9-5. Forvaltningsret Aktindsigt i veterinærregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister"

Transkript

1 9-5. Forvaltningsret Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig medicin til dyr. Danmarks Fødevareforskning afslog ansøgningen. Afslaget blev fastholdt af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Som led i behandlingen af sagen havde ministeriet modtaget en udtalelse fra Danmarks Fødevareforskning om at det ville kræve omfattende analyser at vurdere om de præparater der var oplysninger om i registret, ville kunne påvirke miljøet. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender anførte som begrundelse for at fastholde afslaget bl.a. at oplysningerne i registret var så fjerntliggende i forhold til miljøet at oplysningerne ikke var miljøoplysninger i lovens forstand. Ministeriet anførte at ministeriet havde lagt vægt på at formålet med oprettelsen af det omhandlede register var fødevarehensyn og ikke miljøhensyn. Ombudsmanden kritiserede at ministeriet ikke havde foretaget en nærmere undersøgelse af om oplysningerne i registret var omfattet af begrebet miljøoplysninger som defineret i lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Han kritiserede endvidere at ministeriet havde anvendt formålet med registrets oprettelse som hovedkriterium ved vurderingen heraf. Ombudsmanden henviste til at det fremgik af bemærkningerne til en ændring af lov om aktindsigt i miljøoplysninger at den sammenhæng som oplysningerne indgik i, ikke længere skulle være afgørende. (J.nr ). A bad Danmarks Fødevareforskning om aktindsigt i alle data fra registeret GLR/CHR Vetstat. I A s anmodning henviste A til bl.a. EU s regler om offentlighedens adgang til miljøoplysninger. Danmarks Fødevareforskning afslog den 12. juli 2004 A s anmodning med henvisning til 2, stk. 1, i lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Efter denne bestemmelse har enhver med de begrænsninger der følger af bl.a. offentlighedsloven, ret til

2 at blive gjort bekendt med miljøoplysninger. Danmarks Fødevareforskning henviste til at registeret var undtaget efter offentlighedslovens 5, stk. 2, og at A s begæring om aktindsigt ikke i overensstemmelse med offentlighedslovens 4, stk. 3, nærmere angav hvilke dokumenter eller hvilken sag A ønskede aktindsigt i. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender bad i brev af 6. september 2004 Miljøstyrelsen om at fremkomme med en udtalelse om hvorvidt Vetstat var omfattet af lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ministeriet vedlagde en notits om hvilke oplysninger der registreres i Vetstat. Miljøstyrelsen svarede den 21. oktober 2004 ministeriet bl.a. således: Ministeriet har oplyst, at Vetstat giver et detaljeret billede af forbruget af antibiotika og andre receptpligtige lægemidler til dyr. Det er oplyst, at følgende data indberettes til Vetstat: Den ordinerende dyrlæges autorisationsnummer samt i visse tilfælde praksisnummer Nummer på husdyrbrug Identifikation af præparat Mængde af præparat Dyreart Ordinationsgruppe Aldersgruppe og Dato for udlevering/anvendelse Lov om aktindsigt i miljøoplysninger implementerer dele af Rådets direktiv 90/313 om fri adgang til miljøoplysninger samt Århus-konventionens definition af miljøoplysninger. Der er tale om en meget bred definition. EF-domstolen har i sag C-321/96, Wilhelm Mecklenburg mod Kreis Pinneberg Der Landrat fortolket direktivets begreb. EF-domstolen fremhæver i præmisserne 19-20, at det af formuleringen af bestemmelsen fremgår, at fællesskabslovgiver har villet give miljøoplysninger en bred betydning som begreb, der dækker over både oplysninger og aktiviteter vedrørende de i bestemmelsen nævnte områder. EF-domstolen lægger desuden vægt på, at fællesskabslovgiver som fremført af generaladvokaten ikke har villet give en definition af begrebet miljøoplysninger, hvorved man risikerede at udelukke nogen som helst af de aktiviteter, som offentlige myndigheder udøver, og begrebet foranstaltninger tjener alene til at præcisere, at alle former for myndigheders virksomhed bør være blandt de

3 akter, som er omfattet af direktivet. Lov nr. 447 af 31. maj 2000 implementerer Århus-konventionens definition af miljøoplysninger. Århus-konventionens definition går videre og definitionen omfatter herefter også oplysninger om biologisk mangfoldighed, oplysninger om menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, menneskers levevilkår m.v. Det er oplyst, at Vetstat indeholder oplysninger om mængden af et præparat. Denne oplysning kan i det omfang, at disse kan påvirke tilstanden hos miljøelementer såsom vand, biologisk mangfoldighed m.v. og dens bestanddele, herunder genetisk modificerede organismer og vekselvirkningen mellem disse elementer, være omfattet af begrebet. Det samme gælder i det omfang menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, menneskers levevilkår m.v. kan blive påvirket af de enkelte miljøelementers tilstand eller via elementer af faktorer såsom stoffer m.v., aktiviteter eller foranstaltninger, herunder offentlige foranstaltninger, miljøaftaler, politikker, lovgivning, planer og programmer. Problemstillingen kan således være relevant i det omfang, at mængden af de forskellige stoffer der registreres i Vetstat, kan tænkes at påvirke ovennævnte elementer, herunder eksempelvis i forhold til menneskers sundhed eller biologisk mangfoldighed. I det omfang dette er tilfældet, må oplysningerne i Vetstat formentlig betragtes som værende omfattet af 3 i lov om miljøoplysninger. Der gøres dog opmærksom på, at der ikke er nogen praksis eller anden erfaringsgrundlag på området. I af 21. december 2004 meddelte Danmarks Fødevareforskning ministeriet at det ikke uden en lang (gående mod endeløs) række supplerende data og mange års arbejde med at analysere dem ville være muligt at foretage en vurdering af om præparater i Vetstat kan påvirke tilstanden hos miljøelementer. Den 11. januar 2005 klagede A over afslaget på aktindsigt. I anledning af A s klage bad Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender den 21. januar 2005 Justitsministeriet om en udtalelse angående spørgsmålet om hvorvidt oplysningerne i Vetstat var omfattet af lov om aktindsigt i miljøoplysninger, hvilket A samtidig blev underrettet om. Justitsministeriet svarede den 25. januar 2005 at ministeriet i almindelighed ikke udtaler sig om den nærmere forståelse af lovgivningen på andre ministeriers områder. Ministeriet mente ikke at have grundlag for at fravige dette udgangspunkt i den foreliggende sag. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender indhentede en udtalelse af 10.

4 februar 2005 fra Danmarks Fødevareforskning med bl.a. følgende indhold: Aktindsigt i alle data vil omfatte de rå data som de foreligger ved indrapportering fra apotek, dyrlæger og foderstofvirksomheder. tabeller i datawarehouse omfattende lister over dyredoser og dyredage. Samlet set er der tale om ca. 17 mill. rækker, et tal der øges pr måned med omkring rækker pr måned. Det er af IBM estimeret, at det vil tage ca. 20 timer at foretage et udtræk, og at de samlede omkostninger i forbindelse med udprint, pakning og forsendelse beløber sig til ca kr. Kommentarer til ovenstående: Udleveres kun de rå indberetningsdata vil det ikke være muligt at foretage nogen sammenlignende analyser, idet det er nødvendigt at kende dyredoser og dyredage (det sidste siger noget om antal dyr på besætningen). I datawarehouse er det derudover muligt at foretage en række beregninger til nærmere analyse af forbruget. Da der teoretisk set findes uendelig mange muligheder for udtræk vil det teknisk set ikke være muligt på nogen måde at udlevere disse, såfremt ansøgning om aktindsigt bliver imødekommet. Hvad angår de rå data (pt. ca 8 mill. linier) vil det være fuldstændig umuligt at få et samlet overblik over disse medmindre de scannes. Udtrækket kan være ordnet efter dato, dyrlæge, dyreart, lægemiddel, CHR. Hver udtræk vil udgøre 8 mill. linier. I brev af 28. februar 2005 stadfæstede Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Danmarks Fødevareforsknings afslag på aktindsigt. Ministeriet anførte følgende i afslaget: Det er Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders vurdering, at oplysningerne i Vetstat er så fjerntliggende i forhold til miljøet, at de ikke er omfattet af begrebet miljøoplysninger i 3 i lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ministeriet lægger i den forbindelse bl.a. vægt på, at de hensyn, der ligger til grund for registreret, er fødevaremæssige hensyn og ikke miljømæssige hensyn.... Adgangen til oplysningerne i Vetstat er reguleret i bekendtgørelse nr. 537 af 13. juni

5 2001 om adgang til oplysninger i GLR/Vetstat. Det følger af bekendtgørelsen, at ejeren eller forpagteren af en husdyrbesætning, apotekere, dyrlæger, foderstofvirksomheder og offentlige myndigheder under visse forudsætninger har adgang til oplysninger til registreret. Da De ikke falder ind under en af de ovennævnte grupper, kan Deres anmodning om aktindsigt i oplysninger i Vetstat ikke imødekommes på dette grundlag. I af 13. marts 2005 klagede A til mig over afslaget på aktindsigt. A bad bl.a. om at jeg undersøgte om oplysningerne i Vetstat er omfattet af lov om aktindsigt i miljøoplysninger. I anledning af A s klage modtog jeg en udtalelse af 7. juni 2005 fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender med bl.a. følgende indhold: Af bemærkningerne til 7, stk. 8, i lov nr. 936 fremgår det, at adgangen til data forventes at ske på forskellige niveauer. Offentligheden forventes at få adgang til statistiske data over det samlede medicinforbrug til veterinær brug i Danmark, eventuelt fordelt på regioner i Danmark. Dyrlægerne vil få adgang til oplysninger om udleveret og forbrugt medicin i egen praksis, som kan sammenlignes med statistiske oversigter. I overensstemmelse med disse principper udfærdigedes bekendtgørelse nr. 537 af 13. juni 2001 om adgang til oplysninger i GLR/CHR-Vetstat. Ifølge bekendtgørelsen har husdyrbrugeren ret til at få oplyst, hvad der er registreret om medicinforbruget i egen besætning, og apotekeren, dyrlægen og foderstofvirksomheden har ret til at blive gjort bekendt med de oplysninger, de selv har indberettet til registeret. Offentlige myndigheder har ret til oplysninger, der er af betydning for deres virksomhedsudøvelse. Derudover er der åbnet mulighed for, at dyrlægen kan gøre sig bekendt med oplysninger, der er indberettet af en kollega, hvis oplysningerne er nødvendige for dyrlægens behandling af besætningen. I skrivelse af 6. september 2004 rettede Familie- og Forbrugerministeriet henvendelse til Miljøstyrelsen og bad styrelsen oplyse, om oplysningerne i Vetstat var miljøoplysninger. Det var ministeriets opfattelse, at hvis oplysningerne i Vetstat var miljøoplysninger i den forstand, som begrebet anvendes i 3 i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, ville loven tilsidesætte reglerne i bekendtgørelse nr Miljøstyrelsen svarede i skrivelse af 21. oktober 2004, at hvis mængden af de

6 forskellige stoffer, der registreredes i Vetstat, kunne tænkes at påvirke miljøelementer, herunder eksempelvis i forhold til menneskers sundhed eller biologisk mangfoldighed, måtte oplysningerne formentlig betragtes som værende omfattet af 3 i lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det bemærkedes samtidig, at der ikke var nogen praksis eller andet erfaringsgrundlag på området. Familie- og Forbrugerministeriet bad dernæst Danmarks Fødevareforskning om at vurdere, hvorvidt de præparater, der var registreret i Vetstat, ville kunne påvirke miljøelementerne. I af 21. december 2004 svarede Danmarks Fødevareforskning, at man ikke så sig i stand til at foretage en vurdering af, hvorvidt præparater i Vetstat kunne påvirke tilstanden hos miljøelementer såsom vand, biologisk mangfoldighed m.v. og dens bestanddele, herunder genetisk modificerede organismer og vekselvirkning mellem disse elementer etc. Tilbagemeldingen fra forskerne var, at det ikke var muligt uden en lang række supplerende data og mange års arbejde med at analysere dem, da Vetstat indeholder en meget stor mængde præparater. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender vurderede herefter, at oplysningerne i Vetstat var så fjerntliggende i forhold til miljøet, at de ikke var omfattet af begrebet miljøoplysninger i 3 i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.... Da (A) herefter ikke faldt ind under en af de grupper, der er nævnt i bekendtgørelse nr. 537 af 13. juni 2001 om adgang til oplysninger i GLR/Vetstat, meddelte ministeriet i skrivelse af 28. februar 2005 til (A), at anmodningen om aktindsigt ikke kunne imødekommes på dette grundlag.... Til det af (A) i af 13. marts 2005 til Dem anførte skal Ministeriet for Familieog Forbrugeranliggender knytte følgende bemærkninger: Ved afgørelsen af, at oplysningerne i Vetstat ikke er miljøoplysninger i henhold til lov om aktindsigt i miljøoplysninger, har ministeriet lagt vægt på, at de hensyn, der ligger til grund for etableringen af Vetstat, er fødevaremæssige og ikke miljømæssige hensyn, jf. det ovenfor nævnte om registreret.

7 Ministeriet har i den forbindelse også henset til, at Danmarks Fødevareforskning har udtalt, at det ikke uden en lang række supplerende data og mange års arbejde med at analysere dem, vil være muligt at vurdere, hvorvidt præparaterne i Vetstat vil kunne påvirke tilstanden hos miljøelementerne. Hvad angår udgifterne til udtrækket fra Vetstat, kan det supplerende oplyses, at Vetstat i dag indeholder ca. 18,5 mill. rækker, der øges med ca rækker hver måned. En række omfatter i relation til Vetstat én indrapportering fra apotek, dyrlæge eller foderstofvirksomhed. Hver indrapportering består af informationer vedr. dyrlæges autorisationsnummer, CHR nr., dyreart, dyrealder, ordinationsgruppe, dato for ordinering, varenummer, der henfører til den anvendte medicin samt mængde heraf. Siden starten af Vetstat i år 2000 er der indsamlet 8,7 mill. rækker. Disse data er rådata, der hverken er sorteret eller databehandlet. For at få et samlet overblik over materialet vil det derfor være nødvendigt at sortere det efter f.eks. dyrlæges autorisationsnummer eller CHR nr. Uanset evt. sortering vil materialet imidlertid kun give meget begrænset indblik i forbruget på såvel besætningsniveau, som hvad angår dyrlægers udskrivning, hvilket dels skyldes, at forbruget ikke er relateret til antal dyr i besætningen, dels fordi man på grund af præparaternes forskellige potency (styrke) ikke kan sammenligne forbrug på vægtniveau (kg, g etc.). For at muliggøre sammenligningen er det herefter nødvendigt at overføre rådata til et data warehouse, hvor mængde lægemiddel via tabeller omregnes til daglige doser (ADD) og efterfølgende sammenholdes med antal dyr i besætningen opgjort efter aldersgruppe. I data warehouse ligger 2 datasæt: 1. mængde omregnet til doser. 4,8 mill. rækker og 2. antal dyr pr. besætning opdelt efter CHR nr., dato, dyreart og aldersgruppe. 5,2 mill. rækker. De 2 sæt er bundet sammen via CHR nr., dato, dyreart og dyrealder. For at se forbruget på et givent CHR nr. i en given periode eller tilsvarende se mængden af medicin ordineret/anvendt af en dyrlæge angivet ved dennes autorisationsnummer er det nødvendig at sammenholde de 2 datasæt ved hjælp af ovenstående fælles parametre. På denne baggrund har IBM, der bistår ministeriet i arbejdet med Vetstat, vurderet, at det vil tage ca. 20 timer at foretage et udtræk, og at de samlede udgifter i forbindelse med

8 udprint, pakning og forsendelse vil beløbe sig til ca kr. Jeg sendte den 24. juni 2005 udtalelsen til A, og i af 9. juli 2005 fremkom A med bemærkninger hertil. A anførte bl.a. følgende: Selvom ingen af de modtagne svar indeholder faktuelle oplysninger, der kan belyse, om Vetstat er miljøoplysninger, ser Familieministeriet sig pludselig i stand til at afgøre, at det er Vetstat ikke. Jeg må undre mig over, at ministeriet spørger Danmarks Fødevareforskning og ikke for eksempel Danmarks Miljøundersøgelser. En forskningsinstitution, der beskæftiger sig med fødevareforskning, synes ikke for mig at have den højeste ekspertise i denne sammenhæng, men skulle dog nok kunne påpege, at medicinering af husdyr, der senere indtages som en fødevare i høj grad kan betragtes som et meget nærgående miljøelement, hvorfor oplysninger om fødevareproducerende husdyrs indhold da bestemt er at betragte som miljøoplysninger. Med hensyn til udgifterne ved at skulle give aktindsigt, som ministeriet angiver som sekscifrede, kan jeg kun undre mig over, at man ikke overvejer at fremsende et datamedie med oplysningerne. Sidst har jeg bemærket at ministeriet anfører, at diverse data skal samkøres for at kunne anvendes til et bestemt formål. Det er i dag en enkel sag at samkøre forskellige registre, og jeg vil mene, at ministeriet er forpligtet til at give aktindsigt i datamaterialet på en måde, så datamaterialet er anvendeligt til bl.a. det formål, som ministeriet nævner i sit brev. Ombudsmandens udtalelse Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender har afvist at oplysningerne i Vetstat er omfattet af lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ministeriet har i sin afgørelse til (A) og udtalelse til mig anført at ministeriet ved sin vurdering heraf har lagt vægt på at Vetstat ikke er oprettet med henblik på varetagelse af miljømæssige hensyn, men med henblik på

9 varetagelse af fødevaremæssige hensyn. Ministeriet har i sin udtalelse til mig anført at ministeriet endvidere har henset til at en afklaring af om præparaterne i Vetstat vil kunne påvirke miljøelementerne, ville kræve supplerende data og flere års bearbejdning heraf. Da ministeriet traf afgørelse, havde lov om aktindsigt i miljøoplysninger følgende definition af miljøoplysninger (lov nr. 292 af 27. april 1994 som ændret ved lov nr. 447 af 31. maj 2000): 3. Ved miljøoplysninger forstås alle oplysninger i skriftlig form, i billed- eller lydform, elektronisk eller i hvilken som helst anden form, og som vedrører 1) tilstanden af de enkelte miljøelementer såsom luft og atmosfære, vand, jord, landskaber og naturområder, biologisk mangfoldighed og dens bestanddele, herunder genetisk modificerede organismer og vekselvirkningen mellem disse elementer, 2) faktorer såsom stoffer, energi, støj og radioaktivitet m.v. samt aktiviteter eller foranstaltninger, herunder offentlige foranstaltninger, miljøaftaler, politikker, lovgivning, planer og programmer, som påvirker eller vil kunne påvirke de enkelte miljøelementer som nævnt i nr. 1, samt rentabilitetsberegninger og andre økonomiske analyser og forudsætninger, som er anvendt i forbindelse med beslutningsprocesser på miljøområdet, og 3) menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, menneskers levevilkår, kulturområder og bygningsmæssige strukturer, hvis de er eller kan blive påvirket af de enkelte miljøelementers tilstand eller via disse elementer af faktorer, aktiviteter eller foranstaltninger som omtalt i nr. 2. I bemærkningerne til bestemmelsen der blev affattet ved 1, nr. 5, i lov nr. 447 af 31. maj 2000 om ændring af visse miljølove, er bl.a. følgende anført (lovforslag nr. L 170 af 20. januar 2000): Det bemærkes, at det i forbindelse med implementeringen af direktiv 90/313 om fri adgang til miljøoplysninger blev lagt til grund, at oplysninger om miljøets tilstand formentlig må fortolkes således, at det kun omfatter oplysninger, der skal lægges til grund for sagsbehandling eller indhentes som led i overvågning af miljøet. Det forekommer imidlertid mindre naturligt at anlægge denne fortolkning i lyset af konventionens bredere angivelse af, hvilke funktioner, der kan begrunde, at et organ er omfattet af begrebet offentlige myndigheder, se i det hele bemærkningerne til nr. 1. Herefter

10 kan der næppe opretholdes en fortolkning, hvorefter alene oplysninger, der indgår som led i sagsbehandling eller overvågning af miljøet, omfattes. Det foreslås således, at det ikke fremover er afgørende, hvilken sammenhæng miljøoplysningen indgår i. Jeg har forstået ministeriet sådan at det kriterium der var afgørende for at ministeriet vurderede at Vetstat ikke indeholdt miljøoplysninger, var formålet med Vetstats oprettelse. Som det fremgår af de citerede forarbejder til bestemmelsen i lovens 3, er det ikke afgørende hvilken sammenhæng miljøoplysningen indgår i. På den baggrund mener jeg heller ikke at det kan tillægges afgørende betydning hvilket formål en myndighed forfølger ved indsamlingen og registreringen mv. af oplysninger. Jeg mener det er kritisabelt at ministeriet anvendte formålet med oprettelsen af Vetstat som hovedkriterium for sin afgørelse. Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse. Henset til at ministeriet ses at have anvendt kriteriet som et hovedkriterium, mener jeg ikke der er grundlag for at jeg foretager en vurdering af om formålet med indsamling og registrering mv. kan indgå som et såkaldt hjælpekriterium i de tilfælde hvor hovedkriterierne ikke giver en klar indikation af om der er tale om miljøoplysninger. I forlængelse heraf bemærker jeg at jeg mener at lovens 3, stk. 1, må forstås sådan at det afgørende ved vurderingen af om et register mv. indeholder miljøoplysninger, bl.a. er om det er muligt ud fra oplysningerne i registret mv. at udlede noget om tilstanden af miljøelementerne, påvirkninger heraf eller disse to forholds påvirkning af menneskers sundhed eller sikkerhed. Ved vurderingen vil det være naturligt først at se overordnet på hvilke oplysninger registret mv. indeholder, og i nogle tilfælde vil det være tilstrækkeligt blot at inddrage en umiddelbar beskrivelse heraf for at afgøre om der er tale om miljøoplysninger. I andre tilfælde må afklaringen heraf imidlertid antages at kræve en nærmere undersøgelse af om de forhold som oplysningerne vedrører, må anses at have betydning for miljøelementerne mv. Det følger af det ulovbestemte undersøgelsesprincip at en myndighed inden den træffer afgørelse, herunder afgørelse om aktindsigt, må have undersøgt sagens faktiske og juridiske forhold i et sådant omfang at der kan træffes en materielt rigtig afgørelse, jf. bl.a. Kaj Larsen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave, 2002, s. 447 ff. Inden ministeriet traf afgørelse om at oplysningerne i Vetstat ikke var

11 miljøoplysninger, skulle ministeriet således i fornødent omfang have afklaret i hvilket omfang de forhold der er oplysninger om i Vetstat, kan have betydning for miljøelementerne mv. Sådan som sagen er oplyst for mig, må jeg, for så vidt angår denne vurdering, forstå ministeriet sådan at ministeriet henset til det omfattende arbejde med at afgøre dette spørgsmål har foretaget sin vurdering af om der er tale om miljøoplysninger, på grundlag af en umiddelbar beskrivelse af Vetstats indhold. Som nævnt kan det ikke udelukkes at et sådant grundlag vil være tilstrækkeligt til at træffe en materielt rigtig afgørelse. Det kræver imidlertid at det på dette grundlag med stor sikkerhed kan siges at Vetstat ikke indeholder oplysninger om forhold af betydning for miljøelementerne mv. Vetstat er som anført af ministeriet oprettet ved lov nr. 936 af 20. december 1999 om ændring af lov om dyrlægegerning m.v. Loven blev til med vedtagelsen af lovforslag nr. L 11 af 6. oktober 1999 der bl.a. indeholder følgende: 2. Baggrunden for lovforslaget Behandling af dyr med veterinære lægemidler og anvendelse af foderstoffer tilsat f.eks. antibiotika, kan indebære en risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, da det kan medføre restprodukter i fødevarer eller i naturen. Allerede på den baggrund mener jeg ikke at ministeriet på grundlag af en umiddelbar beskrivelse af Vetstats indhold med fornøden sikkerhed kunne afgøre at Vetstat ikke indeholdt miljøoplysninger, og jeg mener det er beklageligt at ministeriet ikke inden det stadfæstede afslaget på Deres anmodning om aktindsigt, undersøgte karakteren af oplysningerne i Vetstat nærmere. Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse. Undersøgelsesprincippet er en såkaldt garantiforskrift hvis overholdelse i almindelighed vil have væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed. I de tilfælde hvor undersøgelsesprincippet tilsidesættes, vil udgangspunktet derfor være at den trufne afgørelse ikke kan anses for gyldig. Henset hertil og til at ministeriet lagde afgørende vægt på et forkert hovedkriterium, har jeg henstillet til ministeriet at genoptage behandlingen af sagen og nærmere undersøge om oplysningerne i Vetstat er omfattet af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

12 Jeg har i den anledning henledt ministeriets opmærksomhed på at lov om aktindsigt i miljøoplysninger er blevet ændret ved lov nr. 310 af 2. maj 2005 hvorved Europa- Parlamentets og Rådets direktiv af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (2003/4) blev implementeret. Loven indeholder i 3 en ny affattelse af definitionen på miljøoplysninger.

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer. Uffe Thorndahl Klintholm Havnevej 74 4791 Borre 2016-27003 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 28. marts 2016 rettet henvendelse til Vordingborg Kommune vedrørende behandlingen

Læs mere

Afslag på aktindsigt i navne på dyrlæger der havde udskrevet meget penicillin

Afslag på aktindsigt i navne på dyrlæger der havde udskrevet meget penicillin Afslag på aktindsigt i navne på dyrlæger der havde udskrevet meget penicillin I forbindelse med en handlingsplan til reduktion af det stigende forbrug af antibiotika i svinesektoren inviterede Fødevarestyrelsen

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Besvarelse af henvendelse vedrørende klage over Bygningsstyrelsens afgørelse af 23. marts 2015.

Besvarelse af henvendelse vedrørende klage over Bygningsstyrelsens afgørelse af 23. marts 2015. Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby Besvarelse af henvendelse vedrørende klage over Bygningsstyrelsens afgørelse af 23. marts 2015. Juraenheden Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Oplysninger om ressortomlægning af Kystdirektoratet var miljøoplysninger. 11. september 2014

Oplysninger om ressortomlægning af Kystdirektoratet var miljøoplysninger. 11. september 2014 2014-27 Oplysninger om ressortomlægning af Kystdirektoratet var miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i dokumenter om

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag på aktindsigt i rapport fra DONG Energy A/S. efter miljøoplysningslovens 4a

AFGØRELSE i sag om afslag på aktindsigt i rapport fra DONG Energy A/S. efter miljøoplysningslovens 4a Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 2. maj 2012 J.nr.: NMK-810-00051 (tidl. NMK-85-00003 og MKN-420-00007) Ref.: Peter Randrup, PERAN-NMKN AFGØRELSE i sag om

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Afslag på aktindsigt i internt notat efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ombudsmandens udtalelse. 16.

Afslag på aktindsigt i internt notat efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ombudsmandens udtalelse. 16. 2009 9-4 Afslag på aktindsigt i internt notat efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger 16. december 2009 Naturklagenævnet afslog en anmodning om aktindsigt i en indstilling fra nævnets sekretariat til

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, jf. OFL 10, nr december 2011

Offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, jf. OFL 10, nr december 2011 2011 16-2. Offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, jf. OFL 10, nr. 5 En borger bad Ankestyrelsen om aktindsigt i tre spørgeskemaer som tre kommuner havde udfyldt som led i Ankestyrelsens

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Teleklagenævnet. ~~. maj 1998

Teleklagenævnet. ~~. maj 1998 Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 ~~. maj 1998 Teleklagenævnets afgørelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 29. januar 1997 om radio- og fjernsynsvirksomhed 5d,

Læs mere

Miljøoplysningsloven. Azad Taheri Abkenar Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Center for Offentlig Regulering og Administration

Miljøoplysningsloven. Azad Taheri Abkenar Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Center for Offentlig Regulering og Administration Miljøoplysningsloven Azad Taheri Abkenar Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Center for Offentlig Regulering og Administration azad.taheri.abkenar@jur.ku.dk Dias 1 Dagens program - Tilbageblik

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014 2014-22 Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog En borger anmodede Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets dokumenter i forbindelse med

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere