LOKALPLAN NR. 18.V4.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 18.V4.01"

Transkript

1 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et redskab, som bestemmer, hvordan et område skal udnyttes og udstykkes. En lokalplan fastsætter bindende regler for områdets fremtidige anvendelse, herunder vej- og stiforhold, bygningers placering og udformning, tilladte materialer, m.v. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med region- og kommuneplanen og skal sikre disses virkeliggørelse. Foruden de egentlige bindende bestemmelser indeholder en lokalplan altid en redegørelse, som forklarer lokalplanens forudsætninger, indhold og konsekvenser. Desuden vedhæftes et eller flere kortbilag, der viser lokalplanområdets beliggenhed og udformning efter gennemførelsen. Offentligheden inddrages i lokalplanlægningen og kan indgive forbedringsforslag og indsigelser. Før lokalplanen vedtages endeligt, skal den i mindst otte uger have været tilgængelig for offentligheden, og indsigelser skal behandles af kommunalbestyrelsen. Til gengæld er den endeligt vedtagne lokalplan juridisk bindende for grundejerne. Yderligere oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse i: Teknisk Forvaltning Tranekær Kommune Slotsgade Tranekær Tlf.: Ekspeditionstid: mandag-fredag , torsdag tillige

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er en lokalplan? Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Lokalplanens redegørelse Side 5 Lokalplanens formål Side 5 Lokalplanområdets beliggenhed Side 5 Beskrivelse af anlægget Side 5 Landskabsmæssige forhold Side 6 Nærzonen (0-3 km) Side 6 Mellem- og fjernzonen (3-7 km) Side 6 Natur Side 6 Kulturhistoriske forhold Side 7 Forholdet til eksisterende vindmøller Side 7 Forholdet til de nærmeste naboer Side 8 Afstandskrav Side 8 Skygger og reflekser Side 8 Støj Side 9 Vindenergimæssige forhold Side 9 Lokalplanens forhold til anden planlægning Side 10 Regionplan Side 10 Kommuneplan Side 10 Kommuneplantillæg nr. 3 Side 10 Lokalplanens forhold til anden lovgivning Side 11 Planloven Side 11 Byggeloven Side 11 Naturbeskyttelsesloven Side 11 Miljøbeskyttelsesloven - affaldsdepoter Side 11 Museumsloven - arkæologiske interesser Side 11 Lokalplanens retsvirkninger Side 11 Lokalplanens bestemmelser Side 13 1 Lokalplanens formål Side 13 2 Lokalplanens område og zonestatus Side 13 3 Områdets anvendelse Side 13 4 Vejforhold Side 13 5 Bebyggelsens omfang og placering Side 13 6 Bebyggelsens ydre fremtræden Side 14 7 Ledningsanlæg Side 14 8 Støj Side 14 9 Byggetilladelse/anmeldelse Side Forudsætning for opstilling af ny mølle Side Udstykning/arealoverførsel Side Fjernelse Side Vedtagelsespåtegning Side 15 3

4 Bilag Kortbilag 1 Lokalplanområdets beliggenhed Side 16 Kortbilag 2 Lokalplanområdets afgrænsning og vindmøllens placering Side 17 Kortbilag 3 Støjberegning, hovedresultat Side 18 Kortbilag 4 Støjberegning, kort Side 19 Kortbilag 5 Skyggeudbredelse, hovedresultat Side 20 Kortbilag 6 Skyggeberegning, kort Side 21 Kortbilag 7 Afstandszoner Side 22 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan (Grundkortmateriale: Grundkort Fyn, COWI og KMS) 4

5 LOKALPLANENS REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORMÅL Formålet med denne lokalplan er at fastlægge nærmere retningslinier for opstillingen af en vindmølle med en effekt på indtil 900 kw på matr. nr. 1a, Skattebølle By, Stoense i Tranekær Kommune. Det er aftalt med bygherren, at der i forbindelse med etableringen af den nye vindmølle nedtages to eksisterende 150 kw vindmøller. Disse betegnes i kommuneplanen som mølle nr. 4 og 5. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdet omfatter dele af matrikel nr. 1a, Skattebølle By, Stoense. Områdets afgrænsning fremgår af kortbilag 2. Den nye vindmølle placeres nordøst for mølle nr. 4, der er den nordligste af de to eksisterende vindmøller, som tages ned. Denne mølles placering er i regionplanen såvel som i kommuneplanen planlagt til opstilling af en ny, større udskiftningsvindmølle. Afstanden til kysten er på ca. 800 m, og den nye mølle er således placeret inden for kystnærhedszonen på 3 km. Området umiddelbart vest for vindmøllen er udpeget som vindmøllelokaliseringsområde, idet pladsmulighederne udenfor kystnærhedszonen kun giver stærkt begrænsede muligheder for opstilling af vindmøller i Tranekær Kommune. Placeringen i kystnærhedszonen er begrundet af et ønske om at samle vindmøllerne i kommunen i større grupper for at undgå at påvirke nye lokaliteter. Området er beliggende i landzone, og er omfattet af landbrugspligt. Ved opstilling af den nye mølle er der tale om et begrænset arealudlæg, hvorfor de jordbrugsmæssige interesser ikke anses for at blive påvirket i væsentligt omfang. BESKRIVELSE AF ANLÆGGET Lokalplanen giver mulighed for opstilling af en vindmølle med en totalhøjde på mindst 50 m og maksimalt 75 m målt til vingespids, når spidsen er højest over terræn. Vindmøllen bliver udført med et lukket koniske rørtårn i stål og med en maksimal rotordiameter på 52 m, og en navhøjde på maksimalt 50 m. Vindmøllen udføres i antirefleksbehandlet stål i grå/hvide farver. Vindmøllen har trebladet rotor med omløbsretning med uret, set forfra. Vindmøllens effekt er på indtil 900 kw. Elledninger til vindmøllen udføres som jordkabler. I tilknytning til vindmøllen kan der opføres en transformerbygning på ca. 2 x 2 x 2 m. Adgangen til vindmøllen vil ske fra den offentlige vej Skattebøllevej, via en eksisterende markvej. Adgangsvejen udføres i ca. 4 meters bredde. 5

6 Den nye vindmølles fundament placeres ca. 25 m nordøst for den nordligste af de to eksisterende møller, som bliver taget ned. Placeringen er valgt således, at møllen er til mindst mulig gene for den fortsatte landbrugsdrift, og således, at den samtidig udnytter vindforholdene bedst muligt. Derudover er fundamentet placeret således at afstandskravet af hensyn til miljøbelastningen af de omkringliggende beboelser overholdes. LANDSKABSMÆSSIGE FORHOLD NÆRZONEN (0-3 km) Vindmøllen placeres godt 300 m nord for Skattebølle i et kuperet terræn med spredt bebyggelse og bevoksning i form af lavere læhegn og mindre beplantninger i forbindelse med landbrugsejendommene og deres marker. Vindmøllen placeres ca. 2 km syd for sommerhusområdet Stoense Udflyttere, ca. ¾ km vest for Stoense by, ca. 1,5 km nordvest for Snøde by og ca. 2,5 km nord for Ennebølle by, som det fremgår af kortbilag 1. Vindmøllen vil være helt eller delvist synlig fra udkanten af de nævnte bebyggelser og fra det mellemliggende landskab, herunder området sydvest for hovedgården Steensgård. På nærmere hold vil møllen være markant synlig, men på lidt større afstand vil bebyggelsen og beplantningen i kombination med terrænforholdene ofte helt eller delvist spærre for udsynet. Udsynet i retning mod vindmøllen vil således være meget begrænset fra området øst for landsbyerne Stoense og Snøde. MELLEM- OG FJERNZONEN (3-7 km) Landskabet i den nordlige del af Langeland er præget af flere større skove, hvorfor vindmøllen ved Skattebølle almindeligvis ikke vil være synlig fra fjernzonen mod nord. Fra kyststrækningen mod øst begrænses udsynet mod Skattebølle af bebyggelse og beplantninger på Langelands højderyg. Det er således primært fra enkelte højdepunkter i landskabet mod syd, at vindmøllen vil kunne være synlig på større afstand. Fra vest vil vindmøllen være synlig fra den fynske kyst i klart vejr, men på grund af afstanden, som er på over 7 km, vurderes det, at landskabet kun vil blive påvirket i ubetydeligt omfang. NATUR Der vil med opførelsen af vindmøllen ikke blive beslaglagt arealer med naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens beskyttelsesbestemmelser eller andre reguleringer, der indebærer en særlig beskyttelse. Nærmeste beskyttede naturtype er et moseareal, som ligger ca. 200 m nord for vindmøllen. Nærmeste beskyttede naturområde mod sydvest er en mose, som ligger i Skattebølle ca. 100 m fra lokalplanområdet. Omkring 800 m vest for vindmøllen ligger EF-habitatområde nr. 100, mens EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 73 ligger ca. 1,5 km nordvest for vindmøllen. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er revforekomster på søterritoriet, mens det for fuglebeskyttelsesområdet er forekomsten af rastende edderfugle. Vindmøllen forventes ikke væsentligt at påvirke interesserne knyttet til disse områder pga.: - At vindmøllen placeres et sted, hvor der i forvejen står en 42,5 m høj vindmølle og derfor ikke udgør noget nyt element i landskabet. - At afstanden fra vindmøllen til kysten gør, at påvirkningen af fuglene som udnytter kystområderne vil være begrænset. 6

7 - At vindmøllen er placeret længere fra kysten end et udlagt vindmølleområde, der ligger næsten helt ud til kysten. Det er således tidligere planmæssigt vurderet, at en påvirkningen af kystområdet med vindmøller ved Skattebølle vil være acceptabelt. Samlet vurderes vindmøllen på denne baggrund ikke at få væsentlig betydning for naturinteresserne i området. KULTURHISTORISKE FORHOLD Der er ingen synlige fortidsminder i nærheden af vindmøllen ved Skattebølle, idet den nærmeste, beskyttede gravhøj er beliggende godt 1,5 km mod nord ved Stoense Udflyttere. Kirkerne i Stoense og Snøde er omfattede af kirkebeskyttelseszoner på 500 m. Den nærmeste kirke er Stoense Kirke, som er beliggende knap 1 km øst for vindmøllen ved Skattebølle. Kirken ligger midt i landsbyen, hvorfor udsynet til den nye vindmølle vil være begrænset set fra kirken, og det vurderes, at den visuelle påvirkning af kirken ikke vil være særlig markant set fra det omkringliggende landskab. Heller ikke kirken i Snøde vurderes at blive påvirket væsentligt, selvom den er beliggende mere frit i landskabet. Dette skyldes dels afstanden til vindmøllen, der er på ca. 2 km, og dels at der er bebyggelse umiddelbart nordvest for kirken i retning mod Skattebølle. Vindmøllen placeres ca. 1,5 km sydvest for et større sammenhængende landskabsområde, der i følge regionplanen omfatter den nordligste del af Langeland. Hovedgården Steensgård er placeret i den sydligste del af det sammenhængende landskabsområde i en afstand på ca. 2,5 km fra vindmøllen ved Skattebølle. Vindmøllen vil kunne ses fra højdepunkter i det forholdsvis åbne landskab sydvest for Steensgård, men møllen og hovedgården vil ikke blive set i sammenhæng. Det vurderes, at møllen ikke i væsentlig grad vil påvirke den visuelle oplevelse af det karakteristiske åbne hovedgårdslandskab øst for Steensgård. Vindmøllen vil ikke være synlig fra størstedelen af området nord for Steensgård, som er præget af sammenhængende skovområder. Det sammenhængende landskab vil derfor samlet set ikke blive påvirket i betydende grad. Landskabet omkring hovedgården Egeløkke, godt 5 km syd for vindmøllen ved Skattebølle, er i regionplanen udpeget som særligt kulturhistorisk beskyttelsesområde. Området afgrænses mod nord af skove, og det vurderes ikke, at oplevelsen af kulturmiljøet vil blive påvirket visuelt af vindmøllen ved Skattebølle. FORHOLDET TIL EKSISTERENDE VINDMØLLER De eksisterende møllers placering er vist på bilag 1, hvoraf det fremgår, at der i området nord for Skattebølle i dag er opstillet 2 vindmøller ud over de 2 møller, som nedtages i forbindelse med opstillingen af den nye vindmølle. En nyere vindmølle på 1 MW er opstillet ca. 450 m mod nordvest i den nordlige del af et regionplanlagt lokaliseringsområde for vindmøller, hvor der jf. kommuneplanen kan opstilles indtil i alt 4 nye møller med en effekt på mindst 500 kw. En mindre mølle på 150 kw er opstillet ca. 400 m nordøst for den nye vindmølle. Vindmøllerne er af forskelligartet størrelse og indgår ikke i et samlet opstillingsmønster, men møllerne vil fra visse betragtningspunkter kunne ses i sammenhæng og opleves som en samlet gruppe. Ofte vil terrænforhold, beplantning og bebyggelse bevirke, at ikke alle møllerne er synlige på en gang. Møllen på 150 kw vil ifølge kommuneplanen ikke kunne udskiftes, når den er udtjent. Den vil derfor på sigt blive fjernet, hvilket vil give en mere enkel og overskuelig opstilling samt mere ensartede møllestørrelser. 7

8 Indenfor en radius på 2,5 km fra den nye vindmølle ved Skattebølle er der herudover en vindmølle på 150 kw, som er placeret ca. 2 km mod syd ved Ennebølle. Syd for Ennebølle ved Fæbæk godt 2,5 km fra Skattebølle ligger et lokaliseringsområde for vindmøller, hvor der i dag er opstillet i alt 8 vindmøller, og hvor der ikke kan opstilles yderligere møller. Møllerne i området omkring Fæbæk vil fra nordlig og sydlig retning i meget begrænset omfang kunne ses i sammenhæng med møllerne ved Skattebølle, og i kraft af afstanden vil de fremtræde som klart adskilte grupper. Møllerne ved Skattebølle vil ikke blive oplevet i sammenhæng med møllerne ved Nedergård, som er placeret øst for Langelands højderyg godt 5 km mod sydvest. FORHOLDET TIL DE NÆRMESTE NABOER AFSTANDSKRAV I henhold til Miljøministeriets Cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller må vindmøller ikke opstilles nærmere nabobeboelser end 4 gange møllens totalhøjde. Ved totalhøjde forstås højden målt fra terræn til vingespids, når spidsen er højst over terræn. Møllens maksimale totalhøjde er 75 m. Der skal derfor være mindst 300 m til nærmeste nabobeboelse. Ved den påtænkte placering af den nye vindmølle ved Skattebølle er afstanden til de udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til de nærmeste naboer henholdsvis øst, vest og syd for vindmøllen mere end 300 m, mens det er mere end 500 m til den nærmeste nabo mod nord. Kortbilag 7 viser planlægningsafstanden på 300 m omkring den nye vindmølle, samt en zone på 25 m omkring de nærmeste nabobeboelser svarende til de potentielle udendørs opholdsarealer i tilknytning til beboelsen. Det fremgår heraf, at der er mindst 325 m mellem vindmøllen og de nærmeste beboelsesbygninger. Ved beregning af støj og skyggekast for de nærmeste nabobeboelser er der benyttet referencepunkter, som ligger 25 m fra de respektive beboelsesbygninger i retning mod vindmøllen. SKYGGER OG REFLEKSER Når solen skinner kaster vindmøller som alt andet skygger. Skyggernes længde er afhængig af årstiden og tidspunktet på døgnet. Midt på dagen vil skyggerne om sommeren, når solen står højt, være korte, mens de om vinteren vil være længere, da solen på den årstid står lavere. Gener ved skyggekast vil især opstå, når vinden blæser fra eller mod den retning, hvor den lavtliggende sol skinner. I disse tilfælde vil vindmøllevingernes rotation kaste lange skygger, der rytmisk bevæger sig hen over jord og bygninger. Det kan opfattes som meget generende blink. Skyggekast vil almindeligvis kun forekomme i kortere perioder for en skyggemodtager, men genens omfang afhænger udover årstid, meteorologiske forhold og tidspunkt på døgnet også af antallet af møller i en gruppe og deres placering i forhold til nabobeboelserne. 8

9 I Danmark er der ikke indført normer for, hvor meget skyggekast vindmøller må påføre naboerne, men Miljøministeriets vejledning til Cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 anbefaler, at naboerne ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året beregnet som reel skyggetid. I forbindelse med planlægningen for den nye vindmølle ved Skattebølle er der foretaget beregninger af hvor meget skyggekast naboerne vil blive påført. Disse beregninger viser, at ingen af naboerne vil blive påført mere end 10 timers reel skyggetid om året, som vist på bilag nr. 5 og 6. Det er hovedsageligt beboelserne vest og øst for vindmøllen, der vil blive berørt af skyggekast, idet beboelserne syd og nord for vindmøllen slet ikke eller kun i begrænset omfang vil blive berørt af skyggekast. Den nærmeste beboelse vest for møllen vil kunne blive påvirket af skyggekast om morgenen i perioder fordelt over sommerhalvåret. Den nærmeste beboelse sydøst for møllen vil kunne blive påvirket af skyggekast om aftenen i sommermånederne, og den nærmeste beboelse mod nordøst vil kunne blive påvirket af skyggekast sidst på eftermiddagen i perioder fordelt over hele året bortset fra sommermånederne. Den maksimale påvirkning pr. dag ved de nærmeste naboer vil være under en time i forhold til de valgte referencepunkter. Refleksion af sollys i møllerne og især i møllevingerne kan være et problem for naboer til vindmøller. For at undgå generende reflekser skal møllevingerne antirefleksbehandles, så de fremstår med en mat overflade, hvorved risikoen for reflekspåvirkninger begrænses. STØJ I følge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 304 af den 14. maj 1991 om støj fra vindmøller, må støjbelastningen ved nærmeste udendørs opholdsarealer i tilknytning til nabobeboelser i det åbne land ikke overstige 45 db(a), og ved udendørs opholdsarealer i boligområder må støjbelastningen ikke overstige 40 db(a). Der er foretaget beregninger af de forventede støjbelastninger ved alle nabobeboelser, der ligger inden for en afstand på 500 m fra den nye vindmølle, samt for de to beboelser, som er placeret tættest ved den eksisterende 150 kw mølle mod nord. Denne ældre mølle har et rentonetillæg på 5 db(a) i forhold til nabobeboelsen mod nord. Af hensyn til kravene til den samlede støjbelastning fra vindmøller i området forudsættes det, at den nye vindmølle har en kildestøj på maksimalt 100,0 db(a). Beregningerne viser, at bekendtgørelsens krav til maksimale støjbelastninger kan overholdes, som vist på bilag 3 og 4. Det konkrete projekt for opstillingen af vindmøllen skal fremsendes til Fyns Amt med henblik på en vurdering af de støjmæssige forhold udfra de konkrete opstillingskoordinater. VINDENERGIMÆSSIGE FORHOLD De to eksisterende vindmøller, som bliver taget ned, producerer i dag tilsammen ca. 800 MWh om året, hvilket svarer til ca. 234 husstandes gennemsnitlige årlige elforbrug. Den nye vindmølle vil producere ca MWh om året, hvilket svarer til ca. 648 husstandes gennemsnitlige årlige elforbrug. De to eksisterende vindmøllers elproduktion svarer til et formindsket CO 2 -udslip på ca. 648 tons pr. år sammenlignet med en tilsvarende produktion på et kulkraftværk uden udnyttelse af spildvarme. 9

10 Den nye vindmølles elproduktion svarer til et formindsket CO 2 -udslip på ca tons pr. år sammenlignet med en tilsvarende produktion på et kulkraftværk uden udnyttelse af spildvarme. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING REGIONPLAN Regionplan for Fyns Amt giver retningslinier for placering og udformning af vindmølleanlæg. Fyns Amt har i Regionplan vist, hvilke møller der kan udskiftes inden for rammerne af regionplanen. Det er angivet, at vindmølle nr. 4 ved Skattebølle i kommuneplanen for Tranekær Kommune kan udskiftes med en ny vindmølle med en totalhøjde på op til 75 m. Der er i regionplanen endvidere angivet, at det er en forudsætning for opstilling af nye vindmøller, at dette sker inden for rammerne af vedtagne lokalplaner. Der stilles derudover en række krav til indholdet af lokalplaner for vindmølleanlæg. KOMMUNEPLAN Tranekær Kommune har i Kommuneplan angivet, at vindmølle nr. 4 på matr. nr. 1a, Skattebølle By, Stoense, kan tillades udskiftet med en vindmølle på maksimalt 75 m og en rotordiameter på maksimalt 50 m. Den sydligere beliggende vindmølle nr. 5 kan derimod ikke tillades udskiftet, idet den ligger nærmere beboelse end 300 m. Kommuneplanen angiver, at den nye vindmølle skal placeres inden for det eksisterende fundament, have konisk lukket rørtårn, være lysegrå samt have en trebladet rotor, der løber højre om set fra vindretningen i forhold til møllen. Kommuneplanen angiver endvidere, at enkeltstående vindmøller, defineret som vindmøllegrupper på mindre end 4 vindmøller, skal placeres mindst 300 m fra nabobeboelser i det åbne land og mindst 350 m fra boligområder og anden støjfølsom anvendelse. Det geografiske konsekvensområde for nye følsomme funktioner, som svarer til den angivne støjplanlægningsafstand i forhold til den nye vindmølle, fremgår af kortbilag 7. Når en vindmølle først er rejst kan arealet inden for minimumsafstandene mellem beboelser og vindmøller ikke tages i brug til støjfølsom anvendelse. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for udskiftning af mølle nr. 4. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 3 til Kommuneplan , der fastlægger nye rammer for lokalplanområdet. De nye rammer giver mulighed for at opstille en vindmølle (nr. 4.1) med en maksimal højde på 75 meter målt fra terræn til vingespids i højeste position, med en navhøjde på maksimalt 50 meter og med en rotordiameter på maksimalt 52 meter. Samtidig giver kommuneplantillægget mulighed for en placering af den nye vindmølle ca. 25 m nordøst for den nuværende placering. 10

11 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING PLANLOVEN Lokalplanen erstatter den landzonetilladelse, som ellers vil være nødvendig for lokalplanens virkeliggørelse. BYGGELOVEN Før opstillingen af den nye vindmølle ved Skattebølle, skal byggearbejdet anmeldes til kommunen i henhold til Bygningsreglement af 1995 kapitel 1.6 stk. 1 c. NATURBESKYTTELSESLOVEN Lokalplanområdet berører ikke særlige naturinteresser eller kendte fortidsminder. MILJØBESKYTTELSESLOVEN - AFFALDSDEPOTER Kommunen har ikke kendskab til, at der inden for lokalplanens område findes depoter, der kan indebære forureningsrisiko for omgivelserne. MUSEUMSLOVEN - ARKÆOLOGISKE INTERESSER Forud for etableringen af vindmøllen skal Langelands Museum adviseres med henblik på eventuel rekognoscering af de arealer, der berøres i forbindelse med anlægsarbejdet jf. Museumsloven, lov nr. 473 af 7. juni LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplanens midlertidige retsvirkninger: Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod bebyggelse og ændring af anvendelse. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, det vil sige 8 uger efter datoen for lokalplanforslagets offentliggørelse, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra dagen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil ét år efter offentliggørelsen. Lokalplanens endelige retsvirkninger: Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og offentliggørelse af den endelige lokalplan, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt eller fastholdt ved lokalplanen. 11

12 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen fortrænges automatisk af planen ifølge planlovens

13 LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002 med senere ændringer), fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er: At give mulighed for at opstille en mølle med en effekt på op til 900 kw på position Ø ; N (System 34, Jylland), som vist på kortbilag 1 og 2. At fastlægge adgangsvej til vindmøllen inden for lokalplanområdet. At fastlægge retningslinier for placering og udformning af vindmøllen under hensyntagen til de jordbrugsmæssige interesser og omgivelserne i øvrigt. At erstatte en landzonetilladelse efter Planlovens 35 stk. 1, jf. Planlovens 15 stk LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS Stk. 1 Lokalplanen afgrænses, som vist på kortbilag 2, og omfatter en mindre del af matr. nr. 1a, Skattebølle By, Stoense. Stk. 2 Det af lokalplanen omfattede område er og forbliver i landzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE Stk. 1 Området må kun anvendes til landbrugsformål og til opstilling af vindmøller. Der må inden for området opstilles en vindmølle og etableres andre anlæg, som er nødvendige for driften af vindmøllen. 4 VEJFORHOLD Stk. 1 Vejadgang til vindmøllen sker ad eksisterende privat markvej. Vejen etableres i en bredde af 4,2 m, som vist på kortbilag 2. Stk. 2 Vejadgangen fastlægges i en privat deklaration, der tinglyses på matrikel nr. 1a, Skattebølle By, Stoense. Stk. 3 Ved eventuel frastykning af vindmølleparcellen, jf. 11, vil den i stk. 1 og 2 nævnte adgangsvej udgøre en privat fællesvej, der er vejadgang til vindmølleparcellen. 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1 Vindmøllen med tilhørende anlæg placeres som angivet på kortbilag 2. Stk. 2 Der må opføres en vindmølle med en totalhøjde på minimum 50 m og maksimum 75 m og en rotordiameter på maksimum 52 m. Stk. 3 Umiddelbart ved siden af vindmølletårnet kan der placeres en transformerbygning på ca. 2 x 2 x 2 m. 13

14 6 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1 Vindmøllen skal udformes med lukket, konisk rørtårn i stål i lys grå farve. Stk. 2 Vindmøllen skal overfladebehandles så refleksioner minimeres. Stk. 3 Vindmøllen skal have en trebladet rotor med omløbsretning med uret, set forfra. Stk. 4 En eventuel transformerbygning skal fremtræde i neutrale jordfarver, der er tilpasset omgivelserne. 7 LEDNINGSANLÆG Stk. 1 Elledninger til vindmølleanlægget må ikke fremføres som luftledninger, men alene udføres som jordkabler. 8 STØJ Stk. 1 Der skal ske forhåndsanmeldelse til Fyns Amt med dokumentation for, at vindmøllen overholder de gældende krav jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Stk. 2 Det samlede støjbidrag fra vindmøller i området skal overholde de til en hver tid gældende krav til støj fra vindmøller ved udendørs opholdsarealer i tilknytning til nabobeboelser i det åbne land. Der forudsættes en kildestøj på maksimalt 100,0 db(a) for den nye vindmølle. Stk. 3 Der fastlægges et konsekvensområde på 300 m omkring den nye vindmølle. Inden for konsekvensområdet må der ikke opføres eller indrettes bygninger til boligformål eller anden støjfølsom anvendelse, der kan begrænse eller forhindre møllens drift. 9 BYGGETILLADELSE/ANMELDELSE Stk. 1 Der skal ske anmeldelse af byggeriet til Tranekær Kommune i henhold til byggelovens bestemmelser. 10 FORUDSÆTNING FOR OPSTILLING AF NY MØLLE Stk. 1 Fyns Amt skal særskilt tage stilling til om projektet er omfattet af VVM-pligt, jf. planlovens samlebekendtgørelse. 11 UDSTYKNING/AREALOVERFØRSEL Stk. 1 Der kan ske udstykning eller arealoverførsel af den del af ejendommen, hvorpå vindmøllen er opstillet, således at vindmølleparcellen udgør en samlet fast ejendom. Vindmølleparcellen skal afgrænses svarende til udstrækningen af vindmøllens fundament eller et kvadratisk areal på 15 x 15 m, placeret symmetrisk omkring møllen. Ved udstykning eller arealoverførsel kan vindmølleparcellen være mindre end 700 m 2. Stk. 2 Ved udstykning eller arealoverførsel af vindmølleparcellen bevares denne i landzone. Stk. 3 Ved udstykning eller arealoverførsel kan vindmølleparcellen, uanset byggelovgivningens højde- og afstandsbestemmelser udformes som angivet i denne lokalplan, og møllens vingefang kan overskride skellet mod den tilgrænsende landbrugsejendom. 14

15 Stk. 4 Det er en betingelse for udstykning eller arealoverførsel, at ejeren af vindmølleparcellen ved tinglyst deklaration med Tranekær Kommune som påtaleberettiget forpligtes til senest 2 år efter ophør af vindmølledriften at foranledige og bekoste matrikulær sammenlægning af vindmølleparcellen med den tilgrænsende bestående landbrugsejendom. 12 FJERNELSE Stk. 1 Vindmøllen skal fjernes uden udgift for det offentlige og uden erstatning til vindmølleanlæggets ejer, såfremt anlægget har været ude af drift i mindst 12 måneder, eller når driften af vindmøllen er opgivet. 13 VEDTAGELSESPÅTEGNING Stk. 1 Lokalplanforslaget er i henhold til 24 i lov om planlægning vedtaget af Tranekær kommunalbestyrelse på mødet den 8. september På kommunalbestyrelsens vegne Jørgen Nielsen Borgmester Lone Himmelstrup kommuneingeniør Stk. 2 Lokalplanen er i henhold til 27 i lov om planlægning endeligt vedtaget af Tranekær kommunalbestyrelse på mødet den 8. december På kommunalbestyrelsens vegne Jørgen Nielsen Borgmester Lone Himmelstrup kommuneingeniør 15

16

17

18 Projekt: Skattebølle, Tranekær Kommune DECIBEL - Hovedresultat Beregning: NEG Micon NM48/750 WindPRO version Apr 2003 Udskrevet/Side :18 / 1 Brugerlicens: PlanConsult ApS Niels Brocksgade Randers Beregnet: :58/ DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. Beregningen er baseret på "Bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 91" fra Miljøstyrelsen. Det tilladelige støjniveau ved nærmeste udendørs opholdsareal, f.eks. en terasse, er 45 db i landområder og 40 db i tættere befolkede områder, begge ved en vindhastighed på 8 m/s.hvis een mølle har rentoner i støjemissionen, reduceres det tilladelige støjniveau med 5 db. Møller Målestok 1: Ny mølle Eksisterende mølle Støjfølsomt område S34 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type Effekt Diam. Højde Oprettet Name LwA,ref Rentoner Oktav af data [m] [kw] [m] [m] [db(a)] Ja NEG MICON NM48/ /200 48,2 50,0 USER Brugerdefineret 98,5 Nej Nej Nej BONUS 1.000/200 54,0 50,0 USER Brugerdefineret 100,8 Nej Nej Nej NORDTANK ,6 32,6 USER Brugerdefineret 95,5 Nej Nej Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område S34 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nej Name Øst Nord Z Støj Afstand Beregnet Støj Afstand Alle [m] [db(a)] [m] [db(a)] A Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,0 Ja Ja Ja B Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,2 Ja Ja Ja C Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,0 Ja Ja Ja D Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,5 Ja Ja Ja E Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,2 Ja Ja Ja F Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,4 Ja Nej Nej G Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,0 Ja Nej Nej H Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: 300 m , ,9 Ja Ja Ja Afstande (m) Mølle SFO A B C D E F 759 (177) 534 G (286) H WindPRO er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

19 Projekt: Skattebølle, Tranekær Kommune DECIBEL - KMS kort: Fyn og Sønderjylland.IT Beregning: NEG Micon NM48/750 Fil: Fyn og Sønderjylland.IT WindPRO version Apr 2003 Udskrevet/Side :14 / 1 Brugerlicens: PlanConsult ApS Niels Brocksgade Randers Beregnet: :58/ m Kort: Tranekær Slot 1412 III SV, Udskriftsmålestok 1:10.000, Kortcentrum S34 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende mølle Støjfølsomt område Højde over: 15,0 m 35 db(a) 40 db(a) 45 db(a) 50 db(a) 55 db(a) WindPRO er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

20 Projekt: Skattebølle, Tranekær Kommune SHADOW - Hovedresultat Beregning: NEG Micon NM48/750 WindPRO version Apr 2003 Udskrevet/Side :20 / 1 Brugerlicens: PlanConsult ApS Niels Brocksgade Randers Beregnet: :31/ Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning m Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage Tidsskridt til beregning 2 minutter Solskinssandsynlighed (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt Målestok 1: Ny mølle Eksisterende mølle Skyggemodtager Møller S34 Mølletype Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type Effekt Diam. Højde Omdr [m] [kw] [m] [m] [Omdr] NEG MICON NM !O! nav: 50,0 m Ja NEG MICON NM48/ /200 48,2 50,0 22, BONUS !O! nav: 50,0 m Nej BONUS 1.000/200 54,0 50,0 22, NORDTANK !O! nav: 32,6 m Nej NORDTANK ,6 32,6 38,0 Skyggemodtager-Inddata S34 Nej Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,0 1,0 1,0-91,7 90,0 B ,0 1,0 1,0-141,7 90,0 C ,0 1,0 1,0-159,4 90,0 D ,0 1,0 1,0-156,6 90,0 E ,0 1,0 1,0-131,6 90,0 F ,0 1,0 1,0-228,9 90,0 G ,0 1,0 1,0 55,1 90,0 H ,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Beregningsresultater Skygge, worst case Skygge, forventede værdier Nej Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år pr. år timer pr dag [h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år] A 26: :36 6:12 B 0:00 0 0:00 0:00 C 0:00 0 0:00 0:00 D 0:00 0 0:00 0:00 E 0:00 0 0:00 0:00 F 21: :42 4:46 G 30: :32 5:37 H 29: :26 2:27 WindPRO er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

21 Projekt: Skattebølle, Tranekær Kommune SHADOW - KMS kort: Fyn og Sønderjylland.IT Beregning: NEG Micon NM48/750 Fil: Fyn og Sønderjylland.IT WindPRO version Apr 2003 Udskrevet/Side :25 / 1 Brugerlicens: PlanConsult ApS Niels Brocksgade Randers Beregnet: :31/ m Kort: Tranekær Slot 1412 III SV, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum S34 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende mølle Skyggemodtager Isolinier viser skygge i Skyggetimer pr. år. Beregning af reel værdi WindPRO er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

22 25 m Ny mølle 300 m 25 m 25 m 25 m

23 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan Med vedtagelsen af tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Tranekær Kommune gives mulighed for opstilling af vindmølle nr. 4.1 på matrikel nr. 1a, Skattebølle by, Stoense, som vist på plan Det aftales med bygherren, at der i forbindelse med etableringen af den nye vindmølle nedtages to eksisterende 150 kw vindmøller. Disse betegnes i kommuneplanen som mølle nr. 4 og 5. Vindmølle nr kan opstilles med en placering ca. 25 meter nordøst for den nuværende vindmølle nr. 4 beliggende på matrikel nr. 1a, Skattebølle by, Stoense. Vindmølle nr kan opføres med en maksimal højde på 75 meter målt fra terræn til vingespids i højeste position, med en navhøjde på maksimalt 50 meter og med en rotordiameter på maksimalt 52 meter. Vedtagelsespåtegning I henhold til lov om planlægning, 24, er dette forslag til tillæg til Kommuneplan vedtaget af Tranekær Kommunalbestyrelse på mødet den 8. september På kommunalbestyrelsens vegne Jørgen Nielsen Borgmester Lone Himmelstrup kommuneingeniør I henhold til 27 i lov om planlægning, 27, er dette tillæg til Kommuneplan endeligt vedtaget af Tranekær kommunalbestyrelse på mødet den 8. december På kommunalbestyrelsens vegne Jørgen Nielsen Borgmester Lone Himmelstrup kommuneingeniør

24 4.1 5 Vindmølleplacering med angivelse af : nr. ifølge plantekst 300 m. Plan

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum Lokalplan 11 Vindmøller ved Bovnum Varde Kommune September 2007 Lokalplan 11 Indholdsfortegnelse 1 VARDE KOMMUNE LOKALPLAN 11 VINDMØLLER VED BOVNUM INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 I REDEGØRELSE 4 Baggrund

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

4. PÅVIRKNING AF NABOER

4. PÅVIRKNING AF NABOER 4. PÅVIRKNING AF NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold A B Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE 51.11

LOKALPLAN NR. LE 51.11 LOKALPLAN NR. LE 51.11 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I ØRBÆK BY L~~J H~~J Ø R B Æ K K0MMUNE TEKNIS K FORV ALTNING 1993. i I NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 51.11 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDMØLLE?ARK VED LANDTING LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere en vindmøllepark i Landting området. Ved vindmølleparkens

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG ...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG Baggrund og formål Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et bestemt område. Det kan

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Lokalplan nr. 8.9.1-1

Lokalplan nr. 8.9.1-1 Lokalplan nr. 8.9.1-1 Mini Zoo, Christianshede Ikast Kommune Jil7b»m Lokalplan nr. 8.9.1-1. for Christianshede Mini Zoo Ikast kommune november 1980 februar 1981 september 1981 LOKALPLAN NR. 8.9.1-1 for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord:

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord: SHADOW - Fotland NK grå Fil: 45991220.jpg 03.10.2012 11:15 / 1 0 250 500 750 1000m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: 310 609 Nord: 6 512 682 Ny mølle Skyggemodtager

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76 LOKALPLAN NR. 76 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLEPARK VED GESTENGE I STAUNING ~TUFT~PN WflMMTTMT~ i LOKALPLAN NR. 76 Lokalplan for et område til vindmøllepark ved Gestenge i Stauning. Udarbejdet i oktober 1994

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer.

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan nr.l.z.6 - vindmøllegruppe Viborggård. REDEGØRELSE INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet med henblik på udnyttelse af det i tillæg nr.1 til Suså Kommunes Kommuneplan udlagde vindmølleområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.17

LOKALPLAN NR. B 51.17 \ ~. ~ L_- ~ ~, 4/ -~) LOKALPLAN NR. B 51.17.-~ v~. ~ ~1 SrI~I~MÆRKE NYT BOLIGOMRÅDE IRBiEKBY ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 199 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Lokaiplanens baggrund

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

BILAG 5 SKYGGEKAST. Fra side 103 nederst (fra afsnit 6.3) til 106 (til afsnit 6.3.4.) i VVM-rapporten

BILAG 5 SKYGGEKAST. Fra side 103 nederst (fra afsnit 6.3) til 106 (til afsnit 6.3.4.) i VVM-rapporten BILAG 5 SKYGGEKAST Fra side 103 nederst (fra afsnit 6.3) til 106 (til afsnit 6.3.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Hvis en støjmåling efter opstilling af

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE.

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE. /e, < > **/< * Anmelder: Grenaa Kommune Teknisk Forvaltning Torvet 3, 8500 Grenaa Tlf. 86 32 15 88 Forbrændingsanlæg GRENAA KOMMUNE GRENAA RKE LOKALPLAN NR. 115 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup ÆRØSKøBIN,G KOMMUNE HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge kommuneplanloven skal der tilvejebringes en lokalpian, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens

Læs mere

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 Lokalplan nr. 62 for et område til kolonihaver beliggende mellem Randersvej og Gammel Å. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i Kommuneplanen udlagt som en del af

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 7 Planloven 7 Vindmøllecirkulæret 8 VE-loven 8 Kommuneplan 9 Zonestatus

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE. Lokalplan nr. 242. Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn

EBELTOFT KOMMUNE. Lokalplan nr. 242. Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn 02.07.02 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 242 Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 25.4 Daghaver i Egelundparken Daghaver med fællesbygning og redskabsskure 1990 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Lokaiplan nr. 54A for et område til renseanlæg ved Birkvej i Skjern. Udarbejdet i marts 1992 af Skjern kommune, teknisk forvaltning.

Lokaiplan nr. 54A for et område til renseanlæg ved Birkvej i Skjern. Udarbejdet i marts 1992 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. Lokaiplan nr. 54A for et område til renseanlæg ved Birkvej i Skjern. Udarbejdet i marts 1992 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BESTEMMELSER: Lokalplanens formål side

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere