Psykologen i psykiatrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykologen i psykiatrien"

Transkript

1 Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed, og deres arbejdsfelt inden for psykiatrien spænder vidt. Psykologens arbejde afhænger både af det metodiske standpunkt, den aktuelle afdelings behov og psykologens kompetencer og erfaringsgrundlag. Ud fra mine 2 års erfaringer i psykiatrien vil jeg i dette kapitel beskrive, hvad min rolle som psykolog ved et psykiatrisk sengeafsnit eksempelvis kan være. Men først vil jeg kort beskrive psykologens faglige baggrund og arbejdsområder generelt i psykiatrien. Aktuelt om psykologer i psykiatrien Psykologers rolle i psykiatrien er gennem de seneste år udvidet i takt med lange ventetider inden for børne- og ungdomspsykiatrien og manglen på speciallæger i psykiatri inden for voksenpsykiatrien. Samtidig er man inden for psykologien også blevet mere orienteret mod psykiatrien og mere målrettet i opkvalificering inden for dette område. Psykologuddannelsen Psykolog er en beskyttet titel i Danmark. Kun personer, som er kandidater eller magistre i psykologi ved universiteterne, har ret til at kalde sig psykolog. Psykologens primære arbejdsmetode er samtalen, evt. kombineret med brug af forskellige psykologiske metoder. Som nyuddannet psykolog er man generalist og som hovedregel uden megen klinisk erfaring. Fra studiet har psykologen en grundlæggende viden om det normale menneskes bevidstheds- og handlingsliv (almenpsykologi). Det indebærer basal viden om tænkning, følelser og adfærd, herunder om indlæring og andre kognitive funktioner samt personlighedsudvikling. Udviklingspsykologi og socialpsykologi er endvidere vigtige grunddiscipliner, hvor det relationelle fokus er centralt. Desuden er der grundig indføring i klinisk psykologi om børn, unge, voksne og ældres psykiske forstyrrelser samt undervisning i psykiatri. Knyttet til den kliniske del er metodekurser i undersøgelse (assessment) og i psykologisk behandling (psykoterapi). Desuden er der undervisning i pædagogisk psykologi, organisationspsykologi, introduktion til forskningsmetoder samt krav om et afsluttende speciale på et halvt årsværk. I studiet indgår endvidere to til fire måneders praktik 1

2 med supervision Den nyuddannede psykolog kan inddrage mange af de psykologiske og sociale aspekter, der præger patientens situation og kan dermed bidrage til en helhedsforståelse af patienten. (Danske Regioner 2009) De fleste vælger efter studietiden en ansættelse med forventning om at opnå autorisation. Psykologer kan autoriseres af Psykolognævnet. En autorisation gives til en kandidat i psykologi, som har gennemgået en nærmere bestemt praktisk uddannelse af 2 års varighed. Derefter kan psykologer efteruddanne sig som specialister. Specialistuddannelsen forudsætter autorisation og er normeret til 3 år. Der er i øjeblikket 10 specialer, hvoraf en række af specialerne er normale i psykiatrien. Det gælder specialistgrader i psykoterapi, psykopatologi, psykotraumatologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi eller børneneuropsykologi samt gerontopsykologi. For at opnå specialistgrad forudsætter det både flere års fuldtidsbeskæftigelse inden for det relevante område, særligt tilrettelagte kurser samt løbende supervision. Som det fremgår af det ovenstående dækker psykologtitlen over store forskelle i erfarings- og kompetencegrundlag. Specialpsykolog i psykiatri I de senere år har man arbejdet på at lave en særlig tilrettelagt uddannelse for psykologer i psykiatrien - specialpsykologen. Efter uddannelsen til specialpsykolog vil specialpsykologens kompetencer især ligge inden for psykopatologien, den psykologiske behandling, biologiske behandlingsmetoder og psykologiske undersøgelsesmetoder. Specialpsykologen kan nu varetage en central del af den psykologiske udredning og behandling af patienter i psykiatrien. Specialpsykologen vil samtidig kunne indgå kvalificeret i løsningen af nye typer opgaver, såsom visitation, akutarbejde samt organisatoriske og ledelsesmæssige opgaver. (Danske Regioner 2009) For yderligere interesse kan jeg henvise til der er hjemmesiden for Dansk Psykologforening. Her kan man også læse hele pjecen fra de Danske Regioner om den nye specielpsykolog-uddannelse. Psykologer i retspsykiatrien Psykologer inden for retspsykiatrien er i særdeleshed et område i vækst. Som psykolog inden for retspsykiatrien er der flere muligheder. Man kan have ansættelse i et ambulatorie eller på et sengeafsnit. 2

3 Psykolog på psykiatrisk ambulatorie På retspsykiatrisk ambulatorie udfører psykologerne både typiske behandlingsopgaver og psykologiske undersøgelser, med fokus på hvorvidt den sigtede er omfattet af straffelovens 16 eller : Personer der på gerningstidspunktet var utilregnelige på grund af sindssygdom eller tilstand der må ligestilles hermed eller åndssvaghed i højere grad straffes ikke. (..) hvis dette skyldtes alkohol eller stoffer, kan straf dog pålægges, når særlige omstændigheder taler herfor Stk 2. Personer, der befandt sig i en tilstand af åndssvaghed i lettere grad eller i en tilstand der kan ligestilles med åndssvaghed, straffes ikke med mindre særlige omstændigheder taler herfor. 69 Befandt gerningsmanden sig ved den strafbare handlings foretagelse i en tilstand, der var betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af de psykiske funktioner, og som ikke er af den i 16 nævnte beskaffenhed, kan retten, såfremt det findes formålstjenligt, i stedet for at idømme straf træffe bestemmelse om foranstaltninger som nævnt i 68, 2. pkt. Psykologen på sengeafsnittet Et retspsykiatrisk sengeafsnit adskiller sig på mange måder fra et sengeafsnit på en almenpsykiatrisk afdeling. Anbringelsesdømte patienter er indlagt gennemsnitligt i 5 år, og man arbejder både med stabilisering, monitorering af psykopatologi samt rehabilitering. Der er endvidere et konstant fokus på risici og sikkerhed. Til dette arbejde har man som psykolog forskellige metoder. Jeg vil nedenfor beskrive nogle af de metoder, jeg har anvendt i mit daglige arbejde. Monitorering: en overvågning af det kliniske forsøg og en sikring af, at forsøget udføres, registreres og rapporteres. Monitorering af psykopatologi I samarbejde med den ansvarlige overlæge kan psykologen indgå i arbejdet med at monotorere psykopatologi. Nogle patienter vil på trods af medicinering have perioder, hvor de eksempelvis får flere psykotiske symptomer og/eller paranoide forestillinger. Psykologen kan have faste samtaler med en gruppe patienter og ved disse samtaler nøje afdække de forskellige symptomer. Min erfaring er, at nogle patienter har meget vanskeligt ved at tale om deres oplevelsesverden, og det derfor er vigtigt, at der er etableret en alliance og et tillidsforhold psykolog og patient imellem. Det vil sige, at man ikke altid bare kan sætte sig og spørge ind til symptomer der må et grundigt forarbejde til. Jeg har haft patienter, der først efter et halvt års faste samtaler begyndte at fortælle om deres paranoide vrangforestillinger. Tillidsforhold Nogle gange kan det også være hensigtsmæssigt at bruge forskellige tests til at afdække psykopatologi. Det kan være en test, hvor patienten skal fortælle historier ud fra et materiale. Disse historier analyseres efterfølgende ud fra standardiserede 3

4 Læderet realitetstestning: når en persons vurdering af virkeligheden er beskadiget. Tværfaglige samarbejde normer. Og man vil ofte kunne afdække en læderet realitetstestning og psykotiske vrangforestillinger ad den vej. Man vil også kunne vurdere personlighedsproblematikker ved forskellige tests. Ved monotorering af psykopatologi er det tværfaglige samarbejde væsentligt. Som psykolog vil jeg ofte tale med patientens kontaktpersoner eller andre faggrupper, der har med patienten at gøre, da de har et særligt indblik i patientens tænkning og daglige funktionsniveau. Eksempelvis kan en kontaktperson fortælle om en samtale med en patient, hvor denne har reageret meget atypisk, eksempelvis talt sort eller virket aggressiv. Eller en skolelærer eller ergoterapeut kan fortælle om, hvorledes patienten klarer forskellige daglige opgaver, og dette kan ofte betyde, at jeg får flere vinkler på billedet af patienten, når jeg skal vurdere psykopatologien. Rehabilitering Rehabilitering er et væsentligt omdrejningspunkt i retspsykiatrien. Psykologens rolle på dette niveau er flersporet. Af nogle af de væsentligste områder kan nævnes: Psykoterapeutisk behandling Fokus på miljøterapi herunder personalet. Psykologen kan både have med det direkte behandlingsarbejde med patienten at gøre, fx arbejde med en angstproblematik eller en depression. Psykologen kan også have løbende samtaler af mere indsigtsgivende karakter eller have samtaler med fokus på misbrug med patienten, hvis en sådan problematik er aktuel. Eklektisk: Brug af teori og metode afhængig af patientens situation. Mentalisering: at forstå vores egen og andres adfærd ud fra følelser, tanker, behov, mål osv. Mentalisering forbinder vores indre verden med andre menneskers indre verden. Gennem mentalisering afspejler vi os i andre og kan genkende vores egne indre bevægelser. Ambivalens: når man samtidig har to modsatstridende følelser eller holdninger, som gør det svært at træffe beslutninger. Metodisk og teoretisk er jeg i mit behandlingsarbejde eklektisk. Det betyder, at jeg gør brug af forskellige metoder og teorier i mit arbejde alt efter patientens problematik og evne til at indgå i en terapeutisk alliance. En primær metode i mit arbejde er den kognitive metode, hvor man tager udgangspunkt i patientens tænkning og tænkningens betydning for patientens følelsesliv. Men jeg arbejder også ud fra teorier om eksempelvis mentalisering, motivation og anerkendelse. I mit arbejde med misbrug, eller hvor der er andre adfærdsændringer, vil jeg fx arbejde både kognitivt og ud fra motivationsteorier. Kort sagt betyder det, at jeg taler med patienten om den ambivalens, der ofte følger med en adfærdsændring, og om de umiddelbare fordele og ulemper, som denne adfærdsændring kan have for patienten. Den terapeutiske samtale I det motiverende og anerkendende perspektiv vil den terapeutiske samtale være undersøgende. Terapeuten vil sammen med patienten undersøge hans eller hendes realitetsopfattelse, men hverken tolke eller konkludere på det. Tolkningen er en arbejdshypotese. Det betyder, at man som terapeut kan vælge at dele sine overvejelser med patienten, men huske at det i sidste ende er patientens egen opfattelse af virkeligheden, der tæller nu og her. 4

5 Ud fra mit teoretiske perspektiv er det ikke muligt at ændre andre mennesker, hvis man ikke anerkender den andens perspektiv i den terapeutiske samtale og arbejder ud fra dette. Man kan alligevel godt påvirke den anden eksempelvis ved nysgerrigt at undersøge patientens oplevelsesunivers og stille spørgsmål, der kan skabe refleksion hos patienten. Men patientens refleksion kan man som terapeut dybest set ikke bestemme. Tests og adfærdstræning Brug af testning kan også anvendes ud fra et behandlingsmæssigt perspektiv. Man kan ud fra tests få viden om patientens aktuelle personlighed, funktionsniveau, hukommelse og opmærksomhedsproblematikker. Dette kan være relevant og vigtig viden, både når man vil fastlægge patientens daglige program, og når man skal vurdere, hvilken indsats der kunne være formålstjenlig på længere sigt. Man kan også benytte personlighedstests, der kan være med til at pege på, hvilke grundproblematikker patienten har, og derved hvilke strategier man kan anlægge terapeutisk. Ved en dyssocial problematik ved man fx, at det er vigtigt at have en struktureret og tydelig tilgang. Og grænseoverskridende og upålidelig adfærd skal konfronteres med det samme (Theodore Millon). Der vil typisk også være adfærdstræning i forhold til at udsætte impulsive behov. Psykologisk støtte til personalet Psykologen kan på en afdeling også være med til at understøtte den miljøterapeutiske tilgang. Det kan være direkte gennem personaletræning, supervision og undervisning. Det kan også være mere indirekte i forhold til aktiv deltagelse i behandlingskonferencer og andre mødefora, hvor patienternes problematikker er på dagsordenen. Litteratur En ny uddannelse i psykiatrien - uddannelsen af specialpsykologer. Danske Regioner, Redigeret uddrag fra: På Sporet af Psykiatrien, Håndbog, del 4 om de tværfaglige samarbejdspartnere. Christian Ranegaard Jespersen og Hans Bo Rahbæk Banke,

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

Fysioterapeuten i psykiatrien

Fysioterapeuten i psykiatrien Fysioterapeuten i psykiatrien Af Søren Drivsholm og Birthe Kingo Christensen, fysioterapeuter ved Århus Universitetshospital Risskov Fysioterapi indgår som en del af den samlede behandling i psykiatrien,

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

NY praksis i psykiatrien

NY praksis i psykiatrien NY praksis i psykiatrien I lokalpsykiatrien er man sine steder langt fremme med en ændret arbejdsfordeling mellem psykologer og psykiatere. Psykolog Klaus Pedersen beskriver i dette interview et ekspanderende

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder FORORD.................................................................................................

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Dansk Sundhedsinstitut Januar 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

Håndgreb i samarbejdets svære kunst

Håndgreb i samarbejdets svære kunst Håndgreb i samarbejdets svære kunst når lærere og socialrådgivere samarbejder om udsatte børn Danmarks Lærerforening og Dansk Socialrådgiverforening er gået sammen om projekt Hånd om Alle Børn. Projektet

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Gravid på tværs Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Mulige aktører i graviditetsfaserne Graviditetsforløb kan være meget forskellige, og ofte er kun

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kriterium 1: Forandringsmodel... 5 1.1. Teoretisk fundament... 5 1.1.1. De små skridts tilgang... 6 1.1.2. Motivationsarbejde... 6 1.1.3 Motivational Interviewing.... 6

Læs mere

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Linda Kronsted, ledende ergoterapeut, og Christian Petersen Bønding, sygeplejerske Blad nr. 2/2007 Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker.

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Kultur og Psykiatri En antropologi om transkulturel psykiatri på danske hospitaler

Kultur og Psykiatri En antropologi om transkulturel psykiatri på danske hospitaler Kultur og Psykiatri En antropologi om transkulturel psykiatri på danske hospitaler Ph.d. afhandling af Katrine Schepelern Johansen Sct. Hans Hospital og Institut for Antropologi, Det samfundsvidenskabelige

Læs mere

Opbygningen af en helhedsorienteret indsats for sindslidende med misbrug

Opbygningen af en helhedsorienteret indsats for sindslidende med misbrug Opbygningen af en helhedsorienteret indsats for sindslidende med misbrug - evaluering af Vista Balboa 1. fase Maj 2003 Claus B. Olsen CASA Opbygningen af en helhedsorienteret indsats for sindslidende med

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere