Vejledning til større skriftlige opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til større skriftlige opgaver"

Transkript

1 Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning Opgavens opbygning Om forside Om abstract Om indholdsfortegnelse Om opgavens indledning Om opgavens hovedafsnit Om konklusion/afslutning/sammenfatning Om litteraturliste Om bilag 4 2. Generelt om opgaven Normalsidebegrebet Sidetal Citater Noter Henvisningsnoter Realnoter.. 6 1

2 0. Indledning Inden du kan sætte huen på hovedet, skal du have lavet 2-3 skriftlige opgaver, hvor der er særlige krav til udformningen. De præcise krav til bl.a. sidetal er forskellige fra opgave til opgave, men der er også en række fælles, formelle krav til opgavens opbygning og angivelse af fx litteraturhenvisninger, citater og noter. I denne vejledning er alle de formelle krav beskrevet, og du kan bruge den som en tjekliste til, om du har gjort, som det forventes af den, der retter opgaven. I vejledningen er der først en oversigt over kravene til opgavens opbygning. Det handler om, hvordan du strukturerer opgavens forskellige elementer: indledning, hovedafsnit, konklusion litteraturliste osv. Det andet hovedafsnit i vejledningen beskriver, hvordan du skal angive sidetal, citater og noter. Foruden de fælles krav er der også nogle krav, der er specielle for hver opgave. Det krav, som eleverne tit er mest interesseret i, er omfanget. Omfanget af de forskellige opgaver er angivet i tabellen herunder sammen med nogle udvalgte andre oplysninger: Opgave Tidspunkt Vejledende antal sider Forside fra skolen Engelsk resume Historie (HO) 1.hf dec. 5-8 nej nej nej Da-Hi (DHO) 2.g aug-sep. 5-8 nej nej nej SRO 2.g feb.-marts 6-10 nej ja nej SRO 2.t Feb-marts 5-8 nej ja nej SSO 2.hf dec ja ja ja SRP 3.g dec ja ja ja SRP 3.t Dec ja ja ja Ekstern censur 2

3 1. Opgavens opbygning Om forside Her skal der stå navn, klasse, valg af fag og opgaveformuleringen. Hvis opgaven har ekstern censur, udleveres forsiden af skolen, og hvis der sammen med opgaveformuleringen er udleveret bilag, placeres de umiddelbart efter denne Om abstract KUN for SRO, SRP og SSO Det er et krav, at der i SRO, SRP og SSO er et engelsk resumé af opgaven. Formålet med resumeet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold. De formelle krav til resumeet er: - fylder typisk linjer - indeholder en beskrivelse af opgavens formål/problemstilling, anvendte metoder, resultater og konklusioner - indeholder ikke citater eller kildehenvisninger - skrives i ét afsnit - laves efter opgaven er skrevet - placeres umiddelbart før indholdsfortegnelsen på en side for sig. Det indgår i bedømmelsen af opgaven, om resuméet er: - en relevant sammenfatning af opgaven - overskueligt disponeret og indholdsmæssigt sammenhængende - skrevet på forståeligt engelsk 1.3. Om indholdsfortegnelse Se forsiden af dette hæfte. Ordnet opstilling af de selvstændige hovedafsnit og evt. underafsnit, litteraturliste, noter og henvisninger samt bilag med angivelse af sidetal. Indholdsfortegnelsen bør placeres på en side for sig i opgaven. Det er en god idé med nummerering af afsnittene, så det tydeligt fremgår, hvad der er hovedafsnit, og hvad der er underafsnit (som her i hæftet) Om indledning Her præsenteres emnet og opgavens problemformulering. Samtidig gives en redegørelse for disponeringen af stoffet og evt. målet med opgaven Om opgavens hovedafsnit Det er en god idé at lade de enkelte afsnit være tydeligt afgrænsede og forsynet med underoverskrifter som i dette hæfte. Væsentligt for opgavens helhedspræg er overgangsafsnit. Tag læseren ved hånden, og fortæl, hvad der skal komme i det følgende. Delkonklusioner kan med fordel benyttes ved afslutningen af større afsnit for at lette læsningen og for at holde den røde tråd klar Om konklusion/afslutning/sammenfatning Det er vigtigt, at du afslutter opgaven med en form for opsamling. Det kan være en sammenfatning eller en konklusion på de "resultater", du er nået frem til gennem dit arbejde med stoffet. Bring ikke nye emner ind i opgaven på dette sted, men hold dig til afrundende kommentarer, der forholder sig til opgavens fokuspunkter. 1 Taget mere eller mindre fra Risskov Gymnasiums praktiske råd vedrørende udformningen af en større skriftlig opgave: 3

4 1.7. Om litteraturliste En litteraturliste er en samlet oversigt over alt benyttet materiale, som placeres til sidst i opgaven på en side for sig. Her skal læseren af opgaven kunne se, hvilket materiale du har anvendt. Det er derfor vigtigt, at den er korrekt og overskuelig. Listen ordnes alfabetisk efter forfatterefternavn, ligegyldig om der er tale om bøger, artikler eller web-sider. Hvis websiden ikke har en forfatter, kan man bruge websidens titel, der fremgår af adressefeltet i browseren. Nedenfor kan du se, hvordan du korrekt angiver forskellige typer værker. Disse regler bygger på anbefalinger i Heltberg og Kocks Skrivehåndbogen og de internationale regler fastlagt af MLA (Modern Language Association). Eksempel på en litteraturliste: Blaksteen, Vibeke. Væbnet med ordenes vinger. København: Gyldendal, Brandt, Per Aage. O at være et subjekt. Analyser af moderne dansk lyrik 1. København: Borgen, 1976, s Culler, Jonathan. Beyond Interpretation: The Prospects of Contemporary Criticism. Comparative Literature 28 (1976): s Ernest Hemingway Biography>Childhood: The Hemingway Resource Center. Adresse: Besøgt d Jessen, Keld B., m.fl. Romantik og realisme. Herning: Systime Mathiassen, Søren og Nielsen, Svend-Aage. Born in the USA. Holsted: Futurum, Nørgaard, Henry. Einstein får atter ret. Politiken 11. september 1995, 1. sektion: s Ring-Hansen Holt, Julie. Danske nanomaterialer sætter bilen på slankekur danske-nanomaterialer-saetter-bilen-paa-slankekur 13. januar Wikileaks: Faktalink udarbejdet af journalist Espen Fyhrie, ibureauet/dagbladet Information. Adresse: Besøgt d I nogle fag skelner man mellem primær- og sekundærlitteratur. Primærlitteratur er fx den roman, man analyserer og fortolker, mens sekundærlitteratur er litteratur om genren, forfatteren og artikler med andres analyser og fortolkning af romanen. I litteraturlisten laver man i disse tilfælde en opdeling, sådan at man først skriver primærlitteraturen (i alfabetisk rækkefølge efter forfatterefternavn) og dernæst sekundærlitteraturen (også i alfabetisk rækkefølge efter forfatterefternavn) Om bilag Tabeller, noder, artikler, skemaer og lignende, der danner baggrund for hele opgaven, kan indgå som bilag. Bilagene nummereres, så der kan henvises til dem, og de placeres bagerst i besvarelsen. 2 Eksempel på hvordan man angiver en bog med en forfatter 3 Eksempel på en tekst, der findes i en antologi (tekstsamling) 4 Eksempel på en artikel i et videnskabeligt tidsskrift 5 Eksempel på en bog med flere end to forfattere 6 Eksempel på en bog med to forfattere 7 Eksempel på en avisartikel 8 Eksempel på en internet henvisning. Det er ofte her, der er problemer. Opgiv altid den korrekte og fulde internetadresse direkte til artiklen (uden om søgemaskiner m.v.). Hvis artiklen er forsynet med dato, skal den medtages. 9 Eksempel på en internet henvisning, hvor der ikke er tale om egentlig artikler, men links og kommentarer til andre siden. Her benyttes så internetsidens titel som henvisning. 4

5 2. Generelt om opgaven 2.1. Normalsidebegrebet Det anbefales, at man skriver med linjeafstand 1,5 og punktstørrelse 12. Anvend eksempelvis Arial, Calibri eller Times New Roman. En normalside sættes til 2400 anslag med mellemrum. Udledning af matematiske formler og andre specielle tekster medtæller dog med det, de fylder. Det er en god idé her at spørge sine vejledere, hvis man er i tvivl - specielt i de naturvidenskabelige fag. Indholdsfortegnelse, noter, litteraturlister, grafer, tabeller, abstract samt eventuelle illustrationer og tekstbilag tæller ikke med i beregning af sideantallet, selv om de er placeret i teksten. Benytter du materiale fra elektroniske medier, skal du gemme det eller evt. printe det til din(e) vejleder(e) Sidetal Opgaven skal have fortløbende sideangivelse. Du må gerne bruge angivelsen side 1 af 13 og tilsvarende angivelser, så læseren kan se, om opgaven indeholder alle sider Citater Centrale tekststeder kan med fordel citeres direkte. Tjek, at citatet er helt korrekt anført. Hvis man udelader noget i citatet, skal det anføres således (...). Et citat skal markeres tydeligt i teksten. Der skal normalt sættes anførselstegn før og efter - fx: Myten er kendetegnet ved at foregå uden for rum og tid. ( ) historien om Dannebrog der faldt fra himlen, er et sagn, men da den ikke er historisk korrekt, kaldes den ofte en myte (Faglige forbindelser, DLF 2005, s. 83). Hvis man citerer fra den samme tekst flere gange, kan man forenkle henvisningen ved at skrive: (Faglige forbindelser, DLF 2005 (herefter F.B.), s. 82). Citater, der er længere end nogle få ord eller en enkelt sætning, fremhæves i teksten ved at stå i et selvstændigt afsnit med ekstra linjeafstand til teksten før og efter citatet, skrevet med linjeafstand 1 og med en bredere margin. Et citat, der får sit eget afsnit, skal ikke have anførselstegn (Risskov Gymnasiums hjemmeside 10 ) Alle citater skal naturligvis forsynes med henvisningsnote Noter Hvis du skal lave en note (henvisningsnote eller realnote), angives det med et nummer ved afslutningen af den sætning, noten gælder. Nummeret anføres med hævet skrift, så det er adskilt fra teksten. Noterne skal nummereres fortløbende. Noten kan placeres nummereret nederst på de relevante sider, adskilt fra teksten, eller kan placeres bag i besvarelsen i nummereret rækkefølge Henvisningsnoter: Disse bruges, a) når man viderebringer viden eller oplysninger, der ikke forudsættes alment bekendt, b) når man videregiver forfattersynspunkter fra den læste litteratur, c) når man citerer. Henvisningsnoter laver du sådan: 1) Ved den første henvisning til et værk angives værkets forfatter, dets fulde titel, udgivelsessted, forlag og udgivelsesår samt naturligvis sidetallet for henvisningen. 10 side 2 5

6 2) Ved anden henvisning til samme værk bruges en valgt forkortelse, sædvanligvis forfatteres efternavn + udgivelsesår + sidetal. 3) Ved to på hinanden følgende henvisninger til samme værk skrives "samme" + sidetal. Det ser f.eks. sådan ud: ad 1: Strunge, Michael. Billedpistolen. København: Borgen, 1985, s. 8. ad 2: Strunge, 1985, s. 17. ad 3: samme s. 22. Standardforkortelser: side = s. 37 side + følgende side = s. 37f. side + følgende sider = s. 37ff Realnoter: Disse bruges, når man vil uddybe noget i teksten, som vil forstyrre sammenhængen, men som alligevel er relevant. F.eks.: "Rifbjerg var ganske ung, da han skrev denne tekst" Rifbjerg debuterede først to år senere. 6

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning.

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Samlet og redigeret af Anne, Poul, John, Valle. Senest redigeret d. 5/1-09 / Valle Et projektarbejde består af flere hovedbestanddele: 1) En Projektbeskrivelse,

Læs mere

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over-

Læs mere

Vejledning i større skriftlige opgaver

Vejledning i større skriftlige opgaver Vejledning i større skriftlige opgaver 2012 Forside Til SRP og SRO skal du bruge den forside, som du får udleveret. Det giver ikke ekstra point med en kunstfærdig forside, så brug ikke tiden på det. Til

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

2.g-opgaven i dansk og/eller historie

2.g-opgaven i dansk og/eller historie 1 2.g-opgaven i dansk og/eller historie Indholdsfortegnelse 1. Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie s.1 2. Tidsplan for opgaven s.2 3. Formalia s.2 4. Pligter og rettigheder for student og

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted Tlf. 9792 3488, www.thisted-gymnasium.dk, post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne for studieretningsprojektet

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Vejledning til SSO. Indeholder

Vejledning til SSO. Indeholder Indeholder Hvad er en SSO Hvad skal jeg gøre? Syg? Selve rapportformen: Forside Engelsk resume abstract med forslag og eksempler Indholdsfortegnelse Forord/Indledning Selve opgaven Illustration Citater

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

Retningslinjer for skriftlige opgaver

Retningslinjer for skriftlige opgaver Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012 Indhold Indledning... 1

Læs mere

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE Version 2.0 August 2013 OPGAVEN STARTES INFORMATIONSSØGNING KILDEKRITIK OPGAVESKRIVNING KILDEHENVISNINGER LITTERATURLISTE OPGAVEN AFLEVERES Indholdsfortegnelse INFORMATIONSKOMPETENCE...

Læs mere

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere

Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Manual. Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet

Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Manual. Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Manual Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Peter Barner-Rasmussen April 2002 Revideret januar 2006 Indhold Side Generelt.................................................................

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse.

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Introduktion til projektarbejde Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Vi hjælper dig gerne på vej

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER Tilpasset markedsføringsøkonomuddannelsen af Richard Brooks, august 2011 2. udgave Markedsføringsøkonomuddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere