BØRN OG UNGE KULTUR OG FRITID SMUKKE OMGIVELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRN OG UNGE KULTUR OG FRITID SMUKKE OMGIVELSER"

Transkript

1 BRØND ERSL E V KOMMUNE BØRN OG UNGE KULTUR OG FRITID SMUKKE OMGIVELSER FORSLAG PLANSTRATEGI

2 Indhold Forord 3 Planstrategi Revisionsbeslutning 4 Planlægning siden sidst 5 Miljøvurdering 6 Der satses på bosætning 6 Nye udfordringer og det lokale potentiale 7 Børn og unge 8 Om børn og unge 8 Den politiske retning 8 Daginstitutionerne 9 Folkeskolen 9 Den kollektive trafik 9 De konkrete handlinger 9 Kultur og fritid 10 Om kultur og fritid 10 Den politiske retning 10 Tilskud m.m. 10 Friluftsliv 11 Kultur og fritidsbælte 11 De konkrete handlinger 11 Smukke omgivelser 12 Om smukke omgivelser 12 Den politiske retning 12 Bymiljøer 13 Kulturmiljøer 13 Landskabet 13 De konkrete handlinger 13 Bæredygtig udvikling 14 Om bæredygtig udvikling 14 Skridt mod en bæredygtig udvikling 15

3 Forord Brønderslev Kommune udgør bl.a., med en geografisk placering tæt på Aalborg, og med gode trafikale forbindelser - et levende opland. En kommune, som består af en række selvstændige samfund, og som samtidig har en tæt tilknytning til Aalborg. Med afsæt i kommunens brand få mere ud af hverdagen, er bosætning det vigtigste vækstpotentiale for kommunen. Planstrategien hænger derfor fint sammen med kommunens brandingspolitik, og med det gode hverdagsliv og de gode værdier vores kommune kan tilbyde alle borgere, skal kommunen gerne udvikle sig til det mest naturlige sted at bosætte sig. Byrådet har arbejdet konstruktivt med kommunesammenlægningen i år Deudover har vi startet arbejdet med at lægge visioner og strategier for vores nye kommune. Herunder bl.a. at fastlægge en strategi for de handlinger, som bl.a. skal lede os frem til visionen for vores kommune: et levende opland. Vi har brug for borgernes, foreningers og erhvervslivets input før forslaget til planstrategi behandles endeligt politisk. I planstrategien kan vi bl.a. vælge at fokusere indsatsen bredt inden for tre strategiske kerneområder: Børn og unge (daginstitutioner, folkeskole og øvrige uddannelser), Kultur og fritid (dagligdagstilbud), Smukke omgivelser (by, land og natur). De tre områder er naturligvis ikke dækkende for alle kommunens aktiviteter, men er områder, som i de kommende år vil have en særlig strategisk status, og hvor Brønderslev Kommune vil yde en særlig indsats for at udvikle et levende opland. Planstrategien er samtidig startskuddet til udarbejdelsen af kommuneplanen for vores nye kommune. Kommuneplanen er først og fremmest en fysisk plan, som skaber rammerne for, hvordan vi anvender arealressourcerne og det fysiske miljø. Og med overtagelsen af de tidligere amtslige opgaver for det åbne land står vi derfor overfor en udfordrende og positiv opgave. Kommuneplanen skal derudover være bindeled mellem flere politikområder, og bl.a. derfor skal planen være bredt forankret i byrådet. Udover planstrategien har Byrådet udarbejdet en strategi for bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21), som offentliggøres samtidigt med planstrategien. Strategien for bæredygtig udvikling kan læses selvstændigt. De to strategier er fremlagt til offentlig debat fra 22. januar 2008 til 18. marts I debatperioden er det borgerne, der har initiativet. Alle kommentarer, bemærkninger og ændringsforslag er velkomne. Send dem til: Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev eller send en til: Du kan også deltage i debatten på kommunens hjemmeside: Rigtig god læselyst! Mikael Klitgaard Borgmester 3

4 Planstrategien sætter kommunens udvikling og en målrettet anvendelse af kommuneplanen i centrum. Planstrategien udtrykker en bevidst politisk prioritering af hvad der er fundamentalt for kommunen, og at udviklingen skal ske på bæredygtige principper. PLANSTRATEGI 2007 Om planstrategi Byrådet i Brønderslev Kommune skal udarbejde en planstrategi inden første halvdel af en valgperiode. Planstrategien er et samlende dokument for hvilken retning kommunen skal bevæge sig over tid. Samtidig er den startskuddet til udarbejdelsen af kommuneplanen for vores nye kommune. Byrådet er indstillet på at styrke området for strategi, planlægning og udvikling. Derfor er planstrategien ikke blot en strategi for kommuneplanlægningen men en strategi for hele kommunens overordnede udvikling. Den strategiske planlægning er på én gang overordnet, langsigtet og handlingsorienteret. I den løbende planlægningsproces betyder det, at der efter en periode, og som optakt til næste planrevision, redegøres for den faktiske udvikling i forhold til den strategiske plan. Det giver et indblik i fortiden og er en god hjælp til at se fremad mod nye mål. Strategien skal nemlig være vores fælles visitkort, et landkort vi kan navigere efter for at nå fælles mål. Strategien indeholder en politisk vision for kommunens langsigtede udvikling, og en række konkrete handlinger inden for højt prioriterede temaer. Temaerne er prioriteret med lige stor vægt, mens de enkelte konkrete handlinger ikke er prioriterede i forhold til hinanden inden for hvert enkelt tema. De to seneste kommuneplaner fra Dronninglund Kommune og Brønderslev Kommune. Byrådet har valgt at lade en strategi for bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21) indgå som del af planstrategidokumentet. Denne strategi kan læses løsrevet fra de øvrige temaer. Valget om at lade de to strategier køre parløb er begrundet i, at de har samme procesforløb; offentliggørelse, høringsperiode m.m. 4

5 Kommuneplanrevision Kommuneplanen er kommunens koordinerende og overordnede plan for den fremtidige fysiske udvikling, dvs. hvad vi vælger at anvende arealressourcen til i Brønderslev Kommune. Samtidig omfatter planen udviklingen af bygningsmasse og teknisk infrastruktur på en samfundsmæssig god og bæredygtig måde. Kommuneplanen skal tages op til revision hvert fjerde år - i forbindelse med planstrategien. Det kan vælges at revidere kommuneplanen fuldt, som en område- og temarevision eller at vedtage den nuværende kommuneplan for en ny 4-årig periode. I kraft af den seneste kommunalreform er amterne blevet nedlagt, og fra er den hidtidige regionale planlægning for bl.a. det åbne land nu en del af kommuneplanlægningen. Den amtslige planlægning er formuleret gennem Regionplan 2005 og indeholder mål og retningslinier for, hvordan by- og infrastrukturen skal hænge sammen, hvordan vi anvender og beskytter arealog naturressourcerne, og hvordan vi beskytter miljøet. Regionplan 2005 Mål Politik Retningslinier Muligheden for at vedtage en gældende kommuneplan for en ny periode kan derfor ikke benyttes, og samtidig med indarbejdelsen af regionplanen, skal to kommuners planer forenes i én. Kommuneplanen skal derfor revideres i sin helhed. Planlægning siden sidst Både Dronninglund og Brønderslev har relativt nye kommuneplaner. Dronninglund Kommunes er ældst - og er udarbejdet på baggrund af de overgangsbestemmelser, der lå i planloven før Brønderslev Kommunes kommuneplan blev udarbejdet. Alderen på de to planer kan naturligvis aflæses i antallet af tillæg til dem, men tillæggene er samtidig udtryk for den positive udvikling, som har fundet sted. Det er hovedsageligt byudviklingen som har afstedkommet de fleste tillæg. Bolig- og erhvervsudbygningen har været meget positiv, og den positive udvikling fortsætter. I perioden siden sidste kommuneplanrevision er der blevet udarbejdet 30 tillæg i Dronninglund Kommune, og 15 tillæg i Brønderslev Kommune. Der tegnes et billede af, at udviklingen hovedsageligt sker i kommunens tre største byer; Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund. Byerne gennemgår en forvandling. Der bygges nye boliger, og der er et vedvarende politisk fokus på at gøre byerne DRONNINGLUND KOMMUNE Kommuneplantillæg Sted Formål Lokalplan Vedtagelsesdato 1 Klokkerholm Erhvervsområde Ravnstrup Vindmøller annuleret 3 Try Vindmøller Hjallerup Boliger Hjallerup Boliger annuleret 6 Dronninglund Zoneændring Hjallerup Boliger Hjallerup Erhverv ingen Dronninglund Boliger Hjallerup Boliger Agersted Ændret zonestatus - henlagt 12 Dronninglund Ændret anvendelse Hjallerup Rideklub Dronninglund Boliger Dronninglund Boliger Hjallerup Boliger Hjallerup Boliger Asaa Boliger Hjallerup Boliger Dronninglund Golfbane Hjallerup Fritid/kultur Asaa Boliger u. udarbejdelse 23 Dronninglund Boliger Gl. Agersted Erhverv Hjallerup Bo-cart u. udarbejdelse 26 Dronninglund Erhverv Dronninglund Boliger u. udarbejdelse 28 Klokkerholm Boliger Dronninglund Centerområde u. udarbejdelse 30 Flauenskjold Offentlige formål i forslag 5

6 BRØNDERSLEV KOMMUNE Kommuneplantillæg Sted Formål Lokalplan Vedtagelsesdato 69 Serritslev Jordbrugsparceller Brønderslev Bolig og erhverv Brønderslev Udvidelse af anvendelsesmuligheder Brønderslev Områdeafgrænsning mindskes 3 Brønderslev Boliger Thise Bevarende plan Brønderslev Boliger Brønderslev Boliger Brønderslev Detailhandel Brønderslev Erhverv Brønderslev Rekreativt område Brønderslev Udv. af centerområde Brønderslev Erhverv forslag 12 Manna Udv. af erhverv Brønderslev Erhverv forslag 14 Brønderslev Centerformål forslag 15 Brønderslev Boliger forslag mere attraktive, mere levende og gerne ved at blande byens funktioner til gavn for kommunens og byens borgere og besøgende. Levende landdistrikter er parallelt med levende bysamfund Brønderslev Kommunes kendetegn. Det landdistiktspolitiske idégrundlag skal funderes på aktiv medvirken fra de lokale borgerforeninger. Der satses på bosætning Brønderslev Kommune har en utrolig attraktiv placering i Nordjylland. Kommunens mange naturmæssige og kulturelle kvaliteter sammenholdt med stor tilgængelighed, gør kommunen til en oplagt bosætningskommune for en stor del af Nordjylland, ikke mindst for Aalborg. Bosætning er centralt placeret i kommunens vækststrategi og i kommunens brandingpolitik; få mere ud af hverdagen. Med naboplaceringen til Nordjyllands vækstcenter, Aalborg, er bosætning det vigtigste vækstpotentiale for kommunen. I Brønderslev Kommune får man mere ud af hverdagen. Med en geografisk placering tæt på Aalborg, og med gode trafikale forbindelser udgør kommunen bl.a. et levende opland til Aalborg. En kommune, som består af en række selvstændige samfund, og som samtidig har en tæt tilknytning til Aalborg. Dels er kommunens tre største byer oplandsbyer til Aalborg, og dels danner landdistrikterme omkring byerne opland til både egne byer og til Aalborg. Samtidig med at der arbejdes med de større byers udvikling, skal der også sættes kræfter af til også at sikre en fornuftig udvikling og foretage satsninger for kommunens landsbyer og landsbyborgere. Miljøvurdering Alle planer og programmer skal i kraft af lov om miljøvurdering, lov nr. 316 af 5. maj 2004, vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet. Miljøvurderinger skal efter loven kun indeholde de oplysninger, der med rimelighed kan forlanges med hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder samt til, hvor detaljeret planen eller programmet er, hvad den indeholder, og på hvilket trin i et planhierarki planen eller programmet befinder sig. Brønderslev Byråd har foretaget en miljøscreening med udgangspunkt i ovennævnte lov og vurderet, at planstrategi 2007 ikke er omfattet Der er allerede blevet oprettet lokale aktionsgrupper (LAG) inden for både landdistriktsudvikling og fiskeriudvikling. Landistrikts-LAG en opererer inden for kommunegrænsen, og fiskeri-lag en i et samarbejde med 5 andre kommuner (Aalborg, Vesthimmerland, Viborg, Mariager Fjord og Rebild). af et krav om miljøvurdering. Denne afgørelse kan påklages indenfor 4 uger fra offentliggørelsen af forslaget til planstrategi. Byrådet vurderer at planstrategi 2007 ikke tilsidesætter væsentlige naturbeskyttelsesog landskabelige interesser. Planstrategien medfører, at der er træffes beslutning om en række tiltag i kommunen, som skærper miljøog naturhensynene. Kommunen vil overvåge virkninger, herunder miljøpåvirkninger af gennemførte mål og planer i forbindelse med kommunens almindelige opgaver som planlægnings- og byggemyndighed. Klagevejledning Byrådets afgørelse om at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planstrategien, kan påklages til Naturklagenævnet. Der kan klages over retlige spørgsmål, som f.eks. overholdelse af procedureregler, at der ikke udarbejde miljøvurdering osv. Klagen skal sendes til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K eller på til og klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger efter, planstrategien er offentliggjort. Eventuelle søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af lov om miljøvurdering, skal være anlagt inden 6 måneder, efter at afgørelsen er meddelt. 6

7 Brønderslev Kommune ligger centralt i Nordjylland, med optimale trafikale forbindelser til nabokommunerne - og med få minutter til Aalborg. Byrådet vurderer, at bosætning er kommunens vigtigste vækstpotentiale, og satser målrettet på at udvikle dette potentiale. I planstrategi 2007 satses på temaerne: børn og unge, kultur og fritid samt smukke omgivelser. Brønderslev Kommune udgør et levende opland med orientering mod Aalborg. I Brønderslev Kommune blir du klædt på til at få mere ud af hverdagen... Kommunen skal understøtte udviklingen af de nuværende oplevelsestilbud inden for kultur og fritid, suppleret med de muligheder der findes i kommunens spændende og varierede rekreative natur - i kommunens smukke omgivelser. Herudover skal udviklingen af kommunens børn og unge understøttes og fremmes. Den kollektive trafik skal optimeres, og kvaliteten af kommunens uddannelsestilbud skal yderligere udbygges. Nye udfordringer og det lokale potentiale I planstrategi 2007, og mod den fælles vision, satser byrådet målrettet på konkrete handlinger inden for følgende tre temaer: Børn og Unge, Kultur og fritid og Smukke omgivelser. De tre temaer er nært beslægtede, og afhængige af hinanden. Derfor er det vigtigt, at der satses på, og arbejdes for samtlige temaer, da succeskriteriet afhænger af helheden. Med kommunens tradition for samarbejde mellem forskellige organisationer, erhvervslivet, frivillige, myndigheder osv. er Byrådet overbevist om, at vores fælles mål vil blive nået. For ved at gå målrettet til værks og ved at forene kræfter, bliver arbejdet så meget nemmere og produktet så meget bedre. Planstrategien er blevet til gennem et bredt samarbejde i kommunen, hvilket de tre temaer også afspejler. Det er Byrådets ønske, at planstrategien får et bredt sigte i forhold til kun at beskæftige sig med den mere traditionelle fysiske planlægning; hvor der skal bygges boliger, etableres erhverv osv. Forud for planstrategien er der udar- bejdet en planstrategiredegørelse, som omhandler en række faktuelle data om kommunen. Dette analysearbejde ligger til grund for planstrategien. Redegørelsen har således medvirket til at klarlægge drivkræfterne i kommunens udvikling. Brønderslev Byråd vil anvende planlægning som et aktivt og offensivt redskab i indsatsen for at virkeliggøre visionen. Dialog, planlægning og samarbejde internt i kommunen og med vore nabokommuner, er måden vi skal arbejde på, for at få realiseret vores fælles mål. 7

8 BØRN OG UNGE Børn og unge er vores fremtid. Børn og unge skal have en tryg, udfordrende og udviklende start på livet. Derfor er daginstitutionerne, skolerne og øvrige uddannelsesinstitutioner en grundpille for udviklingsstrategien for Brønderslev Kommune. Både pasningstilbud og folkeskoler er en bærende del af Byrådets vision om, at kommunen skal udgøre et levende opland, en attraktiv bosætningskommune. Om børn og unge Et samfunds vigtigste ressource er børnene og de unge. I Brønderslev Kommune skal der skabes de optimale rammer for børne- og ungdomslivet - for alle børn og unge i kommunen. Navnlig i forhold til børns og unges trivsel og udvikling. Der skal skabes sammenhæng i hverdagen, så alle sikres sundhed og trivsel, tryghed, passende udfordringer og mulighed for kreative udfoldelser og kunstneriske oplevelser. Byrådet vil arbejde for at målrette indsatsen for det gode hverdagsliv. Familien er fundamentet i børn og unges liv, og gennem samarbejde med familien og på tværs af fagområder, foreninger m.m., bør vi søge og stræbe efter at opnå helhed og sammenhæng i børn og unges hverdag. Det vil sige den bedst mulige udvikling og dannelse af de unge mennesker i et demokratisk samfund. Dertil er daginstitutionerne, skolerne og øvrige uddannelsesinstitutioner en grundpille for udviklingsstrategien for Brønderslev Kommune. Dertil kommer sikringen af et varieret udbud af fritidstilbud for den enkelte. Den politiske retning Alle børn og unge har ret til en god udvikling og et rigt livsindhold. De skal sikres mulighed for at udvikle deres erkendelse og fantasi og få tillid til egne muligheder. Ved at sikre fysiske og sociale rammer, kan udvikling, trivsel og sundhed blomstre hos børnene og de unge. Derved stimuleres deres evne til at prioritere, vælge og tage ansvar, og de udvikler sig til hele mennesker. Brønderslev Byråd arbejder for at sikre et godt børne- og ungdomsliv med høj kvalitet i kommunens tilbud De kommunale institutioner skal være lig med sund kost og bevægelse, for gennem det fysiske - og psykiske velvære skabes der rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Brønderslev Kommune arbejder med børn og unge ud fra et individuelt helhedssyn, og er der behov, vil forebyggelse og tidlig indsats blive prioriteret gennem hele opvæksten. Samtidig med at søge at sikre en god hverdag og et godt liv, er det essentielt for målopfyldelsen, at der også sættes fokus på den pædagogiske faglighed. I takt med tidens behov, kræves en større grad af faglighed og kvalitet i varetagelsen af børnepasningen, undervisningen m.m. Udvikling af kvalitet er også en måde at forny sig på. Til at sikre fastholdelse af vores dygtige medarbejdere, skal der åbnes mulighed for kompetenceudvikling af nuværende personale, ledere og medarbejdere, - og samtidig skal kommunen være attraktiv i forhold til at tiltrække nye faglige kompetente medarbejdere. Det er ét af de mål, som er indeholdt i planstrategiens vision. 8

9 Daginstitutionerne Der arbejdes løbende med en tilpasning af institutionernes kapacitet og udvikling af de pasningstilbud, som borgerne efterspørger. Det tilstræbes, at der tilbydes et bredt og varieret pædagogisk tilbud, og at der også fremover er et pasningstilbud i de mindre lokalsamfund. Daginstitutionerne har fortsat fokus på udvikling af de pædagogiske læreplaner, og der arbejdes med at skabe optimale overgange for børnene mellem dagpleje, institution og skole. Folkeskolen Folkeskolerne samarbejder med børnehaverne om en god skolestart for det enkelte barn. Desuden har skolerne fokus på fortsat udvikling af skolens samlede undervisningstilbud samt differentierede undervisningstilbud med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Støtte til elever med særligt pædagogisk behov gives om muligt i nærmiljøet. Byrådet sætter i samarbejde med en række andre kommuner fokus at øge elevernes udbytte af undervisningen. Der satses på at styrke det faglige niveau og udvikle elevernes kompetencer indenfor kreativitet, innovation, problemløsning og samarbejde. Samtidig skal der satses på udvikling af personalets kompetencer i både dagtilbud og skoler. Byrådet vil arbejde for at få skabt en fælles kultur/identitet og et fælles læringsmiljø, hvor netværk, samarbejde og vidensdeling bliver naturlige arbejdsformer til gavn for en øget kvalitet i opgaveløsningen. Generelt ønsker Byrådet, at der satses på udvikling af personalets kompetencer i både dagtilbud og skoler. Familier, der har børn med særlige behov, er naturligvis også sikret i kommunens tilbud. Ved behov bliver der ydet den nødvendige pædagogiske og økonomiske støtte. Kommunen har organiseret den fælles tværfaglige indsats i distriktsteam knyttet til hvert skoledistrikt. Byrådet fastsætter mål og rammer for institutioner og skoler, men der er i den vedtagne decentrale organisering store frihedsgrader for den enkelte enhed til at løse opgaven. I kommunen er indsatsen for børn og unge bundet sammen i en sammenhængende børnepolitik. Politikken skal udgøre den røde tråd gennem alle tilbud til børn og unge og sigter mod at sikre det gode børne- og ungdomsliv for alle børn i kommunen. Kollektiv trafik Kommunens mange uddannelsesinstitutioner ligger spredt i landskabet. Som en del af den offentlige service, skal der sikres tilgængelighed, med kollektiv trafik til alle uddannelsesstederne. Herunder skal den gymnasiale uddannelse også indtænkes. Kommunens mindre bysamfund har et særligt behov for et kollektiv trafikudbud, og den overordnede planlægning skal derfor indtænke de offentlige servicetilbud, fremkommelighed m.m. - især i forhold til bevarelsen af et positivt og meningsfuldt liv - også i landdistrikterne. De konkrete handlinger Samarbejdet mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser skal udbygges Udarbejdelse af kostpolitik for skolebørn, småbørn og fritidsomådet Analyse af den kollektive trafik, herunder især med fokus på rentabilitet, tilgængelighed og kørsel til uddannelsesstederne - også til gymnasier Der skal ske en løbende evaluering af elever Sikring af børns psykiske og fysiske trivsel Iværksættelse af tiltag, som kan sikre tiltrækning af dygtige lærere og pædagoger 9

10 KULTUR OG FRITID I Brønderslev Kommune er kultur og fritid nøglebegreber. Kommunen er kendetegnet ved et kultur- og fritidsliv, der er tilpasset hverdagen, og med et bredt og varieret foreningsliv med tilbud til borgere i alle aldre. Både kultur- og fritidstilbud er funderet i et nært samarbejde med frivillige. Et samarbejde, som er af afgørende betydning for skabelse af en ny og fælles identitet for alle borgere i kommunen. Om kultur og fritid Brønderslev Kommune er rig på organisationer, foreninger, netværk, fællesskaber, klubber m.m. inden for kultur og fritid. Sammenslutningerne er et udtryk for en stor fællesskabsfølelse, en fælles identitet, og de fleste fællesskaber er baseret på frivillighed. Det vidner om et stort lokalt engagement. Kultur og fritid dækker bredt over en vifte af aktiviteter, som kan være både af stillestående karakter og af mere fysisk betonet karakter. Aktiviteterne kan omhandle ungdomsskoler, musik, museer, sports- og idrætsfaciliteter, film, teatre, biblioteker, naturliv, medier osv. osv. Det handler mest af alt om at pleje vore sanser, og om psykisk og fysisk velvære. Afveksling og variation i hverdagen gennem oplevelser er stimulerende for det enkelte menneske, herunder også gennem en menneskelig kontakt, som dækker en lang række samværsformer med oplevelsen som formål. Og oplevelser er i dag en vækstindustri, som kan være bidragende til en positiv udvikling i kommunen og samfundet generelt. Kultur- og fritidslivet i kommunen skal medvirke til at styrke de lokale samfund i by og på land. Oplevelser dækker også over motion og bevægelse. Og fysisk aktivitet er en kilde til velvære og til sundhed og dermed øget livskvalitet. Den politiske retning Kultur- og fritidsaktiviteterne skal ses som et led i Byrådets samlede indsats til forebyggelse af sociale og sundhedsmæssige problemer og som led i skabelsen af en sammenhængende børnepolitik. Det nære lokale samarbejde med Idrætssamvirket, Kultursamvirket og Spejdersamvirket skal udvikles og intensiveres. Der skal udarbejdes både en kulturpolitik og en fritidspolitik, og på begge områder skal der udarbejdes en strategi for anvendelse af puljemidlerne. Intentionen er skabelsen af et netværk af tilbud overalt i kommunen, hvor behovet måtte være. Vi er allerede i gang på flere fronter, og i dag samarbejdes der eksempelvis regionalt og nationalt med organisationer og i fællesskaber for derigennem at hente ny inspiration til aktiviteter i kommunen. Tilskud m.m. Byrådet vil gerne appellere til frivillighed og til ildsjæle, som ønsker at samarbejde med kommunen om at sætte flere tilbud og aktiviteter på landkortet til gavn for alle borgere. Byrådet er meget åben for ønsker, og kan evt. bidrage med økonomisk tilskud til gode projekter og tiltag, som kan bidrage til, at vi bevæger os mod et fælles mål. Kommunen kan også bidrage med at stille rammerne til rådighed, mens andre (private/frivillige aktører) skaber indholdet og aktiviteterne. I dag yder Byrådet tilskud og stiller lokaler til rådighed for aktiviteter for børn og unge, folkeoplysende voksenundervisning samt ungdomsskolens fritidstilbud og undervisning. Endvidere ydes driftsog anlægstilskud til foreningernes egne lokaler. Der ydes støtte til en naturskole og en billedskole, og også den kommunale musikskole og museumsvirksomheden i kommunen ydes støtte. En fælles forståelse for muligheder og 10

11 erkendelse af begrænsninger kan bidrage til, at mange projekter kan komme op at stå. Ikke mindst i de mindre bysamfund, som kan bidrage til at holde liv i det lokale. Friluftsliv Naturen er for alle, og er tilgængelig stort set overalt i kommunen. Den grønne infrastruktur skal udbygges og naturområderne skal benyttes til fælles opholdsarealer til motion, leg og samvær. Derudover skal der udarbejdes et rekreativt og velgennemtænkt stinet, som fintmasket binder kerneelementer i byen sammen med oplevelsesmuligheder i landskabet. Det er vigtigt at vi selv og vore turister kan komme ud i naturen, at vi forbedrer adgangen til kysten, skovene og det åbne land samt skaber bedre og velplanlagte stiforbindelser ind og ud af byog sommerhusområderne. Der skal udarbejdes en stiplan og cykelstiplan med udbygning af det nationale, regionale og lokale stinet for hele eller dele af kommunen, der sikrer bedre adgang, særligt med fokus på de større naturområder (f.eks. Jyske Ås). I tilknytning til stiplanen skal der laves bedre primitive overnatningsmuligheder og bålpladser, hvor der er behov for dette. Det er også vigtigt, at sikre og udvikle hverdagsstier der kan skabe adgang til naturen tæt ved byerne, hvor de fleste bor. Byrådet vil arbejde for, at der udvikles nye muligheder for idræt og friluftsliv overalt i kommunen, eksempelvis ekstremsport i Storskoven eller maritime aktiviteter ved Asaa. Udfra målet om at der skal være plads til os alle, skal der skabes mere plads til børn og unge som ikke nødvendigvis tiltrækkes af den mere konkurrencebetonede idræt. Fritids- og kulturbælte Byrådet ønsker at styrke kultur- og fritidslivet og at sikre, at der ikke alene er rammer for en fortsat udvikling af nuværende tilbud, men også for etablering af nye aktiviteter. Muligheden for oplevelser og udfoldelser er med til at styrke kommunen som en attraktiv bo- sætningskommune. For kultur- og fritidsområdet skal der sættes kræfter ind for at virkeliggøre kultur- og fritidsbæltet i Brønderslev by. Bæltet udgøres af området fra Nørreå og golfbanen i nordvest til svømmehallen i øst, der rummer en lang række fritidsfunktioner. I kraft af renoveringen af et større alment boligbyggeri skal starten på bæltet etableres ved Knudsgadestrækningen. En fysisk sammenbinding skal danne grundlag for, at de enkelte funktioner kan understøtte hinanden. Idéen om at binde funktioner synligt sammen kan genbruges i andre byer. De konkrete handlinger Udarbejdelse af en kulturpolitik Udarbejdelse af en fritidspolitik Udarbejdelse af en stiplan og cykelstiplan, herunder udbygning af stinettet Etablering af lokale kultur- og fritidsbrugerråd Start på etablering af kultur- og fritidsbæltet i forbindelse med renoveringen af boligforeningen PM s afd og evt. som idé i flere af kommunens byer Undersøgelse af muligheder for etablering af multifunktionelle pladser, som f.eks. om vinteren kan benyttes til is-skøjtebane, og om sommeren til rul leskøjter og streetbasket 11

12 SMUKKE OMGIVELSER Brønderslev Kommune rummer mange smukke omgivelser som især knytter sig til naturen og landskabet. Kommunens borgere skal gives muligheder for at bo og leve med et spændende livsindhold og et sundt liv, hvor kommunen gennem den fysiske planlægning og politisk vilje skaber de bedst mulige rammer for fysisk og psykisk velvære; livskvalitet. Om smukke omgivelser Arealanvendelse er et begreb som spænder fra menneskets omgang med naturen i bred forstand - til den konkrete anvendelse af arealer til bestemte formål; boliger, erhverv, rekreative formål osv. Arealanvendelsen hænger nøje sammen med vores ønsker for, hvordan vi både benytter - og beskytter naturen og vores omgivelser. Smukke omgivelser omfatter alt dét vi ofte tager for givet - og ofte sætter stor pris på. Det kan være vores omgang i og med naturen, vores måde at udvikle byer på, infrastrukturelle tiltag eller noget helt fjerde. Derfor skal der ydes en særlig indsats for at passe på vores omgivelser, og for at vi udvikler vores samfund på en fornuftig og æstetisk korrekt måde. Ikke mindst i forhold til arealressourcerne - og til de som kommer efter os. Den politiske retning Brønderslev Kommune rummer mange smukke omgivelser, som især knytter sig til naturen og landskabet, men også i forhold til det byggede miljø. De smukke landskaber skal gennem planlægning sikres mod forringelser. Eksempelvis skal bosætning ske på en måde, der understøtter landskabernes kvaliteter, og ikke forringer disse. Byudvikling skal planlægges på en måde, som både understøtter landskabet og giver spændende oplevelsesrige by- og landskabsmæssige rum, og som samtidig kan skabe nye og varierede landskaber. Byrådets ambition er at skabe en grøn kommune, hvor de smukke omgivelser danner rammen for de menneskelige aktiviteter og i respekt for hinanden. Byrådet vil derfor stræbe efter at tilrettelægge byudvikling på naturens præmisser ved som udgangspunkt at respektere de overordnede planlægningsmæssige bindinger som er i dag, og de vi selv står foran at skulle formulere. Byrådet vil i denne sammenhæng foretage en konkret vurdering og prioritering af kommunens udviklingsbehov i forhold til den samlede politiske retning. 12

13 Bymiljøer Byrådet vil tilstræbe at skabe smukke bymiljøer, hvor arkitektonisk kvalitet og udtryk understøtter social aktivitet, mangfoldighed og trivsel. Spændende byrum kan skabes ved f.eks. at tillade større byggehøjder i bymidterne, og ved at turde at prøve grænser af for nye metoder at bygge på, og at planlægge på. Der skal skabes levende offentlige rum, hvor der kan opleves intensitet og aktivitet, og hvor byinventarets kvalitet modsvarer det pulserende byliv, sociale aktivitet eller den livskvalitet vi forventer, at det offentlige rum skal bibringe. Det offentlige rum eller oase skal omdannes til lege- og opholdsarealer. Et af de primære formål er, at vi skal komme hinanden ved, og gennem planlægning søge at sikre, at der kan opstå noget i byen. Ikke spredt og ukontrolleret men i fællesskab. Kulturmiljøer Kulturmiljøerne er geografisk afgrænsede områder, der afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Kulturmiljøer er dermed fortidens spor i nutiden, og det historiske samspil mellem mennesket, naturmiljøet og landskabet. Kulturmiljøer er vores kulturarv og kulturarven i kommunen udtrykkes f.eks. ved øhavnen ved Asaa, mølleanlægget ved Dorf Mølleby eller herregårdlandskabet og husmandsudstykningerne ved Dronninglund Slot osv. Byrådet vil arbejde for at bevare og udvikle kulturmiljøerne. Kulturmiljøerne skal derfor systematisk registreres og sikres gennem et kulturmiljøatlas, som omfatter registreringen af værdifulde og bevaringsværdige spor, enkeltelementer og sammenhænge. Kulturmiljøatlasset skal udarbejdes som tillæg til kommuneplanen for at sikre retsvirkning. Efterfølgende kan der udarbejdes bevarende lokalplaner for miljøerne. Da natur og herunder kulturmiljøer ikke kender til kommunegrænser, skal der oprettes et kulturmiljøråd for området og meget gerne i samarbejde med andre kommuner i det nordjyske. Landskabet Kommunens landskaber skal beskyttes, og adgangen til og mulighederne for benyttelse af landskabet skal forbedres, samtidig med at der tages hensyn til særlige beskyttelsesbehov i forhold til naturens sårbarhed. Ved metodisk at kortlægge vore landskaber via landskabskaraktermetoden, kan vi opnå bedre viden om landskabets sårbarhed, kvaliteter og udviklingsretninger - til brug i den kommunale administration og planlægning. Det drejer sig f.eks. om de særlige naturinteresser, der knytter sig til de brede ådale, f.eks. Ryå, Nørre Å og Gerå med åbne engområder og overdrev som Thise Bakker samt skove i bakkerne, f.eks. Jyske Ås. Landskabskarakteren omfatter det særlige samspil mellem et områdes naturgrundlag og kulturbetingede arealanvendelse og de særlige rumlige og visuelle forhold, som kendetegner et område og adskiller det fra de omkringliggende landskaber. De konkrete handlinger Registrering af kommunens kulturmiljøer, udarbejdelse af kulturmiljøatlas Udarbejdelse af bevarende lokalplaner for kommunens værdifulde bebyggelser m.m. Etablering af kulturmiljøråd, evt. i samarbejde med andre kommuner Fastholdelse af en tydelig grænse mellem land og by Kommunens grønne områder skal udbygges og udvikles Formulering af landskabsstrategi; zonering og strategiske mål efter landskabskaraktermetoden Udarbejdelse af retningslinier og proces for lokalplanlægning af byrum, pladsdannelser m.m. 13

14 bæredygtig udvikling 2007 BÆREDYGTIG UDVIKLING Bæredygtig udvikling er en vision om fremtiden - som skal forvaltes nu. Udviklingen forudsætter en afvejning af en række forskelligartede hensyn eller interesser, såsom sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn. En bæredygtig udvikling retter sig mod tilfredsstillelsen af nuværende generationers behov, uden at fremtidige generationers mulighed for at sikre deres behov kommer i fare. Om bæredygtig udvikling Bæredygtighed er som miljøbegreb skabt via de kritiske konklusioner i Brundtlandrapporten Vor fælles fremtid fra Ved konferencen om miljø og udvikling i 1992 i Rio De Janeiro udarbejdedes en handlingsplan for en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Ifølge handlingsplanen fra Rio-konferencen i 1992 bør de lokale myndigheder udarbejde en lokal handlingsplan for en bæredygtig udvikling i samarbejde med borgere og erhvervsliv. Handlingsplanen skal indeholde mål for og udførelse af konkrete projekter, som bl.a. nedsætter forureningsniveauet og mindsker ressourceforbruget. Hvor handlingsplanen fra 1992 opfordrede til handlling, er det i dag lovpligtigt for kommunen at udarbejde en strategi, som har til hensigt at gøre arbejdet mod en bæredygtig udvikling mere fremadrettet. Med bæredygtig udvikling som fællesnævner, vil Byrådet iværksætte en række tiltag, som kan bringe os på fælles kurs mod den mest hensigtsmæssige udvikling af det lokale, og dermed globale miljø. Grundvand Vores drikkevandsforsyning skal baseres på uforurenet grundvand. Vandkvaliteten skal sikres gennem en forebyggende beskyttelse. Herunder regulering af grundvandstruende lokaliteter og arealanvendelse. Byrådet vil derfor udarbejde konkrete indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen. Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker skal der ske en særlig beskyttelse af vores grundvand ved at sætte ind over for både eksisterende og fremtidige forureninger. Indsatsplanerne vil få virkning for kommunens administration i takt med, at planerne udarbejdes og vedtages. Skove Skovenes rolle som et af samfundets velfærdsgoder skal styrkes. Skovene skal give mulighed for friluftsliv, beskytte den biologiske mangfoldighed og medvirke til et varieret landskab. Skovene skal producere træprodukter og medvirke til at beskytte miljøet - herunder såvel grundvandet som ved at lagre CO 2. Byrådet vil derfor arbejde for, at der bl.a. kan rejses bynær skov. Skovene kan skabe spændende byrum og eksempelvis udgøre landskabskiler, som differentierer mellem arealets brug; f.eks. bolig og erhverv eller byen og det åbne land. Involvering Med udgangspunkt i det danske plansystem, har Danmark altid haft tradition for en meget åben og demokratisk proces for involvering af borgere, erhvervsliv, foreninger, organisationer m.fl. Den kommunale strategi er platform for information og dialog om de politiske retninger, - og de konkrete handlinger kan styrke dialogen mellem de mange involverede parter inden for og uden for den kommunale organisation. Byrådet vil gerne udvikle og styrke nærdemokratiet og dialogen i forhold til det kommunale arbejdsområde, og vil derfor arbejde for at få formuleret en politik og nogle principper for borgerinddragelse generelt. Politikken skal bl.a. have som formål at politiske beslutninger baseres på en bredere viden om borgernes ønsker og behov, og dermed skabe en bedre sammenhæng mellem den konkrete politik og borgernes hverdag. 14

15 BÆKKEVEJ VÆGTERVEJ TEGLVÆRKSVEJ SMEDEGÅRDSVEJ KIRKEDIGET Ø MØ LE DALMOSEVEJ KNIRREN BUNKEN RI MEN GL. LANDEVEJ RU MELSIGEN STRANDGÅRDSVEJ bæredygtig udvikling 2007 Bæredygtig byudvikling Som grundlæggende princip for byudvikling, skal byernes arealforbrug begrænses mest muligt. Der skal være en klar afgrænsning mellem land og by og landskabsressourcen skal som udgangspunkt beskyttes. Byudvikling bør ske hvor der er få eller ingen bindinger i forhold til både nationale og regionale interesser. Der skal arbejdes med muligheden for at genbruge arealer som allerede er udlagt til byformål. Herved kan byerne fortættes eller omdannes og der opstår mulighed for at skabe mere attraktive byer med en højere kvalitet end tidligere. Nuværende bykvaliteter skal fastholdes og suppleres for at få skabt de bedste rammer for udfoldelse af aktivitet og byliv. Det skal tilstræbes at få skabt en grøn struktur i byerne hvor borgerne kan få natur- og friluftsoplevelsen i hverdagen. Byrådet vil i planperioden arbejde for en bæredygtig udvikling, hvor anvendelsen af arealer til by, bolig, erhverv, friluftsliv osv. sker i en fornuftig balance med naturen og miljøet. De centrale problemstillinger og mål, som omtales i Regionplan 2005 skal indarbejdes i kommuneplan 2009, og retningslinierne tilpasses kommunens behov. Thise Stenum Tolstrup Serritslev Nørre Å Sterup Mylund Kirkholt Manna Ryå Øster Hjermitslev BRØNDERSLEV Klæstrup Jerslev Pajhede Skov Hellum STORE VILDMOSE Øster Brønderslev Hvilshøj Hallund Allerup Bakker Allerup J Y S K E Å S Voer Å Flauenskjold Dorf Kirkeby Dorf Kraghede Hollensted Ørum Ravnstrup Klokkerholm Dronninglund Storskov Thorup Ørsø Agersted HJALLERUP DRONNINGLUND Asaa Try Østerled Rørholt Geraa Kattegat Ger Å Melholt Skridt mod en bæredygtig udvikling Undersøgelse af muligheder for iværksættelse af naturgenopretningsprojekter Skovrejsning af bynær skov Udarbejdelse af politik og principper for borgerinddragelse i Brønderslev Kommune Fokus på grundvandsbeskyttelse Formulering af detaljerede indikatorer for bæredygtig udvikling i Brønderslev Kommune Vurdering af naturens tilstand og karakter 15

16 Dine forventninger til fremtiden...! Byrådet vil gerne høre dine forventninger til fremtidens kommune, og holdninger til den fremlagte strategi. Strategien er derfor fremlagt til offentlig debat fra 22. januar 2008 til 18. marts I debatperioden er det borgerne der har initiativet. Alle kommentarer, bemærkninger og ændringsforslag er velkomne. Send dem til: Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev eller send en til: Du kan også deltage i debatten på kommunens hjemmeside: Planstrategi 2007 Udgivet af Brønderslev Kommune, Ny Rådhus Plads 1, 9700 Brønderslev. Udarbejdet af Staben for Udvikling og Planlægning Fotos: Karsten Bach, Staben for Udvikling og Planlægning, Brønderslev Kommune Dronninglund Skole Thise Skole Børnehaven Hegely Brønderslev Bibliotek Ideel reklame og marketing

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi Udkast pr. 1. feb. 20 Bygherrevejledning Værktøj til en bæredygtig byudvikling Social/kultur 3 5 Miljø/sundhed 2 1 Erhverv/økonomi 2 Udkast Udkast Introduktion til vejledningen Invitation til samarbejde

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere