Læreruddannelsen i Skive. Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreruddannelsen i Skive. Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning"

Transkript

1 Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning 1

2 Forord Denne folder sætter fokus på de udviklingsmæssige tiltag i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i undervisning ved Læreruddannelsen i Skive. Projektet i sin helhed herunder forskningsdelen kan følges på Tiltagene repræsenterer løbende justeringer og korrektioner på baggrund af konkrete praksiserfaringer i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektets afvikling, de bagved liggende intentionerne ved LU i Skive som de kommer til udtryk i studieordningen og desuden anbefalinger og vejledninger fra den forskningsmæssige tilknytning 1. Praktikleder Henrik L. Nielsen 1 Blandt andet Rasmussen, J.: Trepartsamtalen, PUC 2007 og Bruun Tine H. et al: Ekspert i undervisning 1. delrapport. DPU

3 Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning Uddannelsesleder & ph.d.-stipendiat Andreas Rasch-Christensen og praktikleder Henrik Lundsted Nielsen, VIA University College, Læreruddannelsen i Skive marts Præciseringer af arbejdet med Ekspert i undervisning i Skive med fokus på indholdssiden Tiltag: Bachelorprojektet: 1. Udarbejdelse af didaktikrapport med fokus på: a. Erfaringsopsamling/empiriindsamling b. Analyse af empiri i forhold til lærerfaglige problemstillinger c. Inddragelse af professionsrelevant udviklings- eller forskningsbaseret viden d. Justeringsperspektiver af handlemuligheder i praksis 2. De studerendes studieprodukter fra 1. til 4. årgang samles i en digital portfolio 3. Bachelorworkshop på 4. årgang med fokus på: a. Empiriindsamling og analyse af praksis b. Informationskompetencer c. Inddragelse af anden professionsrelevant empiri 4. Introducerende fællesmøder mellem seminarielærere og studerende inden for de respektive fagområder individuelle vejledningssamtaler i løbet af 7. semester med deltagelse af pædagogiske fags lærer og liniefagslærer (og muligvis praktiklærer). 0,2-samarbejdet: 1. Organisering i lærerteams: a. Udarbejdelse af årsplaner/semesterplaner indeholdende visioner for det løbende arbejde med lærerfaglighed i lærerteams sammen med de studerende. b. Teamsamarbejdet omfatter bl.a. arbejdet med centrale lærerfaglige temaer (f.eks. klasserumsledelse) i forhold til de studerendes praktikperioder, men også andre dele af studieforløbene. c. Teamets arbejde evalueres ved årgangsmøder, hvor temaet fremlægger udvalgte passager fra de studerendes didaktikrapporter og drøfter problemstillinger i forhold til arbejdet med lærerfaglighed. 3

4 Praktik: 1. Praktikken på 1. og 2. årgang gennemføres så vidt muligt på de samme udvalgte praktikskoler og med de samme klasser og praktiklærere. 2. De involverede praktiklærere har som udgangspunkt gennemført praktiklæreruddannelsen eller er under uddannelse. 3. Seminariets praktikforberedelse og efterbehandling tager udgangspunkt i en eller flere lærerfaglige problemstillinger, som er forankret i konkrete problemer eller problemstillinger fra det aktuelle praktikforløb. 4. Praktiklærerne inddrages i seminariets praktikforberedelse og -efterbehandling. 5. De studerende introduceres til faget praktik gennem enkeltdagspraktikken ved studiestart på 1. årgang: a. Fokus på metoder til erfaringsopsamling og analyse af praksis. 6. Der afholdes fællesmøde inden den sammenhængende praktikperiode på 1. årgang. Mødet sætter fokus på information og introduktion vedrørende rammer, intentioner og opgaver i forbindelse med praktikken. Mødet foregår på seminariet og betragtes som en fælles konferencedag for samtlige involverede parter med henblik på begyndende planlægning af praktikken. 7. Under praktikken gennemføres en trepartsamtale mellem en praktikgruppe, en praktiklærer og en eller to seminarielærere. Mødets tager afsæt i konkrete problemstillinger under inddragelse af de i studieordningen nævnte temaområder: a. På 1. årgang: Lærerens kommunikation og klasserumsledelse. b. På 2. årgang: Lærerens rammesætning af undervisning og elevers læring. 8. De studerende formulerer dagsorden for mødet i samråd med såvel praktiklærere som seminarielærere. Mødet har en varighed af 2 timer og foregår på praktikskolen. 9. Den studerende indsamler systematisk empiri under praktikken, herunder inddragelse af logbog - se tiltag under bachelorprojekt. 10. Praktikefterbehandlingen gennemføres på de enkelte hold i et samarbejde mellem pædagogik- og linjefagslærere - se tiltag under 0,2-samarbejdet. 11. Den studerende sammenfatter arbejdet i en didaktikrapport, der både er en undersøgelse af et konkret problemstilling fra undervisningen og overordnet knytter an til praktikkens tema se tiltag under bachelorprojekt. 12. Der iværksættes efteruddannelse af involverede seminarielærere med særlig sigte på vejledning og det øgede samarbejde mellem læreruddannelsens fag. 4

5 Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning Læreruddannelsen i Skive Uddannelsesleder Henrik S. Andersen, uddannelsesleder Jens K. Godiksen og praktikleder Henrik Lundsted Nielsen Læreruddannelsen i Skive, VIA UC, Sept Progression i uddannelsen 1. Udarbejdelse af didaktikrapport årgang a. Dataindsamling og erfaringsopsamling b. Analyse af data i forhold til lærerfaglige problemstillinger c. Inddragelse af professionsrelevant empiri og teori d. Mål: At de studerende ud fra egne praksiserfaringer, udviklings- og forskningsbaseret viden udvikler nye handlemuligheder i praksis 2. De studerendes studieprodukter fra 1. til 4. årgang samles i en digital portfolio a. Der udarbejdes udkast til fælles skabelon for studerende på LISKI b. Mål 2010: Studerende på årgang har etableret personlig digital portfolio indeholdende materiale fra praktikken og studieprodukter fra fag, som de har modtaget undervisning i Bachelorprojektet 1. Materiale til bachelorprojektet a. Hæfte Bacheloropgaven b. Selvstændigt materiale omhandlende formalia 2. Bachelorworkshop på 4. årgang a. Dataindsamling og analyse af data indsamlet i praksis b. Akademisk opgaveskrivning /gæst? c. Informationskompetencer d. Formalia omkring bacheloropgaven e. De studerende udarbejder oplæg til vejledning f. Første vejledningsgang i forlængelse af bachelorworkshop 3. Individuelle vejledningssamtaler i løbet af 7. semester med deltagelse af pædagogiske fags lærere og linjefagslærer fra selvvalgt linjefag. 0,2-samarbejdet 3. Organisering af arbejdet med praktik i fagene: a. Udarbejdelse af årsplaner/semesterplaner indeholdende visioner for det løbende arbejde med lærerfaglighed. De studerende inddrages i planlægningen. 5

6 b. Teamsamarbejdet mellem de pædagogiske fags lærere og linjefagslærere omfatter bl.a. arbejdet med centrale lærerfaglige temaer, der er beskrevet i faget praktiks indholdsbeskrivelse for de enkelte årgange som en del af de studerendes praktikforberedelse. c. Praktikforberedelse og efterbehandlingen på de enkelte hold sker i et samarbejde mellem pædagogiske fags - og linjefagslærere. d. Teamets arbejde evalueres på årgangsmøder, hvor temaet fremlægger udvalgte passager fra de studerendes didaktikrapporter og drøfter de studerendes arbejde med lærerfaglighed. Efteruddannelse og andre tiltag 1. Efteruddannelse a. Der iværksættes efteruddannelse af samtlige undervisere på læreruddannelsen med særligt sigte på vejledning af den studerende og det øgede samarbejde mellem læreruddannelsens fag. 2. Implementering og formidling af erfaringer med Ekspert i undervisning a. På 2. årgang iværksættes et kombineret udviklings- og formidlingsarbejde, der tager udgangspunkt i didaktikrapporten. Praktik Generelt om praktikken på Læreruddannelsen i Skive: De involverede praktiklærere har som udgangspunkt gennemført praktiklæreruddannelsen eller er under uddannelse. Læreruddannelsens praktikforberedelse og efterbehandling tager udgangspunkt i studieordningen nævnte temaområder: 1. På 1. årgang: Lærerens kommunikation og formidling samt læreropgavens etik og klasserumsledelse. 2. På 2. årgang: Lærerens rammesætning af undervisning og elevers læring, samt lærerens opmærksomhed på den enkelte elevs trivsel og udvikling. Skole/ hjemsamarbejdet. 3. På 3. årgang: Lærerens arbejde med undervisning og elevplaner, herunder samarbejde med klassens øvrige lærere, samt samarbejde med forskellige ressourcepersoner, der fungerer i tilknytning til en skole. 4. På 4. årgang: Den studerendes selvstændige arbejde med klassens sociale liv og elever med læringsvanskeligheder herunder intervention og relationsstøtte. De nævnte temaområde skal i praktikforberedelsen og efterbehandlingen forankres i konkrete problemstillinger fra det aktuelle praktikforløb. Praktiklærerne skal inddrages i undervisningen på hold / årgang i forbindelse med praktikforberedelse og efterbehandling. Den studerende indsamler systematisk data under praktikken. I forbindelse med indsamlingen skal de studerende anvende digital portfolio. Datamaterialet danner grundlag for det videre arbejde med didaktikrapporten. 6

7 Den studerende sammenfatter arbejdet i en didaktikrapport, der både er en undersøgelse af en konkret problemstilling fra undervisningen og som overordnet knytter an til praktikkens tema se tiltag under bachelorprojekt. Introduktion til praktikken på 1. årgang: De studerende introduceres til faget praktik gennem enkeltdagspraktikken ved studiestart på 1. årgang med fokus på metoder til erfaringsopsamling og analyse af praksis Der afholdes fællesmøde inden den sammenhængende praktikperiode på 1. årgang. Mødet sætter fokus på information og introduktion vedrørende rammer, intentioner og opgaver i forbindelse med praktikken. Mødet foregår på seminariet og betragtes som en fælles konferencedag for samtlige involverede parter med henblik på begyndende planlægning af praktikken. Praktikken på 1. og 2. årgang Praktikken på 1. og 2. årgang gennemføres så vidt muligt på de samme praktikskoler. Under praktikken på 1. og 2. årgang gennemføres en trepartsamtale mellem en praktikgruppe, en praktiklærer og en underviser fra læreruddannelsen. På mødet analyseres en eller flere konkrete problemstillinger fra undervisningen med henblik på praktisk/pædagogiske handlinger. Der tages afsæt i studieordningens nævnte temaområde. De studerende formulerer dagsordenen for trepartsamtalen i samråd med såvel praktiklærere som undervisere fra læreruddannelsen. Mødet har en varighed af 2 timer og foregår på praktikskolen. 7

8 Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive, VIA UC i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning Uddannelsesleder Henrik S. Andersen, uddannelsesleder Jens K. Godiksen og praktikleder Henrik L. Nielsen Læreruddannelsen i Skive, august/september Indledning De forskellige tiltag på 3. årgang har overordnet fokus på tre kompetenceområder som gennemgående temaer og perspektiver: Undersøgelseskompetencer Didaktisk analytiske kompetencer Kompetence til at inddrage og anvende udviklings- og forskningsbaseret viden 0,2-samarbejdet Organisering af arbejdet med praktik i fagene: Udarbejdelse af årsplaner/semesterplaner indeholdende visioner for det løbende arbejde med lærerfaglighed. De studerende inddrages i planlægningen. Teamsamarbejdet mellem de pædagogiske fags lærere og linjefagslærere omfatter bl.a. arbejdet med centrale lærerfaglige temaer, der er beskrevet i faget praktiks indholdsbeskrivelse for de enkelte årgange som en del af de studerendes praktikforberedelse. Praktikforberedelse og efterbehandlingen på de enkelte hold sker i et samarbejde mellem pædagogiske fags - og linjefagslærere. Teamets arbejde evalueres på årgangsmøder, hvor temaet fremlægger udvalgte passager fra de studerendes didaktikrapporter og drøfter de studerendes arbejde med lærerfaglighed. Implementering og formidling af erfaringer med 0,2- samarbejdet: På 3. årgang iværksættes et kombineret udviklings- og formidlingsarbejde, der tager udgangspunkt i 0,2 samarbejdet. Praktik Læreruddannelsens praktikforberedelse og efterbehandling på 3. årgang tager udgangspunkt i studieordningen nævnte temaområde: Lærerens arbejde med differentieret undervisning og elevplaner, herunder samarbejde med klassens øvrige lærere, samt samarbejde med forskellige ressourcepersoner, der fungerer i tilknytning til en skole. 8

9 Det er hovedsigtet, at give den studerende mulighed for at tilegne sig forståelse af lærer-arbejdet gennem et tæt kollegialt samarbejde og at udvikle en selvstændig læreridentitet. Temaområde skal i praktikforberedelsen og efterbehandlingen forankres i konkrete problemstillinger fra det aktuelle praktikforløb. Praktiklærerne skal inddrages i undervisningen på hold / årgang i forbindelse med praktikforberedelse og efterbehandling. Den studerende indsamler systematisk data under praktikken. I forbindelse med indsamlingen er der mulighed for at anvende digital portfolio. Datamaterialet danner grundlag for det videre arbejde med didaktikrapporten. Den studerende sammenfatter arbejdet i en didaktikrapport, der både er en undersøgelse af en konkret problemstilling fra undervisningen og som overordnet knytter an til praktikkens tema. Didaktikrapporten har som målsætning at udvikle nye og begrundede handlemuligheder med afsæt i egne praksiserfaringer og eksisterende udviklings- og forskningsbaseret viden. Didaktikrapporten sætter fokus på: Dataindsamling og erfaringsopsamling Analyse af data i forhold til lærerfaglige problemstillinger Inddragelse af professionsrelevant empiri og teori Inddragelse af udviklings- og forskningsbaseret viden Bachelorprojektet på 3. årgang Med afsæt i didaktikrapporten sættes fokus på progressionen mod bachelorprojektet med fokus på: Dataindsamling og analyse af data indsamlet i praksis Akademisk opgaveskrivning Informationssøgningskompetencer Efteruddannelse og andre tiltag Der etablere er kursusforløb under ledelse af bibliotekar Kenneth S. Schrøder og bibliotekar Anja T. Ingwersen for alle undervisere v. Læreruddannelsen i Skive under overskriften: At holde sig orienteret om international forskning på det pædagogiske område herunder om anvendelsen af databaser. På 3. årg. etableres et kursusforløb med dybtgående søgning på forskning og udviklingsarbejder med udgangspunkt i en faglig problemstilling fra det pædagogiske felt jf. studieordningen 2009 s

10 Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive, VIA UC i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning Faglig pædagogisk leder Henrik S. Andersen og praktikleder Henrik L. Nielsen Læreruddannelsen i Skive, september Indledning De forskellige tiltag på 4. årgang har overordnet fokus på tre kompetenceområder som gennemgående temaer og perspektiver: Undersøgelseskompetencer Didaktisk analytiske kompetencer i et lærerfagligt perspektiv Kompetence til at inddrage og anvende udviklings- og forskningsbaseret viden 0,2-samarbejdet Organisering af arbejdet med praktik i fagene: I linjefagene på 1. og 2. årgang indgår, som supplement til fagets fagdidaktik, et integreret element bestående af pædagogiske fagområder jf. 25 og 26 i Bekendtgørelsen(0,2-samarbejdet). Dette element videreføres i linjefagene på 4. årgang. Der arbejdes med konkrete læringsmål for 0,2- samarbejdet vedr. viden, færdigheder og kompetencer Disse læringsmål indgår i årsplan/semesterplan og afspejler visioner for det løbende arbejde med lærerfaglighed. De studerende inddrages i planlægningen. Teamsamarbejdet mellem de pædagogiske fags lærere og linjefagslærere omfatter desuden arbejdet med de centrale lærerfaglige temaer, der er beskrevet i faget praktiks indholdsbeskrivelse for som en del af de studerendes praktikforberedelse. Praktikforberedelse og efterbehandlingen fremgår af en årsplan/ semesterplan og foregår på de enkelte hold i et samarbejde mellem pædagogiske fags - og linjefagslærere. Praktik Læreruddannelsens praktikforberedelse og efterbehandling på 4. årgang tager udgangspunkt i studieordningen nævnte temaområde: Tema: Den studerendes selvstændige arbejde med klassens sociale liv og elever med læringsvanskeligheder herunder intervention og relationsstøtte. 10

11 Det er hovedsigtet, at give den studerende mulighed for at demonstrere en forståelse af lærerarbejdet og en almen- og fagdidaktisk kompetence, der kvalificerer til selvstændigt og i samarbejde med andre at forestå lærervirksomhed. Temaområde skal i praktikforberedelsen og efterbehandlingen forankres i konkrete problemstillinger fra det aktuelle praktikforløb. Praktiklærerne skal inddrages i undervisningen på hold / årgang i forbindelse med praktikforberedelse og efterbehandling. Den studerende indsamler systematisk data under praktikken. I forbindelse med indsamlingen er der mulighed for at anvende digital portfolio. Datamaterialet danner grundlag for det videre arbejde med dokumentation og analyse af undervisningspraksis Praktikefterbehandlingen foregår på et professionsdidaktikseminar, hvor de studerende fremlægger erfaringer fra praktikken med afsæt i: 1. Fremlæg om praktikken, hvor, med hvem, hvad og hvordan herunder om empiri/ datamateriale. 2. Med afsæt i problemformulering/ problemstilling fremlægges analyse og konklusion under inddragelse af forsknings - og udviklingsbaseret viden. Praktiklærere deltager i ovenstående seminar. Bachelorprojektet på 4. årgang Med afsæt i bachelorprojektet sættes fokus på: Dataindsamling og analyse af data indsamlet i praksis Akademisk opgaveskrivning Anvendelsen af teori Informationssøgningskompetencer 11

Praktikinformation for 3. og 4. årgang 15. September 2014

Praktikinformation for 3. og 4. årgang 15. September 2014 Praktikinformation for 3. og 4. årgang 15. September 2014 Rammeplanen praktik 3. 4. årg. Rammeplan 2013/ 2014 3. årg. 43 20/10 Praktik 44 27/10 Praktik 45 3/11 Praktik 46 10/11 Praktik 47 17/11 Praktik

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indhold Forord... side 2 Meritlæreruddannelsens formål og praktikken... side 2 Praktik i meritlæreruddannelsen, mål og CKF... side 2

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Partnerskabsaftaler XXXXXXX XXXXXXXXX Ref.: ANPE Dato: Juni 2013 Partnerskabsaftale mellem xx Kommune og Læreruddannelsen VIA University

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Uddannelsesplan lærerstuderende

Uddannelsesplan lærerstuderende Uddannelsesplan lærerstuderende Vejgaard Østre Skole Grundoplysninger: Navn: Vejgaard Østre Skole Adresse: Chr. Koldsvej 1, 9000 Aalborg Telefon: 9631 6700 Webadresse: Vejgaardoestreskole.dk Kultur og

Læs mere

Ekspert i Undervisning

Ekspert i Undervisning Ekspert i Undervisning En kort sammenskrivning af konklusioner og anbefalinger fra: Rapport over det andet år i et forsknings og udviklingsprojekt vedrørende samspillet mellem teori og praksis i læreruddannelsen(2.

Læs mere

4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU

4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU2007 2015-16 www.ucsj.dk 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk

Læs mere

2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ

2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 2014-15 www.ucsj.dk 2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk

Læs mere

Praktik, 2. årg

Praktik, 2. årg Orientering om praktik 2013 2014: I alt 5 uger placeret i ugerne 50 og 51, 2013 og ugerne2, 3 og 4, 2014 NB: Praktikanterne følger den aktuelle praktikskoles ferieplan - uanset de ovenfor angivne praktikuger!

Læs mere

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet København, 2009

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet København, 2009 Ekspert i Undervisning Rapport over første år i et forsknings- og udviklingsarbejde vedrørende samspillet mellem teori og praksis i læreruddannelsen (1. delrapport) Jens Rasmussen Per Fibæk Laursen Søren

Læs mere

Ekspert i at undervise

Ekspert i at undervise september 2008 LÆRERUDDANNELSEN I SILKEBORG Ekspert i at undervise Kære alle Hermed nogle informationer omkring projekt Ekspert i at Undervise. Dette er en pixi udgave, hvor jeg har lagt vægt på at beskrive

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og

Læs mere

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet København, 2010. Jens Rasmussen Per Fibæk Laursen Marianne Brodersen Tine Hedegaard Bruun

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet København, 2010. Jens Rasmussen Per Fibæk Laursen Marianne Brodersen Tine Hedegaard Bruun Ekspert i Undervisning Rapport over andet år i et forsknings- og udviklingsarbejde vedrørende samspillet mellem teori og praksis i læreruddannelsen (2. delrapport) Jens Rasmussen Per Fibæk Laursen Marianne

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvad er praktik?... 4 Praktikperioderne... 5 Praktiksteder... 6 International praktik... 6 Praktikkens

Læs mere

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER

Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER Grundoplysninger: Navn Hørby Efterskole Adresse Snedkergaardsvej 11, 9300 Sæby Telefon 98466300 Mail he@hoerbyefterskole.dk Webadresse www.hørbyefterskole.dk

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer Grundoplysninger: Skørping skole Himmerlandsvej 65 9520 Skørping 99 88 80 40 imbjo@rebild.dk 9 988 80 4099 88 80 4099

Læs mere

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 For praktiklærere og UC-undervisere Indholdsfortegnelse Forord... 2 Nationale fælles bestemmelser Praktikprøven... 2 Praktikopgaven... 3 Eksaminatorernes

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning.

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning. UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning. Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole Praktikskolens uddannelsesplan for Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Højslev Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive

Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive STUDIEORDNING Meritlæreruddannelsen 2012 2 Almen del 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens indhold og omfang... 6 2.1 Samlæsning... 6 3. Praktikkens

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE Grundoplysninger: Navn: Vester Mariendal skole Adresse: Stjernevej 1 Telefon: 99 82 47 20 Mail: vmariendalskolen@aalborg.dk Webadresse: www.vmarieskolen.dk

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014.

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Grundoplysninger: Skole: Klarup skole Adresse: Hellasvej 17, 9270 Klarup Telefon: 9636-5500 Mail: klarupskole@aalborg.dk Webadresse: www.klarupskole.dk Kultur og

Læs mere

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer.

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Grundoplysninger: Karensmindeskolen Mastrupvej 75, 9530 Støvring 9988 7980 www.karensmindeskolen.dk karensmindeskolen@rebild.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole

Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole Grundoplysninger: Navn: Vestbjerg Skole Adresse: Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg Telefon og mail: 98296311 Webadresse: www.vestbjergskole.dk Kultur og særkende Kultur

Læs mere

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så

Læs mere

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Grundoplysninger: Navn Adresse Telefon mail Webadresse Solsideskolen Kirke Alle 7, 9400 Nørresundby 98 17 23 40 kontoret.851052@skolekom.dk

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken pa VUC&hf Nordjylland

Uddannelsesplan for praktikken pa VUC&hf Nordjylland Uddannelsesplan for praktikken pa VUC&hf Nordjylland Grundoplysninger: Navn: VUC&hf Nordjylland Adresse: På Sporet 8, 9000 Aalborg Telefon og mail: 99 300 300 Webadresse: aalborg@vucnordjylland.dk Kultur

Læs mere

Uddannelsesplan Brårup Skole

Uddannelsesplan Brårup Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Brårup Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Indhold. Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA

Indhold. Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Hvad er en studieordning?... 5 Visioner, formål og mål... 6 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 6 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Tingstrup Skole. Thisted.

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Tingstrup Skole. Thisted. Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Tingstrup Skole. Thisted. Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesplan Dronninglund Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer.

Uddannelsesplan Dronninglund Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer. Uddannelsesplan Dronninglund Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer. Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så de

Læs mere

Partnerskabsaftale praktik mellem xxx Kommune og Læreruddannelsen i UCL

Partnerskabsaftale praktik mellem xxx Kommune og Læreruddannelsen i UCL Partnerskabsaftale praktik mellem xxx Kommune og Læreruddannelsen i UCL 1.0 Indledning I forbindelse med reform af læreruddannelsen (LU13) er det et erklæret mål at få mere folkeskole i læreruddannelsen

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Evalueringspraksis for praktik på Læreruddannelsen på Fyn

Evalueringspraksis for praktik på Læreruddannelsen på Fyn Evalueringspraksis for praktik på Læreruddannelsen på Fyn Nedenfor er der en oversigt over det gennemførte kvalitetsarbejde med praktik 1) Gennemførte evalueringer a) Indsamler i) Fra studerende ii) Fra

Læs mere

Uddannelsesplan for Klostermarksskolen

Uddannelsesplan for Klostermarksskolen Uddannelsesplan for Klostermarksskolen Grundoplysninger: Navn: Klostermarksskolen Adresse: Dronning Christines Vej 6, 9000 Aalborg Telefon og mail: 96 31 18 18 - mail@klostermarksskolen.dk Webadresse:

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side PRAKTIKVEJLEDNING - INDHOLD Indholdsfortegnelse Side Praktik i Læreruddannelsen i Silkeborg -------------------------------------- 1 1. Praktikkens elementer ---------------------------------------------------------

Læs mere

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 1 Læreruddannelserne på Metropol og UCC. Virum Skoles praktikuddannelsesplan Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig): Pia Garde: pg@virumskole.dk Troels

Læs mere

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik 7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester et med observationspraktikken er, at den studerende introduceres til dagligdagen i skolen vha. deltagerobservation i sine linjefag. tilegner sig viden

Læs mere

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner pa de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning.

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner pa de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning. UCN: Udkast til Uddannelsesplaner pa de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning. Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN UCSJ

LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk og en analytisk kompetence (Studieordningen for

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Grundoplysninger: Kultur og særkende. Muldbjergskolen et læringssted for alle

Grundoplysninger: Kultur og særkende. Muldbjergskolen et læringssted for alle UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til

Læs mere

Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive

Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive STUDIEORDNING Meritlæreruddannelsen 2010 ALMEN DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens indhold og omfang... 5 3. Praktikkens

Læs mere

Indhold Indhold... 2 Forord... 4

Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Hvad er en studieordning?... 5 Visioner, formål og mål... 6 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 6 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Uddannelsesplan Sønderbroskolen 2015-2016.

Uddannelsesplan Sønderbroskolen 2015-2016. Uddannelsesplan Sønderbroskolen 2015-2016. Grundoplysninger: Skole: Sønderbroskolen Adresse: Sjællandsgade 2, 9000 Aalborg Telefon: 99824750 Mail: soenderbroskolen@aalborg.dk Webadresse: www.soenderbroskolen.dk

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og underviser

Læs mere

En ny praktikordning. Nyt fokus Nye udfordringer Praktiklærerforeningen 19.3.2014

En ny praktikordning. Nyt fokus Nye udfordringer Praktiklærerforeningen 19.3.2014 En ny praktikordning Nyt fokus Nye udfordringer Praktiklærerforeningen 19.3.2014 Tilstedeværelse 30 timer påpraktikskolen om ugen undervisning, planlægning, møder, vejledning Der er mødepligt forudsætning

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Praktik - 4. årgang 2016

Praktik - 4. årgang 2016 Praktik i ugerne 1,2,3,4,5 og 6 2016 i alt 6 uger NB: Uanset ovennævnte, justeres praktikken altid ind efter den aktuelle praktikskoles ferieplan! Fakta Praktikken skal omfatte 12 lektioner om ugen i 6

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 3 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Kultur og særkende Odder Kommune I Odder Kommune er der 3 kommunale byskoler, 1 privat byskole samt 4 landskoler tilkoblet praktikken. Det er en lille kommune,

Læs mere

Uddannelsesplan Nordre Skole

Uddannelsesplan Nordre Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nordre Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Grundoplysninger: Kultur og særkende

Grundoplysninger: Kultur og særkende Grundoplysninger: Navn: Løvvangskolen Adresse: Løvbakken 6 9400 Nørresundby Telefon: 99824060 Mail: loevvangskolen@aalborg.dk Webadresse: www.loevvangskolen.dk Kultur og særkende Løvvangskolen er en multikulturel

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau III

Uddannelsesplan praktikniveau III Uddannelsesplan praktikniveau III For Skole Generelle oplysninger om skolen (kontaktoplysninger, adresse, værdigrundlag, etc.): I følge 13 (jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som

Læs mere

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner pa de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner pa de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer UCN: Udkast til Uddannelsesplaner pa de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til

Læs mere

Uddannelsesplaner for praktikken på Bjergby Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplaner for praktikken på Bjergby Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplaner for praktikken på Bjergby Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne,

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

Årgang Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf

Årgang Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Årgang 2016 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvad er praktik?... 3 Partnerskabsaftale og uddannelsesplan... 3 Praktikledelsen... 4 Praktiksteder...

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Grundoplysninger: Navn: Aabybro Efterskole Adresse: Højskolevej 7, 9440 Aabybro Telefon og mail: 98-241099, info@aabybroefterskole.dk Webadresse: www.aabybroefterskole.dk

Læs mere

SKOLEPERIODEN. Kære studerende!

SKOLEPERIODEN. Kære studerende! Kære studerende! Din næste praktikperiode er skoleperioden. Hensigten med skoleperioden er, at du deltager aktivt i skolens daglige praksis og derved tilegner dig viden om skolens hele virksomhed. Du skal

Læs mere

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012 9. Fravær 9.1 Den meritstuderendes fravær Ved fravær følger den meritstuderende skolens regler om fraværsmelding. Ved et samlet fravær på en uge eller mere skal skolen (evt. i samarbejde med læreruddannelsen)

Læs mere

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Praktik på Sct. Jørgens Skole

Praktik på Sct. Jørgens Skole Velkommen til... Praktik på Sct. Jørgens Skole Velkommen til Sct. Jørgens Skole Her på Sct. Jørgens Skole er vi glade for at kunne byde dig velkommen som praktikant. Vi er en skole med næsten 800 elever

Læs mere

Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn

Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn 1 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet 2012. Rapport med data. KAAG okt 2012 Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn Redegørelse for evalueringen Der er indsamlet

Læs mere

Uddannelsesplan for praktik og praksissamarbejde niveau 3 på Ellevangskolen

Uddannelsesplan for praktik og praksissamarbejde niveau 3 på Ellevangskolen Indhold Kultur og særkende som uddannelsessted... 1 Praktikkens organisering... 2 Ansvar for praktikken... 2 Samarbejdet med de studerende... 3 Arbejdsplanen:... 3 Vejledning med praktiklærer:... 4 Førvejledning:...

Læs mere

Praktiklærer til læreruddannelsen

Praktiklærer til læreruddannelsen Praktiklærer til læreruddannelsen Efterår 2014 Odense og Jelling Modul fra de fælles valgfrie moduler om praktikvejledning på pædagogisk diplomuddannelse (PD) Uddannelsen udbydes af University College

Læs mere

Uddannelsesplan for Strandskolen

Uddannelsesplan for Strandskolen Strandskolen September 2014 Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf. 8713 8800 Mail : str@mbu.aarhus.dk Web: http://strandskolen.skoleporten.dk/ Strandskolen Strandskolen blev grundlagt i 1965 og rummer i dag omkring

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA2: At gennemføre et bachelorprojekt... 5 Bachelorprojekt (overgangsordning for årgang 2012)...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Holmegårdskolens TF- afdeling ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Norgesvej 6 9800 Hjørring 7233 3850 holmegaardskolen@hjoerring.dk www.holmegaardskolen.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 1. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 1. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 1 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

Praktik/Uddannelsesplan, Helsingør skole/byskolen, 2014/2015

Praktik/Uddannelsesplan, Helsingør skole/byskolen, 2014/2015 Praktik/Uddannelsesplan, Helsingør skole/byskolen, 2014/2015 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig : Merete Schou, praktikkoordinator merete.schou@skolekom.dk mobil: 28577374 Skolen som uddannelsessted

Læs mere

Orientering om praktik

Orientering om praktik Orientering om praktik (ugerne 2, 3, 4, 5, 6 og 8, 2014) Praktikkens indhold Praktikkens indhold er områder, der vedrører lærerens opgaver og ansvar i forbindelse med planlægning, gennemførelse, evaluering

Læs mere

Uddannelsesplan for Nr Uttrup Skole.

Uddannelsesplan for Nr Uttrup Skole. Uddannelsesplan for Nr Uttrup Skole. Navn Adresse Telefon og mail Webadresse Nr Uttrup Skole Hjørringvej 81-83, 9400 Nørresundby 96 32 39 40 - nruttrupskole@aalborg.dk www.nruttrup-skole.dk Kultur og særkende

Læs mere

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS INDHOLD Lovgrundlag, formål og formalia... 2 Tilrettelæggelse... 2 Meritlæreruddannelsen, tilrettelæggelse... 3 Praktik... 3 Merit for fag i meritlæreruddannelsen...

Læs mere

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Praktikniveau 1 Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af Hvordan

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 2. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 2. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 2 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

Orienteringsdag -praktik

Orienteringsdag -praktik Orienteringsdag -praktik 3. årgang, praktikniveau 2 Disse Powerpointsendes efterfølgende/placeres på portalen Hovedtemaer: Tidsmæssigt begivenheder Undersøgelse, problemstilling, opgave, prøve - forløb

Læs mere

Uddannelsesplan M.C. Holms Skole

Uddannelsesplan M.C. Holms Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan M.C. Holms Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Partnerskabsaftale vedrørende praktikvirksomhed i læreruddannelsen, mellem. Læreruddannelsen

Partnerskabsaftale vedrørende praktikvirksomhed i læreruddannelsen, mellem. Læreruddannelsen Partnerskabsaftale vedrørende praktikvirksomhed i læreruddannelsen, 2016-2021 mellem Læreruddannelsen Professionshøjskolen Metropol (herefter betegnet Metropol ) Og Læreruddannelserne Professionshøjskolen

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Praktisk Musiske fag

Evaluering af undervisningen i Praktisk Musiske fag Evaluering af undervisningen i Praktisk Musiske fag Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 17 14,5% I nogen grad 52 44,4% I mindre grad 32 27,4% Slet ikke

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Kvalitetskrav til praktikskolen

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som lærer i

Læs mere

Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud

Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN for praktikken pa

UDDANNELSESPLAN for praktikken pa UDDANNELSESPLAN for praktikken pa Gl. Lindholm Skole Grundoplysninger: Gl. Lindholm Skole Lindholmsvej 65, 9400 Nørresundby 96321732 gllindholm-skole@aalborg.dk www.gllindholm-skole.dk Kultur og særkende

Læs mere