Lokalhistorie Træk af Hyllinge Sogns historie 10 Efterår 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalhistorie Træk af Hyllinge Sogns historie 10 Efterår 2007"

Transkript

1 Lokalhistorie Træk af Hyllinge Sogns historie 10 Efterår 2007 Vandmøller 3 Rødemølle havde overfaldskværne/ nederfaldskværne/overfaldshjul, som der stod i sidste nummer. Det betyder at vandet ledes ind i toppen af møllehjulet på kasseformede skovle, hvorefter dets vægt drejer hjulet ned og rundt. Det kræver en velholdt og udbygget mølledam for at opnå en ordentlig faldhøjde. Ved en underfaldskværn/underfaldshjul ledes vandet ind på hjulet midtpå eller længere nede. Vandet driver hjulet rundt ved sit stød på plane skovlblade. Her behøver dæmning og dam ikke at være så veludbygget, eller slet ikke eksisterende. Underfaldshjul betragtes som mere primitive, og menes at have været det mest almindelige i middelalderen. Af Møllebogens 26 fungerende vandmøller i 1689 fra Næstved Kommunes område (2007) nævnes, at de 16 havde overfaldshjul; det gælder også de små møller (6 med underfaldshjul og 4 uoplyst). Det var også de fleste, der havde en større eller mindre dæmning og mølledam (17), mens 7 af møllerne tilsyneladende ikke havde nævneværdig opstemning (2 uoplyst). Langt de fleste var græsmøller (18) og kun 7 måtte male hele året (1 uoplyst). - Dertil har Møllebogen nævnt 9 øde eller forfaldne møller. Det var nedgangstider for vandmøller, og der har været mange flere førhen. Museets mølleregistrant har navne på næsten 90 vandmøller inden for kommunens område, som har fungeret i kortere eller længere tid. Dorf Vandmølle i Nordjylland er nævnt 1664, og er endnu et eksempel på, at skovbække og lidt væld kunne fylde en mølledam og drive et overfaldshjul (taget med for tegningens skyld!) Fra også beskrevet i moellearkivet.dk Kyse Vandmølle 1 og 2 Udover vandmøllerne på den øvre del af Harrested Å (sidste nr.) lå der møller på den nedre del. Ingen af dem eksisterede dog i 1689 s Møllebog. En Kyse Mølle er omtalt i 1426 (Bent Jørgensen, Stednavne i Vestsjællands Amt), men også Danmarks Riges Breve har en ganske kort notits for 1358: Herr Anders Olufsens skøde til herr Jens Andersen på en sjettedel i Kyse, Kyse fang[overdrev] og i en vandmølle. En meddeler fortalte for en del år siden museet, at der havde været vandmølle ved Søbro Rende. Her har naturen skabt en perfekt mulighed for en opdæmning af det nu rørlagte vandløb, der i regnbørsrige perioder endda viser sig ovenpå marken (1891-kort). Der er i øvrigt et lille stykke af vandløbet blotlagt i haven til mejeriet på sydsiden af vejen (mejeri indtil ca. 1900). - Hvis der var en vandmølle, har den nok ligget ved mejeriet, og Slagelsevejen løb derved ovenpå mølledæmningen. Bemærk, at broen hedder Sø-Bro. Der er ingen sø i dag, men det må der have været. Og ved søgning i udskiftningskort for Kyse, Lund og Stubberup ejerlaug

2 sidst i 1700-tallet samt i markbøger fra 1682 viser det sig, at der faktisk er flere stednavne med Sø: Sø Enge, Søbjergs Agre og Ås samt flere med Krage Dam, hvor krage måske ikke har noget med fuglen at gøre, men mere frem-kragende/-springende. Måske en hentydning til det bugtede forløb? Dam er under alle omstændigheder noget menneskeskabt. Ud fra disse navnes placeringer tyder det på, at der har været en flere hundrede meter lang, og ganske smal sø pga. det stærkt kuperede terræn. En sådan sø opstår ikke på et lille vandløb (på vej til Harrested Å), hvis der ikke er en spærring/opdæmning. Denne spærring kunne teoretisk være naturskabt, men det er mere sandsynligt, at den er menneskeskabt og brugt til drift af en vandmølle. Ordet sø er jævnligt brugt synonymt med dam, jf. Søbjerg v. Harrested (sidste nr.) og navne ved Saltø Mølle (senere). Selv Møllebogen bruger ofte sø i stedet for dam (møllesø). Desværre har jeg ikke kunnet spørge meddeleren, da han er død. I stedet har jeg spurgt flere lokalkendte i Kyse, der aldrig havde hørt om en vandmølle dér. Det havde de nu heller ikke om den sikre vandmølle ved Harrested Å. Kyse Vandmølle 2. Markbogen fra 1682 nævner en Mølletofte Ås i Hasehøjmarken, som er lig med den tredjedel af Kyses jorder, der i 1784 hed Store Mark og som omfattede området fra Kyse By og sydpå til Harrested Å og grænsen til Jenstrup/Hyllinge. Udskiftningskortet fra 1784 kommer det heldigvis nærmere med hele 5 navne, der viser hen til en vandmølle, som det er vist på 1891-kortet. Små og Store Mølletofter, Mølle Enge, Dams Hump og Agre. Dertil kan føjes Mølagergård. Vejrmøllen ved Kyse bro ( Ml ) er ikke omtalt i Danske Møller gennem tiden fra 1934, men i Daniel Bruun: Danmark, land og folk, bd. 5, Den er opført mellem 1861 (kort) og 1891 (kort) og var if. en meddeler en mindre gårdmølle i stil med møllen på Ladby Overdrev, og den blev nedrevet i den første del af 1920 erne. Jenstrup Vandmølle har kun et enkelt belæg, nemlig udskiftningskortet 1784, hvor der (ved 6) angives Mølleagre ved sydsiden af Harrested Å. Både her ved Vallensved Bro og ved Kyse bro er det rimeligt at forestille sig, mølledæmning og vej falder sammen. 2 1a,b 3 4 Hyl- 5 linge ejerlaug Kyse ejerlaug 1a Smaa Mølle Tofter (Kyse) 1b St. Mølle Tofter 2. Mølagergd. (Mølle Ager) 3. Mølle Enge 4. Dams Hump (Mølledam) 5. Dams Agre 6. Mølleagre (Jenstrup) Vallensved ejerlaug Ringene ved Kyse og Vallensved Bro er et godt bud på placering af Kyse og Jenstrup Vandmøller. Jenstrup ejerlaug scd 6 De gl. vandmøller bukkede under en efter en pga. ringe produktion/vandmængde, hvorved de ikke kunne svare afgifter (landgilde) til konge eller herremand. Gennem 1600-tallet gentages det i forordninger og love, at små møller, der er mindre end en mil (7½ km) fra rette landgildemølle skal nedlægges, og der er generelt forbud mod at bønder og andre

3 ufri opfører nye møller, som skader kronens og adelens landgildebetalende møller. Fra omkring 1800 gives flere tilladelser til nyanlæg, og blev møllenæringen helt fri, hvorefter mange vejrmøller bredte sig i landskabet. Saltø og Arløse møllerne optræder begge på Videnskabernes Selskab Konceptkort fra 1770, som de eneste tilbageværende i området. Begge vandmøller har fået opført en vejrmølle (opr. stubmølle) til hjælp i perioder med ringe vandmængder. Arløse vandmølle lå ved Arløse Bæk, et sideløb til Marvede/Saltø Å, og den: har en liden og ringe underfaldskværn. Vandet kommer fra en bæk og agerrende, som udtørres. Er en græsmølle Dæmningen holdes temmelig let at vedligeholde"(møllebogen 1689). Vandmøllen havde på dette tidspunkt næsten ingen betydning, og den skulle kun betale ganske lidt i mølleskyld, ca. en femtedel af Rødemølles afgift. Det blev vejrmøllen, der sikrede fortsat liv til stedet (er aftegnet på kort ). Saltø møllerne Saltø Hovedgård var befæstet i middelalderen og kaldt Saltø Slot en overgang ejet af Margrete I. Møllen omtales 1351, hvor Valdemar Atterdag bekræfter en handel med Saltø og i da nævner: Saltø og møllen, et bol jord i Saltøby med ejendom i Flinterup [forsvunden landsby SØ for Saltø] og Menstrup og et bol jord i Jenstrup (DRB). Møllebogen 1689 omtaler ikke vandmøllen i den alm. registrering. Mærkeligt nok, idet der både var mølle i middelalderen og i 1770 (kort). En senere 1 skriver har imidlertid tilføjet, at Saltø Hovedgaards Mølle blev takseret foråret 1703 som nyopført; anlagt ved en sidebæk til Harrested Å. Fritz Jacobsen (se sidste nr.) skriver, at det var Brigader Numsen, der anlagde vandmøllen, selv om den er anført som hørende under Saltø Hovedgård. Møllegården (det hedder den stadig) ligger i Saltøby, Vallensved Sogn, mens mølledammen hører til Saltøgd. og Karrebæk Sg. Vejen løber oven på mølledæmningen. På udskiftningskortet 1784 nævnes direkte Mølledam ved nr.1 og omgivelserne hedder Sø Agre og Sø Enge (jf. Søbro (Kyse) og Søbjerg (Harrested). - Også Markbogen 1682 har navne som Søe Holm og Søe Agre. Det tyder på en forgænger med samme placering (vandmølle nr. 2), der imidlertid i det mindste ikke var aktiv sidst i 1600-tallet, da den ikke var med i Møllebogen på det tidspunkt, og ikke omtales som øde i mands minde e.l. Møllesøen vises på de ældste kort som et fugtigt engområde, men det var den jo også halvdelen af året, da den lå til en græsmølle, og korttegnerne var der om sommeren. Imidlertid mistede vandmøllen betydning og blev vistnok helt nedlagt i Men inden da skriver J.V. Neergaard i 1830, Beskrivelse over Østerflakkebjerg Herred s.25, at søen er nu næsten udtørret. Han nævner også at den fordum har drevet et stampeværk. Dvs. der har været en stampemølle; nok til klædebehandling. Inden da var vejrmøllen nord for møllegården blevet opført (før 1770) som stubmølle. Vistnok i 1860 blev den erstattet af en hollandsk mølle, der blev nedrevet sidst i 1940 erne if. meddelere. Møllebanken blev brugt af lokale som grusgrav og først fjernet senere. - I 1955 blev Nationalmuseet tilkaldt, idet man havde fundet skeletter. Efter (Vallensved Sogn SB3): i en grusbanke med skeletter, og beskrevet som en jordfæstegrav fra jernalderen. Det er sandsynligvis en fejltolkning, idet det efter udskiftningskortet fra 1784 umiskendeligt ser ud som om vejrmøllen blev opført oven på, og i den nordre ende af en langdysse! Det bliver værre endnu! Denne del af langdyssen, hvorpå vejrmøllen blev opført, har tilsyneladende endog været anvendt som galgebakke (selvfølgelig før møllens tid). Der er ikke noget navnestof på udskiftningskortet fra 1784, der viser hen til en galge, men i markbogen 1682 for Saltø By er der en ager med navn: Bag Galle Banchen. Ved sammenligning med

4 selve rækkefølgen af navne fra henholdsvis 1784 og 1682 (flere gengangere) tyder alt på, at Bag Galgebanken er lig med 1784 s Bag ved Møllen. Dvs. at de fundne skeletter meget vel kan være henrettede forbrydere! Tilmed er det ikke alt, som Nationalmuseet fandt. Jeg har talt med en lokal mand, der som dreng samlede et skelet op, der nærmest faldt ud, da man gravede efter grus i møllebanken (omkring ). Skelettet var spredt i flere dele, og meddeleren lagde det i en sæk, satte den bag på cyklen og tog skelettet med til sin skolelærer i Bistrup Skole! Også en anden meddeler har omtalt, at læreren (Høgsvik e.l.) havde et skelet fra stedet. Man tog det ikke så tungt; der var ingen grund til at blande Nationalmuseet ind i alt!! Jeg har før hørt lokale omtale, at der vist havde været en galgebakke ved den senere vejrmølle. Det afviste jeg tidligere, da jeg vidste at Saltø havde en galgebakke syd for herregården med en velkendt placering. Nu er jeg imidlertid blevet overbevist om traditionens rigtighed. Galgerne kan selvfølgelig ikke have været i brug på samme tid. Galge-agernavnet fra Saltø By s ejerlaug er minimum 1½ km fra Saltø Hovedgårds anden galge ved Dr. Margretes Høj, så derfra kan ageren ikke have fået sit navn. - Det er lidt svært at afgøre, hvilken galge der er ældst. Galgen SV for slottet er nævnt 1784 (Galge Mark/Galge Stente), men oplysningerne om Galge Høj Vang og Galge Marks Venge / Agre kunne tolkes som liggende både nord og sydvest for hovedgården (mangler kort). Det blev til et længere sidespring fra vandmøllerne. Den ældste Saltø Vandmølle, den der er omtalt i 1351, tror jeg har ligget ca. 700 m længere sydpå, hvor landevejen passerer Saltø Å. Her ligger en mindre sø, der oplagt ligner en gl. mølledam. Den ligger meget tæt på åen på en helt unaturlig måde. - Til understøttelse for dette har Markbogen 1682 for Saltø Hovedgård en Ved Møllesø Holm Ås syd for slottet (kan ikke placeres præcist). To andre navne, Møllesø og Ved Mølle Søen, hører muligvis til her, men måske til den ældste vandmølle nord for slottet. Ved sammenligning af 1939 og 1830 kortene ses tydeligt, hvordan Saltø Å og Harrested Å er blevet udrettet (før 1861). Den oprindelige (?) mølledam ligger der fortsat. Bemærk specielt, at der i 1830 var et mærkeligt åløb rundt om en aflang ø SV for slottet. Det er her forstørret og minder unægtelig meget om den type mølleøer, der opstår når der graves en kanal ved siden af et åløb for bedre at kunne styre vandstrømmen til møllen og lave opstemninger. Tilsvarende kan stadig ses ved Holløse Mølle og ved den tidligere Maglemølle i Næstved (bag administrationsbygningen: kanal, Kranøen og Stryget).

5 Fra det nordre åløb/kanal blev vandet så vel ledt ind i møllesøen. Men, denne form for mølledrift plejer nu, jf. Holløse og Maglemølle, slet ikke at have regulære møllesøer. Kanalen er opstemning i sig selv. Har der været flere placeringer af middelaldermøllen? Er det en helt naturlig deling af åen rundt om en ø? (Møllesø Holm ovenfor). - Bemærk endvidere, at vejen fra syd modsat i dag går vest om møllesøen og kan ikke på det tidspunkt have ligget ovenpå en dæmning (vandet løber mod øst her). Dvs. der er mange uafklarede spørgsmål. Nogle enkle arkæologiske undersøgelser af kanal/dæmning ville sikkert kunne besvare nogle af dem. Det er også et problem, at møllekanalen ikke kan genfindes på udskiftningskortet fra Måske har der været hele fire forskellige udgaver af vandmøller ved Saltø: en ved den mulige kanal, en ved møllesøen op til kanalen og to ved den nordlige placering i Vallensved Sogn (med en pause i sidste del af 1600-tallet). Under alle omstændigheder: Den der kommer først til mølle får først malet men Ikke alle har rent mel i posen. Næstvedegnens Lokalhistoriske Arkiv / Rigsarkivet + nævnte litteratur / Svend C. Dahl Der er gang i både vind og vandstrømme til både vandmølle og stubmøller på denne tegning fra Olaus Magnus: Historia om de nordiska folken Tillæg / afslutning Man kan undres sig over, at det kunne betale sig at lægge vandmøller ved ofte ganske små vandløb, der selv om vinteren vil kunne have svært ved at fylde mølledammen i et rimeligt tempo. Mølledammen skulle kunne holde vandstanden, når møllen var i drift. Det har trods alt ikke været billigt at etablere en vandmølle med kanalgravning, opbygning af dæmning med stigbord og damsbånd, som Møllebogen benævner evt. mindre dæmninger langs dammens sider. For ikke at glemme, at møllehjul og mølleværket var ret avancerede byggerier med nøje udvalgte træsorter, kvaliteter og bearbejdning. Det har vel krævet en storgård eller en landsby at magte denne opgave og få investeringen hjem igen. Generelt har vandmøllerne middelalderlige aner, og de var på den tid et væsentligt økonomisk aktiv. Ellers ville der ikke have været så mange. Beskrivelserne i Møllebogen lader ingen i tvivl om, at - i 1689 var flertallet af vandmøllerne af ringe størrelse og af ringe økonomisk betydning. Tilstanden bærer præg af græsmøller med tilgroede mølledamme og ringe vandtilførsel. Sammentællingen af møllernes hartkornsansættelse viser, at vandmøllerne i 1690 kun er sat til en mølleskyld på 62 % af opgivelsen fra Dette voldsomme fald på 10 år må have

6 baggrund i, en tidligere urealistisk beskatning, som der blev klaget meget over. Det er meget svært at forestille sig, at man i middelalderen bevidst har lagt vandmøller ved bække med en selv om vinteren meget ringe vandmængde og risiko for udtørring. Steder hvor man næppe kunne få sin investering hjem igen. Det er også svært at forestille sig, at møllebyggerne fra starten forlods har afskrevet sig muligheden for at male korn i sommerhalvåret ved at etablere græsmøller. Eftersom mølledriften var et økonomisk aktiv, er det vanskeligt at forstå at selv om engarealer var af væsentlig betydning i landbosamfundet så havde en smule græsgang i møllesøen og langs åen større betydning end vand til møllen. Jeg kunne forestille mig, at den grundvandssænkning og mindre vandmængde i åerne, som der tales om i nyere tid, allerede blev påbegyndt i slutningen af middelalderen. Således kunne der ved møllernes opførelser have været væsentlig flere helårsmøller, der i takt med manglen på vand blev til græsmøller. Imidlertid, som nævnt i sidste nr., var græsmøllerne allerede i 1200-tallet så udbredte, at de nævnes i Eriks Sjællandske Lov. Jeg tror ikke det er den uofficielle mølletvang, der kom senere, som direkte har været årsagen til nedlæggelserne men snarere omvendt, at det var fordi småmøllerne ikke kunne producere tilstrækkeligt, og dermed give staten en ordentlig afgift, at mølletvangen blev en praksis. Andre sentenser fra moellearkivet.dk - Det er lige vand på hans mølle - Når møllen maler får bonden brød - Møllerens kat fanger de fedeste mus - Mølleren kan ikke male med det vand der løber forbi hjulet - En møllestrøm kan standses lettere end en kvindes talestrøm

Lokalhistorie. Træk af Hyllinge Sogns og omegn - historie Svend C. Dahl. Gamle vandmøller Især langs Harrested og Saltø åer

Lokalhistorie. Træk af Hyllinge Sogns og omegn - historie Svend C. Dahl. Gamle vandmøller Især langs Harrested og Saltø åer Lokalhistorie Træk af Hyllinge Sogns og omegn - historie Svend C. Dahl Gamle vandmøller Især langs Harrested og Saltø åer LOKALHISTORIE 8 2007 Vandmøller 1 - Overblik DRB Agerup og Vallensved Menstrup-møllerne

Læs mere

Lokalhistorie I n d h o l d i a l l e 20 numre se s i o versigtsfil

Lokalhistorie I n d h o l d i a l l e 20 numre se s i o versigtsfil Lokalhistorie 7-10 Træk af Hyllinge Sogns (og omegn) historie jan. 2007 til efterår 2007 Svend C. Dahl Her bragt i udgivelses-rækkefølge, der ikke er logisk eller kronologisk, men bevidst blandet. Tegninger

Læs mere

Nissum mølle og bro -

Nissum mølle og bro - Nissum bro Indtil 1930 fortsatte Åsted Byvej fra kirken over den gamle Nissum mølle-dæmning over Hinnerup å, der danner skellet mellem Åsted bys jorder og Nissum by. På Nissumsiden lå indtil o.1800 en

Læs mere

Nr Persillekræmmeren

Nr Persillekræmmeren Nr. 30 - Persillekræmmeren - 2005 Blirup Vandmølle af Gunner Møller Rasmussen, Stensballe Blirup Vandmølle blev opført i 1688 som et fæste under Serridslevgård. Først som en stampemølle, dvs. en mølle,

Læs mere

NJM6805 Glenstrup Sø - Kongsvad Mølle Å Glenstrup sogn, Nørhald herred, tidl. Randers amt. Sted- og lokalitets nr

NJM6805 Glenstrup Sø - Kongsvad Mølle Å Glenstrup sogn, Nørhald herred, tidl. Randers amt. Sted- og lokalitets nr NJM6805 Glenstrup Sø - Kongsvad Mølle Å Glenstrup sogn, Nørhald herred, tidl. Randers amt. Sted- og lokalitets nr. 140604-174 Kampagne: 06-06-2017 SLKS nr. 17/05258 Fig. 1: Det nyopgravede stryg uden spærringer

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 30 1 Sammenfatning Langeland

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Det er et spørgsmål, vi somme tider har fået stillet i foreningen, og svaret er, at det et godt spørgsmål, hvilket på nutidsdansk betyder,

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

Bygherrerapport SOM 358 Skovmøllen ved Hesselagergård

Bygherrerapport SOM 358 Skovmøllen ved Hesselagergård Bygherrerapport SOM 358 Skovmøllen ved Hesselagergård Hesselager sogn, Gudme herred, tidligere Fyns amt sted.nr. 090105 KUAS jr.nr. 2009-7.24.02/SOM-0018 Forfatter: Maria Rasmussen Bagslusen og vejbroen

Læs mere

Engvanding ved Karup å

Engvanding ved Karup å Engvanding ved Karup å Karupegnen var engang kendt som engvandingens vugge, og allerede sidst i 1700-tallet gravede Vallerbækbonden Peder Staulund de første engvandingskanaler ved Haller å i den sydlige

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Forhøjninger i landskabet

Forhøjninger i landskabet Forhøjninger i landskabet Erfaringer med brugen af det nye reliefkort indenfor Færgegårdens ansvarsområde Palle Ø. Sørensen, museumsinspektør, Museet Færgegården Kan man se ting som man troede var væk?

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

Kong Valdemars Jagtslot

Kong Valdemars Jagtslot Kong Valdemars Jagtslot Det lille middelaldervoldsted Kong Valdemars Jagtslot ligger i engen langs den tidligere mere vandrige Stensby Møllebæk, som gennem Malling Kløft udmunder i Storstrømmen. Det smukke

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Seest Mølleå Fra Svanemosen gennem Hylkedalen til Kolding å

Seest Mølleå Fra Svanemosen gennem Hylkedalen til Kolding å Seest Mølleå Fra Svanemosen gennem Hylkedalen til Kolding å Redigeret uddrag af billedforedrag Seest Lokalhistoriske Forening den 11. september 2017 Foredragsholder: Per Thornberg, Duedal, Hylke, Seest.

Læs mere

SVM1219 Torpet, Ringsted Ls sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb. 94.

SVM1219 Torpet, Ringsted Ls sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb. 94. SVM1219 Torpet, Ringsted Ls sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.13. Sb. 94. Registrering af tre romerske denarer, fem middelalderlige mønter og forskellige beslag o.l. fremkommet ved

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

Blegen/Køng Linnedfabrik

Blegen/Køng Linnedfabrik Blegen/Køng Linnedfabrik Ved Kronens salg af Vordingborg Rytterdistrikt i 1774 fulgte dele af Vintersbølle skov med til Øbjerggård gods i Køng, der blev købt af storkøbmand og konferensråd Niels Ryberg.

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Alle møller nævnt i Møllebogen fra 1689 Næsten alle er vandmøller.

Alle møller nævnt i Møllebogen fra 1689 Næsten alle er vandmøller. Alle møller nævnt i Møllebogen fra 1689 Næsten alle er vandmøller. Alle møller betyder inden for Næstved Kommunes udstrækning anno 2007 (Svend C. Dahl kilde bagest) Oversigt over vandmøller i Møllebogen,

Læs mere

Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen

Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen Der har været fem vandmøller i Mallings Kløft, og I står nu ved den første, der har været brugt til at male korn. Det var vigtigt for mølleren at få så

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Supplerende notat vedr bundkoter i Skårebækken

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Supplerende notat vedr bundkoter i Skårebækken Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 5-12-2017 Sagsnr. 06.02.11-G01-12-17 CPR-nr. Supplerende notat vedr bundkoter i

Læs mere

SVM1426 Halkevad øvre mølle, Skørpinge sogn, Vester Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

SVM1426 Halkevad øvre mølle, Skørpinge sogn, Vester Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr SVM1426 Halkevad øvre mølle, Skørpinge sogn, Vester Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.04.14. Kampagne: 28 08 KUAS nr. Registrering af mølledæmning langs Lindes å, ca. 1000 meter øst for Halkevad

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

SVM Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 123.

SVM Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 123. SVM2005 005 Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.19. Sb.nr. 123. Registrering af fem detektorfundne middelalderlige mønter fra Bonderup sydøst for Korsør. Fire mønter

Læs mere

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune OLDTIDSMINDER i Korsør Kommune 2 Kommer man til Korsør østfra kan man mellem banen og motorvejen efter Svenstrup på marken se en markant langdysse og en runddysse, som desværre ikke er tilgængelig. Men

Læs mere

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb.

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. DET VIGTIGE VAND Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. VIDSTE DU DET? Vand er en forudsætning for alt liv. Ingen levende organismer, hverken

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR 2003-2122-0691 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 NÆM 2004:131 Alfehøjvej II Prøvegravningsrapport Kalkerup By, Fensmark Sogn, Tybjerg herred, Storstrøms Amt

Læs mere

SMS 992A Hejlskovvej Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt

SMS 992A Hejlskovvej Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt Skive Museum, ark. afd. Bygherrerapport SMS 992A Hejlskovvej Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt Kurt Glintborg Overgaard * 2007 Indledning I sensommeren 2007 skulle tre bakketoppe planeres.

Læs mere

21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis Sneum kirke, søndag den 9. november kl.10.15-21.søndag efter trinitatis Gud Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, alle menneskers liv tilhører dig. Tak fordi

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af Gundersted Kirkegårdsdige, Slet Herred, Aalborg Amt, d. 6. og 7. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af Gundersted Kirkegårdsdige, Slet Herred, Aalborg Amt, d. 6. og 7. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af Gundersted Kirkegårdsdige, Slet Herred, Aalborg Amt, d. 6. og 7. august 2009. J. 879/2009 Stednr. 12.07.02 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 27. november

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

SVM og -6 Gudum SV, Gudum sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 20.

SVM og -6 Gudum SV, Gudum sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 20. SVM1440-5 og -6 Gudum SV, Gudum sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.03. Sb.nr. 20. Kampagne: 31-05- og 03-06- Registrering af 39 metalgenstande fremkommet ved detektorafsøgning på areal

Læs mere

SVM2005-029-14 Hovedbilag 5. Kilder til dyrkningshistorie og værdisættelse.

SVM2005-029-14 Hovedbilag 5. Kilder til dyrkningshistorie og værdisættelse. Dyrkningshistorie og jordens værdisættelse i området ved Bromme Plantage. En opsummering af de tilgængelige kilder. Cand. mag. Karoline Baden Staffensen Projektarealet i Bromme Plantage omfatter dele af

Læs mere

SVM1382 Sigersted SØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb.nr. 61

SVM1382 Sigersted SØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb.nr. 61 SVM1382 Sigersted SØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.14. sb.nr. 61 Registrering af 10 genstande fremkommet ved detektorafsøgning øst for Sigersted Landsby, vest for Ringsted.

Læs mere

Oversigt Alle p.t. kendte vandmøller før ca. 1750

Oversigt Alle p.t. kendte vandmøller før ca. 1750 Kilder: Oversigt Alle p.t. kendte vandmøller før ca. 1750 Inden for Næstved Kommunes udstrækning 2007 - Status 2011 Enkelte gamle stubmøller omtalt, men ikke Næstved-vindmøllerne 113stk. Svend C. Dahl

Læs mere

KORT OG GODT / STORT OG SMÅT FAKTS OG SAGN OM HØJBY

KORT OG GODT / STORT OG SMÅT FAKTS OG SAGN OM HØJBY Kort & godt, om stort & småt i Højby. KORT OG GODT / STORT OG SMÅT FAKTS OG SAGN OM HØJBY HØJ-BY hvorfor nu dette navn? Prøv en gang at sætte dig på cyklen ved havnen i Odense og begiv dig i sydlig retning

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Bæveren II, Støvring Boplads med langhuse fra enkeltgravskultur, senneolitikum, ældre og yngre bronzealder, samt ældre førromersk jernalder J.nr.

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

SVM1418 Møllebanken, Vemmelev sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 76.

SVM1418 Møllebanken, Vemmelev sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 76. SVM1418 Møllebanken, Vemmelev sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.20. Sb.nr. 76. Registrering af formodet voldstedsbanke "Møllebanken" i Tude ådal ved enden af Pine-Mølle-dæmningen. Voldstedsbanken

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet.

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet. Vesterbølle Tema Bosætning landet Emne(-r) Landsby, græsningshaver Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Landsbyen Vesterbølle er beliggende ved Lilleås nordre smalle ådal kort øst for sammenløbet fra nordøst

Læs mere

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil.

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. GIM 3543 Højbro Å Beretning fra overvågning Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2006 Resume: Anlægsarbejdet omkring udvidelse af Højbro

Læs mere

SVM1353 Vedbysønder, Ottestrup sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

SVM1353 Vedbysønder, Ottestrup sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr SVM1353 Vedbysønder, Ottestrup sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.11. KUAS nr. Besigtigelsesnotat for sten i kanten af lille vandløb, mulig rest af spang eller skelsten, skelsten samt

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

08 Småskrift LD1. Reg. nr OM VANDMØLLER. Kopi afleveret af Niels Juul Pedersen, Gadekæret 5, 9760 Vraa

08 Småskrift LD1. Reg. nr OM VANDMØLLER. Kopi afleveret af Niels Juul Pedersen, Gadekæret 5, 9760 Vraa 08 Småskrift LD1 Reg. nr. 1991-09 OM VANDMØLLER Kopi afleveret af Niels Juul Pedersen, Gadekæret 5, 9760 Vraa Jerslev Præstegårds Mølle Jerslev Sogn. Vandmøllen har kun en Kværn kan kun bruges Forår og

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Slesvigske godser. Carsten Porskrog Rasmussen

Slesvigske godser. Carsten Porskrog Rasmussen Slesvigske godser Carsten Porskrog Rasmussen Indledningsforelæsning ved forsvaret af disputatsen Rentegods og hovedgårdsdrift. Godsstrukturer og godsdrift i hertugdømmet Slesvig 1524-1770 den 26. september

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: B: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

GRÆSTED OMFARTSVEJ ETAPE 2 GIM 3622

GRÆSTED OMFARTSVEJ ETAPE 2 GIM 3622 GRÆSTED OMFARTSVEJ ETAPE 2 PRØVEUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Prøvegrøfter i den sydlige del omkring Faksemosevej. Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2006 GRÆSTED OMFARTSVEJ ETAPE

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

HAM 5959 Roostvej 6, 6535 branderup, Arrild Sogn, Tønder Kommune, Stednr

HAM 5959 Roostvej 6, 6535 branderup, Arrild Sogn, Tønder Kommune, Stednr HAM 5959 Roostvej 6, 6535 branderup, Arrild Sogn, Tønder Kommune, Stednr. 210101 Arkæologisk besigtigelse i forbindelse med opførelse af en garagebygning ved Roostvej 6, Roost. Der fremkom rester af kælder,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod I dag er det helligtrekongers søndag. Nu skulle man jo tro, at det i dag handler om de hellige tre konger, men faktisk var de hverken konger, tre eller hellige. Egentlig får vi bare at vide, at der var

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Rapport over fornyelse af trappe samt vedligeholdelsesarbejde udført ved Jættestuen Mårhøj Hindsholm.

Rapport over fornyelse af trappe samt vedligeholdelsesarbejde udført ved Jættestuen Mårhøj Hindsholm. Rapport over fornyelse af trappe samt vedligeholdelsesarbejde udført ved Jættestuen Mårhøj Hindsholm. Foretaget i perioden 3. til 6. september 2012. SMV 8546. Jættestuen Mårhøj. Matr. nr. 3i af Martofte

Læs mere

Tekster: 2 Mos 32, , Åb 2,1-7, Joh 8,42-51

Tekster: 2 Mos 32, , Åb 2,1-7, Joh 8,42-51 Tekster: 2 Mos 32,7-10.30-32, Åb 2,1-7, Joh 8,42-51 Salmer: Lem kl 10.30 330 Du som ud af intet skabte (mel. Peter Møller) 166.1-3 Så skal dog Satans rige (mel. Guds godhed vil) 166.4-7 52 Du Herre Krist

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Femmøller Emne: Landområde Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Femmøller Femmøller ligger i en

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

Opgaver til brug på Elmuseet 4.- 6. klasse

Opgaver til brug på Elmuseet 4.- 6. klasse Opgaver til brug på Elmuseet 4.- 6. klasse ELMUSEET 2003 Steder på kortet: 1. Her ligger prammen 2. I denne bygning er der udstilling om vandkraft 3. Her er Tangeværkets maskinsal. Du skal gå op ad ståltrappen

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Ordsprog og talemåder

Ordsprog og talemåder Ordsprog og talemåder Navn: Klasse: Hvad er forskellen? Når vi taler eller skriver, bruger vi nogle gange andre vendinger og sætninger til at forklare, hvad vi egentlig mener. Disse kaldes ordsprog eller

Læs mere

OBM7707 Lindevads Mølle, Vester Åby sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

OBM7707 Lindevads Mølle, Vester Åby sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.04.7. Kampagne: KUAS nr. 003-1-06111 Beretning for udgravning af Lindevads Mølle fra perioden middelalder, renæssance og nyere tid, udført af Stud.mag.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

2. pinsedag på Isenbjerg fælles gudstjeneste for Isenvad, Ikast, Fonnesbæk, Bording, Christianshede og Engesvang sogne

2. pinsedag på Isenbjerg fælles gudstjeneste for Isenvad, Ikast, Fonnesbæk, Bording, Christianshede og Engesvang sogne 1 2. pinsedag på Isenbjerg fælles gudstjeneste for Isenvad, Ikast, Fonnesbæk, Bording, Christianshede og Engesvang sogne 290 I al sin glans nu stråler solen 29 spænd over os dit himmelsejl 291 Du som går

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Søbæk græsmølle, Mørdrup Mellemvang fra år ca. 1550

Søbæk græsmølle, Mørdrup Mellemvang fra år ca. 1550 Søbæk græsmølle, Mørdrup Mellemvang fra år ca. 1550 Af Arkitekt MAA Jan Arnt, juni 2005 Fund af gamle lejesten og akselsten er måske rester fra den gamle Sobechis Mølle og nye undersøgelser af de topografiske

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune.

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. PÅ VEJ TIL 1 Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. Jeg håber, hæftet i sin nuværende form vil vække interesse for møllens historiske betydning.

Læs mere

At bygge bro til et andet menneske Vejret

At bygge bro til et andet menneske Vejret At bygge bro til et andet menneske Vejret I min familie har vi altid talt meget om vejret. Vejret er ofte indgangsreplikken, når vi mødes, ringer eller skriver sammen. Eller også dukker det helt sikkert

Læs mere

Registrering af Strandtudser i Tarup Davinde grusgrave 2018

Registrering af Strandtudser i Tarup Davinde grusgrave 2018 Registrering af Strandtudser i Tarup Davinde grusgrave 2018 Af Johanne Fagerlind Hangaard 1 Indhold Introduktion og baggrund... 3 Undersøgte levesteder og registreringer... 3 Forslag til pleje af de enkelte

Læs mere

FORUNDERSØGELSES- OG UDGRAVNINGSRAPPORT

FORUNDERSØGELSES- OG UDGRAVNINGSRAPPORT Tikøb S, Lynge-Kronborg H Stednr. 010412 Sb. 114 FORUNDERSØGELSES- OG UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Tikøb sogn, Holbo Herred. Stednr. 01.04.12 Sb. 114 UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil.

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

NOTAT. Projektforslag. Dæmningsanlæg over Storå; formindskelse af oversvømmelser i Holstebro

NOTAT. Projektforslag. Dæmningsanlæg over Storå; formindskelse af oversvømmelser i Holstebro NOTAT Projektforslag Dæmningsanlæg over Storå; formindskelse af oversvømmelser i Holstebro Siden den store oversvømmelse i marts 1970, hvor mange huse blev oversvømmet i Holstebro, har der været tænkt

Læs mere

Projektbeskrivelse Retablering af naturlig hydrologi - fase 2 Naturstyrelsen Thy - LIFE REDCOHA Stenbjerg og Lyngby heder HSK/NASPE

Projektbeskrivelse Retablering af naturlig hydrologi - fase 2 Naturstyrelsen Thy - LIFE REDCOHA Stenbjerg og Lyngby heder HSK/NASPE Projektbeskrivelse Retablering af naturlig hydrologi - fase 2 Naturstyrelsen Thy - LIFE REDCOHA Stenbjerg og Lyngby heder 03-10-2018 HSK/NASPE Kort 1 Oversigt projektområder Hovedtal: Påvirket areal 57,4

Læs mere

Kurvet forløb på Herluf Trollesvej i Willemoeskvarteret (tv.) og retlinet forløb på Strandvej i Lunden (th.)

Kurvet forløb på Herluf Trollesvej i Willemoeskvarteret (tv.) og retlinet forløb på Strandvej i Lunden (th.) kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Strandvejskvarteret Kurvet forløb på Herluf Trollesvej i Willemoeskvarteret (tv.) og retlinet forløb på Strandvej i Lunden (th.) NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Betragter

Læs mere

Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang

Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang 1 Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang 717 I går var hveden moden - på den svenske folkemelodi 59 - Jesus os til trøst og gavn 108 Lovet være du Jesus Krist 712 - Vær velkommen, Herrens år Jeg

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Registreringsrapport RSM j.nr

Registreringsrapport RSM j.nr Registreringsrapport RSM j.nr. 10.449 To Tragtbægerkultur-skår, fundet i tomten af storstensgraven på Troldbanke 22. juni 2012. Foto: Torben Egeberg. Registreringsrapport, udarbejdet af Torben Egeberg,

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER 20-04- 2011 Screening for minivådområder i oplandet Mariager Fjord Dette dokument viser resultatet af en screeningsproces foretaget i hovedvandoplandet til Mariager fjord. Der

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere