Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2011"

Transkript

1 Teknik og Miljø Klimakommune statusrapport og handleplan 2011

2

3 Indledning Resultat af kortlægningen Slagelse Kommune indgik i januar 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen forpligter kommunen sig som virksomhed til at reducere CO 2 -udledningen med 2 % om året frem til Ifølge aftalen skal kommunen: - udarbejde en opgørelse over CO 2 -udledning for basisåret (2008) - udarbejde en årlig opgørelse over CO 2 -udledning, for at vurdere resultatet af indsatsen - udarbejde en klimahandleplan Nærværende dokument præsenterer opgørelsen over CO 2 - udledningen for året 2010, samt handleplan for Opgørelsen over CO 2 -udledningen for 2008 er baseret på oplysninger om energiforbrug i de kommunale bygninger, kørsel i tjenestebiler og private biler i de tekniske afdelinger, kørsel og forbrug i entreprenørservice og plejepersonalekørsel i tjenestebiler. Beregninger af CO 2 - udledningen er i 2010 udvidet med plejepersonalekørsel i private biler. Byrådet har efter indgåelse af klimakommuneaftalen valgt også at tiltræde den Europæiske Borgmesterpagt om klima og hermed forpligter kommunen sig til at brede klimaindsatsen ud til hele kommunen som geografisk område. Ligeledes er det besluttet, at der skal udarbejdes en klimaplan over kommunens samlede klimaindsats. Kommunens klimaplan forventes vedtaget medio Opgørelsen for 2010 viser, at Slagelse Kommune som virksomhed har opnået besparelser på både el, varme og brændstofforbrug sammenlignet med Hovedparten af de handlinger, som er beskrevet i handleplan 2010 er gennemført. Derudover er der gennemført nogle supplerende tiltag. Det drejer sig bl.a. om indkøb af 73 cykler til hjemmeplejen og opsætning af solvarmepaneler på entreprenørgården som supplement til den naturgasbaserede opvarmning. Slagelse Kommune har afsat en årlig pulje til gennemførelse af energitiltag i kommunale bygninger. Det er primært disse tiltag, som også i 2010 har medført en betydelig reduktion af CO 2 udledningen fra bygningernes drift. I november 2010 blev opvarmningen af flere kommunale ejendomme på Rosenkildevej i Slagelse konverteret fra naturgas til fjernvarme. Dette tiltag vil alene medføre en CO 2 reduktion på omkring 830 tons, som dog først får fuldt gennemslag i En anden væsentlig årsag til CO 2 -reduktionen skyldes konvertering fra oliefyr til træpiller. Opgørelse på kørsel er i år udvidet til også at omfatte plejepersonalekørsel i private biler. CO 2 -udledningen fra kørsel er i 2010 i gennemsnit faldet med ca. 3 % i forhold til året før. Den samlede CO 2 -emission i 2010 er faldet med omkring 7 % i forhold til 2009, og dermed er målet om en reduktion på minimum 2 % opfyldt

4 Tabel 1: CO 2 -udledning fra Slagelse Kommune som virksomhed (i tons CO 2 ). Kommunale bygninger år 2009 år 2010 Bygninger (el) Bygninger (varme)* Transport Plejekørsel (tjeneste - og private biler) Teknisk forvaltnings kørsel (tjenestebiler og private biler) Entreprenørservice (kørsel) Andet Entreprenørservice (forbrug) Gadebelysning ** I alt (hele kommunen) Ændring i forhold til året før -7,1% * graddagskorrigeret ** skønnet, se bilag 2. Opgørelsen over energiforbruget i de kommunale bygninger viser, at det samlede energiforbrug siden 2008 er faldet med ca. 4 %. Tilsvarende er CO 2 -reduktionen fra de kommunale bygninger siden 2008 faldet med ca. 10 %. Udskiftning af biler til mere energieffektive køretøjer, har medført reduktioner af CO 2 udledningen, om end ikke i samme størrelsesorden som på bygningerne. Omfang af CO 2 -kortlægning CO 2 -kortlægningen dækker forskellige kommunale driftsaktiviteter, samt vejbelysning under SK Forsyning. I opgørelsen indgår: Kommunale institutioners el- og varmeforbrug som omfatter: administrationsbygninger, skoler, daginstitutioner, fritids- og ungdomsklubber, specialinstitutioner, kulturinstitutioner, andre kommunale bygninger, idrætsanlæg mv. Brændstofforbrug til Entreprenørservice under Vej og Parkområdet (græsslåning, ukrudtsbekæmpelse m.v. ) Transport o Tjenestekørsel i tjenestebiler Center for Teknik og Miljø Center for Drift og Anlæg Plejepersonale o Tjenestekørsel i egen bil Center for Teknik og Miljø Center for Drift og Anlæg Plejepersonale Vejbelysning (under SK Forsyning, som dog er midt i en proces med at overtage vejbelysning fra SEAS- NVE, hvorfor data for 2009 og 2010 baserer sig på et skøn, se bilag 2). Afgrænsning og metode Nedenfor følger en beskrivelse af de afgrænsninger, der er foretaget i forbindelse med kortlægningen. Kriterier og afgrænsning Slagelse Kommune har i kortlægningen taget udgangspunkt i Danmarks Naturfredningsforenings Vejledning til opgørelse af dokumentation af kommunens CO 2 -udledninger og reduktioner. Følgende betragtninger har ligget til grund for afgrænsningen: - Har aktiviteten relevans i forhold til CO 2 -udledning - 4 -

5 - Findes der tilgængelige og pålidelige data - Er der potentiale for at reducere CO 2 -udledningen fra aktiviteten - Har kommunen indflydelse på driften af aktiviteten og dermed direkte mulighed for at optimere driften og reducere energiforbruget CO 2 -kortlægningen omfatter kun aktiviteter, der er udført af kommunen og ikke aktiviteter, der ligger før eller efter den kommunale aktivitet. Der medtages således ikke CO 2 -udledning for produktion og transport af de varer, tjenesteydelser m.m., som kommunen køber. Ligeledes medtages som udgangspunkt ikke aktiviteter, som er udliciteret, og hvor kommunen kontraktligt er bundet uden muligheder for at reducere udledningen i en given periode. I regnskabet er der kun medtaget data om drivhusgassen CO 2 og ikke andre drivhusgasser såsom metan og lattergas. Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse og forudsætninger for beregningerne er vedlagt i bilag

6 Handleplan for 2011 Ifølge klimakommuneaftalen skal der udarbejdes en handleplan for, hvordan kommunen sikrer opfyldelse af den aftalte CO 2 -reduktion på 2 % årligt i perioden Handleplanen indeholder en oversigt over indsatser, som sættes i værk i Handleplanen indeholder indsatser inden for de områder, der er omfattet af CO 2 -kortlægningen, og er derfor ikke en udtømmende beskrivelse af alle CO 2 -reducerende indsatser i kommunen. Handleplanen skal nødvendigvis kunne uddybes og tilpasses løbende, hvis det viser sig at de planlagte indsatser vurderes utilstrækkelige i forhold til at nå CO 2 -målet. Handleplanen er udarbejdet af Center for Teknik og Miljø i samarbejde med Center for Drift og Anlæg (Kommunale ejendomme og Entreprenørservice), IT & digitalisering, Center for Ældre og SK Forsyning. For at nå målet om 2 % reduktion skal CO 2 -udledningen i 2011 reduceres med ca. 260 tons. Det forventes, at de anførte tiltag vil medføre minimum 230 tons CO 2 -reduktion. Dertil kommer effekten af tiltagene i 2010 i Rosenkildeparken, der vurderes at medføre en CO 2 - reduktion på ca. 600 tons i Det vurderes således, at målet for CO 2 - reduktion for 2011 kan opfyldes. Indsatser Nedenfor er en oplistning af, hvilke indsatser som er/skal sættes i værk for at nå CO 2 -målet i 2011 Indsats Anslået CO 2 - reduktionspotentiale Energibesparelsesprojekter i de kommunale institutioner Handling Tid/succes - kriterium Aktører/ Status Bemærkninger Ca. 200 tons Se bilag 2 Projekterne (jf. bilag) er gennemført inden udgangen af 2011 Kommunale ejendomme Påbegyndt Derudover vil konvertering af naturgas til fjernvarme i Rosenkildeparken i 2010 medføre en CO 2 -reduktion i 2011 på ca. 600 tons

7 Indsats Anslået CO 2 - reduktionspotentiale Netværk for energiansvarlige på skoleområdet Fastholde tidligere opnået reduktion på skolerne Handling Tid/succes - kriterium Aktører/ Status Bemærkninger Gennemføre 3-4 netværksmøder årligt At der minimum afholdes 3 møder inden udgangen af 2011 Kommunale ejendomme Påbegyndt Udvidelsen af netværket for energiansvarlige til at omfatte andre virksomheder end skoler Registrering af brændstofforbruget i Entreprenørservice Uvist Gennemføre 3-4 netværksmøder årligt sammen med ovenstående Siden januar 2011 registres km standen ved hver tankning. Registreringen følges op af forskellige tiltag, der kan påvirke adfærden, fx konkurrencer. At der minimum afholdes 3 møder inden udgangen af 2011 Opmærksomheden på kørestil samt tomgangskørsel er skærpet. Det forventes, at brændstofforbruget falder. Kommunale ejendomme Påbegyndt Entreprenørservice Påbegyndt Registrering af brændstofforbruget i Myndighedsafdelingen i hjemmeplejen Uvist Siden januar 2011 registres km standen ved hver tankning. Opmærksomheden på kørestil samt tomgangskørsel er skærpet. Det forventes, at brændstofforbruget falder. Center for ældre Påbegyndt Energieffektiv kørsel, Entreprenørservice Uvist Kvalifikationsuddannelse af chauffører med henblik på energirigtig kørsel Entreprenørservice Påbegyndt i 2010 og fortsættes frem til personer (stort kørekort) på kursus frem til ultimo Derefter sigtes der mod at sende de resterende 100 personer på kursus frem til - 7 -

8 Indsats Anslået CO 2 - reduktionspotentiale Handling Tid/succes - kriterium Aktører/ Status Bemærkninger 2014 Energibesparende foranstaltninger i Entreprenørservice Uvist Lys- og varmestyring på offentlige toiletter, udskiftning af lys og pære til lavenergi. Løbende Entreprenørservice Påbegyndt Gennemførelse af adfærdskampagner på skolerne Uvist Der gennemføres en energisparekonkurrence for skoler i 2011 Energisparekonkurrencen er gennemført i 2011 Agenda 21 Ikke påbegyndt Energibesparende foranstaltninger i Entreprenørservice Uvist Efterisolering af loft i Adm. Bygningen Teglværksvej 4 Inden udgang af 2011 Entreprenørservice Udskiftning af biler i Entreprenørservice Uvist Udskiftning af ca. 8 ældre biler til nye biler Inden udgang af 2011 Entreprenørservice IT-området Telefoner 9,2 tons Slukke ca udvalgte IP telefoner om natten Projektet er gennemført inden 2012 IT & digitalisering Ikke påbegyndt - Pc er 4,9 tons Central slukning af ca. 100 pc er om natten, som ikke bliver brugt - Pc er 7,8 tons Udskiftning at ca. 275 pc'er til mere strømsparende modeller Projektet er gennemført inden 2012 Projektet er gennemført inden 2012 IT & digitalisering IT- afdeling Ikke påbegyndt Ikke påbegyndt - 8 -

9 Bilag 1 Metodebeskrivelse og forudsætninger for CO 2 -kortlægningen Basisår og drivhusgasser År 2008 er valgt som basisår. Det er kun CO 2 som er medtaget i kortlægningen, dvs. at der ikke indgår andre drivhusgasser i beregningerne. Energi Energiregistreringssystemet Min energi blev i 2008 etableret i over 200 af kommunens bygninger. Registreringer foregår delvis automatisk, delvis manuelt, og der gennemføres løbende data tilpasning og justeringer. Efter nogle års erfaringer med energiregistreringsprogrammet Min Energi er det nu blevet muligt at vurdere de enkelte års energiforbrug og den forbundne CO 2 -udledning. Det har gjort det muligt at justere på fejl, som er opstået som følge af manuel aflæsning, ved målerudskiftninger samt forsvundne data i forbindelse med konvertering af fx naturgas til fjernvarme. Bygninger, hvis varmesystem er sammenkoblet (fx opvarmning via et pillefyr), indgår i opgørelsen via opvarmningskildens energiforbrug. Tabel 2: Bygningerne samlede energiforbrug. Bygningernes samlede energiforbrug Energiform (kwh) år 2008 år 2009 år 2010 Fjernvarme* Naturgas* Fyringsolie* Træpiller* Bioolie* El Sum * graddagskorrigeret - 9 -

10 Beregning af CO 2 udledning Emissionsfaktorer fra 2008 er anvendt som en konstant for at sikre at data er sammenlignelige. Som forudsætninger for beregning af CO 2 - udledningen fra el-forbrug er anvendt gennemsnitsværdi for CO 2 -udledningen (Miljødeklaration fra Energinet.dk 2008) for produktion af elektricitet i Østdanmark. Emissionsfaktoren på 0,429 kg CO 2 / kwh el indeholder et energitab til det overordnede transmissionsnet, og der er anvendt en fordeling på kraftvarmeværket efter den såkaldte 125 % metode. I forbindelse med beregning af emissioner fra fjernvarme er 125 % reglen anvendt, således at der sikres en sammenhæng mellem de anvendte emissionsfaktorer for el og varme. Biobrændsler (træpiller, bioolie m.v.) er regnet som CO 2 -neutralt. Tabel 3: Anvendte emissionsfaktorer. Emissionsfaktorer (kg CO 2 / MWh) år 2008 Slagelse fjernvarme (kg CO 2 /MWh)* 8 Korsør fjernvarme (kg CO 2 /MWh)* 207 Hashøj fjernvarme (kg CO 2 /MWh)** 38 Naturgas (kg CO 2 /m3) 2,25 Olie (kg CO 2 /kwh) 2,6 El (kg CO 2 /kwh)*** 0,429 * 2008: beregnet efter 125 % regel. **se varmeplan for Slagelse kommune, 2008 *** Miljødeklaration for el for Østdanmark 2008 På Korsør fjernvarmeværk blev der i slutningen af 2008 taget en træflis fyret kedel i brug, emissionsreduktionen er dog ikke afspejlet i beregningerne

11 CO 2 -udledning fra kommunale bygninger For at beregne CO 2 udledningen fra de kommunal bygninger, er elforbruget og emissionsfaktoren for el anvendt. CO 2 -udledning fra opvarmning er både beregnet ud fra data i Min energi og ud fra manuelle beregninger. CO 2 - udledningen fra varme er efterfølgende blevet graddagskorrigeret. Tabel 4: CO 2 - udledning fra elforbrug. CO 2 -udledning fra elforbrug MWh elforbrug Emissionsfaktor (tons CO 2 /MWh) 0,429 0,429 0,429 CO 2 -udledning fra el (tons) Tabel 5: CO 2 - udledning fra varmeforbrug. CO 2 -udledning fra varmeforbrug CO 2 -udledning fra varme Graddage de pågældende år Graddage i et normalår CO 2 -udledning fra varme (tons)* * graddagskorrigeret Transport Som forudsætning for beregning af CO 2 udledning fra transport er anvendt de anbefalede tal fra Danmarks Naturfredningsforening. Ved beregning af CO 2 -udledning fra kørsel på basis af km opgørelser er der anvendt en gennemsnitsværdi på 0,164 kg CO 2 /km. Tabel 6: CO 2 -udledning fra brændstof. CO 2 udledning fra brændstof kg CO 2 /liter Benzin 2,400 Diesel 2,

12 Plejepersonalekørsel Indsamling af data i 2009 var også udvidet til at omfatte tjenestekørsel i private biler, da en del af personalet er ansat med egen bil. For at kunne udarbejde en samlet vurdering af, hvordan brændstofforbruget og dermed CO 2 -udledningen fra transport udvikler sig, er det derfor væsentlig at se på summen af alle transportaktiviteter både kørsel i kommunale biler og private biler. Data på brændstofforbruget fra de kommunale biler er indhentet hos de relevante centre, opgørelser over kilometergodtgørelser er fremsendt af Center for Økonomi. Således er det i år muligt at præsentere transportaktiviteten for den samlede plejepersonalekørsel. Tabel 7: CO 2 -udledning fra plejekørsel i Tjenestekørsel i kommunale biler Tjenestekørsel i private biler CO2 emission på områder (tons) PLEJEKØRSEL 2010 benzin (liter) diesel (liter) km * km Center og ældre (Plejeområde nord) Distrikt Hashøj kommunale og private biler Distrikt Slagelse kommunale biler Distrikt Stillinge FV kommunale biler Center for ældre (Plejeområde syd) Center for ældre (Distrikt Korsør) kommunale biler Distrikt Korsør Land private biler Distrikt Skælskør kommunale og private biler Center for ældre (Myndigehedsafdeling) Terapeutkørsel kommunale og private biler Center for Handicap og Socialpsykiatri Plejekørsel under 96 kommunale og private biler SUM Emissionsfaktorer (kg CO2 / enhed ) 2,40 2,65 0,164 0,164 CO2- udledning (kg) CO2- udledning (tons) 3,9 163,9 66,1 82,5 CO2- udledning fra plejekørsel (tons) 316 I 2009 var CO 2 -udeledning fra den samlede plejepersonalekørsel på 325 tons

13 Tekniske område Arbejdskørsel i egen bil er opgjort for Center for Teknik og Miljø og Center for Drift og Anlæg ved udbetalt kilometergodtgørelse. Tabel 8: CO 2 -udledning fra teknisk kørsel Tjenestekørsel i kommunale biler Tjenestekørsel i private biler TEKNISK KØRSEL benzin (liter) diesel (liter) km Center for Drift og Anlæg kommunale og private biler Center for Teknik og Miljø* private biler Sum brændstofforbrug Emissionsfaktorer (kg CO 2 /enhed ) 2,40 2,65 0,164 CO 2 -udledning (kg) CO 2 -udledning (tons) CO 2 -udledning fra teknisk kørsel (tons)

14 Entreprenørservice Data blev indberettet af Entreprenørservice direkte. Tabel 9: CO 2 -udledning fra entreprenørservice Entreprenørservice 2010 benzin (liter) diesel (liter) gas (kg) Kørsel Brændstof til græsslåning og andre maskiner Brændstof til ukrudtsafbrænding Sum brændstofforbrug Emissionsfaktorer (kg CO 2 /enhed) 2,4 2,65 3,0 CO 2 -udledning (kg) CO 2 -udledning fra entreprenørservice (tons) CO 2 -udledning fra entreprenørservice (tons) 693 CO 2 -udledning fra kørsel (tons) 661 CO 2 -udledning fra andet forbrug (tons) 32 Ved opgørelsen til 2010 blev det opdaget, at der var en rettelse i beregning af CO 2 -udledning fra Entreprenørservice i Derfor anføres genberegning nedenfor. Tabel 10: CO 2 -udledning fra entreprenørservice Entreprenørservice 2009 benzin (liter) diesel (liter) gas (kg) Kørsel Brændstof til græsslåning og andre maskiner Brændstof til ukrudtsafbrænding Sum: Emissionsfaktorer (kg CO 2 /enhed) 2,4 2,65 3,0 CO 2 -udledning (kg) CO 2 -udledning fra entreprenørservice (tons) CO 2 -udledning fra entreprenørservice (tons) 718 CO 2 -udledning fra kørsel (tons) 680 CO 2 -udledning fra andet forbrug (tons)

15 Samlet opgørelse over indkøbt brændstof Slagelse Kommune registrerer den samlede mængde brændstof, som købes via kommunens kontokort. Data herfra stammer fra forskellige olieselskaber. Vi kan pt. ikke vurdere, hvor valide disse data er. Desuden er data ikke udtryk for kommunens samlede kørsel, som også består af tjenestekørsel i private biler. Derfor er kommunens samlede brændstofforbrug ikke medtaget i beregningen af kommunens reduktionsforpligtigelse. Foreløbigt bliver disse data kun registreret. For 2010 stammer oplysninger for brændstof køb fra olieselskaberne B, C og D. Oplysninger fra olieselskabet A var fejlbehæftet, hvorfor disse oplysninger blev erstattet med data fra kommunens indkøbsafdeling. Tabel 11: CO 2 -udledning fra brændstof købt via kommunens kontokort hos forskellige leverandører i Til sammenligning er data for 2009 anført ved siden af. Indkøbt brændstof via kontokort 2010 benzin (liter) diesel (liter) Olieselskab A Olieselskab B Olieselskab C Olieselskab D Brændstofforbrug sum Emissionsfaktorer (kg CO 2 /enhed ) 2,4 2,65 CO 2 -udledning (kg) CO 2 -udledning (tons) CO 2 -udledning fra kom. kørsel (tons) 960 Indkøbt brændstof via kontokort 2009 benzin (liter) Diesel (liter) Olieselskab A Olieselskab B Olieselskab C Olieselskab D Brændstofforbrug sum Emissionsfaktorer (kg CO 2 /enhed ) 2,4 2,65 CO 2 -udledning (kg) CO 2 -udledning (tons) CO 2 -udledning fra kom. kørsel (tons) Det ser umiddelbart ud til, at der i 2010 blev købt væsentligt mindre brændstof end i Hvorvidt dette skyldes, at der reelt blev købt mindre brændstof eller dataopgørelsen, kan på nuværende tidspunkt ikke fastslås med sikkerhed

16 Gadebelysning SK- Forsyning har fremsendt data på strømforbrug på deres Gadebelysning i 2008, hvor der blev brugt 2891 MWh. I 2009 har SK- Forsyning påbegyndt overtagelse af gadebelysning fra SEAS NVE, en proces som vil blev afsluttet i Derfor er det skønnet, at forbrug af strøm til gadebelysningen har været i samme størrelsesorden som i Tabel 12: CO 2 -udledning fra gadebelysningen (skønnet). CO 2 -udledning fra gadebelysning MWh elforbrug Emissionsfaktorer (kg CO 2 /enhed ) 0,429 0,429 0,429 CO 2 -udledning fra gadebelysning (tons) I slutningen af 2011 bør der foreligge oplysninger på strømforbruget for hele kommunens gadebelysning

17 Bilag 2 Oversigt over besparelsesprojekter i de kommunale bygninger i 2011 Slagelse Kommune har afsat et årligt budget, som er øremærket til energirenovering af kommunale bygninger. Alle kommunale bygninger er gennemgået mht. energitiltag, omkostninger og besparelsespotentialer. CO 2 - reduktion indgår nu også i den samlede prioritering. Nedenfor en ikke fuldstændig liste over de energirenoveringer, som forventes gennemført i Energibesparelsesprojekter i de kommunale bygninger i 2011 Enhedsnavn P kælder Børnehaven Møllebakken Boeslunde Skole Dalmose skole Skælskør skole Korsør hallen RP 86 Korsør bibliotek Bjergbyparken Kirkeskovhallen Oliemøllen Guldagergård Smørblomsten RP Sundhedscenter Skælskør Slagelse bibliotek Smedegade 36 Søndermarksskolen Stillinge Skole Energitiltag Spændingssænkning Ventilation personalerum Udskiftning af pumpe + ændret VVB Isolering Belysning Ekstra PIR, CTS Klubhus, udendørs lys Isolering LED belysning Kedel VVB - CTS Montering af PIR Udskiftning af kedel + vvb Udskiftning af kedel Udskiftning af cirkulations pumpe CTS Udskiftning af pumpe Lys-styring kælder Varmestyring Lys-styring samt Co2 styring vent Lys-styring mv

18 Center for Ældre: I januar 2011 stod 73 nye cykler klar til at gøre det nemmere for personalet at besøge borgerne. Cykler er også tænk som transportmiddel for medarbejdere, der skal til og fra møder rundt omkring i kommunen. Cyklerne er uddelt til 32 arbejdspladser i Center for Ældre. Derved har samtlige plejeområder, plejegrupper, aktivitetscentre og administrationen på Valbyvej fået nye cykler stillet til rådighed.

19

20 Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej Korsør Maj 2011 Redaktion: Dora Ruth Trummer og Mette Lücke Pedersen Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2010

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2010 Teknik og Miljø Klimakommune statusrapport og handleplan 2010 Indledning Resultat af kortlægningen Slagelse Kommune indgik i januar 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske

Læs mere

Indhold. CO 2 -opgørelse 2011 for Roskilde Kommune som virksomhed

Indhold. CO 2 -opgørelse 2011 for Roskilde Kommune som virksomhed Indhold Indledning... 3 Resultat af CO 2-opgørelse 2011... 4 Datagrundlag og opgørelsesmetode... 7 Afgrænsning og datagrundlag... 7 Emissionsfaktorer... 8 Graddage... 8 Specifikation af CO 2-udledningen

Læs mere

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune CO2-regnskab 2008 For virksomheden Jammerbugt Kommune - Samlet fra el & varme (ton fra varme (ton Kommunale bygninger i alt 3.604 1.873 Administrationsbygninger 389 124 Skoler 1.856,5 1884,5 Fritids- og

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune 1 Fald i CO 2 -udledning i 2014 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2014 viser

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2013 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO 2 -udledning i 2013 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2013 viser

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2009

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2009 Teknik og Miljø Klimakommune statusrapport og handleplan 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resumé...3 Statusrapport 2008...3 Omfattet af CO 2 -kortlægning...3 Kriterier og afgrænsning...4 Resultatet

Læs mere

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016 CO2 2015 (inkl. opdateret 2014) og Klimatiltag 2016 Gribskov Kommune 1 CO2 2015 og Klimatiltag 2016 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2015...3 2.1 Afgrænsning...3 2.2 Ændring

Læs mere

Klimakommune Statusrapport

Klimakommune Statusrapport Klimakommune Statusrapport Nærmere oplysninger: Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf. 99 88 99 88 Mail: raadhus@rebild.dk Rapporten er udarbejdet af Rebild Kommune. Klimakommune statusrapport

Læs mere

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2012 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO2 udledning i 2012 Silkeborg Kommune sætter nye mål for at begrænse CO2-udledningen. Allerede sidste år nåede kommunen målet om at sænke udledningen

Læs mere

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Gribskov Kommune 1 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2016...4 2.1 Afgrænsning...4 2.2 CO2 udledning fra energibrug

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2008 12.892 tons CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2009 For virksomheden Jammerbugt Kommune regnskab for Jammerbugt Kommune 2009 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Formålet

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 RØDOVRE KOMMUNE -opgørelse 2012 -opgørelsen omfatter el- og varmeforbrug i kommunens bygninger samt kørsel i kommunens bilpark. De kommunale bygninger er inddelt

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 3. juli 2012 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 af CO2-udledning fra

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2011 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune har nået sparemål før tid Silkeborg Kommunes CO2-regnskab for 2011 viser, at kommunens mål om at sænke udledningen med 2 % inden 2012

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

Klimakommunerapporten 2014

Klimakommunerapporten 2014 Klimakommunerapporten 2014 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 Ærø CO 2 -opgørelse 2011 Juni 2012 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970

Læs mere

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For Halsnæs Kommune Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For de kommunale aktiviteter i 2010 var den samlede CO2-udledning på 12.362 t CO2. CO2-udledningen er således faldet med 0,6%

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Klima kommune indberetning 2008

Klima kommune indberetning 2008 Klima kommune indberetning 2008 Hermed fremsendes den første status rapport for forbrugsåret 2008 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år. Der tages udgangspunkt i forbrug for 2007

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2007 14.479 tons. CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

Teknik og Miljø VAND VARME CO 2 BRÆNDSTOF. Gr nt regnskab 2011 Administrationensbygninger og institutioner - oversigtsudgave

Teknik og Miljø VAND VARME CO 2 BRÆNDSTOF. Gr nt regnskab 2011 Administrationensbygninger og institutioner - oversigtsudgave CO 2 Teknik og Miljø EL VAND VARME BRÆNDSTOF Gr nt regnskab 2011 Administrationensbygninger og institutioner - oversigtsudgave Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grønt Regnskab for kommunens administration

Læs mere

CO2-regnskab 2009. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2009. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2009 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune vil være en klimakommune Dette er det første CO2-regnskab, der er udarbejdet, siden Silkeborg Kommune i april 2009 underskrev en klimakommuneaftale

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2014 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2014. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune Bilag til: Klimakommuner Vejledning til opgørelse af CO 2 -udledninger og -reduktioner for kommunen som virksomhed Version II-A 12. marts 2012 Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv

Læs mere

CO 2 -regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 -regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 -regnskab for Egedal Kommune 2013 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2013 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2013

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2013 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Lasse Jesper Pedersen, lasse@dn.dk Dato: 30. juni 2014 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2011 & 2012 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder -regnskab for Jammerbugt Kommune 2011 & 2012 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2012 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2012 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2012 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2013 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Klimakommuneaftale Danmarks Naturfredningsforening

Klimakommuneaftale Danmarks Naturfredningsforening Klimakommuneaftale 2015 Danmarks Naturfredningsforening Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening 22.05.2015 Side 2 af 15 Indhold Baggrund... 4 Hovedpunkter for 2015 regnskabet... 4 CO 2 -regnskab

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Klima kommune indberetning 2010

Klima kommune indberetning 2010 Klima kommune indberetning 2010 Hermed fremsendes status rapport for forbrugsåret 2010 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år, Frederikshavn Kommune som virksomhed. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 213 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ

HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2010 Indledning s Borgmester Poul Lindor Nielsen underskrev i sommeren

Læs mere

Klima kommune indberetning 2007

Klima kommune indberetning 2007 Klima kommune indberetning 2007 Hermed fremsendes den første status rapport for forbrugsåret 2007 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år. Der tages udgangspunkt i forbrug for 2007

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2012

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2012 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 28. juni 2013 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 Opgørelse af CO2-udledning

Læs mere

-udledning inkluderet.

-udledning inkluderet. CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2010 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg. Kommunen har

Læs mere

CO2-regnskab 2010. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2010. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2010 For virksomheden Silkeborg Kommune Energispareprojekterne virker Dette er det tredje CO2-regnskab, der er udarbejdet, siden Silkeborg Kommune i april 2009 underskrev en klimakommuneaftale

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2007 til Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB-standard

Kommunens grønne regnskab 2007 til Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB-standard Kommunens grønne regnskab 2007 til 2016 Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB-standard 1 Indhold Mål og midler for reduktion af CO2-udledningen...3 Frederiksberg Kommunes CO 2 -udledning...3 Den offentlige

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

Titel Klimakommune statusrapport og handleplan Formål. Udarbejdet af. Dato Juni Tekst, foto, layout mv. Journalnr.

Titel Klimakommune statusrapport og handleplan Formål. Udarbejdet af. Dato Juni Tekst, foto, layout mv. Journalnr. Klimakommune statusrapport og handleplan 2010 Titel Klimakommune statusrapport og handleplan 2010 Formål Udarbejdet af Opfølgning på Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening af den 2. december

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 215 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere