BØRN OG UNGE KULTUR OG FRITID SMUKKE OMGIVELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRN OG UNGE KULTUR OG FRITID SMUKKE OMGIVELSER"

Transkript

1 BRØND ERSL E V KOMMUNE BØRN OG UNGE KULTUR OG FRITID SMUKKE OMGIVELSER FORSLAG PLANSTRATEGI

2 Indhold Forord 3 Planstrategi Revisionsbeslutning 4 Planlægning siden sidst 5 Miljøvurdering 6 Der satses på bosætning 6 Nye udfordringer og det lokale potentiale 7 Børn og unge 8 Om børn og unge 8 Den politiske retning 8 Daginstitutionerne 9 Folkeskolen 9 Den kollektive trafik 9 De konkrete handlinger 9 Kultur og fritid 10 Om kultur og fritid 10 Den politiske retning 10 Tilskud m.m. 10 Friluftsliv 11 Kultur og fritidsbælte 11 De konkrete handlinger 11 Smukke omgivelser 12 Om smukke omgivelser 12 Den politiske retning 12 Bymiljøer 13 Kulturmiljøer 13 Landskabet 13 De konkrete handlinger 13 Bæredygtig udvikling 14 Om bæredygtig udvikling 14 Skridt mod en bæredygtig udvikling 15

3 Forord Brønderslev Kommune udgør bl.a., med en geografisk placering tæt på Aalborg, og med gode trafikale forbindelser - et levende opland. En kommune, som består af en række selvstændige samfund, og som samtidig har en tæt tilknytning til Aalborg. Med afsæt i kommunens brand få mere ud af hverdagen, er bosætning det vigtigste vækstpotentiale for kommunen. Planstrategien hænger derfor fint sammen med kommunens brandingspolitik, og med det gode hverdagsliv og de gode værdier vores kommune kan tilbyde alle borgere, skal kommunen gerne udvikle sig til det mest naturlige sted at bosætte sig. Byrådet har arbejdet konstruktivt med kommunesammenlægningen i år Deudover har vi startet arbejdet med at lægge visioner og strategier for vores nye kommune. Herunder bl.a. at fastlægge en strategi for de handlinger, som bl.a. skal lede os frem til visionen for vores kommune: et levende opland. Vi har brug for borgernes, foreningers og erhvervslivets input før forslaget til planstrategi behandles endeligt politisk. I planstrategien kan vi bl.a. vælge at fokusere indsatsen bredt inden for tre strategiske kerneområder: Børn og unge (daginstitutioner, folkeskole og øvrige uddannelser), Kultur og fritid (dagligdagstilbud), Smukke omgivelser (by, land og natur). De tre områder er naturligvis ikke dækkende for alle kommunens aktiviteter, men er områder, som i de kommende år vil have en særlig strategisk status, og hvor Brønderslev Kommune vil yde en særlig indsats for at udvikle et levende opland. Planstrategien er samtidig startskuddet til udarbejdelsen af kommuneplanen for vores nye kommune. Kommuneplanen er først og fremmest en fysisk plan, som skaber rammerne for, hvordan vi anvender arealressourcerne og det fysiske miljø. Og med overtagelsen af de tidligere amtslige opgaver for det åbne land står vi derfor overfor en udfordrende og positiv opgave. Kommuneplanen skal derudover være bindeled mellem flere politikområder, og bl.a. derfor skal planen være bredt forankret i byrådet. Udover planstrategien har Byrådet udarbejdet en strategi for bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21), som offentliggøres samtidigt med planstrategien. Strategien for bæredygtig udvikling kan læses selvstændigt. De to strategier er fremlagt til offentlig debat fra 22. januar 2008 til 18. marts I debatperioden er det borgerne, der har initiativet. Alle kommentarer, bemærkninger og ændringsforslag er velkomne. Send dem til: Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev eller send en til: Du kan også deltage i debatten på kommunens hjemmeside: Rigtig god læselyst! Mikael Klitgaard Borgmester 3

4 Planstrategien sætter kommunens udvikling og en målrettet anvendelse af kommuneplanen i centrum. Planstrategien udtrykker en bevidst politisk prioritering af hvad der er fundamentalt for kommunen, og at udviklingen skal ske på bæredygtige principper. PLANSTRATEGI 2007 Om planstrategi Byrådet i Brønderslev Kommune skal udarbejde en planstrategi inden første halvdel af en valgperiode. Planstrategien er et samlende dokument for hvilken retning kommunen skal bevæge sig over tid. Samtidig er den startskuddet til udarbejdelsen af kommuneplanen for vores nye kommune. Byrådet er indstillet på at styrke området for strategi, planlægning og udvikling. Derfor er planstrategien ikke blot en strategi for kommuneplanlægningen men en strategi for hele kommunens overordnede udvikling. Den strategiske planlægning er på én gang overordnet, langsigtet og handlingsorienteret. I den løbende planlægningsproces betyder det, at der efter en periode, og som optakt til næste planrevision, redegøres for den faktiske udvikling i forhold til den strategiske plan. Det giver et indblik i fortiden og er en god hjælp til at se fremad mod nye mål. Strategien skal nemlig være vores fælles visitkort, et landkort vi kan navigere efter for at nå fælles mål. Strategien indeholder en politisk vision for kommunens langsigtede udvikling, og en række konkrete handlinger inden for højt prioriterede temaer. Temaerne er prioriteret med lige stor vægt, mens de enkelte konkrete handlinger ikke er prioriterede i forhold til hinanden inden for hvert enkelt tema. De to seneste kommuneplaner fra Dronninglund Kommune og Brønderslev Kommune. Byrådet har valgt at lade en strategi for bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21) indgå som del af planstrategidokumentet. Denne strategi kan læses løsrevet fra de øvrige temaer. Valget om at lade de to strategier køre parløb er begrundet i, at de har samme procesforløb; offentliggørelse, høringsperiode m.m. 4

5 Kommuneplanrevision Kommuneplanen er kommunens koordinerende og overordnede plan for den fremtidige fysiske udvikling, dvs. hvad vi vælger at anvende arealressourcen til i Brønderslev Kommune. Samtidig omfatter planen udviklingen af bygningsmasse og teknisk infrastruktur på en samfundsmæssig god og bæredygtig måde. Kommuneplanen skal tages op til revision hvert fjerde år - i forbindelse med planstrategien. Det kan vælges at revidere kommuneplanen fuldt, som en område- og temarevision eller at vedtage den nuværende kommuneplan for en ny 4-årig periode. I kraft af den seneste kommunalreform er amterne blevet nedlagt, og fra er den hidtidige regionale planlægning for bl.a. det åbne land nu en del af kommuneplanlægningen. Den amtslige planlægning er formuleret gennem Regionplan 2005 og indeholder mål og retningslinier for, hvordan by- og infrastrukturen skal hænge sammen, hvordan vi anvender og beskytter arealog naturressourcerne, og hvordan vi beskytter miljøet. Regionplan 2005 Mål Politik Retningslinier Muligheden for at vedtage en gældende kommuneplan for en ny periode kan derfor ikke benyttes, og samtidig med indarbejdelsen af regionplanen, skal to kommuners planer forenes i én. Kommuneplanen skal derfor revideres i sin helhed. Planlægning siden sidst Både Dronninglund og Brønderslev har relativt nye kommuneplaner. Dronninglund Kommunes er ældst - og er udarbejdet på baggrund af de overgangsbestemmelser, der lå i planloven før Brønderslev Kommunes kommuneplan blev udarbejdet. Alderen på de to planer kan naturligvis aflæses i antallet af tillæg til dem, men tillæggene er samtidig udtryk for den positive udvikling, som har fundet sted. Det er hovedsageligt byudviklingen som har afstedkommet de fleste tillæg. Bolig- og erhvervsudbygningen har været meget positiv, og den positive udvikling fortsætter. I perioden siden sidste kommuneplanrevision er der blevet udarbejdet 30 tillæg i Dronninglund Kommune, og 15 tillæg i Brønderslev Kommune. Der tegnes et billede af, at udviklingen hovedsageligt sker i kommunens tre største byer; Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund. Byerne gennemgår en forvandling. Der bygges nye boliger, og der er et vedvarende politisk fokus på at gøre byerne DRONNINGLUND KOMMUNE Kommuneplantillæg Sted Formål Lokalplan Vedtagelsesdato 1 Klokkerholm Erhvervsområde Ravnstrup Vindmøller annuleret 3 Try Vindmøller Hjallerup Boliger Hjallerup Boliger annuleret 6 Dronninglund Zoneændring Hjallerup Boliger Hjallerup Erhverv ingen Dronninglund Boliger Hjallerup Boliger Agersted Ændret zonestatus - henlagt 12 Dronninglund Ændret anvendelse Hjallerup Rideklub Dronninglund Boliger Dronninglund Boliger Hjallerup Boliger Hjallerup Boliger Asaa Boliger Hjallerup Boliger Dronninglund Golfbane Hjallerup Fritid/kultur Asaa Boliger u. udarbejdelse 23 Dronninglund Boliger Gl. Agersted Erhverv Hjallerup Bo-cart u. udarbejdelse 26 Dronninglund Erhverv Dronninglund Boliger u. udarbejdelse 28 Klokkerholm Boliger Dronninglund Centerområde u. udarbejdelse 30 Flauenskjold Offentlige formål i forslag 5

6 BRØNDERSLEV KOMMUNE Kommuneplantillæg Sted Formål Lokalplan Vedtagelsesdato 69 Serritslev Jordbrugsparceller Brønderslev Bolig og erhverv Brønderslev Udvidelse af anvendelsesmuligheder Brønderslev Områdeafgrænsning mindskes 3 Brønderslev Boliger Thise Bevarende plan Brønderslev Boliger Brønderslev Boliger Brønderslev Detailhandel Brønderslev Erhverv Brønderslev Rekreativt område Brønderslev Udv. af centerområde Brønderslev Erhverv forslag 12 Manna Udv. af erhverv Brønderslev Erhverv forslag 14 Brønderslev Centerformål forslag 15 Brønderslev Boliger forslag mere attraktive, mere levende og gerne ved at blande byens funktioner til gavn for kommunens og byens borgere og besøgende. Levende landdistrikter er parallelt med levende bysamfund Brønderslev Kommunes kendetegn. Det landdistiktspolitiske idégrundlag skal funderes på aktiv medvirken fra de lokale borgerforeninger. Der satses på bosætning Brønderslev Kommune har en utrolig attraktiv placering i Nordjylland. Kommunens mange naturmæssige og kulturelle kvaliteter sammenholdt med stor tilgængelighed, gør kommunen til en oplagt bosætningskommune for en stor del af Nordjylland, ikke mindst for Aalborg. Bosætning er centralt placeret i kommunens vækststrategi og i kommunens brandingpolitik; få mere ud af hverdagen. Med naboplaceringen til Nordjyllands vækstcenter, Aalborg, er bosætning det vigtigste vækstpotentiale for kommunen. I Brønderslev Kommune får man mere ud af hverdagen. Med en geografisk placering tæt på Aalborg, og med gode trafikale forbindelser udgør kommunen bl.a. et levende opland til Aalborg. En kommune, som består af en række selvstændige samfund, og som samtidig har en tæt tilknytning til Aalborg. Dels er kommunens tre største byer oplandsbyer til Aalborg, og dels danner landdistrikterme omkring byerne opland til både egne byer og til Aalborg. Samtidig med at der arbejdes med de større byers udvikling, skal der også sættes kræfter af til også at sikre en fornuftig udvikling og foretage satsninger for kommunens landsbyer og landsbyborgere. Miljøvurdering Alle planer og programmer skal i kraft af lov om miljøvurdering, lov nr. 316 af 5. maj 2004, vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet. Miljøvurderinger skal efter loven kun indeholde de oplysninger, der med rimelighed kan forlanges med hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder samt til, hvor detaljeret planen eller programmet er, hvad den indeholder, og på hvilket trin i et planhierarki planen eller programmet befinder sig. Brønderslev Byråd har foretaget en miljøscreening med udgangspunkt i ovennævnte lov og vurderet, at planstrategi 2007 ikke er omfattet Der er allerede blevet oprettet lokale aktionsgrupper (LAG) inden for både landdistriktsudvikling og fiskeriudvikling. Landistrikts-LAG en opererer inden for kommunegrænsen, og fiskeri-lag en i et samarbejde med 5 andre kommuner (Aalborg, Vesthimmerland, Viborg, Mariager Fjord og Rebild). af et krav om miljøvurdering. Denne afgørelse kan påklages indenfor 4 uger fra offentliggørelsen af forslaget til planstrategi. Byrådet vurderer at planstrategi 2007 ikke tilsidesætter væsentlige naturbeskyttelsesog landskabelige interesser. Planstrategien medfører, at der er træffes beslutning om en række tiltag i kommunen, som skærper miljøog naturhensynene. Kommunen vil overvåge virkninger, herunder miljøpåvirkninger af gennemførte mål og planer i forbindelse med kommunens almindelige opgaver som planlægnings- og byggemyndighed. Klagevejledning Byrådets afgørelse om at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planstrategien, kan påklages til Naturklagenævnet. Der kan klages over retlige spørgsmål, som f.eks. overholdelse af procedureregler, at der ikke udarbejde miljøvurdering osv. Klagen skal sendes til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K eller på til og klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger efter, planstrategien er offentliggjort. Eventuelle søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af lov om miljøvurdering, skal være anlagt inden 6 måneder, efter at afgørelsen er meddelt. 6

7 Brønderslev Kommune ligger centralt i Nordjylland, med optimale trafikale forbindelser til nabokommunerne - og med få minutter til Aalborg. Byrådet vurderer, at bosætning er kommunens vigtigste vækstpotentiale, og satser målrettet på at udvikle dette potentiale. I planstrategi 2007 satses på temaerne: børn og unge, kultur og fritid samt smukke omgivelser. Brønderslev Kommune udgør et levende opland med orientering mod Aalborg. I Brønderslev Kommune blir du klædt på til at få mere ud af hverdagen... Kommunen skal understøtte udviklingen af de nuværende oplevelsestilbud inden for kultur og fritid, suppleret med de muligheder der findes i kommunens spændende og varierede rekreative natur - i kommunens smukke omgivelser. Herudover skal udviklingen af kommunens børn og unge understøttes og fremmes. Den kollektive trafik skal optimeres, og kvaliteten af kommunens uddannelsestilbud skal yderligere udbygges. Nye udfordringer og det lokale potentiale I planstrategi 2007, og mod den fælles vision, satser byrådet målrettet på konkrete handlinger inden for følgende tre temaer: Børn og Unge, Kultur og fritid og Smukke omgivelser. De tre temaer er nært beslægtede, og afhængige af hinanden. Derfor er det vigtigt, at der satses på, og arbejdes for samtlige temaer, da succeskriteriet afhænger af helheden. Med kommunens tradition for samarbejde mellem forskellige organisationer, erhvervslivet, frivillige, myndigheder osv. er Byrådet overbevist om, at vores fælles mål vil blive nået. For ved at gå målrettet til værks og ved at forene kræfter, bliver arbejdet så meget nemmere og produktet så meget bedre. Planstrategien er blevet til gennem et bredt samarbejde i kommunen, hvilket de tre temaer også afspejler. Det er Byrådets ønske, at planstrategien får et bredt sigte i forhold til kun at beskæftige sig med den mere traditionelle fysiske planlægning; hvor der skal bygges boliger, etableres erhverv osv. Forud for planstrategien er der udar- bejdet en planstrategiredegørelse, som omhandler en række faktuelle data om kommunen. Dette analysearbejde ligger til grund for planstrategien. Redegørelsen har således medvirket til at klarlægge drivkræfterne i kommunens udvikling. Brønderslev Byråd vil anvende planlægning som et aktivt og offensivt redskab i indsatsen for at virkeliggøre visionen. Dialog, planlægning og samarbejde internt i kommunen og med vore nabokommuner, er måden vi skal arbejde på, for at få realiseret vores fælles mål. 7

8 BØRN OG UNGE Børn og unge er vores fremtid. Børn og unge skal have en tryg, udfordrende og udviklende start på livet. Derfor er daginstitutionerne, skolerne og øvrige uddannelsesinstitutioner en grundpille for udviklingsstrategien for Brønderslev Kommune. Både pasningstilbud og folkeskoler er en bærende del af Byrådets vision om, at kommunen skal udgøre et levende opland, en attraktiv bosætningskommune. Om børn og unge Et samfunds vigtigste ressource er børnene og de unge. I Brønderslev Kommune skal der skabes de optimale rammer for børne- og ungdomslivet - for alle børn og unge i kommunen. Navnlig i forhold til børns og unges trivsel og udvikling. Der skal skabes sammenhæng i hverdagen, så alle sikres sundhed og trivsel, tryghed, passende udfordringer og mulighed for kreative udfoldelser og kunstneriske oplevelser. Byrådet vil arbejde for at målrette indsatsen for det gode hverdagsliv. Familien er fundamentet i børn og unges liv, og gennem samarbejde med familien og på tværs af fagområder, foreninger m.m., bør vi søge og stræbe efter at opnå helhed og sammenhæng i børn og unges hverdag. Det vil sige den bedst mulige udvikling og dannelse af de unge mennesker i et demokratisk samfund. Dertil er daginstitutionerne, skolerne og øvrige uddannelsesinstitutioner en grundpille for udviklingsstrategien for Brønderslev Kommune. Dertil kommer sikringen af et varieret udbud af fritidstilbud for den enkelte. Den politiske retning Alle børn og unge har ret til en god udvikling og et rigt livsindhold. De skal sikres mulighed for at udvikle deres erkendelse og fantasi og få tillid til egne muligheder. Ved at sikre fysiske og sociale rammer, kan udvikling, trivsel og sundhed blomstre hos børnene og de unge. Derved stimuleres deres evne til at prioritere, vælge og tage ansvar, og de udvikler sig til hele mennesker. Brønderslev Byråd arbejder for at sikre et godt børne- og ungdomsliv med høj kvalitet i kommunens tilbud De kommunale institutioner skal være lig med sund kost og bevægelse, for gennem det fysiske - og psykiske velvære skabes der rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Brønderslev Kommune arbejder med børn og unge ud fra et individuelt helhedssyn, og er der behov, vil forebyggelse og tidlig indsats blive prioriteret gennem hele opvæksten. Samtidig med at søge at sikre en god hverdag og et godt liv, er det essentielt for målopfyldelsen, at der også sættes fokus på den pædagogiske faglighed. I takt med tidens behov, kræves en større grad af faglighed og kvalitet i varetagelsen af børnepasningen, undervisningen m.m. Udvikling af kvalitet er også en måde at forny sig på. Til at sikre fastholdelse af vores dygtige medarbejdere, skal der åbnes mulighed for kompetenceudvikling af nuværende personale, ledere og medarbejdere, - og samtidig skal kommunen være attraktiv i forhold til at tiltrække nye faglige kompetente medarbejdere. Det er ét af de mål, som er indeholdt i planstrategiens vision. 8

9 Daginstitutionerne Der arbejdes løbende med en tilpasning af institutionernes kapacitet og udvikling af de pasningstilbud, som borgerne efterspørger. Det tilstræbes, at der tilbydes et bredt og varieret pædagogisk tilbud, og at der også fremover er et pasningstilbud i de mindre lokalsamfund. Daginstitutionerne har fortsat fokus på udvikling af de pædagogiske læreplaner, og der arbejdes med at skabe optimale overgange for børnene mellem dagpleje, institution og skole. Folkeskolen Folkeskolerne samarbejder med børnehaverne om en god skolestart for det enkelte barn. Desuden har skolerne fokus på fortsat udvikling af skolens samlede undervisningstilbud samt differentierede undervisningstilbud med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Støtte til elever med særligt pædagogisk behov gives om muligt i nærmiljøet. Byrådet sætter i samarbejde med en række andre kommuner fokus at øge elevernes udbytte af undervisningen. Der satses på at styrke det faglige niveau og udvikle elevernes kompetencer indenfor kreativitet, innovation, problemløsning og samarbejde. Samtidig skal der satses på udvikling af personalets kompetencer i både dagtilbud og skoler. Byrådet vil arbejde for at få skabt en fælles kultur/identitet og et fælles læringsmiljø, hvor netværk, samarbejde og vidensdeling bliver naturlige arbejdsformer til gavn for en øget kvalitet i opgaveløsningen. Generelt ønsker Byrådet, at der satses på udvikling af personalets kompetencer i både dagtilbud og skoler. Familier, der har børn med særlige behov, er naturligvis også sikret i kommunens tilbud. Ved behov bliver der ydet den nødvendige pædagogiske og økonomiske støtte. Kommunen har organiseret den fælles tværfaglige indsats i distriktsteam knyttet til hvert skoledistrikt. Byrådet fastsætter mål og rammer for institutioner og skoler, men der er i den vedtagne decentrale organisering store frihedsgrader for den enkelte enhed til at løse opgaven. I kommunen er indsatsen for børn og unge bundet sammen i en sammenhængende børnepolitik. Politikken skal udgøre den røde tråd gennem alle tilbud til børn og unge og sigter mod at sikre det gode børne- og ungdomsliv for alle børn i kommunen. Kollektiv trafik Kommunens mange uddannelsesinstitutioner ligger spredt i landskabet. Som en del af den offentlige service, skal der sikres tilgængelighed, med kollektiv trafik til alle uddannelsesstederne. Herunder skal den gymnasiale uddannelse også indtænkes. Kommunens mindre bysamfund har et særligt behov for et kollektiv trafikudbud, og den overordnede planlægning skal derfor indtænke de offentlige servicetilbud, fremkommelighed m.m. - især i forhold til bevarelsen af et positivt og meningsfuldt liv - også i landdistrikterne. De konkrete handlinger Samarbejdet mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser skal udbygges Udarbejdelse af kostpolitik for skolebørn, småbørn og fritidsomådet Analyse af den kollektive trafik, herunder især med fokus på rentabilitet, tilgængelighed og kørsel til uddannelsesstederne - også til gymnasier Der skal ske en løbende evaluering af elever Sikring af børns psykiske og fysiske trivsel Iværksættelse af tiltag, som kan sikre tiltrækning af dygtige lærere og pædagoger 9

10 KULTUR OG FRITID I Brønderslev Kommune er kultur og fritid nøglebegreber. Kommunen er kendetegnet ved et kultur- og fritidsliv, der er tilpasset hverdagen, og med et bredt og varieret foreningsliv med tilbud til borgere i alle aldre. Både kultur- og fritidstilbud er funderet i et nært samarbejde med frivillige. Et samarbejde, som er af afgørende betydning for skabelse af en ny og fælles identitet for alle borgere i kommunen. Om kultur og fritid Brønderslev Kommune er rig på organisationer, foreninger, netværk, fællesskaber, klubber m.m. inden for kultur og fritid. Sammenslutningerne er et udtryk for en stor fællesskabsfølelse, en fælles identitet, og de fleste fællesskaber er baseret på frivillighed. Det vidner om et stort lokalt engagement. Kultur og fritid dækker bredt over en vifte af aktiviteter, som kan være både af stillestående karakter og af mere fysisk betonet karakter. Aktiviteterne kan omhandle ungdomsskoler, musik, museer, sports- og idrætsfaciliteter, film, teatre, biblioteker, naturliv, medier osv. osv. Det handler mest af alt om at pleje vore sanser, og om psykisk og fysisk velvære. Afveksling og variation i hverdagen gennem oplevelser er stimulerende for det enkelte menneske, herunder også gennem en menneskelig kontakt, som dækker en lang række samværsformer med oplevelsen som formål. Og oplevelser er i dag en vækstindustri, som kan være bidragende til en positiv udvikling i kommunen og samfundet generelt. Kultur- og fritidslivet i kommunen skal medvirke til at styrke de lokale samfund i by og på land. Oplevelser dækker også over motion og bevægelse. Og fysisk aktivitet er en kilde til velvære og til sundhed og dermed øget livskvalitet. Den politiske retning Kultur- og fritidsaktiviteterne skal ses som et led i Byrådets samlede indsats til forebyggelse af sociale og sundhedsmæssige problemer og som led i skabelsen af en sammenhængende børnepolitik. Det nære lokale samarbejde med Idrætssamvirket, Kultursamvirket og Spejdersamvirket skal udvikles og intensiveres. Der skal udarbejdes både en kulturpolitik og en fritidspolitik, og på begge områder skal der udarbejdes en strategi for anvendelse af puljemidlerne. Intentionen er skabelsen af et netværk af tilbud overalt i kommunen, hvor behovet måtte være. Vi er allerede i gang på flere fronter, og i dag samarbejdes der eksempelvis regionalt og nationalt med organisationer og i fællesskaber for derigennem at hente ny inspiration til aktiviteter i kommunen. Tilskud m.m. Byrådet vil gerne appellere til frivillighed og til ildsjæle, som ønsker at samarbejde med kommunen om at sætte flere tilbud og aktiviteter på landkortet til gavn for alle borgere. Byrådet er meget åben for ønsker, og kan evt. bidrage med økonomisk tilskud til gode projekter og tiltag, som kan bidrage til, at vi bevæger os mod et fælles mål. Kommunen kan også bidrage med at stille rammerne til rådighed, mens andre (private/frivillige aktører) skaber indholdet og aktiviteterne. I dag yder Byrådet tilskud og stiller lokaler til rådighed for aktiviteter for børn og unge, folkeoplysende voksenundervisning samt ungdomsskolens fritidstilbud og undervisning. Endvidere ydes driftsog anlægstilskud til foreningernes egne lokaler. Der ydes støtte til en naturskole og en billedskole, og også den kommunale musikskole og museumsvirksomheden i kommunen ydes støtte. En fælles forståelse for muligheder og 10

11 erkendelse af begrænsninger kan bidrage til, at mange projekter kan komme op at stå. Ikke mindst i de mindre bysamfund, som kan bidrage til at holde liv i det lokale. Friluftsliv Naturen er for alle, og er tilgængelig stort set overalt i kommunen. Den grønne infrastruktur skal udbygges og naturområderne skal benyttes til fælles opholdsarealer til motion, leg og samvær. Derudover skal der udarbejdes et rekreativt og velgennemtænkt stinet, som fintmasket binder kerneelementer i byen sammen med oplevelsesmuligheder i landskabet. Det er vigtigt at vi selv og vore turister kan komme ud i naturen, at vi forbedrer adgangen til kysten, skovene og det åbne land samt skaber bedre og velplanlagte stiforbindelser ind og ud af byog sommerhusområderne. Der skal udarbejdes en stiplan og cykelstiplan med udbygning af det nationale, regionale og lokale stinet for hele eller dele af kommunen, der sikrer bedre adgang, særligt med fokus på de større naturområder (f.eks. Jyske Ås). I tilknytning til stiplanen skal der laves bedre primitive overnatningsmuligheder og bålpladser, hvor der er behov for dette. Det er også vigtigt, at sikre og udvikle hverdagsstier der kan skabe adgang til naturen tæt ved byerne, hvor de fleste bor. Byrådet vil arbejde for, at der udvikles nye muligheder for idræt og friluftsliv overalt i kommunen, eksempelvis ekstremsport i Storskoven eller maritime aktiviteter ved Asaa. Udfra målet om at der skal være plads til os alle, skal der skabes mere plads til børn og unge som ikke nødvendigvis tiltrækkes af den mere konkurrencebetonede idræt. Fritids- og kulturbælte Byrådet ønsker at styrke kultur- og fritidslivet og at sikre, at der ikke alene er rammer for en fortsat udvikling af nuværende tilbud, men også for etablering af nye aktiviteter. Muligheden for oplevelser og udfoldelser er med til at styrke kommunen som en attraktiv bo- sætningskommune. For kultur- og fritidsområdet skal der sættes kræfter ind for at virkeliggøre kultur- og fritidsbæltet i Brønderslev by. Bæltet udgøres af området fra Nørreå og golfbanen i nordvest til svømmehallen i øst, der rummer en lang række fritidsfunktioner. I kraft af renoveringen af et større alment boligbyggeri skal starten på bæltet etableres ved Knudsgadestrækningen. En fysisk sammenbinding skal danne grundlag for, at de enkelte funktioner kan understøtte hinanden. Idéen om at binde funktioner synligt sammen kan genbruges i andre byer. De konkrete handlinger Udarbejdelse af en kulturpolitik Udarbejdelse af en fritidspolitik Udarbejdelse af en stiplan og cykelstiplan, herunder udbygning af stinettet Etablering af lokale kultur- og fritidsbrugerråd Start på etablering af kultur- og fritidsbæltet i forbindelse med renoveringen af boligforeningen PM s afd og evt. som idé i flere af kommunens byer Undersøgelse af muligheder for etablering af multifunktionelle pladser, som f.eks. om vinteren kan benyttes til is-skøjtebane, og om sommeren til rul leskøjter og streetbasket 11

12 SMUKKE OMGIVELSER Brønderslev Kommune rummer mange smukke omgivelser som især knytter sig til naturen og landskabet. Kommunens borgere skal gives muligheder for at bo og leve med et spændende livsindhold og et sundt liv, hvor kommunen gennem den fysiske planlægning og politisk vilje skaber de bedst mulige rammer for fysisk og psykisk velvære; livskvalitet. Om smukke omgivelser Arealanvendelse er et begreb som spænder fra menneskets omgang med naturen i bred forstand - til den konkrete anvendelse af arealer til bestemte formål; boliger, erhverv, rekreative formål osv. Arealanvendelsen hænger nøje sammen med vores ønsker for, hvordan vi både benytter - og beskytter naturen og vores omgivelser. Smukke omgivelser omfatter alt dét vi ofte tager for givet - og ofte sætter stor pris på. Det kan være vores omgang i og med naturen, vores måde at udvikle byer på, infrastrukturelle tiltag eller noget helt fjerde. Derfor skal der ydes en særlig indsats for at passe på vores omgivelser, og for at vi udvikler vores samfund på en fornuftig og æstetisk korrekt måde. Ikke mindst i forhold til arealressourcerne - og til de som kommer efter os. Den politiske retning Brønderslev Kommune rummer mange smukke omgivelser, som især knytter sig til naturen og landskabet, men også i forhold til det byggede miljø. De smukke landskaber skal gennem planlægning sikres mod forringelser. Eksempelvis skal bosætning ske på en måde, der understøtter landskabernes kvaliteter, og ikke forringer disse. Byudvikling skal planlægges på en måde, som både understøtter landskabet og giver spændende oplevelsesrige by- og landskabsmæssige rum, og som samtidig kan skabe nye og varierede landskaber. Byrådets ambition er at skabe en grøn kommune, hvor de smukke omgivelser danner rammen for de menneskelige aktiviteter og i respekt for hinanden. Byrådet vil derfor stræbe efter at tilrettelægge byudvikling på naturens præmisser ved som udgangspunkt at respektere de overordnede planlægningsmæssige bindinger som er i dag, og de vi selv står foran at skulle formulere. Byrådet vil i denne sammenhæng foretage en konkret vurdering og prioritering af kommunens udviklingsbehov i forhold til den samlede politiske retning. 12

13 Bymiljøer Byrådet vil tilstræbe at skabe smukke bymiljøer, hvor arkitektonisk kvalitet og udtryk understøtter social aktivitet, mangfoldighed og trivsel. Spændende byrum kan skabes ved f.eks. at tillade større byggehøjder i bymidterne, og ved at turde at prøve grænser af for nye metoder at bygge på, og at planlægge på. Der skal skabes levende offentlige rum, hvor der kan opleves intensitet og aktivitet, og hvor byinventarets kvalitet modsvarer det pulserende byliv, sociale aktivitet eller den livskvalitet vi forventer, at det offentlige rum skal bibringe. Det offentlige rum eller oase skal omdannes til lege- og opholdsarealer. Et af de primære formål er, at vi skal komme hinanden ved, og gennem planlægning søge at sikre, at der kan opstå noget i byen. Ikke spredt og ukontrolleret men i fællesskab. Kulturmiljøer Kulturmiljøerne er geografisk afgrænsede områder, der afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Kulturmiljøer er dermed fortidens spor i nutiden, og det historiske samspil mellem mennesket, naturmiljøet og landskabet. Kulturmiljøer er vores kulturarv og kulturarven i kommunen udtrykkes f.eks. ved øhavnen ved Asaa, mølleanlægget ved Dorf Mølleby eller herregårdlandskabet og husmandsudstykningerne ved Dronninglund Slot osv. Byrådet vil arbejde for at bevare og udvikle kulturmiljøerne. Kulturmiljøerne skal derfor systematisk registreres og sikres gennem et kulturmiljøatlas, som omfatter registreringen af værdifulde og bevaringsværdige spor, enkeltelementer og sammenhænge. Kulturmiljøatlasset skal udarbejdes som tillæg til kommuneplanen for at sikre retsvirkning. Efterfølgende kan der udarbejdes bevarende lokalplaner for miljøerne. Da natur og herunder kulturmiljøer ikke kender til kommunegrænser, skal der oprettes et kulturmiljøråd for området og meget gerne i samarbejde med andre kommuner i det nordjyske. Landskabet Kommunens landskaber skal beskyttes, og adgangen til og mulighederne for benyttelse af landskabet skal forbedres, samtidig med at der tages hensyn til særlige beskyttelsesbehov i forhold til naturens sårbarhed. Ved metodisk at kortlægge vore landskaber via landskabskaraktermetoden, kan vi opnå bedre viden om landskabets sårbarhed, kvaliteter og udviklingsretninger - til brug i den kommunale administration og planlægning. Det drejer sig f.eks. om de særlige naturinteresser, der knytter sig til de brede ådale, f.eks. Ryå, Nørre Å og Gerå med åbne engområder og overdrev som Thise Bakker samt skove i bakkerne, f.eks. Jyske Ås. Landskabskarakteren omfatter det særlige samspil mellem et områdes naturgrundlag og kulturbetingede arealanvendelse og de særlige rumlige og visuelle forhold, som kendetegner et område og adskiller det fra de omkringliggende landskaber. De konkrete handlinger Registrering af kommunens kulturmiljøer, udarbejdelse af kulturmiljøatlas Udarbejdelse af bevarende lokalplaner for kommunens værdifulde bebyggelser m.m. Etablering af kulturmiljøråd, evt. i samarbejde med andre kommuner Fastholdelse af en tydelig grænse mellem land og by Kommunens grønne områder skal udbygges og udvikles Formulering af landskabsstrategi; zonering og strategiske mål efter landskabskaraktermetoden Udarbejdelse af retningslinier og proces for lokalplanlægning af byrum, pladsdannelser m.m. 13

14 bæredygtig udvikling 2007 BÆREDYGTIG UDVIKLING Bæredygtig udvikling er en vision om fremtiden - som skal forvaltes nu. Udviklingen forudsætter en afvejning af en række forskelligartede hensyn eller interesser, såsom sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn. En bæredygtig udvikling retter sig mod tilfredsstillelsen af nuværende generationers behov, uden at fremtidige generationers mulighed for at sikre deres behov kommer i fare. Om bæredygtig udvikling Bæredygtighed er som miljøbegreb skabt via de kritiske konklusioner i Brundtlandrapporten Vor fælles fremtid fra Ved konferencen om miljø og udvikling i 1992 i Rio De Janeiro udarbejdedes en handlingsplan for en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Ifølge handlingsplanen fra Rio-konferencen i 1992 bør de lokale myndigheder udarbejde en lokal handlingsplan for en bæredygtig udvikling i samarbejde med borgere og erhvervsliv. Handlingsplanen skal indeholde mål for og udførelse af konkrete projekter, som bl.a. nedsætter forureningsniveauet og mindsker ressourceforbruget. Hvor handlingsplanen fra 1992 opfordrede til handlling, er det i dag lovpligtigt for kommunen at udarbejde en strategi, som har til hensigt at gøre arbejdet mod en bæredygtig udvikling mere fremadrettet. Med bæredygtig udvikling som fællesnævner, vil Byrådet iværksætte en række tiltag, som kan bringe os på fælles kurs mod den mest hensigtsmæssige udvikling af det lokale, og dermed globale miljø. Grundvand Vores drikkevandsforsyning skal baseres på uforurenet grundvand. Vandkvaliteten skal sikres gennem en forebyggende beskyttelse. Herunder regulering af grundvandstruende lokaliteter og arealanvendelse. Byrådet vil derfor udarbejde konkrete indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen. Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker skal der ske en særlig beskyttelse af vores grundvand ved at sætte ind over for både eksisterende og fremtidige forureninger. Indsatsplanerne vil få virkning for kommunens administration i takt med, at planerne udarbejdes og vedtages. Skove Skovenes rolle som et af samfundets velfærdsgoder skal styrkes. Skovene skal give mulighed for friluftsliv, beskytte den biologiske mangfoldighed og medvirke til et varieret landskab. Skovene skal producere træprodukter og medvirke til at beskytte miljøet - herunder såvel grundvandet som ved at lagre CO 2. Byrådet vil derfor arbejde for, at der bl.a. kan rejses bynær skov. Skovene kan skabe spændende byrum og eksempelvis udgøre landskabskiler, som differentierer mellem arealets brug; f.eks. bolig og erhverv eller byen og det åbne land. Involvering Med udgangspunkt i det danske plansystem, har Danmark altid haft tradition for en meget åben og demokratisk proces for involvering af borgere, erhvervsliv, foreninger, organisationer m.fl. Den kommunale strategi er platform for information og dialog om de politiske retninger, - og de konkrete handlinger kan styrke dialogen mellem de mange involverede parter inden for og uden for den kommunale organisation. Byrådet vil gerne udvikle og styrke nærdemokratiet og dialogen i forhold til det kommunale arbejdsområde, og vil derfor arbejde for at få formuleret en politik og nogle principper for borgerinddragelse generelt. Politikken skal bl.a. have som formål at politiske beslutninger baseres på en bredere viden om borgernes ønsker og behov, og dermed skabe en bedre sammenhæng mellem den konkrete politik og borgernes hverdag. 14

15 BÆKKEVEJ VÆGTERVEJ TEGLVÆRKSVEJ SMEDEGÅRDSVEJ KIRKEDIGET Ø MØ LE DALMOSEVEJ KNIRREN BUNKEN RI MEN GL. LANDEVEJ RU MELSIGEN STRANDGÅRDSVEJ bæredygtig udvikling 2007 Bæredygtig byudvikling Som grundlæggende princip for byudvikling, skal byernes arealforbrug begrænses mest muligt. Der skal være en klar afgrænsning mellem land og by og landskabsressourcen skal som udgangspunkt beskyttes. Byudvikling bør ske hvor der er få eller ingen bindinger i forhold til både nationale og regionale interesser. Der skal arbejdes med muligheden for at genbruge arealer som allerede er udlagt til byformål. Herved kan byerne fortættes eller omdannes og der opstår mulighed for at skabe mere attraktive byer med en højere kvalitet end tidligere. Nuværende bykvaliteter skal fastholdes og suppleres for at få skabt de bedste rammer for udfoldelse af aktivitet og byliv. Det skal tilstræbes at få skabt en grøn struktur i byerne hvor borgerne kan få natur- og friluftsoplevelsen i hverdagen. Byrådet vil i planperioden arbejde for en bæredygtig udvikling, hvor anvendelsen af arealer til by, bolig, erhverv, friluftsliv osv. sker i en fornuftig balance med naturen og miljøet. De centrale problemstillinger og mål, som omtales i Regionplan 2005 skal indarbejdes i kommuneplan 2009, og retningslinierne tilpasses kommunens behov. Thise Stenum Tolstrup Serritslev Nørre Å Sterup Mylund Kirkholt Manna Ryå Øster Hjermitslev BRØNDERSLEV Klæstrup Jerslev Pajhede Skov Hellum STORE VILDMOSE Øster Brønderslev Hvilshøj Hallund Allerup Bakker Allerup J Y S K E Å S Voer Å Flauenskjold Dorf Kirkeby Dorf Kraghede Hollensted Ørum Ravnstrup Klokkerholm Dronninglund Storskov Thorup Ørsø Agersted HJALLERUP DRONNINGLUND Asaa Try Østerled Rørholt Geraa Kattegat Ger Å Melholt Skridt mod en bæredygtig udvikling Undersøgelse af muligheder for iværksættelse af naturgenopretningsprojekter Skovrejsning af bynær skov Udarbejdelse af politik og principper for borgerinddragelse i Brønderslev Kommune Fokus på grundvandsbeskyttelse Formulering af detaljerede indikatorer for bæredygtig udvikling i Brønderslev Kommune Vurdering af naturens tilstand og karakter 15

16 Dine forventninger til fremtiden...! Byrådet vil gerne høre dine forventninger til fremtidens kommune, og holdninger til den fremlagte strategi. Strategien er derfor fremlagt til offentlig debat fra 22. januar 2008 til 18. marts I debatperioden er det borgerne der har initiativet. Alle kommentarer, bemærkninger og ændringsforslag er velkomne. Send dem til: Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev eller send en til: Du kan også deltage i debatten på kommunens hjemmeside: Planstrategi 2007 Udgivet af Brønderslev Kommune, Ny Rådhus Plads 1, 9700 Brønderslev. Udarbejdet af Staben for Udvikling og Planlægning Fotos: Karsten Bach, Staben for Udvikling og Planlægning, Brønderslev Kommune Dronninglund Skole Thise Skole Børnehaven Hegely Brønderslev Bibliotek Ideel reklame og marketing

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Frederikssund Kommune Kommuneplan

Frederikssund Kommune Kommuneplan Forslag Frederikssund Kommune Kommuneplan 2009-2021 Kolofon Forslag til Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for Frederikssund Kommune af By og Land. Layout: By og Land Tryk: PrintfoParitas

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Brønderslev Kommune: Spildevandsplan 2011 2014 Bilag 8: Kloakerede oplande - status og plan

Brønderslev Kommune: Spildevandsplan 2011 2014 Bilag 8: Kloakerede oplande - status og plan Kloakerede oplande status og plan I de efterfølgende afsnit gennemgås de kloakerede byer med tidligere Dronninglund Kommune først og dernæst byer i tidligere Brønderslev Kommune ved at beskrive: Generelt

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg Hvordan skaber vi en ny kommuneplan for det åbne land? De danske kommuner er godt i gang med processen om at skabe en ny generation af kommuneplaner,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på design Omsorg globalisering Kvalitet læring nærhed initiativ Visionsdokument for Kolding Kommune forord Dette er Kolding Byråds vision for den fremtidige udvikling af Kolding Kommune. Visionen er udformet

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere