,!7II7H9-deabja! GERONTOPSYKOLOGI. Det aldrende menneskes psykologi GERONTOPSYKOLOGI. Redigeret af Lars Larsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",!7II7H9-deabja! GERONTOPSYKOLOGI. Det aldrende menneskes psykologi GERONTOPSYKOLOGI. Redigeret af Lars Larsen"

Transkript

1 _g p y g / / g GERONTOPSYKOLOGI GERONTOPSYKOLOGI Det aldrende menneskes psykologi Den aldrende personlighed, det aldrende intellekt, livstilfredshed, sexliv, social deltagelse og psykiske lidelser i alderdommen det er nogle af de emner, Gerontopsykologi giver læseren indblik i. I takt med, at der bliver markant flere ældre, stiger behovet for psykologisk specialviden om både den normale og patologiske udvikling af voksenlivet. Alligevel er det begrænset, hvad der er skrevet om aldringens psykologi på dansk og denne bog udfylder et stort hul i faglitteraturen. Bogen henvender sig især til psykologistuderende og færdigud- for det aldrende menneske. ISBN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG,!7II7H9-deabja! a Redigeret af Lars Larsen AARHUS UNIVERSITETSFORLAG dannede psykologer, men også til andre faggrupper med interesse

2

3 Gerontopsykologi

4

5 Gerontopsykologi Det aldrende menneskes psykologi Redigeret af Lars Larsen Aarhus Universitetsforlag

6 Gerontopsykologi. Det aldrende menneskes psykologi Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag Sat med: Adobe Caslon Omslag: Jørgen Sparre Tilrettelægning og sats: Anne Marie Kaad E-bogsproduktion: Narayana Press, Gylling ISBN: Salvador Dalí, Gala-Salvador Dali Foundation/ billedkunst.dk Aarhus Universitetsforlag Langelandsgade Århus N Fax Bogen er udgivet med tilskud fra Velux-fonden TAK TIL: Mine højt værdsatte kolleger Lise Bender, Dorthe Jensen, Per Torpdahl, Jan-Henrik Winsløv og Anna Aamand fra Center for Gerontopsykologi for mange inspirerende diskussioner i forbindelse med bogens tilblivelse. Samtlige af bogens idealistiske forfattere for at afstå forfatterhonorar med henblik på at holde bogens pris så studentervenlig som mulig. Velux-fonden for økonomisk støtte til bogens produktionsomkostninger. Min klart bedre halvdel Angela Marino for utallige gennemlæsninger af og konstruktive kommentarer til bogens kapitler. Weblinks var aktive, da bogen blev trykt. De kan nu være inaktive

7 Indhold FORORD 7 I. GERONTOPSYKOLOGIENS GENSTANDSOMRÅDE OG DETS UDFORSKNING Gerontopsykologi Lars Larsen Forskningsmetodologiske problemstillinger i gerontopsykologien Lars Larsen og Peter Hartmann II. DEN NORMALE ALDRING Personlighedens stabilitet i voksenlivet Lars Larsen, Peter Hartmann og Jan-Henrik Winsløv 37 Det aldrende intellekt 63 Erik Lykke Mortensen Aldring og social deltagelse Per Erik Solem Seksualitet i de ældre år Per Torpdahl Livstilfredshed i alderdommen Mimi Y. Mehlsen III. PATOLOGISK ALDRING III. a Psykiske lidelser Udredning af ældrepsykopatologi Uffe Seilman 157

8 Det demente menneske i psykologisk perspektiv 173 Per Torpdahl og Lars Larsen Demenssygdommenes psykiatri fra et psykologisk perspektiv 195 Gitte Kragshave og Anna Aamand Depression i det sene liv 209 Karen Munk De forrykte gamle parafreni 227 Lise Bender og Lars Larsen Livslede og selvmord blandt gamle mennesker 237 Jan-Henrik Winsløv III. PATOLOGISK ALDRING III b Behandling Selvbestemmelse, omsorgshjælp, behandling og magtanvendelse 267 Susanne B. Holm Psykofarmakologisk behandling af ældre mennesker 285 Lars Larsen og Nils Chr. Gulmann Kognitiv terapi med ældre deprimerede mennesker 305 Dorthe Jensen og Per Torpdahl Terapeutisk kommunikation og demens 323 Anna Aamand og Gitte Kragshave Supervision af plejepersonale en udfordring for gerontopsykologen 305 Dorthe Jensen og Anna Aamand FORFATTERNE 363

9 Forord Denne bog er resultatet af en række fagfolks bestræbelser på at udfylde et hul i den danske psykologilitteratur. Der er tale om en antologi, der indeholder 18 forskellige bidrag, der har det til fælles, at de alle omhandler aldringens psykologi. Antologiens sammensætning afspejler redaktørens forsøg på at tilvejebringe et værk, der dækker de væsentligste emner inden for gerontopsykologien. I forsøget på at opnå den ønskede bredde er de udvalgte danske gerontopsykologer, der har forfattet denne bog, suppleret med en dansk jurist, en dansk psykiater og en norsk psykolog. Sidstnævntes bidrag er oversat til dansk. Indholdet afspejler i sagens natur redaktørens prioritering, og nogle psykologer vil formodentlig mene, at andre emner burde have været inkluderet. Det er mit håb, at bogen, udover at skabe øget interesse for gerontopsykologien i Danmark, i så fald vil give anledning til alternative gerontopsykologiske udgivelser i form af artikler og bøger. Gerontopsykologi består af tre hoveddele: Første del omhandler gerontopsykologiens genstandsområde og dets udforskning. Her findes en introduktion til feltet og en diskussion af forskningsmetodiske problemer. Anden del omhandler aldringens normalpsykologi. Her findes artikler om personlighed, intelligens, social deltagelse, seksualitet og livstilfredshed. Tredje del omhandler aldringens psykopatologi og er inddelt i to underdele. Den første beskæftiger sig med udredning, demens i psykologisk perspektiv, demenssygdommenes psykiatri, depression, parafreni og selvmord, mens den anden beskæftiger sig med behandlingsmæssige aspekter, herunder jura og etik, psykofarmakologi, kognitiv terapi, terapeutisk kommunikation og supervision af plejepersonale. God fornøjelse. Lars Larsen, lektor i udviklingspsykologi, Center for Gerontopsykologi, Aarhus Universitet & Aarhus Universitetshospital.

10

11 GERONTOPSYKOLOGIENS GENSTANDSOMRÅDE OG DETS UDFORSKNING I

12

13 Gerontopsykologi Lars Larsen Resumé Gerontopsykologiens genstandsområde kan beskrives som studiet af både normalpsykologisk og psykopatologisk aldersrelateret variation, forandring og kontinuitet i voksenlivet. I dag har gerontopsykologien konsolideret sin position som en del af den moderne psykologi. Forskningen florerer, og i takt med, at der bliver stadig flere ældre, vil behovet for kliniske gerontopsykologer stige markant i de kommende år. Psykologernes interesse for området har historisk set været behersket, og det må forventes, at der i fremtiden vil blive akut mangel på gerontopsykologer. Dette problem må især formodes at blive stort i Europa, hvor man har været dårligere til at integrere gerontopsykologerne i praksisfeltet, end det er tilfældet i f.eks. USA. I Danmark er gerontopsykologien et lille men veletableret speciale. Det er imidlertid vigtigt, at der i nær fremtid oprettes flere gerontopsykologiske stillinger på de traditionelle ansættelsesområder, men også at nye områder, såsom gerontopsykologisk privat praksis, opdyrkes. Lidt om aldersvidenskaberne Selvom gerontopsykologien er et afgrænset psykologisk speciale, er den i høj grad også en tværfaglig disciplin og har mange berøringsflader til de øvrige gerontologiske videnskaber, herunder geriatrien og gerontopsykiatrien. Ordet gerontologi betyder læren om alderdom og er en samlebetegnelse for videnskaber, hvis genstand er alder, herunder også gerontopsykologien. Geriatri er læren om sygdomme i alderdommen. Ordet er afledt af det græske geras, der betyder alderdom, og iatrikos, der betyder lægelig behandling, altså: Ger(as)iatri(kos). Til forskel fra geriatrien er det gerontopsykiatriske speciale afgrænset til alderdommens psykiske sygdomme og deres behandling. I værket Krankheiten des höheren Alters und ihre Heilung fra 1839 gav den ty-

14 12 gerontopsykologi ske læge C.F. Canstatt den første samlede fremstilling af alderdommens sygdomme (Canstatt, 1839, Kirk, 1995). Betegnelsen gerontologi blev introduceret af den russisk-franske biolog Elie Metchnikoff i værket Etudes sur la nature humaine (studier over den menneskelige natur) fra I Naschers lærebog Geriatrics The diseases of old age and their treatment fra 1914 anvendes betegnelsen geriatri for første gang. Den tidligste bog om aldringens psykologi er G.S. Halls Senescence: The Second half of Life fra Den første håndbog om aldringens psykologiske aspekter kom først i 1959, 28 år efter den først publicerede håndbog om børnepsykologi. Den demografiske udfordring Med hensyn til gennemsnitsalder er Europa verdens ældste kontinent. Ved begyndelsen af forrige århundrede var den gennemsnitlige forventede levetid omkring 40 år, og gruppen af personer over 65 udgjorde højst 5 % af den samlede befolkning. Ved det seneste århundredeskifte var den forventede levetid tæt på fordoblet, og personer over 65 udgjorde hen ved 17 % af befolkningen. Siden 1950 er andelen af 65+ årige fordoblet, 80+ årige firdoblet, 90+ årige ottedoblet og 100+ årige tyvedoblet ( Jeune, 2002). Faldet i ældredødelighed synes forbundet med bedre levevilkår og lægelig behandling. Det estimeres, at en fjerdedel af alle europæere vil tilhøre gruppen af personer over 65 i år 2025 (Fernández-Ballesteros, 2006). Alene af den grund er det nødvendigt, at psykologstanden i langt højere grad end hidtil tilegner sig den fornødne specialviden om aldringens psykologi. Der er ingen grund til at formode, at ældre har mindre behov for psykologydelser end andre aldersgrupper, måske snarere tværtimod. I takt med, at vi lever længere, kommer vi også til at leve længere med, hvad man kunne kalde det lange livs sygdomme, såsom slidgigt, åreforkalkning, hjertesvigt, højt blodtryk og forskellige former for neuropatologi (Vidiik, 2002). Det udgør en stor udfordring for vores sundhedssystem, herunder også i forhold til de psykologiske tilbud til ældre mennesker. Gerontopsykologiens genstandsområde Gerontopsykologi er aldringens psykologi. Betegnelsen er afledt af det græske geron, der betyder gammel mand, og er på sin vis misvisende, idet gerontopsykologien ikke kun er en alderdomspsykologi. Selvom nogle gerontopsykologer definerer feltet som en livsløbspsykologi, som dækker hele livet fra vugge til grav, vil genstandsfeltet i denne bog afgrænses til at omhandle voksenlivet i almindelighed og det sene voksenliv i særdeleshed.

15 gerontopsykologi 13 Gerontopsykologiens genstandsområde kan defineres som studiet af både normalpsykologisk og psykopatologisk aldersrelateret variation, forandring og kontinuitet i voksenlivet. Det er generelt set ikke muligt at foretage en knivskarp grænsedragning mellem den normale og den patologiske aldring, men i det sene liv bliver grænserne endnu mere uklare. I den høje alderdom er sygdom snarere reglen end undtagelsen, og det gælder i nogen grad også det mentale helbred. Selvom rammerne for den psykologiske aldring i sidste instans vil være bundet af de biologiske aldringsprocesser, er det utilstrækkeligt at definere aldringens psykologi alene som en biopsykologisk disciplin. De fleste biologiske funktioners forfald begynder så småt ved 30-årsalderen (Stuart-Hamilton, 2001, kap. 1), mens psykologisk udvikling under normale omstændigheder er mulig hele livet, selvom reduktion i den mentale reservekapacitet i den høje alderdom sætter stadig snævrere grænser for udvikling. Da biologisk og psykologisk udvikling således ikke følger identiske udviklingsbaner, må aldringens psykologi også beskrives på andre niveauer end det biopsykologiske. Gerontopsykologien indeholder derfor en lang række forskellige tilgange, der strækker sig fra det neuropsykologiske, over det individpsykologiske og det socialpsykologiske til det kulturpsykologiske. Eksempler på gerontopsykologiske områder er: Forskningsmetodologi Livstilfredshed Vellykket aldring Social deltagelse Kognitiv udvikling Psykopatologi Terapi Kommunikation Forskning og praksis Hvis vi tager udgangspunkt i et voksenlivsløbsperspektiv, er det overraskende, at så relativt få psykologer interesserer sig for den aldrende psyke. Måske bunder den begrænsede interesse i uvidenhed eller i værste fald en egentlig gerontofobi (angst for alderdom). I lægeverdenen opfattes psykiatrien af mange som et af de mindst prestigefyldte specialer, formodentlig kun overgået af ældrepsykiatrien. På samme vis har det gerontologiske fagområde været lavt prioriteret indenfor psykologien. Gerontopsykologien har haft svært ved at finde permanent fodfæste på de danske universiteters psykologiuddannelser, men det ser i disse år ud til at ændre sig. Den faglige lavstatus må ses som udtryk for en

16 14 gerontopsykologi kortsigtet og alderistisk nedvurdering af de ældre befolkningsgrupper (Solem, 2005, Larsen & Solem, 2007). Trods dette historisk set lidt dystre billede er interessen for gerontopsykologien heldigvis stigende. Internationalt set florerer den gerontopsykologiske forskning. En omfattende bibliometrisk undersøgelse af forekomsten af gerontopsykologiske publikationer i perioden fra 1920 til 1972 viste, at den gerontopsykologiske publikationsrate steg gennem årene, for alvor accelererede efter anden verdenskrig og kulminerede med 247 publikationer i løbet af året 1969 (Riegel, 1977). Krampen & Wahl (2003) har foretaget en bibliometrisk undersøgelse af den gerontopsykologiske publikationsfrekvens udvikling i sidste fjerdedel af det tyvende århundrede, nærmere bestemt fra Her anvendtes antallet af citerede publikationer i PsycINFO og PSYNDEX som målestok. Den gerontopsykologiske litteratur har været jævnt stigende i perioden, i udpræget grad i de tysktalende lande. Relativt står gerontopsykologiske publikationer for mellem 1 og 3 procent af alle psykologiske citationer siden 1978, og gerontopsykologien må således betragtes som et lille, men veletableret delområde inden for den psykologiske videnskab. Uddannede gerontopsykologer er imidlertid en mangelvare (Dittmann, 2003). Næsten 70 procent af amerikanske psykologer behandler ældre voksne i klinikken, men kun 3 procent angiver ældrepsykologi som deres primære behandlingsområde. Da ca. en femtedel af de ældre har forskellige diagnosticerbare psykiatriske lidelser (Gatz & Smyer, 2001), vil behovet for gerontopsykologisk ekspertise nærmest eksplodere som et resultat af den markante demografiske forandring. I 2020 anslås det, at der i Amerika vil være behov for fuldtidsansatte gerontopsykologer, hvilket er mere end 7 gange så mange, som der var registreret i den amerikanske psykologforening i Desværre er europæiske psykologer ikke involverede på ældreområdet i samme grad som deres amerikanske kolleger, og det endda til trods for, at de europæiske forskningsmiljøer hører til de mest aktive i verden (Fernández-Ballesteros & Caprara, 2003, Fernández-Ballesteros, 2006). Derfor nedsatte den europæiske sammenslutning af psykologforeninger (EFPA) i 2004 en gerontopsykologisk specialenhed med deltagere fra 6 forskellige lande heriblandt Danmark som fik til opgave at kortlægge eksisterende gerontopsykologisk viden og uddannelsesaktiviteter i Europa og komme med anbefalinger til, hvorledes gerontopsykologien kunne gøres mere synlig.

17 gerontopsykologi 15 Den danske gerontopsykologi nu og i fremtiden I Danmark forbereder psykologstanden sig på de kommende udfordringer via forskning og undervisning bl.a. på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet og i forhold til praksis i Dansk Gerontopsykologisk Selskab og den dertil knyttede gerontopsykologiske specialistuddannelse begge henhørende under Dansk Psykolog Forening (www.danskpsykologforening.dk). De kliniske psykologer fra det århusianske Center for Gerontopsykologi, der er et formaliseret samarbejde mellem Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet og Gerontopsykiatrisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital i Risskov, er primus motor for såvel den danske specialistuddannelse som den gerontopsykologiske universitetsundervisning (Larsen, Bender & Torpdahl, 2006). Centret er et eksempel på tværfagligt samarbejde mellem ældrepsykologi og ældrepsykiatri. De danske gerontopsykologer indgår også i andre tværfaglige sammenhænge herunder i Dansk Gerontologisk Selskab (www.gerodan.dk), der i 2006 kunne fejre 60-årsjubilæum. Rammerne er således på plads og interessen voksende blandt psykologistuderende, som i stadigt større omfang skriver bacheloropgave og speciale indenfor emnet. Derfor er det også vigtigt i fremtiden at sikre, at der oprettes et tilstrækkeligt antal nye stillinger, så de unge talenter ikke forlader området. Ud over de traditionelle ansættelsesområder er der et stort uopdyrket område i den kommunale ældresektor og i endnu højere grad blandt praktiserende psykologer, hvor der undertegnede bekendt ikke findes en eneste privatpraktiserende gerontopsykologisk specialist. Det er derfor af største vigtighed, at flere yngre psykologer specialiserer sig i gerontopsykologi og påbegynder egen praksis indenfor området, ligesom det er vigtigt, at etablerede psykologer med egen praksis efteruddannes. Referencer Canstatt, C.F. (1839). Die Krankheiten des höheren Alters und ihre Heilung. Erlangen: Ferdinand Enke. Dittmann, M. (2003). Geropsychologists are badly needed. Monitor 5 (34), 51. Gatz, M. & Smyer, M.A. (2001). Mental health and aging at the outset of the twenty-first century. In: J. Birren (Ed.). Handbook of the psychology of aging. San Diego, CA: Academic Press. Fernández-Ballesteros, R. (2006). Geropsychology An Applied Field for the 21th Century. European Psychologist, 11 (4), Fernández-Ballesteros, R. & Caprara, M. (2003). Psychology of Aging in Europe. Editorial. European Psychologist, 8 (3),

18 16 gerontopsykologi Hall, G.S. (1922). Senescence: The Second half of Life. New York: Appleton. Jeune, B. (2002). Aldrings demografi og det lange liv. I: C. Swane, A.L. Blaakilde & K. Amstrup (Eds.). Gerontologi livet som gammel. København: Munksgaard Danmark. Kirk, H. (1995). Da alderen blev en diagnose Konstruktionen af kategorien alderdom i 1800-tallets lægelitteratur. København: Munksgaard Danmark. Krampen, G. & Wahl, H-W. (2003). Geropsychology and Psychology in the Last Quarter of the 20 th Century. European Psychologist, 8 (2), Larsen, L., Bender, L. & Torpdahl, P. (2007). 15 år med Center for Gerontopsykologi. Århus: Center for Gerontopsykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Larsen, L. & Solem, P.E. (2007). Alderisme. Gads Psykologileksikon. In press. Metchnikoff, E. (1903). Etudes sur la nature humaine. Paris: Masson et Cie éd. Nascher, I.I. (1914). Geriatrics The diseases of old age and their treatment. Philadelphia, PA: Blakiston. Qualls, S.H. (2002). Psychologists and practise with older adults: Current patterns, sources of training, and need for continuing education. Professional Psychology: Research and Practise, 33(5), Riegel, K.F. (1977). Theory of psychological gerontology. In: J.E. Birren & K.W. Schaie (Eds.). Handbook of the psychology of aging. New York: Van Nostrand Reinhold. Solem, P.E. (2005). Alderisme, aldring og sosial deltakelse. Nordisk Psykologi, 57 (1), Stuart-Hamilton. I. (2001). Aldringens psykologi grundbog i gerontopsykologi. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. Viidik, A. (2002). Den biologiske aldringsmodel. In H. Kirk & M. Schroll (Eds.). Viden om aldring veje til handling. København: Munksgaard Danmark.

19 Forskningsmetodologiske problemstillinger i gerontopsykologien Lars Larsen & Peter Hartmann Resumé Dette kapitel understreger vigtigheden af, at gerontopsykologen løbende holder sig ajour med den aktuelle gerontopsykologiske forskning bl.a. ved at læse de nyeste empiriske undersøgelser og derved sikre, at praksis er evidensbaseret. Det kan imidlertid være vanskeligt at skelne mellem den gode og den mindre gode undersøgelse. Formålet med den efterfølgende gennemgang af en række grundlæggende forskningsmetodologiske problemstillinger er at forsøge at lette vores fagfællers læsning af den gerontopsykologiske forskningslitteratur. Den moderne gerontopsykologis genstandsområde er psykologiske variables aldersrelaterede variation, forandring og kontinuitet i løbet af voksenlivet. Sagt med andre ord: Hvad sker der med psyken, som tiden går? For at kunne frembringe kvalificerede svar på dette spørgsmål må den empiriske undersøgelse opbygges som en forskningsmetodisk proces bestående af 4 overordnede konsekutive faser. Faserne omhandler henholdsvis operationalisering, psykometri, undersøgelsesdesign og stabilitetsformer. Vurdering af en empirisk undersøgelses kvalitet forudsætter et grundlæggende kendskab til denne forskningsmetodiske proces. En nødvendig forudsætning for en fortsat positiv udvikling af såvel den teoretiske som den praktiske gerontopsykologi er, at den er evidensbaseret. Uanset hvor indlysende og sand en teori eller klinisk praksis intuitivt kan forekomme, er den, set fra et strengt videnskabeligt synspunkt, værdiløs, hvis den ikke kan evidensbaseres. Uden evidens er det ene lige så godt (eller dårligt) som det andet, og det bliver derfor et spørgsmål om tro, hvilken teori eller praksis der vælges. Det er kravet om videnskabelig evidens, der adskiller den seriøse psykologi fra diverse alternative pseudopsykologiske teorier og behandlingsformer. Både kommende og færdiguddannede gerontopsykologer er derfor nødt til kontinuerligt at holde sig orienteret med hensyn til den seneste forskning på deres område. En løbende ajourføring af evidensbaseret viden opnås bl.a. ved læsning af de nyeste empiriske undersøgelser, men desværre er ikke alle undersøgelser lige gode. Det kan

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19 Aarhus Universitetshospital Risskov Sengeafsnit M2 Pensumliste til sygeplejestuderende Modul 8 Sengeafsnit M2 Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 784 71410 Revideret august 2012 antal sider Buus, Niels

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

INDHOLD. Prolog 5 Digt af Benny Andersen. Forord 7. Del I: Det eksistentielle

INDHOLD. Prolog 5 Digt af Benny Andersen. Forord 7. Del I: Det eksistentielle ÆLDRE OG PSYKISK SYGDOM FOREBYGGELSE, BEHANDLING OG OMSORG INDHOLD 1. UDGAVE, 1. OPLAG COPYRIGHT 2009 PSYKIATRIFONDEN OG ÆLDREFORUM ALL RIGHTS RESERVED MEKANISK, FOTOGRAFISK ELLER ANDEN GENGIVELSE AF DENNE

Læs mere

TRIVSEL SENT I LIVSLØBET

TRIVSEL SENT I LIVSLØBET TRIVSEL SENT I LIVSLØBET Lars Larsen, Professor MSO Center for Livskvalitet Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Hjemmeside: www.aarhus.dk/centerforlivskvalitett

Læs mere

K a r e n P a l l e s g a a r d M u n k COP NG. Manual til kvalitativ mikroanalyse

K a r e n P a l l e s g a a r d M u n k COP NG. Manual til kvalitativ mikroanalyse K a r e n P a l l e s g a a r d M u n k COP NG Manual til kvalitativ mikroanalyse COPING k a r e n p a l l e s g a a r d m u n k COPING Manual til kvalitativ mikroanalyse Coping. Manual til kvalitativ

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse. Redaktion. Tine Damsholt. Dorthe Gert Simonsen. Aarhus Universitetsforlag

Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse. Redaktion. Tine Damsholt. Dorthe Gert Simonsen. Aarhus Universitetsforlag Materialiseringer Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse Redaktion Tine Damsholt Dorthe Gert Simonsen Aarhus Universitetsforlag Camilla Mordhorst Materialiseringer Materialiseringer Nye perspektiver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers Mænd Køn under forvandling Kenneth Reinicke unı vers Mænd Køn under forvandling unı vers Mænd Køn under forvandling Af Kenneth Reinicke Mænd Køn under forvandling Univers 14 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

SPØRGSMÅL MELLEM IDENTITET OG DIFFERENS

SPØRGSMÅL MELLEM IDENTITET OG DIFFERENS PIA LAURITZEN SPØRGSMÅL MELLEM IDENTITET OG DIFFERENS Aarhus Universitetsforlag Spørgsmål mellem identitet og differens Spørgsmål mellem identitet og differens Af Pia Lauritzen aarhus universitetsforlag

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Psyken. mellem synapser og samfund

Psyken. mellem synapser og samfund Psyken mellem synapser og samfund Psyken mellem synapser og samfund Af Svend Brinkmann unı vers Psyken mellem synapser og samfund Svend Brinkmann og Aarhus Universitetsforlag 2009 Omslag: Jørgen Sparre

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Konkurrence tatens pædagogik

Konkurrence tatens pædagogik Brian Degn Mårtensson Konkurrence tatens pædagogik En kritik og et alternativ Aarhus Universitetsforlag Konkurrencestatens pædagogik En kritik og et alternativ Brian Degn Mårtensson Konkurrencestatens

Læs mere

louise bøttcher & jesper dammeyer En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser

louise bøttcher & jesper dammeyer En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser louise bøttcher & jesper dammeyer En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser Louise Bøttcher og Jesper Dammeyer Handicappsykologi En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelse

Læs mere

Retur til indholdsfortegnelse

Retur til indholdsfortegnelse Retur til indholdsfortegnelse Den ustyrlige psykiatri per vestergaard Den ustyrlige psykiatri Mellem adfærdsforstyrrelse og sygdoms- problem: en idehistorisk analyse aarhus universitetsforlag Den ustyrlige

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Nyt fra praksis & forskning

Nyt fra praksis & forskning 1. ÅRGANG 1. NUMMER Nyt fra praksis & forskning Tillæg til Gerontopsykologisk Selskabs Nyhedsbrev September 2008 Om tillægget Nyt fra praksis & forskning I forbindelse med Gerontopsykologisk Selskabs Nyhedsbrev

Læs mere

PARTIER I NYE TIDER O B. Den politiske dagsorden i Danmark

PARTIER I NYE TIDER O B. Den politiske dagsorden i Danmark A V I Ø B Green-Pedersen O Christoffer F K PARTIER I NYE TIDER Den politiske dagsorden i Danmark O V K Ø B A I F C C Partier i nye tider DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

PSYKOLOGEN I DEN KOMMUNALE ÆLDREOMSORG

PSYKOLOGEN I DEN KOMMUNALE ÆLDREOMSORG PSYKOLOGEN I DEN KOMMUNALE ÆLDREOMSORG EN INTRODUKTION TIL -MODELLEN Lars Larsen, Professor MSO og Centerchef Center for Livskvalitet Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Illustration: Oscar Grønner

Illustration: Oscar Grønner Illustration: Oscar Grønner DANSEN MED DEMENSEN 6 nr. 03 2016 Fremtidens samfund vil få markant flere ældre og demente. Det vil få store samfundsøkonomiske omkostninger, og derfor skal vi tænke nyt i ældreplejen,

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 28 01 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 30 01 2014

Læs mere

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009 Psykologi Anvendt psykologi 5. udgave, 2007 ISBN 13 9788761619785 Forfatter(e) Bokforlaget Natur Och Kultur Bogen lægger vægt på en bred orientering i psykologien og skaber dermed overblik over de forskellige

Læs mere

Universet. Fra superstrenge til stjerner

Universet. Fra superstrenge til stjerner Universet Fra superstrenge til stjerner Universet Fra superstrenge til stjerner Af Steen Hannestad unıvers Universet Fra superstrenge til stjerner er sat med Adobe Garamond og Stone Sans og trykt på Arctic

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

TAB & SORG I ALDERDOMMEN samt RESERVEKAPACITET I DET SENE VOKSENLIV

TAB & SORG I ALDERDOMMEN samt RESERVEKAPACITET I DET SENE VOKSENLIV GERONTOPSYKOLOGISK SELSKAB KURSUS i ALMEN GERONTOPSYKOLOGI II 22.-23. JANUAR 2018 TAB & SORG I ALDERDOMMEN samt RESERVEKAPACITET I DET SENE VOKSENLIV DAG 1 Tab og sorg i alderdommen personlighed, tilpasning

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber Thomas R. S. Albrechtsen Professionelle læringsfællesskaber teamsamarbejde og undervisningsudvikling Thomas R. S. Albrechtsen Professionelle læringsfællesskaber teamsamarbejde og undervisningsudvikling

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Bedre liv for børn og unge i Danmark. Angstbehandling til børn: Tidens udfordringer

Bedre liv for børn og unge i Danmark. Angstbehandling til børn: Tidens udfordringer Bedre liv for børn og unge i Danmark Angstbehandling til børn: Tidens udfordringer Barbara Hoff Esbjørn Professor mso Institut for Psykologi Leder af Center for Angst Man ved for lidt om angst i Danmark

Læs mere

Psykoterapi og erkendelse

Psykoterapi og erkendelse Psykoterapi og erkendelse Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere og klinikere. Foreløbig er udkommet:

Læs mere

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København)

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Underviser Lone Bak Kirk Andreas Nikolajsen Ditte Charles Christina Warrer Schnohr Ensomhed er meget skadeligt for helbredet og koster

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311 Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning At forske er ikke bare en proces hvor man bidrager til at forklare og forstå den psykiatriske verden; det er også en måde at ændre den kliniske hverdag

Læs mere

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI Jurist- og Økonomforbundets Forlag Pragmatisme er en amerikansk tankeretning vendt mod vanetænkning og virkelighedsfjerne teorier fra omkring år 1900, der i de

Læs mere

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab:

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: Esbjerg den 26. oktober 2013 Til: Dansk Psykologforenings Bestyrelse Stockholmsgade 2100 København

Læs mere

STUDIEPLAN FOR SAMSPILLET MELLEM ETIK, JURA OG PSYKOLOGI I ARBEJDET MED ÆLDRE OG DEMENTE. Efterår 2012

STUDIEPLAN FOR SAMSPILLET MELLEM ETIK, JURA OG PSYKOLOGI I ARBEJDET MED ÆLDRE OG DEMENTE. Efterår 2012 STUDIEPLAN FOR SAMSPILLET MELLEM ETIK, JURA OG PSYKOLOGI I ARBEJDET MED ÆLDRE OG DEMENTE Efterår 2012 Uddannelsesretning: Demens Demens giver ret til at anvende betegnelsen: SocD i demens Den engelske

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Redigeret af Ole Ingemann Hansen, Karen Klitgaard Povlsen og Gorm Toftegaard Nielsen. Viden om drab

Redigeret af Ole Ingemann Hansen, Karen Klitgaard Povlsen og Gorm Toftegaard Nielsen. Viden om drab Redigeret af Ole Ingemann Hansen, Karen Klitgaard Povlsen og Gorm Toftegaard Nielsen Viden om drab Aarhus Universitetsforlag Viden om drab Viden om drab Redigeret af Ole Ingemann Hansen Karen Klitgaard

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

en fysikers tanker om natur og erkendelse

en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh

Læs mere

1. Ældregruppens omfang

1. Ældregruppens omfang 1. Ældregruppens omfang Gruppen af ældre på 60 år og derover stiger frem mod 2050, og samtidig lever vi danskere længere. I første kvartal 2015 var der 1.387.946 registrerede personer over 60 år i Danmark

Læs mere

Program for Specialundervisningstræf 2010

Program for Specialundervisningstræf 2010 Program for Specialundervisningstræf 2010 Onsdag d. 17/11 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Ankomst og morgenkaffe Velkomst og præsentation af programmet Koordinator på et specialcenter v/ Rikke Alber Jørgensen

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? Jan Nielsen

TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? Jan Nielsen 591 Psyke & Logos, 2002, 23, 591-596 TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? En anmeldelse af Birgitte Bechgaard, Hans Henrik Jensen og Thomas Nielsen: Forholdet mellem psykologisk og medicinsk behandling af psykiske

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre 42677 Juli 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Thomas Nielsen. Frydenlund

Thomas Nielsen. Frydenlund Thomas Nielsen Thomas Nielsen Frydenlund Sundhedspsykologi Frydenlund 2006 1. oplag, 1. udgave ISBN 87-7887-404-1 ISBN 978-87-7887-404-7 Grafisk tilrettelægning: Jan Gralle Grafisk produktion: Pozkal,

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Tove Svejgaard (red.) Sidste kapitel Psykologi og pædagogik i ældreplejen Frydenlund

Tove Svejgaard (red.) Sidste kapitel Psykologi og pædagogik i ældreplejen Frydenlund Sidste kapitel Tove Svejgaard (red.) Sidste kapitel Psykologi og pædagogik i ældreplejen Frydenlund Sidste kapitel Psykologi og pædagogik i ældreplejen 1. udgave, 1. oplag, 2003 Forfatteren og Frydenlund

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 26 08 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2009 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Gitte Bjørn

Læs mere

på evidensbaseret grundlag Centrale empiriske studier gennem tyve år (1990 2010)

på evidensbaseret grundlag Centrale empiriske studier gennem tyve år (1990 2010) Coaching forskning på evidensbaseret grundlag Centrale empiriske studier gennem tyve år (1990 2010) Status for tyve års evidens baseret empirisk forskning På verdensplan findes i alt blot tretten publicerede

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 27 01 2015 Ole Mors Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

ALDER Af Pia Fromholt. Mellem

ALDER Af Pia Fromholt. Mellem 14 ALDER Af Pia Fromholt Mellem Aldrig før er så mange mennesker blevet så gamle. Først nu skal samfundene gøre erfaringer med, hvordan man indretter sig på denne gråning af samfundet. Da dette århundrede

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Anvendt videnskabsteori

Anvendt videnskabsteori Anvendt Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver viden skabs teori Vanessa sonne-ragans Vanessa Sonne-Ragans Anvendt videnskabsteori reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver Vanessa Sonne-Ragans

Læs mere

Mobilitetsmani Det mobile liv og rejsers betydninger for moderne mennesker

Mobilitetsmani Det mobile liv og rejsers betydninger for moderne mennesker METTE JENSEN Mobilitetsmani Det mobile liv og rejsers betydninger for moderne mennesker AARHUS UNIVERSITETSFORLAG MOBILITETSMANI Hvorfor har vi ondt af folk der ikke rejser? Fordi de, eftersom de ikke

Læs mere

Redigeret af Kirsten Hyldgaard. Psykoanalyse og pædagogik

Redigeret af Kirsten Hyldgaard. Psykoanalyse og pædagogik Redigeret af Kirsten Hyldgaard PÆDAGOGISKE UMULIGHEDER Psykoanalyse og pædagogik PÆDAGOGISKE UMULIGHEDER PÆDAGOGISKE UMULIGHEDER Psykoanalyse og pædagogik Redigeret af Kirsten Hyldgaard Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Ældres selvmordshandlinger og risikofremmende forhold

Ældres selvmordshandlinger og risikofremmende forhold Ældres selvmordshandlinger og risikofremmende forhold Ældrepakken Selvmordsforebyggelse blandt ældre 7. November 2006, Nyborg v/ Jan-Henrik Winsløv, gerontopsykolog & forsker Formål Hvad karakteriserer

Læs mere

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov videbech@dadlnet.dk www.videbech.com Søgaard HJ. Psykisk sygelighed hos langtidssygemeldte.

Læs mere

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JØRGEN DALBERG-LARSEN Retssociologiske og retsteoretiske artikler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen Perspektiver på ret og retsvidenskab Retssociologiske og retsteoretiske artikler

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet This page intentionally left blank HENNING OLSEN Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative

Læs mere