Studieordning E Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør semester, E2008 Udførelsesretningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Udførelsesretningen"

Transkript

1 26. juni 2008 J.Nr cst Studieordning E Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør semester, E2008 Udførelsesretningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør med afstigningsmulighed til Byggetekniker samt Kort- og landmålingstekniker E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 1 af 17

2 Indhold 1. Forord Emneområder og mål (arbejdsdiscipliner) Emneområdet alment Emnet arbejdsmetodik Emnet organisation og samarbejde Emnet informationsteknologi Emneområdet virksomhed Emnet retsforhold og jura Emneområdet produktion Emnet bygge- og anlægsproduktion Emnet projektstyring Emneområdet projektering Emnet konstruktion og projektering Emnet projektstyring Emneområdet registrering Emnet opmåling og afsætning Indhold og varighed...12 SUD Specialet udførelse, 3. semester...13 SUD Specialet udførelse, 4. semester...14 SUD Specialet udførelse, 5. semester...15 SUD Specialet udførelse, 6. semester...16 SUD Specialet udførelse, 7. semester...17 E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 2 af 17

3 1. Forord Specialebeskrivelsen er en del af studieordningen for uddannelsen til bygningskonstruktør, med afstigningsmulighed til byggetekniker (AK) samt kort- og landmålingstekniker (AK). Specialebeskrivelsen kan således ikke stå alene, men må altid forstås i sammenhæng med hovedteksten. Hovedteksten giver de overordnede rammer, vilkår og betingelser for uddannelsen, medens specialeteksten giver de nære rammer, vilkår og betingelser for specialet. Specialebeskrivelsen er så at sige det daglige arbejdspapir for specialet. Specialebeskrivelsen justeres hvert semester i henhold til udviklingen i branchen og i henhold til erfaringer indhøstet i undervisningsforløbet. Disse justeringer af specialebeskrivelsen opfattes ikke som juridiske ændringer af studieordningen og vil derfor ikke markere sig i en formel udgivelse af en ny studieordning, men blot i justering af indholdet i undervisningen semester for semester. E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 3 af 17

4 2. Emneområder og mål (arbejdsdiscipliner) 2.1. Emneområdet alment Emnet arbejdsmetodik Delmål for specialet anvende arbejdsmetoder, som er hensigtsmæssige i forbindelse med ledelsesfunktioner indenfor udførelsesområdet Emnet organisation og samarbejde Delmål for specialet Ledelsesteknikker koordinere og lede arbejdet på en større byggeplads koordinere og lede arbejdet i forbindelse med projektering og udførelse af totalentrepriser planlægge og styre møder og foretage afrapportering af disse medvirke ved løsning af konflikter imellem samarbejdspartnere anvende en forhandlingsteknik, som fremmer egne interesser i forbindelse med kontraktforhandlinger og lignende foranledige at medarbejdernes motivation øges gennemføre medarbejdersamtaler medvirke ved rekruttering og ansættelse af medarbejdere Arbejdsmarkedsforhold gøre rede for de faglige organisationers opbygning og virkemåde samt hovedaftalens indhold beskrive regler for afgørelse af faglige konflikter og redegøre for arbejdsrettens virkemåde har kendskab til lov om arbejdsretten har kendskab til norm for regler om behandling af faglig strid Organisation kan gøre rede for de organisatoriske og ledelsesmæssige funktioner ved gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder får kendskab til etablering af en projektorganisation får kendskab til management og lederskab Emnet informationsteknologi anvende relevante IT-programmer inden for professionsområdet. (IT-undervisningen integreres som en naturlig del i al undervisning og optræder derfor ikke som selvstændigt emne eller fag i semester- og specialeplanlægningen.) E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 4 af 17

5 2.2. Emneområdet virksomhed Emnet retsforhold og jura får et grundlæggende kendskab til byggeriets retsforhold og kan anvende de gældende love og regler i forbindelse med bygge- og anlægsproduktion. Delmål for specialet Almindelige betingelser for arbejder og leverancer gøre rede for indholdet i AB 92 og anvende dette i praksis. Udbudslovgivning gøre rede for udbudslovgivningen og anvende denne i praksis. Entrepriseret gøre rede for entrepriserettens grundlæggende retsregler anvende erhvervet viden i forbindelse med løsningen af licitationsretlige og kontraktsretlige problemer formulere kontraktsretlige forholds indflydelse på udførelsen af bygge- og anlægsarbejder gøre rede for regler og forhold i forbindelse med betalingsstandsning / konkurs Entreprisekontrakter gennemføre forhandlinger om indgåelse af entreprisekontrakter med bygherrer og underentreprenører opstille og formulere entreprisekontrakter udarbejde supplerende entrepriseaftaler (tillægskontrakter) foretage formidling af projektændringer anvende de retsregler, der er gældende når entreprisekontrakter skal ophæves gøre udlæg i entreprisegarantier efter de herom gældende regler Tidsmæssig styring (forsinkelse og dagbod) anvende bestemmelserne om sanktioner i forbindelse med forsinkelser (dagbod) udmåle spilddage og øvrige tidsfristforlængelser Forsikringer redegøre for forsikringsforhold i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, f.eks. brand- og stormskadeforsikring samt entrepriseforsikring E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 5 af 17

6 2.3. Emneområdet produktion Emnet bygge- og anlægsproduktion Delmål for specialet Produktionsmetoder og hjælpemidler foreslå produktionsmetoder, materiel og bemanding til bygge- og anlægsproduktion Maskiner, værktøj og udstyr redegøre for anvendelse og funktion af maskiner, værktøj og udstyr vurdere maskiner, udstyr og andet materiel med hensyn til kapacitet gøre rede for produktionsteknik vedrørende bygge- og anlægskonstruktioner, herunder jord-, kloak- og betonarbejde foreslå metoder til planlægning og udførelse af jordarbejder herunder forberedende arbejder, løsning / læsning, transport / anbringelse, komprimering / planering, baseret på ydelsesdata Kraner kan foreslå egnede krantyper til konkrete bygge- og anlægssager har kendskab til de for kraner gældende sikkerhedsbestemmelser Stilladsarbejde har kendskab til forskellige stilladstyper har viden om montage og sikkerhedsregler Kvalitetssikring og -styring planlægge og gennemføre kvalitetssikringen i forbindelse med bygge- og anlægsproduktion. Kvalitetssikringsarbejder formulere de i et projektmateriale krævede kvalitetskontroller udarbejde dokumenter til brug for kvalitetssikring og -styring i udførelsesfasen anvende udarbejdede kontrolplaner og dokumentere den udførte kvalitetssikring redegøre for kvalitetskontrollen i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder forestå montage- og proceskontrol gennemføre prøvning og kontrol i forbindelse med bygge- og anlægsproduktion kontrollere udformning og placering af armering i forskalling kontrollere bæreevnen i en fundamentudgravning udføre montage- og proceskontrol i forbindelse med betonarbejder E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 6 af 17

7 Arbejdsmiljø og -sikkerhed planlægge og forestå miljø- og sikkerhedsarbejder i forbindelse med bygge- og anlægsproduktion. Sikkerhedsplan udarbejde planer for sikkerhed og sundhed i overensstemmelse med de herom gældende regler gøre rede for sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer i forbindelse med bygge- og anlægsproduktion indrette byggepladser, således at de fungerer optimalt i forhold til de bygge- og anlægsopgaver der skal gennemføres Emnet projektstyring Delmål for specialet Byggeledelse forestå byggeledelsen i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Planlægning og styring planlægge og forestå arbejder i forbindelse med sikkerhed og sundhed på byggepladsen forestå planlægning og gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder formulere og udforme entreprisekontrakter forestå indretning af en større byggeplads på grundlag af de projekterendes oplæg planlægge og gennemføre byggemøder planlægge og gennemføre afleveringsforretninger udarbejde en byggeopgørelse foretage kontrol og opfølgning mangelafhjælpning Udbud og tilbud udarbejde udbudsmateriale indhente tilbud på bygge- og anlægsopgaver samt fra underentreprenører planlægge og afholde licitationer udarbejde tilbud på bygge- og anlægsopgaver redegøre for forløbet omkring overdragelse af entreprise, vurdere og sammenligne indhentede tilbud redegøre for forskellige udbudsformer beregne anlægsprojekters faste og variable omkostninger gøre rede for økonomiske begreber og beregningsprincipper og opstille analyser for alternative metoder Planlægning, økonomi og administration udarbejde planer for tid, økonomi og andre ressourcer udarbejde forslag til projekters økonomiske administration med hensyn til køb, salg og daglig ledelse E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 7 af 17

8 løse opgaver vedrørende indkøb, forrentning, udskiftning, afskrivning, likviditet og lånemuligheder gennemføre den økonomiske planlægning og opfølgning af bygge- og anlægsprojekters udførelse anvende relevante metoder og redskaber til tids- og arbejdsplanlægning anvende relevante metoder til projektopfølgning med hensyn til tid, penge og andre ressourcer Myndigheder gøre rede for de myndigheder, som skal kontaktes i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver Emneområdet projektering Emnet konstruktion og projektering Delmål for specialet Hjælpekonstruktioner gøre rede for dimensionering af og udføre konsekvensberegninger for simple interimskonstruktioner dimensionere hjælpekonstruktioner i forbindelse med jordarbejder dimensionere og vælge forskalling til betonkonstruktioner dimensionere og udforme hjælpekonstruktioner i forbindelse med renoverings- og ombygningsarbejder Afstivninger ved jordarbejder redegøre for de regler som er gældende, når der graves med anlæg og når der graves uden anlæg dimensionere og udforme afstivningskonstruktioner dimensionere og udforme en københavnerspuns Betonforskalling udforme og dimensionere en traditionel forskalling vælge og udforme egnede systemforskallinger foreslå og udforme specielle forskallinger Afstivninger ved renoveringsarbejder dimensionere og udforme en jokkerkonstruktion foreslå og dimensionere andre almindeligt forekommende afstivningsarbejder i forbindelse med ombygning og renovering Ledninger i jord gøre rede for forhold omkring terræn og jordbund, som skal tages i betragtning ved lægning af ledninger E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 8 af 17

9 gøre rede for normkrav til ledninger og samlinger, især med henblik på valg af godkendte materialer Afløbsledninger redegøre for almindeligt forekommende afløbssystemer redegøre for almindeligt forekommende afløbsmaterialer og for disses sammenbygning redegøre for gældende lægningsbestemmelser Forsyningsledninger gøre rede for almindeligt forekommende kabeltyper og for disses indbygning i terræn materialer til vandledninger og for vandledningers indbygning i terræn materialer til fjernvarmeledninger og for disse ledningers indbygning i terræn materialer til gasledninger og for disse ledningers indbygning i terræn Overflader / terræn gøre rede for almindeligt forekommende terrænbelægninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder gøre rede for metoder til behandling og anlæg af friarealer omkring bebyggelser Brolægningsarbejder gøre rede for almindeligt forekommende materialer til brolægningsarbejder gøre rede for opbygning og udformning af konstruktioner som afsluttes med fliser og belægningssten gøre rede for opbygning og udformning af konstruktioner som afsluttes med brostensbelægning Friarealer gøre rede for udformning og konstruktion og beplantning af friarealer. Vejbygning gøre rede for materialer til vejbygning gøre rede for konstruktion af mindre vejanlæg. gøre rede for udlægning og komprimering af under- og overbygninger Anlægsfysik og geoteknik kan udvælge relevante metoder til afhjælpning ved grundvandsindtrængning i forbindelse med jordarbejder orienteres om rede jordens hydrostatik, hydraulik og strømningsproblemer i jord orienteres om udførelse og brug af geotekniske prøvningsmetoder E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 9 af 17

10 kan fortolke en geoteknisk rapport Grundvandssænkning vælge egnede pumpe- eller sugespidsanlæg til grundvandssænkning i forbindelse med jordarbejder. Fundering gøre rede for forskellige funderingsformer. Direkte fundering kan redegøre for konstruktioner med direkte fundering Pælefundering har kendskab til forskellige former for pælefundering som f. eks. borede pæle, megapæle og minipæle har kendskab til ramningsteknik og til rammehastighed Betonarbejder kan gøre rede for og forestå gennemførelsen af arbejder med insitu-beton og betonelementer har viden om almindeligt forekommende konstruktionstyper Armering har kendskab til armeringsmaterialer kan redegøre for de grundlæggende regler om bukning af armering kan udføre bukkelister har viden om konstruktioner i spændbeton Beton har viden om materialer til betonfremstilling har viden om sammensætning og fremstilling af beton kan planlægge placering af støbeskel Betonrenovering har kendskab til de årsager, som bevirker at betonskader opstår har viden om metoder til udbedring af betonskader Emnet projektstyring Delmål for specialet Projektstyring generelt forestå planlægning og styring af projekter med henblik på arbejder, der udføres i totalentreprise. Planlægning og styring planlægge og styre et projekteringsforløb. Aftaler om rådgivning formulere aftaler om rådgivning. E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 10 af 17

11 2.5. Emneområdet registrering Emnet opmåling og afsætning Delmål for specialet Mængdeopmålinger foretage mængdeopmålinger i forbindelse med afregning af løse mængder. Forsynings- og afløbsledninger registrere forsynings- og afløbsledninger i eksisterende bebyggelser redegøre for metoder til kontrol af eksisterende ledningssystemer E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 11 af 17

12 3. Indhold og varighed Specialets indhold og varighed, anvendt litteratur med videre beskrives i efterfølgende semesterbeskrivelser. Københavns Erhvervsakademi Bente Øhrstrøm Studierektor Claudio S. Testa Studieleder E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 12 af 17

13 SUD Specialet udførelse, 3. semester Placering 3. semester Varighed 3 uger Status Valgdels specialedel ECTS point 5,00 Revideret Juni 2008/cst Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur, i forbindelse med mindre bygge- og anlægsarbejder, får kendskab til: produktionsmetoder og hjælpemidler byggeledelse og tilsyn tilbudsberegning og produktionsplanlægning Jordarbejder, jordflytning og komprimering Danske jordarter Geotekniske rapporter Funderingsmetoder Beton, armering og forskalling Kvalitetssikring Sikkerhed og sundhed, indretning af byggepladser Ledninger i jord Tilbudskalkulation og økonomistyring Planlægning af tid og ressourcer Elementmontage, maskiner og hjælpemidler Forelæsninger, opgaveløsning, gruppearbejde og vejledning. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 2. semesters eksamen skal være bestået. Det indlærte kan anvendes i efterfølgende projektopgaver. Intern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges Ingen Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer (AB 92) Bekendtgørelse om indretning af byggepladser Håndbog for anlægs- og bygningsarbejdere V&S Anlæg netto og Husbygning netto Vejledende tider Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Bekendtgørelse om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 13 af 17

14 SUD Specialet udførelse, 4. semester Placering 4. semester Varighed 3 uger Status Valgdels specialedel ECTS point 5,00 Revideret Juni 2008/cst Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur, i forbindelse med større bygge- og anlægsarbejder, får kendskab til: produktionsmetoder og hjælpemidler byggeledelse og tilsyn tilbudsberegning og produktionsplanlægning Geoteknik Forurenet jord Funderingsmetoder Beton, armering og forskalling Kvalitetssikring og risikovurdering Montagebyggeri i stål, beton og træ Sikkerhed og sundhed, indretning af byggepladser Vinterarbejder, vinterbekendtgørelsen Tilbudskalkulation og økonomistyring Planlægning af tid og ressourcer Elementmontage, maskiner og hjælpemidler Belægninger på terræn Ledninger i jord Tyveri og hærværk, mangler, betalingsplaner, forbehold og kontraktforhandlinger Forelæsninger, opgaveløsning, gruppearbejde og vejledning. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 3. semesters eksamen skal være bestået. Det indlærte kan anvendes i efterfølgende projektopgaver. Intern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges Ingen Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer (AB 92) Bekendtgørelse om indretning af byggepladser Håndbog for anlægs- og bygningsarbejdere V&S Anlæg netto og Husbygning netto Vejledende tider Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Bekendtgørelse om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 14 af 17

15 SUD Specialet udførelse, 5. semester Placering 5. semester Varighed 3 uger incl. studierejse Status Valgdels specialedel ECTS point 5,00 Revideret Juni 2008/cst Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur, i forbindelse med fremmed bygge og anlægsproduktion, kan registrere, vurdere og videreformidle sine erfaringer inden for følgende områder: Produktionsmetoder og udførelsesteknikker Organisation, administration og byggeledelse Planlægning, styring og økonomi Arbejdsmarkedsforhold og sociale forhold Fremmed bygge- og anlægskultur Bygge- og anlægsproduktion Planlægning af bygge- og anlægsproduktion Byggeplads - indretning og drift Arbejdsforhold - tradition og lovgivning Uddannelser inden for bygge- og anlægsproduktionen Produktionsmetoder og udførelsesteknikker Sikkerhed og sundhed Produktionsgrundlaget (tegninger og beskrivelser) Kvalitetssikring Økonomi og tid Materialer og konstruktioner Funderingsforhold og funderingsformer Afrapportering af den indsamlede viden og dokumentation Studierejse, forelæsninger, opgaveløsning, gruppearbejde og vejledning. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 4. semesters eksamen skal være bestået. Det lærte kan anvendes i det helhedsorienterede projektarbejde. Vejledende evaluering. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges Ingen Efter 7-trins-skalaen. Karakterer påføres ikke eksamensbevis. Litteraturlisten angiver de bøger undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer (AB 92) Bekendtgørelse om indretning af byggepladser Håndbog for anlægs- og bygningsarbejdere V&S Anlæg netto og Husbygning netto Vejledende tider Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Bekendtgørelse om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 15 af 17

16 SUD Specialet udførelse, 6. semester Placering 6. semester Varighed 10 uger Status Valgdels specialedel ECTS point 15,00 Revideret Juni 2008/cst Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur får afprøvet og videreudviklet sin viden inden for produktionsmetoder, udførelsesteknikker og hjælpemidler planlægning, styring og økonomi arbejdsmarkedsforhold og sociale forhold tilbudsberegning og produktionsplanlægning organisation, administration, byggeledelse og tilsyn Praktik i en virksomhed eller institution, der virker inden for professionsretningens område. Den studerende finder selv praktikpladsen og der udarbejdes en kontrakt med virksomheden, der sikrer, at den studerende får videreudviklet sin kunnen inden for professionsretningen. De nærmere retningslinier for praktikken beskrives i et selvstændigt notat. Afprøvning af det lærte i "virkeligheden". 5. semester skal være gennemført med godkendt deltagelse. Det lærte kan anvendes i det efterfølgende. Ingen. Ingen. Godkendt / ikke godkendt deltagelse. Virksomhedens / institutionens. E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 16 af 17

17 SUD Specialet udførelse, 7. semester Placering 7. semester Varighed 6 uger Status Valgdels specialedel ECTS point 10,00 Revideret Juni 2008/cst Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede foruds. Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur udarbejde en skriftlig rapport inden for professionsretningens emneområde. En opsummering og en videreudvikling af det lærte i de foregående semestre beskrives i en specialerapport på ca. 30 sider. De nærmere retningslinier for specialerapporten beskrives i et selvstændigt notat. Den studerende kan vælge en fagkonsulent, intern eller ekstern, som han/hun kan rådspørge om det faglige og kommunikationsmæssige. Desuden tilknyttes en pædagogisk konsulent, hvis eneste opgave er at sikre, at skriveforløbet og afviklingen af censuren foregår korrekt. Specialerapporten udføres af den enkelte studerende og kun helt undtagelsesvis vil det blive accepteret, at de studerende udfører specialerapporten som gruppearbejde. 6. semesters obligatoriske prøve skal være bestået og 6. semesters praktik skal være gennemført med godkendt deltagelse. Det lærte kan anvendes i det efterfølgende. Ekstern eksamen. Specialerapporten afleveres til den fastsatte termin og bedømmes af eksaminator og censor uden den studerendes tilstedeværelse. Den valgte fagkonsulent er eksaminator. Den pædagogiske konsulent sikrer at alt foregår korrekt. Ekstern censor. Efter 7-trins-skalaen Den studerende vælger selv relevant litteratur. E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 17 af 17

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Arkitektprojektering

Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Arkitektprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Arkitektprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01.

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01. Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 VALGFAGSKATALOG Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK Revision 20.01.2014 VALGFAGSPLAN Valgfrie emner er studieaktiviteter, som

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Semesterbeskrivelse 3. BK

Semesterbeskrivelse 3. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 3. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

STUDIEORDNING 2001. Seneste revision: 15.06.2010. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN. med afstigning til BYGGETEKNIKER AK

STUDIEORDNING 2001. Seneste revision: 15.06.2010. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN. med afstigning til BYGGETEKNIKER AK STUDIEORDNING 2001 Seneste revision: 15.06.2010 for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN med afstigning til BYGGETEKNIKER AK og KORT- OG LANDMÅLINGSTEKNIKER AK Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet

Læs mere

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse Bygningskonstruktør, E2008 Dansk linje Semesterbeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør med afstigningsmulighed

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 5. semester, E2008 - Dansk linie. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 5. semester, E2008 - Dansk linie. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade 30. juni 2008 J.Nr. 07.01 Boe/abr/pso Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse for Bygningskonstruktør 5. semester, E2008 - Dansk linie Semesterbeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Undervisning i geoteknik ved DTU. Anette Krogsbøll

Undervisning i geoteknik ved DTU. Anette Krogsbøll Undervisning i geoteknik ved DTU Anette Krogsbøll Undervisning i geoteknik ved DTU Ingeniører fra DTU forskellige undervisningsformer forskellige studieordninger Grundlæggende geoteknik obligatorisk del

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 4. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 4. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse for Bygningskonstruktør, E2008 Dansk linje Semesterbeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør med afstigningsmulighed

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA TUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA Institution VIA University College Gældende fra studiestart august 2015 Formål med studieordningen Fra ministeriel

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For Ramme for studieordninger For BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade 26.juni 2008 cst J.Nr. 08.06 Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse for Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje Semesterbeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Emne: Skilleblad nr. 3 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For 1 Ramme for studieordninger For BYGGETEKNIKER UDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

BYGNINGSSTRUKTØR HOVEDFORLØB 1

BYGNINGSSTRUKTØR HOVEDFORLØB 1 BYGNINGSSTRUKTØR HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Entreprenørværktøj og maskiner Vi arbejder med mindre entreprenørværktøj og maskiner, ex pladevibrator, stenklipper,

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Virksomheden Kompetencer Metoder Medarbejder Kontakt

Virksomheden Kompetencer Metoder Medarbejder Kontakt Til Projekt Virksomheden Kompetencer Metoder Medarbejder Kontakt HURTIG er en lokal entreprenørvirksomhed der beskæftiger sig med nybyggeri samt renoveringsopgaver, med størstedelen af byggeprojekterne

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse 5. BK

Semesterbeskrivelse 5. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 5. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN Et eksempel til inspiration Grith Bech-Nielsen, arkitekt MAA, PhD, specialkonsulent VIA University College, Horsens DISPOSITION Bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Opførelse af ny undervisningsfløj på Marselisborg Gymnasium

Opførelse af ny undervisningsfløj på Marselisborg Gymnasium Navn: Christian Dalsgaard Knudsen Alder: 28 år Bopæl: Haldrup, Horsens Erfaring: STX og Tømrer Retning: Udførende Bygningskonstruktør Speciale: Partnering Praktik: Hoffmann A/S, DNU Skejby C-gangen og

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Semesterbeskrivelse 3. BK

Semesterbeskrivelse 3. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 3. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014 Projektnavn: inano Center, laboratoriekompleks Bygherre: Aarhus Universitet Adresse: Gustav Wieds Vej 14 8000 Aarhus INANO-Center, Aarhus Projektet er udleveret af NCC. Projektet er udbudt i 2010 og er

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA. University College Nordjylland (UCN)

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA. University College Nordjylland (UCN) STUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA University College Nordjylland (UCN) Gældende for studiestart august 2014 Formål med studieordningen Fra ministeriel

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

SH Entreprise A/S. Forside. Opgavebeskrivelse 7. sem. Virksomheden. Tilbudsfasen/Licitation. Kontraktfasen. Opstartsfasen/Mobilisering

SH Entreprise A/S. Forside. Opgavebeskrivelse 7. sem. Virksomheden. Tilbudsfasen/Licitation. Kontraktfasen. Opstartsfasen/Mobilisering 7. sem. Rørfabrikken II. På grunden, der tidligere husede Hede Nielsens Fabrikker på Emil Møllersgade i Horsens, skal der opføres 36 familieboliger og ca. 300 m2 erhverv, delt i to bygninger. Byggeriet

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For Ramme for studieordninger For BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

Kort- og landmålingstekniker AK, Byggetekniker AK, Bygningskonstruktør PBA

Kort- og landmålingstekniker AK, Byggetekniker AK, Bygningskonstruktør PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Kort- og landmålingstekniker AK, Byggetekniker AK, Bygningskonstruktør PBA August 2015 Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen

Læs mere

(EASJ) Næstved. Campus. januar 2015

(EASJ) Næstved. Campus. januar 2015 STUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktørr PBA Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved Gældende for studiestart januar 2015 Formål med studieordningen Fra

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere

Tilbygning til T. H. Langs skolen

Tilbygning til T. H. Langs skolen Tilbygning til T. H. Langs skolen Opgavetekst Michael Sørensen VVS- og Energimontør Firmahåndbøger Kvalitetssikring Løn og ansættelsesforhold Organisation og ledelse Timelønsberegning Kvalitetssikringshåndbog

Læs mere

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI Udarbejdet af Mohammed Ibrahim, Jeppe Felletoft, Jacob Palmelund og Kirsten Christensen Gruppe 2: Mohammed Ibrahim Jeppe Felletoft Jacob Palmelund Kirsten

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE - 5. BK gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 5. BK gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 5. BK gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse 3. BK

Semesterbeskrivelse 3. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt August 2013 Semesterbeskrivelse 3. BK Gældende fra januar 2012 Revision 01-08-2013 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

IKT i projektering og udførelse

IKT i projektering og udførelse IKT i projektering og udførelse 1. kursusgang Dagens program - Introduktion til kurset - Præsentation af dagens øvelse - Introduktion til IKT i byggeriet - Dagens øvelse i grupperummene - Kort præsentation

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1 Lokale undervisningsplaner Temaer for hovedforløbene i bygningsstruktør uddannelsen Fælles skoleforløb 1. hovedforløb Anlægsteknik/rørlægger

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan Undervisningsbeskrivelse Generelt Som valgfag er valgt Bygningskonstruktioner og Vvs-konstruktioner Som fordybelsesområde er valgt Projektering. Målet er at eleven bliver i stand til

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Semesterorientering. for. 4. semester Byggeteknikeruddannelsen. Erhvervsakademiuddannelsen til Byggetekniker AK

Semesterorientering. for. 4. semester Byggeteknikeruddannelsen. Erhvervsakademiuddannelsen til Byggetekniker AK Semesterorientering for 4. semester Byggeteknikeruddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen til Byggetekniker AK Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro (Uddannelsen gennemføres som

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 INGENIØR I BYGGERI OG INFRASTRUKTUR

STUDIEORDNING 2008 INGENIØR I BYGGERI OG INFRASTRUKTUR STUDIEORDNING 2008 INGENIØR I BYGGERI OG INFRASTRUKTUR STUDIEORDNING 2008 HOVEDOMRÅDER Bygningskonstruktioner, Bygningsdesign og energi, Indeklima og sunde bygninger By og land, trafik og veje, Broer,

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere