Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl."

Transkript

1 Høringsudkast Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2, stk. 7, 2 a, stk. 5, 3, stk. 9, 5, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 2. pkt., 6, stk. 6, 9, stk. 4, 10, stk. 4, 11, stk. 3, 12, 13, stk. 5, 14, stk. 2, 16, stk. 2, 16 b, stk. 13, og 18, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006, som ændret ved 2 i lov nr. 104 af 7. februar 2007, 12 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, 1 i lov nr. 485 af 12. juni 2009,og 1 i lov nr af 27. december 2009, fastsættes: Kapitel 1 Uddannelsesretten 1. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen tilbyder voksne udlændinge, der opfylder betingelserne i 2, stk. 1-4, eller 2 a, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., danskuddannelse i op til 3 år efter det tidspunkt, hvor udlændingen første gang kan påbegynde danskuddannelse, som tilbydes den pågældende af kommunalbestyrelsen, jf. dog 2 b i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har pligt til at forlænge den treårige uddannelsesperiode, jf. stk. 1, hvis udlændingen har været afskåret fra at deltage i danskuddannelse som følge af 1) sygdom, traumer eller handicap, 2) graviditet, barsel og adoption, i det omfang der efter bestemmelserne i 6, stk. 1 og 2, 7, 8, stk. 1-6 og 8, 9, 13 og 14, stk. 1 og 2,i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, er eller har været ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, 3) at udlændingen har været nødt til at passe sine børn, og der ikke har kunnet anvises anden pasningsmulighed, 4) at udlændingen har modtaget støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn, eller 5) at udlændingen er eller har været i ustøttet beskæftigelse på mindst 30 timer om ugen, og udlændingens beskæftigelse og forhold i øvrigt har indebåret, at denne i en periode ikke har haft mulighed for at benytte sig af tilbuddet om danskuddannelse. Stk. 3. Hvis udlændingen ønsker at få forlænget uddannelsesperioden, jf. stk. 2, skal udlændingen dokumentere over for kommunalbestyrelsen, at udlændingen er eller har været afskåret fra at deltage i danskuddannelse af en af de i stk. 2 nævnte grunde. Dette skal som udgangspunkt ske på det tidspunkt, hvor udlændingen bliver afskåret fra at deltage i danskuddannelse og senest på det tidspunkt, hvor udlændingen ikke længere er afskåret fra at deltage i danskuddannelse. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal vejlede udlændingen om, hvilke krav til dokumentation, der skal opfyldes, hvis uddannelsesperioden i de i stk. 2 nævnte situationer ønskes forlænget Min. for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/060-45

2 Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal forlænge uddannelsesperioden i de i stk. 2 nævnte situationer i en periode svarende til det tidsrum, hvor udlændingen har været afskåret fra at deltage i danskuddannelse. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan undlade at forlænge uddannelses perioden i henhold til stk. 2, hvis udlændingen kun har været afskåret fra at deltage i uddannelsestilbuddet i en kort periode, og fraværet ikke skønnes at have haft betydning for udlændingens muligheder for at gennemføre den tilbudte uddannelse. Stk. 7. For udlændinge, der er omfattet af 2 b, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. finder stk. 2-6 tilsvarende anvendelse. 2. Kommunalbestyrelsen tilbyder danskuddannelse, jf. 1, stk. 1, til de i 2 a i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. nævnte udlændinge, der arbejder i Danmark uden at bo her (EU-grænsependlere). Stk. 2. En EU-grænsependler opretholder sin status som arbejdstager eller selvstændig, jf. 2 a, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og har dermed har ret til danskuddannelse, hvis den pågældende 1) er midlertidigt uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykke, 2) uforskyldt har mistet sit arbejde efter mere end 1 års lønnet beskæftigelse, hvilket er behørigt konstateret, og har tilmeldt sig jobcentret som arbejdssøgende, 3) uforskyldt har mistet sit arbejde i løbet af de første 12 måneder, hvilket er behørigt konstateret, og har tilmeldt sig jobcentret som arbejdssøgende, 4) uforskyldt er arbejdsløs efter udløbet af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt af mindre end 1 års varighed og har tilmeldt sig jobcentret som arbejdssøgende, 5) efter at have opsagt sin stilling påbegynder en erhvervsuddannelse med forbindelse til den pågældendes tidligere erhvervsmæssige beskæftigelse, eller 6) uforskyldt har mistet sit arbejde og påbegynder en hvilken som helst uddannelse. Stk. 3. Danskuddannelse til udlændinge omfattet af stk. 1, tilbydes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den pågældendes arbejdssted ligger, eller hvor den pågældende har etableret selvstændig virksomhed. Har udlændingen arbejdssteder eller har etableret selvstændig virksomhed i flere kommuner, tilbyder kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor EUgrænsependlerens hovedarbejdssted ligger, danskuddannelse. Stk. 4. Danskuddannelse til EU-grænsependlere, der er omfattet af stk. 2, tilbydes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor EU-grænsependlerens seneste arbejdssted ligger. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen, jf. stk. 3, skal så vidt muligt sørge for, at EU-grænsependleren orienteres om uddannelsestilbuddet efter 1, stk. 1. Dette kan f.eks. ske ved at informere virksomheder i området om undervisningstilbuddet. Kapitel 2 Uddannelsernes mål, indhold, tilrettelæggelse, gennemførelse mv. 3. Danskuddannelse tilbydes som tre uddannelser: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Uddannelserne indeholder undervisning i dansk sprog og kultur- og samfundsforhold i Danmark. Uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse fastlægges i de fagbeskrivelser, der indgår som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

3 Stk. 2. Danskuddannelse 1 og Danskuddannelse 2 er hver opdelt i seks moduler. Danskuddannelse 3 er opdelt i fem moduler. Der kan tilføjes et yderligere modul, modul 6, til Danskuddannelse 3, jf. 10, stk. 3. Stk. 3. Danskuddannelse 1 afsluttes med Prøve i Dansk 1, Danskuddannelse 2 afsluttes med Prøve i Dansk 2. Danskuddannelse 3 afsluttes med Prøve i Dansk 3 efter modul 5 og med Studieprøven efter modul Undervisningen på de tre danskuddannelser har som mål, at kursisterne opnår en almen dansksproglig kvalificering og introduceres til kultur- og samfundsforhold i Danmark] med henblik på at kunne varetage erhvervsarbejde og kunne fungere aktivt som samfundsborger. Undervisningen på Danskuddannelse 2 og 3 har desuden som mål, at kursisterne kvalificeres til at deltage i kompetencegivende uddannelse og faglig efteruddannelse. 5. Undervisningen tilpasses den enkelte kursists forudsætninger og behov og tilrettelægges således, at den med hensyn til tid, sted og indhold indgår i et samspil med og understøtter kursistens beskæftigelse, uddannelse eller tilbud i henhold til integrationsloven eller i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Et tilbud om danskuddannelse skal tilrettelægges således, at det ikke er til hinder for, at udlændingen kan opnå beskæftigelse. 6. Danskuddannelse 1 tilrettelægges for kursister med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål samt for kursister, som ikke har lært at læse og skrive på det latinske alfabet. Stk. 2. Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis langsom tilegnelse af dansk som andetsprog. Stk. 3. Danskuddannelse 3 tilrettelægges for kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis hurtig tilegnelse af dansk som andetsprog. 7. I danskuddannelserne indgår særlig tilrettelagt undervisning i kultur- og samfundsforhold i Danmark, som skal medvirke til, at kursisten hurtigt bliver i stand til at varetage erhvervsarbejde og tage del i samfundslivet i øvrigt. Stk. 2. Undervisningen i henhold til stk. 1 tilrettelægges i tilknytning til danskuddannelsen på modul 1 og 2, medmindre særlige grunde taler for en senere gennemførelse. Stk. 3. Undervisning i henhold til stk. 1 tilbydes 1) udlændinge omfattet af integrationsloven, 2) udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark, jf. udlændingelovens 11, stk. 1, 3) udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, jf. udlændingelovens 2, stk. 4 og 5, og 6, og 4) herboende udlændinge, der er statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen kan undlade at tilbyde undervisning i henhold til stk. 1 til udlændinge, der må anses for at have tilstrækkelig viden om de emner, undervisningen omfatter. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at andre udlændinge end de i stk. 3 nævnte kan deltage i undervisning i henhold til stk. 1. ] Kapitel 3 Optagelse og deltagelse i danskuddannelse 8. Optagelse til danskuddannelse sker efter henvisning fra kommunalbestyrelsen i kursistens bopælskommune til en udbyder af danskuddannelse. Forsikrede ledige, der skal deltage i

4 danskuddannelse som led i en jobplan i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan optages til danskuddannelse efter henvisning til udbyder fra jobcenteret. Stk. 2. Ved optagelsen til danskuddannelse vejleder udbyder kursisten om danskuddannelsen og dens gennemførelse og orienterer om mødepligten, pligten til aktiv deltagelse i danskuddannelse og konsekvenserne af manglende fremmøde. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen skal efterkomme et ønske om henvisning til danskuddannelse hos en bestemt udbyder fra selvforsørgende udlændinge, der ikke modtager tilbud i henhold til integrationsloven eller i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen skal afholde udgifterne forbundet med deltagelse i danskuddannelse hos den valgte udbyder. Stk. 4. Henvisning til en udbyder efter stk. 3 sker gennem den kommunalbestyrelse, der udbyder danskuddannelsen, jf. 14, stk. 1, nr. 1, eller som har indgået aftale med udbyderen, jf. 14, stk. 2. Udgifterne forbundet med deltagelse i danskuddannelse hos udbyderen, jf. stk. 3, udgør den modultakst eller eventuel anden betaling, jf. 17, stk. 2, 8 og 9, som kommunalbestyrelsen har aftalt med udbyderen. Kommunalbestyrelsen kan herudover opkræve et beløb til dækning af de omkostninger, der er forbundet med henvisningen m.v. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen kan dog, såfremt udlændingen ønsker danskuddannelse hos en udbyder, som kommunalbestyrelsen ikke har indgået aftale med, i stedet indgå aftale med den pågældende udbyder, jf. 14, stk. 2. Stk. 5. Den henvisende myndighed skal i videst muligt omfang efterkomme et ønske om en henvisning til danskuddannelse hos en bestemt udbyder fra kursister, der ikke er omfattet af stk. 3. Stk. 6. Udbyder skal optage alle udlændinge, der henvises til en danskuddannelse, som den pågældende udbyder varetager efter aftale med en eller flere kommunalbestyrelser eller kommunale fællesskaber. 9. Udbyder foretager ved optagelsen til danskuddannelse en pædagogisk vurdering af kursistens forudsætninger, aktuelle dansksproglige niveau og mål med uddannelsen og indplacerer efter aftale med den henvisende myndighed den pågældende på den uddannelse og det modul, hvor den pågældende forventes at kunne nå de opstillede mål og få det største udbytte af undervisningen, jf. 10, stk. 2. Stk. 2. Udlændinge, som efter meddelelse af opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 7, stk. 1 eller 2, eller 9 b, 9 c eller 9 e har modtaget undervisning i dansk sprog og danske kulturog samfundsforhold hos indkvarteringsoperatøren, jf. udlændingelovens 42 f, stk. 7, jf. 42 a, stk. 5, og som i den forbindelse er blevet indplaceret på danskuddannelse og modul efter reglerne i stk. 1, fortsætter ved kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret for den pågældende undervisning på den danskuddannelse og det modul, som den pågældende var indplaceret på hos indkvarteringsoperatøren. Hvis indplaceringen er foretaget foreløbigt af indkvarteringsoperatøren, skal den endelige indplacering, jf. stk. 1, dog finde sted umiddelbart efter kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret for den pågældende. Stk. 3. Udbyder kan indstille til den henvisende myndighed, at en kursist skifter fra én danskuddannelse til en anden, hvis den oprindelige indplacering efter en pædagogisk vurdering ikke har været hensigtsmæssig, jf. stk. 1, eller hvis kursistens dansksproglige udvikling taler for en omplacering. Stk. 4. I forbindelse med undervisningen udarbejder læreren en individuel læringsplan for kursistens danskuddannelse, hvis læreren vurderer, at der er behov for det. Stk. 5. For kursister omfattet af integrationsloven samt kursister, der henvises til danskuddannelse som led i en jobplan i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, sker indplaceringen, jf. stk. 1 og 2, under hensyntagen til målene i den individuelle kontrakt eller jobplan. 10. Udbyder evaluerer løbende kursistens sprogtilegnelse. Stk. 2. Oprykning fra ét modul til det næste kan finde sted, når udbyder ved testning af kursistens dansksproglige niveau har vurderet, at kursisten har nået målene for det modul, hvor den

5 pågældende aktuelt er indplaceret. Testningen gennemføres ved brug af testmateriale, som udarbejdes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, og resultatet af testningen er gældende for kursistens modulindplacering hos udbydere i alle dele af landet. Stk. 3. Oprykning fra modul 5 til modul 6 på Danskuddannelse 3 forudsætter, at kursisten har bestået Prøve i Dansk 3 eller er i besiddelse af dansksproglige forudsætninger på tilsvarende niveau, og at den pågældende kursist har de fornødne forudsætninger for at kunne bestå Studieprøven inden for en rimelig tid i forhold til modulets normering. Stk. 4. Udbyder indberetter løbende til den henvisende myndighed, såfremt kursistens sproglige udvikling ikke finder sted som forventet inden for den tidsramme på tre år, som er fastlagt i 2, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 11. Kursisten har pligt til at deltage aktivt i den danskuddannelse og de dertil knyttede aktiviteter, hvortil den pågældende er tilmeldt. Stk. 2. Kursistens tilstedeværelse i danskuddannelsen registreres af udbyder i forhold til de gennemførte, skemalagte, lærerstøttede undervisningsaktiviteter, herunder skemalagte, lærerstøttede undervisningsaktiviteter i studieværksteder, edb-lokaler, sproglaboratorier, på ekskursioner mv., jf. den registreringsvejledning, der er udarbejdet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Stk. 3. Udebliver kursisten uden gyldig grund fra den planlagte påbegyndelse af undervisningen på et modul, underretter udbyder straks den henvisende myndighed herom. Udbyder orienterer kursisten om underretningen. Stk. 4. Udbyder registrerer løbende kursistens tilstedeværelse i de skemalagte, lærerstøttede undervisningsaktiviteter, jf. stk. 2, og indberetter herom til den henvisende myndighed én gang om måneden. Kursisten skal have mulighed for at kontrollere registreringen. 12. Til kursister omfattet af integrationsloven, som ikke har bestået den afsluttende prøve i tilknytning til kursistens danskuddannelse, udsteder kommunalbestyrelsen i bopælskommunen bevis for aktiv deltagelse på baggrund af indberetninger fra én eller flere udbydere om kursistens tilstedeværelse, jf. 11, stk. 4. Stk. 2. Der kan kun udstedes bevis for aktiv deltagelse efter stk. 1 til kursister, der har deltaget i mindst 85 pct. af de gennemførte skemalagte, lærerstøttede undervisningsaktiviteter, jf. 11, stk. 2. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan udstede bevis for aktiv deltagelse til en udlænding, som ikke har deltaget i 85 pct. af de i stk. 2 nævnte undervisningsaktiviteter, hvis den pågældende har deltaget i en overvejende del af danskuddannelsen, fraværet ikke kan lægges den pågældende til last, og udlændingen har udfoldet væsentlige bestræbelser for at indhente det forsømte. Stk. 4. Bevis for aktiv deltagelse i danskuddannelse, jf. stk. 1-3, udstedes i forbindelse med afslutningen på kursistens introduktionsprogram, i forbindelse med kursistens afslutning på danskuddannelse eller ved kursistens ophør med danskuddannelse i øvrigt. Beviset udstedes på en blanket udformet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Stk. 5. Udbyder kan efter anmodning udstede bevis for aktiv deltagelse til kursister, der ikke er omfattet af integrationsloven, og som har deltaget i mindst 85 pct. af de gennemførte skemalagte, lærerstøttede undervisningsaktiviteter. Stk. 6. På kursistens anmodning udsteder lederen hos den udbyder, hvor kursisten har deltaget i danskuddannelse, et kursusbevis for deltagelse i undervisning, der fører frem til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven, jf. bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration udformer blanket til kursusbevis. 13. Den kommunalbestyrelse, der har henvist en selvforsørgende kursist til danskuddannelse, kan, eventuelt efter henstilling fra udbyder, udelukke kursisten fra danskuddannelse i en eller flere perioder på op til tre måneder, såfremt den pågældende på grund af manglende aktiv deltagelse i

6 uddannelsen ikke følger de aftalte mål for den pågældendes danskuddannelse i den individuelle kontrakt eller eventuelle læringsplan, jf. 9, stk. 4. Stk. 2. Hvis en kursist er til væsentlig gene for undervisningen eller for de ansatte eller andre kursister, kan udbyderen som en disciplinær forholdsregel udelukke den pågældende fra at deltage i undervisningen hos udbyderen, eventuelt for en periode. Den henvisende myndighed underrettes herom. Kapitel 4 Udbyderne og udbuddet 14. Danskuddannelse udbydes af 1) kommunale sprogcentre, 2) erhvervsskoler, andre uddannelsesinstitutioner, der gennemfører arbejdsmarkedsuddannelser, ungdomsskoler, voksenuddannelsescentre, social- og sundhedsskoler, folkehøjskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, landbrugsskoler, daghøjskoler, jf. folkeoplysningslovens 45 a, og andre offentlige uddannelsesinstitutioner eller uddannelsesinstitutioner godkendt af det offentlige, 3) private sprogcentre og 4) andre private udbydere, når uddannelsen tilbydes udlændinge som led i aktivering eller beskæftigelse på en privat eller offentlig virksomhed. Stk. 2. Etablering som udbyder efter stk. 1, nr. 2-4, er betinget af, at der mellem kommunalbestyrelsen og den pågældende udbyder er indgået en driftsaftale om udbud af danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Stk. 3. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration underrettes om, hvilke udbydere der er indgået aftale med, jf. stk. 2, umiddelbart efter aftalens indgåelse samt om de kommunale udbydere. Stk. 4. Et sprogcenter udbyder mindst to af de tre danskuddannelser. Andre udbydere end sprogcentre, jf. stk. 1, nr. 2 og 4, kan udbyde en eller flere af de tre danskuddannelser eller enkelte af uddannelsernes moduler. Stk. 5. Integrationsministeren kan i særlige tilfælde godkende, at et sprogcenter permanent eller for en periode ikke tilbyder mindst to af de tre danskuddannelser, fx når et sprogcenter ønsker at specialisere sit undervisningstilbud. Stk. 6. Danskuddannelserne eller dele heraf kan udbydes af flere udbydere i fællesskab. Kapitel 5 Indberetningspligt, indhentning, registrering, videregivelse af personnumre og tilsyn med udbyderne 15. Med henblik på at lette styring og administration af danskuddannelse indhenter og registrerer udbyder oplysninger om kursisters og selvstuderendes personnumre hos bopælskommunen, kursisten eller den selvstuderende og videregiver dem til den driftsansvarlige myndighed. Kursisten og den selvstuderende orienteres om formålet med registreringen. Stk. 2. Udbyders videregivelse af oplysninger om kursisters og selvstuderendes personnumre samt udbyders indberetning af statistiske oplysninger om deres virksomhed til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i henhold til 18, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. foretages af udbyder i elektronisk form i overensstemmelse med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations krav om format, indhold og terminer for indberetningerne. Den eller de driftsansvarlige myndigheder, jf. stk. 4, underrettes om

7 indberetningerne til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den driftsansvarlige kommunalbestyrelse har ansvaret for, at udbyderen opfylder kravet om indberetningerne. 16. Den kommunalbestyrelse, der har indgået en driftsaftale med en af de udbydere, der er nævnt i 14, stk. 1, nr. 2-4, og den kommunalbestyrelse, der udbyder danskuddannelse på et kommunalt sprogcenter eller en anden kommunal uddannelsesinstitution, er driftsansvarlig myndighed og fører tilsyn med udbyderens virksomhed, der er omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Stk. 2. Formålet med kommunalbestyrelsens tilsyn med udbydernes virksomhed, jf. stk. 1, er at sikre, at danskuddannelserne gennemføres efter reglerne i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Stk. 3. Tilsynet omfatter et administrativt, økonomisk og pædagogisk tilsyn. Stk. 4. Den driftsansvarlige kommunalbestyrelse, jf. stk. 1, indsender hvert tredje år til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration en kortfattet rapport om udviklingen på området og om, hvordan tilsynet har været ført. Indberetningen skal første gang være ministeriet i hænde den 1. juli Kapitel 6 Betaling for danskuddannelse 17. Kommunalbestyrelsen afholder udgifter til danskuddannelse til udlændinge, der bor i kommunen, jf. dog 18. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til udbydere af danskuddannelse efter takster pr. modul. Stk. 3. Den driftsansvarlige myndighed, jf. 14, stk. 4, aftaler betaling med den enkelte udbyder. Stk. 4. Den driftsansvarlige myndighed kan ud over størrelsen af betalingen, herunder modultaksten, blandt andet indgå aftale om betaling for danskuddannelse af kortere varighed, hvis indhold omfatter mindre dele af undervisningen på et eller flere moduler, og andre relevante forhold omkring betalingen. Stk. 5. Den aftalte modultakst, jf. stk. 2, opdeles i to lige store dele således, at 50 pct. af modultaksten (starttaksten) betales af den henvisende myndighed, når undervisningen på modulet påbegyndes, og den anden halvdel (sluttaksten) betales, når målene for det gennemførte modul er nået, jf. 10, stk. 2. Sluttaksten for det modul, der fører frem til en af de afsluttende prøver, betales, når kursisten har bestået den prøve, der afslutter modulet. Stk. 6. Sluttaksten, jf. stk. 5, betales af den henvisende myndighed. Hvis kursisten på tidspunktet for beståelsen af modultesten er flyttet til en anden kommune end den henvisende, betaler den aktuelle bopælskommune dog sluttaksten til udbyderen. Stk. 7. Starttaksten for en kursist betales én gang pr. modul. Starttaksten kan dog betales to gange for et modul, hvor en fortsættelse af undervisningen på samme modul er begrundet i væsentlige hensyn til kursistens mulighed for at gennemføre danskuddannelsen, for eksempel ved kursistens flytning til en anden kommune og ved udbyderskift i øvrigt, før målene for det modul, vedkommende er indplaceret på, er nået, og ved overflytning fra én danskuddannelse til en anden. Sluttaksten betales altid kun én gang. Stk. 8. Bestemmelserne i stk. 2-7 om modultakster gælder ikke i forholdet mellem den driftsansvarlige myndighed og denne myndigheds egne udbydere af danskuddannelse. Stk. 9. Kommunalbestyrelsen kan aftale med udbyderen, at reglerne i stk. 2-7 ikke skal finde anvendelse ved betaling for tilbud om danskuddannelse som led i et aktivt tilbud i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

8 18. Kommunalbestyrelsen kan afkræve selvforsørgende kursister, der ikke er omfattet af integrationsloven, og som er henvist til danskuddannelse, et af følgende gebyrer pr. modul for deltagelse i danskuddannelse: 1) Kursister, der er meddelt opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark, jf. udlændingelovens 11, stk. 1, udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, jf. udlændingelovens 2, stk. 4 og 5, og 6, herboende udlændinge, der er statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige, danske statsborgere, der er omfattet af danskuddannelseslovens 2, stk. 4, nr. 1 og 2, og udlændinge, som modtager danskuddannelse efter den treårige integrationsperiodes udløb, betaler højst 500 kr. pr. modul. 2) Kursister, der er meddelt opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark, jf. udlændingelovens 11, stk. 1, betaler højst kr. pr. modul, jf. dog nr. 3. 3) Kursister, der er meddelt opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på midlertidigt ophold i Danmark som studerende som led i uddannelse eller undervisning, der primært finansieres af den studerende selv, betaler højst kr. pr. modul. Stk. 2. Deltagergebyret i henhold til stk. 1 betales af kursisten forud for undervisningens påbegyndelse efter nærmere bestemmelse af kommunalbestyrelsen i bopælskommunen. Stk. 3. Selvforsørgende kursister, der i henhold til lovens 2, stk. 5, har ret til forlængelse af den treårige uddannelsesperiode efter introduktionsprogrammets ophør, opkræves ikke deltagergebyr i den forlængede uddannelsesperiode. Kapitel 7 Lærerkvalifikationer m.v. 19. Lærere, der varetager danskuddannelse for voksne udlændinge, skal 1) have gennemført uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne eller 2) være optaget på den i nr. 1, nævnte uddannelse, jf. dog stk. 2, eller 3) være godkendt af en skoleansvarlig myndighed som lærer ved dansk som andetsprog for voksne indvandrere før 1. august Stk. 2. Lærere, der er optaget på uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog, jf. stk. 1, nr. 2, kan varetage undervisning i henhold til danskuddannelsesloven i indtil tre år efter optagelse på uddannelsen. Integrationsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra treårsfristen. Stk. 3. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan dispensere fra kvalifikationskravene i stk. 1, for eksempel hvis læreren er i besiddelse af kvalifikationer, der kan sidestilles hermed. Stk. 4. Lærere med andre kvalifikationer end de stk. 1 og 2 nævnte kan varetage den i 6 nævnte særligt tilrettelagte undervisning i kultur- og samfundsforhold i Danmark. 20. Kursisterne hos de enkelte udbydere har ret til at danne et kursistråd, som varetager kursisternes fælles interesser i forhold til danskuddannelsesloven. Stk. 2. Alle kursister optaget til danskuddannelse hos en udbyder har valgret og er valgbare til kursistrådet. Kapitel 8 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) 21. Kommunalbestyrelsen tilbyder arbejdsmarkedsrettet danskundervis- ning (intro-dansk) til udlændinge over 18 år, der 1) er indrejst i Danmark inden for det seneste år og har ordinær beskæftigelse, fast, lovligt ophold og ret til at arbejde her i landet eller

9 2) er omfattet af 2 a og har påbegyndt deres ansættelsesforhold her i landet eller etableret deres selvstændige virksomhed her i landet inden for det seneste år. Stk. 2. Uanset stk. 1 tilbyder kommunalbestyrelsen ikke intro-dansk til de i 16 b, stk. 2-3, og stk. 4, 1. pkt., i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. nævnte grupper af udlændinge. 22. Ved tilrettelæggelsen af intro-dansk tages der så vidt muligt hensyn til kursisternes aktuelle arbejdssituation, således at kursister fra samme arbejdsplads eller fra andre tilsvarende arbejdspladser kan undervises samlet. et og tilrettelæggelsen af intro-dansk fremgår af bilag 4 til denne bekendtgørelse. Stk. 2. Tilbud om intro-dansk omfatter højst 250 timers undervisning opdelt i fem undervisningsforløb, som hvert omfatter 50 timer. Tilrettelæggelsen af de fem undervisningsforløb skal ske på en sådan måde, at kursisten kan nå at afslutte dem inden for en periode af højst 1 år og 6 måneder efter det tidspunkt, hvor den pågældende første gang kunne påbegynde intro-dansk. Stk. 3. Lederen hos den udbyder, hvor kursisten har deltaget i intro-dansk, udsteder et kursusbevis for hvert undervisningsforløb på 50 timer til kursister, der har gennemført undervisningen på tilfredsstillende måde. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration udformer blanket til kursusbevis. 23. Optagelse til intro-dansk sker efter henvisning fra kommunalbestyrelsen i bopælskommunen eller, hvis udlændingen endnu ikke er folkeregistreret, efter henvisning fra den kommunalbestyrelse, som udlændingen har anmodet om intro-dansk, jf. 16 b, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen, jf. stk. 1, henviser til ét undervisningsforløb, jf. 22, stk. 2, ad gangen. Kommunalbestyrelsen kan ikke henvise til et nyt undervisningsforløb, før det forrige er afsluttet. Stk. 3. Er en udlænding blevet henvist til et undervisningsforløb på 50 timer, erstattes timerne ikke, hvis kursisten udebliver fra timerne eller en del af dem på grund af sygdom eller af andre grunde. Hvis kursisten har været afskåret fra at deltage i intro-dansk som følge af graviditet, barsel og adoption, i det omfang der efter bestemmelserne i 6, stk. 1 og 2, 7, 8, stk. 1-6 og 8, 9, 13 og 14, stk. 1 og 2, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, er eller har været ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, skal kommunalbestyrelsen i den pågældende kursists bopælskommune dog tilbyde et ekstra undervisningsforløb på 50 timer. 24. Intro-dansk tilbydes af de i 14, stk. 1, nævnte udbydere Stk. 2. Etablering som udbyder efter 14, stk. 1, nr. 2-4, er betinget af, at der mellem kommunalbestyrelsen og den pågældende udbyder er indgået en driftsaftale om udbud af introdansk. Stk a i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. finder ikke anvendelse for tilbud om intro-dansk. 25. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen afholder de udgifter, der er forbundet med introdansk efter en timetakst på 90 kr. Er udlændingen på tidspunktet for henvisningen til intro-dansk endnu ikke folkeregistreret, dækker den kommune, som har henvist udlændingen, de foreløbige udgifter mod efterfølgende fuld refusion fra bopælskommunen. Stk. 2. Timetaksten i stk. 1, er fastsat i 2010-niveau og reguleres fra og med 2011 én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Stk. 3. Udgiften til et undervisningsforløb på 50 timer betales af bopælskommunen til udbyderen, når kursisten henvises til intro-dansk. Stk. 4. Staten refunderer 50 pct. af de samlede udgifter, som kommunalbestyrelsen i bopælskommunen har afholdt til intro-dansk.

10 26. Ved tilbud om intro-dansk finder bestemmelserne i 2, 8, stk. 2-4 og stk. 6, 11, stk. 1, 13, stk. 2, 15, 16 og 19 tilsvarende anvendelse. Kapitel 9 Forsøg 27. Ministeren for Flygtninge, indvandrere og integration kan dispensere fra bekendtgørelsens regler som led i forsøgs- og udviklingsarbejde inden for lovens område. Kapitel 10 Ikrafttræden m.v. 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2010, jf. dog stk. 2. Stk , stk. 5-7 og træder i kraft den 1. juli Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 68 af 6. februar 2008 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ophæves. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 2010 Birthe Rønn Hornbech / Frederik Gammeltoft

11 Bilag 1 Maj 2010 sfortegnelse: s- og bilagsfortegnelse Uddannelsesretten Uddannelsernes mål, indhold, tilrettelæggelse, gennemførelse mv Optagelse og deltagelse i danskuddannelse 14 Udbyderne og udbuddet Indberetningspligt, indhentning, registrering, videregivelse af personnumre og tilsyn med udbyderne Betaling for danskuddannelse Lærerkvalifikationer og kursistråd Arbejdmarkedsrettet danskundervisning (Intro-dansk) Forsøg Ikrafttræden mv. Bilagsfortegnelse: Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 s- og bilagsfortegnelse Danskuddannelse til voksne udlændinge. Niveaumodel Fagbeskrivelse for danskuddannelse Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Undervisning i kultur- og samfundsforhold i Danmark Fagbeskrivelse for arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

12 Bilag 2 Maj 2010 Danskuddannelse til voksne udlændinge Niveaumodel Studieprøven Skriftligt Mundtligt C1 Prøve i Dansk 2 Mundtligt Prøve i Dansk 1 Skriftligt Modul 6 Mundtligt Modul 6 Modul 5 Modul 6 Prøve i Dansk 3 Modul 5 Modul 4 B2 B1 Skriftligt Modul 6 Modul 1, 2, 3, 4 og 5 Modul 5 Modul 4 Modul 3 Modul 4 Modul 3 Modul 3 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 1 Modul 1 Modul 1 A2 A1 Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 A1, A2, B1, B2 og C1 relaterer til niveauerne i Europarådets beskrivelse af sprogniveauer.

13 Bilag 3 Maj 2010 Fagbeskrivelse for danskuddannelse til voksne udlændinge Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2, Danskuddannelse 3 og den særlig tilrettelagte undervisning i kultur- og samfundsforhold i Danmark Generelt om mål og tilrettelæggelse på de tre danskuddannelser Det er et fælles mål for undervisningen på de tre danskuddannelser, at kursisten opnår kommunikativ kompetence, dvs. sociokulturel kompetence pragmatisk kompetence (adækvat sprogbrug i forhold til mikro- og makrokontekster, situation og kommunikationspartner) samtale- og tekstkompetence lingvistisk kompetence (syntaks, morfologi, ordforråd, ortografi, fonologi og prosodi (intonation, rytme, tryk, stød, pauser)). I danskundervisningen arbejdes der med, at kursisten udvikler: et flydende, korrekt og nuanceret sprog lærings- og kommunikationsstrategier sproglig opmærksomhed. Desuden arbejdes der eventuelt med forskelle og ligheder mellem dansk og kursistens sprog. Tilrettelæggelse Undervisningen tager udgangspunkt i kursistens sproglige forudsætninger og behov samt kursistens kulturelle og sociale erfaringer og baggrundsviden om danske forhold. For undervisningen opstilles der, bl.a. i en eventuel individuelle læringsplan, tydelige delmål, som løbende evalueres og justeres, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 4. Undervisningen gennemføres bl.a. som pararbejde, i grupper, på hold og fx i form af selvstændigt arbejde i studieværksted. Som led i den fleksible tilrettelæggelse anvendes informations- og kommunikationsteknologi. Der benyttes arbejdsformer og undervisningsmetoder, som fremmer kursistens opnåelse af interkulturel og kommunikativ kompetence som fordrer og fremmer selvstændighed, samarbejdsevne, initiativrighed mv. som øger kursistens indsigt i sin læring og motiverer og kvalificerer til tilegnelse på egen hånd i og uden for undervisningen som motiverer og kvalificerer kursisten til at søge informationer på egen hånd, fx via internettet som giver kursisten mulighed for at blive opmærksom på og anvende sine sproglige, kulturelle og personlige ressourcer. Når danskuddannelse indgår i samspil med beskæftigelse/anden uddannelse, tilrettelægges undervisningen, så den i videst muligt omfang forbereder til og bygger herpå. Der kan benyttes gæstelærere, hvor det findes hensigtsmæssigt, og ekskursioner indgår som et naturligt led i undervisningen.

14 1. Danskuddannelse Modul 1 et med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og kan fungere mundtligt på dansk i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et yderst enkelt sprog i et mindre udsnit af hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder kan forstå hovedindholdet i yderst enkel kommunikation om konkrete og almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et yderst enkelt og tydeligt udtalt sprog, og hvor den eventuelle samtalepartner bidrager til forståelsen kan kommunikere mundtligt i et yderst enkelt sprog om konkrete og almindelige hverdagsforhold på en forståelig måde, når den eventuelle samtalepartner bidrager til, at kommunikationen lykkes har tilegnet sig basale skriftsprogsfærdigheder, herunder kan genkende få, hyppigt forekommende, skrevne ord i relation til et meget begrænset udsnit af konkrete, almindelige hverdagsforhold, når den fornødne tid er til rådighed kan skrive sit navn, når den fornødne tid er til rådighed eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesønsker i Danmark Uddannelse, fx eventuel skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet aktuel danskuddannelse og undervisningshverdagen Hverdagsliv og, fx præsentation, familie, døgnets rytme (daglige rutiner), fritid, transport måltider, indkøb, priser hverdagens talbehandling Modul 2 et med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og kan fungere mundtligt på dansk i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et yderst enkelt sprog i et udsnit af hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder kan forstå hovedindholdet i enkel kommunikation om konkrete og almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et yderst enkelt og tydeligt udtalt sprog, og hvor den eventuelle samtalepartner bidrager til forståelsen kan kommunikere mundtligt i et yderst enkelt sprog om konkrete og almindelige hverdagsforhold på en forståelig måde, når den eventuelle samtalepartner bidrager til, at kommunikationen lykkes har tilegnet sig basale skriftsprogsfærdigheder, herunder

15 kan læse få, meget korte og yderst enkle sætninger og få, korte og hyppigt forekommende ord i relation til konkrete, almindelige hverdagsforhold, når den fornødne tid er til rådighed; kan læse lydrette enstavelsesord bestående af to bogstaver og kender alfabetet og bogstavnavne og/eller bogstavernes lydværdi kan skrive sit navn og CPR-nummer, når den fornødne tid er til rådighed, kan skrive alfabetets store og små bogstaver og tal eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesønsker i Danmark Uddannelse, fx eventuel skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet samt eventuelle uddannelsesønsker i Danmark aktuel danskuddannelse og undervisningshverdagen Hverdagsliv og, fx præsentation, familie, døgnets rytme (daglige rutiner), fritid, transport måltider, indkøb, priser bolig (boligformer og boligens indretning) institutioner i lokalsamfundet (børneinstitutioner, skoler, bibliotek, posthus, bank, læge/tandlæge mv.) hverdagens talbehandling Modul 3 et med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og kan fungere mundtligt på dansk i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et meget enkelt sprog i et udsnit af hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder kan forstå indholdet i enkel kommunikation om konkrete og almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et meget enkelt og tydeligt udtalt sprog, og hvor den eventuelle samtalepartner bidrager til forståelsen kan kommunikere mundtligt i et meget enkelt sprog om konkrete og almindelige hverdagsforhold på en forståelig måde, når den eventuelle samtalepartner bidrager til, at kommunikationen lykkes har tilegnet sig basale skriftsprogsfærdigheder, herunder kan læse meget korte tekster, bestående af korte og yderst enkle sætninger, som indeholder et lille, basalt ordforråd i relation til konkrete, almindelige hverdagsforhold, når den fornødne tid er til rådighed; kan læse lydrette en- og tostavelsesord og kender den alfabetiske rækkefølge kan skrive hyppigt forekommende ord i relation til konkrete, almindelige hverdagsforhold, navn og adresse og lydrette enstavelsesord, når den fornødne tid er til rådighed

16 eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesønsker i Danmark eventuel aktuel arbejdspraktik/beskæftigelse Uddannnelse, fx aktuel danskuddannelse og undervisningshverdagen Hverdagsliv og, fx institutioner i lokalsamfundet (børneinstitutioner, skoler, bibliotek, posthus, bank, læge/tandlæge mv.) fritidsaktiviteter i lokalsamfundet hverdagens talbehandling Modul 4 et med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og kan fungere mundtligt på dansk i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et forholdsvis enkelt sprog i hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder kan forstå indholdet i enkel kommunikation om konkrete og almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et forholdsvis enkelt og tydeligt udtalt sprog kan kommunikere mundtligt i et forholdsvis enkelt sprog om konkrete og almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde har tilegnet sig basale skriftsprogsfærdigheder, herunder kan læse korte tekster, bestående af yderst enkle sætninger, som indeholder et lille, basalt ordforråd i relation til konkrete, almindelige hverdagsforhold, når den fornødne tid er til rådighed; har kendskab til det fonematiske princip og har begyndende forståelse af det morfematiske princip kan skrive yderst enkle sætninger, som indeholder ord, der forekommer hyppigt i relation til konkrete, almindelige hverdagsforhold, samt skrive lydrette en- og tostavelsesord, når den fornødne tid er til rådighed har opnået indsigt i kultur- og samfundsforhold i Danmark og kan relatere sine erfaringer hertil. eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesønsker i Danmark eventuel aktuel arbejdspraktik/beskæftigelse erhvervsstruktur og jobmuligheder i lokalsamfundet Uddannelse, fx aktuel danskuddannelse og undervisningshverdagen Hverdagsliv og, fx familieformer fritidsaktiviteter Danmark geografisk og i tal (fx indbyggertal, de største landsdele og byer mv. i store træk, vejr og årstider) hverdagens talbehandling Modul 5

17 et med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og kan fungere mundtligt på dansk i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et enkelt, men forholdsvis sammenhængende sprog i hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder kan forstå indholdet i enkel kommunikation om konkrete og almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et forholdsvis enkelt og tydeligt udtalt sprog kan kommunikere mundtligt i et enkelt, men forholdsvis sammenhængende sprog om almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde kan fungere skriftligt på dansk i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et yderst enkelt sprog i et udsnit af hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder kan finde konkret information i et mindre udsnit af tekster og læse enkle tekster, der i et yderst enkelt sprog omhandler konkrete og almindelige hverdagsforhold; kan læse og udfylde helt enkle blanketter med personlige data, når den fornødne tid er til rådighed; har kendskab til forskellige afkodningsstrategier: det fonematiske princip, stavelseslæsning, det morfematiske princip og ordbilledlæsning kan formulere sig skriftligt i et yderst enkelt sprog på en forståelig måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold, når den fornødne tid er til rådighed eventuel tidligere beskæftigelse og sammenligning med tilsvarende beskæftigelse i Danmark og med eventuel aktuel arbejdspraktik/beskæftigelse jobmuligheder jobsøgningsmetoder, fx annoncelæsning i trykte medier, enkel jobsamtale Uddannelse, fx aktuel danskuddannelse og undervisningshverdagen skole- og uddannelsessystemet i Danmark uddannelsesmuligheder i lokalsamfundet Hverdagsliv og, fx Danmark før og nu, fx arbejde og familie, ligestilling hverdagens talbehandling Modul 6 (fører frem til Prøve i Dansk 1) et med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og kan fungere mundtligt på dansk i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et enkelt, men sammenhængende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed i hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder kan forstå indholdet i enkel kommunikation om almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et tydeligt udtalt sprog med en vis grad af kompleksitet kan kommunikere mundtligt i et enkelt, men sammenhængende og forholdsvis flydende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed om almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde

18 kan fungere skriftligt på dansk i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et forholdsvis enkelt sprog i hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder kan finde konkret information og forstå indholdet i et udsnit af tekster, der i et forholdsvis enkelt sprog omhandler konkrete og almindelige hverdagsforhold; kan læse og udfylde enkle blanketter med personlige data, når den fornødne tid er til rådighed kan formulere sig skriftligt i et forholdsvis enkelt sprog på en forståelig og situationstilpasset måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold, når den fornødne tid er til rådighed rådighedspligt og pligten til at være aktivt jobsøgende beskrivelse af kompetencer og udarbejdelse af enkelt cv jobmuligheder jobsøgningsmetoder, fx annoncelæsning i trykte og elektroniske medier, jobsamtale, udarbejdelse af ansøgning Uddannelse, fx uddannelsesmuligheder i Danmark undervisningsformer i det danske uddannelsessystem Hverdagsliv og, fx samfundets grundlæggende værdier, fx ligestilling, børns rettigheder, trosfrihed uskrevne regler Danmark før og nu, fx fra landbrugs- til informationssamfund, ind- og udvandringer mv. hverdagens talbehandling. 2. Danskuddannelse Modul 1 (Før A1) et med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og kan fungere dansksprogligt i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et yderst enkelt sprog i et mindre udsnit af hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder kan forstå hovedindholdet i yderst enkel kommunikation om konkrete og almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et yderst enkelt og tydeligt udtalt sprog, og hvor den eventuelle samtalepartner bidrager til forståelsen kan kommunikere mundtligt i et yderst enkelt sprog om konkrete og almindelige hverdagsforhold på en forståelig måde, når den eventuelle samtalepartner bidrager til, at kommunikationen lykkes kan læse korte tekster, bestående af yderst enkle sætninger, som indeholder et lille, basalt ordforråd i relation til konkrete, almindelige hverdagsforhold; har kendskab til forskellige afkodningsstrategier: det fonematiske princip, stavelseslæsning, det morfematiske princip og ordbilledlæsning kan skrive yderst enkle sætninger, som indeholder ord, der forekommer i relation til konkrete, almindelige hverdagsforhold

19 eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesønsker i Danmark Uddannelse, fx skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet aktuel danskuddannelse og undervisningshverdagen Hverdagsliv og, fx præsentation, familie, døgnets rytme (daglige rutiner), fritid, transport måltider, indkøb, priser Modul 2 (A1) et med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og kan fungere dansksprogligt i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et yderst enkelt sprog i et udsnit af hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder kan forstå hovedindholdet i enkel kommunikation om konkrete og almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et yderst enkelt og tydeligt udtalt sprog, og hvor den eventuelle samtalepartner bidrager til forståelsen kan kommunikere mundtligt i et yderst enkelt sprog om konkrete og almindelige hverdagsforhold på en forståelig måde, når den eventuelle samtalepartner bidrager til, at kommunikationen lykkes kan finde konkret information i et mindre udsnit af tekster og læse enkle tekster, der i et yderst enkelt sprog omhandler konkrete og almindelige hverdagsforhold; kan læse og udfylde helt enkle blanketter med personlige data; har kendskab til forskellige afkodningsstrategier: det fonematiske princip, stavelseslæsning, det morfematiske princip og ordbilledlæsning kan formulere sig skriftligt i et yderst enkelt sprog på en forståelig måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesønsker i Danmark Uddannelse, fx skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet samt eventuelle uddannelsesønsker i Danmark aktuel danskuddannelse og undervisningshverdagen Hverdagsliv og, fx præsentation, familie, døgnets rytme (daglige rutiner), fritid, transport måltider, indkøb, priser bolig (boligformer og boligens indretning) institutioner i lokalsamfundet (børneinstitutioner, skoler, bibliotek, posthus, bank, læge/tandlæge mv.).

20 2.3. Modul 3 (A2) et med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og kan fungere dansksprogligt i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et forholdsvis enkelt sprog i hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder kan forstå indholdet i enkel kommunikation om konkrete og almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et forholdsvis enkelt og tydeligt udtalt sprog kan kommunikere mundtligt i et forholdsvis enkelt sprog om konkrete og almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde kan finde konkret information og forstå indholdet i et udsnit af tekster, der i et forholdsvis enkelt sprog omhandler konkrete og almindelige hverdagsforhold; kan læse og udfylde enkle blanketter med personlige data kan formulere sig skriftligt i et forholdsvis enkelt sprog på en forståelig og situationstilpasset måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesønsker i Danmark eventuel aktuel arbejdspraktik/beskæftigelse erhvervsstruktur og jobmuligheder i lokalsamfundet Uddannelse, fx skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet samt eventuelle uddannelsesønsker i Danmark aktuel danskuddannelse og undervisningshverdagen Hverdagsliv og, fx familieformer fritidsaktiviteter Danmark geografisk og i tal (fx indbyggertal, de største landsdele og byer mv. i store træk, vejr og årstider) Modul 4 (A2/B1) et med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og kan fungere dansksprogligt i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et enkelt, men forholdsvis sammenhængende sprog i hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder kan forstå indholdet i enkel kommunikation om konkrete og almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et forholdsvis enkelt og tydeligt udtalt sprog kan kommunikere mundtligt i et enkelt, men forholdsvis sammenhængende sprog om almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 24. juni 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 24. juni 2010. Lovtidende A 2010 24. juni 2010. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2, stk. 7, 2 a, stk. 5, 3, stk. 9, 5, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 2. pkt., 6, stk. 6, 9, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. BEK nr 981 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-6739 Senere

Læs mere

Integrationsministeriets informationsbrev

Integrationsministeriets informationsbrev Nr. 4/2008 15. februar 2008 Integrationsministeriets informationsbrev til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge Ændret bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovtidende A Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2, stk. 7, 2 a, stk. 5, 2 c, stk. 4, 3, stk. 9, 5, stk. 4, 2. pkt., 6, stk. 6, 9, stk. 4, 10, stk. 5, 11, stk. 3,

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 30. juni Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 29. juni Nr. 901.

Lovtidende A Udgivet den 30. juni Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 29. juni Nr. 901. Lovtidende A 2017 Udgivet den 30. juni 2017 29. juni 2017. Nr. 901. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2 e, stk. 4, 2 a, stk. 5, 3, stk. 11, 5, stk. 3, 2. pkt., 6,

Læs mere

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2 e, stk. 4, 2 a, stk. 5, 2 f, stk. 4, 3, stk. 11, 5, stk. 3, 2. pkt., 6, stk. 6, 6a, stk. 6, 9, stk. 4, 10, stk. 6, 11, stk. 3,

Læs mere

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - vejledning om organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede begynderundervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Juni 2014 2 Indhold Indledning

Læs mere

1. Uddannelsesretten. Til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

1. Uddannelsesretten. Til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Dato: 25. februar 2005 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2004/5123-10 Sagsbeh.: ML Fil-navn: Informationsbrev 1, 2005

Læs mere

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1. Aftalen er indgået i henhold til 10, stk. 3 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. mellem Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 772 af 10/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.90M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1871 af

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014

Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014 Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014 1 Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU3.1 Lytte Mål Kan forstå det meste i en nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 1 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6, 1057 København K Tlf.:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 1128 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr.2017-14168 Senere ændringer

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest REVIDERET NOVEMBER 2017 DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan tale i et meget nemt sprog om kendte ting

Læs mere

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU3.1 Lytte Mål Kan forstå det meste i en nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 1. september 2006 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 1 Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest REVIDERET NOVEMBER 2017 DU2.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en meget nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting i hverdagen Kan læse korte,

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Vejledning om modultestning

Vejledning om modultestning Vejledning om modultestning Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Oktober 2014 Vejledning om modultestning Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. GÆLDENDE Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Nr. 9128 af 20. marts 2014 Undervisningsministeriet Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Forord Denne vejledning

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse og kommuner Dato: 28. juni 2004 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2004/5123-10 Sagsbeh.: jel Fil-navn: Info.3/2004

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen, målretning af danskundervisning

Høringssvar til lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen, målretning af danskundervisning Til Arbejdsmarkedsstyrelsen 13.09.2013 Høringssvar til lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen, målretning af danskundervisning Dansk Flygtningehjælp har d.2.september 2013 modtaget udkast

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen Sagsnr.: 312434 Dokumentnr.: 1947874 Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen RESUMÉ Indberetninger om sprogligt standpunkt ved start

Læs mere

Integrationsplan for flygtninge og familiesammenførte

Integrationsplan for flygtninge og familiesammenførte Integrationsplan for flygtninge og familiesammenførte Målsætning Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i marts 2015, at der skulle udarbejdes en integrationsplan Social og Arbejdsmarked September 2015 Indledning

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

Vejledning om Studieprøven

Vejledning om Studieprøven Vejledning om Studieprøven Danskuddannelse til voksne udlændinge Marts 2016 1 Udgiver Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Styrelsen for International Rekruttering og Integration Copyright Udlændinge-,

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 20. august 2010. Nr. 1062. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Statusrapport 1.7.2013 31.12.2013

Statusrapport 1.7.2013 31.12.2013 Tilsyn med danskuddannelser Statusrapport 1.7.2013 31.12.2013 Side 1/11 Indledende bemærkninger For lovgrundlag se Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (BEK nr. 65 af 22.01.2014).

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge TAL OG FAKTA Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2011 Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet Januar 2013 KOLOFON Af Social- og Integrationsministeriet Januar

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Dato: 9. oktober2003 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Siden 1. januar 2014 er danskuddannelse til voksne

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018

Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018 Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018 mellem Køge Kommune, Stevns Kommune og Center for Dansk og Integration 1. Samarbejdsaftalens parter Denne samarbejdsaftale er indgået mellem:

Læs mere

Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen

Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark Indhold 1. Overordnede mål for undervisningen 2. Målgruppe 3. Forløbets faser 4. Tilrettelæggelse 4.1 Forberedelsesfasen 4.2 Gennemførelsesfasen 4.3 Efterbehandlingsfasen

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Juni 2011 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Danskuddannelseslovens formål 5 1.2 Danskuddannelsesloven i samspil med integrationsloven 6 1.3 Retsgrundlag

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 3. marts 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5100-12 Sagsbeh.: JEL Fil-navn: Høringsnotat, L 140 Notat om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelse

Tilsyn med danskuddannelse Rapport Tilsyn med danskuddannelse Esbjerg Kommune samt Vejen Kommune Varde Kommune Fanø Kommune Indledning Esbjerg Kommune har indgået aftale med henholdsvis Fanø, Vejen og Varde Kommune om overdragelse

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. BEK nr 438 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-961-0017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Vejledning om modultestning

Vejledning om modultestning 1 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Vejledning om modultestning Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. September 2008 2 Vejledning om modultestning Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Tilsynsrapport. Tørring sprogskole. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000

Tilsynsrapport. Tørring sprogskole. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Tilsynsrapport Tørring sprogskole Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Det administrative tilsyn... 4 Det økonomiske tilsyn... 4 Det pædagogiske

Læs mere

Danskuddannelse 2 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 2 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 2 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU2.1 Mål Modultest Kan forstå det meste i en meget nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Udlændinge bliver væk fra danskkurser

Udlændinge bliver væk fra danskkurser 25. januar 2015 ARTIKEL Af David Elmer Udlændinge bliver væk fra danskkurser Flygtninge og familiesammenførte går i gennemsnit glip af mere end hver fjerde danskundervisnings-time, fordi de ikke møder

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.

Bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. BEK nr 497 af 03/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/03736 Senere ændringer til

Læs mere

22-11-2007. Sagsnr. 2007-41107. Personer med meget langsom progression i danskuddannelse. Dokumentnr. 2007-323806 1. INDLEDNING OG RESUMÉ

22-11-2007. Sagsnr. 2007-41107. Personer med meget langsom progression i danskuddannelse. Dokumentnr. 2007-323806 1. INDLEDNING OG RESUMÉ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen RAPPORT 22-11-2007 Personer med meget langsom progression i danskuddannelse 1. INDLEDNING OG RESUMÉ Sagsnr. 2007-41107 Dokumentnr. 2007-323806 Beskæftigelses-

Læs mere

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Til jobcentrene, a-kasserne m.fl. Skrivelse med orientering om vedtagelse af L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret og L 75: Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed. Marts 2012 Arbejdsløshedskassen F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

Analyse af danskuddannelsesområdet i Københavns Kommune

Analyse af danskuddannelsesområdet i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Analyse af danskuddannelsesområdet i Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne Legitimation ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne

Læs mere

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0007287 Senere ændringer til

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og integrationsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og integrationsloven Udkast af 24. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og integrationsloven (Erhvervsrettet danskundervisning på internettet, danskuddannelse til EUgrænsependlere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. april 2013 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl.

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Rapport Styrelsen for International Rekruttering og Integration 1. december 2016 1 Indhold 1. Indledning:... 3 2. Udviklingen på området siden

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Sendes pr. e-mail til star@star.dk, kfm@star.dk, asc@star.dk, mou@star.dk og sfn@star.dk. Deres ref. 2015-00002998 Den 21. april

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsynsrapport Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsynsrapport Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsynsrapport 2016 Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet...1 Tilsynsførendes

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE. 2009 vedrørende Danskuddannelse i Nyborg Kommune. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE. 2009 vedrørende Danskuddannelse i Nyborg Kommune. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2009 vedrørende Danskuddannelse i Nyborg Kommune Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Jeanet Vandling Tlf.: 72 53 11 81/ Mobil: 72 53 11 91. E-mail: jevan@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere