9. KONKLUSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. KONKLUSION... 119"

Transkript

1 9. KONKLUSION REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT WWW-SØGEVÆRKTØJER EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING PÅ USIKKERHEDEN VED HANDEL PÅ ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED

2 9. Konklusion Konklusion Denne konklusion skal ses som en fortolkning af og refleksion over hele projektet og den proces det har været at skrive projektet. Vi vil som følge heraf præsentere den viden, vi er kommet frem til. Denne viden vil også være udgangspunktet for de yderligere overvejelser vi gør os i kapitel 10, hvor vi diskuterer betydningen af den Internetbaserede virksomhed, som vi har set tendensen til. 9.1 Refleksioner over projektets fundament Allerede under arbejdet med problemformuleringen blev det klart for os, at der eksisterer forskellige forståelser af, hvad WWW er. Således anså vi det for nødvendigt at trænge bag forståelsens logik, da vi opfatter forståelse som nogle grundlæggende opfattelser og forudsætninger, som anvendes som udgangspunkt for yderligere forståelse. Formålet med den videnskabsteoretiske diskussion var da at trænge bag denne logik. Vores diskussion viste, at det funktionalistiske paradigme sigtede mod en forklaring på udbredelsen af fænomenet, hvilket vil sige at forståelsen ligger i, hvor mange virksomheder der gør hvad. Vi mener der imod, at det interessante ligger i hvilke unikke karakteristika, der er ved virksomheden og dens handlinger i forhold til international markedsføring på WWW. På baggrund af dette kom vi frem til, at vi ville dele metoden op i to dele: En del der omhandler, hvordan vi producerer viden, så vi bliver i stand til at beskrive vores egen og virksomhedernes aktiviteter og en del om, hvordan vi konkret reflekterer over/fortolker vores egne/virksomhedernes aktiviteter. Dette førte over i kapitlet "Forståelse og vidensproduktion", hvor vi kom frem til, at den viden vi ønskede at opbygge kunne skabes på baggrund på både informationssøgning og erfaring. Denne vidensudviklingsproces tager udgangspunkt i en baggrundsviden, der afføder nogle handlinger, som enten kan give information eller erfaring, som via en fortolkning eller refleksion giver ny viden. Det vil altså sige, at for at vi kunne svare på problemformuleringen, var vi nødt til først at skabe vores egen erfaring med, hvordan en virksomhed kan markedsføre sig på WWW, og også lære, hvordan man søger information på WWW. Det der konkret hjalp os til at styre vores reflektion og fortolkning, var udviklingen af væsenstyper, det vil sige at forstå de unikke karakteristika i et fænomen. Overvejelserne omkring vidensudviklingsprocessen og dannelsen af væsenstyperne har udgjort en rød tråd gennem hele projektet i vores stræben efter at forstå, hvordan en virksomhed kan markedsføre sine produkter og serviceydelser internationalt på WWW, så det kan styrke virksomhedens internationaliseringsproces. Da emneområdet var nyt, var disse grundlæggende diskussioner nødvendige, og udgjorde fundamentet for vores reflektioner og fortolkninger. 9.2 WWW-søgeværktøjer Formålet med den første delundersøgelse, der resulterede i kapitlet "WWW-søgeværktøjer", var at sætte os i informationssøgerens sted. Vi har anvendt kapitlet dels til selv at søge information på WWW i forbindelse med udarbejdelsen af projektet, og dels til at udvikle en forståelse for, hvordan køber og sælger kan anvende WWW til informationssøgning. Dette skal ses med baggrund i at

3 Konklusion vores virkelighed tager udgangspunkt i at betragte WWW som et marked. Det er derfor også nødvendigt at kunne skabe kontakt mellem køber og sælger. Vi fandt det imidlertid svært at finde, hvad vi søgte, men vi fandt frem til en proces, vi kan anbefale: 1. Forstå udfordringen i informationsøgning på WWW 2. Få et overblik over søgeværktøjernes kvaliteter 3. Situationsbestemt anvendelse af søgeværktøjerne 4. Undersøg specialiserede referencesystemer 5. Overvåg nye informationer på WWW 6. Transformer viden til information I relation til problemstillingen betyder dét at skabe kontakt mellem sælger og køber, at køberen finder virksomhedens WWW-sted, hvilket kræver en del held, eller at køberen har sat sig grundigt ind i fænomenet informationssøgning på WWW. Det samme gælder en virksomhed, som ønsker at undersøge mulige konkurrenter på WWW. Med andre ord er det en barriere for virksomhedens markedsføring på WWW, at det kan være vanskeligt for både sælger og køber at skabe et overblik over udbuddet af information på WWW. Samtidig kræver søgning på WWW, at man bruger ressourcer på at forstå søgeværktøjerne, og at man har en plan med sine søgninger. Dette er en ret tidskrævende proces, og spørgsmålet er om kunden vil bruge tid på dette, for at der kan blive skabt kontakt mellem køber og sælger. Derfor hører man også ofte, at nogle ønsker sig en bedre struktur på WWW, men da WWW netop udvikles i kraft af det kaos og den anarki, der er på WWW, er der risiko for, at en strammere struktur vil hæmme udviklingen på WWW. Dog kan informationsudbyderne gøre en del for, at virksomheden selv er lettere at finde på WWW. Hvordan dette kan gøres, handlede den næste delundersøgelse om. 9.3 Egne erfaringer med markedsføring på WWW Når det nu var så vanskeligt for køber at finde sælger, satte vi os i informationsudbyderens sted, for at opnå en erfaring med, hvordan man skaber opmærksomhed omkring sit WWW-sted i forbindelse med at markedsføre sine produkter og serviceydelser internationalt på WWW, således at det styrker virksomhedens internationaliseringsproces. I denne anden delundersøgelse kom vi frem til tre væsentligste forhold, man med fordel kan være opmærksom på, når man vil markedsføre sin virksomhed internationalt på WWW. De tre væsenstyper er: Design af WWWstedet, Meddelelser om stedet og Tilmelding af WWW-stedet til udvalgte søgeværktøjer. Ved design af WWW-stedet skal man først overveje, hvad ens mål er med WWW-stedet, og hvem man vil henvende sig til, for dermed at kunne opnå en logisk opbygning af WWW-stedet. Man bør huske på, at den konkrete vidensudviklingsproces ofte stadig er forskellig fra individ til individ, og fra kultur til kultur. Mange har desuden et langsomt modem, og derfor bør brugen af grafik og billeder også begrænses. Det er desuden vigtigt, at designet af WWW-stedet er udformet således, at tilmeldinger til udvalgte søgeværktøjer giver det ønskede søgeresultat, når en bruger søger efter information relateret til ens WWW-sted. Sidst men ikke mindst skal WWW-stedet give reel, ny information. Da verden ændrer sig, bør WWW-stedet konstant være opdateret og udvikle sig, så brugeren har en grund til at vende tilbage. Med andre ord bør indholdet være dynamisk og af høj kvalitet.

4 9. Konklusion 121 Ved markedsføring af WWW-stedet kan man både anvende WWW og de traditionelle medier. Vores erfaring siger, at de Internetbaserede medier virker til at være mest effektive i denne forbindelse. Især ved de traditionelle medier er det vores erfaring, at det er vigtigt at fange journalistens interesse, for "nyheden" for derved at få en positiv omtale. Endeligt er det vigtigt at tilmelde WWW-stedet (korrekt) til udvalgte søgeværktøjer. Denne proces kan være tidskrævende, men bør ikke undervurderes. Har virksomheden først ofret mange penge og megen tid på at udvikle et WWW-sted, er det ærgerligt, at det skal miste sin effekt i kraft af, at målgruppen ikke kan finde det. Med andre ord, når en virksomhed ønsker at markedsføre sig internationalt på WWW, således at det styrker dens internationaliseringsproces, vil vi foreslå at den overvejer design, tilmelding af og meddelelser om dens WWW-sted. Dette er dog en ret tidskrævende proces, og spørgsmålet er, om virksomheden vil bruge de ressourcer det kræver at gennemføre den. Vil virksomheden imidlertid have noget ud af sine investeringer bør den tage disse overvejelser i betragtning, hvis de investerede ressourcer skal retfærdiggøres. 9.4 Undersøgelse af virksomhedernes internationalisering på WWW På baggrund af den erfaring de forrige undersøgelser havde givet os, mente vi, at vi var i stand til at undersøge andre virksomheders internationale markedsføring på WWW. I denne delundersøgelse undersøgte vi 43 udvalgte danske virksomheders forståelse og anvendelse af WWW. Vi var her i observatørens rolle. Konklusionen på undersøgelsen er, at vi har fanget de undersøgte virksomheder i et øjebliksbillede, hvor flere af dem er på vej til at udnytte WWW's potentiale som et marked. Ikke alle virksomheder benytter sig af dette potentiale i dag, men mange ønsker at gøre det, når sikre betalingsmidler er på plads. De tre væsenstyper er: 1. Brochuren, hvor den karakteristiske handling for virksomhedens vedkommende er informering, og hvor virksomheden forventer, at kunden tilegner sig denne information og derefter eventuelt kontakter virksomheden. Virksomhedens internationaliseringsproces søges styrket ved at øge kendskabet til virksomheden ud over landets grænser. 2. Håndbogen, hvor den karakteristiske handling for virksomhedens vedkommende er vejledning på et problems mulige løsninger i relation til virksomhedens ydelse og virksomheden forventer, at kunden får en øget tilfredshed med virksomheden. Virksomhedens internationaliseringsproces søges styrket ved en aflastning af virksomheden, således at en øget internationalisering er mulig uden at kunden føler, at virksomheden er "langt væk". 3. Handelspladsen, hvor den karakteristiske handling for virksomhedens vedkommende er opfordring, ved at virksomheden gør det muligt for kunden at få adgang til virksomhedens produkter og serviceydelser, og hvor virksomheden forventer, at kunden anvender denne ydelse. Virksomhedens internationaliseringsproces søges styrket ved, at WWW-stedet skaber en international handelsplads. Således er virksomhedens markedsmuligheder ikke bundet til virksomhedens geografiske placering.

5 Konklusion Samtidig kan vi her konkludere, at vi har fanget tendensen til endnu en væsenstype, den Internetbaserede virksomhed. Alt i alt kan det konkluderes, at sikre betalingsmidler må anses som værende startskuddet til en udvikling, som i endnu højere grad betyder, at virksomhederne kan markedsføre deres produkter og serviceydelser internationalt på WWW således det styrker deres internationaliseringsproces. Af de undersøgte virksomheder er de fleste endnu ved at tilegne sig den nødvendige viden omkring markedsføring på WWW. Derfor har flere af virksomhederne da også fået WWW-designbureauer til at udarbejde WWW-stedet. Imidlertid opfatter designbureauerne stadigvæk kun WWW som et medie og som en reklame for virksomheden, og udnytter ikke, at netop dette medie har en langt større geografisk udbredelse end traditionelle medier, og at WWW også kan opfattes som et marked. Dette hænger sandsynligvis også sammen med, at det ifølge mange endnu ikke er muligt at foretage sikre betalinger via WWW. Således kan vi opsummerende konkludere, at virksomhedernes bestræbelser på at markedsføre sine produkter og serviceydelser på WWW, således at det styrker virksomhedens internationaliseringsproces, kan forstås som de tre væsenstyper Brochuren, Håndbogen og Handelspladsen. Desuden kan virksomheden også med fordel sætte sig ind i forholdene omkring usikkerheden ved handel på WWW samt overveje, hvorledes virksomheden under udviklingen af et internationalt WWW-sted ikke lader sig styre af designbureauerne. I det hele taget er virksomhederne naturligt nok påvirket fra mange sider, og i det enkelte tilfælde har det været for at vurdere, hvorfra denne påvirkning er kommet. Når vi har undersøgt virksomhedernes WWWsteder, har vi derfor tage udgangspunkt i det, der er repræsenteret på WWW-stedet. For at få afklaret forholdene omkring usikkerheden ved betaling på WWW samt, hvorledes virksomhedens medarbejdere kan styre udviklingen af virksomhedernes WWW-steder, udarbejdede vi kapitel 7 og 8. Endelig er det en overvejelse værd at prøve at forstå karakteristika ved den Internetbaserede virksomhed og mulige krav til forståelse af en sådan type virksomhed. Vi valgte at reflektere over den nye virksomhedstypes betydning for international virksomhedsøkonomi. Men da dette har en mere konceptuel karakter, er vores overvejelser i den retning placeret i det perspektiverende kapitel 10, og vil derfor ikke blive behandlet i denne konklusion. 9.5 Usikkerheden ved handel på WWW Især under udarbejdelsen af den sidste delundersøgelse kunne vi fornemme, at der er stor usikkerhed overfor betaling på WWW. Nok var der flere af virksomhederne, der brugte WWW som en handelsplads, men kun et fåtal af virksomhederne gav mulighed for direkte betaling via WWW. Netop betaling via WWW vil efter vores opfattelse komme til at præge den fremtidige udvikling af WWW. Formålet med kapitel 7 var derfor at se nærmere på udviklingen indenfor området, og hvorfor usikkerheden omkring betaling på WWW var opstået. Den psykologiske usikkerhed omkring betaling på WWW søges afløst af forskellige samarbejdspartnere, der udvikler sikre systemer til betaling på WWW. Umiddelbart vil SETmodellen med anvendelsen af betalingskort sammen med software formodentlig blive standarden.

6 9. Konklusion 123 Dette indebærer besværligheder for både køber og sælger, som skal installere ekstra software, samtidig med, at sælger skal godkendes af en SET-myndighed, men sikrer, at både køber og sælger foretager en handel indefor nogle sikre og godkendte rammer. Dette, sammenholdt med opbakningen fra det offentliges side, vil nok betyde, at vi i fremtiden ser flere virksomheder af væsenstypen Handelspladsen. Hvis en virksomhed vil anvende WWW som et marked, indebærer dette, at virksomheden skal undersøge endnu et nyt og ukendt område. Løser det offentlige imidlertid problemerne omkring betaling af momsen, må vi antage, at virksomhedernes bestræbelser på at skabe en International handelsplads på WWW vil give nogle helt nye situationer for virksomhederne. Dette vil både indbefatte nye muligheder og trusler for virksomhederne. Denne diskussion må også betyde at nogle af de danske virksomheder, som hidtil kun har koncentreret sig om hjemmemarkedet, nu er nødt til at forholde sig til den internationale konkurrence. Derfor kan alle virksomheder opleve en større gennemsigtighed på verdensmarkedet, da kunderne nemmere kan skabe sig et overblik over markedssituationen ved at søge på WWW. Desuden er det vigtigt for den internationale markedsføring af virksomhedens WWW-sted, at sikre sig et domænenavn. Endeligt bør virksomheden også gøre sig overvejelser omkring den sikkerhed den ønsker at have af sit WWW-sted, samt de mål og hensigter den har med WWW-stedet i forhold til de investeringer, virksomheden er villig til at foretage. Igen er der her nogle forhold som virksomheden kunne sætte sig ind i og bruge ressourcer på, hvilket kan være forklaringen på, at der er så få der anvender WWW som en handelsplads. Dette kan også være en forklaring på, at mange virksomheder i udstrakt grad overlader udvikling og vedligeholdelse af WWW-stedet til et designbureau. Derfor har vi også anset det for vigtigt at udarbejde en proces, der netop tager hensyn til, at virksomheden selv kan udvikle en viden om udviklingen af WWW-steder, og samtidig forholde sig til designbureauernes indflydelse på processen. 9.6 Arbejdsprocessen for skabelsen af et internationalt WWW-sted Formålet med dette kapitel var at samle op på den viden vi har skabt igennem udarbejdelsen af projektet. Således prøvede vi at skitsere, hvorledes vores arbejdsproces ville være, hvis vi fik til opgave at markedsføre en virksomheds produkter eller serviceydelser internationalt på WWW, med det formål at styrke virksomhedens internationaliseringsproces. Vi kom frem til en arbejdsprocessen der er opdelt i følgende delprocesser: 1. Forståelse af virksomhedens produkter/serviceydelser og ressourcer 2. Informationssøgning i relation til lande-, konkurrent- og kundeforhold 3. Fortolkning af informationen i forhold til virksomhedens situation 4. Udarbejdelse af prototyper på WWW-stedet 5. Refleksion over observationen af brugen af prototyperne 6. Scenarium for virksomhedens WWW-sted 7. Informationssøgning omkring leverandører af WWW-stedet 8. Fortolkning af leverandørernes tilbud i forhold til scenariet 9. Udarbejdelse og markedsføring af WWW-stedet

7 Konklusion 10. Refleksion over brugen af WWW-stedet Vi viste altså, at når en virksomhed ønsker at markedsføre sine produkter og serviceydelser internationalt på WWW, således at det styrker internationaliseringsprocessen, kunne den følge ovenstående proces, hvorved vi mener, at der skabes en forståelse for international markedsføring på WWW. Samtidig skabes virksomhedens WWW-sted. Med forudsætning om, at projektets fundament er solidt, kan vi konkludere, at denne arbejdsproces er udtryk for vores konklusion på problemstillingen. Men denne konklusion er baseret på overvejelser omkring virksomhedernes nuværende måde at markedsføre sig internationalt på WWW. Spørgsmålet er derfor om dette vil ændre sig i fremtiden, og samtidig er det et spørgsmål om vores kontekst - international virksomhedsøkonomi - er dækkende i denne sammenhæng. Som tidligere nævnt, har vi set tendensen til udviklingen og fremkomsten af en helt ny virksomhedstype, nemlig den Internetbaserede virksomhed. Denne virksomhedstype og ovenstående spørgsmål vil således blive diskuteret i det følgende kapitel.

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFORMULERING... 1

Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFORMULERING... 1 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFORMULERING... 1 1.1 WORLD WIDE WEB KAN BETRAGTES SOM ET INTERNATIONAL MARKED... 1 1.2 INTERNETTET OG WWW... 2 1.2.1 Historisk udvikling... 2 1.2.2 Hvordan Internettet er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup Vi arbejder med kontinuitet og udvikling i daginstitutionen Af Stina Hendrup Indhold Indledning.............................................. 5 Hvilke forandringer påvirker daginstitutioner?...................

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE. udemiljø

AFSLUTTENDE OPGAVE. udemiljø AFSLUTTENDE OPGAVE udemiljø 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 2 Kravspecifikation... 2 Design... 3 Formidling... 6 Afprøvning... 7 Refleksion... 8 Side 1 af 8 Indledning I dette projekt

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). I forbindelse med fejringen af NKVTS 10-års jubilæum, har de valgt

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Helosan og Kræftens Bekæmpelse

Helosan og Kræftens Bekæmpelse 1 Indledning Corporate Social Responsibility - CSR er en form for corporate selvregulering integreret i en forretningsmodel. CSR politik fungerer som et indbygget, selvregulerende mekanisme, hvorved skærme

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 NORDISK STANDPUNKT OM SKJULT REKLAME, 10. MAJ 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfordringer i dynamisk P-vejvisning. Vejforum 2011. Jonas Olesen, Senior Specialist, ITS (COWI)

Indholdsfortegnelse. Udfordringer i dynamisk P-vejvisning. Vejforum 2011. Jonas Olesen, Senior Specialist, ITS (COWI) Vejforum 2011 Udfordringer i dynamisk P-vejvisning Jonas Olesen, Senior Specialist, ITS (COWI) Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 2 Nuværende regler for P-vejvisning 2 2.1 Regelhierakiet 2 3 Hvordan er reglerne

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign Quick Guide til bedre markedsføring 1 Lign en forretning Produktet kommer først Præsentér dine B2B-produkter og -serviceydelser allerede på forsiden af

Læs mere

3. FORSTÅELSE OG VIDENSPRODUKTION... 25

3. FORSTÅELSE OG VIDENSPRODUKTION... 25 3. FORSTÅELSE OG VIDENSPRODUKTION... 25 3.1 VIDENSUDVIKLINGSPROCESSEN... 25 3.1.1 Viden... 25 3.2 FORSTÅELSESCIRKLERNE... 28 3.3 TOLKNINGSMØNSTRET, TEKST, DIALOG OG DELTOLKNINGER... 30 3.4 UDVIKLING AF

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 10 Virksomhedsbeskrivelse Fur bryggeri er et mikrobryggeri, som blev stiftet i september 2004. Fur brygger specialøl. Da de kom inde på markedet var der 26

Læs mere

Global Industriel E-handel i en mindre virksomhed. Centrale problemer og udfordringer. Cand. Merc.Organisation og Strategi 9.

Global Industriel E-handel i en mindre virksomhed. Centrale problemer og udfordringer. Cand. Merc.Organisation og Strategi 9. Global Industriel E-handel i en mindre virksomhed Centrale problemer og udfordringer Cand. Merc.Organisation og Strategi 9. Semester 2003 Morten Rask Adjunkt, Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

6. UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERS INTERNATIONALISERING PÅ WWW... 85

6. UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERS INTERNATIONALISERING PÅ WWW... 85 6. UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERS INTERNATIONALISERING PÅ WWW... 85 6.1 METODEMÆSSIGE OVERVEJELSER... 85 6.1.1 Udgangspunkt i virkeligheden... 85 6.1.2 Konfrontation med fænomenet... 85 6.1.3 Interaktion

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

See: http://scitech.au.dk/mrms/ Ved Peter Borgen Sørensen, Bioscience samt Marianne Thomsen og Anne Jensen, Institut for miljøvidenskab

See: http://scitech.au.dk/mrms/ Ved Peter Borgen Sørensen, Bioscience samt Marianne Thomsen og Anne Jensen, Institut for miljøvidenskab See: http://scitech.au.dk/mrms/ Ved Peter Borgen Sørensen, Bioscience samt Marianne Thomsen og Anne Jensen, Institut for miljøvidenskab Relevansfor hvem? Private virksomheder Konsultvirksomheder Offentlige

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

W W W. M A N N A Z. CO M 2

W W W. M A N N A Z. CO M 2 2 Enabling real achievement 3 Velkommen til Mannaz det nye DIEU DIEU har gennem mere end 30 år udviklet menneskers og organisationers kompetencer. Vi er specialister i kompetenceudvikling. Vi rådgiver

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

sådan får du succes med dit nyhedsbrev

sådan får du succes med dit nyhedsbrev sådan får du succes med dit nyhedsbrev AUGUST 2014 Copyright 2014tt easynet ApS Opbyg databasen find et bedre navn PLAN- LÆG OFF- LINE LANDINGSside succes Foretag målinger LOKkemiddel konvertering FOKUSÉR

Læs mere

FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV

FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV Af Gitte Haslebo, erhvervspsykolog Haslebo & Partnere, 2000 FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV Fusionen som en ustyrlig proces Fusionen er en særlig omfattende og gennemgribende organisationsforandring.

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.-

FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.- FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.- Bordtennis en svingdørsidræt? Næ nej, den egenforståelse kan vi godt gøre op med. Frafaldsanalysen viser, at 70% af de

Læs mere

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM Slutrapport 1/11-2014 GYMNASIELÆRER Er det bare noget man er? 1 Skoleudviklingsprojekt om klasserumsledelse på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

6 trends der ændrer din organisation og kræver en ny bedste ledelsespraksis NU. Work Life Balance 2.0. Performance. Afbalancering

6 trends der ændrer din organisation og kræver en ny bedste ledelsespraksis NU. Work Life Balance 2.0. Performance. Afbalancering Fremtidens bedste ledelsespraksis Sådan bliver DU fremtidens vinder Nye indsigter nye resultater Helle Rosdahl Lund. CBAF 6 trends der ændrer din organisation og kræver en ny bedste ledelsespraksis NU

Læs mere

Style og Wellness College

Style og Wellness College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 201 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 72,6 6,9 Administration og information Rekruttering af elever 67,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 73,6 76,6 Elevens kompetencer

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning

Prøver Evaluering Undervisning Prøver Evaluering Undervisning Biologi og geografi Maj-juni 2011 Indhold Indledning 2 Formålet med de digitale afgangsprøver i biologi og geografi 2 Biologi 2 Geografi 3 Opgavekonstruktion og parallelopgaver

Læs mere

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed.

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed. 1 Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen Indholdsfortegnelse Kvalitetssikring en nødvendighed... 1 Baggrund... 1 Problemformulering... 1 To måder at evaluerer på...

Læs mere

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden.

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden. Sådan skriver du et whitepaper Et whitepaper er et almindeligt brugt værktøj til at introducere tekniske innovationer og nye produkter. Men der er meget at tage stilling til, når man skal skrive et whitepaper.

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 1. marts 2012 Den samlede danske frøbranches høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Indsendes

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED På hvilket trin i konkurrencen er dette dokument nyttigt? Her vil du finde en række aktiviteter,

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Regeringens Vækst 2015 : Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører. Argument papir

Regeringens Vækst 2015 : Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører. Argument papir Regeringens Vækst 2015 : Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører Argument papir Arbejdsgruppen V49, PLF Juni 2015 Praktiserende Landinspektørers Forening Kalvebod Brygge 31-33 1780 København

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Delprojekt i edidaktik

Delprojekt i edidaktik Delprojekt i edidaktik Elevaktivering gennem omvendt læringsrum (Flipped Classroom) og multi-funktionel social platform. Formål Formålet med delprojektet er at arbejde med øget elevaktivering i læringsprocessen.

Læs mere

Hvornår kan vi stoppe risikovurderingen med troværdighed? -En rådgivers vinkel

Hvornår kan vi stoppe risikovurderingen med troværdighed? -En rådgivers vinkel Hvornår kan vi stoppe risikovurderingen med troværdighed? -En rådgivers vinkel Per Loll, udviklingsleder, Ph.D. 19. maj 2015 Indledning I dag har jeg fået lov til at sige noget om rådgivervinklen på spørgsmålene:

Læs mere

Skolens formål med faget geografi følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget geografi følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Målet med Geografiundervisningen: Skolens formål med faget geografi følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

ELEVINDDRAGENDE UNDERVISNING

ELEVINDDRAGENDE UNDERVISNING ELEVINDDRAGENDE UNDERVISNING DCUM anbefaler elevinddragende undervisning, fordi medansvar og tillid kan øge motivation, trivsel og læring. På Skolecenter Jetsmark har de gode erfaringer med elevinddragelse

Læs mere

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning v. Jørgen Brogaard Nielsen, Undervisningsministeriet Om amukvalitet og kvalitetsarbejde. Verdens første evaluering: Skabelsesberetningen, om aftenen på den 6 dag: Gud så alt, hvad han havde

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/5 Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål Målet med forløbet er at øge elevernes kritiske læsekompetencer omkring fiktive tekster, her i form af

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL OVERSÆTTELSE AF SELSKABSRETLIG DOKUMENTATION. I den foreliggende

Læs mere

Undersøgelsesdesign - Det Gode Liv

Undersøgelsesdesign - Det Gode Liv 12. juli 2012 Undersøgelsesdesign - Det Gode Liv Det Gode Liv blandt borgerne i Ballerup, ønsker at undersøge menneskers forestillinger og praksis relateret til hhv. det gode liv og velfærd. De to begreber

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Velkommen Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Dagens program Opgaven til i dag Karl Tomms spørgehjul Reflekterende team Domæneteori Respons fra ledelsen Grafisk facilitering Evaluering

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Websitet handler om websitet i sin helhed, dvs. hvor mange besøgende du har i alt osv.

Websitet handler om websitet i sin helhed, dvs. hvor mange besøgende du har i alt osv. Statistikmodulet. Statistikmodulet er et grundlæggende værktøj til at forstå og analysere trafikken på dit website, og det kan du benytte til mange ting, lige fra at se hvor mange besøgende du har, til

Læs mere

Tale-/hørekonsulenters bidrag til styrkelse af inklusionsprocesser. 17.september 2015

Tale-/hørekonsulenters bidrag til styrkelse af inklusionsprocesser. 17.september 2015 Tale-/hørekonsulenters bidrag til styrkelse af inklusionsprocesser 17.september 2015 Rammen for mit oplæg Fokus på jeres egen læring Inklusion: individet i fællesskabet Inklusion kræver en anderledes tænkning/praksis/kultur

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD Ved Jette Aabo Frydendahl Cand. it og lektor Via University College MIN OPGAVE I DAG Med de nye teknologier har vi fået unikke muligheder for at skabe læringsmiljøer,

Læs mere

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det.

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det. Indledning: Dette dokument er udarbejdet af styregruppen bag det tidligere benævnte projekt FDF version 2.0 og skal betragtes som et debatoplæg med henblik på at målrette og styrke FDFs strategiske arbejde.

Læs mere

MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES

MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGI- PROCES LYKKES er udgivet af SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Agro Food

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring

Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring November 2005 Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring November 2005 Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring November 2005 I tabeller

Læs mere

Peter Horn. Top of Mind. Håndbog i personlig branding

Peter Horn. Top of Mind. Håndbog i personlig branding 1 Peter Horn Top of Mind Håndbog i personlig branding Peter Horn & Co. Aps. 2011 Alle rettigheder forbeholdes Peter Horn & Co. Klareboderne 10 DK-1115 København K 2 Kapitel 8: Vind familie og venner Nærhed

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD 42088

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD 42088 PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD Modelfoto fra processen PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD Skitser fra processen Proces Barokke skitser og flyvske ideer De første ideer kredser om analyser af havens muligheder, forsøger

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere