Beskrivelse af jobområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 9 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice udføres overvågnings-, kontrol- og serviceopgaver i privat og offentligt regi. Det er ikke politimæssige opgaver, der udføres. Ydelserne inden for vagtservice er at: overvåge og forebygge, at menneskers liv eller velfærd ikke trues overvåge og beskytte kundernes virksomheder mod ulovlig indtrængen overvåge og beskytte værdier observere og forebygge brand, tyveri, hærværk og energispild i og omkring bygninger rapportere om hændelser og observationer til rette instans vejlede og servicere kunder, publikum, gæster m.fl. forebygge skader og servicere vagtvirksomhedernes kunder. Der er for den private del af branchen et lovkrav om uddannelse. Den 1. januar 1987 trådte Lov om Vagtvirksomhed i kraft. I bekendtgørelse nr. 963 af 23. december 1986 om vagtvirksomhed, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 611 af 22. juni 2000, står der følgende: 9. Den, der udfører vagtvirksomhed, skal have gennemført det grundkursus for vagtfunktionærer (grundlæggende vagt), der afholdes i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser. Den offentlige del af branchen er kun omfattet af dette lovkrav, hvis der udøves vagtservice for tredje part. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet Vagtbranchen er sammensat af nogle få store private vagtselskaber og mange små og mellem-store vagtselskaber. Derudover er der en del offentlige arbejdspladser i kommunale-, regions- og statslige bygninger. Vagtbranchen er i vækst i Danmark og i hele Europa. Vagtservice udføres på forskellige lokaliteter fx fabrikker, kontorbygninger, skoler, institutioner, havneområder, lufthavne, museer, rådhuse, ministerier, biblioteker, banegårde, butikscentre, festivalpladser og idrætspladser m.v. I den private del af branchen udføres arbejdet overvejende på eksterne adresser. I den offentlige del af branchen fortrinsvis på interne adresser.

2 Side 2 af 9 Arbejdet foregår året rundt hele døgnet. Arbejdet kan være både fysisk og psykisk belastende pga. skiftende arbejdstider og risikoen for faretruende hændelser fx ved indbrud eller brand. Det forventes, at medarbejderen griber ind ved forskellige faretruende situationer. På arbejdspladserne inden for jobområdet udføres følgende arbejdsfunktioner: Ronderende vagt Alarmpatrulje Stationærvagt Servicevagt Festvagt Værditransport Butikskontrol Socialvagt Receptionsvagt Transportopgaver Kontrolcentral opgaver Personbeskyttelse Opsætning af it-udstyr Ledelses- og administrative opgaver Inden for jobområdet kan den enkelte medarbejder udføre arbejdet i forskellige kombinationer afhængig af bygnings- og pladstyper samt kundeønsker. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet Der beskæftiges primært mænd, hvor en del har en anden uddannelsesbaggrund. Rekrutteringsgrundlaget er såvel personer med en håndværksmæssig baggrund som personer uden en egentlig uddannelsesmæssig baggrund. Der er i den private del af branchen en stor personaleomsætning. Der er behov for rekruttering af medarbejdere også med en anden etnisk baggrund. Der er oprettet en erhvervsuddannelse til Sikkerhedsvagt. Det er forholdsvis få, der har gennemført uddannelsen. Der er ca beskæftigede i vagtbranchen, ca. 900 offentligt ansatte og ca ansatte i privat regi. Antallet af uniformerede sikkerhedsvagter med kontrol- og servicefunktioner er stigende. Sikkerhedsvagter skal optræde med myndighed og autoritet samtidig med, at de ikke må virke provokerende. Sikkerhedsvagter/rådhusbetjente arbejder inden for rammerne af komplekse lovsæt og regler, hvorfor det er meget afgørende, at de i konfliktsituationer agerer professionelt. Jobbet som sikkerhedsvagt er meget selvstændigt og kræver, at man kan læse samt kan udtrykke sig både skriftligt og mundtligt i form af afrapportering til den virksomhed, man er ansat i, til kunden eller politiet. Nogle sikkerhedsvagter har desuden ledelses og/eller administrative funktioner.

3 Side 3 af 9 Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet Sikkerhedsvagter arbejder ofte alene eller i teams. Arbejdet foregår hele døgnet året rundt. De fleste opgaver udføres efter en instruks, som er udarbejdet på baggrund af den tjenesteydelse, kunden har købt. Arbejdet udføres altid under hensyntagen til gældende lovgivning. Vagtservice udføres forskellige steder både stationært og mobilt, som forudsætter anvendelse af køretøjer. Nogle vagter har også en hund med i udførelsen af arbejdet. En sikkerhedsvagt kommunikerer på flere forskellige måder og har kontakt til mange forskellige personer fx kontrolcentralen, kunder, publikum, politi og alarmcentralen.

4 Side 4 af 9 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Kommunikation og konflikthåndtering Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Vagten kommunikerer med mange forskellige mennesker. Vagten skal kunne kommunikere mundtligt og skriftligt på et klart og forståeligt niveau. Desuden skal vagten kunne afgive korrekt signalement og skrive en korrekt hændelse efter politiets principper. På nogle arbejdspladser er det nødvendigt med kendskab til fremmedsprog. Vagten kan i sit arbejde få kontakt til personer med en atypisk adfærd, som kan skyldes en anden kulturel baggrund, misbrug eller psykisk sygdom. Det er vigtigt, at vagten kan håndtere konflikter og medvirke til at afværge, nedtrappe og forebygge konflikter. Der arbejdes med meget forskelligt kommunikationsudstyr fx mobiltelefon, radiosystemer, personsøger, satellitbaseret overvågning, elektroniske registreringssystemer og pc er. Derfor er det vigtigt, at en vagt kan anvende dette udstyr korrekt. En vagt skal kunne instruere kunden i brugen af alarmer. Teknologi og arbejdsorganisering Der anvendes forskelligt kommunikationsudstyr fx mobiltelefon, radiosystemer, personsøger, satellitbaseret overvågning, elektroniske registreringssystemer og pc er. Der arbejdes med mange forskellige alarmsystemer, som vagten skal kunne forestå betjeningen og instruktion af. Arbejdet er meget selvstændigt, men ofte med kontakt til fx kontrolcentral, kunder, publikum, politi og alarmcentral. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Vagten skal: Kunne arbejde alene - også om natten. Have en god fysik Være mentalt robust Kunne fremtræde med naturlig autoritet, og troværdighed og have en sund dømmekraft Kunne læse og skrive dansk Have grundlæggende menneske-, samfunds- og kulturforståelse Særlige kvalifikationskrav:

5 Side 5 af 9 Som kvalifikationskrav for udførelsen af vagtjob kræves, at den pågældende er ansat i en af Rigspolitiet autoriseret vagtvirksomhed og godkendt af politiet i den politikreds, hvor vagtvirksomhedens hovedkontor er beliggende. Forud for ansættelsen i en autoriseret vagtvirksomhed skal ansøgere fremvise straffeattest". Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen er udbredt på alle arbejdspladser

6 Side 6 af 9 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Overvågning, bevogtning og kontrol Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Omdrejningspunktet for udførelse af vagtservice er overvågnings-, kontrol- og serviceopgaver på alle typer bygninger oglokaliteter hele døgnet året rundt. Vagtens opgaver er at: overvåge og forebygge, at menneskers liv eller velfærd ikke trues overvåge og beskytte kundernes virksomheder mod ulovlig indtrængen overvåge og beskytte værdier observere og forebygge brand, tyveri, hærværk og energispild i og omkring bygninger rapportere om hændelser og observationer til rette instanser vejlede og servicere kunder, publikum, gæster m.fl. forebygge skader og servicere vagtvirksomhedernes kunder og institutionernes brugere. yde førstehjælp Ved festivaler, koncerter, idræts- og kulturelle arrangementer har vagten ansvar for at aflæse og vurdere publikums adfærd og medvirke til at øge sikkerheden. Vagten kan komme ud for at skulle anvende magt og foretage en civil anholdelse og visitation efter gældende lovgivning. Vagten kan komme ud for at skulle anvende frigørelses- og fastholdelsesteknik i forhold til lovgivningens regler om magtanvendelse. Vagten vil ofte i sit arbejde møde mennesker med en anden kulturel baggrund. Vagten skal være bevidst om sin fremtræden og opførsel og skal kunne udføre en korrekt og kompetent service over for kunder og brugere. Mange vagtopgaver skal udføres fleksibelt i samarbejde med ledere, kollegaer, abonnenter, kunder og myndigheder mfl. Vagten kan komme ud for at skulle instruere en ny kollega. Vagten vil møde mange forskellige alarmsystemer og skal kunne forestå betjening og instruktion af disse. Vagten bevæger sig rundt på lange gangtrækninger på hårde eller ujævne underlag og på trapper og har derfor risiko for overbelastning af ben, knæ og fødder. Der er risiko for skader ved fald. Vagten kan blive udsat for sundhedsskadelige stoffer eller dampe i virksomhederne. Nikkelallergi er forekommende pga. hyppig kontakt med nøgler, dørhåndtag o.l. Vagtens arbejde kan være psykisk og fysisk belastende pga. skiftende arbejdstider, alene- arbejde, natarbejde, tidspres, trusler om vold og direkte voldsrisiko.

7 Side 7 af 9 Teknologi og arbejdsorganisering Der anvendes forskelligt kommunikationsudstyr fx mobiltelefon, radiosystemer, personsøger, satellitbaseret overvågning, elektroniske registreringssystemer og pc er. Der arbejdes med mange forskellige alarmsystemer, som vagten skal kunne forestå betjeningen og instruktion af. Arbejdet er meget selvstændigt, men ofte med kontakt til fx kontrolcentral, kunder, publikum, politi og alarmcentral. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Vagten skal: Kunne arbejde alene - også om natten. Have en god fysik Være mentalt robust Kunne fremtræde med naturlig autoritet, og troværdighed og have en sund dømmekraft Kunne læse og skrive dansk Have grundlæggende menneske-, samfunds- og kulturforståelse Særlige kvalifikationskrav: Som kvalifikationskrav for udførelsen af vagtjob kræves, at den pågældende er ansat i en af Rigspolitiet autoriseret vagtvirksomhed og godkendt af politiet i den politikreds, hvor vagtvirksomhedens hovedkontor er beliggende. Forud for ansættelsen i en autoriseret vagtvirksomhed skal ansøgere fremvise straffeattest". Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen er udbredt på alle arbejdspladser.

8 Side 8 af 9 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Den personlige uddannelses- og jobplan AA 2, og fremefter Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation AJ 8, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job AD 2, til Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, til Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling AD 2, og fremefter Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) AP 3, og fremefter Introduktion til et brancheområde (F/I) AP 40, og fremefter Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) AP 40, og fremefter Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) AP 3, og fremefter Kommunikation og konflikthåndtering for vagter AE 5, og fremefter Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere AE 5, og fremefter Grundlæggende crowd-control AE 2, til Introduktion til førstehjælp på jobbet AP 0, og fremefter Praktik for F/I AP 48, og fremefter Crowd-control, ledelse og praktisk planlægning AE 3, til Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd AD 5, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd AD 5, og fremefter Energirigtig kørsel, kategori B AK 3, og fremefter Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner AK 3, og fremefter Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse AD 3, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion AA 3, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge AF 1, og fremefter Konflikthåndtering for erfarne vagter AE 1, og fremefter Kulturforståelse for vagter AE 1, og fremefter Kundeservice og kommunikation for vagter AE 1, og fremefter Magtanvendelse under konflikter for vagter AE 1, og fremefter Security Awareness for vagter AE 1, og fremefter Håndtering af uheld og ulykker AA 3, og fremefter Sikkerhedsreceptionist AE 2, og fremefter Vagtens opgaver ved store ulykker og katastrofer AE 3, og fremefter Vagtens håndtering af psykisk syge AE 1, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter Gerningsstedsbevaring for vagter AE 1, og fremefter Ajourføring af retsregler og sikring for vagter AE 2, og fremefter Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter AE 1, og fremefter Grundlæggende Vagt AE 20, og fremefter

9 Side 9 af 9 Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Event sikkerhed AE 2, og fremefter Event sikkerhed - planlægning og ledelse AE 3, og fremefter

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2765 Titel: Teltmontage Kort titel: Teltmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet teltmontage indeholder

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2798 Titel: Viden- og forretningsservice Kort titel: videnogforretni Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Personbeskyttelse og -eskorte

Personbeskyttelse og -eskorte Personbeskyttelse og -eskorte Analyse af jobområdet September 2010 Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Vagtprofiler og uddannelsesstrukturer

Vagtprofiler og uddannelsesstrukturer Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Vagtprofiler og uddannelsesstrukturer Analyserapport April 2012 SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade

Læs mere

Nyudvikling af uddannelsen til sikkerhedsvagt

Nyudvikling af uddannelsen til sikkerhedsvagt Nyudvikling af uddannelsen til sikkerhedsvagt Kvalifikationsbehov og ønsker til uddannelse Udarbejdet for Det faglige udvalg for vagt og sikkerhedsservice Birgit Hjermov Kubix Per Bruhn Juli 2004 Kubix

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR arbejdsmiljøhåndbog for v A G T E R ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR VAGTER 2012 indholdsfortegnelse Forord 1 Indledning 2 Sikring af det gode arbejdsmiljø 3 Grundlæggende krav til en virksomhed 3 Samarbejdet om

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service FKB 2279 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wellness og oplevelse Bararbejde og Barista Dørmandsarbejde

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248 TAK TAK TAK TAK TAK Emballering og etikettering af kødprodukter Forædling Maskinbetjening

Læs mere

AFRAPPORTERING AF SEMINAR OM REVISION AF GRUNDLÆGGENDE VAGT

AFRAPPORTERING AF SEMINAR OM REVISION AF GRUNDLÆGGENDE VAGT AFRAPPORTERING AF SEMINAR OM REVISION AF GRUNDLÆGGENDE VAGT Notat August 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk August

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT

LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS... 4 1.1.1 Didaktiske principper

Læs mere

Evaluering af arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt September 2006

Evaluering af arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt September 2006 Evaluering af arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt September 2006 Forfatter: HS Sidst gemt: 10-10-2006 14:06 Sidst udskrevet: 01-11-2006 13:58 Q:\Projekt\0195-06 SUS vagt\rapport\rapport_grundlæggende

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Kursusguide 2013 2014 Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder 2 aarhustech.dk/kurser forord Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Med efteruddannelse kommer

Læs mere

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012 Jobprofiler i ejendomsservice November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Analysens grundlag... 3 2. Tendenser inden for ejendomsservice... 5 3. Hvad er en jobprofil?... 9 3.1 Tværgående variationer

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2697 Titel: Industrielle rørsystemer og anlæg Kort titel: VVS-industri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

AMU-strukturforløb inden for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen

AMU-strukturforløb inden for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet AMU-strukturforløb inden for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Analyserapport November 2012 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Rengøring. Inspiration. til efteruddannelse

Rengøring. Inspiration. til efteruddannelse Rengøring Inspiration til efteruddannelse Februar 2014 Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af alle medarbejdere er en vigtig faktor for en

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Mellem håndværk og service

Mellem håndværk og service Mellem håndværk og service Fremtidige uddannelsesbehov inden for ejendomsservice Udarbejdet for Serviceerhvervenes Uddannelses- Sekretariat Per Bruhn Kubix Ida Bering November 2005 Kubix ApS Nørre Voldgade

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere