Årsrapport Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/ marts 2014 CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/ marts 2014 CVR nr

2 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked og salg Risikostyring Samfundsansvar Corporate Governance Investor Relations Bestyrelse Global Executive Committee Ledelsens beretning 3 Brev til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletal 5 Hovedpunkter 6 Mål og strategi 8 Finansielle resultater 10 Marked og salg 12 Risikostyring 14 Samfundsansvar 16 Corporate Governance 19 Investor Relations 22 Bestyrelse 24 Global Executive Committee Påtegninger 25 Ledelsespåtegning 26 Den uafhængige revisors erklæringer regnskab og noter 28 Noteoversigt 29 Resultatopgørelse 29 Totalindkomstopgørelse 30 Pengestrømsopgørelse 31 Balance 33 Egenkapitalopgørelse 34 Noter Kort om Auriga Industries A/S Auriga Industries A/S er det børsnoterede moderselskab for Cheminova A/S, som er det 100% ejede driftsselskab med hovedkontor i Danmark. Cheminova er en global virksomhed, der udvikler, producerer og markedsfører produkter til plantebeskyttelse. Alle aktiviteter sker under hensyn til miljøet og stigende krav til bæredygtighed. Cheminova omsætter årligt for ca. DKK 6,6 mia. og beskæftiger mere end medarbejdere, heraf knap 850 i Danmark. Koncernen har datterselskaber i 24 lande og sælger sine produkter i mere end 100 lande. Godt 98% af omsætningen genereres uden for Danmark. Det er Aurigas overordnede strategiske målsætning at sikre en langsigtet værdiskabelse til gavn for selskabets interessenter. Cheminova skal videreudvikles med sigte på at være en konkurrencedygtig og indtjeningsmæssigt attraktiv forretning. HELPING YOU GROW HELPING YOU GROW er Cheminovas slogan og betyder, at vi hjælper dig med at dyrke og vokse. Vi tilbyder nye og innovative løsninger, der beskytter afgrøder mod skadedyr, ukrudt og svampesygdomme. Dermed vokser udbyttet og kvaliteten af landmandens høst, der f.eks. benyttes til fødevarer, dyrefoder og biobrændsel. Det er vores bidrag til at løse verdens fødevareudfordring. HELPING YOU GROW betyder i overført betydning, at vi tilstræber at skabe værdi for alle interessenter, det være sig økonomisk, fagligt eller humanitært. Virksomhedens vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på lang sigt at kunne skabe værdi for alle interessenter skal Cheminova være i tæt dialog med disse og hele tiden arbejde på at blive en bedre og mere effektiv leverandør af produkter til plantebeskyttelse. Om årsrapporteringen Aurigas årsrapport beretter om årets finansielle resultater og fremdriften på de overordnede strategiske målsætninger, mens Cheminovas CSR-rapport giver indblik i koncernens tiltag inden for bæredygtighed og samfundsansvar. Cheminovas CSR-rapport er en del af den samlede årsrapportering og udgør koncernens Communication on Progress (COP) i henhold til FN s Global Compact. Auriga har valgt at anvende muligheden for at opfylde årsregnskabslovens 99a vedr. store virksomheders pligt til at udarbejde en redegørelse for samfundsansvar ved at henvise til Cheminovas CSR-rapport. Rapporteringen følger de internationale retningslinjer fra Global Reporting Initiative (GRI). Aurigas årsrapportering omfatter desuden koncernens kommentarer til god selskabsledelse, der er sammenfattet i Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse. Endvidere er hovedelementerne i de interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen sammenfattet i en redegørelse herfor vedr. regnskabsåret Denne årsrapport trykkes ikke, men findes på > Investor, hvor de supplerende redegørelser også er tilgængelige. Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner, er den danske tekst gældende. 2 / Ledelsens beretning Auriga Industries A/S

3 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked og salg Risikostyring Samfundsansvar Corporate Governance Investor Relations Bestyrelse Global Executive Committee Fortsatte forbedringer og tilfredsstillende resultater Flot organisk vækst og tilfredsstillende fremgang i indtjeningen skaber et solidt fundament for en fortsat positiv udvikling for Auriga-koncernen i de kommende år. Markedet for plantebeskyttelse har igen i 2013 udviklet sig positivt. For Auriga blev 2013 også et godt år - både med hensyn til fremgang i finansielle resultater og med vækst i alle regioner. Som det fremgår af Cheminovas CSR-rapport, hvor vi fremlægger de miljømæssige og sociale resultater, klarede koncernen sig også godt i mange andre henseender i Et 2013 i medvind og modvind 2013 var præget af medvind, men der var også bump på vejen. På den ene side var der fremgang på både omsætning og lønsomhed, og alle strategiske nøgletal blev forbedret. På den anden side oplevede vi store fald i nøglevalutaer, der reducerede den rapporterede omsætning og medførte lavere resultater. I afsnittet på side kan læses mere om de væsentlige risici, man bør være opmærksom på. På vej mod opfyldelse af strategiske mål Over de senere år er der sket gennemgribende forandringer i virksomheden, der skal sikre, at koncernen bliver en konkurrencedygtig og indtjeningsmæssigt attraktiv forretning. Vi er på rette vej til at opfylde de to langsigtede strategiske målsætninger om øget indtjening og værdiskabelse i perioden efter Her i begyndelsen af 2014 forventer vi, at det er realistisk at træde ind i den nedre del af EBITDA-intervallet 13-18% ultimo året. Med en ROIC på 12,0% er der nu et tilfredsstillende afkast af den investerede kapital. Selvom vi forventer yderligere forbedringer i ROIC, forventer vi ikke at nå ca. 15% ved normal skattesats i Den lavere gæld har sammen med en højere indtjening nedbragt gældsbyrden til lige under 2 gange EBITDA. Men der skal fortsat være fuld fokus på at opretholde en lav gæld, gearing og finansiel risiko, der modsvarer markedsvilkårene i branchen. Ambitionen er at sikre en kapitalstruktur, der tilgodeser konkurrencedygtig finansiering af fremtidig vækst og yderligere styrkelse af den forretningsmæssige position. Derfor har bestyrelsen indstillet, at der ikke udbetales udbytte for Ny direktion fastholder strategiplan I slutningen af året kunne vi præsentere en ny direktion på to medlemmer, der erstatter den hidtidige enmandsdirektion. Det nye lederteam kombinerer kompetencer som ledelseserfaring fra globale koncerner med stor indsigt i vores kunders behov og forståelse for koncernens kerneværdier og kommercielle tilgang. Med et fokuseret lederteam med klart definerede ansvarsområder og tæt kontakt til bestyrelsen, er Auriga-koncernen bedre rustet end nogensinde før til at fuldføre den strategiske plan, der løbende forbedrer lønsomheden og værdiskabelsen. Vi fastholder fokus på at sikre den rette balance mellem fortsat profitabel vækst, højere effektivitet samt relativt lavere omkostninger, arbejdskapital og gæld. I bestyrelsen har vi fuld tillid til, at den nye direktion er i stand til at fortsætte den positive udvikling. Fundamentet er på plads Overordnet er vi lykkedes med mange tiltag, der gør os godt forberedt til fremtiden. Fundamentet er på plads for, at vi kan forbedre positionen på hovedmarkederne og føre vores vision ud i livet: Vi skal kunne måle os med de bedste sammenlignelige aktører i branchen for plantebeskyttelse. At vi indfrier visionen bliver i stigende grad nødvendigt. FN s landbrugs- og fødevareorganisation FAO anslår, at der i 2050 skal produceres 70% flere fødevarer end i dag - vel at mærke på nogenlunde samme landbrugsareal, som allerede dyrkes. Udbyttet pr. hektar skal stige væsentligt blot for at holde trit med det voksende befolkningstal og det stigende behov for fødevarer. Det stiller store krav til effektiviteten og bæredygtigheden i landbruget og dermed til vores produkter. Der er mere end nogensinde brug for plantebeskyttelse, og vi er kommet langt med at skabe en global koncern, der bedre end nogensinde er i stand til at løse opgaven. Jens Due Olsen Bestyrelsesformand Fundamentet er på plads for, at vi kan forbedre positionen på hovedmarkederne og føre vores vision ud i livet: Vi skal kunne måle os med de bedste sammenlignelige aktører i branchen for plantebeskyttelse. 3 / Ledelsens beretning / Fortsatte forbedringer og tilfredsstillende resultater Auriga Industries A/S

4 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked og salg Risikostyring Samfundsansvar Corporate Governance Investor Relations Bestyrelse Global Executive Committee Hoved- og nøgletal for koncernen dkk mio. eur mio Resultatopgørelse: Nettoomsætning Bruttoresultat Operationelt EBITDA (før særlige poster)* EBITDA Resultat af primær drift, EBIT (før særlige poster)* Resultat af primær drift, EBIT Finansielle poster (218) (215) (240) (172) (125) (29) (29) Resultat før skat (107) Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser (15) 38 (68) Balance: Balancesum Aktiekapital Egenkapital Nettoarbejdskapital Nettoaktiver Rentebærende gæld Rentebærende tilgodehavender Nettorentebærende gæld Pengestrømme: Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (237) (204) (293) (327) (373) (32) (27) - heraf investeret i materielle anlægsaktiver (82) (117) (116) (109) (104) (11) (16) Fri pengestrøm (86) 10 (74) Øvrige: Af- og nedskrivninger Udviklings- og registreringsomkostninger Antal medarbejdere Nøgletal: EBITDA-margin (før særlige poster)* 12,4% 10,7% 8,7% 7,3% 3,6% 12,4% 10,7% EBITDA-margin 12,4% 9,2% 8,7% 7,3% 3,6% 12,4% 9,2% EBIT-margin (før særlige poster)* 9,6% 8,0% 5,6% 3,8% 0,2% 9,6% 8,0% EBIT-margin 9,6% 6,5% 5,6% 3,8% 0,2% 9,6% 6,5% NOPLAT (37) ROIC (afkast af investeret kapital) 11,2% 6,9% (0,9%) (3,9%) 0,2% 11,2% 6,9% ROIC ved normal skattesats 12,0% 9,1% 5,7% 3,8% 0,2% 12,0% 9,1% NIBD/EBITDA faktor 1,9 3,3 4,4 4,9 9,7 1,9 3,3 NIBD/Egenkapital 0,7 0,9 1,1 0,9 0,9 0,7 0,9 Gældsprocent 40% 46% 52% 47% 48% 40% 46% Egenkapitalforrentning 14% 6% (1%) 2% (3%) 14% 6% Aktiedata: Resultat i kroner pr. DKK 10 aktie 11,44 4,81 (0,60) 1,51 (2,72) 1,53 0,65 Pengestrømme fra driftsaktivitet i kroner pr. DKK 10 aktie 22,6 20,2 8,2 13,5 12,0 3,0 2,7 Indre værdi i kroner pr. DKK 10 aktie 88,9 80,6 75,8 85,5 83,1 11,9 10,8 Udbytte i kroner pr. DKK 10 aktie 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 0,00 0,00 Børskurs ultimo året 185,5 87,5 74,5 92,0 108,2 24,9 11,7 Price earnings kvote (124) 61 (40) Børskurs/indre værdi 2,09 1,09 0,98 1,08 1,30 2,09 1,09 Antal aktier, mio. stk. 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 Markedsværdi ultimo året * Før særlige poster relaterer til året 2012, hvor voldgiftssagen i USA medførte engangsomkostninger på DKK 95 mio. Hovedtal i EUR er for resultatopgørelsen omregnet efter gennemsnitskursen (745,80), balanceposter er omregnet til ultimokursen (746,03). Nøgletal er udregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger bortset fra ROIC, som er beregnet på ultimo nettoaktiver. Der er korrigeret for beholdningen af egne aktier ved udregning af nøgletal. Definition af nøgletal NOPLAT Nettoarbejdskapital Nettoaktiver Nettorentebærende gæld ROIC (efter skat, inkl. goodwill) NIBD/EBITDA faktor NIBD/Egenkapital Gældsprocent = Driftsresultat efter skat = Varebeholdninger + tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser + andre tilgodehavender + periodeafgrænsningsposter - leverandører af varer og tjenesteydelser - anden gæld - periodeafgrænsningsposter = Anlægsaktiver + Nettoarbejdskapital = Rentebærende gæld likvider og værdipapirer = NOPLAT x 100 : Nettoaktiver = Nettorentebærende gæld : EBITDA = Nettorentebærende gæld : Egenkapital = Nettorentebærende gæld x 100 : Nettoaktiver Egenkapitalforrentning = Årets resultat x 100 : Gennemsnitlig egenkapital (ekskl. minoriteter) Resultat i kroner pr. DKK 10 aktie = Årets resultat : Gennemsnitligt antal aktier Pengestrømme fra driftsaktivitet = Pengestrømme fra driftsaktivitet : i kroner pr. DKK 10 aktie Gennemsnitligt antal aktier Udbytte i kroner pr. DKK 10 aktie = Udbytte : Gennemsnitligt antal aktier Indre værdi i kroner pr. DKK 10 aktie = Indre værdi : Gennemsnitligt antal aktier Price earnings kvote = Børskurs : Resultat pr. aktie Børskurs/indre værdi = Børskurs : Indre værdi EBITDA-margin = Resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivning af goodwill x 100 : Nettoomsætning EBIT-margin = Resultat af primær drift x 100 : Nettoomsætning 4 / Ledelsens beretning / Hoved- og nøgletal Auriga Industries A/S

5 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked og salg Risikostyring Samfundsansvar Corporate Governance Investor Relations Bestyrelse Global Executive Committee Hovedpunkter Tilfredsstillende fremgang i 2013 Med en omsætning på DKK mio. opnåede koncernen en organisk vækst på 15% i Driftsindtægterne blev forbedret, og EBITDA steg 22% til DKK 821 mio., mens EBIT steg 27% til DKK 637 mio. En forbedret arbejdskapital og en positiv fri pengestrøm har væsentligt reduceret den nettorentebærende gæld. Auriga forventer fortsat vækst i 2014 med en organisk omsætningsvækst i niveauet 8-10% og en forbedring af EBITDA-marginen til over 13%. Markedet for plantebeskyttelsesmidler voksede med omkring 8-9%. For Auriga blev den organiske vækst 15%, mens den rapporterede omsætning steg 5%. Omsætningen var negativt påvirket af valutakursudviklingen med 8%, mens frasalget af Stähler Schweiz havde en negativ effekt på 2%. Dækningsgraden er steget til 30,0%. Den positive effekt af ændring i priser og produktprogram er delvist modsvaret af en negativ effekt fra udviklingen i væsentlige valutakurser og råvarepriser. Driftsindtægterne blev forbedret med en stigning i EBITDA på 22% til DKK 821 mio., mens EBIT steg 27% til DKK 637 mio. EBITDA-marginen blev forbedret med 1,7 procentpoint til 12,4%. Finansomkostningerne steg for hele året med DKK 3 mio. til DKK 218 mio. som følge af stigende renter og den negative valutakurseffekt. Nettoarbejdskapitalen blev nedbragt med DKK 221 mio. til DKK mio., og målt i forhold til omsætningen blev den gennemsnitlige arbejdskapital forbedret med 3,6 procentpoint til 38,3%. Pengestrømme fra driften steg 12% til DKK 574 mio., mens fri pengestrøm blev forbedret 9% til DKK 338 mio. Den nettorentebærende gæld, NIBD, blev reduceret med DKK 305 mio. til DKK mio., således at koncernens gældsbyrde, NIBD/EBITDA, nu er nedbragt til 1,9 mod 3,3 ultimo Afkastet af den investerede kapital, ROIC, steg 4,3 procentpoint til 11,2% svarende til 12,0% ved normaliseret skattesats. På Aurigas generalforsamling den 2. april 2014 vil bestyrelsen indstille, at der ikke udbetales udbytte for Forslaget stilles ud fra et ønske om fortsat at nedbringe selskabets finansielle gearing til gavn for den langsigtede værdiskabelse og selskabets fremtidige udviklingsmuligheder. I 4. kvartal er der opnået en organisk vækst på 16% og en stigning i den rapporterede omsætning på 3% til DKK mio. EBITDA blev i kvartalet forbedret med 16% til DKK 133 mio. Forventninger til 2014 Det forudsættes, at markedet for plantebeskyttelsesmidler også i 2014 vil udvikle sig positivt, idet den store efterspørgsel efter fødevarer understøtter fortsat høje afgrødepriser. Den positive fremgang ventes at fortsætte i 2014 sammen med en fortsat forbedring af produktprogrammet. Dermed forventer Auriga en organisk omsætningsvækst i niveauet 8-10% og en rapporteret vækst på 3-5%. Endvidere forventes en EBITDA-margin over 13% samt en positiv fri pengestrøm trods et stigende investeringsniveau i produkt udvikling og produktionsanlæg. Med ovennævnte resultatforventninger for 2014 fastholdes den langsigtede finansielle målsætning om en EBITDA i niveauet 13-18%. Det forventes, at afkast af den investerede kapital, ROIC, i 2014 vil blive forbedret i forhold til UDSAGN OM RISICI OG FREMTIDIGE FORHOLD Forventningerne tager udgangspunkt i det nuværende valutakursniveau, hvor spotkursen den 5. marts 2014 på koncernens nøglevalutaer fremgår af note 26. Det forudsættes, at den globale økonomiske og finansielle situation ikke i væsentlig grad ændrer forretningsbetingelserne for koncernen i Aurigas resultater er generelt påvirket af udviklingen inden for landbruget, klimatiske, økonomiske, valutariske og markedsmæssige forhold, herunder mulighederne for at fastholde og opnå registreringer. For yderligere oplysninger om risikoforhold henvises til side og for valutarisici til note 26 i denne årsrapport. Udsagn om fremtidige forhold, herunder forventninger til omsætning og økonomiske resultater, er forbundet med risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske forhold afviger væsentligt fra forventningerne. I det omfang lovgivning og god praksis foreskriver det, er Auriga forpligtet til at opdatere og justere de specifikt angivne forventninger. 5 / Ledelsens beretning / Hovedpunkter Auriga Industries A/S

6 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked og salg Risikostyring Samfundsansvar Corporate Governance Investor Relations Bestyrelse Global Executive Committee Mål og strategi Indtjening og værdiskabelse øget Lønsomheden er væsentligt forbedret, men de udmeldte målsætninger om øget indtjening og værdiskabelse giver fortsat plads til forbedringer af de finansielle resultater. Indtjening og værdiskabelse Det er Aurigas strategiske målsætning at forbedre indtjening og værdiskabelse. Der arbejdes fokuseret på at styrke den finansielle performance, således at koncernen kan opfylde de to finansielle mål, som er opstillet for perioden efter 2013: EBITDA-marginen skal bringes i niveauet 13-18%. ROIC ved normaliseret skattesats skal øges til ca. 15%. Resultaterne i 2013 viser fortsat fremgang inden for alle strategiske indsatsområder. Indtjeningen, EBITDA, er øget til 12,4% (10,7%), mens afkast af investeret kapital, ROIC, blev forbedret til 12,0% (9,1%). Den forventede EBITDA-margin for 2014 er i den nedre del af intervallet 13-18%. Det forventes, at afkast af den investerede kapital, ROIC, i 2014 vil blive forbedret i forhold til de 12,0% realiseret i Den langsigtede målsætning om en ROIC på ca. 15% forventes ikke nået i De udmeldte forventninger afspejler fortsatte forbedringer, hvorfor såvel indsatsområder som de langsigtede strategiske målsætninger fastholdes. Udvikling og vækst Med et fortsat højt niveau for udviklingsindsatsen er det Cheminovas ambition at sikre en løbende udvikling af produktprogrammet. I 2013 blev der gennemført et rekordstort antal registreringer globalt, hvilket bidrager til at udvide produktprogrammet med diversificerede og konkurrencedygtige produkter. Markedspositionen er styrket med det bredere og mere differen tierede produktprogram, som gennem introduktion og indtrængning i flere markeder og segmenter er med til at mindske volatiliteten i forretningen. I 2013 har introduktion af svampemidlet Fortix (flutriafol+fluoxastrobin) i USA samt yderligere markeds indtrængning af Authority (flutriafol+azoxystrobin) i Brasilien og en række andre lande haft en positiv salgspåvirkning. Et væsentligt bidrag til væksten kommer endvidere fra øget markedsindtrængning for en række øvrige produkter herunder bl.a. trinexapac, som er en vækstregulator, der i 2013 tillige blev introduceret i Tyskland. Auriga har i 2013 realiseret en omsætning på DKK mio. svarende til en organisk vækst på 15%, når der korrigeres for valuta kursændringer og frasalget af Stähler Schweiz, ligesom driftsindtjeningen er væsentligt forbedret. INDTJENING OG VÆRDISKABELSE Omsætning DKKm EBITDA i % af omsætning Graferne er beregnet på løbende tolv måneder (LTM). % Dækningsgraden steg til 30,0% (29,6%), idet den positive effekt af prisstigninger og produktmiks delvist har opvejet den negative effekt fra udviklingen i råvarepriser og valutakurser. Effektivisering og omkostningsstyring Auriga prioriterer en stram omkostningsstyring og effektiviseringer og anvender Lean til optimering af processer i såvel produktion som administrative funktioner. De faste kapacitetsomkostninger målt i forhold til omsætningen faldt med 0,5 procentpoint til 17,1% (17,6%). Arbejdskapital og gældsbyrde Selskabet fokuserer målrettet på initiativer, som kan forbedre arbejdskapitalen og reducere gælden med henblik på at sikre fortsat profitabel vækst. Frasalget i 2013 af Stähler Schweiz og anbefalingen om ikke at udbetale udbytte skal ses på den baggrund. udvikling og vækst DKKm Omsætning Dækningsgrad % % / Ledelsens beretning / Mål og strategi Auriga Industries A/S

7 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked og salg Risikostyring Samfundsansvar Corporate Governance Investor Relations Bestyrelse Global Executive Committee Ved udgangen af 2013 var nettoarbejdskapitalen nedbragt til DKK mio. (DKK mio.), en reduktion på DKK 221 mio. primært genereret af forøget leverandørgæld, lavere tilgodehavender samt i mindre grad øget anvendelse af nye finansieringsformer. Sidst på året har opbygning af lagre til den kommende sæson i Europa medført stigende varebeholdninger. Den gennemsnitlige arbejdskapital målt i forhold til omsætningen blev i 2013 forbedret med 3,6 procentpoint til 38,3% (41,9%). Den nettorentebærende gæld blev reduceret med DKK 305 mio. til DKK mio. (DKK mio.), og dermed blev gældsbyrden, NIBD/EBITDA, nedbragt til 1,9 (3,3). effektivisering og omkostningsstyring DKKm Omsætning Faste omkostninger i % af omsætning* *Faste kapacitetsomkostninger i produktion, salg, administration og udvikling. % arbejdskapital og gældsbyrde UDVIKLING OG VÆKST INDTJENING OG VÆRDISKABELSE EFFEKTIVISERING OG OMKOSTNINGSSTYRING ARBEJDSKAPITAL OG GÆLDSBYRDE Omsætning Gennemsnitlig arbejdskapital i % DKKm % Graferne er beregnet på løbende tolv måneder (LTM). finansielle mål realiseret forventet finansielle mål EBITDA-margin 12,4% Over 13% 13-18% ROIC ved normal skattesats 12,0% Forbedret 15,0% Omsætningsvækst Organisk 15% 8-10% Gns. 10% Rapporteret 5% 3-5% Dækningsgrad 30,0% Kapacitetsomkostninger (LTM i % af omsætning) 17,1% Nettoarbejdskapital (LTM i % af omsætning) 38,3% Nettorentebærende gæld / EBITDA 1,9 7 / Ledelsens beretning / Mål og strategi Auriga Industries A/S

8 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked og salg Risikostyring Samfundsansvar Corporate Governance Investor Relations Bestyrelse Global Executive Committee Finansielle resultater Med 15% organisk vækst i 2013 opnåede koncernen en omsætning på DKK mio. Indtjeningen blev forbedret, og EBITDA steg 22% til DKK 821 mio., mens EBIT steg 27% til DKK 637 mio. En forbedret arbejdskapital og en positiv fri pengestrøm har væsentligt reduceret den nettorentebærende gæld. Koncernomsætning Koncernens rapporterede omsætning steg godt 5% til DKK mio. (DKK mio.), og den organiske vækst blev 15%. Omsætningen var negativt påvirket af frasalget af Stähler Schweiz med 2% samt af en negativ valutakurspåvirkning på 8%. Bruttoresultat Bruttoresultatet steg til DKK mio. (DKK mio.), og dækningsgraden steg med 0,4 procentpoint til 30,0% (29,6%). Det forbedrede produktmiks og prisstigninger har delvist opvejet den negative effekt fra højere råvarepriser samt de lavere valutakurser, som især i 2. halvår har presset marginerne. Omkostninger og driftsresultat Andre driftsindtægter udgjorde DKK 102 mio. (DKK 36 mio.) efter indtægtsførsel af en gevinst på DKK 56 mio. i forbindelse med frasalget af Stähler Schweiz. Kapacitetsomkostningerne steg 4% til DKK mio. (DKK mio.), så kapacitetsomkostninger i procent af omsætningen er faldet yderligere til 21,8% (22,1%). Fokuseringen på udviklings- og registreringsaktiviteter fortsatte i Der blev afholdt udviklingsomkostninger på DKK 350 mio. eller 5% af omsætningen (DKK 344 mio. eller 5% af omsætningen), hvoraf DKK 167 mio. (DKK 149 mio.) er aktiveret. Afskrivning på tidligere aktiverede udviklingsomkostninger blev DKK 16 mio. (DKK 5 mio.). Dermed udgjorde udviklingsomkostningerne i alt DKK 199 mio. (DKK 200 mio.). Koncernens driftsresultat, EBITDA, steg med 22% til DKK 821 mio. (DKK 672 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 12,4% (10,7%). Efter afskrivninger på DKK 184 mio. (DKK 170 mio.) udgjorde resultat af primær drift, EBIT, DKK 637 mio. (DKK 502 mio.) svarende til en EBIT-margin på 9,6% (8,0%). Finansielle poster og periodens resultat Finansomkostningerne steg marginalt til DKK 218 mio. (DKK 215 mio.) som følge af stigende renter i en række nye vækstmarkeder (f.eks. Brasilien og Indien) og den negative valutakurseffekt. Resultat før skat blev med DKK 417 mio. (DKK 174 mio.) mere end fordoblet. Baseret på en effektiv skatteprocent på 30,2% (29,5%) i 2013 udgjorde årets resultat efter skat DKK 291 mio. (DKK 123 mio.). Pengestrømme og balance Pengestrømme fra driftsaktiviteterne udviklede sig som forventet positivt og udgjorde DKK 574 mio. (DKK 513 mio.). Tilgodehavender blev reduceret til DKK mio. (DKK mio.). Leverandørgælden er samtidig øget til DKK mio. (DKK mio.), og lagrene steg til DKK mio. (DKK mio.). Samlet blev nettoarbejdskapitalen forbedret til DKK mio. (DKK mio.). Koncernens pengestrømme er positivt påvirket af, at det samlede omfang af factoring og securitization i årets løb er øget med DKK 160 mio., og endvidere har salget af Stähler Schweiz forbedret den fri pengestrøm med omkring DKK 100 mio. Tabel 1: Udviklings- og registreringsomkostninger 4. kvt. 4. kvt. DKK mio Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering Heraf aktiveret (55) (46) (167) (149) Af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter (4) Resultateffekt af udviklingsomkostninger Nettoinvesteringerne udgjorde DKK 237 mio. (DKK 204 mio.), hvorefter årets frie pengestrøm blev DKK 338 mio. (DKK 309 mio.). Ultimo året udgjorde den samlede balancesum DKK mio. (DKK mio.), mens egenkapitalen blev øget med DKK 211 mio. til DKK mio. (DKK mio.) svarende til en egenkapitalandel på 36% (32%). 8 / Ledelsens beretning / Finansielle resultater Auriga Industries A/S

9 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked og salg Risikostyring Samfundsansvar Corporate Governance Investor Relations Bestyrelse Global Executive Committee Nettorentebærende gæld (NIBD) Den fortsatte fremgang i indtjeningen kombineret med en forbedret arbejdskapital og frasalg af Stähler Schweiz har resulteret i en yderligere nedbringelse af koncernens gæld. Jf. tabel 2 blev den nettorentebærende gæld reduceret med DKK 305 mio. til DKK mio. (DKK mio.). Den fastforrentede andel af gælden udgjorde 51% (57%), og en andel på 30% (52%) er denomineret i fremmed valuta. Koncernens gældsbyrde, NIBD/EBITDA, er nedbragt til 1,9 mod 3,3 året før. Likviditetsberedskab Ved udgangen af året udgjorde koncernens likviditetsberedskab i form af utrukne kreditfaciliteter og likvider i alt DKK 2,4 mia. (DKK 1,5 mia.). De committede faciliteter med forfald efter mere end 1 år udgjorde DKK 2,6 mia. (DKK 2,1 mia.) ud af en samlet kreditramme på DKK 4,0 mia. (DKK 3,4 mia.). Tabel 2: Nettorentebærende gæld DKK mio Rentebærende gæld Likvider Rentebærende tilgodehavender Nettorentebærende gæld Tabel 3: kreditfaciliteter DKK mia Committede over 3 år 0,2 0,1 Committede 1-3 år 2,4 2,0 Committede under 1 år 0,0 0,0 Committede i alt 2,6 2,1 % af total 64% 62% Uncommittede 1,5 1,3 % af total 36% 38% Kreditfaciliteter i alt 4,0 3,4 Likvide beholdninger 0,4 0,4 Trukne kreditfaciliteter 2,0 2,3 Utrukne kreditfaciliteter 2,4 1,5 4. kvartal 2013 Den rapporterede omsætning steg i 4. kvartal med 3% til DKK mio. (DKK mio.), mens den organiske vækst blev 16%. Den negative påvirkning fra salget af Stähler Schweiz udgjorde DKK 5 mio., mens valutapåvirkningen var negativ med 12% i overvejende grad relateret til Latinamerika. Udviklingen i valutakurserne pressede marginerne og bruttoresultatet, men det er alligevel lykkedes at forbedre drifts resultatet, EBITDA, med 16% til DKK 133 mio. (DKK 114 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 8,8% (7,8%). Driftsresultatet, EBIT, steg 40% til DKK 93 mio. (DKK 66 mio.), mens resultat før skat blev DKK 30 mio. Arbejdskapitalen blev yderligere reduceret i 4. kvartal, hvor der blev realiseret en fri pengestrøm på DKK 169 mio. (DKK 259 mio.). DKK MIO. 4. KVT KVT Nettoomsætning Vækst 3% 11% Organisk vækst 16% 14% Bruttoresultat Dækningsgrad 29,3% 30,5% EBITDA* EBITDA-margin* 8,8% 7,8% EBIT* EBIT-margin* 6,2% 4,5% Resultat før skat 30 (86) Pengestrøm fra driftsaktivitet Fri pengestrøm * EBITDA og EBIT i 4. kvartal 2012 er beregnet før ekstraordinære engangsomkostninger på DKK 95 mio. vedr. voldgiftssagen i USA. 9 / Ledelsens beretning / Finansielle resultater Auriga Industries A/S

10 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked og salg Risikostyring Samfundsansvar Corporate Governance Investor Relations Bestyrelse Global Executive Committee Marked og salg Organisk vækst i alle regioner efter god sæsonafslutning i Latinamerika. Markedet for plantebeskyttelsesmidler udviklede sig positivt i 2013, men var præget af store valutakursfald især i en række nye vækstmarkeder (f.eks. Brasilien og Indien). Foreløbige tal tyder på en samlet markedsvækst på omkring 8-9%, med størst vækst i Latinamerika, der nød godt af den økonomiske udvikling med høje afgrødepriser og god efterspørgsel efter bl.a. sojabønner, majs og sukkerrør. Cheminova har formået at udnytte de gode markedsforhold, og alle regioner har skabt positiv organisk vækst. Selskabets samlede salg af plantebeskyttelsesmidler udviste således en organisk vækst på 15% i Et lavt insektpres i Nordamerika og tørke i Australien har sammen med lavere valutakurser presset omsætningen. Modsat har en god sæsonafslutning på den nordlige halvkugle og i Latinamerika samt en god monsun i Indien påvirket omsætningen positivt. I 4. kvartal 2013 er regionsopdelingen ændret, således at CIS-landene (Rusland, Ukraine m.fl.) er flyttet fra region International til region Europa. Sammenligningstal for 2012 er tilpasset den ændrede fordeling, hvilket fremgår af segmentoplysningerne i note 2. Region Europa Mens især Nordeuropa var ramt af et koldt og vådt klima i 2. kvartal, fik regionen efter en god sæsonafslutning et tilfredsstillende 2. halvår. Samlet har regionen opnået en organisk vækst på 8%, når der korrigeres for frasalget af Stähler Schweiz og valutakurser. Udviklingen i Østeuropa, herunder Polen, har været god, og store markeder som Frankrig, Spanien, Tyskland og Italien nyder godt af såvel nye produktintroduktioner som en øget markeds- og segmentindtrængning med Cheminovas forbedrede produktprogram. Vanskelige klimatiske betingelser reducerede det engelske marked kraftigt, men Headland har formået at kompensere herfor blandt andet gennem et øget salg af mikronæringsstoffer. omsætning, regioner 2013 Europa 38% (40%) Nordamerika 9% (8%) Latinamerika 30% (31%) International 17% (16%) Globale aktiviteter 6% (5%) Tal i parentes er 2012-tal. Region Nordamerika Efter et godt 1. halvår har regionen formået at skabe yderligere fremgang i 2. halvår på trods af, at klimatiske betingelser betød et lavt insektpres og reduceret salg af insektmidler. Fortsat fremgang for de selektive ukrudtsmidler samt god vækst for flutriafol-baserede svampemidler har resulteret i en samlet organisk vækst i regionen på 27%. Med introduktion af svampemidler baseret på flutriafol og azoxystrobin samt flere nye selektive ukrudtsmidler ventes markedspositionen i regionen yderligere styrket i de kommende år. Region Latinamerika Gode betingelser for landbruget og en stigende efterspørgsel efter plantebeskyttelsesmidler resulterede i en god sæsonafslutning i Latinamerika, og regionen opnåede i 2013 en organisk vækst på 17%. Væksten er især drevet af Brasilien, hvor de tilsåede arealer med sojabønner er øget, og hvor forekomsten af Helicoverpa-larver i soja har haft en positiv afsmitning på salget af insektmidler i 4. kvartal. Den generelle rationalisering af produktprogrammet i regionen, som blev igangsat i 2012, blev omsætning, produktgrupper 2013 Ukrudtsmidler 27% (27%) Insektmidler 40% (41%) Svampemidler 20% (21%) Øvrige plantebeskyttelsesmidler 6% (6%) Andre aktiviteter 7% (5%) videreført i Yderligere markedsindtrængning med nyligt introducerede produkter baseret på flutriafol og azoxystrobin ventes generelt at styrke markedspositionen i regionen. Region International Regionen har været begunstiget af en god monsun i Indien, mens markedsbetingelserne i Australien blev vanskeliggjort af ekstrem tørke, ligesom flere arabiske lande var præget af politisk uro. Samlet er det lykkedes regionen at opnå en organisk vækst på 21%. Indtjeningen blev presset af konkurrencesituationen i Australien samt faldende valutakurser i Indien og Australien. Produktgrupper Salget af ukrudtsmidler udviste i 2013 en fremgang på 7% og tegnede sig for 27% (27%) af omsætningen. Der var fortsat god efterspørgsel efter sulfonylurea-herbiciderne, og glyphosat udgjorde lidt under 10% af omsætningen. Den største fremgang blev leveret af de selektive ukrudtsmidler baseret på aktivstoffet pethoxamid. 10 / Ledelsens beretning / Marked og salg Auriga Industries A/S

11 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked og salg Risikostyring Samfundsansvar Corporate Governance Investor Relations Bestyrelse Global Executive Committee Med en fremgang i salget på 3% udgjorde insektmidlerne 40% (41%) af omsætningen. Der er opnået god vækst for en række nyere produkter herunder produkter baseret på aktivstofferne fipronil, gamma-cyhalothrin og abamectin. Efterspørgslen efter traditionelle produkter har været påvirket af nedgangen på det nordamerikanske marked. Salget af svampemidler udviste kun en marginal stigning i forhold til 2012 og udgjorde en andel på 20% (21%) af omsætningen. Flutriafol har udviklet sig positivt blandt andet efter succesfyldte lanceringer af blandingsformuleringer i USA og Brasilien. Markedsindtrængningen for produkter baseret på azoxystrobin styrkes i takt med, at der opnås registreringer i flere lande. Salget af øvrige plantebeskyttelsesmidler udviklede sig tilfredsstillende og udgjorde 6% (6%) af omsætningen efter god performance for Headland mikronæringsstoffer og vækstregulatorer som trinexapac. Andre aktiviteter steg til 7% (5%) af omsætningen efter god aktivitet inden for fine chemicals. Nordamerika 27% organisk vækst trods lavt insektpres Bredere produktprogram styrker markedspositionen Europa 8% organisk vækst Markedsindtrængning og nye produkter øger salg og indtjening Latinamerika 17% organisk vækst og øget efterspørgsel Rationaliseret produktprogram øger dækningsgraden International 21% organisk vækst trods vanskelige markedsforhold Strømlinet produktprogram giver fremgang 11 / Ledelsens beretning / Marked og salg Auriga Industries A/S

12 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked og salg Risikostyring Samfundsansvar Corporate Governance Investor Relations Bestyrelse Global Executive Committee Risikostyring Effektiv styring af koncernens risici bidrager til at sikre robust drift, kontrolleret vækst og stabile finansielle resultater. Auriga-koncernen arbejder løbende med at identificere og analysere risici med det formål at afdække, undgå og styre alle uønskede risici og optimere de muligheder, som ændringer i risikobilledet giver. Vi tilstræber at identificere såvel finansielle som ikke-finansielle risici så tidligt som muligt og håndtere dem i tide. Koncernens risici kan overordnet inddeles i fire kategorier, der omtales nedenfor. Langsigtede strategiske risici I forbindelse med strategiprocessen foretager ledelsen en evaluering af mulighederne og begrænsningerne for den fremtidige bæredygtige udvikling af forretningen. Grundlaget for evalueringen er rapporter om f.eks. tendenser for branchen og regionerne suppleret med følsomhedsanalyser og risikobeskrivelser. I den senere tid har der været spekulationer om, hvor stor en risiko forskning og udvikling af naturlige mikrobielle løsninger til plantebeskyttelse udgør for Cheminova. Forskning i udnyttelse af mikroorganismer til erstatning for traditionel kunstgødning, gødningsmetoder og plantebeskyttelse vurderes ikke at være en alvorlig trussel, idet kommercialiseringen - hvis overhovedet relevant i stor skala - er meget langsigtet. Med en stigende verdensbefolkning over de næste årtier skal udbyttet af den opdyrkede landbrugsjord øges uden at øge presset på miljøet, og derfor bliver området naturligvis overvåget. Branche- og markedsrelaterede risici Forretningen er følsom over for ændringer i markedsrisici som f.eks. ændringer i den globale økonomiske situation, herunder udviklingen inden for landbruget, klimatiske forhold og globale afgrødepriser samt prisudviklingen på og tilgængeligheden af råvarer. Operationelle og compliancerelaterede risici Branchen indebærer potentielt væsentlige uønskede risici i relation til miljøet, sundhed, sikkerhed, regulering og lovgivning. Et vigtigt element i risikostyringen er efterlevelse af lovgivningsmæssige og etiske krav, standarder og regler. Vi forsøger at begrænse risici ved f.eks. at opnå anerkendte certifikater inden for miljø- og energiledelse på fabrikkerne i både Danmark og Indien samt uddanne og træne medarbejderne i holdninger og adfærd i relation til sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø. Disse aktiviteter er nærmere beskrevet på side 6-7 i CSR-rapporten, der omhandler koncernens ansvar for samfund og miljø. Læs mere på > Bæredygtighed. Vi tilstræber endvidere, at forsikringsprogrammet afspejler de risici, som koncer- nens aktiviteter medfører. Det er Aurigas forsikringspolitik, at den finansielle risiko for større skader skal overføres til et forsikringsselskab, hvilket indebærer et element af selvrisiko og egenfinansiering. Niveauet af egenfinansiering justeres over tid afhængig af finansiel styrke samt de muligheder og priser, som det globale forsikringsmarked kan tilbyde på det givne tidspunkt. Finansielle risici Aurigas resultat og balance er eksponeret over for en række finansielle risici, hvor valutakurser og skattemæssige forhold er de primære risici, mens det også fortsat er afgørende at tilpasse arbejdskapitalen. Koncernens finanspolitik fastlægger retningslinjerne for styringen af de finansielle risici, og politikken indeholder tillige en beskrivelse af godkendte finansielle instrumenter og risikorammer. Koncernens valutarisici er nærmere omtalt i note 26. Interne kontroller Auriga har valgt at offentliggøre hovedelementerne i de interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen på koncernens hjemmeside under Om os > Ledelse og struktur > Corporate Governance > Redegørelse for regnskabsaflæggelse og interne kontroller (http://www.cheminova.com/dk/om_os/ ledelse_og_struktur/corporate_governance/redegoerelse_for_regnskabsaflaeggelse_og_interne_kontroller.htm). Primære risici 2014 Koncernens daglige topledelse, Global Executive Committee, har identificeret seks primære risikofaktorer, der kan ændre koncernens muligheder for at indfri forventningerne til 2014 og opfylde de langsigtede strategiske mål. risikofaktor mulig effekt risikobegrænsning Eksponering i hovedmarkeder Traditionelt er Cheminova stærk i Europa, og der har været stærk vækst i Latinamerika de senere år. Sammenlignet med verdensmarkedet skal Nordamerikas andel af omsætningen forbedres væsentligt. Et bedre regionsmiks vil reducere den risiko, der er forbundet med at være eksponeret i hovedmarkedet Brasilien, f.eks. i relation til klimatiske forhold, insektpres, arbejdskapital mv. Utilfredsstillende markedsindtrængning og vækst i region Nordamerika begrænser koncernens muligheder for at opnå en høj organisk vækst over branchegennemsnittet, hvilket vil få en negativ effekt på markedsandel og stabil indtjeningsevne. Hensigten er at opnå en fordeling af omsætningen på regioner svarende til verdensmarkedet, fordi det vil reducere forretningens volatilitet. Vi har derfor særligt fokus på at øge aktiviteterne i Nordamerika, hvor væksten skal være højere end i de øvrige regioner. I 2013 er der opnået høje vækstrater i Nordamerika, og væksten forventes at fortsætte i de kommende år, så regionen øger sin andel af den stigende koncernomsætning med gennemsnitligt et procentpoint årligt. For at styrke markedspositionen er der fokus på løbende fornyelse og udvidelse af produktprogrammet til brug i USA samt en styrkelse af salgsorganisationen. Markedspositionen skal desuden styrkes i de store landbrugsmarkeder Tyskland og Frankrig i region Europa. 12 / Ledelsens beretning / Risikostyring Auriga Industries A/S

13 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked og salg Risikostyring Samfundsansvar Corporate Governance Investor Relations Bestyrelse Global Executive Committee Primære risici 2014 fortsat risikofaktor mulig effekt risikobegrænsning Valutakurser Betydningen af valutarisikoen er vokset i takt med globaliseringen og salg i forskellige valutaer. Koncernens valutarisici er væsentligst koncentreret omkring valutaerne amerikanske dollars (USD), brasilianske real (BRL), australske dollars (AUD) og indiske rupies (INR). Aurigas rapporteringsvaluta er danske kroner (DKK). Faldende kurser på nøglevalutaer har kortsigtet negativ effekt på omsætning, indtjening og pengestrømme og reducerer dermed evnen til at forudsige de økonomiske resultater. Valutakursudsving kan have en betydelig indvirkning på resultatopgørelsen, anden totalindkomst, balancen og pengestrømsopgørelsen og er dermed en væsentlig risikofaktor. Den væsentlige valutaeksponering afdækkes løbende på valutatransaktioner med henblik på at understøtte de enkelte datterselskabers mulighed for at opnå tilfredsstillende resultater i den lokale valuta. Har datterselskabets balance en væsentlig valutaeksponering i en fremmed valuta, afdækkes denne ligeledes løbende. Vi tilstræber i videst muligt omfang at skabe en naturlig lokal risikoafdækning ved at matche evt. indkøb i en fremmed valuta med salg i samme valuta eller relateret hertil. Vi afdækker ikke den valutarisiko, der er forbundet med omregning af datterselskabers resultater og balance til rapporteringsvalutaen DKK (translationsrisiko). For yderligere oplysninger henvises til note 26. Udsving i råvarepriser Stigende priser på råvarer gør det nødvendigt at hæve salgspriserne for at kompensere for de højere inputomkostninger. Manglende mulighed for at hæve salgspriserne, når inputomkostninger stiger, reducerer dækningsgraden og dermed indtjeningen, hvilket begrænser koncernens muligheder for at opfylde sit mål om øget værdiskabelse. Branchen for plantebeskyttelse er et konkurrencepræget marked, hvor Cheminova ikke er markedsleder eller prissættende. Derfor tilpasses de lokale salgspriser typisk med forsinket effekt og i takt med markedet, hvor andre aktører også oplever samme situation. For at styre denne risiko tilstræber vi at mindske afhængigheden af enkelte større leverandører af råvarer og sprede risikoen geografisk. Arbejdskapital Branchen for plantebeskyttelse er kendetegnet ved en generel høj pengebinding i arbejdskapital bl.a. som følge af traditionelt lange kredittider i Latinamerika og betydelige sæsonudsving, der medfører lageropbygning af nøgleprodukter. Manglende reduktion af arbejdskapitalen reducerer koncernens pengestrømme og likviditet og begrænser dermed mulighederne for at opnå den ønskede salgsvækst og nå de udmeldte forventninger til omsætningen. Det er fortsat afgørende for forretningens fremtidige succes, at den rette balance mellem profitabel vækst og gældsudvikling sikres. Derfor fokuserer vi på initiativer, som kan forbedre arbejdskapitalen yderligere. Forbedringer er drevet af tiltag, der prioriterer produktmiks på lagre og nedbringer bufferlagre, forøger antallet af kreditdage hos leverandører og reducerer tilgode havender hos kunder, bl.a. via stram kreditgivningspolitik og ved hjælp af nye finansieringsformer. Særligt i Latinamerika arbejdes der målrettet på at inddrive tilgodehavender og styre kreditgivning for at begrænse debitor-risikoen. Den voksende nordamerikanske forretning vil have en fremtidig gavnlig effekt på arbejdskapitalen på grund af relativt korte betalingsbetingelser i USA. Arbejds kapitalen forventes fortsat reduceret i 2014, dog ikke i samme takt som tidligere. Omdømme Tab af omdømme som følge af brud på forretningsetik er en væsentlig risiko. Som global forretning med produktion og videreforarbejdning i flere verdensdele og salg i mere end 100 lande er det en forudsætning for langsigtet værdiskabelse, at vi tager ansvar for samfund, miljø og arbejdsmiljø globalt. Tab af omdømme kan påvirke hele forretningen fra forholdet til kunder, ejere, leverandører og myndigheder til rekruttering af nye medarbejdere mv. Vi tilstræber åbenhed i vores interne og eksterne kommunikation og arbejder løbende på at minimere risikoen for, at der opstår situationer, som kan skade koncernens omdømme. Det grundlæggende princip for Cheminovas stewardship for produkterne er reduktion af risici. F.eks. skal gældende lovgivning overholdes, vi vurderer jævnligt produktionsstedernes sociale og miljømæssige påvirkning, og vi har forpligtet os til at følge internationale standarder og drive forretning på en ansvarlig måde via koncernens værdisæt og kodeks for forretningsprincipper, der svarer til en global politik for forretningsetik. For at fremme den ønskede adfærd kommunikeres kodeksen med det formål at begrænse de forretningsetiske risici. For yder ligere oplysninger henvises til CSR-rapporten side Afgrødepriser Branchen for plantebeskyttelse har i de senere år været begunstiget af høje afgrødepriser, som øger landmændenes incitament til at øge det tilplantede areal og beskytte afgrøderne gennem anvendelse af produkter til plantebeskyttelse med henblik på optimering af høstudbytte og -kvalitet. Faldende afgrødepriser øger landmændenes fokus på omkostningsbesparelser og kan reducere såvel tilplantede arealer som indkøb af produkter til plantebeskyttelse, hvilket vil have en negativ effekt på salget. Selvom afgrødepriserne har udvist en vigende tendens på det seneste, ligger priserne fortsat på et historisk højt niveau set over adskillige år. Væksten i branchen er drevet af global befolkningstilvækst, ændrede spisevaner og øget behov for biobrændsel, der medfører øget behov for afgrøder og dermed høje afregningspriser. Hverken brancherapporter eller følsomhedsanalyser indeholder tendenser, der peger på en ændring af dette risikobillede de nærmeste år. For at styre denne udvikling følges udviklingen nøje. Ovennævnte primære risici, deres mulige indvirkning på koncernen og de implementerede eller planlagte proaktive foranstaltninger til risikobegrænsning er ikke udtømmende eller nævnt i prioriteret rækkefølge. 13 / Ledelsens beretning / Risikostyring Auriga Industries A/S

14 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked og salg Risikostyring Samfundsansvar Corporate Governance Investor Relations Bestyrelse Global Executive Committee Samfundsansvar Ansvarlighed er et omdrejningspunkt for Auriga-koncernen som global aktør med produktion og videreforarbejdning i flere verdensdele og salg i mere end 100 lande. Det er en forudsætning for langsigtet værdiskabelse, at vi tager ansvar for samfund og miljø. En stærk sikkerhedskultur og bevidsthed om miljøbeskyttelse er centralt i vores måde at drive virksomhed på. Vi har altid bestræbt os på at arbejde ud fra respekt for medarbejdere og øvrige interessenter. Koncernen opererer i en branche, der er underlagt en betydelig regulering i forhold til sikkerhed, miljø og markedsføring. Krav fra myndigheder og forretningsetik er integreret som en naturlig del af værdikæden med at udvikle, producere og sælge produkter til plantebeskyttelse. Helping you grow Chemistry with Care Vi ønsker at vise handling og retning i arbejdet med samfundsansvar og miljø gennem devisen om mere plantebeskyttelse, mindre kemi og færre ressourcer. Gennem specifikke indeks fokuserer vi på at måle og dokumentere koncernens fremdrift for området Chemistry with Care. Baselinedata samt data fra 2013 er omtalt i CSR-rapporten, og der vil fremover blive rapporteret om udviklingen. CSR-arbejdet i 2014 og fremover skal understøtte Chemistry with Care. Fokusområderne er uddybet i CSR-rapporten og omhandler bl.a. udvikling af nye typer produkter, forbedringer vedr. sikkerhed, miljø og energiforbrug samt aktiv leverandørstyring. Mennesker og mangfoldighed Medarbejderne er organisationens vigtigste ressource, uden hvilke koncernens kernekompetencer ikke kunne opretholdes, udvikles og udnyttes. Human Resources (HR) er en global, strategisk funktion og del af den øverste daglige ledelse, Global Executive Committee. HR-funktionen fokuserer på at understøtte en performance-kultur og sikre, at koncernen kan tiltrække, udvikle og fastholde kvalificerede medarbejdere i nøglepositioner globalt. I arbejdet er der også fokus på mangfoldighed og de muligheder, dette giver, f.eks. i forhold til at sikre dynamik og den rette balance mellem kontinuitet og fornyelse. I 2013 er en mangfoldighedspolitik udformet. Med henblik på at fremme mangfoldighed er der indført en global procedure for rekruttering, som bl.a. skal sikre, at mangfoldighed indgår i vurderingen af kandidater uden at diskriminere. Mangfoldighedspolitikken er udformet på engelsk og fremgår af > Om os > Ledelse og struktur > Corporate governance > Politikker. Politikken uddyber koncernens mål for andelen af kvinder - som er det underrepræsenterede køn - i bestyrelsen samt hvordan mangfoldighed opfattes og fremmes i Cheminovas globale organisation. Målsætningen er at opnå øget mangfoldighed - i bestyrelsen inden for en fireårig periode, og i den danske ledelse inden for en tiårig periode. Andelen af kvinder i såvel den danske ledelse som i bestyrelsen skal afspejle andelen af kvinder i den danske organisation, som udgør ca. 24%. Der er pt. seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, heraf en kvinde, hvilket svarer til 17% og er uændret sammenlignet med foregående år. Samtlige bestyrelsesmedlemmer indstilles til genvalg på generalforsamlingen den 2. april Mennesker i organisationen er yderligere omtalt i CSR-rapporten side CSR-politik og aktiviteter Auriga-koncernen er en global virksomhed, hvor medarbejdere og samarbejdspartnere har forskellige kulturelle baggrunde, religioner og politiske overbevisninger, og derfor er det vigtigt at have et formaliseret fælles værdisæt og retningslinjer for korrekt adfærd. Koncernens CSR-politik er udformet som en kodeks med 12 principper for god forretningsførelse (Kodeks for Forretningsprincipper). Kodeksen er udfærdiget på 14 sprog og formidlet til alle medarbejdere i den globale organisation, se kodeksen på > Bæredygtighed > CSRpolitik. Forretningsprincipperne skal sikre, at virksomheden drives professionelt og med respekt for menneskerettighederne samt, at alle medarbejdere og andre personer, der handler på vegne af koncernen, ved, hvad vi anser for at være korrekt adfærd. Whistleblower Der er etableret en whistleblower-ordning med en ny ekstern samarbejdspartner, der giver alle mulighed for anonymt at indberette brud på kodeksen for forretningsprincipper. Alle anmeldelser til denne eksterne instans gives i anonym form videre til den interne whistleblower-komité, der er ansvarlig for at iværksætte sagsbehandling. Kvartalsvis rapporteres til revisionsudvalget i anonymiseret form og på et overordnet niveau, med mindre særlige forhold nødvendiggør en direkte involvering af bestyrelsen. Læs mere om corporate social responsibility, etiske forretningsprincipper og whistleblower på under menuen Bæredygtighed > CSR-politik. FN Global Compact Gennem Cheminovas opbakning til FN s Global Compact (tilsluttet i 2009) har vi forpligtet os til at arbejde for FN s globale standarder inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøforhold samt bekæmpelse af korruption, ligesom vi vil arbejde for FN s årtusindmål, der bl.a. handler om at afhjælpe ekstrem fattigdom og sult i verden. 14 / Ledelsens beretning / Samfundsansvar Auriga Industries A/S

15 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked og salg Risikostyring Samfundsansvar Corporate Governance Investor Relations Bestyrelse Global Executive Committee I lighed med tidligere år er der i 2013 igangsat initiativer til fastholdelse og styrkelse af koncernens anti-korruptionsprogram. Initiativerne er rodfæstet i kerneværdierne og en erkendelse af, at vi som global koncern kan bidrage positivt til bekæmpelse af korruption i de områder, hvor der drives forretning. Målsætningerne fremgår af CSR-rapporten, og der arbejdes systematisk med såvel risikoanalyse som uddannelse af udvalgte medarbejdere globalt. Gennem koncernens produkter bidrager vi til den globale fødevareforsyning ved at hjælpe landmænd over hele verden med at beskytte deres afgrøder, så de kan producere flere og bedre fødevarer. Denne mission demonstreres i praksis gennem landsbyprojekter i udvalgte lokalområder i Indien og Brasilien. Projekterne sigter mod at forbedre såvel landbrugspraksis som levestandarden for lokalbefolkningen. Aktiviteterne er uddybet i CSR-rapporten. Auriga har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar jf. årsregnskabslovens 99a på hjemmesiden i form af Cheminovas CSR-rapport, der inkluderer fremskridtsrapporten til FN (COPrapport). CSR-rapporten er en bestanddel af Aurigas årsrapportering for 2013 og dækker samme periode som årsrapporten. Se CSR-rapporten på > Bæredygtighed > CSR-rapport (http:// csr_rapport/csr_rapport.htm). Eksempler på CSR-aktiviteter Cheminova Deutschland - frontløber på nicheprodukter og innovativ emballage Innovative produkter, teknologi og teknisk rådgivning - det er nøgleord for datterselskabet i Tyskland, der har været en del af Cheminova-familien siden Her kan frøavlere f.eks. hente ekspertise inden for sofistikerede løsninger til behand ling af såsæd. > Læs mere i CSR-rapport 2013 på side Håndtering af brugt emballage Brugt emballage indsamles i samarbejde med andre virksomheder i branchen på en organiseret måde, så skade på miljøet bliver forebygget. I en række lande er håndteringen kommet et skridt længere. Her genbruges plastmaterialet til særlige typer af nye produkter. > Læs mere i CSR-rapport 2013 på side Mulige effekter på mennesker undersøges jævnligt fra mange vinkler Medier og videnskabelige tidsskrifter kan give indtryk af, at produkter til plantebeskyttelse ikke er ordentligt undersøgt. Sådan forholder det sig heldigvis ikke i virkeligheden! Mulige effekter på mennesker, sundhed og helbred undersøges og genvurderes med jævne mellemrum. > Læs mere om toksikologiske undersøgelser i CSR-rapporten på side / Ledelsens beretning / Samfundsansvar Auriga Industries A/S

16 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked og salg Risikostyring Samfundsansvar Corporate Governance Investor Relations Bestyrelse Global Executive Committee Corporate Governance Aurigas bestyrelse og direktion lægger vægt på god selskabsledelse som grundlag for øget værdiskabelse og troværdighed i forholdet til aktionærer, kunder, medarbejdere og øvrige interessenter. Aurigas bestyrelse og direktion arbejder løbende på at sikre åbenhed og gennemsigtighed samt at give interessenterne relevant indsigt i virksomheden og den måde, den ledes på. Bestyrelsen fører tilsyn med, at virksomheden udvikler sig i den ønskede retning og ledes i henhold til de vedtagne strategier, politikker og procedurer. Bestyrelsens arbejde har fokus på at sikre god selskabsledelse med henblik på at skabe langsigtet optimal værdi af koncernens aktiviteter. Anbefalinger om god selskabsledelse Bestyrelsen vurderer løbende, hvordan anbefalingerne om god selskabsledelse fra Komitéen for God Selskabsledelse kan bidrage til den fortsatte udvikling af Aurigakoncernen. Aurigas kommentarer til anbefalingerne er samlet i en rapport om selskabsledelse, der også indeholder beskrivelsen af de ønskede kompetencer i bestyrelsen. Denne rapport udgør Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, som bestyrelsen har valgt at offentliggøre på hjemmesiden under menuen Om os > Ledelse og struktur > Corporate Governance > Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse (http://www. cheminova.com/dk/om_os/ledelse_og_ struktur/corporate_governance/den_lovpligtige_redegoerelse_for_virksomhedsledelse.htm). Det er bestyrelsens opfattelse, at Aurigakoncernen generelt følger anbefalingerne, der er offentliggjort på hjemmesiden www. corporategovernance.dk, idet eventuelle afvigelser begrundes. Rapporten er en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2013 og dækker samme periode som årsrapporten. Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse og behandler alle forhold vedr. koncernens strategiske udvikling, herunder bl.a. mål og strategier, organisation, budgetter, risikoforhold, forslag om køb og salg af virksomheder samt større udviklings- og investeringsprojekter. I henhold til dansk lovgivning har koncernen et tostrenget ledelsessystem, der består af en bestyrelse og en direktion uden personsammenfald. Ansvarsfordelingen mellem bestyrelse og direktion er fastlagt og beskrevet i de respektive forretningsordener, som bestyrelsen forholder sig til minimum en gang årligt. Forretningsordenerne indeholder f.eks. procedurer for direktionens rapportering, bestyrelsens arbejdsform samt bestyrelsesformandens opgaver og ansvarsområder. Bestyrelsens hovedansvarsområder er at: Sikre optimal ledelses- og organisationsstruktur. Overvåge den finansielle og ikke-finansielle indsats og de skabte resultater. Inspirere, vejlede og føre tilsyn med direktionens daglige ledelse. Fastlægge den overordnede ledelse og strategiske udvikling. Bestyrelsens opgaver i denne sammenhæng omtales nedenfor. Bestyrelsens sammensætning På den årlige generalforsamling skal der i henhold til Aurigas vedtægter vælges fire til seks bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består pt. af seks generalforsamlingsvalgte medlemmer, der vælges for et år ad gangen, og som ikke kan vælges eller genvælges, efter at de er fyldt 70 år. Desuden har bestyrelsen tre medarbejdervalgte medlemmer, der vælges for fire år ad gangen. Reglerne for valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen findes på hjemmesiden under menuen Om os > Ledelse og struktur > Bestyrelse > Valg af medarbejdere. Bestyrelsen skal sammensættes, så de samlede kompetencer sætter den i stand til at varetage bestyrelsens ansvar og arbejde i relation til virksomhedens udvikling og udfordringer. Bestyrelsen består af medlemmer, som har en faglig baggrund og praktisk erfaring, der matcher koncernens opgaver. Bestyrelsen vurderer, at den nuværende sammensætning er hensigtsmæssig for bestyrelsesarbejdet. De enkelte bestyrelsesmedlemmer er præsenteret på side i denne rapport. På hjemmesiden er hvert bestyrelsesmedlem præsenteret med de ønskede oplysninger i henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse under menuen Om os > Ledelse og struktur > Bestyrelse. Bestyrelsens opgaver Der er etableret et formandskab i henhold til Aurigas vedtægter og bestyrelsens forretningsorden. Formandskabet består af to medlemmer, der vælges på et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. I 2013 valgte bestyrelsen Jens Due Olsen som formand og Torben Svejgård som næstformand. Formandskabet har bl.a. til opgave at planlægge og forberede bestyrelsesmøder, forberede materiale med henblik på indstilling af kandidater til bestyrelse og direktion samt anbefale hensigtsmæssig aflønning af bestyrelse og direktion. 16 / Ledelsens beretning / Corporate Governance Auriga Industries A/S

17 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked og salg Risikostyring Samfundsansvar Corporate Governance Investor Relations Bestyrelse Global Executive Committee Direktionsændring i 2013 En af bestyrelsens vigtigste opgaver er at definere den optimale struktur for direktionen og udnævne direktionsmedlemmer i overensstemmelse hermed. I delårsrapporten for 3. kvartal 2013 blev det offentliggjort, at den hidtidige direktør for region Europa, Jaime Gómez-Arnau, var udnævnt som ny administrerende direktør med omgående virkning fra 13. november Den 1. december 2013 tiltrådte René Schneider som ny økonomidirektør (CFO) og medlem af koncerndirektionen, der dermed blev udvidet til to personer. For yderligere oplysninger om de nye direktionsmedlemmer henvises til hjemmesiden under Om os > Ledelse og struktur > Direktion. Ledelsesudvalg Bestyrelsen har nedsat to selvstændige ledelsesudvalg i form af revisionsudvalget og produktudviklingsudvalget. Hvert ledelses udvalg består af to medlemmer, der udpeges på det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Jutta af Rosenborg er formand for revisions udvalget, mens Jørgen Jensen er ordinært medlem. I produktudviklingsudvalget er Karl Anker Jørgensen formand og Lars Hvidtfeldt ordinært medlem. Nærmere oplysninger om udvalgenes opgaver fremgår af kommissorierne på hjemmesiden under menuen Om os > Ledelse og struktur > Ledelsesudvalg, hvor medlemmernes særlige kvalifikationer fremgår. Bestyrelsen har besluttet, at der i 2014 etableres yderligere to ledelsesudvalg under bestyrelsen i form af et vederlagsudvalg og et nomineringsudvalg, der udgøres af formandskabet. Udvalgene har hidtil fungeret som adhoc-udvalg, der nu formaliseres. Formålet er at forberede og støtte den samlede bestyrelses beslutninger vedr. aflønning og incitamentsstruktur samt indstilling af kandidater til den øverste ledelse. Udvalgene omtales på generalforsamlingen, og kommissorierne kan ses på hjemmesiden. Bestyrelsens selvevaluering Selvevaluering er indarbejdet i bestyrelsens årshjul og forestås af formandskabet. Revisionsudvalget foretager også årligt en selvevaluering, og formanden for revisionsudvalget rapporterer om resultatet til bestyrelsesformanden. Bestyrelsens selvevaluering omfatter bl.a. en vurdering af bestyrelsens, formandens, ledelsesudvalgenes og direktionens indsats, samarbejde og kompetencer, herunder bestyrelsens sammensætning, hvor kompetencer og hensyn til mangfoldighed indgår. Endvidere vurderes kvaliteten af rapporteringen fra direktion til bestyrelse, herunder bestyrelsesmaterialet, præsentationer og formidling i relation til bestyrelsesmøder. Konklusionerne drøftes i den samlede bestyrelse, der beslutter evt. nye tiltag. Den seneste evaluering blev gennemført i 2013 og igangværende for Møder i bestyrelse og ledelsesudvalg Bestyrelsen mødes efter en fastlagt mødeplan mindst seks gange om året. Der indkaldes desuden til ekstraordinære møder eller faglige seminarer, hvis forholdene taler for det. Et telefonmøde kan udgøre et bestyrelsesmøde. I 2013 blev der holdt ti møder i bestyrelsen, seks møder i revisionsudvalget og tre møder i produktudviklingsudvalget. Heraf BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING 2013 NAtio- indvalgt valg uaf- vederlag, antal aktier navn Født nalitet første gang periode hængig 2) DKK årligt stk. 3) Jens Due Olsen, Formand 1963 dansk år ja Torben Svejgård, Næstformand 1955 dansk år ja Lars Hvidtfeldt, Medlem af produktudviklingsudvalg 1966 dansk år ja Jørgen Jensen, Medlem af revisionsudvalg 1968 dansk år ja Karl Anker Jørgensen, Formand for produktudviklingsudvalg 1955 dansk år nej Jutta af Rosenborg, Formand for revisionsudvalg 1958 dansk år ja Kapil Kumar Saini, Medarbejdervalgt 1960 dansk år 1) nej Peder Munk Sørensen, Medarbejdervalgt 1963 dansk år 1) nej Jørn Sand Tofting, Medarbejdervalgt 1956 dansk år 1) nej ) Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på fire år. Der er senest gennemført valg blandt medarbejderne i marts ) Uafhængighed vurderes som defineret af Komitéen for God Selskabsledelse. Et ud af seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan ikke betragtes som uafhængig pga. nære bånd til hovedaktionæren. 3) Evt. handler med Auriga-aktier i 2013 fremgår af selskabsmeddelelser om insideres transaktioner samt af hvert bestyrelsesmedlems præsentation på > Ledelse og struktur > Bestyrelse. 17 / Ledelsens beretning / Corporate Governance Auriga Industries A/S

18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked og salg Risikostyring Samfundsansvar Corporate Governance Investor Relations Bestyrelse Global Executive Committee blev to bestyrelsesmøder og fire møder i revisionsudvalget afviklet som telefonmøder. Bestyrelsens og revisionsudvalgets årshjul kan ses på hjemmesiden under Om os > Ledelse og struktur > Corporate Governance. Som led i bestyrelsesarbejdet har bestyrelsen i august 2013 holdt et bestyrelsesmøde hos datterselskabet i Tyskland. Besøget gav mulighed for fabriksrundvisning og dermed bedre indsigt i formuleringsarbejdet på stedet samt resultaterne af den gennemførte omstrukturering af Cheminova Deutschland. Vederlagspolitik Bestyrelsen diskuterer og vurderer løbende principperne for aflønning af direktionen med henblik på at sikre, at de er i overensstemmelse med almindelig praksis for sammenlignelige virksomheder, og at de reflekterer den krævede indsats og resultater. For at sikre interessesammenfald mellem aktionærerne, direktionen og ledende medarbejdere er der indgået aftale om, at der som supplement til den faste løn kan optjenes en kontantbonus, som er gjort afhængig af værdiskabelse og aktiekurs, og som maksimalt kan udgøre op til et års fast løn. Der er ikke aftalt usædvanlige fratrædelsesordninger med bestyrelse, direktion eller ledende medarbejdere. Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar. Ledelsens aflønning er beskrevet nærmere i noterne 3 og 4. Vederlagspolitikken for blev godkendt på generalforsamlingen i 2011 og findes på hjemmesiden under Om os > Ledelse og struktur > Corporate Governance > Politikker. Honorarer og aflønning omtales hvert år på generalforsamlingen, og på dette års generalforsamling vil bestyrelsen foreslå en opdateret vederlagspolitik til godkendelse på generalforsamlingen. 18 / Ledelsens beretning / Corporate Governance Auriga Industries A/S

19 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked og salg Risikostyring Samfundsansvar Corporate Governance Investor Relations Bestyrelse Global Executive Committee Investor Relations Auriga har en bæredygtig forretningsmodel og muligheder for at øge salget og indtjeningen. Eftersom produkterne bidrager til øget udbytte af landbrugsafgrøder, der bl.a. afsættes til fødevare industrien, er en investering i Auriga en investering i global fødevareproduktion. Auriga-aktien i 2013 I 2013 var Auriga-aktien blandt de 30 mest handlede aktier på NASDAQ OMX Copenhagen, og aktiekursen blev mere end fordoblet. Likviditeten i Auriga-aktien er betydeligt forbedret i Der blev i gennemsnit handlet stk. Auriga-aktier pr. dag svarende til en gennemsnitlig daglig omsætning på DKK 10,4 mio. I alt blev der i 2013 handlet 15,4 mio. stk. aktier til en samlet kursværdi på DKK 2,6 mia. mod 5,8 mio. stk. handlede aktier i 2012 til en samlet kursværdi på lidt under DKK 0,5 mia. I 2013 var højeste og laveste kurs for Auriga-aktien henholdsvis DKK 219,00 og DKK 85,50. Året sluttede i kurs DKK 185,50 mod DKK 87,50 ultimo Udviklingen svarer til en stigning på 112%, mens Mid- Cap-indekset steg 53% og C20Cap-indekset 31%. Ved udgangen af året var Aurigas markeds værdi DKK 4,7 mia., idet det antages, at de ikke-omsættelige A-aktier har samme aktiekurs, som de handlede B-aktier. Aktionærer Interessen blandt internationale og øvrige danske institutionelle investorer er øget betydeligt i Den internationale ejerandel er mere end fordoblet fra 8% til 19% svarende til 27% af B-aktiekapitalen. Danske private investorer ejer ca. 10% af den samlede aktiekapital, hvilket svarer til 15% af B-aktiekapitalen. Investor Relationsarbejdet skal bl.a. bidrage til, at aktionærstrukturen bliver tilpas diversificeret vedr. geografi, investeringsprofil og tidshorisont, hvilket søges opnået gennem deltagelse i en række møder og arrangementer målrettet forskellige investorer. Kommunikation med investorer Aurigas arbejde med investor relations sigter mod at give investorer og aktieanalytikere indsigt i relevante forhold for at sikre en fair kurs på Auriga-aktien. IR-aktivite- B-AKTIEKAPITAL FORDELT PÅ AKTIONÆRGRUPPER Samlet aktiekapital A-aktiekapital 29,4% B-aktiekapital 70,6% B-aktiekapital Aarhus Universitets Forskningsfond 13% Storaktionærer 9% Øvrige danske institutionelle investorer 20% Internationale investorer 27% Private investorer 15% Øvrige navnenoterede aktionærer 4% Ikke-navnenoterede aktionærer 12% Aurigas beholdning af egne aktier udgør 0,5% af den samlede aktiekapital og 0,7% af B-aktiekapitalen. terne omfatter dialog med eksisterende og potentielle investorer såvel institutionelle som private - i Danmark og internationalt. Kontakten varetages i det daglige af IRafdelingen og selskabets CFO. I forbindelse med offentliggørelse af årsrapporter og delårsrapporter tilbydes online regnskabspræsentation i form af audiocast og telekonference. I 2013 har Auriga deltaget i 90 møder med investorer og analytikere bl.a. på roadshows i Europa og USA. Hertil kommer deltagelse i en række investor-seminarer. Relevant investor relations-materiale bliver gjort tilgængelig på hvor interesserede kan tilmelde sig service og modtage selskabsmeddelelser umiddelbart efter offentliggørelse. Årsrapporten trykkes ikke, men en printet version udsendes på bestilling. I 2013 blev en kortfattet årsprofil trykt og udsendt til alle navnenoterede aktionærer, hvilket gentages i Årsprofilen giver overblik over koncernens finansielle og ikke-finansielle resultater. IR-kommunikationen med investorer, analytikere og pressen er underlagt særlige restriktioner i en periode på fire uger forud for offentliggørelsen af regnskaber. I disse såkaldte stilleperioder kommenteres ikke på finansielle og markedsmæssige resultater, forventninger, markedsudsigter eller aktivitetsniveauet i øvrigt. For yderligere information om stilleperioder henvises til finanskalenderen på hjemmesiden, hvor BASIS DATA Samlet aktiekapital DKK B-aktiekapital DKK Fondsbørs NASDAQ OMX Copenhagen Indeks MidCap Handelsnavn AURI B Fondskode DK / Ledelsens beretning / Investor Relations Auriga Industries A/S

20 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked og salg Risikostyring Samfundsansvar Corporate Governance Investor Relations Bestyrelse Global Executive Committee analysedækning, IR-politik og kontaktinformation til IR-afdelingen også fremgår. Generalforsamling og udbytte Den ordinære generalforsamling finder sted onsdag den 2. april 2014 kl på selskabets kontor, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for Forslaget stilles ud fra et ønske om at bringe selskabets finansielle gearing ned på et markedskonformt niveau til gavn for den langsigtede værdiskabelse og selskabets fremtidige udviklingsmuligheder. En oversigt over selskabets kapitalberedskab er vist på side 9. Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres som en selskabsmeddelelse og annonceres i dagspressen samt på selskabets hjemmeside Invitation vedlagt årsrapport udsendes til de aktionærer, der har tilmeldt sig abonnement. ikke er omsættelige, og stk. B- aktier, der er frit omsættelige. Hver A-aktie har 10 stemmer, mens hver B-aktie har 1 stemme. Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) er Aurigas største aktionær og ejer i alt 39% af den samlede aktiekapital. Ved årets udgang var 91% af kapitalen fordelt på navnenoterede aktionærer. Læs mere om aktionærer og ejerstruktur på dk > Aktien > Aktionærer. Egne aktier Aurigas beholdning af egne aktier udgør uændret stk., hvilket svarer til 0,5% af den samlede aktiekapital. Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at lade Auriga erhverve egne aktier for op til en samlet pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen, hvis dette skulle vise sig at være hensigtsmæssigt. Veder laget må ikke afvige med mere end 10% fra den gældende børskurs på købstidspunktet. Bemyndigelsen er gældende frem til den næste ordinære generalforsamling i Desuden er der i vedtægterne indarbejdet en bemyndigelse fra generalforsamlingen om, at bestyrelsen indtil 1. april 2018 kan lade Auriga forhøje aktiekapitalen med indtil nominel DKK 25 mio. B-aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og til en kurs ikke under pari. Seneste opdatering af vedtægterne er foretaget efter seneste ordinære generalforsamling i Rundvisning ved generalforsamlingen I 2013 introducerede Auriga et nyt koncept i forbindelse med generalforsamlingen, hvor den traditionelle buffet blev erstattet af rundvisninger samt et let traktement. Formålet var at give aktionærerne mulighed for at øge deres kendskab til forretningen. Aktionærerne tog godt imod konceptet, der gentages i Aktieklasse A-aktier B-aktier I alt Antal aktier Antal stemmer Stemmeandel, % 80,65 19, Pålydende værdi pr. aktie, DKK Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) Auriga anser rundvisninger ved generalforsamlingen som et aktionærvenligt initiativ og endnu en anledning til at komme tæt på aktionærerne og besvare deres spørgsmål via personlig dialog. Storaktionærer over 5% kapital Stemmer Aarhus Universitets Forskningsfond, Aarhus, Danmark 38,55% 83,15% Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Hillerød, Danmark 6,25% 1,71% Auriga ønsker at videreudvikle generalforsamlingen med henblik på at understøtte aktionærdeltagelse og -indflydelse. Det sker bl.a. ved at optage den fulde generalforsamling på video, der efterfølgende kan ses på hjemmesiden. I 2014 kan generalforsamlingen følges online af de aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage. Der vil blive taget endnu mere hensyn til den stigende internationale ejerandel ved at simultantolke online og udforme generalforsamlingsmaterialet på engelsk, idet general forsamlingen gennemføres på dansk. Aktiekapital Aurigas aktiekapital på i alt stk. aktier er inddelt i to aktieklasser, der begge har en nominel værdi på DKK 10 pr. aktie. Der er udstedt stk. A-aktier, der INDEKSERET AKTIEKURSUDVIKLING /01/13 01/04/13 01/07/13 01/10/13 MidCap+ OMXC20Cap SmallCap Auriga 1. januar til 31. december 2013 med MidCap+, OMXC20Cap (justeret), SmallCap og Auriga. 31/12/13 20 / Ledelsens beretning / Investor Relations Auriga Industries A/S

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2013

Delårsrapport 2. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 22. august 2013 CVR nr. 34 62 92 18 Delårsrapport 2. kvartal 2013 Fortsat fremgang Helping you grow Ledelsens beretning 3 Hovedpunkter 4 Mål og strategi 6 Hoved- og nøgletal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 9/ 10. november Fortsat fremgang på mål og indsatsområder HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Side 1 af 5 Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2014-31. december 2014 for

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 2014/2015 FOR 2. KVARTAL 2014/15 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2014 TIL 31. MARTS 2015 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere