SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET"

Transkript

1 STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven skal have et omfang af sider, dvs. printede A4 siders egentlig tekst, skriftstørrelse 12 og med 1½ linjeafstand. Der er ikke fastsat et bestemt antal anslag for en normalside. De sider er ekskl. forside, blanket med område, etc., evt. bilag til blanketten, abstract, indholdsfortegnelse, noter (fodnoter eller slutnoter), litteraturliste, grafer, tabeller, samt eventuelle illustrationer og bilag. Sproglige forhold Studieretningsprojektet skal affattes i skriftsprog. Det vil sige, at du skal undgå slangudtryk, talesprog, ufuldstændige sætninger og underforståede meninger. Du bør arbejde bevidst med den sproglige formulering. Målet er, at du udtrykker dine tanker så klart som overhovedet muligt, og at der er overensstemmelse mellem det, du har tænkt, og det, der rent faktisk står på papiret. Brug en Nu - Dansk Ordbog og en Synonymordbog! Få evt. en kammerat eller et familiemedlem til at læse korrektur på din opgave! Analyse og fortolkning Gør dig klart, hvilke analyseemner, du bruger, og hvilken fortolkning de leder frem til! Tværfaglighed Forsøg at skabe sammenhæng mellem de fag, der indgår i dit studieretningsprojekt. Dit projekt må ikke fremstå som to separate opgaver! Henvisninger og noteapparat: Brug aldrig et citat eller en tekst uden angivelse af kilde! Pas også på afsmitning, dvs. ubevidst kopiering af en kildes ordlyd. Læg dine kilder væk under selve skrivningen, så du ikke bliver fristet til at stjæle ordlyd/ hele passager fra dem. Afskrift/ Plagiat er strafbart! Bliver du grebet i plagiat, får du ikke din eksamen! Hvornår bruger man noter? Hvornår henviser man? Ved idéer og informationer, som er hentet fra ens kilder. Ved dokumentation/ som illustration af fortolkninger/ hypoteser Ved citater Ved illustrationer, f.eks. billeder Side 1 af 5

2 Hvordan laver man noter/ henvisninger? Lav fodnoter! De er mest overskuelige og læservenlige! Sæt nummeret efter det ord i teksten eller efter det citat, der kræver en note! Tekstbehandlingsprogrammet holder styr på nummerering af fodnoter. Undlad side- og linjetal i selve teksten! Det er tilladt at bruge slutnoter i stedet for fodnoter, hvis du foretrækker det! Hvis du bruger samme tekst mange gange, kan du forkorte titlen eller bruge forkortelsen Ibid., når du refererer til den samme tekst som i foregående note. Ibid. = (Fra latin: ibidem) = in the same place. Forkortelsen bruges for at angive, at et citat er taget fra samme forfatter og værk, som er nævnt i den foregående note. 1) A. Levy, Never Far from Nowhere, Headline Review, 1996, s. 5 2) Ibid., s. 20 3) Coates & Silburn, Poverty: The Forgotten Englishmen, Penguin, 1973, s. 50 4) Ibid., s. 67 Citater Citater bruges som illustration og dokumentation. Citater skal være ordrette! De sættes i anførselstegn eller skrives med kursiv! Korte citater integreres i teksten! Hvis der er tale om et relativt langt citat (mere end et par linjer), plejer man at isolere citatet på siden, dvs. man rykker det ind i forhold til den venstremargin, man har. Man anvender enkelt linjeafstand, og man kursiverer. Overdriv ikke brugen af citater! Din opgave skal ikke være en citatsamling! I stedet for at bruge en masse citater er det bedre at være omhyggelig med at vælge helt centrale og effektfulde citater ud som dokumentation og at integrere dem i teksten. Når man skal dokumentere, kan man for variationens skyld i stedet for at citere vælge at omskrive en tekstpassage. Det skaber variation og giver et bedre flow. En sådan omskrivning kræver ligesom citatet en notehenvisning. Illustrationer I nogle tilfælde vil det være relevant at bruge illustrationer af den ene eller den anden art i besvarelsen. Det kan f.eks. være reproduktioner af billeder, som analyseres, skitser af forsøgsopstillinger eller grafer, du selv har udarbejdet. Alle illustrationer forsynes med et nummer (Figur 1, Figur 2, Figur 3, ) og en figurtekst. De illustrationer, du har kopieret fra dine kilder, forsynes med en henvisningsnote efter figurteksten. For alle illustrationer gælder det, at de skal tjene et formål, der har med opgavens faglige indhold at gøre. Lad være med at bruge illustrationer udelukkende som dekoration. HUSK: Hvis du bruger billeder og illustrationer f.eks. fra Internettet, skal du angive din kilde og dato for besøg! Side 2 af 5

3 Rækkefølge ved opstilling af studieretningsprojektet, inkl. gode råd 01) Forside Lav en fin forside! Af forsiden skal følgende fremgå: De fag, du skriver i, med angivelse af niveau Dit område Dit fulde navn Din klasse Skolens navn Dine vejlederes navne 02) Titelblad Titelbladet er den blanket, du har udfyldt med oplysninger om opgaver i 1. og 2. g, område, m.m. Hvis der er vedhæftet bilag med opgaveformulering plus eventuelt andre bilag til blanketten, skal de indgå i studieretningsprojektet her. 03) Abstract Et abstract er et kort resume på engelsk af din studieretningsopgave og skrives derfor til sidst, når du er helt færdig med din opgave. Et abstract bør indeholde følgende: Undersøgelsens problemstilling (opgaveformuleringens indhold) Begrundelse for materialevalg Fremgangsmåde og teoretisk grundlag for den valgte metode De væsentligste resultater og konklusioner Et abstract skal fylde linjer. Et abstract skal stå på en side for sig selv lige før indholdsfortegnelsen. Denne side skal ikke have noget sidetal, og dit abstract skal, logisk nok, ikke nævnes i indholdsfortegnelsen, som jo angiver, hvad der står på de følgende sider. 04) Indholdsfortegnelse En indholdsfortegnelse skal være klar og overskuelig. Kig i nogle af dine lærebøger for at se, hvordan en indholdsfortegnelse kan se ud! Indholdsfortegnelsen afspejler opgavens disposition. Den skal indeholde din opgaves hovedafsnit med eventuelle underpunkter. De afsnit, der er nævnt i indholdsfortegnelsen, skal også fremstå klart som afsnit i opgaven, dvs. med klare afsnitsmarkeringer: linjeskift og overskrifter. Angiv i indholdsfortegnelsen kun det sidetal, hvor afsnittet begynder! Tallene skal stå korrekt under hinanden! Indholdsfortegnelsen skrives ind til sidst af hensyn til sidenummereringen! Side 3 af 5

4 Check en ekstra gang, at der er overensstemmelse mellem sidetallene i indholdsfortegnelsen og dem i opgaven! 05) Indledning/ Introduktion Din opgave bør indeholde en indledning, som peger frem mod selve opgavebesvarelsen. Den skal forklare, hvad din opgave går ud på. Det vil sige, at du skal inddrage din opgaveformulering her. Vær opmærksom på, at du ikke blot skal skrive opgaveformuleringen af. Brug dine egne ord! Gør indledningen interessant! 06) Hovedafsnittet Hovedafsnittet skal struktureres logisk! Det skal underopdeles i større afsnit, som du kan give en overskrift. De større afsnit inddeles i passende mindre afsnit svarende til indholdet. Sørg for, at der er en naturlig overgang mellem de enkelte afsnit! Det er ikke læservenligt, hvis du blot skriver ét langt afsnit! 07) Afslutning/ Konklusion Din afslutning skal være knyttet til opgaveformuleringen. Fremdrag dine vigtigste konklusioner og nævn evt. nye spørgsmål eller problemstillinger, som er dukket op i løbet af dit arbejde med studieretningsprojektet. Din konklusion skal være klart formuleret og dokumenteret. Pas på, at din afslutning ikke blot bliver en gentagelse af din indledning! 08) Litteraturliste Din litteraturliste skal indeholde alle de værker, du har brugt i opgaven: Bøger, avis- eller tidsskriftartikler, Internet materiale, etc.! Det er vigtigt, at du kun noterer det materiale, du reelt har brugt! Ingen eksaminator/censor lader sig imponere over en lang liste af værker, som ikke er anvendt i opgaven. Litteraturlisten opstilles alfabetisk efter forfatterens efternavn. Følgende oplysninger skal med: Efternavn, fornavn(e)/ (eller initialer), titel, forlag, udgave og udgivelsesår. Ved tidsskriftartikler anfører man, foruden forfatternavnet og titlen på artiklen, tidsskriftets navn og nummer samt trykkested, år + sidetal. Walters, Margaret, Two Fabulists: Golding and Camus, Melbourne Critical Review, IV, 1961, s Ved avisartikler skal datoen også opgives. Hvis din tekst er hentet fra Internettet, skal følgende informationer anføres: Side 4 af 5

5 Forfatternavn, artiklens titel/ titel på værket, eventuelt dato og årstal, Internetadresse samt dato for besøg. Sharma, Neera, Breaking the cycle of child poverty, Last Updated: 25 July, 2005, (12. marts, 2009) Det er vigtigt, at du medtager datoen for dit besøg på web adressen. Oplysninger, som man den ene dag har kunnet finde på en adresse på nettet, kan være fjernet et par dage senere. Skriv datoen for dit besøg i parentes efter web adressen! 09) Bilag Bilag er materiale, som læseren ikke behøver at studere for at forstå opgaven, dens struktur og resultater. Bilag kan fungere som dokumentation eller støtte besvarelsen. Bilagssiderne sættes sidst i besvarelsen, og de enkelte bilag betegnes med store bogstaver (Bilag A, Bilag B, Bilag C, ). Bilag, som du ikke selv har udarbejdet, men kopieret fra kilder, forsynes med kildehenvisning direkte på det sidste ark i bilaget. Hvis denne kilde ikke er anvendt andre steder i opgaven, skal den ikke optræde i litteraturlisten. 10) Sidehoved Skriv i sidehovedet dit fulde navn, din klasse, skolens navn, dine vejlederes navne og de fag, du skriver i, så alle siderne kan identificeres. Husk at underskrive studieretningsprojektet! Side 5 af 5