr. kano) 9. Pligt til at orientere kunder om, at de kan blive afvist, hvis de medbringer større mængder alkohol, ghettoblastere, hunde uden snor, eller hvis de i øvrigt ud fra deres opførsel skønnes at kunne genere andre sejlende og/eller bredejere. Der gøres skriftligt opmærksom på denne regel, når der sendes bekræftelse af bestillinger. Kanoudlejning 2011, model 2, Side 5 af 6

6 10. Pligt til at udstyre alle kanoer, som tilladelsen omfatter, med gyldig nummerplade, firmanavn og telefonnummer på fartøjets højre side i forhold til sejlretningen. 11. Pligt til at deltage i oprydningsordning på Susåen 12. Pligt til at indsende en opgørelse, senest den 30. november hvert år, over det samlede antal langturs- og timesejladser for året. Opgørelsen sendes til Næstved Kommune, Kontoret for Natur og Vand, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. 13. Pligt til at stille isætnings- og rastepladser med faciliteter til rådighed for alle kanosejlere. 14. Pligt til at give øvrige udlejere adgang til isætnings- og rastepladser i det omfang, det er nødvendigt for kunne udøve deres erhverv, herunder isætte/optage fartøjer. 15. Pligt til at oplyse om ændringer, der medfører, at betingelserne for tilladelsen ikke længere er opfyldt. Ansøger skal erklære, at ville opfylde de ovenfor stillede krav til udøvelsen af udlejningsvirksomheden. Ansøger skal opfylde oplysningspligten i kapitel 3 i lov nr. 384 af 2009 om tjenesteydelser i det indre marked samt i kapitel 3 og 4 i bekendtgørelse nr af om tjenesteyderes pligt til at give oplysninger til tjenestemodtagere. Kanoudlejning 2011, model 2, Side 6 af 6

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Ansøgningsskemaer og de almindelige betingelser

Ansøgningsskemaer og de almindelige betingelser Ansøgningsskemaer og de almindelige betingelser Vigtig information Sørg venligst for at du har læst og forstået Vilkår og Betingelser for medlemskab af Club Nautic før De udfylder denne formular. Udfyld

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Notat 9. april 2015 J.nr. 15-0073089 ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr. 9 36 blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 J. nr. NST-700-00038 23. april 2015 UDKAST TIL Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 I medfør af 20, stk. 6, 20 a, stk. 5, 22, stk. 3, 22 a, stk. 6 og 7, 23, stk.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Midttrafik skal herved opfordre alle interesserede til at afgive tilbud på variabel kørsel på Samsø Tilbudsmateriale Tilbudsmaterialet indeholder følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 J.nr. 042227-0018 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 Begrænset udbud af Implementering og drift af et it-system for Ringsted Forsyning A/S Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af indkøbsordning i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven),

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

KONTRAKT LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM

KONTRAKT LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM KONTRAKT OM LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM X OG REGION MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: 1.0 Præambel... 4 2.0 Parterne... 4 3.0 Definitioner...5

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S. Maj 2015 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE. Version 1.1B

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S. Maj 2015 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE. Version 1.1B KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Maj 2015 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE Version 1.1B INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Baggrund og formål... 3 Definitioner... 3 CPH s forpligtigelser... 3 Selskabets forpligtigelser...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Afsnit I Generelle bestemmelser. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Afsnit I Generelle bestemmelser. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder, samt opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 I medfør af 13, stk. 5, 128, stk.

Læs mere

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere