Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1

2 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern Kommunes nye krav til vindmølleprojekter... 4 Støjkonsekvensområde i de 2 projekter... 5 Nærmeste naboer... 6 Aftaler om nedlæggelse af ejendomme... 7 Årligt tilskud til lokalområdet... 7 Lokalt forankrede møller... 8 Historisk overblik... 9 Det anmeldte projektforslag og nul-alternativ Muligt alternativ 140 m møller Visuel oplevelse af mølleforslaget Nabomøller Skyggekast Støjberegninger Den videre proces Ejerforhold Ansøgeroplysninger Bilag. Støj og skygge Udarbejdet for den lokale ansøgergruppe af: Vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Lemvigegnens Landboforening Industrivej 53, 7620 Lemvig Mobil

3 Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune påbegyndte i 2013 en planproces for etablering af op til 6 nye 150 m nye vindmøller ved Knaplund nordøst for Hoven. Projektet var i februar 2014 klar til at indlede debatfasen. Ansøgerne valgte imidlertid på dette tidspunkt at stoppe processen med henblik på at sikre større klarhed over Ringkjøbing-Skjern Kommunes fremtidige vindmølleplanlægning samt arbejde på en stærkere accept af vindmølleområdet Knaplund. Det har resulteret i, at ansøgerne nu har reduceret mølleprojektet til alene at omfatte 3 møller og nu med en lavere totalhøjde på 130 m. Desuden er der indgået aftale om køb af de 2 nærmeste naboejendommes beboelser med henblik på nedlægning. Før NU (den genoptagede proces) Antal møller 6 stk 3 stk totalhøjde 150 m 130 m Mindste afstand til Ørbæk 850 m m Mølletype Vestas V117 eller Siemens SWT 3,2113 m rotor Vestas V100 eller Siemens SWT 3,1101 m rotor Støjkonsekvenszones areal *) Ca. 215 Ha Ca. 60 Ha *) støjkonsekvenszonen er det område, hvor de nye møller vil have en støjudbredelse på 42/44 db ved hhv. 6/8 m/sek. Blå = de 6 stk 150 m møller i FØR-opstillingen Rød = de 3 stk 130 m møller i EFTER-opstillingen 3

4 Ringkjøbing-Skjern Kommunes nye krav til vindmølleprojekter Herunder er der lavet en status på, hvordan mølleprojektet ved Knaplund lever op til de af Ringkjøbing-Skjern Kommune fastlagte krav til nye mølleprojekter (vedtaget på byrådsmøde 18. november 2014) Retningslinje Kommentar Status 1 Afstandskravet fra vindmøllen til beboelse er 4 gange møllens højde. Er overholdt 2 Den lokale opbakning inden for en afstand på 6 gange møllens højde vil blive inddraget i den samlede vurdering af projektet. 3 Alle ejendomme inden for en afstand på 10 gange møllens højde har ret til at få foretaget en værditabsvurdering, som foretages af en uvildig ejendomsmægler udpeget af Mæglernes Brancheforening. Værditabsvurderingen ligger til grund for den efterfølgende fastsættelse af det værditab, som mølleprojektet udløser over på ejeren af de pågældende ejendomme. 4 Afstandskravet til andre mølleparker fastsættes individuelt ud fra det samlede æstetiske udtryk dog således at afstanden vurderes ud fra et vejledende kriterier på 28 gange møllens højde. 5 Ved politisk godkendelse af vindmølleprojektet inddrages projektets evne til at udvikle lokalområdet. 6 Alle borgere/ejendomsejere inden for 10 gange møllens højde skal inddrages ved en direkte invitation til et informationsmøde. Øvrige interesserede skal inddrages via annoncering af det pågældende informationsmøde. Der ligger kun 1 ejendom indenfor 6 x totalhøjde (780 m) og denne ejendoms ejer er positiv Ok. Afventer Beskrives i VVM-redegørelsen Årlig udlodning til lokalområdet+ Gratis strøm til naboer indenfor 1 km Dette sker senere Kommer senere beskrives i VVM, men der er ingen møller indenfor 28 x totalhøjde (3640 m) forslag fremlagt under planlægning 4

5 Støjkonsekvensområde i de 2 projekter Der er en markant stor forskel på, hvor stort område, som vil blive udlagt til støjkonsekvensområde i de 2 projekter. Støjkonsekvensområdet er det område, hvor møllerne vil støje 44 db ved 8 m/sek. Kort visende med rødt støjkonsekvensområdet 44 db i de 2 projektforslag. Mindste cirkelområde svarer til opdateret projekt med 3 møller, og største område svarer til oprindeligt 6 møllers projekt 5

6 Nærmeste naboer De nærmeste naboer indenfor m tilbydes hvert år et beløb før skat, som svarer til, at de har gratis elforbrug de næste 20 år. Således tilbydes hver husstand et beløb, som modsvarer hvad der skal tjenes i en husstand for at dække et elforbrug på kwh pr år. Dette vil i 2015 være ca kr/år med den aktuelle pris på el til privat brug. Kort visende omkring mølleområdet. 6

7 Aftaler om nedlæggelse af ejendomme Ansøgerne har indgået 2 aftaler om nedlæggelse af 2 ejendomme. Dette er ikke gjort for at overholde afstandskravet til møllerne, idet dette kunne være overholdt i forvejen. Derimod er det gjort, idet der er tale om de 2 nærmeste naboer, som har ønsket at sælge deres ejendomme. Disse aftaler er skriftligt på plads. Endelig nedlægges en beboelse, som er ejet af den ene ansøger (Knaplundvej 10, 7270 Stakroge). Årligt tilskud til lokalområdet Ansøgerne ønsker at give et tilsagn om, at de kommende møller giver et årligt tilskud til deling mellem de 2 lokale borgerforeninger i Hoven og Stakroge. Det årlige driftstilskud er tilbudt til at være 1,0 % af møllernes bruttoindtjening. I de første ca. 8,8 driftsår modtager møllerne et energitilskud, og derfor er bruttoindtjeningen størst i år 1 til og med år 8. Beløbet vil således variere afhængigt af elprisen og møllernes alder: Årligt støttebeløb fra hver vindmølle År 1 til år 8 År 9 Vejledende værdier pr mølle(130 m) Resultat ved forskellige elpriser Elpris på 0,20 kr/kwh kr/mølle kr/mølle Elpris på 0,25 kr/kwh kr/mølle kr/mølle 20 % af mølleparken skal udbydes i anparter til lokalområdet efter en fastlagt lovgivning. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret om de 20 % af mølleparken som vil blive ejet via vindmølleanparter kan pålægges kravet om udlodning, men mølleopstillerne vil arbejde på at dette kan lykkes. 7

8 Lokalt forankrede møller Mølleprojektet ansøges gennemføres ud fra disse grundprincipper: Etablere en ny lokalejet møllepark ved Knaplund med fuld tillid til planlægningsprocessen Baseret på 100% lokalt ejerskab Alle i nærområdet skal have bid af kagen fra vinden Maksimal hensyn til naboer Indtjening til Ringkjøbing-Skjern Kommune Projektet imødekommer fuldt ud Ringkjøbing-Skjern Kommunes 2014-vedtagne krav og retningslinjer for nye mølleprojekter. 8

9 Historisk overblik Forud for denne anmeldelse er bl.a. nedenstående forløb: Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede d. 11. juni 2012, at der kan planlægges for området, såfremt der ikke fremkommer væsentlige problemstillinger som følge af dialog med nabokommunerne og forsvaret. Ansøger blev opfordret til at undersøge, om projektets kapacitet kunne udvides til mere end de først ansøgte 3 møller. o Nabokommuner er hørt (ref. 4. juli 2012): Ønske om redegørelse for visuel konsekvens, ellers OK. o Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er hørt (ref. 29. oktober 2012). Forsvaret vil gerne høres og indgå i tidlig dialog. Ingen møller indenfor 1,5 km fra Borris Skydeterræn, ellers OK. o Der blev i maj 2013 anmeldt et projekt med 6-7 møller i et samarbejde mellem HOFOR og ovenstående ansøgere. Der blev d. 6. maj 2013 afholdt et frivilligt informationsmøde på Hoven Friskole. Anmelderne tilbød efterfølgende en individuel dialog om projektet med de nærmeste naboer. Nogle naboer har ønsket en dialog, mens andre ikke har ønsket det. Ansøgerne sendte forud for et stormøde om vindkraftens bagside og gener for naboer i Hoven Hallen d. 4. juni 2013 information om projektforslaget til kommunalpolitikerne. Der blev d. 5. november 2013 afgjort VVM-pligt på 6-7 nye møller, og Land, By og Kultur afholdt d. 9. december 2013 et opstartsmøde med Lemvigegnens Landboforening og ansøgerne for den videre proces. I april 2014 stillede ovenstående ansøgere det videre arbejde med projektet i bero grund af den politiske situation i forhold til vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune. Samarbejdet med HOFOR blev opsagt med den begrundelse, at det er ovenstående ansøgeres vurdering, at et mindre projekt med større afstand til samlet bebyggelse samt båret på lokale hænder vil have større mulighed for at kunne indpasses på en måde, der kan medføre en større lokal opbakning og accept. 9

10 Det anmeldte projektforslag og nul-alternativ Der anmeldes hermed et projektforslag med 3 møller med en totalhøjde på 130 meter, opstillet på en lige række. Vindmøllerne placeres i et område mellem Knaplundvej, Høglundvej, rute 28 (Ørbækvej), Gl. Borrisvej, Tranekjærvej og rute 12 (Herningvej). Afstanden til samlet bebyggelse er ca. 1,7 km til Ørbæk, 2,5 km til Stakroge og 3,2 km til Hoven. Vindmøllernes forventede placering i forhold til omgivende veje. Fotopunkter for visualiseringer. Afstandskravet fra møllecentrum til nabobeboelse for 130 meter høje møller er som minimum 520 meter. Eksakte koordinater til opmåling vil til de endelige beregninger indhentes fra landinspektør. I forbindelse med rejsning af møllerne nedlægges beboelsen på landbrugsejendommen Knaplundvej 10, 7270 Stakroge, som tilhører ansøger Jens Jørgen Arvad. Ejendommen Knaplundvej 8 er boligløs og tilhører også Jens Jørgen Arvad. Der nedlægges ikke eksisterende møller i forbindelse med projektet. Nul-alternativet er en fortsættelse af eksisterende forhold. Der er vedlagt beregninger af støj, lavfrekvent støj, skyggekast og estimeret produktion fra mølleanlægget (bilag 1). De medsendte støjberegninger dokumenterer, at støjkravene med de angivne møller kan overholdes på alle lokaliteter. Møllerne er i beregningen er ikke støjreguleret, men anmeldelsen fastlåser ikke projektet til en bestemt regulering eller en bestemt mølletype. 10

11 Beregningen af skyggekast viser, at der er boliger, som potentielt påvirkes med skyggekast ud over grænseværdien. Påvirkningen med skyggekast vil reguleres med automatisk stop af møllerne, når påvirkningen når et fastsat niveau. Dermed vil ingen nabobeboelse reelt påvirkes med mere end 10 timers årligt skyggekast. Projektforslaget skønnes at kunne producere ca kwh/år, svarende til ca parcelhuses årlige strømforbrug 11

12 Muligt alternativ 140 m møller Det vil være muligt at etablere 3 vindmøller med en totalhøjde på 140 m på lokaliteten. Produktionen vurderes at vil stige med ca. 25 %, hvis der etableres møller af denne type. Af hensyn til disse møllers synlighed i området er denne alternative højde valgt at være et alternativ til hovedforslaget med 3 møller a 130 m. Visuel oplevelse af mølleforslaget I en nærmere VVM-redegørelse vil der blive redegjort detaljeret for den visuelle oplevelse af etableringen af det ansøgte mølleområde. Nedenstående visualiseringer er dog allerede udarbejdet. Dog bemærkes det, at der vises 140 m møllehøjde. Vindmøllernes forventede placering i forhold til omgivende veje. Fotopunkter for visualiseringer. 12

13 Visualisering af 3 stk. nye vindmøller med totalhøjden 140 meter set fra Hoven. Afstanden til nærmeste mølle er ca. 4,0 km. OBS: Reelt vil møllerne næsten være skjult. Møllerne er tegnet på billedet som hvide symboler. Visualisering af 3 stk. nye vindmøller med totalhøjden 140 meter set fra Stakroge. Afstanden til nærmeste mølle er ca. 2,7 km. OBS: Reelt vil møllerne i høj grad være skjult. Møllerne er tegnet ovenpå billedet som røde symboler. På næste side er møllerne visualiseret med den synlighed, der reelt kan forventes i terrænet. 13

14 Visualisering af 3 stk. nye vindmøller med totalhøjden 140 meter set fra Stakroge. Afstanden til nærmeste mølle er ca. 2,7 km. 14

15 Nabomøller Indenfor en totalhøjde på 28 x totaløkonomi skal samspillet med eksisterende møllers påvirkning vurderes i en helhed. De 3 nye møller er på nedenstående kort vist sammen med møllerne indenfor 28 x totalhøjde = m. der er ingen møller indenfor 28 x totalhøjde. 15

16 Skyggekast En enkelt ejendom (C) forventes at kunne modtage 14:27 timers skyggekast pr år, hvilket er mere end de vejledende 10 timer pr år. Derfor vil møllerne blive installeret med skyggestop således, at de stopper, når der er risiko for mere end 10 timers skyggekast. 16

17 Støjberegninger Alle krav til alm. støj og lavfrekvent støj er overholdt jf vedlagte udskrifter (se bilag) Den videre proces Anmelder fremsender udkast til debatoplæg og scoping. Ejerforhold Det ansøgte projektområde berører arealer tilhørende: Jens Jørgen Arvad Stakrogevej 89, 7260 Sønder Omme Knaplundvej 10, 7270 Stakroge Bertel Pagh Kristensen Gl. Borrisvej 14, 6880 Tarm Ansøgeroplysninger To parter har indgået en samarbejdsaftale om udvikling af et vindmølleområde ved Knaplund: Jens Jørgen Arvad Stakrogevej 89, Skærsig 7260 Sønder Omme Bertel Pagh Kristensen Gl. Borrisvej Tarm De to parter har indgået en aftale med Lemvigegnens Landboforening, der vil fungere som ansøgernes rådgiver og bindeled til planafdelingen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Lemvigegnens Landboforening Industrivej Lemvig att. Kristian Sejersbøl Bilag. Støj og skygge 17

18 Projekt: Knaplund DECIBEL - Hovedresultat Beregning: 3 V100 mode 0 Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :41/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Ny vindmølle Målestok 1: Støjfølsomt område Vindmøller Vindmølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 2,7, 296,7 m Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Oktavbåndsfordelt mode 0 garanterede værdier (103,8/105,0) 6,0 103,8 8,0 105,0 Nej ,0 Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Oktavbåndsfordelt mode 0 garanterede værdier (103,8/105,0) 6,0 103,8 8,0 105,0 Nej ,6 Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Oktavbåndsfordelt mode 0 garanterede værdier (103,8/105,0) 6,0 103,8 8,0 105,0 Nej Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Støj vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (1) ,5 1,5 6,0 42,0 31,3 Ja A 8,0 44,0 32,2 Ja B Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (2) ,9 1,5 6,0 42,0 36,1 Ja B 8,0 44,0 37,1 Ja C Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (5) ,5 1,5 6,0 42,0 41,3 Ja C 8,0 44,0 42,3 Ja D Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (7) ,0 1,5 6,0 42,0 34,9 Ja D 8,0 44,0 35,9 Ja E Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (8) ,0 1,5 6,0 42,0 28,1 Ja E 8,0 44,0 29,0 Ja F Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (9) ,0 1,5 6,0 42,0 25,4 Ja F 8,0 44,0 26,3 Ja G Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (10) ,6 1,5 6,0 42,0 24,9 Ja G 8,0 44,0 25,8 Ja H Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (11) ,0 1,5 6,0 42,0 25,9 Ja H 8,0 44,0 26,8 Ja I Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (13) ,0 1,5 6,0 42,0 27,1 Ja I 8,0 44,0 28,0 Ja J Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (14) ,8 1,5 6,0 42,0 29,5 Ja J 8,0 44,0 30,4 Ja K Ørbæk by ,3 1,5 6,0 37,0 27,4 Ja K 8,0 39,0 28,3 Ja L Hoven ,5 1,5 6,0 37,0 19,1 Ja L 8,0 39,0 20,0 Ja M Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (17) ,6 1,5 6,0 42,0 26,7 Ja M 8,0 44,0 27,6 Ja N Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (18) ,4 1,5 6,0 42,0 25,0 Ja N 8,0 44,0 25,9 Ja O Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (20) ,2 1,5 6,0 42,0 37,5 Ja O 8,0 44,0 38,6 Ja P Ørbæk øst ,1 1,5 6,0 37,0 27,0 Ja P 8,0 39,0 27,9 Ja Q Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (22) ,9 1,5 6,0 42,0 29,5 Ja Q 8,0 44,0 30,4 Ja R Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (23) ,7 1,5 6,0 42,0 32,5 Ja Fortsættes næste side... windpro af EMD International A/S, Tlf , :44 / 1 windpro

19 Projekt: Knaplund DECIBEL - Hovedresultat Beregning: 3 V100 mode 0 Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :41/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Støj vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] R 8,0 44,0 33,4 Ja S Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (43) ,7 1,5 6,0 42,0 32,9 Ja S 8,0 44,0 33,9 Ja T Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (44) ,2 1,5 6,0 42,0 35,5 Ja T 8,0 44,0 36,4 Ja U Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (46) ,4 1,5 6,0 42,0 27,5 Ja U 8,0 44,0 28,4 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U windpro af EMD International A/S, Tlf , :44 / 2 windpro

20 Projekt: Brugerlicens: Knaplund Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :41/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: 3 V100 mode 0 Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :44 / 3 windpro

21 Projekt: Brugerlicens: Knaplund Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :41/ DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: 3 V100 mode 0 Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :44 / 4 windpro

22 Projekt: Knaplund DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Lavfrekvent støj 3 V100 Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :58/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Vindmøller Ny vindmølle Målestok 1: Støjfølsomt område Vindmølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 2,7, 296,7 m Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Oktavbåndsfordelt mode 0 garanterede værdier (103,8/105,0) 6,0 90,1 8,0 90, ,0 Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Oktavbåndsfordelt mode 0 garanterede værdier (103,8/105,0) 6,0 90,1 8,0 90, ,6 Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Oktavbåndsfordelt mode 0 garanterede værdier (103,8/105,0) 6,0 90,1 8,0 90,8 Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Støj vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (24) ,5 1,5 6,0 20,0 5,8 Ja A 8,0 20,0 6,8 Ja B Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (25) ,3 1,5 6,0 20,0 9,4 Ja B 8,0 20,0 10,4 Ja C Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (26) ,8 1,5 6,0 20,0 13,1 Ja C 8,0 20,0 14,1 Ja D Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (27) ,7 1,5 6,0 20,0 7,0 Ja D 8,0 20,0 8,0 Ja E Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (28) ,0 1,5 6,0 20,0 8,5 Ja E 8,0 20,0 9,5 Ja F Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (29) ,0 1,5 6,0 20,0 3,5 Ja F 8,0 20,0 4,5 Ja G Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (30) ,0 1,5 6,0 20,0 1,6 Ja G 8,0 20,0 2,7 Ja H Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (31) ,6 1,5 6,0 20,0 1,3 Ja H 8,0 20,0 2,3 Ja I Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (32) ,0 1,5 6,0 20,0 2,0 Ja I 8,0 20,0 3,0 Ja J Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (33) ,0 1,5 6,0 20,0 2,8 Ja J 8,0 20,0 3,8 Ja K Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (34) ,8 1,5 6,0 20,0 4,5 Ja K 8,0 20,0 5,5 Ja L Ørbæk by ,3 1,5 6,0 20,0 3,0 Ja L 8,0 20,0 4,0 Ja M Hoven ,5 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja M 8,0 20,0 0,0 Ja N Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (37) ,6 1,5 6,0 20,0 2,5 Ja N 8,0 20,0 3,5 Ja O Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (38) ,4 1,5 6,0 20,0 1,3 Ja O 8,0 20,0 2,4 Ja P Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (39) ,6 1,5 6,0 20,0 10,1 Ja P 8,0 20,0 11,1 Ja Q Ørbæk øst ,1 1,5 6,0 20,0 2,7 Ja Q 8,0 20,0 3,7 Ja R Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (41) ,9 1,5 6,0 20,0 4,4 Ja R 8,0 20,0 5,5 Ja Fortsættes næste side... windpro af EMD International A/S, Tlf , :59 / 1 windpro

23 Projekt: Knaplund DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Lavfrekvent støj 3 V100 Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :58/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Støj vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] S Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (42) ,7 1,5 6,0 20,0 6,6 Ja S 8,0 20,0 7,6 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S windpro af EMD International A/S, Tlf , :59 / 2 windpro

24 Projekt: Brugerlicens: Knaplund Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :58/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Lavfrekvent støj 3 V100 Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :59 / 3 windpro

25 Projekt: Brugerlicens: Knaplund Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :58/ DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Lavfrekvent støj 3 V100 Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :59 / 4 windpro

26 Projekt: Knaplund SHADOW - Hovedresultat Beregning: Skygekastanlyse 3 V100 Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst vindmølletabellen Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :08/ Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage Tidsskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve For at undgå skyggekast fra ikke synlig vindmøller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1) Arealobjekt(er) anvendt i beregning: Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_2.w2r (9) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_3.w2r (11) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_5.w2r (15) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_6.w2r (20) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_7.w2r (22) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_8.w2r (24) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_9.w2r (26) Lægivere anvendt i beregning Betragterhøjde: 1,5 m Netopløsning: 10,0 m Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Ny vindmølle Målestok 1: Skyggemodtager Vindmøller Vindmølletype Skyggedata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] ,0 2,7, 296,7 m Ja VESTAS V ,0 80, , ,0 Ja VESTAS V ,0 80, , ,6 Ja VESTAS V ,0 80, ,9 Skyggemodtager-Inddata Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" B ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" C ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" D ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" E ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" F ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" G ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" H ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" I ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" J ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" K ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" L ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" M ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" N ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" O ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" P ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Q ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Fortsættes næste side... windpro af EMD International A/S, Tlf , :10 / 1 windpro

27 Projekt: Knaplund SHADOW - Hovedresultat Beregning: Skygekastanlyse 3 V100...fortsat fra forudgående side Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] R ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" S ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :08/ Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, worst case Skygge, forventede værdier Nr. Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år pr. år timer pr dag [h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år] A 9: :17 1:06 B 38: :31 3:11 C 65: :41 14:27 D 32: :25 8:36 E 2: :12 0:41 F 0:00 0 0:00 0:00 G 0:00 0 0:00 0:00 H 0:00 0 0:00 0:00 I 0:00 0 0:00 0:00 J 3: :12 0:35 K 0:00 0 0:00 0:00 L 0:00 0 0:00 0:00 M 0:00 0 0:00 0:00 N 0:00 0 0:00 0:00 O 0:00 0 0:00 0:00 P 0:00 0 0:00 0:00 Q 18: :23 1:15 R 23: :24 5:05 S 13: :23 3:26 Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt vindmølle Nr. Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] 1 3*VESTAS V !O! nav: 80,0 m (TOT: 130,0 m) afst.: 297 m (3,0 RD) vinkel: 3 (45) 50:44 10:47 2 3*VESTAS V !O! nav: 80,0 m (TOT: 130,0 m) afst.: 297 m (3,0 RD) vinkel: 3 (45) 78:02 14:28 3 3*VESTAS V !O! nav: 80,0 m (TOT: 130,0 m) afst.: 297 m (3,0 RD) vinkel: 3 (45) 70:50 11:27 windpro af EMD International A/S, Tlf , :10 / 2 windpro

28 Projekt: Knaplund SHADOW - Kort Beregning: Skygekastanlyse 3 V100 Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :08/ Timer per år, reelt tilfælde Timer per år, reelt tilfælde m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:30.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Skyggemodtager Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1) windpro af EMD International A/S, Tlf , :10 / 3 windpro

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord:

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord: SHADOW - Fotland NK grå Fil: 45991220.jpg 03.10.2012 11:15 / 1 0 250 500 750 1000m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: 310 609 Nord: 6 512 682 Ny mølle Skyggemodtager

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen ved området Brejning i Ringkjøbing-Skjern Kommune.

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen ved området Brejning i Ringkjøbing-Skjern Kommune. 07-02-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved Brejning Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen ved området Brejning

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2)

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) 06-06-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

Uddybende oplysninger til ansøgning om mølleområde Holmen

Uddybende oplysninger til ansøgning om mølleområde Holmen 03-03-2015 Ringkjøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Planlægning Att. planlægger Jeanette Jeppesen Uddybende oplysninger til ansøgning om mølleområde Holmen På vegne af ansøger og bygherre Vindmølledrift

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 1 af 37 By, Erhverv og Kultur Planafdelingen Torvet 7400 Herning Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune 15. december

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Vindmøller ved Hallendrup 24. November 2014 v/ vindmøllerådgivere Henrik Damgren og Kristian Sejersbøl Favrskov Kommune Favrskov Kommune har udlagt et nyt område til møller ved Hallendrup 2-6 møller 100-150

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2 31. oktober 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for udlægning af et nyt vindmølleområde ved Hindsels, Thyholm i Struer Kommune indsendt af lodsejere Askov Overgaard, Hindselsvej 24, 7790

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Indholdsfortegnelse Ansøger og ejerforhold 4 Projektforslag 4 Potentielle miljøforhold 5 Afstand

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Hollandsbjerg

Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt forslag Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt holder: Vattenfall Vindkraft A/S Jupitervej 6 6000 Kolding Att.: Jan Vindahl Hermann Tlf.: 27 87 59 80 E-mail: janvindahl.hermann@vattenfall.com Indhold

Læs mere

Beskrivelse: Skyggekastberegning Midtfjellet vindpark Layout B med 2,3 MW turbiner

Beskrivelse: Skyggekastberegning Midtfjellet vindpark Layout B med 2,3 MW turbiner SHADOW - Hovedresultat 26.02.2008 20:15 / 1 For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Vindmøller ved Skiffard

Vindmøller ved Skiffard Vindmøller ved Skiffard Bilag December 2010 Titel: Udgivet december 2010: Udarbejdet af: Forsidefoto: Bilag til miljørapport for vindmøller ved Skiffard Syddjurs Kommune Natur og Miljø Hovedgaden 77 8410

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER MARTS 2013 FORMÅL, BAGGRUND OG METODE FORMÅL Lejre kommune har i et debatoplæg udpeget 24 potentielle vindmølleområder som har været sendt i offentlighed. Efterfølgende

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

VVM og Miljøvurdering

VVM og Miljøvurdering Borgermøde 10. januar 2016 i Halvrimmen VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Nørre Økse Sø Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering November 2016 Ansvarlig for miljørapport:

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED STOKHØJVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED STOKHØJVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED STOKHØJVEJ Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde på 100 m ved Stokhøjvej på Thyholm. Møllerne vil stå på en lige linje,

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 99, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere