Systemleverancer i byggeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemleverancer i byggeriet"

Transkript

1 CINARK sætter fokus Systemleverancer i byggeriet Af Anne-Mette Manelius, Cand. Arch, forskningsassistent og Rikke-Julie Schaumburg Müller, Cand. Arch, forskningsassistent Artikel, CINARK Januar 2006, bragt i Arkitekten 01/06 Om systemleverancer. Systemleverancen hovedformål er at opnå en mere sikker og rationel styring af proces, kvalitet og økonomi. Ved at sammenlægge etaper i byggeprocessen og samle forskellige fagentrepriser, opnås en mere overskuelig proces med færre fejl. Dette samarbejde på tværs af faggrænser giver desuden en række nye muligheder for vidensdeling, fælles læring og dermed produktudvikling. Systemleverance kan være en tilrettelæggelse af processen og specificering (klar afgrænsning) af produkter Det kan også beskrives som en forretningsmæssig organisationsform og sidst men ikke mindst kan det beskrives som en måde at kunne tænke på tværs af byggeriet f.eks. at man levere en indeklimaløsning frem for et klimaanlæg, en facadeløsning mv. Om artiklen Artiklen giver en kortfattet forklaring af, hvad systemleverancer er og berører kun overfladisk nogle af de mange aspekter, som rapporten udreder. Rapportens indhold kommenteres ud fra en arkitektfaglig synsvinkel. Artiklens sigte er primært at gøre opmærksom på et aktuelt emne oplagt for videre debat. Rapportens forside En gruppe forskere fra Institut for Produktion og Ledelse, DTU og Center for Industriel Arkitektur, KA udgav i foråret 2005 rapporten Systemleverancer i byggeriet. Rapporten ser et internationalt marked som grundlaget for vidtrækkende ændringer i byggeriets organisations- og samarbejdsformer, lovgivning og arkitektens arbejdsområde. Flere projekter støttet af Fonden Realdania arbejder videre i samme spor og Ritt Bjerregaard introducerede i kommunalvalget 5x5-planen for boligbyggeri. Der er derfor al mulig grund til at diskutere denne rapport i arkitektkredse. Rapportens mål er at skabe et begrebsgrundlag for udvikling og anvendelse af systemleverancer i byggeriet. Der har længe været et ønske om produktivitetsudvikling i byggebranchen. I den forbindelse tales der om en ny industrialisering af byggeriet, og der ses i disse år en øget interesse for anvendelsen af f.eks. præfabrikerede storkomponenter. Det nye i diskussionen er, at man nu i højere grad fokuserer på mulighederne for også at industrialisere byggeriets processer og på at udvikle innovative og videnstunge systemprodukter. Hvad er systembyggeri? Systembyggeri er oprindeligt udviklet med henblik på at rationalisere byggeprocessen og billiggøre byggeriet. Men i rapporten defineres systembyggeri meget bredere: som en funktionsmæssig - eller fysisk størrelse. Funktionsmæssige betragtninger er eksempelvis indeklima-, vandforsyning- eller elsystemer og baderum. Den fysiske betragtning er eksempelvis fundament, råhus, facader, installationer og baderum. Systemet har således en indre struktur og en fysisk udformning, men ligeså vigtigt er det at bestemme dets grænseflader til - og integration med andre systemer. Det indbefatter både dets funktions-/ procesflader og dets fysiske flader og dets æstetik. Hvis systemer/ komponenter skal kunne udvikles uafhængigt af hinanden, skal de kunne indgå i og møde andre systemer. Systemleverancer I visionen der skitseres, projekteres et byggeri med såkaldte systemprodukter, som indgår i større systemleverancer. Et systemprodukt kan være detaljekomponenter, planelementer, volumenelementer, et byggesystem eller et såkaldt bygningskoncept. Produkterne er multiteknologiske i den forstand, at de integrerer flere teknologier og fagdiscipliner, og de er derfor langt mere komplekse end løsninger vi kender i dag. 1

2 Dannelse af strategiske og forretningsmæssige samarbejder mellem rådgivervirksomheder, industrivirksomheder og installations/motagevirksomheder kan ( ) skabe kompetenceklynger, som kan frembringe mere innovative multifunktionelle systemprodukter. Citat; Systemleverancer i byggeriet s.30 Figur A - fra Rapporten Åbne og lukkede byggesystemer Der opereres med 2 overordnede systemprincipper: Et byggeprincip er et åbent system med stor mulighed for variation og sammenbygning med andre produkter. Eksempler er Utzons Espansiva og den svenskejede husproducent Willa Nordic. Et bygningskoncept er et lukket system, f.eks. bestående af faste moduler, hvor graden af fleksibilitet er begrænset og kan ses mere som en pakkeløsning. Et eksempel på et bygningskoncept er IKEA/Skanskas Bo-Klok. I valget af eksempler er der ikke taget stilling til de arkitektoniske kvaliteter, og vi mener, at der her ligger en vigtig opgave for arkitektstanden. Hvilke systemer låser processen og fører til arkitektonisk monotoni og hvilke systemer rummer flest arkitektoniske potentialer? (Illustreret i figur A) Ideen om systemleverancer griber ind i hele måden byggeriet organiseres på, ved f.eks. udpræget anvendelse af strategisk partnering og konsortiedannelser. Ved at reducere antallet af involverede i et produkts bevægelse fra produktion til montage, reduceres processens kompleksitet og dermed antallet af mulige fejl og mangler, hvorfor den tekniske udførelseskvalitet potentielt vil blive højere. Systemleverandøren har ansvaret for produktets kvalitet, for levering og montering samt servicering og vedligeholdelse af produktet i fremtiden. Det langsigtede produktansvar og især tanken om at processen bliver et produkt i sig selv, gør at man må indstille sig på meget langsigtede og velfungerende forretningssamarbejder. Et vigtigt perspektiv i den forbindelse er, at der sker en kontinuerlig udvikling af konsortiets løsninger. Nye opgaver løses på et erfaringsgrundlag udviklet på baggrund af tidligere projekter, derfor er systematisk opsamling og anvendelse af erfaring og viden vigtig. Proces er også produkt Det gøres meget klart i rapporten, at arkitekten og hans/hendes samarbejdspartnere i byggeriet, bør tænke arbejdsprocessen som en del af virksomhedens produkt og ikke alene det opførte byggeri. Med det in mente bliver idéen om Systemleverancer noget andet og mere interessant end udsigten til store mængder af præfabrikerede storkomponenter som monteres på byggepladsen lidt hurtigere end før. Således er en præcisering af virksomhedens kompetencer og arbejdsmetoder essentiel for at kunne agere bl.a. som arkitekt i nye sammenhænge. Det er forvirrende, at der diskuteres flere produktbegreber. Samtidig med at processen ses som et produkt, jonglerer rapporten også med en masse andre produkter. De bliver nævnt som leverancer med systemleverandørens briller og som produkter med bygherrens.

3 Mass Customization - en forudsætning Systemprodukter der kan varieres og tilpasses (konfigureres til) forskellige behov bliver fremhævet. Fra en arkitektfaglig synsvinkel, er denne såkaldte mass customization en forudsætning for at kunne betragte systemleverancer som en interessant udvikling, fordi det ligger i denne tankegang at de arkitektoniske valg ikke reduceres til et valg mellem få varianter. Ved udvikling af systembyggeri er det især vigtigt at få bygherrernes, arkitekternes og slutbrugernes værdier gjort synlige, så det kan holdes op imod den rationalitet, som argumenteres med fra producenternes side. Citat; Systemleverancer i byggeriet s.38 Arkitektonisk kvalitet og variationsrum Kan byggeriet rationaliseres samtidig med, at man øger den arkitektoniske kvalitet og sikrer en alsidighed i det, der bliver opført? Når man læser rapporten, får man det indtryk, at en rationalisering af byggeriets processer automatisk vil medføre et hav af nye muligheder for at udvikle spændende produkter og løsninger. Det er til dels også rigtigt, men et centralt spørgsmål er, om incitamentet for en rationalisering er at tjene flere penge eller at opnå en højere kvalitet? Det skulle gerne være begge dele. Det er rigtigt, at kompleksitetsreduktion og sammenlægning af visse processer kan medføre øget kvalitet, hvis kvalitet betyder færre byggefejl. Men hvad med den arkitektoniske kvalitet, som udover den tekniske kvalitet også omfatter brugskvaliteten og diverse måske mere kulturbærende kvaliteter, såsom oplevelsesmæssige kvaliteter, kunstneriske kvaliteter, kontekstbetingede kvaliteter mv.? Man kan frygte, at perspektiverne ikke rækker længere end til spørgsmålet om at udvikle billigere produkter til kunderne og skabe øget profit til systemleverandørerne. Til denne diskussion knytter sig en bredere vurdering af bygherrens intentioner og måder at vurdere byggeris værdi på. Arkitektur af høj kvalitet og øget værdi for slutbrugeren, bør til stadighed være byggebranchens hovedmål. Der er store potentialer i at forestille sig en industriel proces, som er fleksibel nok til at kunne producere varierede produkter. Det er bredden af variationsrummet, som er forudsætningen for at systemtanken holder. Vi skal sikre os, at variationsmulighederne ikke begrænser sig til at være et spørgsmål om at kunne vælge overflader, som man gør, når man vælger sit personlige HTH-køkken eller farven og indtrækket på sin bil. Variationsbredden må også inkludere den grundlæggende strukturelle opbygning for at sikre rumlig/organisatorisk varians. Willa Nordic, rendering Nederst fra Willa Nordics fabrik. Foto Kasper Vibæk Jensen 3

4 Da byggeriet rækker ind i fremtiden og ind i det fælles miljø, er det afgørende, at alle byggeriets aktører retter opmærksomhed mod det ansvar man har for den arkitektoniske kvalitet. Citat; Systemleverancer i byggeriet s.28 BoKlok. Montage af bygningselementer Foto: Kasper Vibæk Jensen Arkitektens rolle Udviklingen kunne meget vel betyde, at 3-4 store byggekonsortier i nær fremtid vil sidde tungt på det europæiske marked og bygge efter egne byggekoncepter. Det er virksomheder, som selv varetager alle led fra opkøb af grunde og byggemodning til konfigurering af koncepter og salg. I denne forbindelse er der værd at spørge til, hvad arkitektens rolle i så fald bliver? Bliver arkitektens rolle at konfigurere og sammensætte industriens store rigide byggeklodser uden megen indflydelse på de æstetiske og funktionelle, økonomiske eller miljømæssige konsekvenser som produktanvendelsen fører med sig; og som desuden snildt kunne erstattes af et computerprogram ved næste opdatering af industriens software? Ved en digitaliseret mainstreaming af noget så komplekst som byggeri er der risiko for mindre hensyntagen til program og sted idet de udgør nogle foranderlige størrelser og kræver en arkitektonisk stillingtagen. Ligeledes må man spørge til, hvad denne udvikling gør ved konkurrenceevnen i en branche der i forvejen har svært ved at måle sig med andre erhvevssektorer? Arkitekten er den aktør i byggebranchen, som varetager brugernes / folkets interesser, ved at insistere på en visuel og brugsmæssig værdi, og som sørger for, at arkitekturen forholder sig til bl.a. kultur, sted, byggeprogram og brugerbehov. Ved udvikling af systembyggeri er det især vigtigt at få bygherrernes, arkitekternes og slutbrugernes værdier gjort synlige, så det kan holdes op imod den rationalitet, som argumenteres med fra producenternes side. Citat s.38 5x5 Når Ritt Bjerregaard går til valg på sin 5x5 plan for boligbyggeriet i København, betyder det, at vi igen skal tage billigt systembyggeri op til diskussion. I den tidlige industrialiserede arkitektur var grundtanken, som Ritts, at skabe bedre boliger for flere og løse et akut boligproblem meget hurtigt. Desværre resulterede de gode intentioner dengang i en konform arkitektur, hvis lave kvalitet og problemer vi alt for godt kender. Det er svært at forestille sig, at man inden for de næste 5 år kan opføre 5000 boliger i en god kvalitet med en månedlig ydelse på 5000 kr. Selvom den teknologiske formåen i dag giver muligheder for at skabe industrialiserede løsninger med en højere grad af fleksibilitet, skal man ikke glemme, at kvalitet stadig koster. 4

5 Fra barrierer til potentialer Spørgsmålet om systemleverancer er komplekst. På den ene side indeholder udviklingen nogle drastiske konsekvenser for arkitektfaget. På den anden side viser der sig en række udfordringer, som er interessante, og som vi som arkitekter ikke blot skal afvise fordi vi føler os truede. Det er netop vigtigt, at arkitekterne positionerer sig og søger indflydelse på en udvikling, som er uundgåelig. Vi kan ikke blot sidde med hænderne i skødet og vente på at måske udenlandske systemleverandører gør deres indtog. Derfor kan man kun bifalde, når det i rapporten lyder, at den fortsatte debat om temaet bør drejes fra barrierer til incitamenter og potentialer. For at sikre sig, at systemleveranceidéen ikke udvikler sig til en kedelig profitmaskine, må arkitekterne stille kritiske men relevante spørgsmål som: Hvad er incitamentet for en markant forandring af samarbejdsformer og byggeskik? Hvem kommer det i sidste ende til gode? Og hvad betyder det for den arkitektoniske værdi? Udvides eller begrænses vores faglige muligheder, og kan nødvendige arkitektoniske kvaliteter komme flere til gode? ONV, Institution i Møllegade. Billeder fra hhv. under opførsel og det færdige byggeri Vide mere? Rapporten kan downloades på CINARK sætter fokus: Industrialiseret arkitektur. (publikation dec. 2005) Kvalitetsmål i den arkitektoniske designproces (rapport, digital udgivelse primo 2006) 5

industrielle byggesystemer

industrielle byggesystemer rkitekton sk kvalite Arkitektonisk kvalitet & industrielle byggesystemer industriel gesystem cinark forskning t isk k Om CINARK CINARK (Center for Industriel Arkitektur) er oprettet under Institut for

Læs mere

Industrialiseret arkitektur

Industrialiseret arkitektur CINARK sætter fokus Industrialiseret arkitektur økonomi proces produkt/værk Kunstakademiets Arkitektskole CINARK Center for Industriel Arkitektur (CINARK) er oprettet som en integreret del af Institut

Læs mere

DET HANDLER OM TRYGHED CASERAPPORT INTEGRERET FACADERENOVERING 2008

DET HANDLER OM TRYGHED CASERAPPORT INTEGRERET FACADERENOVERING 2008 DET HANDLER OM TRYGHED CASERAPPORT INTEGRERET FACADERENOVERING 2008 Indhold 05 FORORD 07 Innovation Ringsted Bygningsenterprise Deltagere i projektet 12 Systemleverance Systemleverance 16 Konfigurator

Læs mere

En trussel eller en mulighed for det danske byggeerhverv?

En trussel eller en mulighed for det danske byggeerhverv? Globalisering! En trussel eller en mulighed for det danske byggeerhverv? Nyindustrialisering fremtidens byggeri og arkitektur? - side 2 Bygherrerne, driftsherrerne og Det Digitale Byggeri side 6 Virksomhedernes

Læs mere

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim Kvalitetsmål i den arkitektoniske designproces - med fokus på industrialiseret byggeri Kasper vibæk Jensen og anne Beim cinark- Center for Industriel Arkitektur Kunstakademiets Arkitektskole cinark Omslagets

Læs mere

Huset som samlet systemleverance

Huset som samlet systemleverance David Kjøller, cand. arch. Sjællandsgade 137, 1 8000 Århus C Tlf. 30 28 86 25 Mail: david.kjoller@aarch.dk August 2010 Ph.d. projektbeskrivelse Huset som samlet systemleverance Baseret på bruger meddesign

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Strategiske Partnerskaber i Byggeriet. Modul 3: Case Eksempler - Strategiske Partnerskaber i Danske Byggevirksomheder

Strategiske Partnerskaber i Byggeriet. Modul 3: Case Eksempler - Strategiske Partnerskaber i Danske Byggevirksomheder Christin Egebjerg, BYG DTU Kresten Storgaard, SBi Strategiske Partnerskaber i Byggeriet Modul 3: Case Eksempler - Strategiske Partnerskaber i Danske Byggevirksomheder DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport

Læs mere

På vej mod fremtidens skakt. En innovationshistorie om præfabrikerede installationsskakte til etageboliger

På vej mod fremtidens skakt. En innovationshistorie om præfabrikerede installationsskakte til etageboliger På vej mod fremtidens skakt En innovationshistorie om præfabrikerede installationsskakte til etageboliger Caserapport fra projektet Installationsskakte til boligetagebyggeri Byggeriets Innovation, 2008

Læs mere

Fremtidens formbare træhus. en innovationshistorie om konfiguration af præfabrikerede boliger

Fremtidens formbare træhus. en innovationshistorie om konfiguration af præfabrikerede boliger Fremtidens formbare træhus en innovationshistorie om konfiguration af præfabrikerede boliger Indhold 04 Forord 06 kan byggeriet industrialiseres? Grænser for præfabrikation? Ønskes: bedre produktionsflow

Læs mere

Industrialiseret Ydervægs elementer

Industrialiseret Ydervægs elementer 2012 Industrialiseret Ydervægs elementer En behandling af mulighederne for at kombinere fordelene ved præfabrikerede ydervægs elementer med ønsket om at individualisere de enkelte bygningers udtryk arkitektonisk.

Læs mere

Præfabrikeret boligbyggeri

Præfabrikeret boligbyggeri Præfabrikeret boligbyggeri Trends udfordringer løsninger Præfabrikation og brugerdesign kan godt forenes. Her i et af Bensonwoods nyopførte træhuse i Vermont. Rapport fra workshop om træbaseret præfabrikation.

Læs mere

Del 1. Behovet for innovation i byggematerialeindustrien

Del 1. Behovet for innovation i byggematerialeindustrien Dørens rejse Del 1 Behovet for innovation i byggematerialeindustrien Projekt InnoDoors Projekt InnoDoors er bygget op omkring dørproducenten JELD WEN Door Solutions og virksomhedens værdikæde, og skal

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

DET MODERNE BYGGERI JANUAR 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

DET MODERNE BYGGERI JANUAR 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE DET MODERNE BYGGERI Et erhverv i udvikling Mens byggeerhvervet traditionelt har været et udpræget hjemmemarkedserhverv, har globaliseringen

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Da værdier kom på arbejde

Da værdier kom på arbejde SAMLET FORSKNINGSRAPPORT Da værdier kom på arbejde PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Anledninger til kompetenceudvikling Udarbejdet af Peter Hagedorn-Rasmussen & Søren Jagd Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Guide til HR-portalen

Guide til HR-portalen Af proceskonsulent, cand. comm. Mads Richard Møller, Intracom Consult. Udarbejdet marts 2004. Intracom Consult mads@intracom.dk - www.intracom.dk Introduktion er en hjælp og vejledning til virksomheder,

Læs mere

VISION 2020. Byggeri med mening

VISION 2020. Byggeri med mening VISION 2020 Byggeri med mening Vision 2020 byggeri med mening Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag: 2000 stk. ISBN: Trykt udgave 87-91340-35-7 Elektronisk

Læs mere

På vej mod leve-bo. Samarbejdsformer på ældreområdet. Juni 2007. Arbejdsliv

På vej mod leve-bo. Samarbejdsformer på ældreområdet. Juni 2007. Arbejdsliv På vej mod leve-bo Samarbejdsformer på ældreområdet Juni 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Integration af arbejdsmiljø i undervisningen på de videregående uddannelser

Integration af arbejdsmiljø i undervisningen på de videregående uddannelser Integration af arbejdsmiljø i undervisningen på de videregående uddannelser - med bygge/anlæg som eksempel Udarbejdet for Arbejdsmiljørådet Pernille Bottrup Kubix Peter Hagedorn-Rasmussen September 2010

Læs mere

OPP og indkøb af facilities management ydelser

OPP og indkøb af facilities management ydelser OPP og indkøb af facilities management ydelser 3. del rapport Center for Facilities Management Realdania Forskning Lektor Kristian Kristiansen DTU Management Engineering August 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

M A G A S I N E T UDVIDET ENGELSK TIL VIKAREN SIDE 3 TEMP-TEAM LÆGGER SIG I SPIDSEN SIDE 6

M A G A S I N E T UDVIDET ENGELSK TIL VIKAREN SIDE 3 TEMP-TEAM LÆGGER SIG I SPIDSEN SIDE 6 WINCOM M A G A S I N E T N R. 1. - N O V E M B E R 2 0 0 2. UDVIDET ENGELSK TIL VIKAREN SIDE 3 TEMP-TEAM LÆGGER SIG I SPIDSEN SIDE 6 HVAD TÆNDER EN PERSONALECHEF? SIDE 8 PRO-AXP ER OGSÅ TIL MINDRE BUREAUER

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen 2014 Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen Rapport skrevet af Et projekt udført i samarbejde mellem BAUF, BABEL, MT Højgaard, Jakon og Vest-Arler Vest-Arler 1 Indhold 1. Indledning... 2 1.1

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Bosætning studier i boligens rumplastik

Bosætning studier i boligens rumplastik 21 04 2013 Stine Henckel Schultz Projekt: Bosætning studier i boligens rumplastik Introduktion Trods strid om hvorvidt det første arkitektoniske greb er at finde i Ur-hytten som beskrevet af Vitruv og

Læs mere

Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen. Stefan Brendstrup. Evalueringsrapport. GRO Grønne regionale madoplevelser

Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen. Stefan Brendstrup. Evalueringsrapport. GRO Grønne regionale madoplevelser Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen LB ANALYSE Stefan Brendstrup Evalueringsrapport GRO Grønne regionale madoplevelser 3 Indhold 1 Indledning 4 2 Hvad skal evalueringen svare på? 6 3 Ny

Læs mere

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Af cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård og civilingeniør Hans Mikkelsen I den foregående artikel i denne serie diskuterede vi begrebet kompleksitet

Læs mere

Fagglidning og samarbejde på byggepladsen

Fagglidning og samarbejde på byggepladsen TEKNOLOGISK INSTITUT Fagglidning og samarbejde på byggepladsen Undersøgelse af forekomsterne af fagglidning og tværfagligt samarbejde på danske byggepladser Analyse og Erhvervsfremme og Byggeriets Uddannelser

Læs mere