DRG NYT Maj I dette nummer. Nu kan du få pensionen med til Indien. 44 forbedringer af arbejdsmiljøet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRG NYT Maj 2011. I dette nummer. Nu kan du få pensionen med til Indien. 44 forbedringer af arbejdsmiljøet"

Transkript

1 I dette nummer Nu kan du få pensionen med til Indien 44 forbedringer af arbejdsmiljøet Fem kommuner skal opsige milliondyre it-kontrakter DEBAT: Besparelser på hjælpemidler til ældre Socialministeriet svarer: Bevillinger i Fredensborg Kommune Ministre vil styrke vækstvilkår DRG var med Udvalg vil klage over tilsynsråds afgørelse Voldsomt ældreboom rammer Frederikssund Ældreboom vil ændre Danmark Begrænset succes: GPS til demente Handicappede bliver selvhjulpne med spiserobot Ny funktionsevnebekendtgørelse Anmodning til kommuner om tilmelding til fælleskommunalt udbud af høreapparater. Kursus i risk management den juni hos Dansk Standard. Fornyelsesfonden åbner ny ansøgningsrunde på velfærdsområdet Prækommercielle indkøb Opfølgning på DRG s Tekniske dag Politikere hetzer mennesker med handicap og socialt udsatte Principafgørelse fra Ankestyrelsen Fokus på tryksår i USA Årsrapport: ABT-fonden skifter fokus Lettere at få hjælpemidler igen Nu kan du få pensionen med til Indien Danske pensionister, der bor i Indien, kan nu få udbetalt dansk folke- og førtidspension. Fra indgangen af maj kan danske pensionister, der bor i Indien, få udbetalt dansk folkeog førtidspension... Overenskomsten handler om retten til social pension - det vil sige folkepension og førtidspension og ATP - og regler om, at en medarbejder kan blive udstationeret i det andet land og samtidig bevare retten til at optjene social pension i det land, han eller hun er udstationeret fra... Tilsvarende kan indiske virksomheder udsende medarbejdere til job i Danmark og blive fritaget for at betale for eksempel til ATP. 44 forbedringer af arbejdsmiljøet Det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø skal forbedres i Esbjerg Kommune. Derfor har ældre- og omsorgsforvaltningen investeret massivt i et særligt løfte-hjælpemiddel, som kan gøre hverdagen lettere for både beboere og plejere. Kommunen har købt 44 stoleløftere. DRG Nyt Maj 2011 Side 1

2 Stoleløfterne er netop leveret til Esbjerg Kommune fra Jøhl Human Care men de er ikke nået frem til plejehjemmene endnu. Det sker indenfor den nærmeste fremtid. Og når de kommer ud, skal der ikke længere påskrues små hjul på stolene, så beboerne kan vippes/skubbes og måske ligefrem mases til og fra bordet. Hidtil har vi stået og hevet i stolen, løftet i den og ofte har den ældres rollator samtidig været i vejen. Beboere i rullestol blev kørt til bordet i rullestolen. Faktisk har der ikke været én løsning på problemstillingen det har været bedste mands bedste bud, siger distriktschef Jane Klemmensen fra Esbjerg Kommune, der glæder sig over, at kommunen har investeret i de nye stoleløftere. Fem kommuner skal opsige milliondyre it-kontrakter It-systemer for millioner af skattekroner kan være tabt, fordi fem kommuner har handlet imod udbudsreglerne, da de købte systemerne. Nævn vil annullere alle kontrakter i ét hug. Fem kommuner har jokket gevaldigt i udbuds-spinaten. Konsekvensen kan blive, at millioner af skattekroner er spildt på fejlagtigt indkøbte it-systemer. En dugfrisk kendelse fra Klagenævn for Udbud slår fast, at kommunerne Odense, Herning, Fredericia, Gladsaxe og Hørsholm har handlet i strid med udbudsreglerne. Det skete, da de fem kommuner anskaffede sig et såkaldt katalog-system, der anvendes til at styre elektroniske indkøb i kommunerne. De indklagede kommuners beslutning om at indgå kontrakt med EG A/S annulleres, skriver nævnet i kendelsen, der også pålægger dem at betale kroner i sagsomkostninger. Men det beløb kan gå hen og blive den mindste af kommunernes hovedpiner. For flere kommuner har allerede implementeret systemet fra TrueLink, der var underleverandør til EG i den pågældende sag. DEBAT: Besparelser på hjælpemidler til ældre i Fredensborg Kommune Af Mikael Skyum Klausen, Islandshøjparken 53 2 mf, Nivå: Nu har vi endelig fået en socialdemokrat som borgermester i Fredensborg, men er man ældre i Fredensborg Kommune og har brug for diverse hjælpemidler for at kunne klare sig i eget hjem så længe som mulig, skal man selv betale for dem nu. Hvad er der lige gået galt her. På kommunen siger man, at det har regeringen vedtaget det er så op til hver enkelt kommune om de vil hjælpe de ældre med rekvisitter, så de kan blive i deres hjem så længe som muligt, men i Fredensborg har man valgt, at de ældre selv skal betale for hjælpemidler. VÅGN LIGE OP HR. BORGMESTER... Husk det er de ældre, der har sørget for, at vi har det så godt, som vi har det i Danmark. Hvorfor straffer I nu dem, som har mindst til dem selv i samfundet S.U. Hr. Borgmester. DRG Nyt Maj 2011 Side 2

3 Vedr. Fredensborg Kommune bevilling af hjælpemidler Som medlemmerne tidligere er orienteret om har DRG henvendt sig til Socialministeriet i Fredensborg-sagen. Ministeriets svar lyder som følger: Socialministeriet har modtaget Dansk Rehab Gruppes henvendelser af 11. og 27. april 2011 vedrørende en beslutning truffet af Fredensborg Kommune om ændret bevillingspraksis på hjælpemiddelområdet. Socialministeriet kan generelt oplyse, at kommunalbestyrelsen efter servicelovens 112, stk. 1, skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv. Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde enten på baggrund af en ansøgning eller, hvis kommunalbestyrelsen på anden vis bliver opmærksom på et behov hos borgeren foretage en konkret og individuel vurdering af, om ovennævnte betingelser for støtte til et givent hjælpemiddel er opfyldt. Ved denne vurdering skal der tages udgangspunkt i borgerens samlede situation, og der kan bl.a. lægges vægt på helbredsmæssige forhold, sociale forhold og hjælpemidlets betydning for muligheden for at leve et liv som andre på samme alder og i samme livssituation. En generel beslutning i en kommune om, at der aldrig ydes støtte til visse typer af hjælpemidler, vil efter Socialministeriets opfattelse være i strid med lovgivningens krav om en konkret og individuel vurdering. Socialministeriet skal i forhold til den konkrete beslutning truffet af Fredensborg Kommune gøre opmærksom på, at Dansk Rehab Gruppe har mulighed for at rette henvendelse til statsforvaltningen, hvis man vurderer, at kommunen ved sin beslutning har handlet i strid med loven. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag. Det skal understreges, at statsforvaltningens tilsyn har karakter af et legalitetstilsyn, hvilket betyder, at statsforvaltningen ikke tager stilling til, om en kommunes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige. Med venlig hilsen Tina Hansen Specialkonsulent Kopi er samtidig sendt til Fredensborg Kommune Ministre vil styrke vækstvilkår DRG var med DIALOGMØDER. Økonomi- og Erhvervsministeren, Indenrigs- og Sundhedsministeren, Socialministeren og Udenrigsministeren har inviteret til en række dialogmøder for at få idéer fra dansk erhvervsliv til at styrke vækstvilkårene for danske sundheds- og velfærdsvirksomheder. Eksport, markedsføring og tiltrækning af investeringer var på dagsordenen, da udenrigsministeren og indenrigs- og sundhedsministeren i dag holdt dialogmøde med en række DRG Nyt Maj 2011 Side 3

4 erhvervsledere, organisationer og forskere. Mødet er det andet i en række af møder omkring sundheds- og velfærdsløsninger. Det globale marked for sundheds- og velfærdsløsninger vil vokse markant de kommende år med flere ældre og stigende sundheds- og velfærdsudgifter også i de nye vækstøkonomier i Asien og Latinamerika. Det kan skabe nye vækstmuligheder for danske sundheds- og velfærdsvirksomheder som på en række områder tilbyder attraktive løsninger. Men hvis Danmark skal have andel i denne nye globale silver economy, skal kendskabet til danske løsninger og kompetencer være i top. Det sidste møde, hvor ministrene præsenterer deres opfølgning på drøftelserne, fandt sted fredag den 27. maj Hjælpemiddelindustrien har være repræsenteret her bl.a. med DRG s formand. Udvalg vil klage over tilsynsråds afgørelse Mariagerfjord Kommune fik Falck til at behandle sager om handicapbiler, men er underkendt 40 handicappede i Mariagerfjord Kommune har fået deres ansøgning om tildeling af en handicapbil sagsbehandlet af Falck. Ikke sådan at forstå, at Falck har afgjort, om de pågældende skulle have en bil eller ej, men medarbejder i Falck Hjælpemidler A/S har lavet den indledende sagsbehandling, mens kommunens forvaltning og udvalg har truffet den endelige beslutning. Da Det Sociale Nævn fik kendskab til den ordning, indbragte nævnet den fremgangsmåde for statsforvaltningen for Nordjylland, bedre kendt som tilsynsrådet. Statsforvaltningen har set på forholdene og erklæret kommunens engagement med Falck ulovligt. Det er en overtrædelse af lov om social service paragraf 114, lyder meldingen fra Aalborg, hvorfra man i samme åndedrag spørger, hvad kommunen har tænkt sig at gøre ved det. - Vi har tænkt os at sende sagen videre til Indenrigsministeriet, lyder det kontant fra formanden for Mariagerfjord Kommunes udvalg for sundhed og omsorg, Poul Bergmann (S) og han har hele udvalget bag sig. Voldsomt ældreboom rammer Frederikssund Kommunen står overfor en kæmpe udfordring med at håndtere det massive ældreboom, som vil ramme Frederikssund i løbet af de næste ti år I løbet af de næste ti år vil antallet af ældre borgere over 80 år stige med 55 procent i Frederikssund Kommune. På landsplan lyder stigningen kun på 15 procent. Dermed står Frederikssund Kommune overfor en kæmpe udfordring, da gruppen af medarbejdere indenfor ældreplejen også vil falde i samme periode. Vi er interesserede i at finde ud af, hvordan vi skal håndtere så stor en ekstra gruppe borgere om ti år, når vi samtidig kigger på, at vores medarbejder-ressourcer vil være anderledes til den tid. En relativt stor andel af medarbejdergruppen er over 55 år, så derfor DRG Nyt Maj 2011 Side 4

5 får vi også en stor afgang af det plejepersonale, vi har i øjeblikket, fortæller ældrechef i Frederikssund Kommune, Birte Sonnenborg Grothe. I runde tal vil der i Frederikssund Kommune komme cirka flere borgere over 80 år frem til I dag er der cirka borgere over 80 år. Det er et meget stort spring. Det er også en meget stor stigning i forhold til på landsplan, hvor stigningen er 15 procent. Så det er en noget anderledes stigning, end vi ser andre steder. Stigningen for de 65 til 79-årige svarer mere til landsgennemsnittet. Men når det kommer til de helt ældre borgere, så er det voldsomt i Frederikssund Kommune. Også rent økonomisk er det voldsomt, hvis vi skal øge udgifterne til ældreplejen med 50 procent. Det har stor betydning på det her område, siger ældrechefen til Lokalavisen Frederikssund. Handleplan Kommunen er i gang med at udarbejde Handleplan for Ældre , som skal være med til at danne rammerne for fremtidens ældreliv i kommunen. Nogle af de ting, der lægges op til fra kommunens side, er, at de ældre kommer til at blive mere selvhjulpne. Der er en tendens til, at de fleste ældre mennesker gør en indsats for at holde sig i gang. De arbejder med deres eget funktionsniveau. Og vi arbejder også på, at give borgerne mulighed for at klare sig selv. Vi skal prøve at aktivere borgerne og give dem nogle redskaber til at klare sig selv. Næsten alle vil jo helst klare sig selv. Der er ikke nogen, der drømmer om, at hjemmeplejen skal komme i deres hjem flere timer om dagen og ugen, siger Birte Sonnenborg Grothe. Andre tiltag, der kan blive en del af fremtidens ældrepleje, er elektroniske hjælpemidler, som robotstøvsugere, bademaskiner og katapulttoiletter, der gør det nemmere at stige af og på for gangbesværede. Derudover findes også digitale løsninger, som gør det muligt for personalet at komme i direkte kontakt med borgerne via computerskærme i borgernes hjem. Jeg kan ikke tage stilling til, hvad borgerne fremover skal forvente, da det er politisk bestemt. Men jeg kan sige, at der bliver flere ældre, der skal varetages indenfor en økonomisk ramme, som ikke bliver større. Konsekvensen bliver derfor, at vi bliver nødt til at prioritere hårdere i forhold til, hvem der skal have hjælpen. Borgere, der har brug for hjælp, skal selvfølgelig have hjælp. Men det kan godt være, at prioriteringen bliver anderledes i fremtiden, siger Birte Sonnenborg Grothe. Ældreboom vil ændre Danmark Alene de kommende ni år vil der blive flere personer, der er fyldt 65 år.... I årene fra 2044 og frem mod 2050, som er fremskrivningens sidste år, falder antallet af ældre, der er fyldt 65 år, svagt.... Til gengæld forventes der en reduktion i den store gruppe af årige på 5 pct., mens der er stigninger blandt 0-17-årige på 3 pct. og årige på 8 pct. Helt frem til 2044 vil der hvert år blive flere ældre, men den største tilvækst vil ske i første halvdel af perioden. DRG Nyt Maj 2011 Side 5

6 Begrænset succes: GPS til demente ABT-fondens forsøg med gps er til demente har ikke haft den ønskede effekt. De ældre er for svage. Gps-sendere skal forhindre, at demente ældre farer vild og kommer til skade. Men et forsøg med gps er, som ABT-fonden står bag, viser, at virkeligheden ikke er helt så enkel. Aalborg er en af de kommuner, der deltager i forsøget, men efter fonden har indskærpet, at senderne kun skal udleveres til demente med behov for hjemmehjælp, er forsøget gået i stå. Borgere, der får tildelt hjemmehjælp, er typisk så demente og svækkede, at de ikke forstår at aktivere senderen med nødkaldsknappen. - Vi blev overhalet af virkeligheden. Kommunerne skal spare, og kun de dårligste demente får hjemmehjælp. Og gps-systemet fungerer bedst, hvor den demente er tidligt i forløbet og i sagens nature bedre kan forstå, hvad det handler om, siger demenskonsulent Inge Carlsen til Nordjyske Stiftstidende. Må selv bestemme Aalborg Kommune har fået uddelt 135 gps er, men kun 80 af dem er i brug. Men når forsøget slutter 1. juni, kan kommunerne selv bestemme, hvem der skal have enhederne, og det glæder konsulent Mette Borresen fra Aalborgs ældre- og handicapforvaltning sig til: - Så vil vi anvende enhederne ud fra, hvem der kan have gavn af dem. For eksempel demente, der ikke er endelig udredt, yngre demente, borgere på plejehjem og mennesker med andre funktionsnedsættelser, fortæller hun. Handicappede bliver selvhjulpne med spiserobot Nyt projekt i Servicestyrelsen giver mennesker med handicap bedre muligheder for at spise selv. Borgere med omfattende funktionsnedsættelse i arme og hænder er ofte ude af stand til at indtage et måltid mad ved egen hjælp. Hjælp til spisning kræver, at en hjælper bruger mellem 20 og 30 minutter pr. måltid til at made en enkelt borger. På botilbud for personer med væsentlige funktionsnedsættelser er behovet for medarbejder-hænder derfor stort ved dagens måltider. Det forventes, at spiserobotterne både kan frigøre tid for personalet og samtidig øge livskvaliteten for de borgere, der bliver helt eller delvist selvhjulpne, når de spiser. Socialminister Benedikte Kiær: Det er utroligt vigtigt, at vi bruger den moderne teknologi til at lette hverdagen for vore ældre og mennesker med handicap. Det frigiver flere ressourcer til omsorg og er en stor gevinst for livskvaliteten, da det giver mere selvstændighed. Mere om spiserobotter og Servicestyrelsens velfærdsteknologiske projekter Ny funktionsevnebekendtgørelse Socialministeriet har udsendt ny bekendtgørelse. Der er kun få ændringer. Socialministeriet har udsendt en ny version af Bekendtgørelsen om metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicap- DRG Nyt Maj 2011 Side 6

7 kompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser (BEK nr. 369 af 27/04/2011). Udover ændringer i datoer, har man sløjfet den tidligere 1, stk. 9, Formål: At sikre, at kommunalbestyrelsen vurderer behovet for, at der bliver lavet en skriftlig handleplan for den enkelte efter servicelovens 141. Man har til gengæld tilføjet et stk. 3 under 2, Anvendelse: Bekendtgørelsen skal ikke anvendes af de kommuner, der er uddannet i, og som benytter voksenudredningsmetoden til udredning af borgerens nedsatte funktionsevne og til vurdering af borgerens behov for kompensation. Anmodning til kommuner om tilmelding til fælleskommunalt udbud af høreapparater På vegne af KL s styregruppe vedr. det fælleskommunale udbud af høreapparater skal jeg anmode om, at de kommuner, der endnu ikke har tilmeldt sig udbuddet, gør det snarest, idet udbuddet først kan igangsættes, når alle tilmeldinger er på plads. Udbuddet vedr. alene det indkøb, der foretages af de offentlige audiologiske klinikker. Selve udbuddet forestås af Amgros med teknisk bistand fra Delta (de audiologiske klinikkers tekniske rådgivere). Med udbuddet vil kommunerne kunne forvente bedre priser, idet styregruppen har ændret på antallet af mulige leverandører og hermed høreapparater. Aftalen vil være gældende til udgangen af 2012, eftersom styregruppen lader aftalen følge den tidshorisont, der er på statsrevisorernes arbejde og dermed Folketingets beslutning vedr. tilskud til høreapparater. Såfremt der er spørgsmål, skal man være velkommen til at kontakte, indkøbschef Jens Vejgaard, Rudersdal Kommune på telefon Kursus i Risk Management den juni hos Dansk Standard Kurset fokuserer på risikovurdering af medicinsk udstyr iht. ISO14971:2008. Standarden vil blive gennemgået, men fokus vil være lagt på den praktiske tilgang til udførelsen af den krævede risikovurdering og efterfølgende afrapportering. Praktiske eksempler er kursets røde tråd, idet hensigten er at bidrage til, at kursisterne efterfølgende let kan anvende og relatere den nye viden til eget arbejdsfelt. Således vil kurset være en vekslen mellem gruppearbejde og forelæsninger. Kurset inddrager erfaringer med ulykker og utilsigtede forhold, giver gode råd og anvisninger til skabeloner til brug for analyserne samt til hvordan du udformer den afsluttende risikohåndteringsrapport og efterlever kravene til fortsat opdatering af al risikodokumentationen. På kurset vil der blive gennemgået eksempler for et konkret hjælpemiddel og for et andet klasse 1 medical device. Målgruppen er de der behøver en dybere forståelse for og færdigheder mht. risikoanalyse, risikohåndtering og risikorapportering. Du arbejder sikkert med kvalitet, produktudvikling, innovation og sikkerhed i en virksomhed der producerer eller distribuerer hjæl- DRG Nyt Maj 2011 Side 7

8 pemidler og/eller medicinsk udstyr i en SMV. Eller du er måske kvalitetsansvarlig eller rådgiver vedr. udbudsprocesser og indkøb af hjælpemidler og øvrigt medicinsk udstyr i sundhedssektoren. Læs mere og tilmeld dig på: Fornyelsesfonden åbner ny ansøgningsrunde på velfærdsområdet Fornyelsesfonden åbner nu for ansøgninger om støtte til markedsmodning af velfærdsløsninger. Virksomheder kan søge støtte til projekter, der vil bringe innovative velfærdsløsninger fra demonstrationsfasen ud på markedet. Der afholdes informationsmøde om ansøgningsrunden den 9. juni i København. På mødet vil der være mulighed for at få individuel sparring om din projektide med Fornyelsesfonden. Ansøgningsfristen er d. 23. august 2011 kl Læs mere om ansøgningsrunden og tilmeld dig informationsmøde på: Prækommercielle indkøb Offentlige institutioner kan i denne runde søge om støtte til prækommercielle indkøb af innovative løsninger på velfærdsområdet. Støtten går til afdækning af behov, samt tilrettelæggelse og gennemførelse af udbudsprocessen. Ansøgningsfristen er d. 23. august 2011 kl Læs mere om støtte til prækommercielle indkøb af velfærdsløsninger på: Opfølgning på DRG s Tekniske dag Fra Greta Olsson HMI har vi modtaget: Jeg var til møde med Lægemiddelstyrelsen i fredags, hvor vi blandt andet talte om det spørgsmål, der blev rejst på DRG s tekniske dag omkring specialtilpasninger af hjælpemidler. Spørgsmålet drejede sig om, hvorvidt der måtte være et CE-mærke på et hjælpemiddel, der var blevet specialtilpasset til en enkelt borger, og om der skulle påsættes en særlig mærkat med påskriften specialfremstillet udstyr. Svaret er, at medicinsk udstyr efter mål (det vi også kalder specialtilpasset udstyr) ikke må være CE-mærket, og at der skal påsættes den særlige mærkat med påskriften specialfremstillet udstyr, som også den hidtidige praksis har været. Jeg vil lige for god ordens skyld citere definitionen på medicinsk udstyr efter mål : Medicinsk udstyr, der er specialfremstillet efter skriftlig anvisning fra en behørigt kvalificeret læge eller anden behørigt kvalificeret professionel person med angivelse, på DRG Nyt Maj 2011 Side 8

9 vedkommendes ansvar, af det medicinske udstyrs særlige konstruktionskarakteristika, og som er beregnet til udelukkende at blive brugt til en bestemt patient. Massefremstillet medicinsk udstyr, som skal tilpasses for at opfylde en behørigt kvalificeret professionel persons specifikke behov anses ikke for at være medicinsk udstyr efter mål. Vi kiggede også på den gamle blå vejledning, HMI i sin tid lavede sammen med Lægemiddelstyrelsen, og den holder stadig vand på de fleste punkter, selvom referencerne til lovgivning og bekendtgørelser selvfølgelig er forældede. Politikere hetzer mennesker med handicap og socialt udsatte KL hænger handicappede og udsatte ud som udgiftstunge gøgeunger. Bredt initiativ med Danske Handicaporganisationer i spidsen går nu til modangreb. Det er ren hetz, når handicappede og socialt udsatte får skylden for kommunernes dårlige økonomi. Det mener Danske Handicaporganisationer. Frygten er, at hetzen fører til, at kommunerne får sat Folketinget ud af kraft. Debatten har kørt på ekstreme eksempler, som skaber et fordrejet billede af virkeligheden. På den baggrund forsøger kommunerne at gennemføre en markant svækkelse af både serviceloven og borgerens retssikkerhed, siger Stig Langvad, som er formand for Danske Handicaporganisationer. Han peger på, at Kommunernes Landsforening kræver afskaffelse af klagemuligheder og større muligheder for at skære ned på handicapområdet. Men det truer udsatte grupper, mener både brugerorganisationer, interesseorganisationer og fagforeninger. Derfor er de gået sammen om at sige nej til hetzen mod de mennesker, der har et stort behov for hjælp og støtte. De deltagende organisationer er Danske Handicaporganisationer, Socialpædagogerne, Foreningen Det Sociale Netværk, HK Kommunal, Dansk Socialrådgiverforening og FOA. Der er flere, der har brug for hjælp. Men det er afgørende at huske, at der bag hvert eneste tal i den statistik gemmer sig et rigtigt menneske, som ikke får et værdigt liv uden den hjælp, siger formand for FOA Dennis Kristensen Vi har længe set tegn på, at kommunerne vil være helt frit stillede til at handle efter forgodtbefindende, når det kommer til behandlingen på det specialiserede sociale område. Og det er dybt bekymrende også for de ansatte i kommunerne. siger Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne For at sætte fokus på hetzen og de forhandlinger der lige nu er i gang mellem KL og finansministeren indkalder organisationerne til stormøde den 1. juni kl på Hotel Nyborg Strand. Her vil man fremlægge borgernes og de ansattes side af debatten. Talere på mødet er: Bettina Post, Formand Dansk Socialrådgiverforening Palle Simonsen, Foreningen Det Sociale Netværk Stig Langvad, Formand Danske Handicaporganisationer Benny Andersen, Formand Socialpædagogerne Claus Gahrn, Næstformand HK Kommunal Jakob Sølvhøj, formand for pædagogisk sektor FOA DRG Nyt Maj 2011 Side 9

10 Principafgørelse fra Ankestyrelsen Vedr Socialministeriets bekendtgørelse nr.1043 af 1.september 2010 om støtte til køb af bil efter servicelovens Resumé: En afgørelse om støtte til indretning af en handicapbil var ugyldig, da den måtte anses for truffet af anden aktør. En anden aktørs indstilling til afgørelse i en sag om indretning af en handicapbil måtte anses for så tæt forbundet med selve afgørelsen, at der var tale om myndighedsudøvelse. Gennem indstillingen havde anden aktør i realiteten foretaget det lovpligtige skøn, som fastsatte, hvad der skulle være ret for borgeren i sagen. Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ikke var hjemmel i serviceloven til delegation af myndighedsudøvelse, og at anden aktør ikke havde kompetence til myndighedsudøvelse. Fokus på tryksår i USA I USA har forskere samlet en håndbog med råd og vejledninger i et forsøg på at undgå tryksår på hospitalerne. 2,5 mio. amerikanere rammes hvert år af tryksår i forbindelse med indlæggelse. Tryksår bliver let betændte og giver patienterne smerter. Samtidig koster det et stort beløb at hele tryksår og afhjælpe problemet. Derfor har man udviklet en værktøjskasse med redskaber til plejepersonalet, så de effektivt kan forebygge og pleje tryksår. Læs håndbogen her (på engelsk) Årsrapport: ABT fonden skifter fokus ABT-fonden har i sine to første år støttet mange projekter og testning af mange forskellige teknologier, men fonden vil nu søge i en ny retning, skriver fondens formand, Thomas Børner, i sin beretning, der indgår i fondens årsrapport for Fremover vil vi i højere grad sigte på at finansiere større, koordinerede indsatser med flere offentlige og private samarbejdsparter. Og vi vil prioritere fælles løsninger, der muliggør mere sammenhængende arbejds gange på tværs af sektorer, med udgangspunkt i borgerens behov og med fokus på de samlede offentlige udgifter, skriver Thomas Børner. ABT-fonden har sat 260 millioner kroner af til tre store, tværgående indsatser. To af dem, udvikling og udbredelse af det fælles medicinkort og den nationale udrulning af videokonference ved domstolene, blev i de første faser finansieret af ABT-fonden i 2009 og Det tredje projekt er en større telemedicinsk indsats for patienter med kroniske sygdomme som KOL og diabetes. Ved hjælp af fælles it-komponenter kan patien terne monitoreres hjemme. Projektet skal belyse gevinster og udgifter for alle sektorer som hospitaler, praktiserende læger, hjemmesygeplejen og lignende. Indsatsen bygger videre på den udredning om telemedicin, ABT-fonden fik udarbejdet i DRG Nyt Maj 2011 Side 10

11 Indtil videre har ABT-fonden investeret 740 millioner kroner i borgernær teknologi. I 2010 har fonden 27 nye projekter i gang i kommuner, regioner og stat. Otte projekter er afsluttet og har dokumenteret gevinster og omkostninger ved de afprøvede løsninger. En central lære fra afsluttede projekter er, at teknologi i sig selv sjældent gør os mere effektive. Forflytningsliften til ældre kan kun frigøre tid og ressourcer, hvis den hjælper til, at opgaven løses af én, ikke to medarbejdere. Det er derfor nødvendigt at omlægge gamle arbejdsgange, når vi indfører ny teknologi. Det kræver både nysgerrighed, gå-påmod og stærk forandringsledelse at holde fast i en ny løsning. Særligt hvis det i starten virker bøvlet eller bare uvant at arbejde på en ny måde, skriver Thomas Børner. I 2010 besluttede aftalepartierne bag ABT-fonden at for længe fondens levetid med ét år, så der kan ansøges om finansiering frem til Fonden investere omkring 400 millioner kroner årligt. Læs hele årsrapporten her: ABT-fonden Årsrapport 2010 (7.9 MB) FAKTA På fondens hjemmeside er der oprettet en ny sektion kaldet Resultater og erfaringer, hvor afsluttede projekter og deres evalueringsrapporter let kan findes. Lettere at få hjælpemidler igen Fra 1. juli kan borgere med funktionsnedsættelser måske nøjes med at underskrive en tro- og loveerklæring, når de skal have deres hjælpemiddel genbevilget. Regeringens Væk med bøvlet -plan finder nu også vej ind på hjælpemiddelområdet. Ifølge Socialministeriet vil kommunerne landet over fra denne sommer kunne tilbyde borgere med funktionsnedsættelser en bedre service end den, de indtil nu er blevet mødt med, når de skal have genbevilget deres lån af hjælpemidler. Nok med tro- og loveerklæring Kommunerne kan nemlig til den tid beslutte, om de vil give borgere med funktionsnedsættelser mulighed for kun at underskrive en tro- og loveerklæring på, at man stadig har brug for hjælpemidlet, når hjælpemidlet skal genbevilges. Som det fungerer nu, skal borgere med funktionsnedsættelser udfylde en ansøgning, der skal gennemgås og vurderes af kommunen. Det betyder, at der ofte er lang ventetid for borgerne. Socialminister Benedikte Kiær erkender, der har været sager, som unødigt har trukket ud, og håber på, at borgerne vil opleve det nye tiltag som en bedre service. Læs mere på Socialministeriets hjemmeside Henvendelser vedr. DRG-Nyt til: eller tlf DRG Nyt Maj 2011 Side 11

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

DRG Nyt September 2011

DRG Nyt September 2011 I en måned hvor hele Danmark gik til valg og VM i cykling, skete der følgende spændende ting i branchen. I dette nummer Rekordstort VM for paracyklister i Roskilde Søger lokale virksomheder Lad os investere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Touretteforeningens Generalforsamling

Touretteforeningens Generalforsamling Touretteforeningens Generalforsamling Udredning og sociale støttemuligheder søndag d.24.marts 2013 Tåstrup Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Dansk lovgivning fælles lovgivning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email 16-01-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Hvilken kommune er du ansat i? 15 Københavns

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Bemærkninger fra De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, til kommende analyse af reglerne om støtte til køb af bil, jf. servicelovens 114.

Bemærkninger fra De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, til kommende analyse af reglerne om støtte til køb af bil, jf. servicelovens 114. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 164 Offentligt (Vi skifter navn til Danske Handicaporganisationer 1/1 2008) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Hvidovre, den 1. juni 2007 Sag

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere