Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2014) 598 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS UDKAST TIL ÅRSBERETNING FOR 2013 KAPITEL 6 "BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER" DA DA

2 KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS UDKAST TIL ÅRSBERETNING FOR 2013 KAPITEL 6 "BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER" INDLEDNING 6.9. Kommissionen har truffet specifikke foranstaltninger til at mindske de konstaterede risici, og disse omfatter forebyggende og korrigerende foranstaltninger såsom vejledning, uddannelse, forenkling og en konsekvent politik for afbrydelse eller suspension af betalinger, hvor det er nødvendigt. Kommissionen fremmer navnlig aktivt medlemsstaternes brug af forenklede omkostningsmodeller og tager konstaterede tilfælde af "gold plating" op, der indebærer unødvendige komplekse regler for støtteberettigelse, som medlemsstaterne har fastsat. Kommissionen fremhæver også betydningen af kontrol på første niveau. I den henseende har udført en risikobaseret tematisk revision af forvaltningskontrollen og har stillet revisionskonklusionerne og -anbefalingerne til rådighed for ESF's forvaltningsmyndigheder Medlemsstaterne godkender projekter løbende som fastsat i prioritetsaksen i de flerårige operationelle programmer. De pågældende overvågningsudvalg skal sikre, at der udvælges og godkendes projekter med EU-merværdi, og at de nationale myndigheder og EU-myndighederne foretager gentagne kontroller med udgifterne. TRANSAKTIONERNES FORMELLE RIGTIGHED Kommissionens fælles svar på punkt 6.13 og Kommissionen er ikke enig i, at der i beregningen indgår en fejl med en betydelig virkning, når der ikke er grundlag for at konkludere, at det pågældende projekt, der blev gennemført af en støttemodtager, som for øjeblikket er genstand for en foreløbig undersøgelse, som de retslige myndigheder endnu ikke har truffet afgørelse om, var behæftet med nogen uregelmæssigheder, og når påstandene om potentiel overanmeldelse af udgifter under alle omstændigheder ikke ville gælde for den operation, som Retten har revideret, da den blev gennemført ved hjælp af standardenhedsomkostninger (se punkt 6.16), der er godkendt af forvaltningsmyndigheden. Hvis påstandene i sidste ende skulle blive bekræftet, vil Kommissionen foretage de nødvendige finansielle korrektioner. Kommissionen bemærker et fald i antallet af fejl, som Revisionsretten har opdaget på politikområdet beskæftigelse og sociale anliggender i 2013 (27 % sammenlignet med 35 % i 2012 og 40 % i 2011). Kommissionen har forstået, at den fejlforekomst, som Revisionsretten har rapporteret om, er et årligt skøn, der tager hensyn til korrektioner af projektudgifter eller tilbagebetalinger, der er behæftet med fejl, som er opdaget og registreret inden Rettens revision. Kommissionen understreger, at den er bundet af artikel 32, stk. 2, litra e), i finansforordningen, ifølge hvilken dens interne kontrolsystem bl.a. skal sikre "tilfredsstillende styring af risiciene i forbindelse med de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed under hensyntagen til programmernes flerårige karakter samt de pågældende betalingers art". Kommissionen vil fortsat udøve sin tilsynsfunktion, navnlig ved at gennemføre finansielle korrektioner og inddrivelser i et omfang, der svarer til omfanget af de konstaterede uregelmæssigheder og mangler. Kommissionen bemærker endvidere, at eftersom forvaltnings- og kontrolsystemerne under samhørighedspolitikken er flerårige, kan fejl, som er begået i 2013, også korrigeres i de efterfølgende år, selv efter programmernes afslutning. Dette illustreres af, at de finansielle korrektioner i 2013 vedrørende programmeringsperioderne for ESF for og beløb sig til 689 mio. EUR, der omfatter de korrektioner, som Retten allerede har taget hensyn til 2

3 ved beregningen af fejlforekomsten. Endvidere blev der i 2013 også gennemført finansielle korrektioner for 153 mio. EUR for programmeringsperioden De samlede inddrivelser beløb sig til 56 mio. EUR i Kommissionen følger op på alle de fejl, som Revisionsretten har påpeget, og vil foretage finansielle korrektioner, hvor det er relevant og juridisk muligt. Kommissionen bemærker, at de nationale eller regionale bestemmelser, der anvendes på ESF-finansierede udgifter, i nogle tilfælde er strengere end de bestemmelser, der er fastsat i den nationale lovgivning for tilsvarende nationalt finansierede udgifter. Derfor kan disse yderligere krav betragtes som et eksempel på "gold plating", dvs. en selvpålagt unødvendig administrativ byrde og kompleksitet for ESF-finansierede udgifter som beskrevet i Kommissionens nyligt offentliggjorte rapport Kommissionen har siden indførelsen af de forenklede omkostningsmodeller gjort en indsats for gradvist at udvide anvendelsen af dem og mener, at dette arbejde allerede har ført til positive resultater. Kommissionen fortsætter med aktivt at fremme brugen af forenklede omkostningsmodeller i programmeringsperioden med henblik på at mindske den administrative byrde for støttemodtagerne og yderligere mindske risikoen for fejl Kommissionen vil følge op på alle de tilfælde, som Revisionsretten har konstateret, og sikre, at der træffes korrigerende foranstaltninger Selv om Kommissionen og Retten reviderer overholdelsen af reglerne om offentlige indkøb på samme måde, har Kommissionen siden programmeringsperioden anvendt relevante faste korrektioner og dermed afbødet risikoen for at påføre EU-budgettet tab og taget hensyn til de faktiske uregelmæssigheders art og omfang. Disse faste korrektioner anvendes af Kommissionen og af de fleste nationale myndigheder i forbindelse med pålægningen af finansielle korrektioner for overtrædelser af procedurereglerne for offentlige indkøb, herunder ved opfølgning på de fejl, som Retten har påpeget. Kommissionen bemærker endvidere, at dechargemyndigheden opfordrede Kommissionen og Retten til at harmonisere deres metoder til kvantificering af fejl i forbindelse med offentlige indkøb (Europa-Parlamentets afgørelse af 17. april 2013 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011). Kommissionen har ajourført sin afgørelse fra 2013 vedrørende kvantificering af fejl i forbindelse med offentlige indkøb under delt forvaltning, herunder bl.a. udgifter inden for rammerne af samhørighedspolitikken og politikken for udvikling af landdistrikter (se Kommissionens afgørelse C(2013) 9527 final). På grundlag af denne afgørelse skønner Kommissionen, at kvantificeringen af fejl i forbindelse med offentlige indkøb i 2013 ville være op til 0,l procentpoint lavere end beregnet af Retten på grundlag dens egen kvantificering Kommissionen vil følge op på alle de fejl, som Revisionsretten har konstateret, og sikre, at der træffes korrigerende foranstaltninger Se Kommissionens svar på tekstboks 6.4, punkt a). Tekstboks 6.4 Eksempler på anmeldelser af for store omkostninger a) Lønsituationen i forbindelse med ESF-finansierede projekter i Rumænien var et problem, som 1 3

4 afdækkede ved en revision i Der er blevet anvendt en fast finansiel korrektion på 25 % på dette OP. Som følge heraf bestilte den pågældende forvaltningsmyndighed en undersøgelse af omkostningsstrukturen og lønomkostningerne, der skulle danne grundlag for fastlæggelsen af det maksimale lønniveau, som skulle gælde i forbindelse med fremtidige projekter. Kommissionen har rettet yderligere henstillinger til forvaltningsmyndigheden vedrørende de parametre, der skal anvendes ved fastlæggelsen af de lønlofter, som skal gælde i forbindelse med ESF-finansierede projekter, da de nuværende fortsat anses for at være for høje. c) Der kunne forekomme uoverensstemmelser mellem betalingerne fra EU til den pågældende prioritet og det faktiske fondsbidrag til de operationer, der medfinansieres under denne prioritet. Dette skyldes den fleksibilitet, som forvaltningsmyndighederne udøver ved anvendelsen af forskellige medfinansieringssatser på individuelle operationer, jf. artikel 53, stk. 4, i den generelle forordning. I overensstemmelse med de retningslinjer for afslutning, som Kommissionen vedtog den 20. marts 2013, bør støttemodtagerne ved afslutningen modtage et offentligt støttebeløb (nationale fonde og ESF), der mindst svarer til det ESF-beløb, som Kommissionen refunderede medlemsstaten Kommissionen har udviklet en ny vejledning med henblik på yderligere at styrke pålideligheden af forvaltningskontrollen i programmeringsperioden Denne vejledning, der trækker på erfaringerne fra den foregående programmeringsperiode, er blevet forelagt for medlemsstaterne og vil blive udsendt i anden halvdel af I fortsættelse af det omfattende arbejde med forvaltningskontrol i forbindelse med de regelmæssige revisioner, der udføres af Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, fokuserede den risikobaserede tematiske revision, som Retten nævner, på specifikke operationelle programmer med henblik på at afdække og tackle de dybereliggende årsager til, at forvaltningskontrollen ikke er tilstrækkeligt pålidelig. Kommissionen forelagde resultaterne af denne tematiske revision for forvaltnings- og revisionsmyndighederne i 2014, og de er blevet anvendt ved udarbejdelsen af den vejledning, der er omhandlet i punkt Kommissionens fælles svar på punkt 6.26 og 6.27 Med hensyn til programmeringsperioden tilstræber Kommissionen at sikre, at fejlforekomsten ved afslutningen ikke overstiger 2 % for hvert operationelt program. Med henblik herpå har Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion ud over det betydelige antal revisioner, der blev udført i programmeringsperioden , mellem 2011 og 2013 udført 14 risikobaserede afsluttende revisioner omfattende 21 OP'er i , der udgør 8,8 % af det samlede antal OP'er og 25,6 % af de samlede udgifter. På grundlag af dette omfattende revisionsarbejde og med henblik på at beskytte EU-budgettet er der blevet foretaget betydelige finansielle korrektioner ved programafslutningen. Som det fremgår af den årlige aktivitetsrapport fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion for 2013 (s. 121), der beskriver situationen pr. ultimo 2013, er der blevet afsluttet 233 OP'er for programmeringsperioden Kommissionen har gennemført samlede finansielle korrektioner for programmeringsperioden på 1,7 mia. EUR, heraf 452 mio. EUR i 2013, hvor de endelige betalinger og afregninger for programmeringsperioden beløb sig til 3,3 mia. EUR. Kommissionen vil følge op på de specifikke fejl, som Retten har konstateret, og bemærker, at den kan foretage yderligere finansielle korrektioner indtil tre år efter den formelle afslutning af et program, når der konstateres restfejl. Kommissionen anerkender ovennævnte risici, men understreger, at det i sagens natur næsten er uundgåeligt, at der fortsat resterer enkelte tilfælde af ikkestøtteberettigede udgifter på projektniveau efter afslutningsprocessen, da formålet med denne proces er at opnå sikkerhed for, at den samlede 4

5 restfejlforekomst ligger under væsentlighedstærsklen på 2 %. Ved at anvende faste finansielle korrektioner ved afslutningen beskytter Kommissionen endvidere EU-budgettet uden nødvendigvis at korrigere hvert eneste tilfælde af ikkestøtteberettigede udgifter på projektniveau. UNDERSØGELSE AF UDVALGTE KONTROLSYSTEMER Revisionsmyndighederne spiller en central rolle i processen til opnåelse af sikkerhed fra det tidspunkt, hvor programmeringsperioden og indførelsen af systemer indledes. Forordningen giver Kommissionen mulighed for at henholde sig til en revisionsmyndigheds arbejde med hensyn til at opnå den fornødne vished på bestemte betingelser (artikel 73 i forordning (EF) nr. 1083/2006). Kommissionen arbejder tæt sammen og koordinerer sin indsats med disse myndigheder og begyndte allerede i 2009 at gennemgå deres metoder og revisionsresultater. Dette bidrog til kapacitetsopbygning i form af rådgivning, vejledning og anbefalinger til revisionsmyndighederne gennem Kommissionens gentagelse af det revisionsarbejde, der er udført af revisionsmyndighederne. gav i sin årlige aktivitetsrapport for 2013 (se side 42-44) en detaljeret vurdering af nøjagtigheden og pålideligheden af de revisionsoplysninger og -resultater, som revisionsmyndighederne har anført i deres årlige kontrolrapporter for a) Kommissionen konkluderede, at der på grundlag af de disponible oplysninger ikke kunne beregnes en pålidelig fejlforekomst. Den besluttede derfor gradvist at anvende en fast sats på 10 % i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse C(2011) 7321 af 19. oktober 2011 Retningslinjer for de principper, kriterier og vejledende satser, som skal anvendes ved finansielle korrektioner Ifølge Kommissionens stående instrukser vedrørende den årlige aktivitetsrapport for 2013 kræves der kun et forbehold, hvis den samlede finansielle risiko er over 2 %, hvilket ikke var tilfældet i de fleste af de OP'er, Revisionsretten nævner, da de nødvendige finansielle korrektioner er blevet foretaget. Som nævnt i den årlige aktivitetsrapport fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion for 2013 vedrørte 30 procentpoint af de 41 % af betalingerne til OP'er, som Retten nævner, OP'er med en fejlforekomst på mellem 2 % og 5 %, og kun 11 procentpoint af betalingerne gik til OP'er med en fejlforekomst på over 5 %. Dette afspejler klart den strenge afbrydelses- og suspensionspolitik, som systematisk gennemfører, og som har ført til vedtagelse af 25 afbrydelser, 12 advarselsskrivelser og 11 beslutninger om suspension i Kommissionen er enig i, at Rettens og Kommissionens fejlforekomst ikke er direkte sammenlignelige. Formålet med denne proces er dog i hovedsagen den samme, nemlig at vurdere risikoen for EU-budgettet i et bestemt år. Kommissionen tager hensyn til alle disse vanskeligheder i sin vurdering, navnlig tidsfrister, forskelle i kvantificeringen af offentlige indkøb og andre fejl og virkningen af de faste korrektioner, den anvender på programmerne (se Kommissionens svar på punkt 11 i Rettens særberetning 16/2013). Når der ses bort fra ovennævnte forskelle, er det Kommissionens opfattelse, at resultatet af Kommissionens vurdering er i overensstemmelse med de fejlforekomster, som Retten har beregnet, for så vidt angår årsberetningen for 2013, ligesom det var tilfældet i de sidste tre år i træk for før denne årsberetning. 5

6 6.39. Se Kommissionens svar på punkt og KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Kommissionens fælles svar på punkt 6.40 a) og b) Kommissionen er enig i Rettens vurdering med undtagelse af én fejl (se Kommissionens svar på punkt 6.13). Kommissionen benytter en grundig proces til at kontrollere pålideligheden af de fejlforekomster, som revisionsmyndighederne har rapporteret om, og som revideres, når det er relevant. Den omstændighed, at de fejlforekomster, der er anført i de årlige aktivitetsrapporter fra, er i overensstemmelse med de fejlforekomster, som Retten når frem til, underbygger pålideligheden af revisions- og rapporteringssystemerne. Kommissionen har forstået, at den fejlforekomst, som Revisionsretten har rapporteret om, er et årligt skøn, der tager hensyn til korrektioner af projektudgifter eller tilbagebetalinger, der er behæftet med fejl, som er opdaget og registreret inden Rettens revision. Kommissionen understreger, at den er bundet af artikel 32, stk. 2, litra e), i finansforordningen, ifølge hvilken dens interne kontrolsystem bl.a. skal sikre "tilfredsstillende styring af risiciene i forbindelse med de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed under hensyntagen til programmernes flerårige karakter samt de pågældende betalingers art". Kommissionen vil fortsat udøve sin tilsynsfunktion, navnlig ved at gennemføre finansielle korrektioner og inddrivelser i et omfang, der svarer til omfanget af de konstaterede uregelmæssigheder og mangler. Kommissionen bemærker endvidere, at eftersom forvaltnings- og kontrolsystemerne under samhørighedspolitikken er flerårige, kan fejl, som er begået i 2013, også korrigeres i de efterfølgende år, selv efter programmernes afslutning. Kommissionen vil følge op på alle de tilfælde, som Revisionsretten har konstateret, og sikre, at der træffes korrigerende foranstaltninger Kommissionen har truffet specifikke foranstaltninger til at mindske de påpegede risici, og disse omfatter bl.a. forebyggende og korrigerende foranstaltninger som vejledning, uddannelse, forenkling og en konsekvent politik for afbrydelse eller suspension af betalinger og finansielle korrektioner. Anbefaling 1: Kommissionen accepterer denne anbefaling og er enig i betydningen af den kontrol på første niveau, der gennemføres af medlemsstaterne, og i, at denne kontrol bør styrkes yderligere. Derfor har den udstukket retningslinjer til medlemsstaterne for forvaltningsmyndighedernes fastlæggelse og gennemførelse af forvaltningskontrollen. Endvidere er der blevet udarbejdet en omfattende vejledning i forvaltningskontrol for programmeringsperioden , der bygger på erfaringerne fra programmeringsperioden og Rettens konklusioner, og som vil blive udsendt i første halvdel af Anbefaling 2: Kommissionen accepterer denne anbefaling og indvilliger i i de årlige aktivitetsrapporter at offentliggøre tilfælde, hvor den finder, at den på grund af utilstrækkelig sikkerhed for de anførte oplysninger om tilbagetrækninger og inddrivelser ikke tog hensyn til disse oplysninger ved beregningen af den samlede restrisiko. Kommissionen vil også fortsat tage hensyn til medlemsstaternes revisionsresultater på dette område og overveje at anmode om supplerende kontrol fra revisionsmyndighedernes side, hvis det er nødvendigt. 6

7 Derudover vil Kommissionen øge dækningen af sine revisioner af inddrivelser og tilbagetrækninger i de kommende år med henblik på at opnå supplerende sikkerhed for nøjagtigheden af de rapporterede data. Anbefaling 3: Kommissionen accepterer ikke denne anbefaling. Kommissionen er enig med Retten i, at fleksibiliteten i forbindelse med tildelingen af midler til operationer til en sats, der er lavere eller højere end den medfinansieringssats, der er fastsat for den prioritetsakse, som er tildelt medlemsstaterne ved forordningerne for perioderne og , kan føre til forskelle mellem det bidrag fra fondene, der betales af Kommissionen til medlemsstaterne, og det støttebeløb fra ESF, som medlemsstaten refunderer på projektniveau, men den mener ikke, at dette kan sidestilles med forfinansiering. I overensstemmelse med forordningen om fælles bestemmelser for programmeringsperioden og for hvert betalingskrav, der modtages ved afslutningen, sikrer Kommissionen, at den ESFstøtte, der betales til medlemsstaten for prioritetsaksen, ikke er højere end det offentlige støtteberettigede bidrag, der er angivet i betalingsanmodningen for prioriteten (artikel 130, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013). Det fremgår endvidere af artikel 132, stk. 1, at forvaltningsmyndighederne skal sørge for, at en støttemodtager modtager de samlede støtteberettigede offentlige udgifter fuldt ud og senest 90 dage fra datoen for støttemodtagerens indgivelse af betalingsanmodningen. Endelig skal medlemsstaten sikre, at de offentlige udgifter, der er betalt til støttemodtagere, senest ved afslutningen af det operationelle program som minimum svarer til det fondsbidrag, som Kommissionen har betalt til medlemsstaten (artikel 129 i forordning (EU) nr. 1303/2013). Anbefaling 4: Kommissionen accepterer denne anbefaling, men finder, at disse spørgsmål skal behandles individuelt. Dette spørgsmål er allerede blevet behandlet i flere revisionsrapporter fra Kommissionen (Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion). For visse medlemsstater, hvor problemet blev anset for at være af systemisk karakter, er der blevet anmodet om handlingsplaner, som specifikt tager fat på dette fænomen. Anbefaling 5: Kommissionen accepterer denne anbefaling og er allerede ved at gennemføre den. Med hensyn til forenkling for programmeringsperioden har Kommissionen allerede gjort det fornødne for at sikre, at medlemsstaterne gennemfører de relevante foranstaltninger som fastsat i forordningerne om de europæiske struktur- og investeringsfonde i deres operationelle programmer. Medlemsstaterne får den nødvendige støtte til at sikre, at alle muligheder for forenkling tages i betragtning gennem uddannelse, vejledning om forenklede omkostningsmodeller og tekniske arbejdsgrupper, der tilskynder til en aktiv udveksling af bedste praksis. Sådanne muligheder for gennemførelse af forenklingsforanstaltninger afspejler sig også i vedtagelsen af partnerskabsaftaler, der indebærer, at medlemsstaterne skal demonstrere de nødvendige foranstaltninger til opnåelse af en reduktion i den administrative byrde samt deres administrative kapacitet. Der er også ved at blive udarbejdet en vejledning i forenkling med henblik på at bistå medlemsstaterne med at udnytte de væsentligt styrkede muligheder for forenkling i den nye programmeringsperiode fuldt ud. Anbefaling 6: Kommissionen accepterer anbefalingen og indvilliger i at offentliggøre yderligere detaljer i bilaget til de årlige aktivitetsrapporter om de enkelte tilfælde, når den på grundlag af sin vurdering af de konkrete situationer træffer en begrundet afgørelse om ikke at tage forbehold eller ikke at medtage spørgsmålet ved kvantificeringen af forbeholdet. 7

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.9.2013 COM(2013) 642 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 KAPITEL 3 "LANDBRUG:

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0590 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0590 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0590 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.9.2014 COM(2014) 590 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KAPITEL 3 "LANDBRUG:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 598 Offentligt DA nr.

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 598 Offentligt DA nr. Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 598 Offentligt DA 2017 nr. 04 Særberetning Beskyttelse af EU-budgettet mod regelstridige udgifter: Kommissionen gjorde i stigende grad brug af forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 20.3.2013

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 20.3.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2013 C(2013) 1573 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 20.3.2013 om godkendelse af retningslinjer for afslutning af operationelle programmer godkendt til bistand fra

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013 Juni 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Europa-Parlamentets afgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Lovgivningspakken om samhørighedspolitikken - Formandskabets kompromis om forvaltning og kontrol

Lovgivningspakken om samhørighedspolitikken - Formandskabets kompromis om forvaltning og kontrol RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. oktober 2012 (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2011/0276 (COD) 2011/0273 (COD) 14287/12 ADD 6 REV 1 FSTR 64 FC 42 REGIO 102 SOC 780 AGRISTR 128 PECHE 372

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX KOM(2011) 323 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN Sammenfatning over Kommissionens resultater på forvaltningsområdet i 2010

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2014 December 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU s almindelige budget for regnskabsåret 2006 Juni 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5

Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5 Europa-Kommissionen Forenkling Samhørighedspolitik for 2014-2020 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Hvad er forenkling? 3 Hvordan kan forenkling opnås? 4 Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5 1 Harmonisering

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Maj 2009

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Maj 2009 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2007 Maj 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules Kaja Korgaard & Erik Fuglsang Viborg 04 November 2010 EU Reglerne I Helt generelt : Alle projekt aktiviteter

Læs mere

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET ISSN 1831-0796 DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Særberetning nr. 16 2013 STATUS OVER ÉN ENKELT REVISION (»SINGLE AUDIT«) OG KOMMISSIONENS ANVENDELSE AF DE NATIONALE REVISIONSMYNDIGHEDERS ARBEJDE PÅ SAMHØRIGHEDSOMRÅDET

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL REVISIONSRETTEN, RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET. Medlemsstaternes svar på Revisionsrettens årsberetning 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL REVISIONSRETTEN, RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET. Medlemsstaternes svar på Revisionsrettens årsberetning 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2016 COM(2016) 112 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL REVISIONSRETTEN, RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Medlemsstaternes svar på Revisionsrettens årsberetning 2014 {SWD(2016)

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2014

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2014 COM(2014) 328 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2014 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Tekst med fed skrift er ændringer i forhold til det ændrede forslag, som blev forelagt af Kommissionen den 11. september 2012.

Tekst med fed skrift er ændringer i forhold til det ændrede forslag, som blev forelagt af Kommissionen den 11. september 2012. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. oktober 2012 (19.10) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2011/0276 (COD) 14287/12 ADD 4 REV 2 FSTR 64 FC 42 REGIO 102 SOC 780 AGRISTR 128 PECHE 372 CADREFIN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2013 COM(2013) 438 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2002

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015

Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 Juni 2017 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 6. juni 2017 RN 1901/17

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Vejledning til Kommissionen og medlemsstaterne om en fælles metode til vurdering af forvaltnings- og kontrolsystemer i medlemsstaterne

Vejledning til Kommissionen og medlemsstaterne om en fælles metode til vurdering af forvaltnings- og kontrolsystemer i medlemsstaterne EUROPA-KOMMISSIONEN De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning til Kommissionen og medlemsstaterne om en fælles metode til vurdering af forvaltnings- og kontrolsystemer i medlemsstaterne ANSVARSFRASKRIVELSE

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-9. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/2205(DEC) 23.1.2013. Udkast til udtalelse Georgios Papanikolaou (PE500.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-9. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/2205(DEC) 23.1.2013. Udkast til udtalelse Georgios Papanikolaou (PE500. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 23.1.2013 2012/2205(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 Georgios Papanikolaou (PE500.644v01-00) om decharge for gennemførelsen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) 6693/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 28. februar 2017 til: delegationerne TRANS 82 MAR 47 FIN

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0666 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0666 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0666 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.9.2013 COM(2013) 666 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 "ÅRSBERETNING OM

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0120 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0120 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0120 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.2.2014 COM(2014) 120 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET MEDLEMSSTATERNES SVAR PÅ REVISIONSRETTENS

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere