9-5. Forvaltningsret Aktindsigt i veterinærregister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister"

Transkript

1 9-5. Forvaltningsret Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig medicin til dyr. Danmarks Fødevareforskning afslog ansøgningen. Afslaget blev fastholdt af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Som led i behandlingen af sagen havde ministeriet modtaget en udtalelse fra Danmarks Fødevareforskning om at det ville kræve omfattende analyser at vurdere om de præparater der var oplysninger om i registret, ville kunne påvirke miljøet. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender anførte som begrundelse for at fastholde afslaget bl.a. at oplysningerne i registret var så fjerntliggende i forhold til miljøet at oplysningerne ikke var miljøoplysninger i lovens forstand. Ministeriet anførte at ministeriet havde lagt vægt på at formålet med oprettelsen af det omhandlede register var fødevarehensyn og ikke miljøhensyn. Ombudsmanden kritiserede at ministeriet ikke havde foretaget en nærmere undersøgelse af om oplysningerne i registret var omfattet af begrebet miljøoplysninger som defineret i lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Han kritiserede endvidere at ministeriet havde anvendt formålet med registrets oprettelse som hovedkriterium ved vurderingen heraf. Ombudsmanden henviste til at det fremgik af bemærkningerne til en ændring af lov om aktindsigt i miljøoplysninger at den sammenhæng som oplysningerne indgik i, ikke længere skulle være afgørende. (J.nr ). A bad Danmarks Fødevareforskning om aktindsigt i alle data fra registeret GLR/CHR Vetstat. I A s anmodning henviste A til bl.a. EU s regler om offentlighedens adgang til miljøoplysninger. Danmarks Fødevareforskning afslog den 12. juli 2004 A s anmodning med henvisning til 2, stk. 1, i lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Efter denne bestemmelse har enhver med de begrænsninger der følger af bl.a. offentlighedsloven, ret til

2 at blive gjort bekendt med miljøoplysninger. Danmarks Fødevareforskning henviste til at registeret var undtaget efter offentlighedslovens 5, stk. 2, og at A s begæring om aktindsigt ikke i overensstemmelse med offentlighedslovens 4, stk. 3, nærmere angav hvilke dokumenter eller hvilken sag A ønskede aktindsigt i. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender bad i brev af 6. september 2004 Miljøstyrelsen om at fremkomme med en udtalelse om hvorvidt Vetstat var omfattet af lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ministeriet vedlagde en notits om hvilke oplysninger der registreres i Vetstat. Miljøstyrelsen svarede den 21. oktober 2004 ministeriet bl.a. således: Ministeriet har oplyst, at Vetstat giver et detaljeret billede af forbruget af antibiotika og andre receptpligtige lægemidler til dyr. Det er oplyst, at følgende data indberettes til Vetstat: Den ordinerende dyrlæges autorisationsnummer samt i visse tilfælde praksisnummer Nummer på husdyrbrug Identifikation af præparat Mængde af præparat Dyreart Ordinationsgruppe Aldersgruppe og Dato for udlevering/anvendelse Lov om aktindsigt i miljøoplysninger implementerer dele af Rådets direktiv 90/313 om fri adgang til miljøoplysninger samt Århus-konventionens definition af miljøoplysninger. Der er tale om en meget bred definition. EF-domstolen har i sag C-321/96, Wilhelm Mecklenburg mod Kreis Pinneberg Der Landrat fortolket direktivets begreb. EF-domstolen fremhæver i præmisserne 19-20, at det af formuleringen af bestemmelsen fremgår, at fællesskabslovgiver har villet give miljøoplysninger en bred betydning som begreb, der dækker over både oplysninger og aktiviteter vedrørende de i bestemmelsen nævnte områder. EF-domstolen lægger desuden vægt på, at fællesskabslovgiver som fremført af generaladvokaten ikke har villet give en definition af begrebet miljøoplysninger, hvorved man risikerede at udelukke nogen som helst af de aktiviteter, som offentlige myndigheder udøver, og begrebet foranstaltninger tjener alene til at præcisere, at alle former for myndigheders virksomhed bør være blandt de

3 akter, som er omfattet af direktivet. Lov nr. 447 af 31. maj 2000 implementerer Århus-konventionens definition af miljøoplysninger. Århus-konventionens definition går videre og definitionen omfatter herefter også oplysninger om biologisk mangfoldighed, oplysninger om menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, menneskers levevilkår m.v. Det er oplyst, at Vetstat indeholder oplysninger om mængden af et præparat. Denne oplysning kan i det omfang, at disse kan påvirke tilstanden hos miljøelementer såsom vand, biologisk mangfoldighed m.v. og dens bestanddele, herunder genetisk modificerede organismer og vekselvirkningen mellem disse elementer, være omfattet af begrebet. Det samme gælder i det omfang menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, menneskers levevilkår m.v. kan blive påvirket af de enkelte miljøelementers tilstand eller via elementer af faktorer såsom stoffer m.v., aktiviteter eller foranstaltninger, herunder offentlige foranstaltninger, miljøaftaler, politikker, lovgivning, planer og programmer. Problemstillingen kan således være relevant i det omfang, at mængden af de forskellige stoffer der registreres i Vetstat, kan tænkes at påvirke ovennævnte elementer, herunder eksempelvis i forhold til menneskers sundhed eller biologisk mangfoldighed. I det omfang dette er tilfældet, må oplysningerne i Vetstat formentlig betragtes som værende omfattet af 3 i lov om miljøoplysninger. Der gøres dog opmærksom på, at der ikke er nogen praksis eller anden erfaringsgrundlag på området. I af 21. december 2004 meddelte Danmarks Fødevareforskning ministeriet at det ikke uden en lang (gående mod endeløs) række supplerende data og mange års arbejde med at analysere dem ville være muligt at foretage en vurdering af om præparater i Vetstat kan påvirke tilstanden hos miljøelementer. Den 11. januar 2005 klagede A over afslaget på aktindsigt. I anledning af A s klage bad Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender den 21. januar 2005 Justitsministeriet om en udtalelse angående spørgsmålet om hvorvidt oplysningerne i Vetstat var omfattet af lov om aktindsigt i miljøoplysninger, hvilket A samtidig blev underrettet om. Justitsministeriet svarede den 25. januar 2005 at ministeriet i almindelighed ikke udtaler sig om den nærmere forståelse af lovgivningen på andre ministeriers områder. Ministeriet mente ikke at have grundlag for at fravige dette udgangspunkt i den foreliggende sag. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender indhentede en udtalelse af 10.

4 februar 2005 fra Danmarks Fødevareforskning med bl.a. følgende indhold: Aktindsigt i alle data vil omfatte de rå data som de foreligger ved indrapportering fra apotek, dyrlæger og foderstofvirksomheder. tabeller i datawarehouse omfattende lister over dyredoser og dyredage. Samlet set er der tale om ca. 17 mill. rækker, et tal der øges pr måned med omkring rækker pr måned. Det er af IBM estimeret, at det vil tage ca. 20 timer at foretage et udtræk, og at de samlede omkostninger i forbindelse med udprint, pakning og forsendelse beløber sig til ca kr. Kommentarer til ovenstående: Udleveres kun de rå indberetningsdata vil det ikke være muligt at foretage nogen sammenlignende analyser, idet det er nødvendigt at kende dyredoser og dyredage (det sidste siger noget om antal dyr på besætningen). I datawarehouse er det derudover muligt at foretage en række beregninger til nærmere analyse af forbruget. Da der teoretisk set findes uendelig mange muligheder for udtræk vil det teknisk set ikke være muligt på nogen måde at udlevere disse, såfremt ansøgning om aktindsigt bliver imødekommet. Hvad angår de rå data (pt. ca 8 mill. linier) vil det være fuldstændig umuligt at få et samlet overblik over disse medmindre de scannes. Udtrækket kan være ordnet efter dato, dyrlæge, dyreart, lægemiddel, CHR. Hver udtræk vil udgøre 8 mill. linier. I brev af 28. februar 2005 stadfæstede Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Danmarks Fødevareforsknings afslag på aktindsigt. Ministeriet anførte følgende i afslaget: Det er Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders vurdering, at oplysningerne i Vetstat er så fjerntliggende i forhold til miljøet, at de ikke er omfattet af begrebet miljøoplysninger i 3 i lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ministeriet lægger i den forbindelse bl.a. vægt på, at de hensyn, der ligger til grund for registreret, er fødevaremæssige hensyn og ikke miljømæssige hensyn.... Adgangen til oplysningerne i Vetstat er reguleret i bekendtgørelse nr. 537 af 13. juni

5 2001 om adgang til oplysninger i GLR/Vetstat. Det følger af bekendtgørelsen, at ejeren eller forpagteren af en husdyrbesætning, apotekere, dyrlæger, foderstofvirksomheder og offentlige myndigheder under visse forudsætninger har adgang til oplysninger til registreret. Da De ikke falder ind under en af de ovennævnte grupper, kan Deres anmodning om aktindsigt i oplysninger i Vetstat ikke imødekommes på dette grundlag. I af 13. marts 2005 klagede A til mig over afslaget på aktindsigt. A bad bl.a. om at jeg undersøgte om oplysningerne i Vetstat er omfattet af lov om aktindsigt i miljøoplysninger. I anledning af A s klage modtog jeg en udtalelse af 7. juni 2005 fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender med bl.a. følgende indhold: Af bemærkningerne til 7, stk. 8, i lov nr. 936 fremgår det, at adgangen til data forventes at ske på forskellige niveauer. Offentligheden forventes at få adgang til statistiske data over det samlede medicinforbrug til veterinær brug i Danmark, eventuelt fordelt på regioner i Danmark. Dyrlægerne vil få adgang til oplysninger om udleveret og forbrugt medicin i egen praksis, som kan sammenlignes med statistiske oversigter. I overensstemmelse med disse principper udfærdigedes bekendtgørelse nr. 537 af 13. juni 2001 om adgang til oplysninger i GLR/CHR-Vetstat. Ifølge bekendtgørelsen har husdyrbrugeren ret til at få oplyst, hvad der er registreret om medicinforbruget i egen besætning, og apotekeren, dyrlægen og foderstofvirksomheden har ret til at blive gjort bekendt med de oplysninger, de selv har indberettet til registeret. Offentlige myndigheder har ret til oplysninger, der er af betydning for deres virksomhedsudøvelse. Derudover er der åbnet mulighed for, at dyrlægen kan gøre sig bekendt med oplysninger, der er indberettet af en kollega, hvis oplysningerne er nødvendige for dyrlægens behandling af besætningen. I skrivelse af 6. september 2004 rettede Familie- og Forbrugerministeriet henvendelse til Miljøstyrelsen og bad styrelsen oplyse, om oplysningerne i Vetstat var miljøoplysninger. Det var ministeriets opfattelse, at hvis oplysningerne i Vetstat var miljøoplysninger i den forstand, som begrebet anvendes i 3 i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, ville loven tilsidesætte reglerne i bekendtgørelse nr Miljøstyrelsen svarede i skrivelse af 21. oktober 2004, at hvis mængden af de

6 forskellige stoffer, der registreredes i Vetstat, kunne tænkes at påvirke miljøelementer, herunder eksempelvis i forhold til menneskers sundhed eller biologisk mangfoldighed, måtte oplysningerne formentlig betragtes som værende omfattet af 3 i lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det bemærkedes samtidig, at der ikke var nogen praksis eller andet erfaringsgrundlag på området. Familie- og Forbrugerministeriet bad dernæst Danmarks Fødevareforskning om at vurdere, hvorvidt de præparater, der var registreret i Vetstat, ville kunne påvirke miljøelementerne. I af 21. december 2004 svarede Danmarks Fødevareforskning, at man ikke så sig i stand til at foretage en vurdering af, hvorvidt præparater i Vetstat kunne påvirke tilstanden hos miljøelementer såsom vand, biologisk mangfoldighed m.v. og dens bestanddele, herunder genetisk modificerede organismer og vekselvirkning mellem disse elementer etc. Tilbagemeldingen fra forskerne var, at det ikke var muligt uden en lang række supplerende data og mange års arbejde med at analysere dem, da Vetstat indeholder en meget stor mængde præparater. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender vurderede herefter, at oplysningerne i Vetstat var så fjerntliggende i forhold til miljøet, at de ikke var omfattet af begrebet miljøoplysninger i 3 i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.... Da (A) herefter ikke faldt ind under en af de grupper, der er nævnt i bekendtgørelse nr. 537 af 13. juni 2001 om adgang til oplysninger i GLR/Vetstat, meddelte ministeriet i skrivelse af 28. februar 2005 til (A), at anmodningen om aktindsigt ikke kunne imødekommes på dette grundlag.... Til det af (A) i af 13. marts 2005 til Dem anførte skal Ministeriet for Familieog Forbrugeranliggender knytte følgende bemærkninger: Ved afgørelsen af, at oplysningerne i Vetstat ikke er miljøoplysninger i henhold til lov om aktindsigt i miljøoplysninger, har ministeriet lagt vægt på, at de hensyn, der ligger til grund for etableringen af Vetstat, er fødevaremæssige og ikke miljømæssige hensyn, jf. det ovenfor nævnte om registreret.

7 Ministeriet har i den forbindelse også henset til, at Danmarks Fødevareforskning har udtalt, at det ikke uden en lang række supplerende data og mange års arbejde med at analysere dem, vil være muligt at vurdere, hvorvidt præparaterne i Vetstat vil kunne påvirke tilstanden hos miljøelementerne. Hvad angår udgifterne til udtrækket fra Vetstat, kan det supplerende oplyses, at Vetstat i dag indeholder ca. 18,5 mill. rækker, der øges med ca rækker hver måned. En række omfatter i relation til Vetstat én indrapportering fra apotek, dyrlæge eller foderstofvirksomhed. Hver indrapportering består af informationer vedr. dyrlæges autorisationsnummer, CHR nr., dyreart, dyrealder, ordinationsgruppe, dato for ordinering, varenummer, der henfører til den anvendte medicin samt mængde heraf. Siden starten af Vetstat i år 2000 er der indsamlet 8,7 mill. rækker. Disse data er rådata, der hverken er sorteret eller databehandlet. For at få et samlet overblik over materialet vil det derfor være nødvendigt at sortere det efter f.eks. dyrlæges autorisationsnummer eller CHR nr. Uanset evt. sortering vil materialet imidlertid kun give meget begrænset indblik i forbruget på såvel besætningsniveau, som hvad angår dyrlægers udskrivning, hvilket dels skyldes, at forbruget ikke er relateret til antal dyr i besætningen, dels fordi man på grund af præparaternes forskellige potency (styrke) ikke kan sammenligne forbrug på vægtniveau (kg, g etc.). For at muliggøre sammenligningen er det herefter nødvendigt at overføre rådata til et data warehouse, hvor mængde lægemiddel via tabeller omregnes til daglige doser (ADD) og efterfølgende sammenholdes med antal dyr i besætningen opgjort efter aldersgruppe. I data warehouse ligger 2 datasæt: 1. mængde omregnet til doser. 4,8 mill. rækker og 2. antal dyr pr. besætning opdelt efter CHR nr., dato, dyreart og aldersgruppe. 5,2 mill. rækker. De 2 sæt er bundet sammen via CHR nr., dato, dyreart og dyrealder. For at se forbruget på et givent CHR nr. i en given periode eller tilsvarende se mængden af medicin ordineret/anvendt af en dyrlæge angivet ved dennes autorisationsnummer er det nødvendig at sammenholde de 2 datasæt ved hjælp af ovenstående fælles parametre. På denne baggrund har IBM, der bistår ministeriet i arbejdet med Vetstat, vurderet, at det vil tage ca. 20 timer at foretage et udtræk, og at de samlede udgifter i forbindelse med

8 udprint, pakning og forsendelse vil beløbe sig til ca kr. Jeg sendte den 24. juni 2005 udtalelsen til A, og i af 9. juli 2005 fremkom A med bemærkninger hertil. A anførte bl.a. følgende: Selvom ingen af de modtagne svar indeholder faktuelle oplysninger, der kan belyse, om Vetstat er miljøoplysninger, ser Familieministeriet sig pludselig i stand til at afgøre, at det er Vetstat ikke. Jeg må undre mig over, at ministeriet spørger Danmarks Fødevareforskning og ikke for eksempel Danmarks Miljøundersøgelser. En forskningsinstitution, der beskæftiger sig med fødevareforskning, synes ikke for mig at have den højeste ekspertise i denne sammenhæng, men skulle dog nok kunne påpege, at medicinering af husdyr, der senere indtages som en fødevare i høj grad kan betragtes som et meget nærgående miljøelement, hvorfor oplysninger om fødevareproducerende husdyrs indhold da bestemt er at betragte som miljøoplysninger. Med hensyn til udgifterne ved at skulle give aktindsigt, som ministeriet angiver som sekscifrede, kan jeg kun undre mig over, at man ikke overvejer at fremsende et datamedie med oplysningerne. Sidst har jeg bemærket at ministeriet anfører, at diverse data skal samkøres for at kunne anvendes til et bestemt formål. Det er i dag en enkel sag at samkøre forskellige registre, og jeg vil mene, at ministeriet er forpligtet til at give aktindsigt i datamaterialet på en måde, så datamaterialet er anvendeligt til bl.a. det formål, som ministeriet nævner i sit brev. Ombudsmandens udtalelse Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender har afvist at oplysningerne i Vetstat er omfattet af lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ministeriet har i sin afgørelse til (A) og udtalelse til mig anført at ministeriet ved sin vurdering heraf har lagt vægt på at Vetstat ikke er oprettet med henblik på varetagelse af miljømæssige hensyn, men med henblik på

9 varetagelse af fødevaremæssige hensyn. Ministeriet har i sin udtalelse til mig anført at ministeriet endvidere har henset til at en afklaring af om præparaterne i Vetstat vil kunne påvirke miljøelementerne, ville kræve supplerende data og flere års bearbejdning heraf. Da ministeriet traf afgørelse, havde lov om aktindsigt i miljøoplysninger følgende definition af miljøoplysninger (lov nr. 292 af 27. april 1994 som ændret ved lov nr. 447 af 31. maj 2000): 3. Ved miljøoplysninger forstås alle oplysninger i skriftlig form, i billed- eller lydform, elektronisk eller i hvilken som helst anden form, og som vedrører 1) tilstanden af de enkelte miljøelementer såsom luft og atmosfære, vand, jord, landskaber og naturområder, biologisk mangfoldighed og dens bestanddele, herunder genetisk modificerede organismer og vekselvirkningen mellem disse elementer, 2) faktorer såsom stoffer, energi, støj og radioaktivitet m.v. samt aktiviteter eller foranstaltninger, herunder offentlige foranstaltninger, miljøaftaler, politikker, lovgivning, planer og programmer, som påvirker eller vil kunne påvirke de enkelte miljøelementer som nævnt i nr. 1, samt rentabilitetsberegninger og andre økonomiske analyser og forudsætninger, som er anvendt i forbindelse med beslutningsprocesser på miljøområdet, og 3) menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, menneskers levevilkår, kulturområder og bygningsmæssige strukturer, hvis de er eller kan blive påvirket af de enkelte miljøelementers tilstand eller via disse elementer af faktorer, aktiviteter eller foranstaltninger som omtalt i nr. 2. I bemærkningerne til bestemmelsen der blev affattet ved 1, nr. 5, i lov nr. 447 af 31. maj 2000 om ændring af visse miljølove, er bl.a. følgende anført (lovforslag nr. L 170 af 20. januar 2000): Det bemærkes, at det i forbindelse med implementeringen af direktiv 90/313 om fri adgang til miljøoplysninger blev lagt til grund, at oplysninger om miljøets tilstand formentlig må fortolkes således, at det kun omfatter oplysninger, der skal lægges til grund for sagsbehandling eller indhentes som led i overvågning af miljøet. Det forekommer imidlertid mindre naturligt at anlægge denne fortolkning i lyset af konventionens bredere angivelse af, hvilke funktioner, der kan begrunde, at et organ er omfattet af begrebet offentlige myndigheder, se i det hele bemærkningerne til nr. 1. Herefter

10 kan der næppe opretholdes en fortolkning, hvorefter alene oplysninger, der indgår som led i sagsbehandling eller overvågning af miljøet, omfattes. Det foreslås således, at det ikke fremover er afgørende, hvilken sammenhæng miljøoplysningen indgår i. Jeg har forstået ministeriet sådan at det kriterium der var afgørende for at ministeriet vurderede at Vetstat ikke indeholdt miljøoplysninger, var formålet med Vetstats oprettelse. Som det fremgår af de citerede forarbejder til bestemmelsen i lovens 3, er det ikke afgørende hvilken sammenhæng miljøoplysningen indgår i. På den baggrund mener jeg heller ikke at det kan tillægges afgørende betydning hvilket formål en myndighed forfølger ved indsamlingen og registreringen mv. af oplysninger. Jeg mener det er kritisabelt at ministeriet anvendte formålet med oprettelsen af Vetstat som hovedkriterium for sin afgørelse. Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse. Henset til at ministeriet ses at have anvendt kriteriet som et hovedkriterium, mener jeg ikke der er grundlag for at jeg foretager en vurdering af om formålet med indsamling og registrering mv. kan indgå som et såkaldt hjælpekriterium i de tilfælde hvor hovedkriterierne ikke giver en klar indikation af om der er tale om miljøoplysninger. I forlængelse heraf bemærker jeg at jeg mener at lovens 3, stk. 1, må forstås sådan at det afgørende ved vurderingen af om et register mv. indeholder miljøoplysninger, bl.a. er om det er muligt ud fra oplysningerne i registret mv. at udlede noget om tilstanden af miljøelementerne, påvirkninger heraf eller disse to forholds påvirkning af menneskers sundhed eller sikkerhed. Ved vurderingen vil det være naturligt først at se overordnet på hvilke oplysninger registret mv. indeholder, og i nogle tilfælde vil det være tilstrækkeligt blot at inddrage en umiddelbar beskrivelse heraf for at afgøre om der er tale om miljøoplysninger. I andre tilfælde må afklaringen heraf imidlertid antages at kræve en nærmere undersøgelse af om de forhold som oplysningerne vedrører, må anses at have betydning for miljøelementerne mv. Det følger af det ulovbestemte undersøgelsesprincip at en myndighed inden den træffer afgørelse, herunder afgørelse om aktindsigt, må have undersøgt sagens faktiske og juridiske forhold i et sådant omfang at der kan træffes en materielt rigtig afgørelse, jf. bl.a. Kaj Larsen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave, 2002, s. 447 ff. Inden ministeriet traf afgørelse om at oplysningerne i Vetstat ikke var

11 miljøoplysninger, skulle ministeriet således i fornødent omfang have afklaret i hvilket omfang de forhold der er oplysninger om i Vetstat, kan have betydning for miljøelementerne mv. Sådan som sagen er oplyst for mig, må jeg, for så vidt angår denne vurdering, forstå ministeriet sådan at ministeriet henset til det omfattende arbejde med at afgøre dette spørgsmål har foretaget sin vurdering af om der er tale om miljøoplysninger, på grundlag af en umiddelbar beskrivelse af Vetstats indhold. Som nævnt kan det ikke udelukkes at et sådant grundlag vil være tilstrækkeligt til at træffe en materielt rigtig afgørelse. Det kræver imidlertid at det på dette grundlag med stor sikkerhed kan siges at Vetstat ikke indeholder oplysninger om forhold af betydning for miljøelementerne mv. Vetstat er som anført af ministeriet oprettet ved lov nr. 936 af 20. december 1999 om ændring af lov om dyrlægegerning m.v. Loven blev til med vedtagelsen af lovforslag nr. L 11 af 6. oktober 1999 der bl.a. indeholder følgende: 2. Baggrunden for lovforslaget Behandling af dyr med veterinære lægemidler og anvendelse af foderstoffer tilsat f.eks. antibiotika, kan indebære en risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, da det kan medføre restprodukter i fødevarer eller i naturen. Allerede på den baggrund mener jeg ikke at ministeriet på grundlag af en umiddelbar beskrivelse af Vetstats indhold med fornøden sikkerhed kunne afgøre at Vetstat ikke indeholdt miljøoplysninger, og jeg mener det er beklageligt at ministeriet ikke inden det stadfæstede afslaget på Deres anmodning om aktindsigt, undersøgte karakteren af oplysningerne i Vetstat nærmere. Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse. Undersøgelsesprincippet er en såkaldt garantiforskrift hvis overholdelse i almindelighed vil have væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed. I de tilfælde hvor undersøgelsesprincippet tilsidesættes, vil udgangspunktet derfor være at den trufne afgørelse ikke kan anses for gyldig. Henset hertil og til at ministeriet lagde afgørende vægt på et forkert hovedkriterium, har jeg henstillet til ministeriet at genoptage behandlingen af sagen og nærmere undersøge om oplysningerne i Vetstat er omfattet af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

12 Jeg har i den anledning henledt ministeriets opmærksomhed på at lov om aktindsigt i miljøoplysninger er blevet ændret ved lov nr. 310 af 2. maj 2005 hvorved Europa- Parlamentets og Rådets direktiv af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (2003/4) blev implementeret. Loven indeholder i 3 en ny affattelse af definitionen på miljøoplysninger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse

20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse 20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse Et forældrepar klagede til ombudsmanden over en kommunal skoles beslutning om klassesammensætning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Selvstændig erhvervsdrivendes ret til introduktionsydelse. Officialprincippet. Processuel skadevirkning

Selvstændig erhvervsdrivendes ret til introduktionsydelse. Officialprincippet. Processuel skadevirkning 14-x. Selvstændig erhvervsdrivendes ret til introduktionsydelse. Officialprincippet. Processuel skadevirkning 1121.1 Officialprincippet - 1121.2 Privates oplysningspligt - 2511.1 Pengeydelser - 123.1 Inddragelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre

Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre En journalist klagede til ombudsmanden over Kulturministeriets afslag på en anmodning om aktindsigt

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere