Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. december / Per Øster Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise Etape 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Entreprise , totalentreprise Rettelsesblad nr. 1 til de bydende Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: Følgende supplerende materiale er lagt på udbudssiden: Bilag til SAB Styring og samarbejde: Kvalitetsledelseskrav til entreprenøren totalentreprise Afgrænsende undersøgelse af konstateret kulbrinteforurening, Ejlskov, december Følgende reviderede materiale er lagt på udbudssiden: Digitale projekttegninger eg _ dgn og l1_0410_1014_ dgn Revideret tegningsliste, Reviderede tegninger til og i henhold til den reviderede tegningsliste Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT): Side 3, punkt 2 Orientering. Næstsidste afsnit. I listen over entrepriser, som er beliggende i totalentreprisens nærhed, tilføjes: HN-2 Broarbejder M4: Bro UF af Frederikssundmotorvejen. HN13 Broarbejder M9: Bro UF af Motorring 4. VIW13 Broarbejder M11: Bro UF af Roskildevej øst, bro UF af Roskildevej vest, bro UF af Motorring 4, bro UF af Klovtoftegrenen. Side 3, punkt 2 Orientering. Sidste sætning: Udlægning af slidlag på nordgående rampe fra M4 til M12 (slutter ved M4 km 5/0735 som er entreprisegrænse for ) rettes til Udlægning af slidlag på nordgående rampe fra M4 til M12 (slutter ved st som er entreprisegrænse for ). Thomas Helsteds Vej Skanderborg EAN Postboks 529 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 8 Side 7, punkt 3 Bestemmelser om udbud og tilbud. 5. afsnit, 1. sætning: Der afholdes orienteringsmøde den 15. december 2011 kl. 13 hos Vejdirektoratet, Gladsaxe Ringvej 51, 2730 Herlev. rettes til Der afholdes orienteringsmøde den 15. december 2011 kl. 14 hos Vejdirektoratet, Gladsaxe Ringvej 51, 2730 Herlev. Særlige betingelser (SB): Side 9, ad 2 stk. 2: Under pkt. l Forureningsrapporter med tilhørende bilag tilføjes: Afgrænsende undersøgelse af konstateret kulbrinteforurening, Ejlskov, december Side 15, ad 13 stk. 1: Hele teksten i ad 13 stk. 1 udgår og erstattes af: Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. Afgifter i forbindelse med entreprisens gennemførelse betales således: Følgende afholdes af entreprenøren: Losseplads-, miljø- og deponeringsafgifter samt andre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv. Følgende betales af bygherren: Afgifter i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord til et af bygherren godkendt deponi. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): SAB Projektering Side 23, punkt 2.1 Projektering. Efter 1. afsnit tilføjes følgende tekst: Projekt skal dække projektering af anlæg, der medfører en udbygning af Motorring 4 (M4), så: Der er 3 spor og et forstærket nødspor i hver retning mellem motorvejskryds Taastrup og rampetilslutninger ved Frederikssundsmotorvejen (M12) Der er 4 spor og et forstærket nødspor på strækningen st i v.h.s. og på strækningen st i v.v.s. Der er nødspor eller højresvingsspor på frakørselsramper i tilslutningsanlæg Albertslund N Der er nyt afvandingsanlæg med kantopsamling, ledninger og beplantede bassiner på ovennævnte strækninger. Der er nyt slidlag og afmærkning st Der er nyt slidlag og afmærkning på forbindelsesrampen i SØ rampekvadrant ved Frederikssundmotorvejen st Der er nyt slidlag og afmærkning på ramper og rampekryds i tilslutningsanlæg Albertslund N Vandløbet Rogrøften er frilagt Eksisterende ABS-slidlag er erstattet af et mindst 50 mm tykt ABB-lag med samme topkote ved eksisterende køresporsgrænse ved nødspor. Bro og for UF af gangsti er sideudvidet og omisoleret. Bro og for UF af gangsti er sideudvidet og omisoleret.

3 3 af 8 Bro 26.00og for underføring af gangsti er med ny kantbjælke og autoværn samt omisoleret. Delstrækninger af kommuneveje Østbakkevej - Ballerupvej og Rovej er forlagt. Delstrækning af kommunevej Ledøjevej- Vestskovvej henover M4 er med nye signalregulerede kryds i tilslutningsanlæg Albertslund N. Der er nye beplantede volde af overskudsjord fra entreprisen langs motorvejen st i v.h.s. og st i v.v.s. Der er nyt autoværn, jf. afsnit 5.5 Der er ny vejafmærkning, jf. afsnit 5.6 Der er nyt vildthegn, jf. afsnit 5.7 Der er kabelføringsveje for trafikledelse, jf. afsnit 5.7 Arealer, der kan etableres nye anlæg i eller er til rådighed for udførelsesaktiviteter er vist på tegning nr til Side 23, punkt 2.1 Projektering. 3. afsnit: Skæringsdato for gældende vejregler er kontraktdatoen. rettes til Skæringsdato for gældende vejregler er licitationsdatoen. Side 25, punkt 4.1 Teknisk dokumentation. Sidste afsnit: De tre sidste emner i listen med relevante dokumenter på ProjektWEB en (Aftalesedler, Projektøkonomi og Entrepriseregnskab med specifikation af mer-/mindreforbrug) slettes. Side 28, punkt 5.4 Belægninger Næstsidste afsnit: Nødspor på udvidelsesstrækningen, ekskl. ramper, skal være med kantopsamling rettes til Nødspor på udvidelsesstrækningen, ekskl. tilkørselsramper, skal være med kantopsamling ved etablering af en 0,1 m bred og 0,05 m høj asfaltkile. Side 29, punkt 5.6 Vejafmærkning. 1. afsnit: Det andet emne i listen over, hvad der skal udarbejdes detailprojekt for: Færdsels- og vejvisningstavler på M4 st rettes til Færdsels- og vejvisningstavler på M4 st Side 30, punkt 5.6 Vejafmærkning. 4. sidste afsnit: De to sidste emner i listen med relevante vejledninger, der kan udleveres ved projektopstart (Udbudsmateriale samt Vejregler og AAB er) slettes. Side 30, punkt 5.7 Diverse udstyr. 3. afsnit: Vildthegnet placeres i vejskel. Dvs. på toppen af de nyetablerede støjvolde og på øvrige strækninger bibeholdes den nuværende placering rettes til Vildthegnet placeres i vejskel, bortset fra langs de nyetablerede støjvolde, hvor hegnet placeres på toppen af voldene. Side 31, punkt 6 Afvandingsprojekt. 2. afsnit: Udvidelsen af tilkørselsramperne ved Ledøjevej / Vestskovvej afvandes som direkte overfladeafvanding til det omgivende terræn svarende til det nuværende afvandingssystem rettes til

4 4 af 8 Der etableres kantopsamling på motorvejens frakørselsramper ved Ledøjevej / Vestskovvej, og vejvandet opsamles i motorvejens afvandingssystem. Motorvejens tilkørselsramper afvandes til det omgivende terræn svarende til det nuværende afvandingssystem. Side 31, punkt 6 Afvandingsprojekt. 4. afsnit, 6. punkt på listen over, hvilke afvandingsarbejder, der skal detailprojekteres: strømpeforing af eksisterende afvandingsledning, der afleder vand fra Risbystien og Risby Mosevej til St. Vejleå rettes til etablering af faskine ved stiunderføringen Risby Mosevej etablering af pumpestation ved stiunderføringen Risbystien, så vejvandet herfra kan udledes til motorvejens fremtidige afvandingssystem Side 32, punkt 6 Afvandingsprojekt. 2. afsnit: Der foreligger et skitseafvandingsprojekt. Projektet kan kun benyttes som vejledende, idet afvandingen af de to stiunderføringer Risby Mosevej, motorvejens st , og Risbystien, motorvejens st , er medtaget i motorvejens afvanding i skitseprojektet. Det er efterfølgende aftalt med Albertslund Forsyning, at de to stiunderføringer fremtidigt skal afvandes via motorvejens eksisterende afvandingsledninger, der strømpefores til en mindre dimension. Den eksisterende afvandingsledning føres i dag fra brønd nr. K85 til K82 under motorvejen og udledes i dag til regnvandsbassin i motorvejens venstre side st Ledningen skal fremtidigt via underboring føres til motorvejens højre side, dvs. ledningen får hældning fra vest mod øst, hvilket er modsat i dag. Ledningen skal have udløb til et fremtidigt bassin, der etableres af Albertslund Forsyning, og ledningen skal overdrages til Albertslund Forsyning. Da afvandingen af de to stier ikke skal medtages i den fremtidige motorvejsafvanding, skal motorvejens afvandingsledninger ikke nedgraves i så stor dybde, som skitseprojektet angiver. rettes til Der foreligger et skitseafvandingsprojekt. Projektet kan kun benyttes som vejledende, idet afvandingen af de to stiunderføringer Risby Mosevej, motorvejens st , og Risbystien, motorvejens st , er medtaget i motorvejens afvanding i skitseprojektet. Det er aftalt med Albertslund Forsyning, at vejvandet fra stiunderføringen Risby Mosevej fremtidigt afvandes til en faskine, der etableres langs med stien eller eventuelt under stien. Det er desuden aftalt, at vejvandet fra stiunderføringen Risbystien fremtidigt skal pumpes op til motorvejens fremtidige afvandingsledninger vha. pumpestation. Faskinen og pumpestationen skal efterfølgende overdrages til Albertslund Forsyning. Etablering af faskine og pumpe ved de to stiunderføringer betyder, at motorvejens fremtidige afvandingsledninger ikke skal nedgraves i så stor dybde, som skitseprojektet angiver. Side 33, nederst Nye punkter 6.3 og 6.4 tilføjes: 6.3 Dimensionering af pumpestation. Ved Risbystien skal dimensioneres en pumpestation, der kan hæve vejvandet fra stien, op i motorvejens afvandingssystem. Det allerede etablerede afvandingssystem i stien tilsluttes pumpen. Som dokumentation for pumpestationen afleveres tegninger mv. samt risikovurdering for det etablerede anlæg.

5 5 af 8 For alle leverede maskin- og el-komponenter, skal der inden aflevering af pumpestationen leveres komplet drifts- og vedligeholdelsesmanual inkl. EU-erklæring på de samlede installationer på dansk i 3 eksemplarer til bygherren. Alle komponenter skal være CEmærkede. 6.4 Dimensionering af faskine. Ved Risby Mosevej skal dimensioneres en faskine, der har kapacitet til at tørholde stien. Det allerede etablerede afvandingssystem i stien tilsluttes faskinen. Side 36, punkt 7.3 Krav til projekteringen. Sidste afsnit: Der henvises til de krav, der er anført i AAB og SAB. Det påhviler totalentreprenøren at udarbejde supplerende SAB er og en generalnote, hvor krav til materialer, dæklag, maling af stål etc. er anført. Generalnoten skal godkendes af bygherren slettes. Side 36, punkt Detailprojekt, grundlag. Sidste sætning: Hvis Vejdirektoratet har væsentlige indvendinger mod projektet med hensyn til sikkerhed, æstetik eller vedligeholdelse, ydes der ingen tidsfristforlængelse for den tid, det tager at rette projektet op og få det accepteret slettes. Side 37, punkt Detailprojekt, resultat. Næstsidste afsnit: Alt projektmateriale skal have været gennemgået af Vejdirektoratet, inden arbejderne påbegyndes rettes til Alt projektmateriale skal have været fremsendt til Vejdirektoratet, inden arbejderne påbegyndes. Side 37, punkt Detailprojekt, resultat. Sidste afsnit: Projektopfølgning, der skal være indeholdt i tilbuddet, omfatter efterfølgende projektering eller ændringer mv., som bliver nødvendige for udførelsen rettes til Efterfølgende projektering eller ændringer som bliver nødvendige for udførelsen skal være indeholdt i tilbuddet. SAB Styring og samarbejde Side 42, øverst Bilag til SAB Styring og samarbejde: Kvalitetsledelseskrav til entreprenøren totalentreprise findes på vd.dk under Udbud rettes til Bilag til SAB Styring og samarbejde: Kvalitetsledelseskrav til entreprenøren totalentreprise. Appendix findes på vd.dk under Udbud. Side 50, punkt Arbejder ved eller på veje, Alment Efter 2. afsnit tilføjes: Planlægning og udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger skal koordineres med entrepriserne, som ligger i denne entreprises nærhed. Det drejer sig om entrepriserne: Jord-, bro- og belægningsarbejde Motorvejskryds Ballerup HN-2 Broarbejder M4: Bro UF af Frederikssundmotorvejen. HN13 Broarbejder M9: Bro UF af Motorring 4. SAB Afvanding Side 79, punkt 1.1 Omfang.

6 6 af 8 1. afsnit, sidste emne i listen over afvandingsarbejder: strømpeforing af vejafvandingsledning, der efterfølgende overdrages til kommunen rettes til etablering af faskine ved stiunderføringen Risby Mosevej og etablering af pumpestation ved stiunderføringen Risbystien. Faskine og pumpestation overdrages efterfølgende til kommunen. Side 79, punkt 1.1 Omfang. Næstsidste afsnit: Albertslund Forsyning skal inddrages vedr. omlægning af Forsyningens eksisterende regnvandsledning, der er underført motorvejen ca. st , samt vedr. strømpeforing og omlægning af vejafvandingsledningen, der afvander stiunderføringerne Risby Mosevej og Risbystien rettes til Albertslund Forsyning skal inddrages vedr. omlægning af Forsyningens eksisterende regnvandsledning, der er underført motorvejen ca. st SAB Varmblandet asfalt Side 94, punkt 1.1 Entreprenørens ydelser. 3. afsnit: Levering og udlægning af slidlag på ramper, herunder nordgående rampe fra M4 til M12 (slutter ved M4 km 5/0735 (st ), som er entreprisegrænse for entreprise ) rettes til Levering og udlægning af slidlag på ramper, herunder nordgående rampe fra M4 til M12 (slutter ved M4 st , som er entreprisegrænse for entreprise ). SAB Kabelforberedende arbejder Side 112, punkt 1.1 Entreprenørens ydelser 1. afsnit. I listen over kabelforberedende arbejder tilføjes: Kabelrør Ø110 Ved tilslutningsanlæg 4 (Albertslund N) skal etableres føringsveje til detektorer i kabelrør Ø45 Side 112, punkt 2.2 Kabelrør Overskriften rettes til: Kabelrør Ø110 Side 112, punkt 2.3 Kabelrør Overskriften rettes til: Kabelrør Ø45 Side 113, punkt 2.6 Vejskabe 1. afsnit: Ved vejskabe for detektorer (TRIM - tegningsnr. H4-2,3-28 og H4-0,1-28) skal udføres forberedende arbejder til etablering af nye vejskabe. rettes til Ved vejskabe for detektorer (tegning nr ) skal udføres forberedende arbejder til etablering af nye vejskabe. SAB Betonbroer, Brobelægninger Side 136, punkt 1.1 Alment 1. afsnit den angivne belægningsopbygning: 20 mm åben asfaltbeton (drænlag) ÅAB 8 B70/100 GAB profileringslag, variabel tykkelse 40 mm asfaltbeton til beskyttelses- og bærelag ABM B40/60 type c 30 mm skærvemastiks til slidlag SMA 8B B40/60 25 mm støjreducerende slidlag SRS rettes til: 20 mm åben asfaltbeton (drænlag) ÅAB 8 B70/100

7 7 af 8 GAB profileringslag, variabel tykkelse 45 mm asfaltbeton til beskyttelses- og bærelag ABM B40/60 type c 25 mm skærvemastiks til slidlag SMA 8B B40/60 25 mm støjreducerende slidlag SRS af typen SMA Side 136, punkt 2.2 Varmblandede asfaltmaterialer (generelle krav) I starten af afsnittet tilføjes: Da projektet foreskriver udlægning af SMA 8B i mindre tykkelse end den anførte minimumsmængde, skal det præciseres, at følgende krav til komprimering af SMA 8B er gældende for nærværende entreprise: Belægningstype SMA 8B På flade I samling Indbygget hulrumsprocent Middeltal x 5,0 6,0 (V L ) 1) Komprimeringsgrad (K) Tolerance x +txs: n 6,0 7,0 Middeltal 98,0 % 97,0 % Tolerance 97,0 % 96,0 % x -txs: n 1) Volumetriske forhold beregnes ved anvendelse af densiteterne for bitumen og stenmaterialer samt disses indbyrdes masseforhold Side 138, punkt 4.3 Kontrol af brobelægninger Hele teksten i punkt 4.3 udgår og erstattes af: Entreprenøren skal inden belægningsarbejdet påbegyndes fremsætte forslag til principiel placering af langsgående samlinger og borekerner på broerne. I henhold til AAB, Brobelægninger skal entreprenøren i forbindelse med kontrolarbejdet, for hver påbegyndt 100 t - for ÅAB dog pr. 40 t inden for 1 døgn - udtage en repræsentativ prøve, der deles i 4 prøver, hver på mindst 8 kg. Heraf sendes senest 10 arbejdsdage efter udlægning den ene prøve med tilhørende asfaltspecifikation direkte til Vejteknisk Institut, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene, mærket efter reglerne i AAB samt angivelse af bro nr., entreprise nr. samt navn og ansættelsessted for bygherretilsynet. Den 2. prøve analyseres af entreprenøren som anført i skemaet angivet i AAB afsnit Den 3. og 4. prøve opbevares til efter belægningens aflevering. Side 139, punkt 9.3 Udførelse 2. afsnit: Der skal tilstræbes så stor fyldning i dybden af fugespalten som muligt. Fugen afrettes plan slettes. Tegninger: Tegningsliste, dateret i tegningsbilag TGN pdf udgår og erstattes af revideret tegningsliste dateret Følgende tegninger i tegningsbilag TGN pdf udgår og erstattes af reviderede tegninger i henhold til revideret tegningsliste dateret : , Foreløbig

8 8 af , Foreløbig , Foreløbig , Foreløbig , Foreløbig , Foreløbig , Den digitale tegning eg dgn, som indgår i filen TGN Digitale tegninger zip udgår og erstattes af eg _ dgn. Den digitale tegning l1_0410_1014.dgn, som indgår i filen TGN Digitale tegninger zip udgår og erstattes af l1_0410_1014_ dgn. Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål: I udbudsmaterialet under Tegningsbilag (TGN), Kortgrundlag 1 (og 2) zip ligger en række.gkt og.hjd filer. Kan I oplyse hvilket program, der kan læse disse filer? Svar: Det er Microstation filer, som kan læses af CAD programmerne Microstation og Autocad. Hvis man vil åbne filerne ved at dobbeltklikke, skal man ændre filernes endelser til.dgn Man kan åbne filerne uden at ændre noget ved at gå i File\Open osv. i CAD programmet. Med venlig hilsen Per Øster ingeniør

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1210.26 Jord, afvanding og belægning Særlige betingelser og beskrivelser København - Frederikssund Motorring 3 - Motorring 4 Anlægsdivisionen - November 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse Indhold

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej

6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER 6751.R01 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej OKTOBER 2010 ORIENTERING 6751.R01 2 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Sensommerpakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Juli 2012 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Udkantspakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Juni 2012 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Fastelavnspakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side ORIENTERING 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24. Vejarbejder. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24. Vejarbejder. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24 Vejarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010 1210.24 SBB-indhold INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING 3 1. ARBEJDETS

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Udskiftning af kantbjælker Bro 205-0-020 November 2011

særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Udskiftning af kantbjælker Bro 205-0-020 November 2011 særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Bro 205-0-020 November 2011 000-0205-0-020.00, SVENDBORGSUNDBROEN Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) November 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83 Leverance af portaldragere Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 INDHOLD 1210.83 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Udbuds- og anlægsforskrifter. Tilsynshåndbog for asfaltarbejder

Udbuds- og anlægsforskrifter. Tilsynshåndbog for asfaltarbejder Udbuds- og anlægsforskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder Marts 2004 Erstatter November 1996 Kvalitetssystem for tilsyn og entreprenørkontrolaktiviteter for asfaltarbejder Varmblandet asfalt Pulverasfalt

Læs mere

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 SIDE 2 af 61 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. Arbejdsplads...4 1.1 Situationen ved arbejdets start og under

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB)

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) EJENDOMSSELSKABET X APS Grøftevej 4, Grøfte 4180 Sorø Tlf. 58 54 31 05 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) BYGGEMODNING AF JONSGÅRDEN Ingeniør: Dines Jørgensen & Co. A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Læs mere

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Udbudsmateriale Forfatter Gruppe Semester Periode Samarbejdspartner Afdeling Hovedvejleder Faglig vejleder Maria Larsen B7D-5-E13 7. Semester

Læs mere