EGESIF_ Vejledning om metoden med forenklede omkostninger. De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) Et solidarisk Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EGESIF_14-0017. Vejledning om metoden med forenklede omkostninger. De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) Et solidarisk Europa"

Transkript

1 EGESIF_ Vejledning om metoden med forenklede omkostninger De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) Et solidarisk Europa

2

3 EGESIF_ Vejledning om metoden med forenklede omkostninger: Finansiering efter fast takst, standardsatser for enhedsomkostninger og faste beløb (i henhold til artikel 67 og 68 i forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 14, stk. 2 4, i forordning (EU) nr. 1304/2013 og artikel 19 i forordning (EU) nr. 1299/2013) Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion E1 Manuskript afsluttet i september 2014 Please consult for possible updates.

4 ANSVARSFRASKRIVELSE: Dette er et arbejdsdokument udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene. På grundlag af gældende EU-ret giver det teknisk vejledning til myndigheder, der er involveret i overvågning, kontrol eller gennemførelse af ESI-fondene, om, hvordan man skal fortolke og anvende EU-reglerne på dette område. Formålet med arbejdsdokumentet er at offentliggøre Kommissionens tjenestegrenes forklaringer af disse regler med henblik på at lette gennemførelsen af programmer og fremme god praksis. Denne vejledning berører ikke Domstolens og Rettens fortolkninger eller Kommissionens afgørelser. Hverken Europa-Kommissionen eller en person, der handler på Kommissionens vegne, kan holdes ansvarlig for eventuel anvendelse af oplysninger i denne publikation. Enhver anvendelse eller gengivelse af fotografier, der ikke er omfattet af De Europæiske Unions ophavsret, kræver ansøgning herom hos ophavsretsindehaveren/-indehaverne. Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union. Frikaldsnummer (*): (*) Oplysningerne er gratis ligesom de fleste opkald (nogle operatører, telefonbokse eller hoteller kan dog kræve penge for opkaldet). Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europaserveren (http://europa.eu). Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2015 ISBN doi: /54449 (print) ISBN doi: /49438 (PDF) Den Europæiske Union, 2015 Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Printed in Luxembourg Trykt på hvidt papir bleget uden brug af frit klor (ecf)

5 EGESIF_ Vejledning om metoden med forenklede omkostninger - De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Hvorfor bruge forenklede omkostninger? Baggrund Fordele ved forenklede omkostninger Hvornår kan der bruges forenklede omkostninger? Vigtige forskelle i forhold til perioden Brugen af forenklede omkostninger er frivillig Anvendelse af forenklede omko stninger Bestemmelse af det nøjagtige omfang af anvendelsen af metoden med forenklede omkostninger, særligt i forbindelse med offentlige indkøb Indkøb inden for et projekt, der gennemføres af støttemodtageren selv Anbefalet fremgangsmåde for projekter, der udbydes, selv når modtagerne hører til kategorier, som ikke er omfattet af direktiv 2004/18/EF Nationale regler om udgifters støtteberettigelse Fondsspecifikke regler Finansiering efter fast takst Definition af omkostningskategorierne Specifikke systemer for finansiering efter fast takst til beregning af indirekte omkostninger som fastsat i forordningerne Metoder til beregning af indirekte omkostninger Definitie van directe kosten, indirecte kosten en personeelskosten Fondsspecifikke regler Standardsatser for enhedsomkostninger Generelle principper Specifikt for personaleomkostninger pr. time

6 4. Faste beløb Generelle principper Eksempler på faste beløb Fastlæggelse af finansiering efter fast takst, standardsatser for enhedsomkostninger og faste beløb Beregningsmetoden skal være fastlagt på forhånd En rimelig, afbalanceret og kontrollerbar beregningsmetode Generelle principper Beregningsmetoden skal være rimelig Beregningsmetoden skal være afbalanceret Beregningsmetoden skal være kontrollerbar Metoder i praksis Brug af "statistiske" data eller andre objektive oplysninger Brug af individuelle modtagerspecifikke data Brug af standardsatser for enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster fra andre områder Fra andre EU-politikker Artikel 67, stk. 5, litra b), i forordningen om fælles bestemmelser Artikel 68, stk. 1, litra c), i forordningen om fælles bestemmelser Fra medlemsstaters tilskudsordninger Hvordan vurderer man, om der er tale om tilsvarende operationer og støttemodtagere? Brug af takster, der er fastsat i forordningen om fælles bestemmelser eller de fondsspecifikke regler Tilpasning af standardsats for indirekte omkostninger, faste beløb og standardskalaer for enhedsomkostninger Specifikke metoder til bestemmelse af beløb, der er fastsat i overensstemmelse med de fondsspecifikke regler

7 EGESIF_ Vejledning om metoden med forenklede omkostninger - De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) 6. Konsekvenser for forvaltnings- og kontrolsystemet Behovet for en fælles revisions- og kontrolstrategi Generel tilgang til at kontrollere og revidere metoden med forenklede omkostninger Følger mht. økonomisk forvaltning Almindelige bestemmelser af et system med finansiering efter fast takst af attestering af udgifter Hovedpunkter for forvaltningsmyndigheden for et system med finansiering efter fast takst Definitioner af de respektive udgiftskategorier Brug af de erfaringer, der er gjort hidtil for en enhedsomkostning Forholdet mellem realiserede mængder og betalinger Dokumentation for anmeldte mængder Valg af standardskalaer for enhedsomkostninger for et fast beløb Forholdet mellem den realiserede operation og betalingerne Begrundelse for omkostninger Valg af aktiviteter/output/resultater Strategi for revision og kontrol af et system med finansiering efter fast takst af standardsatser for enhedsomkostninger og faste beløb Eksempler

8 7. Andre bestemmelser Kombination af muligheder Generelle principper Eksempler på kombinationer Vurdering af tærsklerne Generelle principper Fondsspecifik Forenelighed mellem metoden med forenklede omkostninger og statsstøttereglerne Brug af forenklede omkostninger i nettoindtægtsskabende operationer Operationer, der genererer nettoindtægter efter afslutningen Operationer, der genererer nettoindtægter under gennemførelsen, og hvorpå artikel 61, stk. 16, i forordningen om fælles bestemmelser ikke finder anvendelse Specifikt for EFRU og ESF: krydsfinansiering Anmeldelse af foranstaltninger, der falder ind under artikel 98, stk. 2, i forordningen om fælles bestemmelser i forhold til metoden med forenklede omkostninger Eksempler Bilag 1: Eksempler på brug af metoden med forenklede omkostninger 46 Bilag 2: Eksempel på foreneligheden mellem metoden med forenklede omkostninger og statsstøttereglerne 53 Bilag 3: specifikke foranstaltninger vedrørende metoden med forenklede omkostninger og ELFUl 55 6

9 EGESIF_ Vejledning om metoden med forenklede omkostninger - De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) 1. Indledning 1.1. Formål Denne vejledning er blevet udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene med ansvar for ESI-fondene i samråd med medlemmerne af ESF's tekniske arbejdsgruppe og ekspertgruppen om de europæiske struktur- og investeringsfonde (Expert Group for the European Structural and Investment Funds EGESIF). Vejledningen er baseret på og erstatter COCOFnotat nr. 09/0025/04-EN, der fandt anvendelse i perioden Den omfatter de nye muligheder, der indføres med forordningerne for Vejledningen omfatter dog hverken de fælles handlingsplaner eller de standardsatser for enhedsomkostninger og faste beløb, der anvendes i henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1304/2013 (ESF) (1). Formålet med dette dokument er at give teknisk vejledning om de tre typer forenklede omkostninger, der finder anvendelse under ESI-fondene, og formidle bedste praksis med henblik på at tilskynde medlemsstaterne til at bruge forenklede omkostninger. Eksemplerne har til formål at illustrere de vigtigste punkter i gennemførelsen. De er kun til illustration og udgør ikke som sådan krav eller anbefalinger for lignende operationer i programperioden Hvorfor bruge forenklede omkostninger? Baggrund I 2006 blev en betydelig forenkling indført i ESF-forordningen (2), der gjorde det muligt for medlemsstaterne at angive indirekte omkostninger efter en fast takst, op til 20 % af de direkte omkostninger ved en operation. I programperioden blev der indført flere muligheder (standardsatser for enhedsomkostninger og faste beløb), og muligheden for at bruge dem blev udvidet til at omfatte EFRU. Anvendelsen af finansiering efter fast takst, standardsatser for enhedsomkostninger og faste beløb (i det følgende benævnt "forenklede omkostninger") blev hilst velkommen af alle berørte parter, herunder Den Europæiske Revisionsret. "Retten har [...] anbefalet, at Kommissionen i stedet for at godtgøre "faktiske omkostninger" gør mere brug af faste beløb og faste satser med henblik på at reducere sandsynligheden for, at der opstår fejl, og mindske projektledernes administrative byrde. Der er en lavere tendens til fejl i projekter, hvor omkostningerne erklæres som forenklede ( 1 ) disse instrumenter vil være omfattet af særskilte vejledninger. ( 2 ) Artikel 11, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1081/2006. omkostninger. Det må således forventes, at en mere udbredt anvendelse af forenklede omkostningsordninger vil indvirke positivt på fejlniveauet" (3). For så vidt angår programperioden , foreslog Kommissionen at bibeholde mulighederne fra perioden Kommissionen udvidede også disse muligheder i bestræbelserne på at sikre øget juridisk sikkerhed for de nationale myndigheder og en højere grad af harmonisering mellem ESI-fondene og med andre EU-fonde, der gennemføres med delt forvaltning (AMIF (4) og ISF (5) ) eller med andre gennemførelsesmetoder (f.eks. Horisont 2020 og Erasmus+). Forordningen om fælles bestemmelser (forordning 1303/2013) indeholder muligheder for ESI-fondenes beregning af støtteberettigede udgifter i forbindelse med tilskud og tilbagebetalingspligtig bistand på grundlag af de faktiske omkostninger, men også på grundlag af finansiering efter fast takst, standardsatser for enhedsomkostninger og faste beløb. Forordningen om fælles bestemmelser bygger på og udvider de systemer, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse på ESF og EFRU. Fordi der er forskelle mellem ESI-fondene, fastlægges der yderligere muligheder i de forordninger, der gælder for de enkelte fonde Fordele ved forenklede omkostninger Når der anvendes forenklede omkostninger, beregnes de støtteberettigede omkostninger på grundlag af en på forhånd fastlagt metode, der er baseret på output, resultater eller andre omkostninger. Der stilles ikke længere krav om sporing af hver euro af samfinansierede udgifter til de enkelte støttedokumenter: Det er hovedformålet med forenklede omkostninger, hvis anvendelse i betydelig grad mindsker den administrative byrde. Brug af forenklede omkostninger indebærer også, at de menneskelige ressourcer og den administrative indsats, der er involveret i forvaltningen af ESI-fondene, i højere grad kan rettes mod de politiske mål frem for at være rettet mod at indsamle og kontrollere finansielle dokumenter. Det vil også lette adgangen til ESIfondene (6) for modtagere af lavere støttebeløb, fordi forvaltningsprocessen bliver enklere. Forenklede omkostninger bidrager endvidere til mere korrekt brug af fondene (lavere fejlprocent). Revisionsretten har over en periode på mange år gentagne gange anbefalet Kommissionen at tilskynde til og udvide brugen af forenklede omkostninger, navnlig for så vidt angår Den Europæiske ( 3 ) Årsberetning om budgetgennemførelsen, 2013/C 331/01, Den Europæiske Revisionsret. ( 4 ) Asyl, Migrations og Integrationsfonden. ( 5 ) Fonden for Intern Sikkerhed. ( 6 ) ESF, EFRU, ELFUL, EHFF, SF. 7

10 Socialfond. I DAS 2012-rapporten beregnede Revisionsretten, at 26 % af Den Europæiske Socialfonds transaktioner var baseret på forenklede omkostninger, og der blev ikke konstateret nogen uregelmæssigheder (7) Hvornår kan der bruges forenklede omkostninger? Der kan bruges forenklede omkostninger kun når der er tale om tilskud og tilbagebetalingspligtig bistand (artikel 67, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser). Hvis en operation eller et projekt, der udgør en del af en operation, gennemføres udelukkende gennem offentlige indkøb, må der ikke anvendes forenklede omkostninger (jf. artikel 67, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser og afsnit 1.6.2, s. 12). Det anbefales at bruge forenklede omkostninger, når en eller flere af følgende omstændigheder forekommer: Medlemsstaterne ønsker, at ESIF-forvaltningen i højere grad fokuserer på output og resultater end på input. De reelle omkostninger er vanskelige at kontrollere og påvise (mange små poster, der skal kontrolleres, med begrænset eller uden særlig indvirkning på operationernes forventede output, komplekse fordelingsnøgler, etc.). Der forefindes pålidelige data om den finansielle og kvantitative gennemførelse af operationer (visse af beregningsmulighederne kræver dog ikke sådanne data). Der er en risiko for, at regnskabsbilagene ikke er korrekt bevaret (af f.eks. små ngo'er). Operationerne hører under standardregler (det er her, metoden med forenklede omkostninger tilfører merværdi. Anvendelse heraf er dog ikke obligatorisk, og visse af beregningsmulighederne er baseret på en tilgang for henholdsvis operationer og støttemodtagere). Der findes allerede metoder med forenklede omkostninger for tilsvarende operationer og støttemodtagere under en nationalt finansieret ordning eller et andet EU-instrument Vigtige forskelle i forhold til perioden Et af principperne bag Kommissionens forslag var at bevare reglerne fra perioden : De muligheder, der finder anvendelse nu, vil også finde anvendelse fremover hvis de anvendes på tilsvarende operationer og støttemodtagere. Der er dog foretaget visse vigtige ændringer for programperioden (jf. tabel 1: Sammenligning mellem reglerne for metoden med forenklede omkostninger for henholdsvis og , s. 9). ( 7 ) Årsberetning om budgetgennemførelsen, 2013/C 331/01, Den Europæiske Revisionsret. 8

11 EGESIF_ Vejledning om metoden med forenklede omkostninger - De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) Tabel 1: Sammenligning mellem reglerne for metoden med forenklede omkostninger for henholdsvis og Fonde, der bruger forenklede omkostninger ESF og EFRU Fem ESI-fonde Støtteform Ikke angivet Tilskud og tilbagebetalingspligtig bistand Mulighed Beregningsmetoder Finansiering efter fast takst Finansiering efter fast takst for indirekte omkostninger Tærskel for faste beløb Enhedsomkostninger Brug af forenklede omkostninger er frivillig, når der er tale om tilskud. Ex ante-beregning baseret på en rimelig, afbalanceret og kontrollerbar beregningsmetode Finansiering efter fast takst bruges kun til at beregne indirekte omkostninger. Maksimal fast takst til godtgørelse af indirekte omkostninger = 20 % af de direkte omkostninger Højst EUR Brug af forenklede omkostninger er frivillig, medmindre der er tale om mindre ESF-operationer (obligatorisk for ESFoperationer på under EUR i offentlig støtte, som skal udbetales til støttemodtagere, medmindre der er tale om en statsstøtteforanstaltning). Ex ante-beregning baseret på en rimelig, afbalanceret og kontrollerbar beregningsmetode Der indføres yderligere beregningsmetoder: brug af eksisterende EU-ordninger for tilsvarende operationer og støttemodtagere brug af eksisterende nationale ordninger for tilsvarende operationer og støttemodtagere brug af takster og specifikke metoder i henhold til forordningen eller en delegeret retsakt (jf. f.eks. artikel 68, stk. 1, litra b), i forordningen om fælles bestemmelser eller artikel 14, stk. 2, i ESF-forordningen) for ESF: brug af et budgetforslag. Finansiering efter fast takst kan bruges til at beregne en hvilken som helst omkostningskategori. For ESF: Fast takst på op til 40 % af de støtteberettigede direkte personaleomkostninger bruges til beregning af alle projektets øvrige omkostninger. For ETS: Fast takst på op til 20 % af de direkte omkostninger (ikke personaleomkostninger) ved operationen bruges til beregning af de direkte personaleomkostninger. maksimal fast takst til godtgørelse af indirekte omkostninger med beregningskrav = 25 % af de direkte omkostninger maksimal fast takst til godtgørelse af indirekte omkostninger uden beregningskrav = 15 % af de direkte personaleomkostninger fast takst og metode vedtaget ved delegeret retsakt for metoder, der anvendes i EU-politikker i forbindelse med tilsvarende operationer og støttemodtagere. Højst EUR i offentligt bidrag Der er fastsat en specifik beregningsmetode for standardsatser for enhedsomkostninger for personaleomkostninger. Personaleomkostninger pr. time = seneste dokumenterede årlige bruttopersonaleudgifter/1 720 timer. 9

12 1.5. Brugen af forenklede omkostninger er frivillig Anvendelsen af forenklede omkostninger er en mulighed for den relevante medlemsstat: På støttemodtagerniveau kan forvaltningsmyndigheden (8) beslutte at gøre brugen heraf frivillig eller obligatorisk for alle eller nogle af støttemodtagerne eller for alle operationerne eller en del heraf. I tilfælde, hvor systemet ikke er obligatorisk for alle, skal anvendelsesområdet for metoden med forenklede omkostninger, dvs. den kategori af projekter og aktiviteter, for hvilke den vil være tilgængelig, klart angives og offentliggøres i overensstemmelse med de generelle principper om gennemsigtighed og ligebehandling. Specifikt for ESF I overensstemmelse med artikel 14, stk. 4, i ESF-forordningen er brug af enhedsomkostninger, faste beløb eller finansiering efter fast takst imidlertid obligatorisk for små ESF-operationer. Disse små operationer defineres som "tilskud og tilbagebetalingspligtig bistand, for hvilke den offentlige støtte (9) ikke overstiger EUR". Dette beløb skal betragtes som den maksimale offentlige støtte, der skal udbetales til støttemodtageren, som fastsat i det dokument, der fastlægger betingelserne for støtte til støttemodtageren (ESI-midler + tilsvarende offentlig national finansiering, der skal udbetales til støttemodtageren som det maksimale beløb, der er fastsat i finansieringsaftalen eller eventuelt finansieringsafgørelsen). Det omfatter hverken et eventuelt offentligt bidrag fra støttemodtageren eller godtgørelser eller løn udbetalt af en tredjepart til deltagerne i en operation. Den offentlige støtte, der udbetales til støttemodtageren ved afslutningen af operationen, har ingen indflydelse på denne regel; det er kun den programmerede offentlige støtte, der afgør, om artikel 14, stk. 4, finder anvendelse (se afsnit 7.2.2, s. 42). Formålet med denne artikel er at undgå kontroller af de faktiske omkostninger, som ikke er omkostningseffektive i betragtning af den lave værdi, der skal kontrolleres. Med henblik på at forebygge modstridende regelsæt er der to undtagelser til anvendelsen af artikel 14, stk. 4, i ESF-forordningen: når artikel 67, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser finder anvendelse, dvs. når operationen eller et projekt, der er en del af operationen, er genstand for en offentlig indkøbskontrakt: Metoden med forenklede omkostninger må ikke bruges. når operationer modtager støtte inden for rammerne af en statsstøtteforanstaltning: Reglerne for statsstøtteforanstaltningen finder anvendelse. Forvaltningsmyndigheden skal sørge for, at statsstøttereglerne ikke forhindrer brug af metoden med forenklede omkostninger. ( 9 ) Advarsel: Husk, at artikel 14 i ESF-forordningen henviser til begrebet "offentlig støtte" (dvs. offentlig støtte, der skal udbetales til støttemodtageren, som specificeret i det dokument, der fastlægger betingelserne for støtte til støttemodtageren ESI-midler + tilsvarende offentlig national finansiering, der skal udbetales til støttemodtageren). Det omfatter hverken et eventuelt offentligt bidrag fra støttemodtageren eller godtgørelser eller løn udbetalt af en tredjepart til deltagerne i en operation. Artikel 67 i forordningen om fælles bestemmelser henviser derimod til "offentligt bidrag" (jf. artikel 2, nr. 15), i forordningen om fælles bestemmelser). ( 8 ) overvågningsudvalget for europæisk territorialt samarbejde. 10

13 EGESIF_ Vejledning om metoden med forenklede omkostninger - De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) Eksempel (specifikt for ESF) En offentlig myndigheds budgetforslag for en operation med støtteberettigede omkostninger, der beløber sig til i alt EUR, er som følger: Offentlig national finansiering ESF Selvfinansiering Godtgørelser til deltagerne betalt af de offentlige arbejdsformidlinger Samlet finansieringsplan EUR EUR EUR EUR EUR Trods en finansiering på i alt EUR hører dette projekt stadig under den kategori af projekter, hvor brug af forenklede omkostninger er obligatorisk. En offentlig myndigheds selvfinansiering (15000 EUR) tages ikke i betragtning ved fastsættelsen af den offentlige støtte, der udbetales til støttemodtageren. Godtgørelser til deltagere udbetalt af den offentlige arbejdsformidling (10000 EUR) tæller heller ikke med, eftersom de udbetales af en tredjepart til deltagerne. Den offentlige støtte er dermed lig med EUR EUR = EUR, hvilket er under tærsklen på EUR Anvendelse af forenklede omko stninger Forenklede omkostninger i henhold til artikel 67 og 68 i forordningen om fælles bestemmelser finder kun anvendelse, når der er tale om tilskud og tilbagebetalingspligtig bistand. I henhold til artikel 67, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser må der ikke anvendes forenklede omkostninger, hvis en operation som omhandlet af artikel 2, stk. 9, i forordningen om fælles bestemmelser eller et projekt, der udgør en del af en operation, udliciteres og udelukkende gennemføres gennem indkøb af bygge og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser. Kommissionen betragter operationer "omfattet af offentlige kontrakter" som operationer, der gennemføres ved indgåelse af offentlige kontrakter i overensstemmelse med direktiv 2004/18 (herunder dens bilag) eller offentlige kontrakter under tærskelværdierne i samme direktiv. Det er dog muligt at gennemføre en operation gennem offentlige udbudsprocedurer, som fører til betalinger fra støttemodtageren til kontrahenten fastsat på grundlag af på forhånd fastsatte enhedsomkostninger eller faste beløb. Faktisk udgør regninger betalt i forbindelse med offentlige indkøbskontrakter faktiske omkostninger, der er afholdt og betalt af støttemodtageren i henhold til artikel 67, stk. 1, litra a), i forordningen om fælles bestemmelser, selv om metoden i kontrakten defineres som en standardsats for enhedsomkostninger eller en pris i faste beløb (10). Det betyder i bund og grund, at standardsatser for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster kan anvendes i forbindelse med en offentlig udbudsprocedure som betalingsmetode, men at bestemmelserne i artikel 67, stk. 1, litra b)-d), i forordningen om fælles bestemmelser ikke finder anvendelse. Eksempel (ESF) En støttemodtager, der planlægger et kursus via en offentlig udbudsprocedure, kan i udbuddet anmode tilbudsgiverne om at give et pristilbud på grundlag af en enhedsomkostning pr. deltager som består prøven ved afslutningen af kurset. Kontraktvilkårene kan således være: én bestået deltager = 1000 EUR. Hvis ti deltagere består prøven ved afslutningen af kurset, kan støttemodtageren anmelde EUR i støtteberettigede udgifter til forvaltningsmyndigheden. De EUR betragtes som baseret på faktiske omkostninger. Derfor vil en kontrol eller revision af udgifterne bestå i en kontrol af den offentlige udbudsprocedure og overholdelsen af kontraktvilkårene (i dette eksempel at der er bevis for en bestået deltager pr. betalt enhedsomkostning). De underliggende omkostninger til kurset (leje af faciliteter, personaleomkostninger ) vil ikke blive kontrolleret, da kontrakten ikke indeholder bestemmelser om godtgørelse på grundlag heraf. ( 10 ) Jf. Rådets og Kommissionens fælles erklæring om artikel 67 i forordningen om fælles bestemmelser (omfattet af COREPER/Rådet, dok. 8207/12, ADD7 REV 1). 11

14 Bestemmelse af det nøjagtige omfang af anvendelsen af metoden med forenklede omkostninger, særligt i forbindelse med offentlige indkøb I tilfælde, hvor metoden med forenklede omkostninger kan anvendes for en operation, skal det afgøres, om den kan anvendes til hele eller dele af operationen. Det afhænger af, hvad medlemsstaten betragter som en operation. I nogle medlemsstater består en operation af og gennemføres via en gruppe af projekter (definitionen afhænger af etableringen af de programmer, der støttes af ESI-fondene i henhold til deres respektive anvendelsesområde for bistand). Med henblik på at vurdere, for hvilke projekter, der udgør en del af operationen, metoden med forenklede omkostninger kan anvendes, er det nødvendigt at definere de projekter, der udgør operationen på det lavest mulige niveau. Hvis støttemodtageren udliciterer hele gennemførelsen af alle eller visse af projekterne via offentlige indkøbskontrakter, kan metoden med forenklede omkostninger ikke anvendes til de projekter, der henhører under offentlige indkøbskontrakter Indkøb inden for et projekt, der gennemføres af støttemodtageren selv Hvis støttemodtageren (11) selv gennemfører et projekt (dvs. holder fuld kontrol med forvaltningen og gennemførelsen af projektet), kan metoden med forenklede omkostninger anvendes, selv om nogle kategorier af omkostninger i projektet indkøbes (f.eks. en del af projektets gennemførelsesomkostninger som f.eks. rengøring, ekstern ekspertise, køb af møbler osv.) (12). Eksempel (ESF) Et tilskud på EUR bevilges til en offentlig arbejdsformidling ("modtager") med henblik på, i to år, at tilrettelægge reintegrationen af langtidsledige ("operationen"): Denne operation skal gennemføres via flere projekter: EUR til individualiserede støtteprojekter, der gennemføres direkte af modtageren, EUR til uddannelsesprojekter, der gennemføres direkte af modtageren, og den resterende del ( EUR) udliciteres via offentlige kontrakter. Da modtageren er en offentlig myndighed, skal uddannelsesinstitutioner udvælges til de udliciterede projekter via offentlige udbudsprocedurer, afhængigt af den gældende tærskel, og metoden med forenklede omkostninger vil ikke finde anvendelse på disse projekter, der er en del af operationen. Den vil kun gælde for et beløb på EUR. For de uddannelsesprojekter, som modtageren gennemfører med egne midler, accepteres det, at nogle af udgiftsposterne er udliciteret og inkluderet i metoden med forenklede omkostninger (eksterne eksperter, rengøring osv.). Eksempel (EFRU) En kommune modtager et tilskud for et beløb på maksimalt EUR i støtteberettigede omkostninger til anlæggelse af en vej. Til dette formål skal kommunen indgå en offentlig bygge og anlægskontrakt med en anslået værdi på EUR. Ud over dette pådrager kommunen sig visse omkostninger på EUR (ekspropriationer, procesomkostninger (13), overvågning af fremskridt på stedet, miljøundersøgelser udført af eget personale, kampagner, test med henblik på godkendelse af vejen osv.). For dette beløb på EUR i direkte omkostninger, og for så vidt disse udgifter er støtteberettigede i henhold til de nationale bestemmelser og EU-bestemmelserne, kan metoden med forenklede omkostninger (f.eks. indirekte omkostninger på grundlag af standardsats) anvendes. ( 13 ) procesomkostninger er ikke støtteberettigede som led i ETS-programmer, jf. artikel 2, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 481/2014. ( 11 ) det gælder, uanset om det organ, der gennemfører projektet, er privat eller offentligt. ( 12 ) Artikel 67, stk. 4, sidste punktum, i forordningen om fælles bestemmelser. 12

15 EGESIF_ Vejledning om metoden med forenklede omkostninger - De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) Hvis der er tale om finansiering efter fast takst kan omfanget af modtagerens udlicitering af visse af omkostningskategorierne have en indvirkning på andelen af beregnede omkostninger. Derfor bør medlemsstaterne vurdere virkningen af omfanget af indkøb af tjenesteydelser som led i projekter, der er en del af en operation, på andelen af beregnede omkostninger og dermed den faste takst, medmindre der er tale om faste takster i henhold til forordningen (artikel 68, litra b) og c), i forordningen om fælles bestemmelser, artikel 14, stk. 2, i ESF-forordningen og artikel 19 i ETS-forordningen). Det vil muligvis være nødvendigt at indføre afhjælpende foranstaltninger i metoden: Hvis omfanget af indkøb af tjenesteydelser f.eks. har en signifikant effekt på andelen af beregnede omkostninger, bør den faste takst enten reduceres proportionalt med omfanget af udlicitering, eller den faste takst bør kun anvendes til de omkostninger, som ikke er udliciteret (ved finansiering efter fast takst af indirekte omkostninger på grundlag af Horisont 2020-tilgangen er det obligatorisk at fratrække udgifter til underleverandører). Det kan dog også være, at omfanget af indkøb af tjenesteydelser ingen effekt har på andelen af beregnede omkostninger, eller at denne effekt er ubetydelig. I dette tilfælde er der måske ikke behov for afhjælpende foranstaltninger. Effekten af indkøb af tjenesteydelser på den faste takst bør dog analyseres (eksempelvis på baggrund af tidligere lignende foranstaltninger eller de tidligere projekter) og bør tages i betragtning ved fastlæggelse af en metode (en takst) for anvendelsen af finansiering efter fast takst. Medlemsstaten kan dog beslutte, om indkøbte tjenesteydelser som led i et projekt er eller ikke er udelukket fra de omkostningskategorier, på grundlag af hvilke taksten skal anvendes, forudsat at princippet om ligebehandling respekteres. Eksempel (EFRU) En kommune modtager et tilskud for et beløb på maksimalt EUR i støtteberettigede omkostninger til anlæggelse af en vej. Forvaltningsmyndigheden ønsker i forbindelse med denne operation, som ikke fuldt ud er genstand for en offentlig indkøbskontrakt at anvende artikel 68, stk. 1, litra b), i forordningen om fælles bestemmelser til beregning af de indirekte omkostninger. Forvaltningsmyndigheden ønsker dog at afbøde virkningerne af brugen af personale ansat af underleverandører på niveauet af indirekte omkostninger. Den beslutter at udelukke de direkte omkostninger til personale ansat af underleverandører fra de direkte personaleomkostninger, hvorpå den faste takst anvendes. Budgetforslaget til operationen er følgende: Projekt 1: bygge og anlægsarbejde (offentlig udbudsprocedure) Projekt 2: andre omkostninger: Direkte personaleomkostninger Heraf direkte omkostninger til personale ansat af underleverandører Andre direkte omkostninger EUR EUR EUR EUR EUR Indirekte omkostninger Direkte personaleomkostninger direkte omkostninger til personale ansat af underleverandører) x 15 % = EUR x 15 % = EUR Samlede anmeldte omkostninger EUR 13

16 Anbefalet fremgangsmåde for projekter, der udbydes, selv når modtagerne hører til kategorier, som ikke er omfattet af direktiv 2004/18/EF Kommissionen anbefaler at anvende den ovenfor beskrevne metode (afsnit 1.6.1, s. 12, anvendes analogt, afsnit 1.6.2, s. 12, overholdes i alle tilfælde) til projekter, der udbydes, selv når modtagerne hører til kategorier, som ikke er omfattet af direktiv 2004/18/EF, med henblik på at respektere hensigten om at begrænse anvendelsen af metoden med forenklede omkostninger til tilskud og tilbagebetalingspligtig bistand Nationale regler om udgifters støtteberettigelse (14) I programperioden bestemmes udgifters støtteberettigelse på grundlag af nationale regler, dog med forbehold af undtagelserne i de særlige forordninger om de enkelte fonde (artikel 65, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser). De skal gælde for samtlige udgifter, der anmeldes under programmet. Desuden har "forvaltningsmyndigheden [...] ansvaret for forvaltning af det operationelle program i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning" (artikel 125, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser) og har mulighed for at anvende strengere regler end dem, der er fastsat inden for de gældende europæiske retlige rammer. Derfor bør forvaltningsmyndighederne fastlægge og dokumentere reglerne om støtteberettigelse for operationer, der modtager støtte fra ESI-fonde, på et passende niveau (nationalt, regionalt, lokalt eller pr. program), gøre dem tilgængelige for potentielle modtagere og påvise, at alle relevante regler i det dokument, der fastlægger støttebetingelserne, er overholdt. Rammerne for anvendelsen af artikel 67 i forordningen om fælles bestemmelser bør også indgå i disse regler Fondsspecifikke regler Specifikt for ELFUL Forvaltningsmyndighederne skal sikre, at de relevante beregninger, for så vidt angår metoden med forenklede omkostninger, er korrekte og nøjagtige, når de fastsættes på forhånd på grundlag af en rimelig, afbalanceret og kontrollerbar beregning. Med henblik på dette skal et organ, som er funktionelt uafhængigt af de myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af programmet, og som besidder den rette ekspertise, foretage beregningerne eller bekræfte, at beregningerne er korrekte og nøjagtige. En erklæring, der bekræfter, at beregningerne er korrekte og nøjagtige, skal indgå i programmet for udvikling af landdistrikterne (15). Hvis forvaltningsmyndigheden bruger en metode, der er fastsat i henhold til artikel 67, stk. 5, litra b), c), d) eller e), i forordningen om fælles bestemmelser, skal sådanne beregninger og ovennævnte erklæring ikke udføres eller indgives. Programmet for udvikling af landdistrikterne bør kun omfatte den metode til beregning af betalinger, der er baseret på metoden med forenklede omkostninger. Hvis der anvendes samme metode i hele programperioden, vil det ikke være nødvendigt at ændre programmet. Hvis der indføres et system med forenklede omkostninger som betalingsmekanisme under en specifik foranstaltning, bør programmet ændres i overensstemmelse hermed. Det sidste bilag til denne vejledning indeholder en fortegnelse over ELFUL-foranstaltninger, der er omfattet af anvendelsesområdet for metoden med forenklede omkostninger. ( 15 ) Artikel 62 i forordning (EU) nr. 1305/2013. Specifikt for ETS Specifikke bestemmelser vedrørende udgifters støtteberettigelse i forbindelse med samarbejdsprogrammer, for så vidt angår personaleudgifter, kontorudgifter og administrative udgifter, rejse og indkvarteringsudgifter, udgifter til ekstern ekspertise og tjenesteydelser samt udgifter til udstyr, fastsættes på EU-niveau. Med forbehold af reglerne om støtteberettigelse i forordningen om fælles bestemmelser, ETS-forordningen og de specifikke regler om støtteberettigelse for samarbejdsprogrammet fastsætter overvågningsudvalget yderligere regler om udgifters støtteberettigelse for samarbejdsprogrammet som helhed. For så vidt angår spørgsmål, der ikke er omfattet af førnævnte bestemmelser, gælder de nationale regler i den medlemsstat, hvor udgiften blev afholdt. ( 14 ) dette afsnit gælder ikke ETS. Se afsnit 1.6.5, s

17 EGESIF_ Vejledning om metoden med forenklede omkostninger - De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) 2. Finansiering efter fast takst Hvis der er tale om finansiering efter fast takst, beregnes specifikke kategorier af støtteberettigede omkostninger, som er klart identificeret på forhånd, ved at anvende en procentsats, der er fastsat på forhånd for en eller flere andre kategorier af støtteberettigede omkostninger Definition af omkostningskategorierne Der er tre typer omkostningskategorier i et system med finansiering efter fast takst: type 1: kategorier af støtteberettigede omkostninger, på grundlag af hvilke taksten skal anvendes til at beregne de støtteberettigede beløb type 2: kategorier af støtteberettigede omkostninger, der beregnes med den faste takst type 3: når det er relevant, andre kategorier af støtteberettigede omkostninger: Taksten finder ikke anvendelse på dem, og de beregnes ikke med den faste takst. Forvaltningsmyndigheden skal når den anvender et system med finansiering efter fast takst definere de kategorier af omkostninger, der hører under de enkelte typer: Alle udgiftskategorier hører klart under én og kun én af de tre typer. I nogle tilfælde kan én type defineres i modsætning til en anden type eller de andre typer (i et system, hvor der kun er direkte (type 1) og indirekte omkostninger (type 2), kan indirekte omkostninger f.eks. defineres som alle de støtteberettigede omkostninger, der ikke er støtteberettigede direkte omkostninger). Forordningen fastsætter ikke nogen begrænsninger for hvilke kategorier af støtteberettigede omkostninger der kan anvendes til finansiering efter fast takst. Det vigtigste mål med anvendelsen af faste takster bør dog være forenkling og nedbringelse af fejlforekomster. Faste takster er således mest egnet til omkostninger, der er forholdsvis lave, og som er dyre at kontrollere Specifikke systemer for finansiering efter fast takst til beregning af indirekte omkostninger som fastsat i forordningerne Metoder til beregning af indirekte omkostninger Forordningerne indeholder visse specifikke systemer for finansiering efter fast takst. Artikel 68, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser indeholder oplysninger om visse systemer for finansiering efter fast takst til beregning af indirekte omkostninger: Litra a) fastsætter det generelle system for finansiering efter fast takst for indirekte omkostninger, og den maksimale takst er hævet til 25 %. Det er en fortsættelse af det nuværende system, og den reelle takst, der skal anvendes, skal være begrundet i en af beregningsmetoderne i henhold til artikel 67, stk. 5, litra a) og c), i forordningen om fælles bestemmelser. Systemet er fleksibelt. Det kan være baseret på: kun to typer omkostninger type 1: direkte omkostninger, type 2: indirekte omkostninger eller tre typer omkostninger: type 1: "begrænsede" direkte omkostninger, type 2: indirekte omkostninger beregnet på grundlag af type 1, type 3: andre direkte omkostninger end de "begrænsede" omkostninger (af type 1). Litra b) giver mulighed for, at en forvaltningsmyndighed kan anvende en fast takst på op til 15 % af de direkte personaleomkostninger til beregning af de indirekte omkostninger. Forvaltningsmyndigheden kan bruge de 15 % direkte uden begrundelse. Her er et eksempel på et system med tre omkostningskategorier: (type 1) direkte personaleomkostninger, (type 2) indirekte omkostninger, (type 3) andre direkte omkostninger end personaleomkostninger (jf. eksempel i bilag 1, s. 46). I henhold til litra c) er det muligt at genbruge en fast takst for eksisterende ordninger for indirekte omkostninger i EU-politikker på grundlag af de ordninger, der anvendes under Horisont 2020 og LIFE, og som er fastlagt i en delegeret retsakt (jf. afsnit , s. 26) Definitie van directe kosten, indirecte kosten en personeelskosten Brug af disse systemer kan kræve at forvaltningsmyndigheden definerer de direkte og indirekte omkostninger og personaleomkostningerne. Disse definitioner skal være i overensstemmelse med Kommissionens generelle retningslinjer: Direkte omkostninger er de omkostninger, som er direkte forbundet med den enkelte aktivitet i en organisation, og hvor forbindelsen til den individuelle aktivitet kan påvises (f.eks. gennem direkte tidsregistrering). Indirekte omkostninger er til gengæld sædvanligvis de omkostninger, som ikke er forbundet eller kan forbindes direkte med den enkelte aktivitet i den pågældende organisation. Sådanne omkostninger omfatter administrative udgifter, hvor man har svært ved at fastlægge det nøjagtige beløb for den enkelte aktivitet (typisk udgifter til administration og personale, f.eks. til forvaltning, rekruttering, bogholderi eller rengøring osv. og til telefon, vand eller elektricitet osv. (16) ). ( 16 ) listen er ikke ufravigelig. Det er medlemsstatens eget ansvar at definere de forskellige omkostningskategorier på en utvetydig måde. 15

18 Personaleomkostninger (17) er omkostninger som følger af en aftale mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager eller tjenesteydelseskontrakter for eksternt personale (forudsat at disse omkostninger kan identificeres klart). Hvis en støttemodtager f.eks. indgår kontrakt med en ekstern underviser med henblik på afholdelse af interne kurser, skal fakturaen indeholde oplysninger om de forskellige typer omkostninger. Underviserens løn betragtes som omkostninger til eksternt personale. Undervisningsmaterialer kan dog f.eks. ikke tages i betragtning. Personaleomkostninger omfatter den samlede løn, herunder naturalydelser i overensstemmelse med kollektive overenskomster, udbetalt til personer til gengæld for arbejde i forbindelse med operationen. De omfatter også skat og arbejdstagerens socialsikringsbidrag (første og anden søjle tredje søjle kun i henhold til en kollektiv overenskomst) samt arbejdsgiverens obligatoriske og frivillige sociale bidrag. Omkostninger til forretningsrejser betragtes dog ikke som personaleomkostninger. Godtgørelser eller løn udbetalt til deltagere i ESF-operationer betragtes heller ikke som personaleomkostninger. Eksempel (ESI-fonde): Lokaludvikling styret af lokalsamfundet) Forvaltningsmyndigheden har på grundlag af tidligere erfaringer vurderet den typiske andel af drifts og aktivitetsomkostninger for den lokale aktionsgruppe sammenlignet med de udgifter, der er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af lokale operationer i henhold til strategien for lokaludvikling styret af lokalsamfundet og forberedelsen og gennemførelsen af den lokale aktionsgruppes samarbejdsaktiviteter. Selv om støtte fra ESI-fondene til drifts og aktivitetsomkostninger ikke må overstige tærsklen på 25 % af de samlede offentlige udgifter, der er afholdt i henhold til strategien for lokaludvikling styret af lokalsamfundet, viser erfaringerne, at denne procentsats i de fleste tilfælde faktisk er lavere. Forvaltningsmyndigheden fastsætter en fast takst på 17 % (baseret på en rimelig, afbalanceret og kontrollerbar metode i overensstemmelse med artikel 67, stk. 1, litra d), og artikel 67, stk. 5, litra a), i forordningen om fælles bestemmelser, men ikke artikel 68, stk. 1, litra a), i forordningen om fælles bestemmelser, eftersom denne faste takst ikke blot omfatter indirekte omkostninger) for udgifter, der er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af operationer i henhold til strategien for lokaludvikling styret af lokalsamfundet og forberedelsen og gennemførelsen af den lokale aktionsgruppes samarbejdsaktiviteter, således at følgende omkostninger er omfattet: Driftsomkostninger (driftsudgifter, personaleomkostninger, uddannelsesomkostninger, pr-omkostninger, finansielle omkostninger, omkostninger i forbindelse med overvågningen og evalueringen af strategien) Omkostninger i forbindelse med aktiviteter under strategien for lokaludvikling styret af lokalsamfundet med henblik på at lette udveksling mellem interessenterne for at skaffe oplysninger og fremme strategien samt bistå potentielle støttemodtagere med henblik på udvikling af aktioner og forberedelse af ansøgninger. Hvis det budget, der er afsat til den lokale aktionsgruppe til gennemførelse af operationerne i henhold til strategien for lokaludvikling styret af lokalsamfundet og forberedelse og gennemførelse af den lokale aktionsgruppes samarbejdsaktiviteter for perioden , er på 1,5 mio. EUR (type 1), vil det maksimale budget, som svarer til drifts og aktivitetsomkostningerne, være på 1,5 mio. EUR x 17 % = EUR (type 2). Den samlede budgetbevilling til den lokale aktionsgruppe beløber sig således til 1,755 mio. EUR. I gennemførelsesfasen betyder det, at når en støttemodtager anmoder om godtgørelse af udgifter afholdt i forbindelse med et projekt, vil den lokale aktionsgruppe også kunne anmode om 17 % af denne sum til drifts- og aktivitetsomkostninger. Hvis de afholdte udgifter i forbindelse med et projekt f.eks. beløber sig til 1000 EUR (type 1), kan den lokale aktionsgruppe anmelde 1000 EUR x 17 % = 170 EUR (type 2) til forvaltningsmyndigheden for sine drifts- og aktivitetsomkostninger. Den lokale aktionsgruppe vil ikke skulle indgive dokumentation for sine drifts- og aktivitetsomkostninger, som er indberettet på grundlag af den faste takst, men metoden til beregning af de 17 % skal kunne kontrolleres. Det skal bemærkes, at den faste takst kan fastsættes særskilt for drifts- eller aktivitetsomkostninger. NB: Husk, at metoden til beregning af den faste takst som i eksemplet ovenfor ikke nødvendigvis skal være den samme som den, der anvendes til fastsættelse af loftet på 25 %. Uanset hvilken metode der bruges til at fastsætte den faste takst, skal bestemmelserne om loftet over drifts og aktivitetsomkostninger i henhold til artikel 35, stk. 2, i forordningen om fælles bestemmelser dog overholdes. ( 17 ) denne definition gælder ikke ETS. For så vidt angår en definition af personaleomkostninger i forbindelse med ETS, henvises der til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 481/

19 EGESIF_ Vejledning om metoden med forenklede omkostninger - De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) Fondsspecifikke regler Specifikt for ESF Artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1304/2013 indeholder bestemmelser om en ordning for finansiering efter fast takst, der gælder specifikt for ESF. Direkte personaleomkostninger kan bruges til at beregne alle de andre kategorier af støtteberettigede omkostninger, for projektet på grundlag af en fast takst på op til 40 %. "Alle andre omkostningskategorier" omfatter andre direkte omkostninger (direkte personaleomkostninger er ikke omfattet, men det er løn og godtgørelser udbetalt til deltagerne) og indirekte omkostninger. Forvaltningsmyndigheden kan bruge de 40 % direkte uden begrundelse. Eksempel (specifikt for ESF) Budgetforslaget til et kursus er følgende: Direkte omkostninger i alt Indirekte omkostninger i alt 5000 Direkte personaleomkostninger Indirekte personaleomkostninger 4000 Omkostninger til lokaler 4000 Elektricitet, telefon 1000 Rejseudgifter Måltider Information/pr 5000 Godtgørelser udbetalt af den offentlige arbejdsformidling til deltagerne Forvaltningsmyndigheden kan beslutte at anvende artikel 14, stk. 2, i ESF-forordningen på dette projekt. Loftet over tilskudsaftalens beløb ville i givet fald være følgende: Direkte personaleomkostninger: EUR Andre udgifter: x 40 % = EUR Udgifter i alt: = EUR Specifikt for ETS I henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1299/2013 kan personaleomkostningerne ved en operation beregnes som en fast takst på op til 20 % af de direkte omkostninger, eksklusive personaleomkostninger. Det betyder, at kun de direkte personaleomkostninger kan beregnes som en fast takst (af de direkte omkostninger, eksklusive personaleomkostninger). Det betyder også, at denne faste takst kan bruges, uden at der er et krav om, at medlemsstaten skal foretage en beregning af den gældende takst. 17

20 3. Standardsatser for enhedsomkostninger 3.1. Generelle principper Hvis der er tale om standardsatser for enhedsomkostninger, vil alle eller en del af de støtteberettigede omkostninger ved en operation blive beregnet på grundlag af kvantificerede aktiviteter, input, output eller resultater ganget med på forhånd fastsatte standardsatser for enhedsomkostninger. Denne mulighed kan bruges til alle former for projekter eller en del af et projekt, når det er muligt at definere mængder i forbindelse med en aktivitet og standardsatser for enhedsomkostninger. Standardsatser for enhedsomkostninger anvendes typisk til mængder, som er lette at identificere. Standardsatser for enhedsomkostninger kan være procesbaserede for, gennem en bedste tilnærmelse, at dække de faktiske omkostninger ved levering af en operation. De kan også være resultatbaserede (output eller resultat) eller defineret for både proces og resultat (jf. eksempel i afsnit 6.5.3, s. 39). Forvaltningsmyndigheder bør også tage hensyn til hvilken virkning de forskellige muligheder vil have, for så vidt angår begrundelsen for de støtteberettigede omkostninger. En forvaltningsmyndighed kan fastsætte forskellige satser for enhedsomkostninger for forskellige aktiviteter. Eksempel (ESF, outputbaseret) For videregående it-uddannelse på timer til 20 deltagere kan de støtteberettigede omkostninger beregnes på grundlag af prisen pr. undervisningstime x antal deltagertimer. Omkostningerne pr. time er blevet fastlagt på forhånd af forvaltningsmyndigheden og fremgår af det dokument, der fastlægger støttebetingelserne. Hvis man, for eksempel, antager at forvaltningsmyndigheden fastsætter uddannelsesomkostninger på 7 EUR pr. undervisningstime pr. deltager, ville det maksimale tilskud til projektet være 1000 timer x 20 deltagere x 7 EUR/time/deltager = EUR. Ved afslutningen af operationen vil de endelige støtteberettigede omkostninger blive fastsat på grundlag af det faktiske antal timer for hver deltager (herunder eventuelt begrundet fravær) i henhold til de uddannelsessøgendes reelle deltagelse og afholdte kurser. Der vil stadig være brug for nøjagtige fremmødelister med angivelse af uddannelsesaktiviteterne og attestering af deltagernes reelle tilstedeværelse. Hvis der i alt kun deltog 18 deltagere i uddannelsen, seks af dem i 900 timer, fem af dem i 950 timer, fem af dem i 980 timer og de resterende to deltagere i 1000 timer, ville det samlede antal timer x deltagere være lig med: 900 x x x x 2 = uddannelsestimer i alt x deltagere. De støtteberettigede udgifter vil være: uddannelsestimer x 7 EUR = EUR. Eksempel (EFRU, outputbaseret) Modtageren, et regionalt handelskammer, arrangerer en rådgivningstjeneste for små og mellemstore virksomheder i regionen. Denne tjeneste leveres af det regionale handelskammers rådgivere. Baseret på tidligere regnskaber for den "rådgivende" afdeling anslås en dags rådgivning til 350 EUR. Bistanden vil blive beregnet på grundlag af følgende formel: antal dage x 350 EUR. Der vil stadig være brug for nøjagtige timesedler med angivelse af rådgivningsaktiviteterne og rådgivernes tilstedeværelse. 18

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2014 COM(2014) 598 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS UDKAST TIL ÅRSBERETNING FOR 2013 KAPITEL

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules Kaja Korgaard & Erik Fuglsang Viborg 04 November 2010 EU Reglerne I Helt generelt : Alle projekt aktiviteter

Læs mere

Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5

Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5 Europa-Kommissionen Forenkling Samhørighedspolitik for 2014-2020 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Hvad er forenkling? 3 Hvordan kan forenkling opnås? 4 Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5 1 Harmonisering

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-18

ÆNDRINGSFORSLAG 7-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/0268(COD) 7.5.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 7-18 Udkast til udtalelse Cătălin Sorin Ivan (PE480.546v01-00) Den Europæiske Socialfond og ophævelse af forordning

Læs mere

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring:

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring: EU & Erhverv J.nr. Ref. Oen Den 1. februar 2017 Udkast til forslag til ændring af lov om landdistriktsfonden (mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler)

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 20.3.2013

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 20.3.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2013 C(2013) 1573 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 20.3.2013 om godkendelse af retningslinjer for afslutning af operationelle programmer godkendt til bistand fra

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Vejledning til medlemsstaterne om integreret bæredygtig byudvikling (artikel 7 i EFRU-forordningen)

Vejledning til medlemsstaterne om integreret bæredygtig byudvikling (artikel 7 i EFRU-forordningen) EGESIF_15-0010-01 18/05/2015 EUROPA-KOMMISSIONEN De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning til medlemsstaterne om integreret bæredygtig byudvikling (artikel 7 i EFRU-forordningen) ANSVARSFRASKRIVELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0010 (APP) 5467/15 FORSLAG fra: modtaget: 20. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FIN 47 CADREFIN

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 COM(2016) 75 final 2016/0047 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE 338.493/19-39 ÆNDRINGSFORSLAG 19-39 Udkast til udtalelse (PE 338.493) Angelika Niebler Gennemførelse

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Overvågnings- og evalueringsramme for den fælles landbrugspolitik. Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Overvågnings- og evalueringsramme for den fælles landbrugspolitik. Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Overvågnings- og evalueringsramme for den fælles landbrugspolitik 2014 2020 Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.9.2013 COM(2013) 642 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 KAPITEL 3 "LANDBRUG:

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14509/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 16. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ENV 952 CLIMA 313 ENER 454 BUDGET 33 CADREFIN

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0279/181. Ændringsforslag. Corinne Lepage, Jens Rohde for ALDE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0279/181. Ændringsforslag. Corinne Lepage, Jens Rohde for ALDE-Gruppen 4.9.2013 A7-0279/181 181 Artikel 2 nr. 2 litra c nr. ii Direktiv 2009/28/EF Artikel 3 stk. 4 afsnit 2 litra d d) Ved beregningen af biobrændstoffer i tælleren må andelen af energi fra biobrændstoffer,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bevilling af midler, der er frigjort fra

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Denne vejledning skal ses som et supplement til forordning (EF) nr. 1309/2013 af 17. december 2013.

Denne vejledning skal ses som et supplement til forordning (EF) nr. 1309/2013 af 17. december 2013. 1. Indledning og formål med Globaliseringsfonden (EGF) Formålet med EGF er at bidrage til intelligent, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst og fremme vedvarende beskæftigelse. Retsgrundlaget for Globaliseringsfonden

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere