Intro-dansk. Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intro-dansk. Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010"

Transkript

1 1 Intro-dansk Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010

2 2 Indhold Indledning side 3 Undervisningens formål og mål side 3 Undervisningens indhold side 4 - Alment dansk sprog side 4 - Virksomhedsrettet og arbejdsmarkedsrelevant sprog side 4 - Arbejdskultur, arbejdsmiljø og -sikkerhed side 5 Undervisningens tilrettelæggelse side 6 Forberedelse af undervisningen side 7 Afsluttende sprogvurdering side 9 Litteratur: Teori og eksempler på undervisningsmaterialer side 9 Bilag Fra bekendtgørelse nr. 831 af 24. juni 2010 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.: Kapitel 8 ( 18-24): Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) side 13 Bilag 4: Fagbeskrivelse for arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) side 14

3 3 Indledning Med bekendtgørelse nr. 831 af 24. juni 2010 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (nedenfor bekendtgørelsen) er det muligt for nyankomne udenlandske arbejdstagere at vælge arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) frem for den ordinære danskuddannelse, jf. bekendtgørelsens kapitel 8. Denne vejledning henvender sig først og fremmest til de dansklærere, der skal varetage undervisningen, men den kan med fordel udleveres til orientering til de nøglepersoner på virksomheder, som fungerer som kontaktpersoner ved planlægningen af undervisningen og undervejs i forløbet. Undervisningens formål og mål Af bekendtgørelsens bilag 4, Fagbeskrivelse for arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (introdansk), fremgår følgende: Formål Formålet med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er, at udenlandske arbejdstagere, som typisk opholder sig i en kortere periode i Danmark, så hurtigt som muligt tilegner sig basale dansksproglige færdigheder samt et dansksprogligt og vidensmæssigt beredskab, der forudsættes på den konkrete arbejdsplads. Mål Målet med undervisningen lægger sig skriftligt og mundtlig op ad målene for de første moduler på danskuddannelsen, jf. målbeskrivelserne for disse moduler. Desuden er det målet, at kursisten i et vist omfang tilegner sig det førfaglige sprog og det fagsprog, som er påkrævet for at kunne indgå aktivt på en arbejdsplads. Det er også målet, at kursisten i videst muligt omfang tilegner sig viden, som er af afgørende betydning for arbejdets udførelse fx om arbejdskultur, arbejdsmiljø og - sikkerhed. Der indgår således tre tæt forbundne dele i intro-dansk: Alment dansk sprog Virksomhedsrettet og arbejdsmarkedsrelevant sprog Arbejdskultur, arbejdsmiljø og -sikkerhed

4 4 Undervisningens indhold Alment dansk sprog Kursisten skal tilegne sig alment dansk sprog, skriftligt og mundtligt, som det er beskrevet i bekendtgørelsen. Det er væsentligt at understrege, at der fra den tidligste fase i undervisningen skal arbejdes med såvel skriftlige færdigheder (læseforståelse og skriftlig fremstilling) som mundtlige færdigheder (lytteforståelse og mundtlig kompetence). Det er nødvendigt at opbygge et gedigent alment dansksprogligt fundament, da det almene sprog udgør langt hovedparten af det sprog, der benyttes også i faglige sammenhænge på en arbejdsplads. Derfor vil også undervisningen i basale dansksproglige færdigheder udgøre hovedparten af indholdet i intro-dansk. Der henvises til Undervisningsvejledning, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, September2006 (www.nyidanmark.dk). I bekendtgørelsen er der beskrevet indhold for hvert modul under domænerne Arbejde, Uddannelse, Hverdagsliv og medborgerskab. I intro-dansk vælges og vægtes et indhold, der er relevant for den aktuelle målgruppe. Det er således udelukkende de sproglige mål fra bekendtgørelsens modulbeskrivelser, der skal forfølges. Det bliver den enkelte kursists faktiske dansksproglige progression, der viser, om potentialet peger mod målene for begyndermodulerne på Danskuddannelse 2 eller for begyndermodulerne på Danskuddannelse 3. Kursister, der indplaceringsmæssigt hører til på Danskuddannelse 1, vil formodentlig udgøre en mindre gruppe. Der afholdes ikke modultest på intro-dansk. Hvis en kursist har nået målene for det første modul i én eller flere af de sproglige deldiscipliner, fortsættes undervisningen frem mod næste moduls mål. Men undervisningen i både skriftlige og mundtlige færdigheder skal vægtes gennem hele forløbet: Dels er det på arbejdspladser i dag nødvendigt også at beherske skrive- og (især) læsefærdigheder, dels skal den enkelte kursist have mulighed for at opnå en fornuftig indplacering på et danskuddannelsesmodul, hvis kursisten efter en periode med intro-dansk vælger at skifte fra intro-dansk til ordinær danskuddannelse. For at undgå en for lav modulindplacering forudsættes det, at kursisten er på niveau med alle sproglige deldiscipliner. Virksomhedsrettet og arbejdsmarkedsrelevant sprog Erfaringerne fra forløb med Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk viser, at der er behov for at supplere den almene danskuddannelse med et virksomhedsrettet og arbejdsmarkedsrelevant og fleksibelt sprogtilbud (jf. Niras: Evaluering af puljen Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - Pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning, December 2009). Enhver virksomhed og ethvert arbejde dækker et særligt fagfelt, som også afspejler sig i sproget: Der vil være et fagsprog, som det oftest hurtigt vil være nødvendigt at lære for den enkelte arbejdstager. Der vil være såkaldt gråzonesprog eller førfagligt sprog, som ofte knyttes til de

5 5 arbejdsfunktioner, som hører udførelsen af jobfunktionen til, og som derfor vil afspejle sig i bl.a. mundtlige og skriftlige instruktioner. Eksempel Sørg for at komme loddevand på hele det emne, der skal loddes så tager jeg den lige i hånden, og så når du gør sådan, så har du nemlig en chance for at komme hele vejen rundt nu bør du egentlig lige gå over og slibe den blank, så får du et pænere resultat (En lærer, der instruerer en VVS-elev, side 116 i Karen Lund m.fl.: Muligheder og barrierer, pril Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration) Det faglige sprog i denne sekvens er ordet loddevand. Det førfaglige sprog er ord som: emne (i denne særlige betydning) loddes, slibe blank. Det øvrige sprogmateriale, dvs. langt hovedparten, er alment dansk sprog, som det førfaglige og faglige sprog er vævet tæt ind i. Det førfaglige sprog er en del af alle målsprogstalendes sprogrepertoire. Alle ved, hvad fx ordet lodde betyder, mens de færreste præcist ved, hvad fx fagudtrykket loddevand dækker over. Det førfaglige sprog hører ikke blandt det mest frekvente. Derfor er der af gode grunde heller ikke direkte fokus på det i de ordinære danskuddannelser, hvor det først og fremmest drejer sig om, at kursisten tilegner sig det mest almindelige og hyppigst forekommede danske sprog (jf. Korpus 2000). I relation til arbejdsmarkedsrettet dansk forholder det sig anderledes. Fra første dag bliver kursisten udsat for sprog som eksempelvis ovenstående. Som i dette tilfælde skal ordene loddevand, emne, lodde, slibe blank læres og som minimum forstås, for at jobfunktionen kan udføres korrekt. Det førfaglige sprog er imidlertid, som eksemplet viser, i vidt omfang knyttet til specifikke fag. Det førfaglige sprog er således ikke det samme for fx en læge og en VVS-arbejder. På nogle arbejdspladser foregår kommunikationen især mundtligt, på andre især via skriftlige beskeder. På nogle arbejdspladser indgår brug af it som en del af arbejdet, fx i form af instruktioner på dansk, der skal følges via en skærm ved at læse, navigere og eventuelt skrive på skærmen. Dette kræver både en del it- og en del danskkundskaber. Arbejdskultur, arbejdsmiljø og -sikkerhed Nyankomne og nyansatte arbejdstagere har ofte et behov for at blive oplyst om forhold vedr. arbejdsmiljø og -sikkerhed mv. Da der er tale om arbejdstagere, der har været i landet i kortere

6 6 tid, vil de dansksproglige forudsætninger ikke have et omfang, der tillader, at denne del af undervisningen kan finde sted på dansk. Nogle virksomheder har eventuelt udarbejdet filmmateriale om arbejdssikkerhed, som det er muligt at drage nytte af udelukkende ud fra billedsiden. Andre virksomheder stiller eventuelt en tillidsrepræsentant eller en sikkerhedsrepræsentant til rådighed, der kan vise rundt og forklare om sikkerhedsmæssige forhold. Læreren kan efterfølgende behandle stoffet i undervisningen, hvis det er sprogligt relevant og muligt. Der indgår ikke finansiering af tolkebistand som en del af intro-dansk, og da tolkebistand derfor ikke kan forventes, er det vigtigt, at der, når det er muligt, i undervisningen henvises til og benyttes materiale, som er udformet på et sprog, den enkelte kursist forstår. Der kan være situationer, hvor denne del af undervisningen må nedtones eller helt udelades, hvis det ikke er muligt at benytte metoder eller finde velegnet materiale, som kan benyttes til kursister uden dansksproglige forudsætninger. Det kan dog anbefales, at hver kursist som minimum stifter bekendtskab med Medborger i Danmark og læser eller hører kapitel 8 (Arbejde) som en del af hjemmearbejdet, når materialet findes på et for kursisten relevant sprog (jf. litteraturlisten). Desuden anbefales filmene Arbejdsliv i Danmark og Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, hvis kursisterne kan drage nytte af den engelske, tyske eller polske version (jf. litteraturlisten). Undervisningens tilrettelæggelse Af bekendtgørelsens 19 fremgår det: Ved tilrettelæggelse af intro-dansk tages der så vidt muligt hensyn til kursisternes aktuelle arbejdssituation, således at kursister fra samme arbejdsplads eller fra andre tilsvarende arbejdspladser kan undervises samlet. Af bekendtgørelsens Bilag 4 fremgår det: Undervisningen kan tilrettelægges for beskæftigede på samme arbejdsplads eller for beskæftigede inden for samme branche og kan efter behov placeres på et sprogcenter eller en arbejdsplads. Oprettelse af hold bestående af kursister, der er beskæftiget inden for samme arbejdsfelt på samme arbejdsplads muliggør en stor fællesnævner for den arbejdsrettede del af undervisningen. Samme fordel opnås, når det er muligt at danne hold af kursister fra forskellige arbejdspladser, men med samme arbejdsfunktion. Som eksempler kan nævnes landbrugsmedarbejdere fra forskellige gårde i et område og sygeplejersker fra forskellige hospitaler. Også i disse tilfælde er det muligt at tage afsæt i en både indholdsmæssig og sproglig virksomhedsrettet fællesnævner.

7 7 Hvis et hold består af kursister med forskellige jobfunktioner fra samme eller forskellige arbejdspladser kan der ikke i samme omfang undervises i specifikke forhold ved jobfunktioner, og undervisningen kommer derved til at befinde sig på et mere generelt niveau indholdsmæssigt og sprogligt. I denne situation vægtes tilegnelsen af det almene danske sprog højere på bekostning af det mere virksomhedsrettede sprog. Forberedelse af undervisningen Undervisning i virksomhedsrettet og arbejdsmarkedsrelevant sprog forudsætter, at dansklæreren om muligt forud for undervisningen begyndelse foretager nogen research som et led i og som en del af sin forberedelse til undervisningsforløbet: Der skal foretages en sprogbehovsanalyse, der blandt andet skal danne grundlag for udarbejdelse af klare mål og delmål for undervisningen. Der er to grundlæggende måder at foretage denne forberedelse på: Dels via kontakt til nøglepersoner på virksomheden (fx en tillidsrepræsentant eller en personalechef), dels via egne observationer på virksomheden i det omfang, det er muligt. Formålet med at kontakte en nøgleperson på virksomheden er, at vedkommende skal forsyne dansklæreren med oplysninger om arbejdsgange og de mundtlige og skriftlige tekster, der benyttes i hverdagen som et led i arbejdsdagen og arbejdets udførelse. Det kan dreje sig om eksempelvis mundtlige og skriftlige instruktioner, arbejdspapirer, der skal udfyldes, og manualer, der skal følges og fx oplysninger på en medarbejderopslagstavle eller informationer via intranet. Samtalen med en nøgleperson giver et overordnet indtryk af de sproglige krav, den enkelte kursist møder i hverdagen. Virksomhedsobservationer giver et mere præcist billede af de sproglige krav, der stilles i forbindelse med arbejdets udførelse. Hvilke konkrete funktioner udfører kursisterne i arbejdet? Hvilket sprog udspinder sig omkring arbejdets udførelse? Hvilket talt sprog forudsættes forstået? Hvilket skrevet sprog forudsættes forstået? Skal kursisten selv producere dansk sprog i tale eller skrift? I hvilke situationer og hvilket sprog? Hvornår indgår kursisten i dialog? I hvilke situationer og med hvilket indhold? Hvilke muligheder er der for sprogbrug i pauserne/i kantinen? Med afsæt i observationer og sproglige afdækninger forberedes den virksomhedsrettede del af undervisningen. Der kan med fordel udvikles metoder til, at (også) kursisterne selv observerer sådanne forhold og fx noterer sprogstof ned, som kan indgå i undervisningen. Der vil være situationer, hvor det ikke er muligt for dansklæreren at foretage sådanne præcise observationer på en virksomhed, eventuelt fordi kursisterne kommer fra forskellige arbejdsplader med forskellige jobfunktioner.

8 8 Fællesnævneren for den arbejdsrettede del af undervisningen får så mere generel karakter og fjerner sig fra det specifikke, jf. afsnittet Undervisningens tilrettelæggelse. I sådanne tilfælde kan det være vigtigt at udstyre kursisterne med metoder til selvobservation for at sikre den mere specifikke erhvervsrettethed. Der kan gives mindre, individuelle opgaver, hvor den enkelte fx får til opgave at notere sprogstof ned, som stammer fra kursistens arbejdsfunktioner. Sprog kan optages på mobiltelefoner og billeder tages af arbejdsfunktioner. Dette kan danne basis for udarbejdelse af individuelle ordbøger, som kan støtte kursisten i den tidlige fase i hverdagen, indtil dette sprog er lært, og der kan sættes fokus på nyt stof i ordbogen. Af fælles opgaver for hele holdet på tværs af jobfunktioner kan der fx over nogle undervisningsgange arbejdes med temaet Kantinen. Opgaven her kan være at observere og skrive ned: Hvor mange ansatte er der på virksomheden? Er det mænd eller kvinder? Er tillidsmanden en mand eller en kvinde? Hvor gammel er tillidsmanden/tillidskvinden? Hvor stor er kantinen? Hvornår har kantinen åbent? Hvor mange mennesker spiser i kantinen hver dag? Hvad kan man købe i kantinen? Hvad koster fx et stykke smørrebrød? Hvad koster varm mad? Hvad koster en sodavand? Er maden dyr eller billig, synes du? osv. Inden en sådan opgave gives, skal et basalt ordforråd som det nævnte i eksemplerne bearbejdes i undervisningen som forberedelse, og de indhentede svar udgør stammen for den fælles aktivitet på holdet efterfølgende. Kursisterne skal som noget af det første lære at præsentere sig selv med navn, alder, hjemland osv. Når de som led i næste fase selv er i stand til at stille spørgsmål som Hvad hedder du? Hvor bor du henne? Hvor kommer du fra? osv. kan de få til opgave at interviewe hinanden og for dem relevante personer på virksomheden, når det er aftalt på forhånd. Generelt er det vigtigt at opfordre kursisterne til i videst muligt omfang at indgå i interaktion med danske kolleger også i pauserne. Small-talk udgør et væsentligt sprogligt omdrejningspunkt i næsten enhver jobfunktion, hvorfor der også sættes fokus herpå i sprogundervisningen. I eksempler som ovennævnte bruges det tidligst indlærte basale sprog i en fornuftig sammenhæng på virksomheden, og der er naturligvis andre og flere muligheder. Da der er tale om begynderundervisning, kan mulighederne imidlertid begrænses af, at kursisternes dansksproglige forudsætninger i sig selv sætter en grænse for, hvilke virksomhedsrelaterede opgaver kursisterne kan løse på og via dansk med udbytte.

9 9 Afsluttende sprogvurdering I den første fase af undervisningen afdækker læreren kursisternes skriftlige og mundtlige dansksproglige forudsætninger via øvelse og mindre opgaver. På baggrund heraf og på baggrund af den virksomhedsrettede sprogbehovsanalyse opstilles der klare mål og delmål for undervisningen (jf. afsnittet Forberedelse af undervisningen). Ved modulets afslutning kan det anbefales igen at gennemføre sprogvurderinger via mundtlige og skriftlige opgaver på holdet, så progressionen synligøres for kursister og lærer. Ved påbegyndele af et eventuelt efterfølgende modul på intro-dansk danner denne sprogvurdering samtidig udgangspunkt for opstilling af nye mål og delmål. Litteratur: Teori og eksempler på undervisningsmaterialer Nedenfor er der henvisning til vejledninger og forslag til teori om dansk på arbejde. Dertil er der forslag til mulige undervisningsmaterialer. Listen er på ingen måde fyldestgørende. Der henvises derfor til kataloget Undervisning i kultur- og samfundsforhold. Kommenteret materialekatalog til domænet Arbejde, Integrationsministeriet, januar 2007, som findes på Teori mm. At blive en del af en arbejdsplads om sprog og læring i praksis Af Marianne Søgaard Larsen og Anne Holmen Institut for pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, Evaluering af puljen Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - Pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning, NIRAS Konsulenterne for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og integration, December Korpus 2000: Bl.a. hyppigst forekommende ord i dansk): Muligheder og barrierer en undersøgelse af overgangen mellem sprogcentre og erhvervsrettede uddannelser af Karen Lund, Ellen Bertelsen, Marianne Søgaard Sørensen, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, April På vej med sproget - arbejde, livshistorie og sproglæring Af Michael Svendsen Pedersen, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2007.

10 10 Second Language at Work Af Karen-Margrete Frederiksen, Karen Sonne Jakobsen, Michael Svendsen Pedersen, Karen Risager (red.) IRIS Publications, 1, Roskilde University, Undervisningsvejledning, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrer og Integration, September2006, Eksempler på undervisningsmaterialer Arbejdsliv af Marianne Knudsen, Ida Nielsen og Annette Strange-Pedersen, Gyldendal. Arbejdsliv er en serie hæfter, der forbereder udenlandske medborgere til det danske arbejdsmarked. Serien kan bruges i danskundervisningen ude på de enkelte arbejdspladser eller i undervisningen på sprogcentrene. Hæfterne retter sig mod undervisningen på Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Serien består af følgende titler: Arbejdsmiljø Arbejdspladskultur Fagforening Jobsøgning Ligestilling Personalepolitik Privatøkonomi Danmark til daglig Danmark til daglig er et internetbaseret e-learning-program om kultur- og samfundsforhold i Danmark. Programmet er bygget op omkring domænerne Hverdagsliv og medborgerskab Arbejde Uddannelse. Domænet Arbejde består af 1) Pligter og rettigheder, 2) Skat og velfærd, 3) Jobsøgning, 4) Arbejdsformer og 5) Arbejdspladskultur Målgruppen er især Danskuddannelse 1, modul 6, Danskuddannelse 2, fra modul 4 og Danskuddannelse 3, fra modul 3. Danmark til daglig er udarbejdet af Dansk e-learning Center og er gratis tilgængeligt på under Medborgerskab. Dansk ABC Dansk ABC er et interaktivt online sprogprogram, der skal lære flygtninge, indvandrere og udlændinge et dansk, som det tales på arbejdspladsen. Materialet indeholder ud over øvelser i arbejdspladssprog f.eks. grammatikøvelser samt en selvstændig del til udtaletræning. Yderligere oplysninger på Dansk ABC er udarbejdet af Delc Dansk e-learning Center.

11 11 Danske arbejdsbilleder Materialet, som består an en dvd med en lang række filmsekvenser om forskellige sider af arbejdspladskultur samt øvehæfter, er udarbejdet af IA Erhverv, Sprogcenter IA og kan rekvireres på tlf Forretningsdansk Bogen følger en dansk virksomhed fra afdeling til afdeling. Der er sproglektioner om arbejdet i receptionen, bogholderi, salg, indkøb, marketing og it. Der er også lektioner om sproget ved møder, frokostsamtaler og ansættelsessamtale. Bogens niveau svarer til Danskuddannelse 3, modul 4 6. Forretningsdansk danskundervisning for forretningsfolk er udarbejdet af Susanne Saltzstein, Alfabeta. Portræt af en arbejdsplads af Lene Grumsen og Hanne Vedel, Special-pædagogisk Forlag. Serien Portræt af en arbejdsplads er et undervisningsmateriale, der består af fire bøger, der repræsenterer fire forskellige arbejdspladser: Ikea Coloplast Post Danmark ISS Materialet kan indgå i undervisningen om arbejdsmarkedet på Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Serien indeholder tekster, der fortæller om virksomhedens historie, hvad virksomheden producerer, virksomhedens størrelse, hvilke jobfunktioner, der er i virksomheden, ansættelsesprocedurer, personalepolitik og ansatte på virksomheden. Serien indeholder arbejdsopgaver til de enkelte tekster. På Integrationsministeriets hjemmeside findes der (under Integration ) henvisninger til en række elearningmaterialer på begynderniveau: Om arbejdspladskultur, arbejdspladssikkerhed og arbejdsmiljø på andre sprog Medborger i Danmark, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Bogen er udkommet og findes som lydfil på følgende sprog på Arabisk, bosnisk, burmesisk, congo-swahili, dansk, kinesisk, engelsk, farsi, fransk, tysk, litauisk, filippinsk, polsk, russisk, spansk, thai, tyrkisk og urdu. Kapitel 8 Arbejde, handler bl.a. om overenskomster, fagforeninger og livet på abejdspladsen. Bogen kan downloades fra ministeriets hjemmeside eller købes (40 kr.) hos Schultz på dansk eller de nævnte sprog på tlf På findes der(under Integration) en henvisning til Online danskundervisning, hvori der indgår to orienteringsmoduler: Arbejdsliv i Danmark og Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsliv i Danmark indeholder: Danmark og danskerne, Kommunikation og arbejdskultur, Det sociale liv på jobbet, Arbejde og fritid.

12 Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen indeholder: Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, Dit eget arbejdsmiljø, Sådan sikres arbejdsmiljøet i Danmark, Hvem arbejder ellers med arbejdsmiljø? De to moduler findes i en filmversion med voice over på engelsk, tysk og polsk. 12

13 13 Bilag Uddrag af Bekendtgørelse nr. 831 af 24. juni 2010 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.: Kapitel 8 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) 18. Kommunalbestyrelsen tilbyder arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) til udlændinge over 18 år, der 1) er indrejst i Danmark inden for det seneste år og har ordinær beskæftigelse, fast, lovligt ophold og ret til at arbejde her i landet eller 2) er omfattet af 2 a i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og har påbegyndt deres ansættelsesforhold her i landet eller etableret deres selvstændige virksomhed her i landet inden for det seneste år. Stk. 2. Uanset stk. 1 tilbyder kommunalbestyrelsen ikke intro-dansk til de i 16 b, stk. 2-3, og stk. 4, 1. pkt., i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. nævnte grupper af udlændinge. 19. Ved tilrettelæggelsen af intro-dansk tages der så vidt muligt hensyn til kursisternes aktuelle arbejdssituation, således at kursister fra samme arbejdsplads eller fra andre tilsvarende arbejdspladser kan undervises samlet. Indholdet og tilrettelæggelsen af intro-dansk fremgår af bilag 4 til denne bekendtgørelse. Stk. 2. Tilbud om intro-dansk omfatter højst 250 timers undervisning opdelt i fem undervisningsforløb, som hvert omfatter 50 timer. Tilrettelæggelsen af de fem undervisningsforløb skal ske på en sådan måde, at kursisten kan nå at afslutte dem inden for en periode af højst 1 år og 6 måneder efter det tidspunkt, hvor den pågældende første gang kunne påbegynde intro-dansk. Stk. 3. Lederen hos den udbyder, hvor kursisten har deltaget i intro-dansk, udsteder et kursusbevis for hvert undervisningsforløb på 50 timer til kursister, der har gennemført undervisningen på tilfredsstillende måde. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration udformer blanket til kursusbevis. 20. Optagelse til intro-dansk sker efter henvisning fra kommunalbestyrelsen i bopælskommunen eller, hvis udlændingen endnu ikke er folkeregistreret, efter henvisning fra den kommunalbestyrelse, som udlændingen har anmodet om intro-dansk, jf. 16 b, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen, jf. stk. 1, henviser til ét undervisningsforløb, jf. 19, stk. 2, ad gangen. Kommunalbestyrelsen kan ikke henvise til et nyt undervisningsforløb, før det forrige er afsluttet. Stk. 3. Er en udlænding blevet henvist til et undervisningsforløb på 50 timer, erstattes timerne ikke, hvis kursisten udebliver fra timerne eller en del af dem på grund af sygdom eller af andre grunde. Hvis kursisten har været afskåret fra at deltage i intro-dansk som følge af graviditet, barsel og adoption, i det omfang der efter bestemmelserne i 6, stk. 1 og 2, 7, 8, stk. 1-6 og 8, 9, 13 og 14, stk. 1 og 2, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, er eller har været ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, skal kommunalbestyrelsen i den pågældende kursists bopælskommune dog tilbyde et ekstra undervisningsforløb på 50 timer. 21. Intro-dansk tilbydes af de i 12, stk. 1, nævnte udbydere. Stk. 2. Etablering som udbyder efter 12, stk. 1, nr. 2-4, er betinget af, at der mellem kommunalbestyrelsen og den pågældende udbyder er indgået en driftsaftale om udbud af intro-dansk. Stk a i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. finder ikke anvendelse for tilbud om intro-dansk.

14 Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen afholder de udgifter, der er forbundet med intro-dansk efter en timetakst på 90 kr. Er udlændingen på tidspunktet for henvisningen til intro-dansk endnu ikke folkeregistreret, dækker den kommune, som har henvist udlændingen, de foreløbige udgifter mod efterfølgende fuld refusion fra bopælskommunen. Stk. 2. Timetaksten i stk. 1, er fastsat i 2010-niveau og reguleres fra og med 2011 én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Stk. 3. Udgiften til et undervisningsforløb på 50 timer betales af bopælskommunen til udbyderen, når kursisten henvises til intro-dansk. Stk. 4. Staten refunderer 50 pct. af de samlede udgifter, som kommunalbestyrelsen i bopælskommunen har afholdt til intro-dansk. 23. Ved tilbud om intro-dansk finder bestemmelserne i 2, 7, stk. 2-4 og stk. 6, 10, stk. 1, 11, stk. 2, 13, 14 og 16 tilsvarende anvendelse. 24. Ved tilbud om intro-dansk til udlændinge, som ikke får tilbudt intro-dansk som led i et introduktionsforløb efter integrationsloven, finder bestemmelserne i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Indenrigs- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder tilsvarende anvendelse. Formål Fagbeskrivelse for arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) Bilag 4 Maj 2010 Formålet med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er, at udenlandske arbejdstagere, som typisk opholder sig i en kortere periode i Danmark, så hurtigt som muligt tilegner sig basale dansksproglige færdigheder samt et dansksprogligt og vidensmæssigt beredskab, der forudsættes på den konkrete arbejdsplads. Mål Målet med undervisningen lægger sig skriftligt og mundtligt op ad målene for de første moduler på danskuddannelsen, jf. målbeskrivelserne for disse moduler. Desuden er det målet, at kursisten i et vist omfang tilegner sig det førfaglige sprog og det fagsprog, som er påkrævet for at kunne varetage arbejdet på en specifik arbejdsplads. Det er også målet, at kursisten i videst muligt omfang tilegner sig viden, som er af afgørende betydning for arbejdets udførelse fx om arbejdskultur, arbejdsmiljø og -sikkerhed. Indhold Undervisningens indhold er identisk med målene for de første moduler på danskuddannelsen, hvilket sætter kursisten i stand til i et meget enkelt sprog fx at indgå i samtale med fx kolleger om en rækkedagligdags emner, fx præsentation, familieforhold, bopæl, fritidsinteresser og tidligere beskæftigelse. Den arbejdsrettede del tager udgangspunkt i, at læreren så vidt muligt undersøger, hvilke mundtlige og skriftlige dansksproglige krav, der skal honoreres på den enkelte arbejdsplads. Det kan fx dreje sig om at læse og benytte elektroniske arbejdsredskaber, forstå enkle mundtlige og skriftlige instruktioner og udfylde enkle skemaer.

15 15 Der inddrages så vidt muligt materiale om arbejdspladskultur, arbejdssikkerhed og arbejdsmiljø i undervisningen, for så vidt der findes materiale på kursistens eget sprog eller et andet sprog, kursisten forstår. Tilrettelæggelse Undervisningen tilrettelægges fleksibelt, så den tager udgangspunkt i den enkelte kursists forudsætninger og behov i relation til virksomhedens behov. Da indlæringshastigheden kan variere især efter skolebaggrundens længde fra hjemlandet, differentieres undervisningen. Det et i denne forbindelse væsentligt at have adgang til at benytte it-materialer, så kursisten periodisk kan arbejde selvstændigt, evt. med lærerstøtte. Der forudsættes noget hjemmearbejde. Undervisningen kan tilrettelægges for beskæftigede på samme arbejdsplads eller for beskæftigede inden for samme branche eller beslægtede brancher - og kan efter behov placeres på et sprogcenter eller en arbejdsplads.

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - vejledning om organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede begynderundervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Juni 2014 2 Indhold Indledning

Læs mere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere, virksomheder og jobcentre Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration November 2010 Side 1 af 22 Indhold 1. Projektbeskrivelse...

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger Forstanderkonference 6. oktober 2010 Charlotte Hamburger Den politiske dagsorden Vækst => behov for kvalificeret arbejdskraft => behov for sammenhæng mellem indvandring & integration Integration fra dag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 772 af 10/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.90M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1871 af

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 24. juni 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 24. juni 2010. Lovtidende A 2010 24. juni 2010. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2, stk. 7, 2 a, stk. 5, 3, stk. 9, 5, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 2. pkt., 6, stk. 6, 9, stk.

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1. Aftalen er indgået i henhold til 10, stk. 3 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. mellem Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Læs mere

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Høringsudkast Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2, stk. 7, 2 a, stk. 5, 3, stk. 9, 5, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 2. pkt., 6, stk. 6, 9, stk. 4, 10, stk. 4, 11,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 1128 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr.2017-14168 Senere ændringer

Læs mere

FAKTAARK. Integration og udenlandske arbejdstagere

FAKTAARK. Integration og udenlandske arbejdstagere FAKTAARK Dato: 22. august 2008 Kontor: Integrationsafdelingen J.nr.: 2008/4112-13 Sagsbeh.: CHH FAKTAARK Integration og udenlandske arbejdstagere Målgrupper og målsætninger Alene i perioden 2002 2007 er

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovtidende A Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2, stk. 7, 2 a, stk. 5, 2 c, stk. 4, 3, stk. 9, 5, stk. 4, 2. pkt., 6, stk. 6, 9, stk. 4, 10, stk. 5, 11, stk. 3,

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk

God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk Inspiration til jobcentre Dette katalog omhandler god praksis på arbejdsmarkedsrettede kurser for jobcentre, der vil igangsætte danskundervisning for flygtninge/indvandrere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 175 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 175 Folketinget Lovforslag nr. L 175 Folketinget 2016-17 Fremsat den 29. marts 2017 af udlændinge- og integrationsminister (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Læs mere

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. BEK nr 981 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-6739 Senere

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. GÆLDENDE Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Nr. 9128 af 20. marts 2014 Undervisningsministeriet Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Forord Denne vejledning

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2 e, stk. 4, 2 a, stk. 5, 2 f, stk. 4, 3, stk. 11, 5, stk. 3, 2. pkt., 6, stk. 6, 6a, stk. 6, 9, stk. 4, 10, stk. 6, 11, stk. 3,

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2014 Om IA Sprog Et vel implementeret Intro-dansk tilbud allerede først på året er et af IA Sprogs store mål i 2014. Lovgivningen om det nye danskuddannelsestilbud kom på plads sent i 2013

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden Hvordan når vi ind til kernen af, hvad det er, virksomhederne mener, når de taler om mere dansk eller dansk nok?

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Indhold 1. Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold...3 Målgruppe...4 Indkredsning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Indledning Spørgeguiden har to overordnede formål: - behovsafklaring som grundlag for læringsplan/rettesnor for læreren - anledning til refleksion for

Læs mere

Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål En vejledning til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 Mundtlig kommunikation Danskuddannelse

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Udkast til. Forslag. til

Udkast til. Forslag. til 3. februar 2017 Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Tilsynsrapport. Tørring sprogskole. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000

Tilsynsrapport. Tørring sprogskole. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Tilsynsrapport Tørring sprogskole Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Det administrative tilsyn... 4 Det økonomiske tilsyn... 4 Det pædagogiske

Læs mere

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER TOPARTS OG TREPARTSAFTALER - FOKUS PÅ JOB OG DANSKUDDANNELSE Uddannelsesforbundets høring på Christiansborg den 21. april 2016 Oplæg ved chefkonsulent Birger Mortensen, KL Markant stigning i antal flygtninge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Dette brev indeholder en orientering om ændringerne i danskuddannelsesloven og integrationsloven.

Dette brev indeholder en orientering om ændringerne i danskuddannelsesloven og integrationsloven. Notat Til samtlige kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge Orienteringsskrivelse om ændringer af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.v. som følge af vedtagelse

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Juni 2011 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Danskuddannelseslovens formål 5 1.2 Danskuddannelsesloven i samspil med integrationsloven 6 1.3 Retsgrundlag

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsynsrapport Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsynsrapport Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsynsrapport 2016 Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet...1 Tilsynsførendes

Læs mere

Læs dansk på biblioteket. Jakob Dalsgaard. og udviklingskonsulent i Lærdansk, Ved forstander for Lærdansk Fyn,

Læs dansk på biblioteket. Jakob Dalsgaard. og udviklingskonsulent i Lærdansk, Ved forstander for Lærdansk Fyn, Ved forstander for Lærdansk Fyn, og udviklingskonsulent i Lærdansk, Birgitte Ingsø Michelsen Undervisning hvor og når som helst. På sprogcentret dag og aften - forskellige tilbud bl.a. koncept for Erhvervsakademiet

Læs mere

l æ r e r v e j l e d n i n g

l æ r e r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også selv om det ikke er undervisning. Undervisningens

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014

Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014 Punkt 4. Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014 2015-016886 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering Sprogcenter Aalborgs Årsrapport 2014. kl.

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge?

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge? Notat Side 1 af 7 Til Til Medlem af Byrådet Knud N. Mathiesen (DF) Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra DF om danskundervisning til udlændinge Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning

Læs mere

Mini-vejledning om de særlige tilbud til tosprogede i AMU

Mini-vejledning om de særlige tilbud til tosprogede i AMU Mini-vejledning om de særlige tilbud til tosprogede i AMU November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Målgruppen... 3 3. Særlige uddannelsesforløb for tosprogede... 4 3.1 Muligheder i og rammer

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet December 2012 KOLOFON Af Mette Kjærgaard Thomsen, Luise Jarl og Hassan Oueitti For Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl.

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Rapport Styrelsen for International Rekruttering og Integration 1. december 2016 1 Indhold 1. Indledning:... 3 2. Udviklingen på området siden

Læs mere

Integrationsministeriets informationsbrev

Integrationsministeriets informationsbrev Nr. 4/2008 15. februar 2008 Integrationsministeriets informationsbrev til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge Ændret bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge

Læs mere

M e n t o r v e j l e d n i n g

M e n t o r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også når vi arbejder. Men der er forskel på,

Læs mere

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger:

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger: Opsamling Informationsseminar om integrationspålæg 22. oktober 2014, Bella Center I dette notat gives en kort opsamling på informationsseminar afholdt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt BILAG ad spm. nr. 24 (L 189) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen Sagsnr.: 312434 Dokumentnr.: 1947874 Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen RESUMÉ Indberetninger om sprogligt standpunkt ved start

Læs mere

Branchepakker: Rengøring

Branchepakker: Rengøring Branchepakker: Rengøring gruppe Trainee i service og rengøring 1 (udviklet til IGU) gruppen er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Udbydes med tolk Deltageren opnår

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-02-2017 16:15 Medborgerhuset, sal C Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 Virksomhedsbeskrivelse Navn: Adresse: Tlf. nr.: 48 22 78 80 Sprogcenter Nordsjælland Milnersvej 41C, 3400 Hillerød Sprogcenter Nordsjælland er en uddannelsesinstitution for

Læs mere

Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018

Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018 Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018 mellem Køge Kommune, Stevns Kommune og Center for Dansk og Integration 1. Samarbejdsaftalens parter Denne samarbejdsaftale er indgået mellem:

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2016 Om IA Sprog Pædagogikken vil som sædvanlig få fokus, men 2016 bliver også præget af en strømlining af forretningsgange og kommunikationsveje på IA Sprog. Det sker ikke mindst ved hjælp

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tal og Fakta - Tema. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Oktober 2010

Tal og Fakta - Tema. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Oktober 2010 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Oktober - aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Oktober - aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

litteracitet hos nyankomne elever

litteracitet hos nyankomne elever Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Afdækning af litteracitet TRIN 2 Afdækning af litteracitet hos

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl. 14.62.07.10 Indhold 1. Indledning... 1 2. Puljens formål... 2 3. Puljens prioriterede temaer i

Læs mere

Kommunekontrakt. Den selvejende institution BALLERUP SPROGCENTER. Ballerup Kommune. Herlev Kommune. Rødovre Kommune

Kommunekontrakt. Den selvejende institution BALLERUP SPROGCENTER. Ballerup Kommune. Herlev Kommune. Rødovre Kommune Sags nr.: 2014-3452 Dok. nr.: 2014-35073 Udkast Kommunekontrakt mellem Den selvejende institution BALLERUP SPROGCENTER og følgende aftalekommuner Ballerup Kommune Herlev Kommune Rødovre Kommune 1 Forpligtelser

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 1. september 2006 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform

Læs mere

Spørgeguide til interview af virksomhed

Spørgeguide til interview af virksomhed Spørgeguide til interview af virksomhed Indledning Spørgeguiden har to overordnede formål: - behovsafklaring som grundlag for læringsplan/rettesnor for læreren - anledning til refleksion for de involverede

Læs mere

1. Uddannelsesretten. Til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

1. Uddannelsesretten. Til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Dato: 25. februar 2005 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2004/5123-10 Sagsbeh.: ML Fil-navn: Informationsbrev 1, 2005

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest

Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest Styrelsen for International Rekruttering og Integration (herefter benævnt SIRI) ønsker at digitalisere de modultest,

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Social- og Beskæftigelsesudvalget Drøftelse Opfølgning på byrådsbehandling af "Forslag fra EL om at danskundervisningen på Lærdansk ikke skal genudbydes" SOCIALE FORHOLD

Læs mere