Studieordning E Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør semester, E2008 Udførelsesretningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Udførelsesretningen"

Transkript

1 26. juni 2008 J.Nr cst Studieordning E Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør semester, E2008 Udførelsesretningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør med afstigningsmulighed til Byggetekniker samt Kort- og landmålingstekniker E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 1 af 17

2 Indhold 1. Forord Emneområder og mål (arbejdsdiscipliner) Emneområdet alment Emnet arbejdsmetodik Emnet organisation og samarbejde Emnet informationsteknologi Emneområdet virksomhed Emnet retsforhold og jura Emneområdet produktion Emnet bygge- og anlægsproduktion Emnet projektstyring Emneområdet projektering Emnet konstruktion og projektering Emnet projektstyring Emneområdet registrering Emnet opmåling og afsætning Indhold og varighed...12 SUD Specialet udførelse, 3. semester...13 SUD Specialet udførelse, 4. semester...14 SUD Specialet udførelse, 5. semester...15 SUD Specialet udførelse, 6. semester...16 SUD Specialet udførelse, 7. semester...17 E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 2 af 17

3 1. Forord Specialebeskrivelsen er en del af studieordningen for uddannelsen til bygningskonstruktør, med afstigningsmulighed til byggetekniker (AK) samt kort- og landmålingstekniker (AK). Specialebeskrivelsen kan således ikke stå alene, men må altid forstås i sammenhæng med hovedteksten. Hovedteksten giver de overordnede rammer, vilkår og betingelser for uddannelsen, medens specialeteksten giver de nære rammer, vilkår og betingelser for specialet. Specialebeskrivelsen er så at sige det daglige arbejdspapir for specialet. Specialebeskrivelsen justeres hvert semester i henhold til udviklingen i branchen og i henhold til erfaringer indhøstet i undervisningsforløbet. Disse justeringer af specialebeskrivelsen opfattes ikke som juridiske ændringer af studieordningen og vil derfor ikke markere sig i en formel udgivelse af en ny studieordning, men blot i justering af indholdet i undervisningen semester for semester. E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 3 af 17

4 2. Emneområder og mål (arbejdsdiscipliner) 2.1. Emneområdet alment Emnet arbejdsmetodik Delmål for specialet anvende arbejdsmetoder, som er hensigtsmæssige i forbindelse med ledelsesfunktioner indenfor udførelsesområdet Emnet organisation og samarbejde Delmål for specialet Ledelsesteknikker koordinere og lede arbejdet på en større byggeplads koordinere og lede arbejdet i forbindelse med projektering og udførelse af totalentrepriser planlægge og styre møder og foretage afrapportering af disse medvirke ved løsning af konflikter imellem samarbejdspartnere anvende en forhandlingsteknik, som fremmer egne interesser i forbindelse med kontraktforhandlinger og lignende foranledige at medarbejdernes motivation øges gennemføre medarbejdersamtaler medvirke ved rekruttering og ansættelse af medarbejdere Arbejdsmarkedsforhold gøre rede for de faglige organisationers opbygning og virkemåde samt hovedaftalens indhold beskrive regler for afgørelse af faglige konflikter og redegøre for arbejdsrettens virkemåde har kendskab til lov om arbejdsretten har kendskab til norm for regler om behandling af faglig strid Organisation kan gøre rede for de organisatoriske og ledelsesmæssige funktioner ved gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder får kendskab til etablering af en projektorganisation får kendskab til management og lederskab Emnet informationsteknologi anvende relevante IT-programmer inden for professionsområdet. (IT-undervisningen integreres som en naturlig del i al undervisning og optræder derfor ikke som selvstændigt emne eller fag i semester- og specialeplanlægningen.) E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 4 af 17

5 2.2. Emneområdet virksomhed Emnet retsforhold og jura får et grundlæggende kendskab til byggeriets retsforhold og kan anvende de gældende love og regler i forbindelse med bygge- og anlægsproduktion. Delmål for specialet Almindelige betingelser for arbejder og leverancer gøre rede for indholdet i AB 92 og anvende dette i praksis. Udbudslovgivning gøre rede for udbudslovgivningen og anvende denne i praksis. Entrepriseret gøre rede for entrepriserettens grundlæggende retsregler anvende erhvervet viden i forbindelse med løsningen af licitationsretlige og kontraktsretlige problemer formulere kontraktsretlige forholds indflydelse på udførelsen af bygge- og anlægsarbejder gøre rede for regler og forhold i forbindelse med betalingsstandsning / konkurs Entreprisekontrakter gennemføre forhandlinger om indgåelse af entreprisekontrakter med bygherrer og underentreprenører opstille og formulere entreprisekontrakter udarbejde supplerende entrepriseaftaler (tillægskontrakter) foretage formidling af projektændringer anvende de retsregler, der er gældende når entreprisekontrakter skal ophæves gøre udlæg i entreprisegarantier efter de herom gældende regler Tidsmæssig styring (forsinkelse og dagbod) anvende bestemmelserne om sanktioner i forbindelse med forsinkelser (dagbod) udmåle spilddage og øvrige tidsfristforlængelser Forsikringer redegøre for forsikringsforhold i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, f.eks. brand- og stormskadeforsikring samt entrepriseforsikring E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 5 af 17

6 2.3. Emneområdet produktion Emnet bygge- og anlægsproduktion Delmål for specialet Produktionsmetoder og hjælpemidler foreslå produktionsmetoder, materiel og bemanding til bygge- og anlægsproduktion Maskiner, værktøj og udstyr redegøre for anvendelse og funktion af maskiner, værktøj og udstyr vurdere maskiner, udstyr og andet materiel med hensyn til kapacitet gøre rede for produktionsteknik vedrørende bygge- og anlægskonstruktioner, herunder jord-, kloak- og betonarbejde foreslå metoder til planlægning og udførelse af jordarbejder herunder forberedende arbejder, løsning / læsning, transport / anbringelse, komprimering / planering, baseret på ydelsesdata Kraner kan foreslå egnede krantyper til konkrete bygge- og anlægssager har kendskab til de for kraner gældende sikkerhedsbestemmelser Stilladsarbejde har kendskab til forskellige stilladstyper har viden om montage og sikkerhedsregler Kvalitetssikring og -styring planlægge og gennemføre kvalitetssikringen i forbindelse med bygge- og anlægsproduktion. Kvalitetssikringsarbejder formulere de i et projektmateriale krævede kvalitetskontroller udarbejde dokumenter til brug for kvalitetssikring og -styring i udførelsesfasen anvende udarbejdede kontrolplaner og dokumentere den udførte kvalitetssikring redegøre for kvalitetskontrollen i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder forestå montage- og proceskontrol gennemføre prøvning og kontrol i forbindelse med bygge- og anlægsproduktion kontrollere udformning og placering af armering i forskalling kontrollere bæreevnen i en fundamentudgravning udføre montage- og proceskontrol i forbindelse med betonarbejder E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 6 af 17

7 Arbejdsmiljø og -sikkerhed planlægge og forestå miljø- og sikkerhedsarbejder i forbindelse med bygge- og anlægsproduktion. Sikkerhedsplan udarbejde planer for sikkerhed og sundhed i overensstemmelse med de herom gældende regler gøre rede for sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer i forbindelse med bygge- og anlægsproduktion indrette byggepladser, således at de fungerer optimalt i forhold til de bygge- og anlægsopgaver der skal gennemføres Emnet projektstyring Delmål for specialet Byggeledelse forestå byggeledelsen i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Planlægning og styring planlægge og forestå arbejder i forbindelse med sikkerhed og sundhed på byggepladsen forestå planlægning og gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder formulere og udforme entreprisekontrakter forestå indretning af en større byggeplads på grundlag af de projekterendes oplæg planlægge og gennemføre byggemøder planlægge og gennemføre afleveringsforretninger udarbejde en byggeopgørelse foretage kontrol og opfølgning mangelafhjælpning Udbud og tilbud udarbejde udbudsmateriale indhente tilbud på bygge- og anlægsopgaver samt fra underentreprenører planlægge og afholde licitationer udarbejde tilbud på bygge- og anlægsopgaver redegøre for forløbet omkring overdragelse af entreprise, vurdere og sammenligne indhentede tilbud redegøre for forskellige udbudsformer beregne anlægsprojekters faste og variable omkostninger gøre rede for økonomiske begreber og beregningsprincipper og opstille analyser for alternative metoder Planlægning, økonomi og administration udarbejde planer for tid, økonomi og andre ressourcer udarbejde forslag til projekters økonomiske administration med hensyn til køb, salg og daglig ledelse E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 7 af 17

8 løse opgaver vedrørende indkøb, forrentning, udskiftning, afskrivning, likviditet og lånemuligheder gennemføre den økonomiske planlægning og opfølgning af bygge- og anlægsprojekters udførelse anvende relevante metoder og redskaber til tids- og arbejdsplanlægning anvende relevante metoder til projektopfølgning med hensyn til tid, penge og andre ressourcer Myndigheder gøre rede for de myndigheder, som skal kontaktes i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver Emneområdet projektering Emnet konstruktion og projektering Delmål for specialet Hjælpekonstruktioner gøre rede for dimensionering af og udføre konsekvensberegninger for simple interimskonstruktioner dimensionere hjælpekonstruktioner i forbindelse med jordarbejder dimensionere og vælge forskalling til betonkonstruktioner dimensionere og udforme hjælpekonstruktioner i forbindelse med renoverings- og ombygningsarbejder Afstivninger ved jordarbejder redegøre for de regler som er gældende, når der graves med anlæg og når der graves uden anlæg dimensionere og udforme afstivningskonstruktioner dimensionere og udforme en københavnerspuns Betonforskalling udforme og dimensionere en traditionel forskalling vælge og udforme egnede systemforskallinger foreslå og udforme specielle forskallinger Afstivninger ved renoveringsarbejder dimensionere og udforme en jokkerkonstruktion foreslå og dimensionere andre almindeligt forekommende afstivningsarbejder i forbindelse med ombygning og renovering Ledninger i jord gøre rede for forhold omkring terræn og jordbund, som skal tages i betragtning ved lægning af ledninger E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 8 af 17

9 gøre rede for normkrav til ledninger og samlinger, især med henblik på valg af godkendte materialer Afløbsledninger redegøre for almindeligt forekommende afløbssystemer redegøre for almindeligt forekommende afløbsmaterialer og for disses sammenbygning redegøre for gældende lægningsbestemmelser Forsyningsledninger gøre rede for almindeligt forekommende kabeltyper og for disses indbygning i terræn materialer til vandledninger og for vandledningers indbygning i terræn materialer til fjernvarmeledninger og for disse ledningers indbygning i terræn materialer til gasledninger og for disse ledningers indbygning i terræn Overflader / terræn gøre rede for almindeligt forekommende terrænbelægninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder gøre rede for metoder til behandling og anlæg af friarealer omkring bebyggelser Brolægningsarbejder gøre rede for almindeligt forekommende materialer til brolægningsarbejder gøre rede for opbygning og udformning af konstruktioner som afsluttes med fliser og belægningssten gøre rede for opbygning og udformning af konstruktioner som afsluttes med brostensbelægning Friarealer gøre rede for udformning og konstruktion og beplantning af friarealer. Vejbygning gøre rede for materialer til vejbygning gøre rede for konstruktion af mindre vejanlæg. gøre rede for udlægning og komprimering af under- og overbygninger Anlægsfysik og geoteknik kan udvælge relevante metoder til afhjælpning ved grundvandsindtrængning i forbindelse med jordarbejder orienteres om rede jordens hydrostatik, hydraulik og strømningsproblemer i jord orienteres om udførelse og brug af geotekniske prøvningsmetoder E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 9 af 17

10 kan fortolke en geoteknisk rapport Grundvandssænkning vælge egnede pumpe- eller sugespidsanlæg til grundvandssænkning i forbindelse med jordarbejder. Fundering gøre rede for forskellige funderingsformer. Direkte fundering kan redegøre for konstruktioner med direkte fundering Pælefundering har kendskab til forskellige former for pælefundering som f. eks. borede pæle, megapæle og minipæle har kendskab til ramningsteknik og til rammehastighed Betonarbejder kan gøre rede for og forestå gennemførelsen af arbejder med insitu-beton og betonelementer har viden om almindeligt forekommende konstruktionstyper Armering har kendskab til armeringsmaterialer kan redegøre for de grundlæggende regler om bukning af armering kan udføre bukkelister har viden om konstruktioner i spændbeton Beton har viden om materialer til betonfremstilling har viden om sammensætning og fremstilling af beton kan planlægge placering af støbeskel Betonrenovering har kendskab til de årsager, som bevirker at betonskader opstår har viden om metoder til udbedring af betonskader Emnet projektstyring Delmål for specialet Projektstyring generelt forestå planlægning og styring af projekter med henblik på arbejder, der udføres i totalentreprise. Planlægning og styring planlægge og styre et projekteringsforløb. Aftaler om rådgivning formulere aftaler om rådgivning. E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 10 af 17

11 2.5. Emneområdet registrering Emnet opmåling og afsætning Delmål for specialet Mængdeopmålinger foretage mængdeopmålinger i forbindelse med afregning af løse mængder. Forsynings- og afløbsledninger registrere forsynings- og afløbsledninger i eksisterende bebyggelser redegøre for metoder til kontrol af eksisterende ledningssystemer E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 11 af 17

12 3. Indhold og varighed Specialets indhold og varighed, anvendt litteratur med videre beskrives i efterfølgende semesterbeskrivelser. Københavns Erhvervsakademi Bente Øhrstrøm Studierektor Claudio S. Testa Studieleder E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 12 af 17

13 SUD Specialet udførelse, 3. semester Placering 3. semester Varighed 3 uger Status Valgdels specialedel ECTS point 5,00 Revideret Juni 2008/cst Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur, i forbindelse med mindre bygge- og anlægsarbejder, får kendskab til: produktionsmetoder og hjælpemidler byggeledelse og tilsyn tilbudsberegning og produktionsplanlægning Jordarbejder, jordflytning og komprimering Danske jordarter Geotekniske rapporter Funderingsmetoder Beton, armering og forskalling Kvalitetssikring Sikkerhed og sundhed, indretning af byggepladser Ledninger i jord Tilbudskalkulation og økonomistyring Planlægning af tid og ressourcer Elementmontage, maskiner og hjælpemidler Forelæsninger, opgaveløsning, gruppearbejde og vejledning. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 2. semesters eksamen skal være bestået. Det indlærte kan anvendes i efterfølgende projektopgaver. Intern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges Ingen Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer (AB 92) Bekendtgørelse om indretning af byggepladser Håndbog for anlægs- og bygningsarbejdere V&S Anlæg netto og Husbygning netto Vejledende tider Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Bekendtgørelse om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 13 af 17

14 SUD Specialet udførelse, 4. semester Placering 4. semester Varighed 3 uger Status Valgdels specialedel ECTS point 5,00 Revideret Juni 2008/cst Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur, i forbindelse med større bygge- og anlægsarbejder, får kendskab til: produktionsmetoder og hjælpemidler byggeledelse og tilsyn tilbudsberegning og produktionsplanlægning Geoteknik Forurenet jord Funderingsmetoder Beton, armering og forskalling Kvalitetssikring og risikovurdering Montagebyggeri i stål, beton og træ Sikkerhed og sundhed, indretning af byggepladser Vinterarbejder, vinterbekendtgørelsen Tilbudskalkulation og økonomistyring Planlægning af tid og ressourcer Elementmontage, maskiner og hjælpemidler Belægninger på terræn Ledninger i jord Tyveri og hærværk, mangler, betalingsplaner, forbehold og kontraktforhandlinger Forelæsninger, opgaveløsning, gruppearbejde og vejledning. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 3. semesters eksamen skal være bestået. Det indlærte kan anvendes i efterfølgende projektopgaver. Intern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges Ingen Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer (AB 92) Bekendtgørelse om indretning af byggepladser Håndbog for anlægs- og bygningsarbejdere V&S Anlæg netto og Husbygning netto Vejledende tider Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Bekendtgørelse om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 14 af 17

15 SUD Specialet udførelse, 5. semester Placering 5. semester Varighed 3 uger incl. studierejse Status Valgdels specialedel ECTS point 5,00 Revideret Juni 2008/cst Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur, i forbindelse med fremmed bygge og anlægsproduktion, kan registrere, vurdere og videreformidle sine erfaringer inden for følgende områder: Produktionsmetoder og udførelsesteknikker Organisation, administration og byggeledelse Planlægning, styring og økonomi Arbejdsmarkedsforhold og sociale forhold Fremmed bygge- og anlægskultur Bygge- og anlægsproduktion Planlægning af bygge- og anlægsproduktion Byggeplads - indretning og drift Arbejdsforhold - tradition og lovgivning Uddannelser inden for bygge- og anlægsproduktionen Produktionsmetoder og udførelsesteknikker Sikkerhed og sundhed Produktionsgrundlaget (tegninger og beskrivelser) Kvalitetssikring Økonomi og tid Materialer og konstruktioner Funderingsforhold og funderingsformer Afrapportering af den indsamlede viden og dokumentation Studierejse, forelæsninger, opgaveløsning, gruppearbejde og vejledning. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 4. semesters eksamen skal være bestået. Det lærte kan anvendes i det helhedsorienterede projektarbejde. Vejledende evaluering. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges Ingen Efter 7-trins-skalaen. Karakterer påføres ikke eksamensbevis. Litteraturlisten angiver de bøger undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer (AB 92) Bekendtgørelse om indretning af byggepladser Håndbog for anlægs- og bygningsarbejdere V&S Anlæg netto og Husbygning netto Vejledende tider Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Bekendtgørelse om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 15 af 17

16 SUD Specialet udførelse, 6. semester Placering 6. semester Varighed 10 uger Status Valgdels specialedel ECTS point 15,00 Revideret Juni 2008/cst Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur får afprøvet og videreudviklet sin viden inden for produktionsmetoder, udførelsesteknikker og hjælpemidler planlægning, styring og økonomi arbejdsmarkedsforhold og sociale forhold tilbudsberegning og produktionsplanlægning organisation, administration, byggeledelse og tilsyn Praktik i en virksomhed eller institution, der virker inden for professionsretningens område. Den studerende finder selv praktikpladsen og der udarbejdes en kontrakt med virksomheden, der sikrer, at den studerende får videreudviklet sin kunnen inden for professionsretningen. De nærmere retningslinier for praktikken beskrives i et selvstændigt notat. Afprøvning af det lærte i "virkeligheden". 5. semester skal være gennemført med godkendt deltagelse. Det lærte kan anvendes i det efterfølgende. Ingen. Ingen. Godkendt / ikke godkendt deltagelse. Virksomhedens / institutionens. E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 16 af 17

17 SUD Specialet udførelse, 7. semester Placering 7. semester Varighed 6 uger Status Valgdels specialedel ECTS point 10,00 Revideret Juni 2008/cst Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede foruds. Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur udarbejde en skriftlig rapport inden for professionsretningens emneområde. En opsummering og en videreudvikling af det lærte i de foregående semestre beskrives i en specialerapport på ca. 30 sider. De nærmere retningslinier for specialerapporten beskrives i et selvstændigt notat. Den studerende kan vælge en fagkonsulent, intern eller ekstern, som han/hun kan rådspørge om det faglige og kommunikationsmæssige. Desuden tilknyttes en pædagogisk konsulent, hvis eneste opgave er at sikre, at skriveforløbet og afviklingen af censuren foregår korrekt. Specialerapporten udføres af den enkelte studerende og kun helt undtagelsesvis vil det blive accepteret, at de studerende udfører specialerapporten som gruppearbejde. 6. semesters obligatoriske prøve skal være bestået og 6. semesters praktik skal være gennemført med godkendt deltagelse. Det lærte kan anvendes i det efterfølgende. Ekstern eksamen. Specialerapporten afleveres til den fastsatte termin og bedømmes af eksaminator og censor uden den studerendes tilstedeværelse. Den valgte fagkonsulent er eksaminator. Den pædagogiske konsulent sikrer at alt foregår korrekt. Ekstern censor. Efter 7-trins-skalaen Den studerende vælger selv relevant litteratur. E2008-BAK8S-SUD doc6 Side 17 af 17

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade 26.juni 2008 cst J.Nr. 08.06 Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse for Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje Semesterbeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For 1 Ramme for studieordninger For KORT- OG LANDMÅLINGSTEKNIKER UDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Byggekoordinator AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Revideret maj 2015 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens rammer... 2

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Håndbog og studieordning. Installatør (AK)-VVS

Håndbog og studieordning. Installatør (AK)-VVS Håndbog og studieordning For Installatør (AK)-VVS Akademiuddannelser(AK) 1 Velkommen til ErhvervsAkademiet Slagelse. Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på ErhvervsAkademiet Selandia

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for hjemmestyrets byggevirksomhed. Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisorataqarfik

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for hjemmestyrets byggevirksomhed. Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisorataqarfik NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisorataqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 3. SEMESTER. Industrialiseret byggeri. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 3. SEMESTER. Industrialiseret byggeri. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 3. SEMESTER Industrialiseret byggeri Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK)

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN 24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN Indhold 1. FORORD... 3 1.1. FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN... 3 1.2. LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN...

Læs mere

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning Installatør Studieordning August 2014 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger... 3 1.3 Læsevejledning... 3 2. Optagelse på uddannelsen... 4 3. Uddannelseselementer

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og Hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelsen inden for. ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi. (Procesteknolog AK)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelsen inden for. ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi. (Procesteknolog AK) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, (Procesteknolog AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Maj 2012 Indholdsfortegnelse DEL 1. FÆLLESDELEN... 4 Indledning... 4 Uddannelsens

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Produktionsteknolog. Erhvervsakademi Dania, Skive Arvikavej 2A 7800 Skive

Studieordning for uddannelsen. Produktionsteknolog. Erhvervsakademi Dania, Skive Arvikavej 2A 7800 Skive Studieordning for uddannelsen Produktionsteknolog Erhvervsakademi Dania, Skive Arvikavej 2A 7800 Skive Erhvervsakademi Dania, Randers Minervavej 63 8960 Randers SØ September 2015 Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Studieordning for uddannelse i Installatør VVS Version: forår 2013. Studieordning for uddannelsen til Installatør- VVS (AK)

Studieordning for uddannelse i Installatør VVS Version: forår 2013. Studieordning for uddannelsen til Installatør- VVS (AK) Studieordning for uddannelse i Installatør VVS Version: forår 2013 Studieordning for uddannelsen til Installatør- VVS (AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse... 4 1. Beskrivelse af kerneområder...

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010 Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering 16. november 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Introduktion... 3 3. Anbefalings indhold... 3 4. Bygherrens varetagelse af arbejdsmiljøansvaret

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Studieordning Designteknolog, september 2013 KEA design/business Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2207 Titel: Anlægsarbejder Kort titel: Anlægsarbejder Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-05-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omhandler,

Læs mere

Studieordning for miljøteknologuddannelsen

Studieordning for miljøteknologuddannelsen Studieordning for miljøteknologuddannelsen 2013 Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology August, 2013 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 4

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2014-2015 0 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Studieordningens rammer... 7 2.1 Læsevejledning... 7 2.2 Oversigt

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2013 2015. Februar. Bind I

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2013 2015. Februar. Bind I Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2013 2015 Februar Bind I Revideret 12. aug 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere