Samarbejdet på sundhedsområdet i Region Syddanmark i korte træk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdet på sundhedsområdet i Region Syddanmark i korte træk"

Transkript

1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: Dato: 16. august 2010 Udarbejdet af: Niels-Erik Aaes Telefon: Samarbejdet på sundhedsområdet i Region Syddanmark i korte træk Indledning Samarbejdet på sundhedsområdet mellem Region Syddanmark og regionens 22 kommuner finder sted inden for rammerne af de sundhedsaftaler, regionen har indgået med hver af kommunerne. Den følgende oversigtlige beskrivelse følger derfor opbygningen af sundhedsaftalerne. De første foreløbige sundhedsaftaler blev indgået umiddelbart efter kommunalreformens ikrafttræden og indsendtes til Sundhedsstyrelsens godkendelse 1. april Med de nugældende sundhedsaftaler, der blev godkendt i regionsråd og kommunalbestyrelser i august-september 2008 og indsendt til Sundhedsstyrelsen 1. oktober 2008, blev sundhedsaftalerne væsentligt udbyggede og fyldestgørende på alle kerneområder. Regionsråd og kommunalbestyrelser arbejder aktuelt med den lovpligtige gennemgang og revision af sundhedsaftalerne. Der afholdes politiske møder mellem regionen og de enkelte kommuner fra oktober til december. Sundhedsaftaler for perioden skal være indsendt til Sundhedsstyrelsen senest 31. januar Den følgende beskrivelse vil omfatte elementer i det aktuelle arbejde. Organisering Arbejdet med udvikling, indgåelse og implementering af sundhedsaftaler i Region Syddanmark er forankret i en tværsektoriel organisering, som har både et regionalt niveau og et lokalt niveau. På regionalt niveau er der er i Region Syddanmark nedsat et sundhedskoordinationsudvalg som beskrevet i sundhedslovens 205, med repræsentanter udpeget af regionsrådet, KKR og Praksisudvalget for almen praksis i regionen. Sundhedskoordinationsudvalget forestår bl.a. udarbejdelsen af den generelle sundhedsaftale grundaftalen og har i 2. kvartal 2010 gennemført en høring om et udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne Endeligt forslag til grundaftale forelægges Sundhedskoordinationsudvalget 8. september 2010 og indgår derefter i grundlaget for aftalerne mellem regionen og den enkelte kommune. Sundhedskoordinationsudvalget har i arbejdet med udformningen af en vision for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet, hvor der fokuseres på en række temaer for udviklingen af samarbejdet i de kommende år med det sigte at skabe et samlet sundhedsvæsen, der sikrer sammenhængende forløb for patienterne. Visionen Fælles sundhed har været i høring sammen med udkastet til grundaftale, og indgår ligeledes i sundhedsaftalerne. Sundhedskoordinationsudvalget betjenes administrativt af Det Administrative Kontaktforum, der er sammensat tværsektorielt på topledelsesniveau fra kommuner, region og sygehuse samt formanden for de alment praktiserende læger i regionen. Det Administrative Kontaktforum har nedsat permanente følgegrupper inden for indsatsområderne genoptræning og behandlingsredskaber / hjælpemidler. Derudover nedsættes arbejdsgrupper ad hoc efter behov. I forbindelse med den aktuelle revision af grundaftalen er nedsat arbejdsgrupper på C:\Documents and Settings\yhe5ih\Local Settings\Temp\5\TRI22508\ _v1_KKU - Samarbejdet på sundhedsområdet doc.DOC

2 kvalitetsområdet, om behandling i hjemmet mv. samt vedrørende samarbejdet om utilsigtede hændelser. På lokalt niveau er der i samarbejde mellem det enkelte sygehus og de kommuner, sygehuset har flest samarbejdsrelationer til, etableret lokale samordningsfora, bestående af ledelsesrepræsentanter for sygehus og de relevante kommunale fagområder. På det psykiatriske område er tilsvarende nedsat samordningsfora. Samordningsforas opgaver er beskrevet i sundhedsaftalerne, og de omfatter især implementering og opfølgning på sundhedsaftalerne. Aktuelt arbejder samordningsfora med udformningen af specifikke aftaler for de respektive områder. De lokale samordningsfora har nedsat et antal tematiske underudvalg, f.eks. vedr. indlæggelse/udskrivning, genoptræning eller forebyggelse. Sundhedsaftalerne indeholder et afsnit om videndeling vedr. økonomi og aktivitet, som lægger op til en tidlig gensidig orientering og dialog mellem parterne i forbindelse med ændringer i virksomhed og aktivitet. Denne dialog finder sted i de lokale samordningsfora, når det gælder samarbejdet mellem det enkelte sygehus og de samarbejdende kommuner, og i Det administrative Kontaktforum vedrørende tiltag på regionalt niveau. Det er aftalt at inddrage sundhedsøkonomiske vurderinger i arbejdet ad hoc. Indsats for personer med kronisk sygdom Som ramme for den overordnede indsats for personer med kronisk sygdom har region og kommuner udarbejdet en tværsektoriel strategi for kronisk sygdom Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark. Målet med strategien er: - At understøtte sammenhængende forløb for personer med kronisk sygdom, herunder understøtte kvaliteten og den effektive ressourceudnyttelse i opgaveløsningen. For at opfylde dette formål skal aftalen medvirke til at sikre en entydig arbejdsdeling mellem region, praksissektor og kommune samt koordinering af indsatsen i forhold til den enkelte person. - At bidrage til, at kronisk syge borgere gennem bedre forebyggelse, behandling, rehabilitering, pleje m.v. opnår større livskvalitet. - At indsatsen skal imødekomme det fortsat stigende pres, som sundhedsvæsenet og socialsektoren oplever ved i højere grad at bidrage til, at der sker en tidlig opsporing, at der tilbydes forebyggende tiltag, at patienterne udøver egenomsorg m.v. Strategien beskriver opgaver og arbejdsdeling mellem sygehuse, kommuner og almen praksis og indeholder 21 konkrete initiativer, bl.a. om organisationsudvikling i almen praksis, tværsektoriel kompetenceudvikling, udvikling af modeller for forløbskoordination, it-understøttelse og etablering af en fælles kronikerjournal. Der er på disse og en række øvrige områder sat en række udviklingsprojekter i gang, finansieret af den statslige pulje til styrkelse af indsatsen for den kroniske patient. Flere af projekterne udføres i samarbejde mellem region og kommune. Som led i implementeringen af strategien for kronisk sygdom er der udarbejdet patientforløbsprogrammer for fire sygdomsområder: kronisk hjertesygdom, diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom samt rygområdet. Sidstnævnte program er endnu ikke udsendt. Forløbsprogrammerne er - på grundlag af kronikerstrategien sundhedsaftalerne - udarbejdet i et samarbejde mellem kommunerne og regionen som afsæt for udvikling af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, herunder bedste praksis, kvalitetsudvikling og dokumentation. Programmerne udgør parternes anbefaling for udvikling af samarbejdet lokalt mellem almen praksis, kommuner og sygehuse. Side 2 af 6

3 De overordnede mål for kronikerindsatsen, arbejdsdeling, principper for stratificering, koordination m.v. er indskrevet som en selvstændig aftale i det foreliggende udkast til grundaftaler. Tværsektoriel anvendelse af it, telemedicin og velfærdsteknologi Samarbejdet mellem sektorerne er forankret i sundhedsaftalerne og bygger i høj grad på dialog og kommunikation. Det er hensigten, at kommunikation mellem parterne i så høj grad som muligt skal digitaliseres og foregå elektronisk for at opnå hurtig og korrekt information parterne imellem, samt en administrativ tidsbesparelse, idet de administrative procedurer kan lettes via automatisering. Der satses således på fælles og koordineret implementering af it-understøttelse af samarbejde på de områder, hvor der indgås konkrete samarbejdsaftaler: SAM:BO samarbejdsaftale om borger/patientforløb på det somatiske område, forsendelse af genoptræningsplaner, forsendelse af fødselsanmeldelser, elektronisk kommunikation mellem praktiserende læger og hjemmeplejen mv. Desuden iværksættes pilotprojekter med anvendelse af telemedicin og velfærdsteknologi på områder, hvor der findes tilgængelig teknologi, således at patienten i højere grad kan behandles i hjemmet og undgå indlæggelse eller ambulante besøg. Aktuelt arbejdes med regional udbredelse af telemedicinsk understøttelse af sårbehandling og hjemmebehandling for patienter i antikoagulansbehandling efter blodprop. I det administrative kontaktforum aftales igangsættelse af konkrete tiltag og projekter på området og det administrative kontaktforum følger implementeringen i kraft af statusrapportering. Indlæggelses- og udskrivningsforløb (somatik) I sundhedsaftalerne forankres de samarbejdsaftaler og andre aftaler, der lægger retningslinjerne for det daglige samarbejde mellem sektorerne om patienter. Et fremtrædende eksempel herpå er den regionale samarbejdsaftale SAM:BO samarbejdsaftale om borger/patientforløb på det somatiske område. Aftalen beskriver samarbejde og kommunikation i forbindelse med en række typiske patientforløb og udmærker sig ved at al kommunikation som udgangspunkt sker elektronisk. Til SAM:BO er knyttet retningslinjer for fælles udskrivningsplanlægning. SAM:BO blev implementeret i organisationerne i første halvår af 2009 gennem en omfattende undervisningsaktivitet, støttet op af såvel elektroniske som skriftlige materialer. De foreløbige erfaringer tyder på at implementeringen er velgennemført trods en række it-tekniske vanskeligheder - og der udtrykkes fra de lokale samordningsfora tilfredshed med aftalens funktion i det daglige. Der er 2009/10 gennemført flere grundige evalueringer af SAM:BO, og det forventes at der vil være et fortsat løbende arbejde med justering og harmonisering. Som led i den aktuelle revision af sundhedsaftalerne foreslås etableret en tværsektoriel følgegruppe på regionalt niveau. I forbindelse med den aktuelle revision af sundhedsaftalerne arbejdes på at færdiggøre en særskilt samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende, som vil komme til at indgå som en del af SAM:BO. Aftalen beskriver samarbejde og kommunikation omkring pleje af syge og dødende i eget hjem, på sygehus, med bistand fra palliativt team og på hospice. Tilsvarende vil det tværsektorielle samarbejde om gravide og nyfødte blive forankret i sundhedsaftalerne. Samarbejdet om svangreomsorgen beskrives i den fødeplan, som regionen sender i høring i september-oktober Side 3 af 6

4 Endelig arbejdes på samarbejdsaftaler om respirationspatienter og hjemmedialyse samt aftaler om ledsagelse af visse patientgrupper ved indlæggelse. Genoptræning Samarbejdet på genoptræningsområdet foregår på grundlag af sundhedsaftalerne for genoptræning inkl. bilagene om Snitfladen mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning og Retningslinje for genoptræningsplaner. Grundaftale og øvrige samarbejdsgrundlag vedligeholdes af den tværsektorielle følgegruppe for genoptræning. Fortløbende har Region Syddanmark sammen med kommunerne udarbejdet informationsmateriale samt notater vedr. afklaring af problemstillinger. Region Syddanmark yder rådgivning til kommunerne og sygehusene ved henvendelse om problemstillinger på genoptræningsområdet, som ikke kan løses lokalt. Kvalitetsudvikling på genoptræningsplanerne sker i form af projekt Den gode og elektroniske genoptræningsplan, hvor efterlevelse af lovgivningen er blevet målt via en kvantitativ audit i hhv og I 2010 afvikles en kvalitativ audit, som undersøger den faglige kvalitet af indholdet i genoptræningsplanen. I 2012 vil der blive udført en audit af tidspunktet for påbegyndelse af det ambulante genoptræningsforløb. Auditten skal være ledsaget af en patient/borgertilfredshedsundersøgelse, som afdækker den patientoplevede kvalitet. Der er fra kommunal side stor interesse for, at Region Syddanmark og kommunerne i regionen udarbejder fælles redskaber for effektmåling af genoptræningen. Der vil i de kommende år blive arbejdet på dette område. For at facilitere kvalitetsudvikling på tværs af sektorerne er der nedsat en arbejdsgruppe vedr. kvalitet og forskning, som udarbejder tværsektorielle evidensbaserede genoptræningsforløbsbeskrivelser. Endvidere planlægges kompetenceudviklings- og temadage. Behandlingsredskaber og hjælpemidler Samarbejdet om behandlingsredskaber og hjælpemidler foregår inden for rammerne af sundhedsaftalerne inkl. bilaget Casekatalog, som er et vejledende arbejdsredskab for frontpersonalet på sygehusene og i kommunerne omkring arbejdsdeling, ansvarsplacering i forhold til tilvejebringelse, udlevering, finansiering, instruktion mm. Den tværsektorielle følgegruppe for behandlingsredskaber og hjælpemidler følger udviklingen på behandlingsredskab- og hjælpemiddelområdet, herunder sikrer, at Casekataloget løbende udbygges med relevante principielle cases, som kan hjælpe til daglig afklaring af ansvar mellem kommunerne og regionen. Arbejdet formidles via temadage. Region Syddanmark har udarbejdet notater til afklaring af problemstillinger, som f.eks. Præcisering af begrebsanvendelsen på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler, ligesom regionen yder rådgivning til kommunerne og sygehusene ved henvendelse om problemstillinger på behandlingsredskab- og hjælpemiddelområdet, som ikke kan løses lokalt. Forebyggelse og sundhedsfremme På forebyggelsesområdet skelnes mellem borger- og patientrettet forebyggelse. Kommunerne har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse, mens ansvaret for den patientrettede forebyggelse er delt mellem kommuner og region. En stor del af den patientrettede forebyggelse omfatter tilbud om patientuddannelse/rehabilitering. Den overordnede arbejds- og opgavefordeling for patientrettet Side 4 af 6

5 forebyggelse fastlægges i sundhedsaftalerne, mens kommuner, almen praksis og sygehuse lokalt via de lokale samordningsfora samarbejder om udmøntning heraf. Regionen yder i henhold til Sundhedslovens 119 rådgivning til kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme. Rådgivningen vedrører hele den kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats. Rådgivningen er både udbuds- og efterspørgselsstyret og udfolder sig i aktiviteter som temamøder, individuel rådgivning, kompetenceudvikling samt fælles udviklings- og forskningsprojekter. Region Syddanmark har siden 2007 arrangeret 23 temamøder/seminarer (bl.a. i samarbejde med Sundhedsstyrelsen), seks kurser og varetaget mere end 60 rådgivningsopgaver og - forløb i 18 forskellige kommuner. Endelig formidler regionen relevante faglige emner på hjemmesiden dialog-net.dk og i magasinet Dialog om Forebyggelse, der udkommer halvårligt Rammerne for regionens rådgivning er fastlagt i sundhedsaftalerne mellem region og kommunerne. I det aktuelle udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne er det aftalt, at kommunerne og regionen samarbejder om at udarbejde en fælles strategi for rådgivningsfunktionen. I 2010 har Region Syddanmark gennemført en regional sundhedsprofilundersøgelse som en del af en landsdækkende sundhedsprofilundersøgelse. Med sundhedsprofilen kan udviklingen i befolkningens sundhedstilstand monitoreres på både kommunalt og regionalt niveau, og der indhentes nyttig viden i forhold til at målrette og optimere den forebyggende indsats. I 2011 præsenteres resultaterne fra undersøgelsen i en samlet regional rapport samt en række temarapporter. Region Syddanmark samarbejder med kommunerne om formidling af resultaterne samt tilbyder kommunerne rådgivning om, hvordan data kan bringes i anvendelse. Sundhedsprofilen gentages i 2013 og derefter hvert fjerde år. Regionen samarbejder med kommuner om fælles udviklings- og forskningsprojekter. Formålet er at bidrage til at skabe ny viden, der bidrager til effektive forebyggelsesindsatser og øget folkesundhed. Eksempelvis har regionen samarbejdet med to kommuner om udviklingen af et tværsektorielt hjerterehabiliteringstilbud, og i forskningsprojektet SPACE undersøges sammen med fem kommuner fremme af børn og unges fysiske aktivitet. I samarbejde fire kommuner udvikles et koncept for kommunal patientuddannelse på tværs af kroniske diagnoser. Dette projekt er finansieret via den statslige tilskudspulje på kronikerområdet. Både regionen og kommunerne har et fælles ønske om at styrke forskningssamarbejdet som led i Region Syddanmarks rådgivning til kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme. Derfor vil Region Syddanmark og Syddansk Universitet i fællesskab med kommuner i regionen udvikle en samarbejdsmodel for forskning inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Indsatsen for mennesker med sindslidelser Samarbejdet inden for psykiatrien tager udgangspunkt i Den regionale samarbejdsaftale på det psykiatriske område, der blev tiltrådt af kommuner og region i Aftalen beskriver overgangene og kommunikationen mellem samarbejdsparterne ved et menneske med en sindslidelse og har som centralt indhold en standardiseret forløbsbeskrivelse. Samarbejdsaftalen er forankret i sundhedsaftalerne mellem region og kommuner. Supplerende til den regionale samarbejdsaftale er indgået en regional aftale på det børne- og ungdomspsykiatriske område, ligesom der i foråret 2010 har været høring på en regional samarbejdsaftale på demensområdet. Indholdet i samarbejdsaftalerne danner endvidere grundlag for Side 5 af 6

6 drøftelse om de gode patientforløb i regi af de psykiatriske samordningsfora samt de undergrupper, der er nedsat med særligt fokus på henholdsvis almenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri samt enkelte steder gerontopsykiatri (ældrepsykiatri). Der vil i sundhedsaftaleperioden blive udarbejdet særskilte aftaler for området for traumatiserede flygtninge, udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning samt retspsykiatri. Samarbejdsrelationerne mellem kommunerne og regionen afspejler i udgangspunktet patientens eller målgruppens behov, fx er der på området for sindslidende med misbrug særlige lokale samarbejdsaftaler. Disse aftaler skal sikre, at ingen borgere på trods af behandlingsbehov i to sektorer falder mellem to stole. Der er fortsat en række udfordringer på vejen til at gøre kommunikationen inden for psykiatrien fuld elektronisk, men det er et tema, som både regionen og kommunerne arbejder med, og som kommer til at være et centralt emne for samarbejdet i den kommende sundhedsaftaleperiode. Kvalitet og opfølgning Arbejdet med monitorering og opfølgning på sundhedsaftalerne ligger i første række hos de lokale samordningsfora, respektive de psykiatriske samordningsfora, som én gang årligt skal afgive en rapport til sundhedskoordinationsudvalget om samarbejdet inden for sundhedsaftalernes indsatsområder. Grundlaget for monitoreringsindsatsen er forskelligt udviklet og konkretiseret på de forskellige indsatsområder. Der er i tværsektorielt regi udarbejdet en rapport om mulighederne for monitorering af patientforløb generelt, hvori der udpeges en række redskaber, men også konstateres et betydeligt savn af monitoreringsmuligheder, som først vil kunne afhjælpes når it-kommunikation og registrering er videreudviklet. Som tidligere nævnt har lokale samordningsfora gennemført lærerige evalueringer af den regionale samarbejdsaftale SAM:BO. På genoptræningsområdet er udviklet eksplicitte monitoreringsmål og redskaber og der er gennemført flere audits af genoptræningsplanerne. Når det gælder indsatsen for personer med kronisk sygdom, forestår helt særlige udfordringer med monitorering af de langvarige patientforløb, der ofte foregår sideløbende i flere sektorer. Der er i høringsudkastet til grundaftaler for indarbejdet forslag om udvikling af en fælles kvalitetsstrategi for kommuner og region med fokus på tværsektorielle patientforløb, sektorovergange og snitflader. Side 6 af 6

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale 2011-14 Med grundlag i sundhedslovens 205 skal der indgås en sundhedsaftale mellem Region Syddanmark og hver af de 22 kommuner i regionen. Tilvejebringelsesprocessen

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN SAMARBEJDSAFTALER Indgået/senest revideret - Utilsigtede hændelser i sektorovergange - IV-behandling med antibiotika i eget hjem - IV-behandling med væske i eget hjem - Lavpotent kemoterapi i eget hjem

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb for personer med kronisk sygdom, herunder understøtte kvaliteten

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Blå tekst foreslås tilføjet. Grå tekst foreslås slettet. Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Status for 2012 på arbejdet med sundhedsaftalerne i de lokale samordningsfora

Status for 2012 på arbejdet med sundhedsaftalerne i de lokale samordningsfora Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/5458 Dato: 26. februar 2013 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Opfølgning på visionen Fælles Sundhed

Opfølgning på visionen Fælles Sundhed Opfølgning på visionen Fælles Sundhed Vision Fælles Sundhed Opfølgning på visionen Fælles Sundhed Indledning Fælles Sundhed er Sundhedskoordinationsudvalgets fremtidsbillede af sammenhæng i sundhed. Visionen

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Rammeaftale for kronikerområdet Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Godkendt december 2015 Rammeaftale for Kronikerområdet 1. Rammeaftalens generelle

Læs mere

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar 2010 31. december 2013 Vejledning: Dette oversigtsskema skal udfyldes og indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med

Læs mere

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang.

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang. Status for samarbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011 2014 Generel indledning. Regionen og kommunerne skal indgå nye sundhedsaftaler med virkning fra 2011. Sundhedsaftalen skal understøtte,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Forebyggelse Samarbejdsaftale om arbejdsdeling - Forebyggelsesområdet Samarbejdsaftale vedr. udsatte gravide Samarbejdsaftale om forældreuddannelse*

Læs mere

Resultat af høringsrunde vedr. grundaftaler for sundhedsaftaler 2008

Resultat af høringsrunde vedr. grundaftaler for sundhedsaftaler 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tina Hygum Hansen & Niels-Erik Aaes Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Niels-Erik.Aaes@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/3118 Telefon: 76631319

Læs mere

Strategi for Region Syddanmarks rådgivningstilbud til kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme

Strategi for Region Syddanmarks rådgivningstilbud til kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/1085 Dato: 8. juli 2010 Udarbejdet af: Specialkonsulent Arne Gårn E-mail: arne.gaarn@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631281

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering maj 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Indsats/opgave/projekt Status på indsatsen Milepæle[1] Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK

Indsats/opgave/projekt Status på indsatsen Milepæle[1] Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK være behandling og pleje Prioriterede indsatser Videreudvikling af SAM:BO ift. DAK besluttede på møde den 15. juni 2016 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle socialpsykiatri videreudvikle SAM:BO i forhold

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering august 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering 1. Formål Sundhedsaftalens parter i Region Syddanmark har valgt at udarbejde en grundaftale om værdier, samarbejde og organisering, fordi parterne mener, at et værdibaseret samarbejde er grundforudsætningen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Notat om sundhedsaftaler på psykiatriområdet for 2007.

Notat om sundhedsaftaler på psykiatriområdet for 2007. Region Syddannark Den 9. december 2006. Psykiatristaben Notat om sundhedsaftaler på psykiatriområdet for 2007. 1. Indledning. I henhold til bekendtgørelsen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Esbjerg Kommune og Region Syddanmark den 16. november 2010.

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Esbjerg Kommune og Region Syddanmark den 16. november 2010. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Alice Skaarup Jepsen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail:Alice.Skaarup.Jepsen@RegionSyddanmark.dk Journal nr.: 10/6206 Telefon: 76631443 Dato: 21. december

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 31. MAJ 2017 Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022 Baggrund En borgers sygdomsforløb kræver ofte både indsatser i kommunen, hos den praktiserende læge og på hospitalet. En positiv oplevelse af sygdomsforløbet

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering

Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering Grøn = vi er i mål Gul = vi er i gang, men ikke i mål Rød = vi er endnu ikke i gang (de røde indsatsområder er uddybet) Visionsindsats Succeskriterium Status

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Kommunalbestyrelsen vedtager årligt kvalitetsstander, der fastsætter kommunens serviceniveau.

Kommunalbestyrelsen vedtager årligt kvalitetsstander, der fastsætter kommunens serviceniveau. 1 2 Borgerrettet forebyggelse kan fx være: Tilbud om rygestop Kampagner Temaeftermiddage til ældre Indsatser med fokus på mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Forebyggelse på alkohol-

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

UDKAST. Administrativt tillæg til Sundhedsaftalen

UDKAST. Administrativt tillæg til Sundhedsaftalen Administrativt tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023 Det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023 uddyber rammerne for det tværsektorielle samarbejde på administrativt niveau, og beskriver de

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Sundhedsaftale 2011-2014

Sundhedsaftale 2011-2014 Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden 28. februar 2011 Sundhedsaftalens formål Sundhedsaftalen

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Nordjylland Kommunalbestyrelserne i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. 1 REGION HOVEDSTADEN ALLERØD KOMMUNE 25. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Allerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Allerød Kommune

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Sundhedsaftalerne 2008 kort fortalt

Sundhedsaftalerne 2008 kort fortalt Sundhedsaftalerne 2008 kort fortalt www.regionsyddanmark.dk Kort fortalt Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser skal indgå sundhedsaftaler om samarbejdet på sundhedsområdet. Sundhedsaftaler danner

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 23-02-2018 Sagsnr. 4-1010-336/1 PLAN plan@sst.dk Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1 Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler VEJ nr 9406 af 04/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 4-1010-336/1 Senere ændringer

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Grundaftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet

Grundaftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet Grundaftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet Formål og organisering For at sikre såvel sammenhæng for borgerne/patienterne i sundhedssektoren som en effektiv styring af kapacitet

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere