3.1 - Gynækologi og obstetrik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.1 - Gynækologi og obstetrik"

Transkript

1 3. semester Familiesemester Pensumlister Gynækologi og obstetrik Der forudsættes læring baseret på forrige semesters eksaminer og kliniske ophold Målsætning for læring i Gynækologi og Obstetrik: Viden: Formulere den videnskabelige baggrund for de undersøgelser og behandlinger, der anvendes i gynækologi-obstetrik Redegøre for den normale graviditet, fødsel og barselsperiode Redegøre for graviditetskomplikationer og akutte obstetriske tilstande Beskrive reproduktionsfysiologi mhp. rådgivning Redegøre for almindeligt forekommende gynækologiske lidelser, deres behandling og prognose Forstå emotionelle, sexologiske og etiske problemstillinger i relation til reproduktion og gynækologi Forstå forebyggelse og samarbejde med primærsektoren og andre samarbejdspartnere Redegøre for baggrund og principper for screening i gynækologi-obstetrik Færdigheder: Optage en anamnese og udføre objektiv undersøgelse hos den gynækologiske og hos den obstetriske patient; praktiske kompetencer trænes bl.a. på fantom Udføre en gynækologisk undersøgelse, skelne normale fra unormale forhold og vurdere behovet for viderehenvisning til speciallæge/specialafdeling Identificere risikogravide og afvigende graviditets- og barselsforløb samt vurdere behovet for henvisning til specialafdeling Varetage kontrol af en gravid kvinde uden graviditetskomplikationer med udgangspunkt i den viden, der er opnået på bacheloruddannelsen i medicin Give basal rådgivning om prævention, provokeret abort, sterilisation og hormonbehandling med udgangspunkt i den viden, der er opnået på bacheloruddannelsen og i medicin Kende til de specielle forhold, der gør sig gældende ved medicinsk og kirurgisk sygdom og behandling under graviditet Kompetencer: Anvende viden og færdigheder vedrørende gynækologiske sygdomme og obstetriske tilstande Kommunikere viden om forebyggelse af gynækologiske sygdomme og graviditetskomplikationer til kvinderne

2 Pensumliste: Obstetrik Normal graviditet og svangrekontrol Graviditet og medicinske sygdomme Flerfoldsgraviditet Kompliceret graviditet/udredning og behandling Den normale fødsel Komplikationer under fødslen Prænatal diagnostik og rådgivning Misdannelse af fostret Det normale og patologiske puerperium Gynækologi Infertilitet og behandling af dette Kontraception og provokeret abort Spontan abort Ekstrauterin graviditet Blødningsforstyrrelser og menopause Endometriose Urininkontinens Genital prolaps Celleforandringer og cancer cervicis uteri Cancer endometrii Cancer ovarii Foreslået litteratur, der beskriver niveauet for læring: Obstetrik - en grundbog. Red: N. Uldbjerg, J. Stener Jørgensen, P. Damm. 1. udgave. Munksgaard Gynækologi. Red: A. Forman, B. Ottesen, O. Mogensen. 4. udgave. Munksgaard

3 3.2 - Pædiatri Der forudsættes læring baseret på deltagelse i forrige semesters eksaminer og godkendt klinisk ophold Målsætning for indlæring i Pædiatri: Viden: Kende principper i en aldersrelevant og problemrelevant anamnese, som indeholder oplysninger fra graviditeten og frem til aktuel problemstilling Kende principper i en alders- og problemrelevant objektiv undersøgelse med hensyn til barnets fysiske og psykomotoriske udvikling Beskrive barnets ernæringsbehov igennem årerne Beskrive barnets normale vækst og psykomotoriske udvikling igennem årerne Beskrive almindelige pædiatriske tilstande, både fysiologiske og patologiske Beskrive de mest almindelige genetiske syndromer Have kendskab til basale principper for genoplivning af børn, herunder genoplivning af det nyfødte barn Have kendskab til tegn på omsorgssvigt og dets håndtering Kende principper for forebyggende tiltag i barndommen, såsom vaccinationer, børneundersøgelser mv. Færdigheder: Skabe en god og alderssvarende kontakt til barnet og forældrene Optage selvstændigt en anamnese og objektiv undersøgelse på børn i alle aldre Indsamle anamnese, foretage objektiv undersøgelse, og opstille tentativ diagnose og behandlingsplan mhp rapportering til kollega, konferencer, og lignende. Genkende et sygt barn og identificere tegn på akut eller kronisk sygdom Vurdere et barn ud fra ABCD kriterier og identificere tegn på alvorlig sygdom (warning signs) Identificere og behandle almindelige patologiske tilstande hos børn Formidle principper for forebyggende tiltag i barndommen, såsom vaccinationer, børneundersøgelser mv. Kompetencer: Anvende viden og færdigheder indenfor pædiatrien Være selvstændige og udfarende i det omfang egne kompetencer rækker og efterfølgende søge råd og vejledning hos lægerne om konkrete eller generelle problemstillinger Pensumliste: Generel Barnets normale udvikling; vækst og trivsel Den objektive undersøgelse af nyfødte og større børn Profylakse - kost, vaccinationer og vitaminer Neonatalogi Præ- og postmaturitas Ikterus

4 Kongenite og erhvervede infektioner Respiratorisk forstyrrelser, herunder også respiratorisk distress Hypoglykæmi De hyppigste inborn errors of metabolisme De hyppigste misdannelser Neurologi Cerebral parese Kraniesygdomme, hydrocephalus Perifere nervesygdomme og muskelsygdomme Udviklingsforstyrrelser og de hyppigste syndromer Hovedpine, hovedtraumer, hjernetumorer Epilepsi og feberkramper Adfærdsvanskeligheder Pneumologi Akutte lungesygdomme Astma og allergi Cystisk fibrose Kardiologi Kawasaki Mb. Cordis Hjerteinsufficiens Gastroenterologi Mavesmerter Leversygdomme Pylorusstenose, kongenitte misdannelser i mavetarmkanal Inflammatoriske tarmsygdomme Obstipation Akut og kronisk diaré Dehydratio og væskebehandling Nefro-, urologi Inkontinens Hæmaturi Medicinsk nyresygdom hos børn, herunder glomerulonefrit, Nefrotisk syndrom Endokrinologi Diabetes Mellitus Pubertas præcox og -tarda, hermafroditisme Afvigende højdevækst De vigtigste knoglesygdomme Hæmatoonkologi Anæmi Trombocytopeni Leukæmi Andre maligne sygdomme hos børn, herunder solide tumorer Reumatologi og Immunologi

5 Reumatiske sygdomme Schönlein Henoch Immundeffekt Infektioner Meningitis og encefalitis Pneumoni Otitis media Gastroenteritis Vigtigste respiratoriske virale sygdomme Urinvejsinfektion Eksantematiske sygdomme Hudinfektioner Artritis Miscellanea Omsorgssvigt og overgreb Genetisk betingede sygdomme Klinefelter syndrom Turner syndrom Kromosomtranslokationer Down syndrom Chorea Huntington CMT, Charcot-Marie-Tooth sygdom Muskeldystrofier, dystrofia myotonica og Duchennes/Beckers muskeldystrofi Spinocerebellar ataxia Skeletdysplasier Cystisk fibrose Marfan syndrome Ehlers-Danlos syndrom Neurofibromatose type I Tuberøs sclerose complex Hereditære paraplegier Noonan syndrom og andre rasopatier Fragilt X syndrom 22q11del/dup syndrom Hæmofili Epidermolysis bullosa X-bunden ichthyosis PTEN Hamartoma Tumor Syndrom Anvendes gerne opslægsværker som UpToDate og Pubmed. Niveau for læring beskrives ved Pædiatri - en illustreret lærebog, 2010, Lissauer & Schmiegelow, FADLs forlag (anbefales som lærebog).

6 3.3 - Dermato-Venerologi Klinikophold Studenterne er tilknyttet Hudlægecenter Nord, hvor de udover undervisningen også indgår i klinikken. Herunder skrives en række journaler og de ser et betydeligt antal patienter og procedurer som udføres i dagligdagen. Målsætning for læring i Dermato-Venerologi: Optage anamnese relevant for hudsymptomerne Udføre en grundig objektiv undersøgelse af huden samt kende terminologien og kunne beskrive de forskellige morfer og fordelinger af udslæt Foreslå den mest sandsynlige diagnose og kende relevante differentialdiagnoser Kende de vigtigste dermato venerologiske behandlingsprincipper for lokal og systemiske behandlinger Udarbejde og begrunde forslag til behandling af almindelige dermato-venerologiske lidelser Kunne informere patienten om sygdom og behandling i et egnet sprog, således at der opnås en god forståelse og kompliance Kunne optage en anamnese rettet mod veneriske sygdomme Kende principperne for den venerologiske undersøgelse Kende principperne for bekæmpelse og forebyggelse af veneriske sygdomme Kunne diagnosticere og behandle de almindelige og de væsentlige veneriske lidelser Pensumliste Viden om hudens opbygning og dermatologisk terminologi Kendskab til hudens allergiske og inflammatoriske reaktionsmønstre Eksemsygdomme, herunder atopisk dermatitis Psoriasis Akne, rosacea og relaterede lidelser Urtikaria og angioneurotiske ødemer Reaktive erythematøse sygdomme Hudsymptomer ved interne sygdomme Lichen planus Granulomatøse sygdomme Psykokutane sygdomme Fotobiologi, laserbehandling, pigment og lysdermatoser Infektioner og infestationer i huden Autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme Hudtumorer Hudens sår Sygdomme i hår, negle og mundhule Hudsygdomme hos ældre Hudsygdomme hos gravide Hudsygdomme hos børn Veneriske principper, undersøgelse og behandling Klamydia (samt Reiter), gonoré og mucoplasma genitalium Herpes simplex Syfilis

7 Molluskler og kønsvorter Viral hepatitis HIV diaganose og relaterede hudsygdomme Vaginitis/vaginose Balanitis og vulvitis Dermatologisk lokal og systemisk behandling Akut dermatologi

8 3.4 - Socialmedicin og Rehabilitering Klinikophold Undervisningen baseres på gruppearbejde, cases, forelæsninger, tværgående symposier og Bedside, hvor studenten er med til møder i forvaltningen. Virksomhedsbesøg kan indgå i arbejdsmedicinsk læring. Pensumliste Den voksne sygedagpenge- eller kontanthjælpsmodtager forsørgelsesmæssige konsekvenser af sygemelding sagsgangen i forvaltningen den helbredsmæssige dokumentation/attester rehabilitering Misbrug, i samarbejde med Misbrugscentret Barnets tarv, evt. i samarbejde med pæd. afd. Den sociale arv Den bio-psyko-sociale sygdomsmodel Redegøre for forholdet mellem arbejde og helbred samt kunne identificere risikofaktorer for sygdomsudvikling ved arbejdets udførelse Definere en arbejdsbetinget sygdom Kende de kriterier, som anvendes, når man tager stilling til, om en given sygdom kan anses for at være arbejdsbetinget Gøre rede for primær, sekundær og tertiær forebyggelse Kende de virkemidler, der er til rådighed ved forebyggelse af arbejdsbetingede sygdomme, arbejdshygiejniske grænseværdier, og principperne for fastsættelse af disse Beskrive helbredsundersøgelser og biologisk monitering, herunder kende til formål og forudsætninger for at iværksætte forebyggende helbredsundersøgelser Beskrive anmeldelse af arbejdsskader og kende lægens opgaver og pligter Have kendskab til arbejdsskadesystemets opbygning og struktur, de forskellige former for økonomisk kompensation samt erhvervssygdomslistens betydning Kende til fraværsmelding under graviditet som følge af arbejdsmiljøforhold, herunder principperne for risikovurdering og betingelserne for fraværsmelding Definere arbejdsrelaterede risikoeksponeringer, risikofag og/eller brancher, årsagsvurdering, prognose og erhvervsvejledning for de forskellige sygdomsgrupper: o Luftveje, hudsygdomme, bevægeapparatssygdomme, kræftlidelser, arbejdsbetingede neurologiske sygdomme, vibrationsrelaterede sygdomme, støjbetinget hørenedsættelse, arbejdsrelateret stress, depression i sammenhæng med psykiske arbejdsmiljøforhold, miljørelaterede funktionelle lidelser, arbejdsrelaterede påvirkninger af forplantningen, arbejdsrelaterede infektionssygdomme Niveau for læring beskrives ved Jens Modvig et al. Klinisk socialmedicin og rehabilitering, FADL s Forlag, der også foreslås som litteratur.