GRØNLANDS KOLDKRIGSANLÆG Jens Fog Jensen, Inge Bisgaard & Jens Heinrich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNLANDS KOLDKRIGSANLÆG Jens Fog Jensen, Inge Bisgaard & Jens Heinrich"

Transkript

1 180 Sektion 04 GRØNLANDS KOLDKRIGSANLÆG Jens Fog Jensen, Inge Bisgaard & Jens Heinrich USA s skiftende militære doktriner manifesteres i det grønlandske landskab i form af anlæggelse og nedlæggelse af en lang række installationer bestående af lufthavne, radarstationer og radionavigationsstationer, hvormed man kunne overvåge den nordlige halvkugle. Danmark opretholder med Grønlands Kommando samtidig suverænitets håndhævelsen i de grønlandske territorialfarvande samt i de ubeboede egne af Nord- og Østgrønland. Før 2. Verdenskrig var der ingen permanent militær tilstedeværelse i Grønland. Ved Danmarks besættelse i 1940 ændredes dette radikalt. Grønlands geograþ ske placering er af vital taktisk og strategisk betydning for kontrollen over Nordatlanten, ligesom kryolit minen i Ivittuut udgjorde en strategisk ressource, der tidligt i krigen havde både englændernes, canadiernes og amerikanernes bevågenhed (Berry 2012). Allerede i den tidlige sommer 1940 næsten halvandet år før USA s ofþ cielle indtræden i krigen ankom således ß ådefartøjer og US Coast Guard personel til kryolitbruddet. Den 9. april 1941 indgik gesandt Kaufmann egenrådigt, men på kongens vegne, Grønlandsaftalen af 1941, hvori USA påtog sig ansvaret for Grønlands forsyning og samtidig Þ k ret til oprettelsen af militære installationer under amerikansk jurisdiktion (Lidegaard 2011). Kort efter påbegyndte USA en større militær opbygning i Grønland, med henblik på at understøtte færgeß yvninger af materiel og mandskab til krigsskuepladserne i Europa og til støtte for ubådsbekæmpelsen i Nordatlanten. Ved afslutningen af 2. Verdenskrig rømmedes en del af disse installationer, medens andre gradvist blev overdraget til danske myndigheder. Den hastige Sovjetiske udvikling af atomvåben i efterkrigsårene samt udviklingen af interkontinentale missiler førte hurtigt til en forskydning af amerikanernes strategiske fokus fra Nordatlanten til Polbassinet, idet den korteste vej fra USA til Sovjetunionen går over Nordpolen (Petersen 2011, Taagholt 2011). Disse forhold blev i kombination med Danmarks medlemskab af NATO afgørende for den kolde krigs materielle manifestationer i Grønland. Thulebasen blev anlagt som opmarchområde for langtrækkende bombeß y og udstyredes senere med Ballistic Missile Early Warning System. Flådestationen i Grønnedal overdrages til det danske Søværn og aktiviteten på de amerikanske luftbaser i Sydgrønland ophører, eller de fortsætter som støttebaser for Dye radarkæden, der i slutningen af 1950 erne blev anlagt med henblik på varsling mod langtrækkende bombeß y. Thulebasens opførelse aktualiserede behovet for (nød)landingsbaner i Nordgrønland, hvor Station Nord blev anlagt. Til støtte for navigationen anlagdes LORAN-stationer. LORAN-systemet var forgængeren for nutidens satellitbaserede GPS og af vital betydning for også atomubådes navigation, og systemet blev udbygget op gennem 1960 erne. De sidste LORAN-stationer blev lukket i 1980 erne, og ved Sovjetunionens sammenbrud rømmedes Dye-stationerne i begyndelsen af 1990 erne. Herefter ophørte de militære aktiviteter i lufthavnen Kangerlussuaq også. Nogle installationer blev nedrevet, mens andre gik i forfald. Flere af de forladte LORAN-stationer henligger således som spøgelsesbyer, utilgængelige og fjernt fra moderne bebyggelse, og midt inde på Grønlands indlandsis opsluges to gigantiske radarinstallationer i al ubemærkethed af isen. I lufthavnene kan den rejsende dog i den enorme bygningsmasse, der stadig Þ ndes i Kangerlussuaq samt i enkelte anlæg i Narsarsuaq, stadig gå på opdagelse mellem sporene fra Den Kolde Krig. Thule Air Base (PitufÞ k) fungerer i bedste velgående som fremskudt post, hvorfra luftrummet over Nordpolen overvåges den dag i dag.

2 Grønlands koldkrigsanlæg 181 Anlæg fra Den Kolde Krig i Grønland, lokaliteter nævnt i teksten er angivet med navn, øvrige større faciliteter kun vist med signatur. Vejrstationer og for eksempel Sirius depoter er ikke vist på kortet.

3 182 Sektion Jens THULE AIR BASE Fog Jensen, Inge Bisgaard & Jens Heinrich Thule Air Base er et genuint koldkrigsanlæg. Anlagt under den kolde krig med henblik på at fungere som støttepunkt for USA s langtrækkende bombeß y. En enorm ß yveplads, en by der kan huse omkring 7000 personer, omgivet af underjordiske raketbatterier, der i 1960 erne var udstyret med atommissiler. I 1943 havde US Army Corps anlagt en vejrstation (Bluie West 6) nogle kilometer fra bopladsen Uummannaq/Thule. I årene efter krigen oprettedes en større dansk amerikansk vejrstation, og amerikanerne anlagde en 1300 m grus landingsbane. Thulebasens anlæggelse blev under kodenavnet 'Blue Jay' påbegyndt i 1951, hvor Danmark og USA tiltrådte en ny forsvarsaftale, der erstattede Grønlandstraktaten af 1941, og som tillod anlæggelsen af 'forsvarsområder' (Taagholt 2000, 2002, 2011). Under anlæggelsen af Thulebasen etablerede man en luftbro mellem USA og landingsbanen i PitufÞ kdalen. Samtidig sejlede en konvoj med omkring 120 skibe med materiel og mandskab til North Star Bay i Nordgrønland. Arbejdsstyrken omfattede ca civilt ansatte og 6000 soldater. Thulebasens anlæggelse repræsenterer en ingeniørmæssig kraftpræstation, der i økonomisk henseende beløb sig til ca. 230 mio. US $, svarende til ca. 60 % af Danmarks daværende statsbudget. Basen har faciliteter til ca mand. I 1951 blev landingsbanen asfalteret og året efter forlænget til 3300 m. I de tidlige år udgjorde Thulebasen et støttepunkt for langtrækkende amerikanske bombeß y, og til dens forsvar blev der i 1953 opført Þ re antiluftskytsstationer, ligesom der på indlandsisen henholdsvis 230 km nord og 350 km østnordøst for Thulebasen blev opført radarstationer. Antiluftskytset blev i 1958 suppleret med Nike Herkules raketbatterier, der i perioden var udstyret med atomare sprænghoveder med henblik på at kunne standse en bølge af eventuelle angrebsß y. Thule Air base Foto: Jette Bang / Arktisk Institut. Thulefjeldet set fra Thule Air base Foto: Jette Bang / Arktisk Institut

4 Kapitel Satellitkommunikationsstationen Detachment 3. Foto: Jørgen Taagholt. Early warning I påbegyndte USA bygningen af en radarvarslingsstation i Thule med henblik på varsling af angreb af sovjetiske interkontinentale missiler mod det amerikanske fastland. Stationen var led i det såkaldte Ballistic Missile Early Warning System (BMEWS), hvis to andre hovedstationer blev bygget i Clair, Alaska og Fylingdales i England, den var operationsklar i Efterfølgende Þ k Thule også andre varslings- og overvågningsopgaver, f.eks. står Thuleradaren i forbindelse med NORAD's Space Detection and Tracking System (SPADATS), der registrerer alle menneskeskabte objekter i rummet. BMEWS-kæden er senere blevet suppleret med andre varslingssystemer, først og fremmest varslingssatellitter (MIDAS). Disse har betydet en øget varslingshastighed fra BMEWS' ca. 15 minutter ned til 1 2 minutter efter affyring, men kan ikke umiddelbart give den detaljerede målinformation, der er nødvendig for en mere præcis angrebsvurdering (Taagholt 2000). Ballistic Missile Early Warning Site (BMEWS). Foto: Jørgen Taagholt.

5 184 Sektion 04 Plan over Camp Century fra Taagholt Rampen op på indlandsisen Camp Tuto. Foto Jørgen Taagholt Iceworm og Camp Century Bevillingerne til de amerikanske atomslagstyrker gik fortrinsvis til ß åden og luftvåbnet. I slutningen af 1950'erne fostrede den amerikanske hær derfor en spektakulær plan for, hvordan den kunne få 'sin del' af bevillingerne til det stadigt eskalerende atomkapløb (Weiss 2001). Projektet kaldes 'Iceworm' og går i sin enkelhed ud på at placere 600 atomsprænghoveder på missiler nedgravet i Grønlands indlandsis. Tanken var, at man med et tusinder kilometer langt system af jernbanespor nedgravet i tunneller under indlandsisen kunne transportere atom missiler rundt mellem et utal af affyringslokaliteter (Petersen 2008). Det nedgravede system ville yde en vis beskyttelse mod sovjetiske angreb, men frem for alt ville fjenden aldrig vide, hvor missilerne befandt sig, og man ville relativt hurtigt kunne grave nye tunneller og etablere nye affyringslokaliteter. Til undersøgelse af de mange tekniske og arbejdsmiljømæssige problemer, der måtte forventes ved et sådant system, iværksattes derfor ß ere projekter på og ved Grønlands Indlandsis. Ved Camp Tuto gravedes tunneller ind i Indlandsisen, ligesom der blev eksperimenteret med gravning af tunneller i permafrossen jord. Den egentlige skalamodel for Iceworm var dog Camp Century, der blev anlagt ca. 100 miles inde på Indlandsisen (deraf navnet), øst for Camp Tuto. Ved Camp Century opførtes fra 1958 og fremefter en station med indkvartering til 100 til 200 mand, laboratorier, værksteder og lagerfaciliteter blev placeret i lange gange nedgravet i Indlandsisen og dækket med metalbuer, der igen blev dækket med sne. Elforsyningen blev leveret af et dieseldrevet kraftværk, men hvis det store Iceworm-projekt skulle realiseres, så måtte transporten af diesel til de mange installationer begrænses. Derfor meddelte de amerikanske myndigheder i 1959 at man ønskede at installere en atomreaktor til dækning af elektricitetsforsyningen på Camp Century. De danske myndigheder gav tilladelse i januar I sommeren 1960 installeredes således den hidtil eneste atomreaktor, der ud over forsknings reaktorerne på Risø har været i drift i kongeriget. Reaktoren blev taget ud af drift allerede tre år senere og transporteret bort i Undersøgelserne på Camp Century viste, at Indlandsisen var plastisk, og det er vanskeligt at opføre permanente strukturer i den dynamiske is (Clark 1965:33 ff, Mellor 1968:22). Sammentrykninger af gangenes tagkonstruktion viste, at tunneller til transport og husning af tekniske installationer og missilaffyringsstationer ville blive deformeret i løbet af få år. Det tophemmelige Iceworm-projekt forblev derfor i skuffen hos de amerikanske myndigheder og har været det lige siden.

6 Kapitel Flytningen af Uummannak Allerede i 1951 var der overvejelser om ß ytningen af bopladsen Uummannak, idet anlæggelsen af Thule Air Base indskrænkede befolkningens fangstterræn, ligesom støj og andre miljøgener skønnedes at ville forringe fangsten. I 1953 blev dette spørgsmål aktualiseret, idet der fra amerikansk side blev fremsat ønske om at bygge luftforsvarsbatterier i bopladsens umiddelbare nærhed. Flytningen af bopladsen havde tidligere været drøftet i fangerrådet, og planen blev ved denne lejlighed effektueret inden for ganske få uger (Taagholt 2011). 116 personer blev i maj 1953, på et tidspunkt, hvor Grønland endnu var en dansk koloni, ß yttet til Qaanaaq på den nordlige side af IngleÞ eld Bredning, ca. 150 km nord for Uummannaq, uden at myndighederne iværksatte de samme procedurer for ekspropriation, som ville have trådt i kraft i Danmark. Grønlands kolonistatus ophørte den 5. juni Statens administration og handelsstation i Uummannaq blev i 1954 ß yttet til den nye boplads Qaanaaq. Grønlandsdepartementet udlagde ß ytningen som frivillig, og først i 1980 erne blev pro cessen omkring ß ytningen kritiseret fra juridisk hold. En lokal forening Hingitaq bragte spørgsmålet til Landsretten, der i 2003 afsagde kendelse til fordel for fangerne, som Þ k tilkendt en mindre erstatning, og som, måske vigtigst, Þ k en undskyldning for sagsforløbet af den danske statsminister. Vintermotiv af tørvehuse i Uummannaq (Thule), inden befolkningen blev flyttet til Qaanaaq. Foto: Erik Holtved Nationalmuseet. Kvinder og børn foran tørvehus i Uummannaq (Thule), inden befolkningen blev flyttet til Qaanaaq. Foto: Erik Holtved Nationalmuseet.

7 186 Sektion Jens DET MYSTISKE MIKROFILMDEPOT Fog Jensen, Inge Bisgaard & Jens Heinrich Mange skatte er gennem tiden blevet nedgravet (og forglemt) i perioder med krig og uro. Under Den Kolde Krig frygtede man atomkrigens uoverskuelige konsekvenser. At sikre værdier, dokumenter og viden mod en fuldtræffer af en atombombe var ingen nem sag, men embedsmændene på Geodætisk Institut havde en genial plan for sikring af Kongerigets uvurderlige kortdata. Kortdataene skulle gemmes i Grønland, og det blev de, tilsyneladende så grundigt, at ingen har set dem siden. Portræt af Chantelou i Grønland Foto: Arktisk Institut. I forbindelse med oprydning på Geodætisk Instituts afdeling i Hellerup dukkede i 1989 en konvolut frem. I konvolutten lå et sæt nøgler, samt en lap papir hvorpå fru S, instituttets sekretær, med håndskrift havde skrevet: Nordsiden af fjorden (gl. Holsteinsborg). Der går en lille vig længere ind mod Øst. Detailkort Hanssuak. Konvolutten og nøglerne er det første spor i en ægte skattejagt (Kristensen et. al. 2012). Skattekisten eller rettere de to skattekister, som nøglerne er beregnet til, indeholder ifølge det andet spor mikroþ lm med kopier af Geodætisk Instituts datagrundlag for produktionen af landkort over Danmark og Grønland. Den anden kilde til oplysningen om dette ejendommelige depot er et håndskrevet brev dateret 9. april 1952 fra Statsgeodæt J.F. Chantelou til direktøren for Geodætisk Institut, dr. phil. N.E. Nørlund. I brevet redegør Chantelou møjsommeligt for, hvorledes mikroþ lmene er pakket i dåser og sat i kasser, der som pandoras æsker er sat inden i hverandre. Mellemrummet mellem den yderste og næstyderste kasse er støbt ud med asfalt, så de er helt vandtætte. Chantelou vil personligt tilse, at kasserne bliver deponeret på et hemmeligt sted i Grønland. Men hvor?? Svaret på det spørgsmål er den dag i dag et mysterium. I BREVET SKRIVER CHANTELOU: Efter aftale med chefen, kommandørkaptajn Tegner, er to kasser indeholdende mikrofilm i dag blevet indlastet i H.M.S. Hejmdal, der i morgen afsejler til Grønland. Kommandørkaptajnen kender ikke kassernes indhold. Efter aftale vil kasserne blive leveret mig efter min ankomst til Grønland. I den ene kasse befinder sig mikrofilm af samtlige foreliggende fikspunktsskitser for Danmark indeholdende beskrivelser og resultater for alle koordinerede og koterede fikspunkter. I den anden kasse er for Grønland kopier af samtlige søobservationer og journaler med måleresultater og punktbeskrivelser ført helt op til i dag. De enkelte film er pakket ind i staniolpapir. To og to er filmene derefter anbragt i gennemsigtige plastdåser, der er gjort vandtætte. I hver dåse findes en oversigt over indholdet. Filmenes numre er desuden graveret ind i dåsens låg. De danske henholdsvis grønlandske film er derefter pakket i en trækasse af særlig modstandsdygtig konstruktion, som ligeledes regnes for at være vandtæt, denne kasse er anbragt i en stålboks, der ved særlig gummiforing og tilskruet dække over låsehullet er vandtæt. Stålboksen er igen indsat i en trækasse af samme konstruktion som den inderste trækasse. Endelig er hvert kolli anbragt i en kasse af samme udseende som de ved Instituttet benyttede instrumenttransportkasser, og mellem disse to kasser er støbt et tæt lag asfalt, der således ganske omslutter den indre kasse. Til hver stålboks er der to sæt nøgler. Den yderste kasse er lukket med en hængelås. Den danske kasse har nr. 371, den grønlandske kasse (altså stålboks) hedder Vedlagt følger det ene sæt boksnøgler, samt to hængelåsnøgler, der er ens. Det andet sæt nøgler tænkes efter nærmere aftale deponeret i Grønland. Det er tanken på Grønland på to passende steder, hvor der er ubeboet, at anbringe kasserne i forbindelse med etablering af en station, hvorefter stederne koordineres og gives numre som de andre koordinerede punkter, uden at disse punkter kommer til at fremtræde på påfaldende måde. Den nødvendige beskrivelse vil følge efter ekspeditionens afslutning. Hvis man senere fordrer adgang til filmene, vil det efter at kasserne er gravet frem være nødvendigt med øxe at fjerne de to yderste kasser, således at stålkassen kommer frem Chantelou.

8 Kapitel Hejmdal i Grønlandsk farvand. Foto: Orlogsmuseet. Hvad er meningen? Hvad er meningen?, spørger man uvægerligt sig selv. Skulle statsgeodæten virkelig rende rundt og nedgrave kasser med mikroþ lm i Grønlands ødemark? Set i lyset af Den Kolde Krig er det imidlertid slet ikke umuligt. Der kendes således eksempler på, at uerstattelige dokumenter er sendt til arkivering på den danske ambassade i Washington, og på samme måde kan man på Geodætisk Institut have skønnet det nødvendigt at sikre sig data til produktionen af kort over Danmark og Grønland. Og her kan man have vurderet, at Grønland var et sikkert sted at deponere sådanne uerstattelige dokumenter. Under Koreakrigen var der udbredt frygt for, at Den Kolde Krig skulle blive varm. Russerne havde få år for inden demonstreret deres evne til at producere atombomber, så truslen om et atomragnarok var på mange måder reel. Den nødvendige beskrivelse, Chantelou slutter med at love i brevet til direktør Nørlund, kender vi desværre ikke, og vi ved derfor ikke, hvor kasserne blev gravet ned, endsige om de sidenhen er blevet gravet op. Man kan slutte, at den af fru S omtalte kortskitse udført af topografen Hanssuaq hører til denne beskrivelse. Fra Hejmdals skibsjournal ved vi, at skibet natten mellem 26. og 27. juni mødtes med galeasen Kivioq i vestgrønlandsk farvand, at Chantelou og Hanssuaq var om bord, samt at der ved denne lejlighed blev omlastet nogle kasser fra Hejmdal til Kivioq. Man kan derfor antage, at kasserne med mikroþ lm ved denne lejlighed er blevet omlastet til Kivioq, så Chantelou selv kunne tilse den endelige deponering. Vi ved også, at topografen Hanssuaq i løbet af sommeren 1952 opmålte eller besøgte en række punkter netop omkring Gl. Holsteinsborg. I 2012 var der folk fra Forsvaret, der uden held kiggede efter de begravede kasser nær et af disse punkter. Andre af de punkter, Hanssuaq besøgte, ligger der, hvor der i dag er bygget en lufthavn, eller nær tilkørselsvejen til denne. Skulle der i dette område ligge nedgravede kasser, så burde det være muligt at Þ nde dem, skattejagten er kun lige begyndt! Chantelou og O.C. Jørgensen i Kivioqs agterkahyt. Foto: Arktisk Institut.

9 188 Sektion Jens DYE-STATIONER Fog Jensen, Inge Bisgaard & Jens Heinrich Langt inde på Grønlands Indlandsis ligger Den Kolde Krigs mest ejendommelige radarstationer. Hævet på otte ben, der er dybt forankret i Indlandsisen, står DYE-stationerne som boreplatforme i et dybfrossent hav. Øverst oppe troner radardomen med en diameter på 25 m som en kæmpe kugle. 24 timer i døgnet afsøgte stationerne luftrummet for langtrækkende bombeß y. DYE 1 på fjeldtop syd for Sisimut, Vestgrønland. Foto: Bill Conde. I begyndelsen af 1950 erne blev den amerikanske hærledelse klar over, at landet var sårbart og ganske uforberedt på, at langtrækkende russiske bombeß y ved overß yvning af Nordpolen kunne nå mål i Amerika. Allerede i 1954 besluttede USA og Canada derfor at bygge en Distant Early Warning (DEW) radarkæde tværs over Alaska og Canada for at give varsling mod interkontinentale ß y, og i 1958 blev der truffet aftale mellem USA og den danske regering om forlængelse af DEW Line tværs over Sydgrønland. Radar- og kommunikationskæden blev opført nord for polarcirklen langs den 69. nordlige breddegrad fra Alaska i vest til Island i øst. Den bestod af 63 stationer, hvoraf de 54 var bemandede (Fletcher 1990, Jeffrey 2012). Anlæggelsen af DEW Line var en ingeniørmæssig og logistisk bedrift, der ikke lod Operation Blue Jay noget tilbage (se Thule Air Base). Mere end ansatte deltog i arbejdet, der strakte sig over blot 32 måneder fra 1954 til Teststationer blev anlagt og prøvekørt i Alaska, endnu inden man havde udset sig de egnede lokaliteter i den østlige del af arktisk Canada. Den færdigudviklede DEW Line havde i perioden fra 1957 til 63 en bemanding på 2100, hvilket på grund af automatisering og videreudvikling af det installerede materiel faldt til 750 personer i 1980 erne. De Þ re grønlandske stationer Þ k benævnelserne DYE 1 til 4, nummereret fra vest mod øst og opkaldt efter stationen Cape Dyer på BafÞ n Island, der fungerede som hovedstation for de grønlandske DYE-stationer. DYE 1 og 4 var placeret på toppen af henholdsvis det 1450 m høje fjeld Qaqatoqaq syd for Simiut og på toppen af et fjeld ved Kulusuk sydøst for Tasiilaq i Østgrønland. Fra DYE 1 gik en vej til kysten umiddelbart syd for stationen, og fra DYE 4 gik en vej til lufthavnen Kulusuk, der i luftlinje ligger godt fem km nord for DYE 4. Lufthavnen i Kulusuk blev opført i af det amerikanske militær med henblik på netop forsyningen af mandskab og materiel til DYE 4-stationen. Lufthavnens civile anvendelse blev først senere aftalt mellem danske og amerikanske myndigheder. Ligesom hovedlufthavnene i Kangerlusuaq og Narsarsuaq i Vestgrønland på grund af deres militære oprindelse ligger aparte placeret i forhold til betjeningen af Grønlands byer, så er beß yvningen af Tasiilaq også i dag stærkt inß ueret af hedengangne militære hensyn frem for rationelle logistiske hensyn til transporten af mennesker til og fra Tasiilaq, der nås fra Kulusuk via lokal beß yvning med helikopter, med båd eller eventuelt hundeslæde i vinterhalvåret. DYE 2 og 3 var placeret på den grønlandske indlandsis, en placering der gav helt særlige udfordringer for, hvorledes man opbygger og driver en permanent beboet station. Forsyningerne til DYE 2 og 3 foregik under anlæggelsen såvel som under den efterfølgende drift via amerikanske ß y af typen C-130 Hercules monteret med ski.

10 Kapitel Kort over DEW Line radarstationer og Ballistic Missile Early Warning System. DYE 2 med US Air Force C130 med ski. Foto: Tomasz Moczadłowscy 2006.

11 190 Sektion 04 DYE 3 da den stadig var i brug. Foto: Bill Conde. Konstruktionsskitse af DYE 2. DYE-stationerne havde to roterende antenner, der scannede henholdsvis højt og lavt i atmosfæren placeret ryg mod ryg i en knap 25 m i diameter stor radardome, og dertil laterale paraboler, hvormed overvågningsdata blev transmitteret til hovedstationerne og derfra sydpå til kommunikations- og kommandocentraler i USA. Konstruktionsprincippet for DYE 2 og 3 kan bedst sammenlignes med en boreplatform, idet de blev bygget på store stålben, der var forankret i Indlandsisen. Bygningerne er omtrent kvadratiske i grundplan, 36 x 36,6 m, 15,25 m høje og med radardomen placeret øverst (Walsh and Ueda 1998). Ideen med at lade stationerne stå på ca. 10 m høje ben var, at man på den måde kunne undgå aß ejringen af store snedriver rundt om stationen, idet den fygende sne ville blæse under stationen. Grundet den stadige pålejring af ny sne måtte man med jævne mellemrum løfte stationerne, ligesom Danish Arctic Contractors i henholdsvis 1977 og 82 havde entrepriser med at løfte DYE 2 og DYE 3 over på helt nye sæt ben. Nedgravet i indlandsisen var store brændstoftanke, der blev forsynet med diesel ß øjet ind af C130-ß y, og forsyningen af ferskvand klarede man med en stor wireophængt grab, der oppe fra stationen kunne skrabe sne fra indlandsisens overß ade. Stationerne var bemandet med mand, amerikanere såvel som danske, der 24 timer i døgnet overvågede radarskærme og holdt stationerne kørende.

12 Kapitel Dagligdagen På de to stationer inde på Indlandsisen må dagligdagen have mindet om livet på et skib, på DYE 1 og 4 havde personalet i fritiden mulighed for at dyrke Þ skeri og tage på vandreture i fjeldet. Kontakt til lokalbefolkningen var dog forbudt i stationernes tidligere år. En foranstaltning, der aldrig blev fuldt overholdt, og som også formelt blev opblødt i løbet af 1970 erne. Det daglige liv var domineret af vagternes rutiner. Ud over falske alarmer fra radarsystemerne (Jeffery 2012, Hubbell 1961) og rutinemæssig kontakt til forbipasserende civile og militære ß y beroede adspredelsen på personalets opþ ndsomhed (se telex korrespondance mellem Kangerlussuaq og Dye station under næste afsnit om Kangerlussuaq). I 1972 crashlandede en C130D nær DYE 3. Flyet blev vurderet totalskadet, og man tømte skroget for brugbart udstyr og gravede ß ykrop og vinger ned i indlandsisen (Cloe 1977). I løbet af 1980 erne blev udvalgte canadiske DEW Line-stationer moderniseret til det nye North Warning System, automatiseringen blev øget, og overß ødige stationer blev lukket. DYE 1 3 blev lukket i 1988, DYE 4 i DYE 1 og 4 blev nedbrudt og materialerne dækket til i lokale deponier, så der i dag kun er nogle fundamenter at se. Tele Greenland driver dog antenneanlæg på de to fjeldtoppe i dag. DYE 2 og 3 blev efterladt med forventning om, at de begge ville blive opslugt af indlandsisen i løbet af en kortere årrække. DYE 2 blev angiveligt på grund af frygt for, at bygningen skulle kollapse, forladt i stor hast, således at denne station i dag står forladt med alt inventar og mange tekniske installationer bevaret, endskønt stedet gennem årene er blevet vandaliseret af besøgende. DYE 2 og 3 vil med tiden blive opslugt af Grønlands Indlandsis, og dermed vil nogle af de mest markante vidnesbyrd fra Den Kolde Krig blive lagt i den store dybfryser. DYE 2 opsluges gradvist af Indlandsisen. Foto: Tomasz Moczadłowscy DYE 2 kantinen. Foto: Tomasz Moczadłowscy DYE 2 billardrum med graffiti. Foto: Tomasz Moczadłowscy 2006.

13 192 Sektion Jens KANGERLUSSUAQ / SONDRESTROM AIR BASE Fog Jensen, Inge Bisgaard & Jens Heinrich Lufthavnen i Kangerlussuaq blev som den sydligere beliggende lufthavn Narsarsuaq opført af amerikanerne under 2. Verdenskrig til mellemlanding for de ß y, der skulle transporteres til de europæiske krigsskuepladser. Under Den Kolde Krig blev Sondre strom Air Base tildelt nye opgaver som forsyningsbase for DYE-stationerne på Grønlands Indlandsis. Kangerlussuaq, den store fjord, blev grundlagt med navnet Bluie West Eight i oktober 1941 (Balchen 1944, Fletcher 1983). En 31 mand stor styrke ledet at den norsk-amerikanske luftfartspioner Bernt Balchen blev landsat med henblik på opbygningen af en lufthavn, der kunne fungere som alternativ landingsplads til Bluie West One (Narsarsuaq), i det tilfælde at den sydligere beliggende hovedlufthavn blev lukket af tåge eller ugunstige vejrforhold. Opbygningen af basen i Kangerlussuaq skred betydeligt hurtigere frem, end det havde gjort i Narsarsuaq. Lufthavnen stod således operationsklar samtidig med den nyanlagte lufthavn i Narsarsuaq i foråret Basens havn (Camp Loyd) blev opbygget ca. 10 km sydvest for lufthavnen. Området omkring Kangerlussuaq karakteriseres af stabile meteorologiske forhold, der kun yderst sjældent forhindrer start og landing, og Bluie West Eight blev derfor af stor betydning som alternativ lufthavn under krigens massive transportß yvninger mellem USA og Europa. Sondrestrom Air Base I 1945 blev Bluie West Eight omdøbt til Sondrestromfjord Army Air Base, i 1947 til Sondrestromfjord Air Base, i 1952 Sondrestrom Air Base, og endelig omdøbt til Kangerlussuaq, da Grønlands Hjemmestyre i 1991 overtog faciliteten. I 1950 blev Sondrestromfjord Air Base overdraget til Danmark, men efter ind gåelsen af en ny Grønlandsaftale mellem danske og amerikanske myndigheder i 1951 blev den atter overtaget af amerikanerne. I perioden fra november 1954 og til den 1. oktober 1965 benyttede SAS lufthavnen til mellemlandinger på ruten København-Los Angeles. Nonstopruten, der forbandt København og Kangerlussuaq, var dermed skabt, så udover at være en amerikansk militærbase blev Kangerlussuaq nu også en civil lufthavn og hovedindfaldsporten til Grønland. Kort over Kangerlussuaq. Området syd for landingsbanen i kortets nederste del viser det gamle ameri kanske baseområde, medens bygningerne nord for landingsbanen øverst på kortet er den civile lufthavn. Kort bearbejdet af: Michael Abildgaard.

14 Kapitel Forsyningsbase til DYE Under Den Kolde Krig fungerede Sondrestrom Air Base som forsyningsbase til DYE-stationerne, der i perioden fra 1958 til 1988 blev opbygget og drevet på Grønlands Indlandsis, ligesom landingsbanen også til stadighed blev brugt til mellemlanding af amerikanske militærß y på vej til og fra transatlantiske destinationer. Forsyningen af DYE-stationerne blev blandt andet udført med C130-ß y monteret med ski, så de kunne lande på Indlandsisen. Flyvningerne forsynede DYE-stationerne med alt fra udskiftning af personale, fødevarer, maskineri, teknisk udstyr og køretøjer til de store mængder brændstof, der holdt DYE-stationerne i drift. Som det fremgår af følgende telexkorrespondance mellem Sonderstrom og en af DYE-stationerne, så var det dog ikke alle ønsker, der kunne efterkommes: Attn: P. Johannson, subj: Cancellation. We appreciate your concern over the morale of the personel and your direct approach to a solution regarding certain frustrations existent in your environment. We regret however that we must cancel your requisition for a 40 ea blonde 5 6, and 40 ea brunette, female type- Please be advised, however, that we are looking into a package deal of a quantity of artiþ cial vaginas, of a variety of colors (pubic region) and dimensions. BT (www.lswilson.ca/dewline). I perioden fra 1956 til 1960 udførte Danish Arctic Contractors i samarbejde med amerikanske entreprenører omfattende anlægs arbejder på Sondre strom Air Base. Der opførtes bygninger og tankanlæg, vejen til havnen blev asfalteret, og der blev bygget faciliteter og hotel til civil traþ k. De mange arbejdere boede ofte under primitive forhold i træbarakker eller telte med plads til mand. Der var skarp adskillelse mellem civilt ansatte og basens militære personale. Flystyrt I 1968 var tre træningsß y på vej fra Island til Kangerlussuaq, da en pludseligt opstået snestorm forhindrede landing. Flyene havde for lidt brændstof til at fortsætte til alternative destinationer, og de kredsede derefter over Kangerlussuaq, indtil de løb tør for brændstof. Besætningerne forlod ß yene ved hjælp af katapultsædet, mens ß yene var styret væk og styrtede ned i basens omgivende terræn uden fare for at gøre skade. I 1976 skete et fatalt havari, da en C141 med såvel civile som militære passagerer kom i problemer under landing. Flyets ene vingespids ramte jorden og brækkede af, og ß yet væltede efterfølgende om på ryggen og brød i brand. En mindeplade for de 23 omkomne er opsat i Kangerlussuaq. Vue over bygninger i Kangerlussuaq. Foto: Commander E. Franch Petersen 1950.

15 194 Sektion 04 Pensionerede amerikanske køretøjer i Kangerlussuaq. Foto: Tomasz Moczadłowscy Nedrustning Da nedrustningen i USA og USSR for alvor begyndte i 1989, besluttede Pentagon at nedlægge DEW-stationerne i , og senere fulgte også beslutningen om at nedlægge militærbasen Sondrestrom Air Base. Den 30. september 1992 forlod det amerikanske luftvåben Sondrestrom Air Base, og den 1. oktober 1992 blev hele området overdraget til Grønlands Hjemmestyre, og lufthavnen Kangerlussuaq blev den ofþ cielle betegnelse for lufthavnsområdet. Forskningsaktiviteter I fjeldet umiddelbart nord for havnen ligger en ionosfære forskningsstation kaldet Kellyville, hvor National Science Foundation med mere end 20 forskellige instrumenter tilbyder eksperimentelt udstyr til undersøgelse af den øvre atmosfæres egenskaber. Ud over ionosfæreforskningen, der gennem årene er udgået fra denne facilitet, har Meteorologisk Institut i samarbejde med amerikanske og andre udenlandske forskningsinstitutioner også udført vigtige målinger af jordens øvre atmosfære ved hjælp af 33 raketopsendelser fra et raketaffyringsområde beliggende knap fem kilometer øst for Kangerlussuaq. Vejrtjenesten Vejrtjenesten i Kangerlussuaq så dagens lys i 1954, da den danske Flyvevejrtjeneste oprettede et kontor primært til støtte for ß yvningerne over Nordpolen. Frem til 1970 var der både en amerikansk og en dansk vejrtjeneste på stedet, men derefter overtog Flyvevejrtjenesten alle vejrtjenesteopgaverne i Kangerlussuaq. Civil lufthavn Frem til den 31. december 2001 betragtedes lufthavnen som værende forsvarsområde, men derefter overgik bygden til Sisimiut Kommune og Þ k civil status. Kangerlussuaq er i dag et lille grønlandsk samfund på ca. 520 indbyggere. Hovederhvervet i bygden tager udgangspunkt i lufthavnen, da denne fortsat er den væsentlige indgangsportal til Grønland. Ud over driften af lufthavnen med hertil knyttede erhverv drives der også turistvirksomhed.

16 Kapitel Kangerlussuaq Kirke. Foto: Vagner Kramer C-5 Galaxy på landingsbanen i Kangerlussuaq. Foto: Michael Abildgaard.

17 196 Sektion Jens KANGILINNGUIT / GRØNNEDAL Fog Jensen, Inge Bisgaard & Jens Heinrich Allerede inden der under 2. Verdenskrig var erklæret krig mellem USA og aksemagterne, havde US Coast Guard udstationeret personel ved kryolitbruddet Ivittuut. I 1943 anlagdes Bluie West Seven Naval Operating Facility Grondal i Arsuk Fjorden. Da Danmark i 1949 blev medlem af NATO ønskede USA at koncentrere sine ressourcer om anlæggelsen af Thule Air Base. Herved blev Grønnedal overdraget til Danmark, der fortsatte driften som ß ådestation. Flådestation Grønnedal Allerede i 1940 blev der udsendt amerikanske soldater til beskyttelse af kryolitminen Ivittuut. Amerikanerne etablerede sig i første omgang med en mindre styrke i selve Ivittuut, og kort efter blev en forlægning kaldet Fort Nance med plads til mand opført i bugten Christianshavn på den nordlige side af Arsuk Fjord. Kanonstillinger blev opført ß ere steder ved indsejlingen til Arsuk Fjord, og en radiostation blev opført ved Ellevold i den vestlige del af Christianshavn. Da USA i 1941 formelt inddrages i 2. Verdenskrig intensiveres den amerikanske tilstedeværelse i Grønland betydeligt med oprettelsen af amerikanske baser i både Vest- og Østgrønland. Denne udbygning omfatter også anlæggelsen af en marinestation i Arsuk Fjorden. Stationen får kodebetegnelsen Bluie West Seven, og 1. april 1943 indvies US Naval Operating Facility Grondal. Amerikanerne oprettede brændstofdepot, en mindre ß ådereparationsbase såvel som mandskabsbarakker. Bemandingen var i 1943 på 38 ofþ - cerer og 168 underofþ cerer og menige, hvilket efter krigen blev nedtrappet til en noget mindre styrke på omkring 125 mand (Jensen 2001). Grønlands kommando Efter Danmark i 1949 blev medlem af NATO, undertegnede Danmark og USA i april 1951 en ny overenskomst om forsvaret af Grønland. Denne gav USA ret til at opretholde forsvarsområdet Søndre Strømfjord og etablere et nyt forsvarsområde i Thule, og den gav inden for NATO-kommandostrukturen chefen for Grønlands Marinekommando status som Island Commander Greenland. Grønlands Marinekommando blev en treværnskommando og skiftede 1. august 1951 navn til Grønlands Kommando (GLK). Den 10. august 1951 overtog Danmark basen Grønnedal, som herefter blev etableret som Marinestation Grønnedal, senere Flådestation Grønnedal. GLK ß yttede samtidig sit hovedkvarter fra Godthåb (Nuuk) til Grønnedal, hvor kommandoen siden har haft hovedkvarter indtil den i 2012 ß yttede tilbage til Nuuk. Grønlands Kommandos første chef var kontraadmiral Frits Hammer Kjølsen, der med sin excentriske og farverige ledelsesstil har beriget eftertiden med mange anekdoter fra Grønnedals tidlige år (Jensen 2001). 60 mand var i 2012 tjenstgørende i Grønnedal, hvor stabsarbejde, bemanding af situationscenter og drift af servicefunktionerne på stedet samt Flåderadio Grønnedal udgjorde de vigtigste funktioner. Grønnedal virker i begrænset omfang som forsyningsbase for inspektionsskibe og inspektionskuttere.

18 Kapitel Flagbatteriet ved Grønlands Kommando. Foto: 1987.

19 198 Sektion 04 Byggeriet Den af amerikanerne opførte ß ådestation bestod af træbarakker samt en del Quonset-hytter - karakteristiske barakker med halvbueformet tag. Allerede ved den danske overtagelse af Grønnedal var mange amerikanske bygninger i dårlig stand, idet de dels oprindelig var hastigt opført uden sigte for lang levetid, dels havde amerikanerne gennem de seneste år undladt vedligeholdelsesarbejder, idet bemandingen gradvist var blevet reduceret. I løbet af 1950 erne og 1960 erne udførtes derfor en del nybyggeri, og de amerikanske bygninger er efterhånden blevet erstattet af nyere bygninger. I dag er det således kun ofþ cersmessen og hobbyboblen en såkaldt Quonset-hytte ved heliporten, der er bevaret som de eneste bygninger fra amerikanertiden. Grønnedal var et minisamfund, hvor der ud over ß ådens personale også var skole og daginstitution samt civile entreprenører i sommermånederne. Mange ofþ cerer og værnepligtige, herunder også en del grønlandske, har gennem Grønnedals 60 år på danske hænder gjort tjeneste og fået uforglemmelige oplevelser, ligesom det lille samfund også har været ramt af ulykker og tragedier. Grønnedal blev i 1957 og igen i 1983 ramt af kraftige laviner (Krebs 1957). I 1957 blev orlogshjemmet raseret, til alt held uden personskade, idet bygningen på ulykkestidspunktet stod tom. I 1983 blev en mandskabsbeboelse ramt, og denne gang med tre dræbte og ß ere kvæstede til følge. Siden disse ulykker er der blevet opsat lavinehegn. Quonset-hytter i Grønnedal, Foto: Erik Holtved 1946 / Arktisk Institut ID Udsigt over Grønnedal Foto: Inger Louise Lybert.

20 Kapitel Grønnedal 'hotellet'. Foto: Jørgen Wagner Officershusene Halvtolv. Foto: Jørgen Wagner Søopmåling og inspektionsskibe Fra sommeren 1989 til Grønnedals nedlæggelse i 2012 havde søopmålingen i Grønland til huse i Grønnedal. Der var to opmålingsfartøjer stationeret i Grønnedal (SKA 11 og SKA 12), hvortil specielle besætninger blev tilkommanderet i opmålingssæsonen fra maj til oktober. Kommandoen i Grønnedal har operativ kontrol over inspektionskutterne og inspektionsskibene, der har til opgave at udføre farvandsovervågning, suverænitetshævdelse, maritim forureningsbekæmpelse, eftersøgning og søredning samt Þ skeriinspektion. Inspektionskutterne har patruljeområde ved Grønlands vestkyst og inspektionsskibene ved Grønlands øst- og vestkyst. Sirius Slædepatruljen Sirius, med hovedkvarteret i Daneborg, har til opgave at udføre overvågning og suverænitetshævdelse i Nord- og Nordøstgrønland. SIRIUS og Forsvarets Vagt Mestersvig har politimyndighed og fører kontrol med ekspeditioner i Nationalparken. Station Nord er forsvarets nordligste militære etablissement og har primært til opgave at holde landingsbanen åben hele året. Luftgruppe Vest Luftgruppe Vest i Søndre Strømfjord, der be mandes af Flyvevåbnet, har til opgave at overvåge det grønlandske område fra luften samt at udføre kritiske patientevakueringer til Danmark. Arktisk Kommando Med oprettelsen af Arktisk Kommando og ß ytningen til Nuuk 1. november 2012 er Grønnedal overgået til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, der har ansvar for at afvikle Grønnedal. Området indbefatter mindst 78 bygværker, hvoraf de 23 er boliger, øvrige er tankanlæg, depoter, helikopterterminal, værksteder, bunkers, varmecentral, frysehus antenneanlæg, skilift m.v. Forsvarskommandoen forventer, at forsvaret er ude af Grønnedal ultimo 2014.

21 200 Sektion NARSARSUAQ Jens Fog Jensen, Inge Bisgaard & Jens Heinrich I 1941 påbegyndte amerikanerne anlæggelsen af Bluie West One, der senere blev til Narsarsuaq Air Base, USA s hovedbase i Grønland under 2. Verdenskrig. I en lille dal nordøst for basen anlagdes et stort hospital, hvortil, der er knyttet en myte om, at amerikanerne under Koreakrigen brugte hospitalet til opbevaring af de værst tilredte ofre, der ikke tålte offentlighedens kendskab hjemme i USA. Narsarsuaq oversigtsbillede fra sydvest mod nordøst. Bag lufthavnen ses centralt i billedet hospitalsdalen. Det markante fjeld sydøst for landingsbanen i billedets højre side er Signalhøjen, på den nordlige side af elven anes i billedets venstre side vejforløb og bygninger knyttet til Camp Corbett i området Kiattuut. Foto: Curtis Strong 1955 / Narsarsuaq Museum. Lufthavnen i Narsarsuaq blev anlagt af amerikanerne under 2. Verdenskrig under navnet Bluie West 1 (Ancker 1993, Vestergaard 2000). På baggrund af massivt pres fra engelsk og canadisk side sendte USA allerede i foråret 1941 en undersøgelsesekspedition til Grønland med henblik på at lokalisere områder, der var egnede til anlæggelsen af ßyvepladser. De grønlandske myndigheder stillede marinekutteren Ternen til rådighed for ekspeditionen, og den april 1941 er rekognosceringsholdet i området ved Narsarsuaq. Den 6. juli 1941 ankommer en konvoj bestående af tre destroyere, to US Coast Guard skibe (Comanche og Isbryderen Raritan) samt to lastskibe med materiel og en landgangsstyrke på 470 mand, der dagen efter gik i gang med losningen af materiel og maskiner til basens anlæggelse. Anlægsstyrken blev i august indkvarteret i en provisorisk teltlejr i land, og i de følgende måneder ankom yderligere transportskibe med materiel og mandskab, herunder civilt ansatte entreprenører. I slutningen af januar 1942 testede en Grumman, J2F, Duck rekognosceringsßyver fra isbryderen USS Bear den nyanlagte ca fod lange landingsbane, der på dette tidspunkt bestod af en planeret overßade armeret med stålmåtter. I marts 1942 udstationeredes det først ßy i Bluie West 1, og i løbet af sommeren 1942 begyndte færgeßyvningerne af jager- og bombeßy fra det amerikanske fastland over Newfoundland, Grønland og Island til de europæiske krigsskuepladser. Ud over landingsbanen og de dertil knyttede bygninger anlagdes luftværnsbatterier, og på Signalhøjen umiddelbart sydøst for landingsbanen etablerede man en lyskaster. På nordsiden af elven, i området der kaldes Kiattuut, blev der bygget en radiostation, senere kaldet Camp Corbett til minde om en soldat, der omkom, da der fejlagtigt blev sat strøm på en radiospole, han var ved at rengøre.

Anlæg fra Den Kolde Krig i Grønland Jens Fog Jensen, Inge Bisgaard og Jens Heinrich

Anlæg fra Den Kolde Krig i Grønland Jens Fog Jensen, Inge Bisgaard og Jens Heinrich F E L T R A P P O R T. 34 Anlæg fra Den Kolde Krig i Grønland Jens Fog Jensen, Inge Bisgaard og Jens Heinrich GRØNLANDS NATIONALMUSEUM OG ARKIV SILA ARKTISK CENTER VED ETNOGRAFISK SAMLING NATIONALMUSEET

Læs mere

T ypo gr afi & om bryd ning. Portfolio for Kasper Rasmussen

T ypo gr afi & om bryd ning. Portfolio for Kasper Rasmussen T ypo gr afi & om bryd ning 2012 2015 Typografi & ombryd ning Kulturstyrelsen KOLD KRIG Opgavebeskrivelse Layout af bog for Kulturstyrelsen om de danske, grønlandske og færøske anlæg under Den kolde krig.

Læs mere

FÆRØERNES MILITÆRE UDBYGNING

FÆRØERNES MILITÆRE UDBYGNING 166 Sektion 03 FÆRØERNES MILITÆRE UDBYGNING Sámal Tróndur Finnsson Johansen Som følge af primært amerikanske militærstrategier anlagdes militære installationer i Færøerne, i form af radar-, navigations-

Læs mere

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland.

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. Grønland i årstal 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. 2100 f.v.t. Saqqaq-kulturen. Folket der indvandrer fra vest

Læs mere

DANISH JOINT ARCTIC COMMAND the coolest Command on Earth

DANISH JOINT ARCTIC COMMAND the coolest Command on Earth DANISH JOINT ARCTIC COMMAND the coolest Command on Earth Nuuk, Greenland Major Karl K. Kronskjold, CH J5 (Plans) ARKTISK KOMMANDO DAGSORDEN Arktisk Kommando opgaver og enheder Samarbejde Udvikling RELEASABLE

Læs mere

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig!

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! 8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! En 2 sædet advanced trainer en såkaldt AT6 styrtede under en patrulje i 1942 i Grønland. Den står nu i Balle efter en del år i Hou, og nærmer sig

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt MINISTEREN Grønlandsudvalget Folketinget Dato J. nr. 17. april 2015 2014-4402 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Anlæg fra Den Kolde Krig i Grønland Jens Fog Jensen, Inge Bisgaard og Jens Heinrich

Anlæg fra Den Kolde Krig i Grønland Jens Fog Jensen, Inge Bisgaard og Jens Heinrich F E L T R A P P O R T. 34 Anlæg fra Den Kolde Krig i Grønland Jens Fog Jensen, Inge Bisgaard og Jens Heinrich GRØNLANDS NATIONALMUSEUM OG ARKIV SILA ARKTISK CENTER VED ETNOGRAFISK SAMLING NATIONALMUSEET

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Forsvarsministeriets opgaver og aktiviteter i Arktis

Forsvarsministeriets opgaver og aktiviteter i Arktis Forsvarsministeriets opgaver og aktiviteter i Arktis Charlotte Havsteen Forsvarets Center for Operativ Oceanografi Rigsfællesskabet Miljø Størrelsesforhold Grønland Udfordring nye ruter Udfordring Udfordring

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Folketingets Grønlandsudvalg Christiansborg 1240 København K Den 9. november 2016 Sagsnummer: 2016-8665 Miljø- og fødevareministerens

Læs mere

Forslag til bevarelse af Grønnedal som turistcenter og en af Grønlands største arbejdspladser

Forslag til bevarelse af Grønnedal som turistcenter og en af Grønlands største arbejdspladser Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del Bilag 14 Offentligt Kunait bjerget set fra Grønnedal. Foto Jan Bøgsted Forslag til bevarelse af Grønnedal som turistcenter og en af Grønlands største arbejdspladser

Læs mere

Information om Grønnedal (til brug for nærmere beskrivelse af Grønnedal i forbindelse med prækvalifikationen)

Information om Grønnedal (til brug for nærmere beskrivelse af Grønnedal i forbindelse med prækvalifikationen) Information om Grønnedal (til brug for nærmere beskrivelse af Grønnedal i forbindelse med prækvalifikationen) Placering af Grønnedal Den tidligere flådestation Grønnedal er under afvikling, og i september

Læs mere

ARKTISK KOMMANDO. Logistisk støtte til eksterne aktører

ARKTISK KOMMANDO. Logistisk støtte til eksterne aktører ARKTISK KOMMANDO Logistisk støtte til eksterne aktører ARKTISK KOMMANDO Anmodning om støtte forekommer normalt i følgende tre kategorier: Forskning Privat, sport, erhverv Krydstogt AKO støtter i videst

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del Bilag 24 Offentligt. Grønnedals Fremtid

Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del Bilag 24 Offentligt. Grønnedals Fremtid Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del Bilag 24 Offentligt Grønnedals Fremtid Foto: Præsentation: Jan Bøgsted Kjeld Wessel Wetlesen Kjeld Wetlesen Født 1944 i København Pensionist, der bor i Chiang Mai

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

1 uge med hiking på is og kajak i Sydgrønland

1 uge med hiking på is og kajak i Sydgrønland 1 uge med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

Med postadresse på Nordpolen

Med postadresse på Nordpolen Side 1 af 6 Newton 07.09.2014 kl. 03:00 Med postadresse på Nordpolen AF Lars From To forskere fra Norge er netop blevet sat af på en isflage ikke langt fra Nordpolen. Til næste forår får de om alt går

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Jacob Petersen Atlantsammenslutningen, Svanemøllens Kaserne, den 15. november 2012 Hvem er jeg? Jacob Petersen Cand. scient. pol. Speciale om Kongeriget

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse om overenskomst af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland

Bekendtgørelse om overenskomst af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland Bekendtgørelse om overenskomst af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland Bekendtgørelse om den i København den 27. april 1951 undertegnede overenskomst i henhold til Den nordatlantiske Traktat mellem

Læs mere

Skiekspedition på indlandsisen

Skiekspedition på indlandsisen Skiekspedition på indlandsisen Indhold... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og bygden Qassiarsuk... 5 Dag 2. Qaleralik-fjorden...

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Grønland - mødet ved kanten af indlandsisen

Grønland - mødet ved kanten af indlandsisen CWT MEETINGS & EVENTS Grønland - mødet ved kanten af indlandsisen Verden er fuld af skønne hoteller og restauranter med fine Michelin-stjerner og hippe kokke, der forkæler deltagerne under konferencen

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

10 mål for et sikkert Arktis. Forsvarspolitisk udspil fra Inuit Ataqatigiit i Folketinget frem til 2019 INUIT ATAQATIGIIT

10 mål for et sikkert Arktis. Forsvarspolitisk udspil fra Inuit Ataqatigiit i Folketinget frem til 2019 INUIT ATAQATIGIIT 10 mål for et sikkert Arktis Forsvarspolitisk udspil fra Inuit Ataqatigiit i Folketinget frem til 2019 INUIT ATAQATIGIIT 10 mål for et sikkert Arktis Forsvarspolitisk udspil fra Inuit Ataqatigiit i Folketinget

Læs mere

Danmark og den kolde krig

Danmark og den kolde krig Historiefaget.dk: Danmark og den kolde krig Danmark og den kolde krig Efter 2. verdenskrig blev Europa delt i øst og vest. En væsentlig del af opdelingen skete på grund af supermagterne USA og Sovjetunionen.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets fraflytning af Grønnedal. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets fraflytning af Grønnedal. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets fraflytning af Grønnedal Februar 2014 BERETNING OM FORSVARETS FRAFLYTNING AF GRØNNEDAL Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning...

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Grønlands Forsoningskommission Af Jens Heinrich, projektforsker, Forsoningskommissionen November 2015

Grønlands Forsoningskommission Af Jens Heinrich, projektforsker, Forsoningskommissionen November 2015 1 Grønlands Forsoningskommission Af Jens Heinrich, projektforsker, Forsoningskommissionen November 2015 Grønlands Forsoningskommission blev nedsat i 2014 under Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre). Kommissoriet

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Grønland i årstal f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland.

Grønland i årstal f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. Grønland i årstal 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. 2100 f.v.t. Saqqaq-kulturen. Folket der indvandrer fra vest

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

EM2008/76: Svar på ordførerindlæg

EM2008/76: Svar på ordførerindlæg NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer Landstingets medlemmer /Her

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Sundhedsberedskabet i Grønland

Sundhedsberedskabet i Grønland Sundhedsberedskabet i Grønland ved afdelingschef, Direktoratet for Sundhed Disposition 1) Lidt fakta om Grønland. 2) Beredskabskommissionen 3) Sundhedsberedskabet. 4) Centrale katastrofeledelse. 5) SAR

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads Introduktion På opfordring og i samarbejde med Albatros Travel arrangerer IPA Vordingborg igen i 2012 oplevelses/kultur/- naturrejse til Grønland. Turen er for IPA medlemmer med familie og evt. bekendte.

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

Sommerens undersøgelser af narhvaler i Østgrønland

Sommerens undersøgelser af narhvaler i Østgrønland Sommerens undersøgelser af narhvaler i Østgrønland En gruppe forskere og teknikkere fra Naturinstituttets afdeling for Pattedyr og Fugle var på togt i Østgrønland i august måned med Professor Dr. Scient.

Læs mere

5 dage med vandring på is

5 dage med vandring på is 5 dage med vandring på is Indhold... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 2. Udsigt over indlandsisen... 6 Dag 3. Gletsjer-kanterne og vandring på

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

Samråd i Grønlandsudvalget den 5. december Det talte ord gælder

Samråd i Grønlandsudvalget den 5. december Det talte ord gælder Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt Samråd i Grønlandsudvalget den 5. december 2014 Det talte ord gælder Jeg er glad for, at vi har mulighed for at drøfte spørgsmålet

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

ARKTISK KOMMANDO ARKTISK KOMMANDO. DTU - Workshop KARL K. KRONSKJOLD AFDELINGSCHEF ARKTISK KOMMANDO

ARKTISK KOMMANDO ARKTISK KOMMANDO. DTU - Workshop KARL K. KRONSKJOLD AFDELINGSCHEF ARKTISK KOMMANDO DTU - Workshop KARL K. KRONSKJOLD AFDELINGSCHEF 29. Oktober 2015 DOMICIL I NUUK OPGAVER Det militære forsvar af Grønland og Færøerne Overvågning og suverænitetshævdelse Andre opgaver Eftersøgnings- og

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

En 1.799 meter bane giver kun mulighed for beflyvning af Grønland med mindre jetfly såsom B 737-600/700 og Airbus 319.

En 1.799 meter bane giver kun mulighed for beflyvning af Grønland med mindre jetfly såsom B 737-600/700 og Airbus 319. NOTAT Job Notat om flytyper og banekrav Notat nr. 02 Date 25/08/2015 From To Checked by Frantz Buch Knudsen Tina Jensen ABK 1. Indledning Nærværende notatet beskriver hvilke flytyper, der kan beflyve forlængede

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på.

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. Dengang der var isvintre til.. Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. I vinteren 1962/1963 var der rigtig isvinter endda en af de mere længerevarende.

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Kystområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 35 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

2. Jagtbetjentene er blevet lovet at ordningen med jagtbetjentene ikke vil blive ændret, hvorfor bliver det ikke fulgt?

2. Jagtbetjentene er blevet lovet at ordningen med jagtbetjentene ikke vil blive ændret, hvorfor bliver det ikke fulgt? Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Attasut Inatsisartut /Her Svar på 37spørgsmål

Læs mere

Belært af erfaringerne

Belært af erfaringerne Flemming Lund på vej op ad en gletcher med oppakningen bag sig i pulk. 2.400 kilometer uden en vabel Flemming Lund fra Rungsted er netop vendt hjem efter fem uger på den grønlandske indlandsis, som han

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

NYHEDSBREV FRA THULE. Nr. 3 2005

NYHEDSBREV FRA THULE. Nr. 3 2005 Det er blevet maj måned og i Danmark er de fleste vel ved at indstille sig på at sommeren snart begynder. På Thule blev det forår i går og i løbet af en enkelt dag blev hele basen forvandlet fra hvidt

Læs mere

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Kort over Vandel by tegnet af den tyske ingeniør G.B.Z. Rothe den 21. marts 1944. Tre måneder før de sidste indbyggere forlod

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Christian A. Nygaard Permagreen Grønland A/S - Sisimiut 30. juli 20. december 2012 Motivation Da jeg på 4. semester begyndte min søgning efter en praktikplads, var jeg

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

Moskusoksejagt på Grønland

Moskusoksejagt på Grønland Moskusoksejagt på Grønland Få steder i verden oplever man så uberørt natur, så enorme mennesketomme vidder og så kold og klar luft som på en vinterjagt helt inde ved indlandsisen. Og så kan det opleves

Læs mere

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Af Ove Fuglsang Jensen Når man nu som brevduemand har haft adskillige weekender med mere eller mindre regn, kan man stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor?

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

2 uger med vandring Indhold

2 uger med vandring Indhold Indhold... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Lejren i Qaleralik.... 5 Dag 2. Udsigt over indlandsisen... 6 Dag 3. Gletsjer-kanterne og vandring

Læs mere

www.fortidsmindeguide.dk Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj

www.fortidsmindeguide.dk Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj Sorring Loddenhøj, 147 meter over havet. Her set fra nordøst. Lige ved siden af den store telemast nordøst for Sorring, ligger gravhøjen Sorring Loddenhøj.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

UDKAST. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq

UDKAST. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq UDKAST Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 6, 7, stk. 2, 9, stk. 1, og 12 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10.

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND

FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Pressemøde 24. marts 2015 KOALITIONSAFTALEN Der

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog Politi, retsvæsen og forsvaret 1. Politiet Politiet Grønland er en selvstændig politikreds i rigsfællesskabet. Politikredsen er organisatorisk placeret under Justitsministeriet. Politikredsen

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Forsvaret. Forsvaret. GrønlandsKommando

Forsvaret. Forsvaret. GrønlandsKommando Forsvaret Forsvaret GrønlandsKommando Kommando Grønlands Grønlands Kommando Indholdsfortegnelse 3 Grønlands Kommando 3 Opgaver 4 Hovedkvarter (Grønnedal) 4 Området 4 Forbindelsesofficeren Thule Air Base

Læs mere

Placering af Arktisk Militærkommando i Narsarsuaq

Placering af Arktisk Militærkommando i Narsarsuaq Placering af Arktisk Militærkommando i Narsarsuaq Arktisk Militærkommando i Narsarsuaq Grønlands Kommando står i de kommende år overfor en større forandring, resulterende i oprettelse af Arktisk Militærkommando

Læs mere

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- Kampen mod autoriteterne (arbejdstitel) Hugo Elmer - Juli 2009 ----------------------------------------------------- Indlæg på NGO-Konferencen (Tittel ANWFZ konference) i København d. 10 & 11. august 2009.

Læs mere

Mikkel Gundersen Esben Milling

Mikkel Gundersen Esben Milling Mikkel Gundersen Esben Milling Grundregel nr. 1 En GPS kan og må ikke erstatte navigation med kort og kompas! Kurset Basal brug af GPS Hvad er en GPS og hvordan virker systemet Navigation og positionsformater,

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Kangerlussuaq Baseret på 9 deltagere

Inspiration Rejsemål: Kangerlussuaq Baseret på 9 deltagere Inspiration Rejsemål: Kangerlussuaq Baseret på 9 deltagere Kangerlussuaq (da. Søndre Strømfjord) er en by i Vestgrønland beliggende ved enden af fjorden af samme navn. Kangerlussuaq er Grønlands største

Læs mere

Diverse vedr. arktisk forskningsinfrastruktur ved Københavns Universitet og arktiske feltaktiviteter i 2016-17

Diverse vedr. arktisk forskningsinfrastruktur ved Københavns Universitet og arktiske feltaktiviteter i 2016-17 Diverse vedr. arktisk forskningsinfrastruktur ved Københavns Universitet og arktiske feltaktiviteter i 2016-17 Morten Rasch Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Københavns Universitet Workshop

Læs mere

NB: På næste side kan I se, hvilken rækkefølge jeres hold skal finde posterne i.

NB: På næste side kan I se, hvilken rækkefølge jeres hold skal finde posterne i. I ER HOLD NR: (oplyses af arrangøren) Turen er på ca. 2,5 km og indeholder 8 poster. Inden I tager af sted på skattejagten, skal I sikre, at I har modtaget en SMS (til skattejagt 22!!) med link til turen.

Læs mere

Militære institutioner og anlæg på Færøerne under Den Kolde Krig

Militære institutioner og anlæg på Færøerne under Den Kolde Krig Militære institutioner og anlæg på Færøerne under Den Kolde Krig De vigtigste militære anlæg på Færøerne blev anlagt i perioden fra slutningen af 1950 erne til begyndelsen af 1960 erne, dvs. de år, hvor

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Doris Jakobsen stiller nye spørgsmål til Camp Century

Doris Jakobsen stiller nye spørgsmål til Camp Century TUSAGASSIUTINUT NALUNAARUT PRESSEMEDDELELSE 14. januar 2014 Doris Jakobsen stiller nye spørgsmål til Camp Century Som en reaktion på det intetsigende svar, som Udenrigsministeren i sidste uge fremsendte

Læs mere

Narsaq maj 2011. Narsaq i billeder. Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord

Narsaq maj 2011. Narsaq i billeder. Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord Narsaq i billeder Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord Vi tager fra Kastrup tirsdag 3. maj kl. 9.00 mod Narsaq med mellemlanding i Sønder Strømfjord og Narsarsuaq. Kl. 17 lokal tid er vi indkvarteret

Læs mere

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014.

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Af Georg Zilmer For 4. gang havde Fjordagers cykelafdeling arrangeret en tur til Tyskland, hvor vi skulle deltage i "Saar-Pfalz Ekstrem Marathon".

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

Informationsfolder GENSYN MED GRØNNEDAL. i perioden august 2016

Informationsfolder GENSYN MED GRØNNEDAL. i perioden august 2016 GENSYN MED GRØNNEDAL i perioden 7. 18. august 2016 Informationsfolder Læs om: Deltagere Rejse/tider Indkvartering Ture/turforslag Praktiske oplysninger 1. Deltagere Navn I Grønnedal Kjeld Wessel Wetlesen

Læs mere