Thisted Kommune. Lokalplan nr. 112 L-5 For et område til vindmøller ved Klastrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thisted Kommune. Lokalplan nr. 112 L-5 For et område til vindmøller ved Klastrup"

Transkript

1 Thisted Kommune Lokalplan nr. 112 L-5 For et område til vindmøller ved Klastrup oktober 2002

2 Retningslinier for lokalplanen. Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der skal ske ændringer af eksisterende forhold. Det kan være byggeønsker, planer om byudvidelse, byggemodning m.m. Ofte er et projekt lokalplanpligtigt, og der skal udarbejdes lokalplan, der skal vedtages af byrådet. Lokalplanpligtige er f.eks. større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, større udstykninger / byggemodninger og byfornyelsesarbejder. Lokalplanen skal sikre, at der er sammenhæng i kommunens planlægning samt borgernes indsigt og indflydelse på planlægningen. En lokalplan består af en redegørelse og nogle bestemmelser. I redegørelsen beskrives i tekst og illustrationer planens baggrund, indhold og forhold til den øvrige planlægning. Bestemmelserne er lokalplanens»lovdel«og er bindende. Byrådet kan fastsætte bestemmelser for et område om: - anvendelse,- udstykning,- veje, parkering og stiforhold,- bebyggelsens placering og udformning,- bebyggelsens ydre fremtræden og materialer,- bevaring af bygninger og beplantninger,- fælles anlæg. Byrådet fremlægger en lokalplan som et forslag offentligt i 8 uger. Alle borgere har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget. Byrådet skal tage stilling hertil, inden lokalplanen kan vedtages endeligt. Den endeligt vedtagne lokalplan tinglyses på de omfattede ejendomme. En lokalplan medfører ikke handlepligt, men fremtidige ændringer skal følge lokalplanens bestemmelser. Hidtil lovlige forhold kan bestå uændret. Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Væsentlige afvigelser fra planen kan kun ske ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort - og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen nr. LSP NB! Kortbilag er, hvis ikke andet angives, overalt gengivet med nord opad. 2 Lokalplan nr. 112 L-5

3 Indhold Fremlæggelse Redegørelse Baggrund for lokalplanen 5 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens indhold 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning 7 Kommuneplan 7 Kommuneplanens hovedstruktur 7 Lokalområde Øst 7 Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen 7 Regionplanen 7 Lovgrundlag og godkendelsesprocedurer 8 Bestemmelser 1 Formål 9 2 Afgrænsning og zonestatus 10 3 Lokalplanområdets anvendelse 10 4 Udstykning af lokalplanområdet 10 5 Vej- og adgangsforhold 10 6 Ledningsanlæg 11 7 Bebyggelsens omfang og placering 11 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 11 9 Støjforhold Forudsætning for opstilling og ibrugtagen af nye møller Tilladelse fra andre myndigheder/forudsætninger Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger 13 Vedtagelse og Tinglysning Vedtagelse 15 Tinglysning 15 Bilag Bilag 1. Matrikelkort over lokalplanområdet Bilag 2. Situationskort Bilag 3. Støjberegning Bilag 4. Typegodkendelse Bilag 5. Skyggekast Bilag 6. Visual - Hovedresultat Bilag 7. Visualiseringsbilleder Lokalplanen er udarbejdet af Energicenter Nord ApS i samarbejde med Thisted Kommunes Tekniske Forvaltning Lokalplan nr. 112 L-5 3

4 Fremlæggelse Fremlæggelse Lokalplanen er fremlagt offentligt følgende steder: Teknisk Forvaltning, Rådhuset, Asylgade 30 mandag - onsdag 8-15 torsdag 8-17 fredag 8-15 Servicebutikken, Rådhuset, Asylgade 30 mandag - onsdag 8-16 torsdag 8-18 fredag 8-15 Biblioteket, Tingstrupvej 19 mandag - onsdag torsdag - fredag lørdag Synspunkter eller ændringsforslag til lokalplanforslaget skal sendes senest den 23 august 2002 til: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuset Asylgade Thisted 4 Lokalplan nr. 112 L-5

5 Redegørelse Baggrund for lokalplanen Formålet med lokalplanen er at sikre arealer, der kan anvendes til opstilling af 2 vindmøller, samt give offentligheden mulighed for at blive orienteret omkring projektet og have medindflydelse på planlægningen. Ved vindmøllernes placering skal det tilstræbes at få størst mulig energiproduktion samtidig med, at der tages størst mulig hensyn støjmæssigt og visuelt til omgivelserne samt at sikre at opstillingen sker i overensstemmelse med Thisted Kommunes vindmøllebestemmelser. Det er desuden formålet, at sikre at de jordbrugsmæssige interesser tilgodeses ved, at vindmøller og deres tilkørselsveje placeres til mindst mulig gene for en hensigtsmæssig landbrugsdrift. Dette gøres ved at placere dem langs skel, markveje, diger eller andre allerede eksisterende varige markafgrænsninger. Hvor dette ikke er muligt, skal der sikres passage med almindelige markredskaber omkring møllerne. For at synliggøre vindmøllernes indvirkning på de nærmeste naboer samt omgivelserne, er der udarbejdet en VVM-redegørelsen hvor forholdene vedrørende mulige støj- og skyggekastgener er beskrevet. Projektet er ligeledes visualiseret gennem en række fotos. Lokalplanområdet De 2 vindmøller skal stå i kanten af et meget fladt terræn mellem Hjardemålknuden og Vigsø Bugt. Øst for mølleområdet ligger Østerild Klitplantage og mod nord Hjardemål Klitplantage. Fra begge de store skovområder er der kun begrænset udsyn til møllerne. I randzonen omkring klithedelandskaberne og klitplantagerne ligger nogle høje bakkeformationer, hvorfra der er vid udsigt over de flade arealer. Herfra er mølleområdet selv uden de to nye møller meget synligt i landskabet. Det vurderes at den omkringliggende beplantning vil skærme af mod naturområderne, så møllerne visuelt knytter sig til Hjardemålknuden og til områderne med kulturlandskab. Ved opstilling af møllerne vil der blive foretaget en sanering blandt de øvrige møller i nærområdet/ Thisted Kommune. Følgende møller nedtages: 1 stk. 99 kw Nordtank Id.nr stk. 55 kw Nordtank Id.nr stk. 75 kw Vestas Id.nr stk. 75 kw Vestas Id.nr stk. 75 kw Nordtank Id.nr stk. 55 kw Windenergi Id.nr stk. 75 kw Vestas Id.nr Lokalplanens indhold Med denne lokalplan ønsker Byrådet - at sikre arealer til opstilling af 2 vindmøller med tilhørende transformerhus, vej og lignende, der har en naturlig tilknytning til vindmøllerne. - at sikre at vindmøllerne og de dertil hørende bygninger og anlæg i sin udformning og under drift tager størst mulig hensyn til omgivelserne. - at sikre at arealer der ikke benyttes til vindmøller, fortsat kan anvendes til landbrugsformål. For at sikre en maksimal energimæssig udnyttelse af området under hensyntagen til mindst mulig gene for naboer er møllerne valgt til at have navhøjde på 49 meter og en rotordiameter på 52 meter. Vindmøllerne har en kapacitet på 900 kw og placeres i en nordvest/ sydøstgående linie med en indbyrdes afstand på 145 meter. Der bliver adgang til vindmøllerne ved at forlænge grusvejen fra de eksisterende 6 vindmøller som vist på bilag 1. Lokalplan nr. 112 L-5 5

6 Vindmøllerne skal opstilles i en lige linie som vist på kortbilagene. Møllernes indbyrdes afstand skal være ens. Placeringen er bestemt af, at der skal være god afstand til nabobebyggelse, således at Miljø- og Energiministeriets krav om støj kan overholdes. Vindmøllerne skal være ens udformet med koniske lukkede rørtårne. Møllerne skal have samme omløbsretning (med uret når man betragter møllen forfra), være monteret med tre vinger og hele møllen skal fremtræde i lys grå eller hvid farve. De nødvendige transformerhuse skal placeres i umiddelbar tilknytning til møllerne. Det enkelte transformerhus må ikke være mere end 3 meter højt og have et grundareal på maksimalt 12 m². Transformerhusene skal holdes i en dæmpet grøn, grå eller brun farve, som bedst muligt vil falde ind i omgivelserne. Den del af lokalplanområdet, der ikke anvendes til vindmøller og de dertil hørende anlæg og bygninger skal fortsat anvendes landbrugsmæssigt. Møllerne skal tilsluttes Thy-Mors Energi A/S ledningsnet og skal etableres/føres som jordkabler (efter aftale med Thy Mors Energi A/S). Endelig indeholder lokalplanen bestemmelser om, at støjen fra vindmøllerne skal overholde de gældende krav til støj fra vindmøller. Støjbelastningen fra vindmøller må ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til nabobeboelser i det åbne land ikke overstige 45 db(a). Endvidere må vindmøller ikke påføre samlede boligområder eller områder med anden støjfølsom arealanvendelse (bl.a. institutioner og rekreative områder) en støj på mere end 40 db(a). I den udarbejdede VVM-redegørelse findes en grundig gennemgang af nabogener. Her er specielt redegjort for naboer indenfor 500 meter fra møllerne i henhold til vindmøllecirkulære nr. 100, som der hermed henvises til. 6 Lokalplan nr. 112 L-5

7 Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, der er nødvendige for projektets gennemførelse. Ved ophør af vindmølledriften skal vindmøllerne og alle medfølgende anlæg fjernes og arealerne reetableres til landbrugsmæssig brug. Udgiften til dette afholdes alene af vindmølleejeren. Såfremt området ikke er reetableret senest 1 år efter ophør af vindmølledriften kan Thisted Kommune foranledige dette udført på ejerens regning og risiko. Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplanen for Thisted Kommune I Kommuneplan for Thisted Kommune indgår to hovedafsnit:»hovedstrukturen«, der beskriver byrådets målsætning for Thisted Kommune samt»rammer for lokalplanlægningen«, som viser udlæg af arealer med en række forskellige anvendelsesbestemmelser for de enkelte delområder. Kommuneplanens hovedstruktur Thisted Kommune er opdelt i 5 lokalområder. Lokalområderne er afgrænset således, at de hver for sig kan opfattes som enheder med en række funktioner, som svarer til den lokale befolknings tilhørsforhold. Gennem kommuneplanlægningen er det hensigten at styrke og udvikle lokalområderne på hver sin vis, så lokalområderne kan udfylde deres særlige rolle i kommunens bymønster. Lokalområderne har forskellig karakter, spændende fra det centrale Thisted til landområder med små bysamfund. Fælles for dem er, at de kan opfattes som lokalsamfund, hvilket vil sige funktionelt og servicemæssigt sammenhørende dele indenfor kommunen. Lokalområde Øst Nærværende lokalplans område er beliggende i lokalområde Øst. Området består af Vesløs, Øsløs, Østerild og Amtoft samt et større landbrugsområde. Thisted by er egnscenter og består af 5 bydele: Bymidten, Tilsted, Tingstrup, Thisted Nord-Øst og Thisted Øst. Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen Planområdet er medtaget i tillæg nr. 10 til Regionplan og tillæg nr. 787 V1 til Kommuneplan 2001 til 2013(Viborg Amt og Thisted Kommunes debatoplæg om Vindmøller for Thisted Kommune), som værende et område særligt egnet til opstilling af vindmøller. Regionplanen I Regionplan for Viborg Amt er området ikke klassificeret ud over at være et såkaldt SFL-område, hvor der er mulighed for at søge tilskud til miljøvenlig landbrugsdrift. Mølleområdet ligger ikke i kystnærhedszonen. Konklusionen er, at det er forholdsvis ukompliceret at anvende området til udvidelse af det eksisterende mølleområde i Hanstholm Kommune. Mølleområdet vil samlet set kunne ses på stor afstand, hvilket allerede kendetegner det eksisterende anlæg. Ændringen fra 6 til 8 møller i området vurderes ikke at medføre yderligere forstyrrelser af landskabsopfattelsen eller skabe nye visuelle problemer. Der fjernes ingen gamle møller i nærområdet. De 2 nye møller opstilles på en ordentlig og præcis måde, der følger det eksisterende opstillingsmønster. Nærmeste samlede boligbebyggelse er Klastrup ca. 1 km væk. På trods af den relativt beskedne afstand, skønnes der ikke at være gener i forbindelse med projektets gennemførelse, især pga. at møllerne ligger nord for byen og de fleste boligers primære opholdsrum, Lokalplan nr. 112 L-5 7

8 udsigtspunkter og udendørs opholdsarealer ofte vender mod syd. I Hjardemål, en landsby med byzone cirka 1,3 kilometer vest for mølleområdet, bliver møllerne synlige fra flere beboelser, ligesom de eksisterende møller er i dag. Der henvises i øvrigt til regionplanens plankrav for opstilling af vindmøller, hvor der står anført: Vindkraften i amtet skal sikres udnyttet optimalt, og på en måde, som ikke generer omkringboende eller ødelægger landskabsbilledet. Opstilling af nye, store* vindmøller og udskiftning af eksisterende skal resultere i færre møller med en større produktion og en bedre placering i landskabet. Store* vindmøller kan kun opstilles i de områder, som er særligt udpeget til formålet i regionplanen. (regionplantillæg). Store* vindmøller skal opstilles i grupper. Møllerne i en gruppe skal være ens og opstilles på en ret linie, med nav et i samme plan. Forskellen mellem vingediameter og navhøjden må ikke være større end 10%. * Ved»store«vindmøller forstås andre møller end husstands-møller med en totalhøjde under 25 meter. Ifølge VVM-reglerne, som fremgår af bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 kræver opførelse af grupper med flere end 3 møller, at amtet lader udarbejde en VVM-vurdering. Der er for projektet udarbejdet en VVM-redegørelse. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og før vindmøllerne opstilles, skal der foretages anmeldelse af møllerne til amtsrådet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 1991 om støj fra vindmøller. Lovgrundlag og godkendelsesprocedure Lovgrundlaget for lokalplanen er lov om planlægning jf. bekendtgørelse nr. 518 af 11. juni På baggrund af ovennævnte offentliggør og fremlægger Thisted Byråd dette forslag til lokalplan med en indsigelsesfrist på 8 uger. Hvis der er rettidigt indkomne indsigelser, kan lokalplanen først vedtages 4 uger efter udløbet af den fastsatte dato for indsigelsesfrist. Når lokalplanen bliver endelig vedtaget i byrådet, vil vedtagelsen blive offentliggjort. 8 Lokalplan nr. 112 L-5

9 Lokalplan nr. 112 L-5 I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes herved: 1 Formål 1.1 At fastlægge retningslinier for opstilling af 2 stk. typegodkendte vindmøller indenfor et område, der er specifikt udpeget hertil i et regionplantillæg. 1.2 At der ved placering og udformning af vindmølleområdet tages særlige hensyn til forebyggelse af gener fra støj, reflekser og skygge fra vindmøllerne i forhold til omkringliggende beboelser,fortidsminder, naturområder og rekreative områder 1.3 At sikre, at området udnyttes godt energimæssigt ved at fastlægge en minimumseffekt for den enkelte vindmølle. 1.4 At sikre, at vindmøllerne indpasses på en hensigtsmæssig måde i forhold til landskabet, ved at placere vindmøllerne som vist på kortbilag 1 i en nord/sydgående række. 1.5 At fastlægge bestemmelser om vindmøllernes tårntype, proportioner, farve og omdrejningsretning. Samt at møllerne til enhver tid er fuldstændig magen til de seks møller der allerede er placeret i møllerækken, dog i Hanstholm Kommune. Lokalplan nr. 112 L-5 9

10 1.6 At sikre, at støjen fra vindmøllerne ikke overstiger de grænser, der er fastlagt af Miljø- og Energiministeriet i bekendtgørelse nr. 304 om støj fra vindmøller. 1.7 At sikre, at området fortsat kan udnyttes til landbrugsmæssige formål, og at arealerne retableres, hvis møllerne ikke længere bruges. 1.8 At adgangsforhold til vindmølleanlægget beskrives. 1.9 At erstatte de planlovstilladelser, der er nødvendige for planens virkeliggørelse At sikre at vindmøller, der har været ude af drift i mere end 1 år fjernes uden udgift for det offentlige. 2 Afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter del af matr.nr. 1d Klastrup By, Klastrup samt alle parceller, der efter den 3. juni 2002 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres fra ejendommene indenfor lokalplanens område. Matriklen er undergivet landbrugspligt. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Nærværende lokalplan ændrer ikke ved denne status. 2.3 Lokalplanen erstatter zonelovstilladelse for anvendelse til, og opførelse af vindmøller med tilhørende tekniske installationer og anlæg, som er beskrevet i nærværende lokalplan. Det er et vilkår herfor, at møllerne med tilhørende tekniske installationer og anlæg skal fjernes senest et år efter driftsophør. Der tinglyses en fjernelsesdeklaration. Arealerne retableres til jordbrugsmæssig drift. Området er vist på kortbilag 1. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Området kan fortsat anvendes til landbrugsformål udover de 2 opstillede vindmøller. 3.2 Der må opføres 2 stk. vindmøller med dertil hørende transformerhuse og vejanlæg, der er nødvendige for driften af vindmøllerne. 4 Udstykning af lokalplanområdet 4.1 Udstykning af lokalplanområdet kan finde sted efter en udstykningsplan godkendt af Thisted Kommune. 10 Lokalplan nr. 112 L-5

11 5 Vej- og adgangsforhold 5.1 Vejadgang til området skal ske ved at forlænge markvejen fra de eksisterende 6 vindmøller som vist på kortbilag Vejadgangen til vindmøllerne skal være kørefast (grusvej(e)) og skal placeres i samme niveau som det omgivende terræn i en bredde af højst 5 meter. 5.3 Hvor vejadgangen tilsluttes offentlig vej befæstet adgangsvejen med asfalt bestående af et bærelag på 130 kg/m2 gab 1 og et slidlag på 50 kg/m2 pa, på en strækning af 5 m fra den offentlige vej. 6 Ledningsanlæg 6.1 Telefon- og elkabler mellem de enkelte vindmøller, transformerhuse og elnettet må alene udføres som jordkabler. 6.2 Møllerne skal tilsluttes Thy-Mors Energi A/S ledningsnet og skal etableres/ føres som jordkabler (efter aftale med Thy-Mors Energi A/S). 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Vindmøllerne skal placeres som vist på kortbilag 1. UTM-koordinaterne for de 2 placeringer er: UTM-zone 32 Øst Nord Mølle 1: Mølle 2: Vindmøllernes navhøjde er 49 meter, og tårnene skal opstilles således at de følger navhøjden på de 6 eksisterende vindmøller. 7.3 Møllernes vingediameter skal være ens og er 52 meter. 7.4 Møllerne skal opstilles, så de står i en lige linie. 7.5 Kapaciteten for den enkelte vindmølle skal minimum være 900 kw. 7.6 Overkant af fundamenter til vindmøllerne må højst ligge 1 meter over terræn. 7.7 Transformerhuse skal placeres tæt op ad møllerne. 7.8 Det bebyggede areal for det enkelte transformerhus må ikke overstige 12 m², og bygningshøjden må ikke overstige 3 meter. Lokalplan nr. 112 L-5 11

12 7.9 Uanset bestemmelserne i Bygningsreglement 1995 kap. 3.2 om bebyggelsens højde og afstand i forhold til naboskel og sti og kap. 3.5 om bebyggelsens højde og afstand i forhold til anden bebyggelse på samme grund, kan bebyggelsen opføres i højder, som anført i lokalplanen. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Vindmøllerne skal være af samme type og fabrikat som de 6 eksisterende vindmøller. De skal opføres på rørtårn og have tre refleksfri vinger, hvis omdrejningsretning, set forfra, skal være med uret og have samme omløbshastighed. De to møller skal til enhver tid være fuldstændig magen til de 6 eksisterende møller i vindmøllerækken, der dog er placeret i Hanstholm Kommune. 8.2 Møllerne skal fremstå i en hvid eller lys grå farve uden iøjnefaldende skiltning eller reklamering. Firmalogo på vindmøllens kabine kan tillades. 8.3 Transformerhuse skal fremstå i farverne dæmpet grøn, grå eller brun. 8.4 Der må ikke foretages hverken lysafmærkning eller belysning af møllerne. 9 Støjforhold/ skyggeforhold 9.1 Støjniveauet må ikke være højere, end det fremgår af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr Ved lokalplanens ikrafttræden gælder, at vindmøller ikke må påføre boliger i det åbne land en støj på mere end 45 db(a) på udendørs opholdsarealer ved en vindhastighed på 8 m/sek. Endvidere må vindmøller ikke påføre samlede boligområder eller områder med anden støjfølsom anvendelse en støj på mere end 40 db(a). 9.2 Det er dokumenteret i støjberegningen, at ingen af naboerne udsættes for et støjniveau over de tilladte 45 db(a). Maksimale belastning er 39,1 db(a) ved nærmeste nabo. Afstand til nærmeste nabo er 1071 m. 9.3 De vejledende grænseværdier på maksimalt 10 skyggetimer pr. år, skal være overholdt. Såfremt der bliver tale om overskridelse af skyggetallet 10h/år, skal den forårsagende mølle forsynes med en censor (miljøstop) der stiller møllen i ro indenfor de tidspunkter, hvor solen afstedkommer skyggegener på/ved den eller de omkringliggende beboelser. 10 Forudsætning for opstilling og ibrugtagning af nye møller 10.1 Lokalplanen indebærer dispensation fra Byggelovens 6c, stk. 1 og Bygningsreglement 1995 kapitel 3.2, stk. 1 a, kapitel 3.3, stk. 1 a og kapitel 3.5, stk. 1a Lokalplanen erstatter de tilladelser efter planlovens 35, stk. 1 som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, jfr. Planlovens 15, stk Lokalplan nr. 112 L-5

13 10.3 Forud for opstilling og ibrugtagning af de i lokalplanen fastlagte møller skal der være indhentet tilladelse fra Viborg Amt i henhold til bekendtgørelse nr. 304 af 15. maj 1991 om støj fra vindmøller Den endelige godkendelse af nærværende lokalplan forudsætter vedtagelse af regionplantillæg og kommuneplantillæg for vindmølleområder i Thisted Kommune. 11 Tilladelse fra andre myndigheder/forudsætninger 11.1 I henhold til Planlovens 15, stk. 4 er der med lokalplanens endelige vedtagelse samtidig meddelt tilladelse efter planlovens 35, stk. 1 til anlæg og opstilling af de i 5, 7 og 8 beskrevne veje, vindmøller og transformerhuse under forudsætning af, at vindmølleejeren fjerner vindmøllerne med tilhørende fundament og retablerer arealerne uden udgifter for det offentlige, hvis vindmøllerne i mere end 1 år ikke har været anvendt til energiforsyning. 12 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 12.1 Når et forslag til lokalplan er offentliggjort efter planlovens 24, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold Efter udløbet af fristen efter 24 kan byrådet dog tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe en indsigelse efter 29 opretholdes eller i tilfælde, hvor miljøministeren har truffet beslutning efter planlovens 3 stk De midlertidige retsvirkninger finder kun anvendelse indtil den endelige vedtagne eller godkendte lokalplan er offentliggjort efter 30 og højst i et år efter forslagets offentliggørelse. 13 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan i henhold til planlovens 30, må der ikke retslig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation er meddelt efter reglerne i planlovens Byrådet kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensa tionen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser Lokalplan nr. 112 L-5 13

14 14 Lokalplan nr. 112 L-5

15 Vedtagelse og Tinglysning Vedtagelse Forslag til lokalplan nr.112 L-5 er foreløbigt vedtaget af Thisted Byråd, den... Forslag til lokalplan nr.112 L-5 er endeligt vedtaget af Thisted Byråd, den... På byrådets vegne:.../... På byrådets vegne:.../... Tinglysning Lokalplan nr. 112 L-5 15

16 Vindmølleområder i Thisted Kommune. J.nr.: P15 Sagsid: Sagsbehandler: LD Åben sag Sagsfremstilling: Vindmølleplanerne forelægges udvalget til drøftelse. Beslutning fra møde i UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ den Afbud: Svend Heiselberg Der afholdes fællesmøde med økonomiudvalget den 25. september 2002 kl Forvaltningen orienterede om mødet med Viborg Amt, Miljøministeriet og Kirkeministeriet. Stagstrup afventer melding fra Miljøministeriet. Harring, Klastrup og Sennels anbefales uændret. Tagmark afventer melding fra Miljøministeriet. 4 medlemmer kan anbefale projektet som det er fremlagt. Vagn Nørgaard og Hans Korsgaard tager forbehold. Skinnerup anbefales udtaget af et flertal af udvalget. Leif Kaihøj kan anbefale Skinnerup området. Kommuneplantillæg nr. 787 V-1 og lokalplanerne nr. 112 L-5 Klastrup, nr. 373 L-3 Sennels, nr. 376 L-6 Skinnerup, nr. 573 L-7 Stagstrup, nr Harring og nr. 373 L-4 Tagmark har været fremlagt i offentlighedsfase i perioden 28. juni til 23. august Lokalplan nr. 112 L-5 Klastrup Der er i offentlighedsfasen indgået 2 indsigelser til lokalplanen, begge omhandlende vejadgangen til vindmøllerne. Der er senere indgået aftale med de berørte lodsejere og begge indsigelser er trukket tilbage. Lokalplan nr. 373 L-3 Sennels Der er indkommet 8 indsigelser til lokalplanen, hvoraf 1 er underskrevet af 3 personer. Indsigelserne er bilagt sagen. På busturen den 9. september 2002 afleverede 3 beboere yderligere visualiseringer (området set fra deres ejendomme). Lokalplan nr. 376 L-6 Skinnerup Der er indgået 26 indsigelser, hvoraf 1 indsigelse indeholder 85 underskrifter og en anden 3 underskrifter. Dette giver tilsammen protest fra 114 personer. Se indsigelse i sagen. Der er efterfølgende indgået en underskriftindsamling med 22 underskrifter, der støtter projektet. Lokalplan nr. L-7 Stagstrup Der er indkommet 2 indsigelser, hvoraf den ene indeholder 40 underskrifter.

17 Herudover er der indgået et veto fra miljøministeren grundet områdets nærhed til Stagstrup Kirke. Som tidligere nævnt har der været forhandlinger med Kirkeministeriet og Miljøministeriet. Lokalplanen kan ikke vedtages endeligt, før der foreligger en afgørelse fra miljøministeren. Lokalplan nr. 573 L-2 Harring Der er indkommet 8 indsigelser mod lokalplanen. Se indsigelser i sagen. Lokalplan nr. 373 L-4 Tagmark Der er indkommet 11 skriftlige reaktioner. Heraf én med 285 underskrifter, repræsenterende 148 adresser, 40 underskrifter uden adresser og 4 fra Aalborgadresser. De øvrige reaktioner er fra projektmager, Hillerslev Menighedsråd, Viborg Amt og 6 fra borgere i området. Dertil en ikke rettidig indkommet indsigelse fra Stiftøvrigheden. Der er indkommet 2 bemærkninger, som er generelle for alle lokalplanerne. Drifts- og anlægsafdelingen på teknisk forvaltning har følgende generelle bemærkning: Der indføjes i 5.2.: Hvor vejadgangen tilsluttes offentlig vej, befæstes adgangsvejen med asfalt bestående af et bærelag på 130 kg/m2 og et slidlag på 50 kg/m2 på en strækning af 5 m fra den offentlige vej. Viborg Amt har ligeledes fremsendt bemærkninger, der går på tilretning af lokalplanerne, hvor der er fejl eller mangler. Disse bemærkninger/rettelser skal selvfølgelig indføjes i planerne. Der har i forbindelse med offentlighedsfasen været afholdt et offentligt møde den 12. august 2002 på Hotel Vilsund Strand. Herudover har Energicenter Nord afholdt orienteringsmøder i Sennels, i Skinnerup og i Vilsund (for Stagstrup-området). Den 9. september 2002 har 9 byrådsmedlemmer sammen med repræsentanter fra teknisk forvaltning været på bustur rundt til samtlige vindmølleområder, dels for at besigtige dem og dels for at møde og tale med beboerne i områderne. Den 10. september 2002 er der afholdt møde med repræsentanter fra Viborg Amt, Miljøministeriet og Kirkeministeriet, idet miljøministeren på opfordring fra Stiftøvrighed og Kirkeministeriet har nedlagt veto mod lokalplanerne for Stagstrup og Tagmark grundet nærhed til Stagstrup Kirke og Hillerslev Kirke. Disse to lokalplaner afhænger derfor af, hvorvidt ministerierne reducerer i antallet af møller, fastholder vetoet eller ophæver vetoet på grundlag af fornyede visualiseringer og drøftelser. Der afholdes den 19. september 2002 møde med Viborg Amt og konsulentfirmaerne i området for endelig afklaring af alle spørgsmål. Eventuelle konklusioner fra dette møde vil foreligge på mødet den 25. september 2002.

18 Det indstilles på baggrund af den gennemførte offentlighedsfase og de herefter afholdte møder: -at lokalplan nr. 112 L-5 Klastrup godkendes endeligt. Området er uproblematisk, idet der står 6 møller i forvejen og de to nye møller indgår flot i denne møllerække. De to indsigelser, som kun handlede om vejadgang, er trukket tilbage, -at lokalplan nr. 373 L-3 Sennels godkendes endeligt. Møllerne står flot i landskabet i rimelig afstand fra beboelserne. Påvirkning af flintmineområdet vurderes uden betydning, -at lokalplan nr. 376 L-6 Skinnerup ikke godkendes. Protesterne fra området har været massive, og området er omgivet af mange vindmøller, ligesom det ikke er lokalt, de gamle vindmøller kommer ned, -at lokalplan nr. 573 L-7 Stagstrup godkendes endelig under forudsætning af Miljøministerens godkendelse af lokalplan og dermed frafald af veto, -at lokalplan nr. 573 L-2 Harring godkendes endeligt. Møllerne vil stå flot i landskabet, og i rimelig afstand fra naboerne, ligesom mængden af indsigelser er begrænset, -at lokalplan nr. 373 L-4 Tagmark, på baggrund af den massive protest fra områdets beboere, vurderes om den sydligste mølle eventuelt bør fjernes. Endelig godkendelse skal nødvendigvis afvente evt. tilbagetrækning af det veto, som Miljøministeren har nedlagt på regionplantillægget. -at kommuneplantillæg nr. 787 V-1 godkendes endeligt med en undtagelse af Skinnerupprojektet og et forbehold for så vidt angår Stagstrup og Tagmark m.h.t. Miljøministerens veto. De 5 lokalplaner og kommuneplantillægget godkendes under forudsætning af, at amtet godkender Regionplantillæg nr. 10 for vindmøller i Thisted Kommune. Beslutning fra møde i UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ den : Afbud: Anton Odgaard, Svend Heiselberg Enstemmigt vedtaget at anbefale lokalplan og kommuneplantillæg vedrørende: Klastrup, Sennels, Stagstrup, Harring og Tagmark, idet der i Tagmark anbefales opsætning af 6 møller, idet møllerne tættest ved Hillerslev by udgår. Vagn Nørgaard tager forbehold vedrørende Tagmark. I Stagstrup anbefales det antal møller som de statslige myndigheder kan godkende. Et flertal anbefaler at lokalplanen vedrørende Skinnerup ikke godkendes. Leif Kaihøj kan anbefale Skinnerup med opstilling af 3 møller.

19 Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : 3 medlemmer Lena Larsen, Ib Poulsen og Jens Vestergaard anbefaler teknisk udvalgs flertalsindstillinger. 2 medlemmer Kaj Kristensen og Erik Hove Olesen anbefaler med den ændring at antal møller på Tagmark ansættes til 5. 2 medlemmer Jørgen Andersen og Bjarne Holm anbefaler med den ændring, at der ikke placeres møller på Tagmark. Miljøministeriet har i skrivelse af 1. oktober 2002 meddelt, at det i samråd med Kirkeministeriet frafalder indsigelsen mod område 1 ved Tagmark (Hillerslev Kirke) og område 5 ved Stagstrup på betingelse af, at der kun opstilles en mølle i område 5 ved Stagstrup Kirke, og at møllen placeres længst mod sydøst. Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den : Afbud: Lene Kjelgaard Jensen, Ib Poulsen Teknisk udvalgs flertalsindstilling vedr. Klastrup, Sennels, Stagstrup, Harring og Skinnerup enstemmigt vedtaget. Indstillingen fra Jørgen Andersen og Bjarne Holm vedr. Tagmark forkastet med stemmerne For stemte Jørgen Andersen, Bjarne Holm og Ruth Scharling. Indstillingen fra Erik Hove Olesen og Kaj Kristensen forkastet med stemmerne For stemte Ruth Scharling. Teknisk udvalgs indstilling vedr. Tagmark vedtaget med 13 st. mod 3 Jørgen Andersen, Bjarne Holm og Ruth Scharling. Erik Hove Olesen og Lena Larsen deltog ikke i sagens behandling.

20 Projekt: Klastrup DECIBEL - Klastrup juni 02 Fil: Klastrup juni 02.bmi WindPRO version Mar 2002 Udskrevet/Side :08 / 1 Brugerlicens: NEG Micon A/S Alsvej Randers Energicenter Nord ApS. Beregnet: :46/ m Kort: Klastrup juni 02, Udskriftsmålestok 1:6.000, Kortcentrum UTM ED50 Zone: 32 åst: Nord: Ny mølle Eksisterende mølle WindPRO er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

21 Projekt: Klastrup DECIBEL - KMS kort: DISC09.IT Fil: DISC09.IT WindPRO version Mar 2002 Udskrevet/Side :21 / 3 Brugerlicens: NEG Micon A/S Alsvej Randers Energicenter Nord ApS. Beregnet: :21/ m Kort: Hjardemål 1117 II SØ, Udskriftsmålestok 1:20.000, Kortcentrum UTM ED50 Zone: 32 åst: Nord: Ny mølle Eksisterende mølle WindPRO er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

22 Projekt: Klastrup DECIBEL - Hovedresultat WindPRO version Mar 2002 Udskrevet/Side :21 / 1 Brugerlicens: NEG Micon A/S Alsvej Randers Energicenter Nord ApS. Beregnet: :21/ DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. Beregningen er baseret på "Bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 91" fra Miljøstyrelsen. Det tilladelige støjniveau ved nærmeste udendørs opholdsareal, f.eks. en terasse, er 45 db i landområder og 40 db i tættere befolkede områder, begge ved en vindhastighed på 8 m/s.hvis een mølle har rentoner i støjemissionen, reduceres det tilladelige støjniveau med 5 db. Målestok 1: Ny mølle Eksisterende mølle Møller Støjfølsomt område UTM ED50 Zone: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type Effekt Diam. Højde Cirkel Oprettet Navn LwA,ref Rentoner Oktav radius af data [m] [kw] [m] [m] [m] [db(a)] Nej NEG MICON NM ,0 49,0 300,0 USER Brugerdefineret 102,6 Nej Nej Nej NEG MICON NM ,0 49,0 300,0 USER Brugerdefineret 102,6 Nej Nej Nej NEG MICON NM ,0 49,0 300,0 USER Brugerdefineret 102,6 Nej Nej Nej NEG MICON NM ,0 49,0 300,0 USER Brugerdefineret 102,6 Nej Nej Nej NEG MICON NM ,0 49,0 300,0 USER Brugerdefineret 102,6 Nej Nej Nej NEG MICON NM ,0 49,0 300,0 USER Brugerdefineret 102,6 Nej Nej Nej NEG MICON NM ,0 49,0 300,0 USER Brugerdefineret 102,6 Nej Nej Nej NEG MICON NM ,0 49,0 300,0 USER Brugerdefineret 102,6 Nej Nej Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område UTM ED50 Zone: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr Navn Øst Nord Z Støj Afstand Beregnet Støj Afstand Begge [m] [db(a)] [m] [db(a)] A Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,2 Ja Ja Ja B Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,0 Ja Ja Ja C Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,1 Ja Ja Ja D Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,0 Ja Ja Ja E Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,1 Ja Ja Ja F Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,8 Ja Ja Ja G Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,3 Ja Ja Ja H Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,1 Ja Ja Ja I Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,4 Ja Ja Ja J Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,6 Ja Ja Ja K Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,6 Ja Ja Ja L Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,4 Ja Ja Ja M Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,9 Ja Ja Ja N Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,5 Ja Ja Ja O Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,0 Ja Ja Ja P Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,8 Ja Ja Ja Q Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,8 Ja Ja Ja R Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,4 Ja Ja Ja S Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,0 Ja Ja Ja T Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,5 Ja Ja Ja U Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,5 Ja Ja Ja WindPRO er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

23 Projekt: Klastrup DECIBEL - Hovedresultat WindPRO version Mar 2002 Udskrevet/Side :21 / 2 Brugerlicens: NEG Micon A/S Alsvej Randers Energicenter Nord ApS. Beregnet: :21/ Afstande (m) Mølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WindPRO er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

24

25 Projekt: Klastrup SHADOW - KMS kort: DISC09.IT Fil: DISC09.IT WindPRO version Mar 2002 Udskrevet/Side :31 / 3 Brugerlicens: NEG Micon A/S Alsvej Randers Energicenter Nord ApS. Beregnet: :13/ m Kort: Hjardemål 1117 II SØ, Udskriftsmålestok 1:20.000, Kortcentrum UTM ED50 Zone: 32 åst: Nord: Ny mølle Eksisterende mølle Skyggemodtager Isolinier viser skygge i Skyggetimer pr. år. Beregning af reel værdi WindPRO er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

26 Projekt: Klastrup SHADOW - Hovedresultat WindPRO version Mar 2002 Udskrevet/Side :31 / 1 Brugerlicens: NEG Micon A/S Alsvej Randers Energicenter Nord ApS. Beregnet: :13/ Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning m Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage Tidsskridt til beregning 2 minutter Solskinssandsynlighed (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt Ny mølle Skyggemodtager Målestok 1: Eksisterende mølle Møller UTM ED50 Zone: 32 Mølletype Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type Effekt Diam. Højde Cirkel Omdr radius [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] NEG MICON NM !O! nav: 49,0 m Nej NEG MICON NM ,0 49,0 300,0 22, NEG MICON NM !O! nav: 49,0 m Nej NEG MICON NM ,0 49,0 300,0 22, NEG MICON NM !O! nav: 49,0 m Nej NEG MICON NM ,0 49,0 300,0 22, NEG MICON NM !O! nav: 49,0 m Nej NEG MICON NM ,0 49,0 300,0 22, NEG MICON NM !O! nav: 49,0 m Nej NEG MICON NM ,0 49,0 300,0 22, NEG MICON NM !O! nav: 49,0 m Nej NEG MICON NM ,0 49,0 300,0 22, NEG MICON NM !O! nav: 49,0 m Nej NEG MICON NM ,0 49,0 300,0 22, NEG MICON NM !O! nav: 49,0 m Nej NEG MICON NM ,0 49,0 300,0 22,5 Skyggemodtager-Inddata UTM ED50 Zone: 32 Nr Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,0 1,0 1,0-123,1 90,0 B ,0 1,0 1,0-100,3 90,0 C ,0 1,0 1,0-110,5 90,0 D ,0 1,0 1,0-114,9 90,0 E ,0 1,0 1,0-124,3 90,0 F ,0 1,0 1,0-111,7 90,0 G ,0 1,0 1,0-123,4 90,0 H ,0 1,0 1,0-135,8 90,0 I ,0 1,0 1,0-145,4 90,0 J ,0 1,0 1,0-164,6 90,0 K ,0 1,0 1,0-158,3 90,0 L ,0 1,0 1,0-172,2 90,0 M ,0 1,0 1,0-167,9 90,0 N ,0 1,0 1,0-177,4 90,0 O ,0 1,0 1,0-169,9 90,0 P ,0 1,0 1,0-174,0 90,0 Q ,0 1,0 1,0 10,4 90,0 R ,0 1,0 1,0 0,0 90,0 S ,0 1,0 1,0-5,1 90,0 T ,0 1,0 1,0-51,7 90,0 WindPRO er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

27 Projekt: Klastrup SHADOW - Hovedresultat WindPRO version Mar 2002 Udskrevet/Side :31 / 2 Brugerlicens: NEG Micon A/S Alsvej Randers Energicenter Nord ApS. Beregnet: :13/ Beregningsresultater Skygge, worst case Skygge, forventede værdier Nr Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år pr. år timer pr dag [h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år] A 2: :10 0:31 B 1: :04 0:15 C 1: :06 0:20 D 2: :08 0:31 E 3: :10 1:02 F 4: :12 1:14 G 11: :14 2:53 H 4: :10 1:04 I 2: :04 0:40 J 0:00 0 0:00 0:00 K 0:00 0 0:00 0:00 L 0:00 0 0:00 0:00 M 0:00 0 0:00 0:00 N 0:00 0 0:00 0:00 O 0:00 0 0:00 0:00 P 0:00 0 0:00 0:00 Q 0:00 0 0:00 0:00 R 0:00 0 0:00 0:00 S 0:00 0 0:00 0:00 T 0:00 0 0:00 0:00 WindPRO er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

28 Projekt: Klastrup VISUAL - Hovedresultat WindPRO version Mar 2002 Udskrevet/Side :00 / 1 Brugerlicens: NEG Micon A/S Alsvej Randers Energicenter Nord ApS. Beregnet: :14/ Ny mølle Målestok 1: Kamera A A 11 Østerild syd B Kanstrup C A 11, Vest for lufthavnen D Arup UTM ED50 Zone: 32 Øst Nord Z Skydække :Kun få skyer (2/8) Landskabsbilledfil: 3481 x 2589 punkter Kamerapunkt Sigtbarhed :Klart C:\Billeder Klastrup\Billedr HA\KLAST3 (A).bmp Sigtepunkt Sol :Normal Linse: 83 mm Film: 60x45 mm Billedretn. 1 Vindretn. :90 UTM ED50 Zone: 32 Øst Nord Z Skydække :Kun få skyer (2/8) Landskabsbilledfil: 4467 x 3370 punkter Kamerapunkt Sigtbarhed :Let diset C:\Billeder Klastrup\Billedr HA\Kanstrup.bmp Sigtepunkt Sol :Normal Linse: 84 mm Film: 60x45 mm Billedretn. 40 Vindretn. :90 UTM ED50 Zone: 32 Øst Nord Z Skydække :Skyfri (0/8) Landskabsbilledfil: 4449 x 3313 punkter Kamerapunkt Sigtbarhed :Normal C:\Billeder Klastrup\Billedr HA\KLAST11.TIF Sigtepunkt Sol :Normal Linse: 84 mm Film: 60x45 mm Billedretn. 102 Vindretn. :90 UTM ED50 Zone: 32 Øst Nord Z Skydække :Skyfri (0/8) Landskabsbilledfil: 4470 x 3327 punkter Kamerapunkt Sigtbarhed :Normal C:\Billeder Klastrup\Billedr HA\KLAST5.TIF Sigtepunkt Sol :Normal Linse: 82 mm Film: 60x45 mm Billedretn. 332 Vindretn. :90 E A 26 Nors F A 11 Skovsted øst G Skovkant H bakken syd for området UTM ED50 Zone: 32 Øst Nord Z Skydække :Helt dækket med skyer (8/8) Landskabsbilledfil: 4460 x 3319 punkter Kamerapunkt Sigtbarhed :Meget klart C:\Billeder Klastrup\Billedr HA\KLAST10.TIF Sigtepunkt Sol :Normal Linse: 84 mm Film: 60x45 mm Billedretn. 64 Vindretn. :80 UTM ED50 Zone: 32 Øst Nord Z Skydække :Skyfri (0/8) Landskabsbilledfil: 4465 x 3333 punkter Kamerapunkt Sigtbarhed :Klart C:\Billeder Klastrup\Billedr HA\KLAST8.TIF Sigtepunkt Sol :Normal Linse: 85 mm Film: 60x45 mm Billedretn. 25 Vindretn. :90 UTM ED50 Zone: 32 Øst Nord Z Skydække :Skyfri (0/8) Landskabsbilledfil: 2173 x 1459 punkter Kamerapunkt Sigtbarhed :Normal C:\Billeder Klastrup\Fotoes digital\img_0744+0,5g.jpg Sigtepunkt Sol :Normal Linse: 39 mm Film: 36x24 mm Billedretn. 344 Vindretn. :300 UTM ED50 Zone: 32 Øst Nord Z Skydække :Kun få skyer (2/8) Landskabsbilledfil: 2173 x 1459 punkter Kamerapunkt Sigtbarhed :Normal C:\Billeder Klastrup\Fotoes digital\img_0745+0,5g.jpg Sigtepunkt Sol :Rødlig Linse: 40 mm Film: 36x24 mm Billedretn. 26 Vindretn. :300 I Hjardemål kirke nord UTM ED50 Zone: 32 Øst Nord Z Skydække :Skyfri (0/8) Landskabsbilledfil: 2186 x 1478 punkter Kamerapunkt Sigtbarhed :Normal C:\Billeder Klastrup\Fotoes digital\img_0748+o.5g.jpg Sigtepunkt Sol :Rødlig Linse: 39 mm Film: 36x24 mm Billedretn. 85 Vindretn. :280 Mølleplaceringer Mølletype Afstand til kamera Aktuel Fabrikat Type Effekt Diam. Højde A B C D E F G H I [kw] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 1 Ny Nej NEG MICON NM ,0 49, Ny Nej NEG MICON NM ,0 49, WindPRO er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

29 Projekt: Klastrup VISUAL - KMS kort: DISC09.IT Fil: DISC09.IT WindPRO version Mar 2002 Udskrevet/Side :09 / 1 Brugerlicens: NEG Micon A/S Alsvej Randers Energicenter Nord ApS. Beregnet: :14/ km Kort: Hjardemål 1117 II SØ, Udskriftsmålestok 1: , Kortcentrum UTM ED50 Zone: 32 åst: Nord: Ny mølle Kontrolpunkt Kamera WindPRO er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord:

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord: SHADOW - Fotland NK grå Fil: 45991220.jpg 03.10.2012 11:15 / 1 0 250 500 750 1000m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: 310 609 Nord: 6 512 682 Ny mølle Skyggemodtager

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV 1 : 25.000 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5019 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5019 Lokalplan for et område til en vindmølle beliggende på Gersdorffslund

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer.

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan nr.l.z.6 - vindmøllegruppe Viborggård. REDEGØRELSE INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet med henblik på udnyttelse af det i tillæg nr.1 til Suså Kommunes Kommuneplan udlagde vindmølleområde

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

J. nr Lokalplan nr. 77 for vindmølleomrade 2, Fuglehøj, syd for Opsund.

J. nr Lokalplan nr. 77 for vindmølleomrade 2, Fuglehøj, syd for Opsund. november 1998 Videbæk Kommune J. nr. 27-11-77 Lokalplan nr. 77 for vindmølleomrade 2, Fuglehøj, syd for Opsund. Lokalplan nr. 77 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Lokalplanens baggrund og formål 1 1.1 Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL EN VINDMØLLEGRUPPE VED KROGSTRUPVEJ, VANDÆRKS- VEJ I TORRILD.

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL EN VINDMØLLEGRUPPE VED KROGSTRUPVEJ, VANDÆRKS- VEJ I TORRILD. Mål ca. 1 : 25.000 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1082 FOR ET OMRÅDE TIL EN VINDMØLLEGRUPPE VED KROGSTRUPVEJ, VANDÆRKS- VEJ I TORRILD. Odder Kommune Lokalplan nr. 1082 Lokalplan for et område til en vindmøllegruppe

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

J. nr Lokalplan nr. 78 for vindmølleomrade 4, Fjelstrup, sydvest for Fjelstervang

J. nr Lokalplan nr. 78 for vindmølleomrade 4, Fjelstrup, sydvest for Fjelstervang November 1998 Videbæk Kommune J. nr. 27-11-78 Lokalplan nr. 78 for vindmølleomrade 4, Fjelstrup, sydvest for Fjelstervang Lokalplan nr. 78 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Lokalplanens baggrund og formål 1 1.1

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. MAJ Bjarne Lund Jørgensen Advokat Nygade Ringkøbing STEMPELMÆRKE

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. MAJ Bjarne Lund Jørgensen Advokat Nygade Ringkøbing STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE Bjarne Lund Jørgensen Advokat Nygade 23-6950 Ringkøbing LOKALPLAN NR. 04.012 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROWPPARAT C 080643 D. 13. MAJ 1987. FOR^_ET_QMRÅ_PE

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen Teknisk forvaltning Planafdelingen Forslag til kommuneplantillæg nr. 300.T.16 og forslag til lokalplan nr. 300.001 for et testcenter for husstandsvindmøller ved Sindrup Vejle samt VVM for samme anlæg.

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Lokalplan 245. Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 245. Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING Lokalplan 245 Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING Juni 2007 Lokalplan 245 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen 4 Området i dag 4 Lokalplanens

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Lokalplan nr. 571 B - 2. For et boligområde i Sundby.

Lokalplan nr. 571 B - 2. For et boligområde i Sundby. THISTED KOMMUNE Lokalplan nr. 571 B - 2 For et boligområde i Sundby. Maj 1999 For et boligområde i Vilsund Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 32 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 32 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg (. samling) EPU alm. del - Bilag Offentligt Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program 09-09-00 6:08 / og udskrift

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere