Høring over forslag til lov om betalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over forslag til lov om betalinger"

Transkript

1 Finanstilsynet, Juridisk Kontor Århusgade København Ø Sendt pr. til og og Høring over forslag til lov om betalinger 13. februar 2017 Med henvisning til Finanstilsynets høringsbrev den 11. januar 2017 om forslag til ny lov om betalinger, vender Teleindustrien (TI) hermed tilbage. Vi henviser til vores mailkorrespondance den 7. februar om forlængelse af svarfristen, og vi takker for muligheden for at afgive forsinket høringssvar. Teleindustrien (TI) er brancheforening for danske udbydere af teletjenester, herunder udbydere af mobiltelefoni. TI anmoder om følgende ændringer i lovudkastet: 1. TI foreslår en ophævelse af de danske særregler, hvorefter SIM-kort til en mobiltelefon (betalingssurrogat) og Betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms (betalingstjeneste) er omfattet af den kommende nye lov om betalinger. 2. Hvis ophævelse af de særlige danske regler ikke kan imødekommes, anmoder TI om, at gældende ret fastholdes og ikke afløses af de stramninger i reglerne om hæftelse og selvrisiko ved brug af SIM-kort til en mobiltelefon, som udkastet til lovforslag lægger op til. Formålet med lovforslaget er således at implementere ny EU-regulering for almindelige betalingstjenester, som bl.a. stiller krav om, at forbrugeres hæftelse og selvrisiko ved uberettiget brug af betalingskort skal nedsættes fra de nuværende 1100 kr. til fremover kun 375 kr. EU s betalingstjenestedirektiv gælder imidlertid ikke for hverken SIM-kort til en mobiltelefon eller Betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms. Der er derfor ikke grundlag for at stramme gældende ret for teleselskaberne. 3. TI anmoder endvidere om, at bemærkningerne til lovforslaget fortsat understøtter gældende praksis, hvorefter kunden hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af sim-kortet, hvis mobiltelefonen er tændt og PIN-koden er indtastet. Det er således kun ved Betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms, at reglerne om hæftelse og selvrisiko kun finder anvendelse, hvis der sker autentifikation umiddelbart i forbindelse med den enkelte betaling. 1

2 4. TI anmoder om, at det præciseres, at fastnettelefoni og overtakserede tjenester udbudt via telefonnumre, der begynder med 90 (tidligere kaldet Service 900- tjenester ) ikke er omfattet af den nye regel i lovudkastets 5, nr. 17, således at den nye regel som hidtil kun omfatter Betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms. Baggrunden for TI s anmodning om ovennævnte ændringer er følgende: Lovens anvendelsesområde i forhold til teleselskaber Gældende ret Det følger af lov om betalingstjenester og lovforslagsbemærkningerne hertil (L119 fra 2009), at følgende betalinger på teleområdet er omfattet af den gældende lov: A. SIM-kort til en mobiltelefon til brug for registrering af og betaling for forbrug af teletjenester fx mobiltelefonsamtaler, mobildata og almindelig sms/mms (herefter benævnt SIM-kort til en mobiltelefon ): Sådanne betalinger udgør efter den gældende lov et betalingssurrogat, jf. 102 i den gældende lov, og skal anmeldes til Forbrugerombudsmanden. B. Betaling for køb af varer og andre tjenesteydelser end teletjenester via mobiltelefon ved brug af tillægstakserede sms, hvor opkrævningen af betalingerne sker via telefonregningen, og hvor teleudbyderen kun er mellemmand mellem kunden og betalingsmodtageren, fx donationer, afstemninger, køb af busbilletter eller køb af ringetoner (herefter benævnt Betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms ): Sådanne betalinger udgør en egentlig betalingstjeneste, jf. bilag 1, nr. 7 om betalingstjenester via telekommunikationsnetværk i den gældende lov, og kræver tilladelse efter lov om betalingstjenester. Visse af de forbrugerbeskyttende regler i den gældende betalingstjenestelov finder anvendelse for både (A) SIM-kort til en mobiltelefon og (B) Betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms, herunder reglerne om hæftelse og selvrisiko på 1100 kr., jf. 62 i den gældende lov. Det følger endvidere af den gældende lov om betalingstjenester og lovforslagsbemærkningerne hertil, at fastnettelefoni ikke er omfattet af bilag 1, nr. 7 i den gældende lov, jf. L119 fra 2009 side 113, hvor følgende fremgår: Selvom fastnettelefoner i princippet er omfattet af bestemmelsen [i bilag 1, nr. 7], udgør telefonsamtaler dog ikke en betalingstjeneste. Endelige fremgår det af 4, nr. 14 i den gældende lov om betalingstjenester og lovforslagsbemærkningerne hertil, at betalingstransaktioner via telekommunikationsnetværk (betaling via mobiltelefon med tillægstakseret sms), hvor teleudbyderen selv sælger fx ringetoner og således ikke er mellemmand mellem kunden og tredjemand som betalingsmodtager, er helt undtaget fra den gældende lov. I praksis kan teleudbydere dog ikke sondre mellem brug af tillægstakserede sms, 2

3 hvor udbyderen kun er mellemmand, og andre tillægstakserede sms, hvorfor teleudbyderne i dag behandler alle Betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms som en betalingstjeneste, jf. gældende lov bilag 1, nr. 7. Udkastet til lovforslag begreber og ændringer Det følger af udkastet til lovforslag og lovforslagsbemærkningerne hertil, at følgende betalinger på teleområdet er omfattet af den nye lov: a. SIM-kort til en mobiltelefon: Det fremgår af udkastet til lovforslag, at SIMkort til en mobiltelefon fremover foreslås reguleret af ny 1, stk. 5 om ikkevederlagsfri elektroniske tjenester, som ikke udgør en betalingstjeneste. Begrebet ikke-vederlagsfri elektroniske tjenester afløser det hidtidige begreb betalingssurrogat. Reglen om anmeldelse af betalingssurrogater til Forbrugerombudsmanden udgår. 1, stk. 5 viderefører det hidtidige regelsæt om forbrugerbeskyttelse (dansk særregel) dog med den væsentlige ændring, at hæftelsesreglen nedsætter selvrisikoen fra 1100 kr. til 375 kr. b. Betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms : Det fremgår af udkastet til lovforslag, at Betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms fremover foreslås reguleret af ny 5, nr. 17 om betalingstjenester via telekommunikationsnetværk. 5, nr. 17 omhandler kun transaktioner op til en værdi på 50 euro pr. transaktion og op til samlet 300 euro pr. måned pr. abonnement. Kravet om indhentelse af tilladelse til at udbyde betalingstjenester via telekommunikationsnetværk udgår og erstattes af et nyt krav om anmeldelse samt årlig rapportering til Finanstilsynet, jf. 62 i lovudkastet (dansk særregel). Selvom formålet med betalingstjenestedirektivet artikel 3, litra l er helt at undtage betalingstjenester via telekommunikationsnetværk op til 50 euro, viderefører 5, nr. 17 det hidtidige regelsæt om forbrugerbeskyttelse (dansk særregel) dog med den væsentlige ændring, at hæftelsesreglen nedsætter selvrisikoen fra 1100 kr. til 375 kr. c. Anvendelsesområdet for 5, nr. 17 er udvidet i forhold til gældende ret, idet alle former for betalingstjenester via telekommunikationsnetværk nu er omfattet. Udover betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms, vil bestemmelsen efter sin ordlyd derfor også omfatte tillægstakserede opkald som i praksis udbydes i form af overtakserede tjenester udbudt via telefonnumre, der begynder med 90 (tidligere kaldet Service 900- tjenester ), og dette vil være både ved brug af sådanne tjenester via fastnettelefon og via mobiltelefon. Selvom formålet med betalingstjenestedirektivet artikel 3, litra l er helt at undtage betalingstjenester via telekommunikationsnetværk op til 50 euro, indebærer 5, nr. 17, at tillægstakserede opkald bliver omfattet af regelsættet om forbrugerbeskyttelse, hæftelsesregler, anmeldelsespligt og årlig rapportering (ny dansk særregel). TI s anmodninger om ændringer i lovudkastet: 1. TI anmoder om ophævelse af de danske særregler, hvorefter SIM-kort til en mobiltelefon (betalingssurrogat) og Betalinger via mobiltelefon med 3

4 tillægstakseret sms (betalingstjeneste) er omfattet af den gældende lov om betalingstjenester og den kommende nye lov om betalinger. Regeringen har fokus på at reducere dansk overimplementering af EU-regler. EU-reglerne i både det tidligere og det nye betalingsdirektiv omfatter ikke (a) SIMkort til en mobiltelefon (betalingssurrogat). Og for så vidt angår (b) Betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms samt (c) tillægstakserede opkald i form af overtakserede tjenester udbudt via telefonnumre, der begynder med 90, er disse direkte undtaget i det nye betalingsdirektiv, jf. artikel 3, litra l. TI finder det beklageligt, at Finanstilsynet og Erhvervsministeriet alligevel med lovforslaget lægger op til en stort set uændret videreførelse af gældende regulering for betalinger på teleområdet. Særligt i forhold til (a) SIM-kort til en mobiltelefon til brug for registrering og betaling af almindelige mobiltelefonsamtaler mv., finder TI det beklageligt, at de hidtidige regler fastholdes, idet SIM-kort falder helt uden for alle øvrige kategorier af betalingstjenester, bl.a. idet teleudbyderen selv er betalingsmodtageren, og teleudbyderen således ikke optræder som mellemmand. Idet der ved udbud af SIM-kort til en mobiltelefon således ikke er tale om et trepartsforhold, burde SIM-kort til en mobiltelefon allerede efter de gældende regler være undtaget, svarende til undtagelsen som findes i den gældende lov om betalingstjenester 4, nr. 14. Dertil kommer, at betalingstjenestelovens forbrugerbeskyttende regler, som videreføres i lovudkastet, i vidt omfang svarer til tilsvarende regler i telereguleringen og i forbrugeraftaleloven. For så vidt angår (a) SIM-kort til en mobiltelefon mener TI, at tiden er inde til at ophæve de danske særregler, som hidtil har været udtrykt i 102 om betalingssurrogater i lov om betalingstjenester, og som nu indgår i lovudkastets 1, stk. 5. TI er desuden helt uforstående over for forslaget om at implementere danske særregler i betalingstjenesteloven i forhold til (c) tillægstakserede opkald i form af overtakserede tjenester udbudt via telefonnumre, der begynder med 90. Se herom pkt. 4 nedenfor. 2. Hvis ophævelse af de særlige danske regler ikke kan imødekommes, anmoder TI om, at gældende ret fastholdes og ikke afløses af de stramninger i reglerne om hæftelse og selvrisiko ved brug af SIM-kort til en mobiltelefon, som udkastet til lovforslag lægger op til. Formålet med lovforslaget er således at implementere ny EU-regulering for almindelige betalingstjenester, som bl.a. stiller krav om, at forbrugeres hæftelse og selvrisiko ved uberettiget brug af betalingskort skal nedsættes fra de nuværende 1100 kr. til fremover kun 375 kr. EU s betalingstjenestedirektiv gælder imidlertid ikke for hverken SIM-kort til en mobiltelefon eller Betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms. Der er derfor ikke grundlag for at stramme gældende ret for teleselskaberne. TI har ikke kendskab til, hvorfor brugerens selvrisiko nedsættes i EU-reguleringen fra 150 euro/1100 kr. i det tidligere betalingstjenestedirektiv til 50 euro/375 kr. i det nye betalingstjenestedirektiv. Følgende fremgår, at det nye betalingstjenestedirektiv 4

5 (betragtning 71): For at tilskynde betalingstjenestebrugeren til snarest muligt at underrette betalingstjenesteudbyderen om et eventuelt tyveri eller tab af et betalingsinstrument og således mindske risikoen for uautoriserede betalingstransaktioner bør brugeren kun hæfte for et begrænset beløb, medmindre betalingstjenestebrugeren har handlet svigagtigt eller groft forsømmeligt. I denne sammenhæng synes et beløb på 50 EUR at være tilstrækkeligt for at sikre en harmoniseret og omfattende brugerbeskyttelse i Unionen. Der findes imidlertid ikke i direktivet en egentlig begrundelse for ændringen fra 150 euro til 50 euro. Efter gældende dansk praksis, jf. pkt. 3 nedenfor, hæfter kunden for tab som følge af andres uberettigede brug af (a) SIM-kort til en mobiltelefon, hvis mobiltelefonen er tændt og pin-koden til SIM-kortet er indtastet. En tændt mobiltelefon, hvor pin-koden er indtastet kan som bekendt benyttes til at foretage opkald, herunder dyre opkald til udlandet (medmindre kunden har bestilt spærring for kald til udlandet). Der findes desværre jævnligt eksempler på, at brugeren forsømmer at melde mobiltelefonen og SIM-kortet stjålet, og desværre eksempler på at mobiltelefonen i løbet af kort tid benyttes til mange dyre kald til udlandet, som langt overstiger kundens selvrisiko. Dermed lider teleudbyderen tab som følge af teleudbyderens forpligtelse til at afregne med andre operatører i ind- og udland for teletrafikken. Hvis selvrisikoen nedsættes fra de nuværende 1100 kr. til den foreslåede nye selvrisiko på 375 kr., er det TI s vurdering, at kunderne i endnu højere grad mister incitamentet til at huske straks at melde mobiltelefonen stjålet. TI mener, at 375 kr. udgør et alt for lavt beløb efter danske forhold til at beløbet er incitamentsfremmende. Hvis de danske særregler for betalingssurrogater skal videreføres, anmoder TI derfor om, at de nuværende regler om selvrisiko på 1100 kr. opretholdes i forhold til betalinger på teleområdet ved at følgende regel tilføjes til 1, stk. 5 og 5, nr. 17 i lovudkastet: Beløbsgrænsen for betalers hæftelse i 100, stk. 2 fastsættes dog til 1100 kr. for betalingsinstrumenter omfattet af 1, stk. 5 [og 5, nr. 17]. Samtidig vil det ikke være teknisk muligt for teleudbyderne at efterleve det nye EUkrav om stærk autentifikation, som implementeres med den nye 100, stk. 6 i lovudkastet. Mobiltelefon-kundens autentifikation sker ved at pin-koden til SIM-kortet indtastes, når mobiltelefon tændes, og herefter kan telefonen benyttes til opkald og til at modtage kald, indtil telefonen slukkes igen. De tekniske standarder for mobiltjenester og sim-kort giver ikke mulighed for yderligere (stærk) autentifikation. Hvis de danske særregler skal videreføres, er det nødvendigt, at teleudbyderne undtages fra den nye EU-regel i 100, stk. 6 om stærk autentifikation. TI anmoder derfor om, at det følgende tilføjes til 1, stk. 5 og 5, nr. 17 i lovudkastet: 100, stk. 6 gælder ikke for betalingsinstrumenter omfattet af 1, stk TI anmoder om, at bemærkningerne til lovforslaget fortsat understøtter gældende praksis, hvorefter kunden hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af 5

6 sim-kortet, hvis mobiltelefonen er tændt og PIN-koden er indtastet. Det er således kun ved Betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms, at reglerne om hæftelse og selvrisiko kun finder anvendelse, hvis der sker autentifikation umiddelbart i forbindelse med den enkelte betaling. Det følger af gældende praksis, herunder praksis ved Teleankenævnet, at kunden i forhold til (a) SIM-kort til en mobiltelefon (betalingssurrogat) hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af sim-kortet, hvis mobiltelefonen er tændt og PINkoden er indtastet. Det følger endvidere af gældende praksis, at i forhold til (b) Betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms, finder reglerne om hæftelse og selvrisiko anvendelse, hvis pin-koden er indtastet umiddelbart i forbindelse med den enkelte betaling. Der er således nulhæftelse ved misbrug af mobiltelefonen til (b) Betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms, medmindre der forud for den enkelte betaling er indtastet en kode. Sondringen mellem (a) SIM-kort til en mobiltelefon og (b) Betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms i forhold til spørgsmålet om tidspunktet for indtastning af pin-koden kommer også til udtryk i Forbrugerombudsmandens brev til teleudbyderne den 15. oktober 2009 i forlængelse af vedtagelsen af den nugældende lov om betalingstjenester, hvor sondringen også fremgik af lovforslagsbemærkningerne. Følgende fremgår således af lovforslagsbemærkningerne til den gældende lov om betalingstjenester (L119 fra 2009) på side 78 (vor fremhævelse): Det forudsættes som hidtil, at selvrisikoen ikke vil blive gjort gældende af en udbyder over for en betaler i situationer, hvor det vil være klart stødende at lade betaleren hæfte, for eksempel når betalingsinstrumentet og koden er fratvunget betaleren ved anvendelse af vold, trussel om vold eller anden form for afpresning. Selvrisikoreglen finder kun anvendelse, når den personlige sikkerhedsforanstaltning anvendes umiddelbart i forbindelse med gennemførelse af den enkelte betalingstransaktion med betalingsinstrumentet. Det vil for eksempel sige umiddelbart i forbindelse med betaling med et betalingsinstrument i et supermarked. Ved betalinger via mobiltelefon finder selvrisikoreglen kun anvendelse, hvis sikkerhedsforanstaltningen anvendes umiddelbart i forbindelse med den enkelte betaling ved levering af varer eller tjenesteydelser. Den citerede tekst fra L119 fra 2009 genfindes i udkastet til nyt lovforslag på side 347, idet det sidste punktum, som præciserer forholdende på området for mobiltjenester dog mangler i udkastet til lovforslag. Omvendt fremgår følgende af lovforslagsbemærkningerne til kapitel 10 og 102 om betalingssurrogater i L119 fra 2009: Et betalingssurrogat kan for eksempel være et SIM-kort til en mobiltelefon til brug for registrering og betaling af telefonsamtaler Det er karakteristisk, at disse betalinger med betalingssurrogater ikke er en betalingstjeneste i dette lovforslags forstand. Da betalingssurrogater imidlertid er omfattet af den nuværende lov om visse betalingsmidler, foreslås det med kapitel 10 at indføre særlige regler for betalingssurrogater, som i vidt omfang afspejler den nuværende regulering af området i lov om visse betalingsmidler. 6

7 Også på denne baggrund er det TI s opfattelse, at de sædvanlige hæftelsesregler naturligvis finder anvendelse for ethvert opkald foretaget fra en kundes mobiltelefon, hvis mobiltelefonen er tændt og PIN-koden er indtastet. Hvis de danske særregler skal videreføres, anmoder TI om, at ovennævnte tekst, som mangler i udkastet til lovforslag, videreføres i lovforslagsbemærkningerne til 100, stk. 2 i den nye lov, eventuel gerne med følgende præciserende tilføjelser: Ved betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms, jf. lovforslagets [ 5, nr. 17], finder selvrisikoreglen kun anvendelse, hvis sikkerhedsforanstaltningen anvendes umiddelbart i forbindelse med den enkelte betaling ved levering af varer eller tjenesteydelser. I forhold til SIM-kort til en mobiltelefon til brug for registrering og betaling for forbrug af mobiltelefonsamtaler mv., jf. lovforslagets 1, stk. 5, finder selvrisikoreglen anvendelse for ethvert opkald foretaget fra en kundes mobiltelefon, hvis mobiltelefonen er tændt og PIN-koden er indtastet. 4. TI anmoder om, at det præciseres, at fastnettelefoni samt overtakserede tjenester udbudt via telefonnumre, der begynder med 90 (tidligere kaldet Service 900- tjenester ) ikke er omfattet af den nye regel i lovudkastets 5, nr. 17, således at den danske særregel som hidtil kun omfatter Indholdstjenester betalt via mobiltelefon med tillægstakseret sms Med reglen i 5, nr. 17 i udkastet til lovforslag samles to regler i den gældende lov om betalingstjenester nemlig undtagelsesbestemmelsen i 4, nr. 14, som fuldstændig undtager betalingstransaktioner gennemført ved hjælp af telekommunikation medmindre teleskabet er mellemmand, samt reglen i bilag 1, nr. 7 om Betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms hvor teleselskabet ér mellemmand. Samtidig ændres ordlyden af bestemmelsen, så indholdet gengiver den rene undtagelsesbestemmelse i artikel 3, litra l i det nye betalingstjenestedirektiv. Som følge af denne sammenskrivning af to regler og som følge af den ændrede ordlyd, sker der en forhåbentlig utilsigtet udvidelse af hvilke tjenester, der bliver omfattet af forslaget til den danske særregel om forbrugerbeskyttelse, hæftelsesregler, anmeldelsespligt og årlig rapportering: Efter ordlyden af reglen i 5, nr. 17, omfatter reglen således alle former for betalingstransaktioner via telekommunikationsnetværk både (b) betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms, men også (c) overtakserede tjenester udbudt via telefonnumre, der begynder med 90 (tidligere kaldet Service 900-tjenester ), og dette vil være både ved brug af sådanne overtakserede tjenester via fastnettelefon og via mobiltelefon. TI er helt uforstående over for forslaget om at implementere danske særregler om forbrugerbeskyttelse, hæftelsesregler, anmeldelsespligt og årlig rapportering i forhold til (c) tillægstakserede opkald i form af overtakserede tjenester udbudt via telefonnumre, der begynder med 90. Formålet med betalingstjenestedirektivets artikel 3, litra l er helt at undtage betalingstjenester via telekommunikationsnetværk op til 50 euro, og det giver derfor ikke mening, at 5, nr. 17 indebærer, at der 7

8 indføres yderligere danske særregler om betalingstjenester på teleområdet ud over de allerede gældende danske særregler. Telereguleringens regler om Service 900-tjenester ( Bekendtgørelse om informationsog indholdstjenester med integreret taksering ) blev ophævet med virkning fra 1. marts 2013 betinget af overgang til selvregulering i telebranchen. Telebranchen har derfor indgået branchesamarbejde på området i form af rammeaftale for 90-nummertjenester, som findes på TI s hjemmeside Det vil stride mod regeringens mål om at nedbringe byrderne for erhvervslivet, hvis området for 90-numre igen måtte blive genstand for regulering. TI anmoder om, at der ikke indføres ny dansk særregulering for tillægstakserede opkald via telefonnumre, der begynder med 90. Der er desuden ikke behov for at udvide betalingstjeneste-reglerne til at omfatte fastnettelefoni, bl.a. fordi fastnettelefoni kun kan benyttes fra én og samme adresse installationsadressen og kun kan benyttes af kundens og dennes husstand. Risiko for uberettiget anvendelse er derfor ikke relevant for fastnettelefoni. TI anmoder derfor om, at de eksisterende lovforslagsbemærkninger (til gældende bilag 1, nr. 7), jf. L119 fra 2009 side 113, om at fastnettelefoni ikke er en betalingstjeneste, gentages i lovforslagsbemærkningerne til den nye lov om betalinger. Konkret foreslår TI, at 5, nr. 17, indskrænkes til at gengive den rene undtagelse fra reglerne om betalingstjenester, jf. direktivets artikel 3, litra l. I lovforslagsbemærkningerne til en sådan renset undtagelsesbestemmelse, kan det præciseres, at fastnettelefoni ikke er en betalingstjeneste, og at (c) tillægstakserede opkald i form af overtakserede tjenester udbudt via telefonnumre, der begynder med 90 ikke er reguleret i lov om betalinger. Hvis de danske særregler om (b) Betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms, skal videreføres i form af regler om forbrugerbeskyttelse og hæftelsesregler mv. foreslår TI, at der i stedet for at indsætte særreglen som en del af undtagelsesbestemmelsen i 5, nr. 17 tilføjes en særlig regel til 1 herom, svarende til særreglen i 1, stk. 4 om betalingssurrogater. Øvrige bemærkninger: Den nye bestemmelse i 1, stk. 5 om ikke-vederlagsfri elektroniske tjenester, som afløser det gældende regelsæt om betalingssurrogater, nævner bl.a. begrebet betalingsinstrument. Bestemmelsen omtale af betalingsinstrument gør det uklart, om ikke-vederlagsfri elektroniske tjenester, herunder SIM-kort til en mobiltelefon, også udgør et betalingsinstrument, og dermed uklart om den nye lovs 5, nr. 14 og dermed anmeldelsesreglen i 61 også finder anvendelse for ikke-vederlagsfri elektroniske tjenester. 8

9 TI bemærker, at sondringerne i udkastet til lovforslagsbemærkningerne mellem de to slags betalinger på teleområdet, nemlig (a) SIM-kort til en mobiltelefon henholdsvis (b) Betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms ikke benyttes konsekvent og præcist. F.eks. omtales på side 88 SIM-kort, der anvendes til betaling via SMS som et betalingssurrogat. Idet der er forskel på reguleringen for (a) og (b) bør der ske en præcisering de steder i udkastet til lovforslag, hvor det to typer betalinger på teleområdet nævnes. Tilladelseskravet i forhold til (b) Betalinger via mobiltelefon med tillægstakseret sms erstattes af en anmeldelsespligt samt en forpligtelse til at afgive en årlig erklæring, jf. lovudkastets 62. Den administrative byrde ved anmeldelse og årlig erklæring svarer efter TI s opfattelse til samme byrde, som efter de gældende regler om tilladelse. Teleindustrien finder det derfor misvisende, at i udkastet til lovforslagsbemærkninger f.eks. på side 126 anføres, at der bliver fjernet betydelige administrative byrder fra teleudbyderne. TI finder samtidig at kravet i lovudkastets 62 om anmeldelse og årlig erklæring er helt overflødigt, idet alle udbydere af mobiltjenester og kun disse udbyder tillægstakserede tjenester. Formålet med bestemmelsen er derfor uklart. TI anbefaler, at 62 udgår af lovforslaget, så både teleudbyderne og Finanstilsynet reelt lettes for administrative byrder. Det er i dag en forudsætning bag hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 7, at institutter/udbydere, der skal have tilladelse i henhold til betalingstjenesteloven (enten fuld eller begrænset tilladelse), ligeledes vil være underlagt hvidvasklovens regler. Dette forhold ændres som en konsekvens af lovforslagets 5, nr. 17. Således vil netværksudbydere, der ikke længere behøver en begrænset tilladelse, heller ikke være omfattet af hvidvaskloven. TI finder denne ændring positiv. Persondataretligt: Lovforslagets 124 regulerer betalingstjenesteudbyderes behandling af personoplysninger i forbindelse med udbud af betalingstjenester. Bestemmelsens stk. 2 er ny i forhold til den eksisterende betalingstjenestelov. Det fremgår heraf, at udbydere altid skal indhente udtrykkeligt samtykke fra brugeren, hvis udbyderen behandler personoplysninger i forbindelse med udbuddet af betalingstjenesten. Dette er en skærpelse i forhold til almindelig persondatalovgivning (den nuværende persondatalov samt den nye EU forordning), hvorefter en behandling af personoplysninger finder sted, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale. I bemærkningerne til forslagets 124, stk. 2 fremgår imidlertid, at der med begrebet personoplysninger i bestemmelsen skal forstås oplysninger om personen, som går ud over de oplysninger, der i forbindelse med indgåelse af aftalen om udbud af en betalingstjeneste er nødvendige for at behandle en betaling. Denne præcisering er 9

10 således væsentlig og bør ikke blot fremgå af bemærkningerne, men bør flyttes op i selve lovteksten. Forslagets 124, stk. 2, bør således omformuleres. Teleindustrien står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores svar. Med venlig hilsen Jakob Willer Direktør 10

Høring over betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder

Høring over betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Justitsministeriet, Civilafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til formueretskontoret@jm.dk og hll@jm.dk 20.08.2013 Høring over betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder

Læs mere

Teleområ det teleselskåbernes behåndling åf klåger over indholdståkserede tjenester mv. Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden 2011

Teleområ det teleselskåbernes behåndling åf klåger over indholdståkserede tjenester mv. Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden 2011 Teleområ det teleselskåbernes behåndling åf klåger over indholdståkserede tjenester mv. Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden 2011 TELEOMRÅDET TELESELSKABERNES BEHANDLING AF KLAGER OVER INDHOLDSTAKSEREDE

Læs mere

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev FINANSTILSYNET FORESLÅR BETALINGSTJENESTELOVEN ÆNDRET 19.9.2014 Finanstilsynet har sendt et udkast til et lovforslag i høring om ændring af bl.a. lov

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

Dialogmøde den 30. januar 2017 Forslag til lov om betalinger

Dialogmøde den 30. januar 2017 Forslag til lov om betalinger Dialogmøde den 30. januar 2017 Forslag til lov om betalinger Dagsorden Velkomst og introduktion Proces, ikrafttrædelse og niveau 2-regulering Overgangsperiode Danske særregler Kontantreglen Betalingsdata

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 157 Bilag 7 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 157 Bilag 7 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 157 Bilag 7 Offentligt Tilladte tjenester Lovforslagets 124 ophæver forbuddet mod at behandle betalingsoplysninger til andre formål end drift af betalingssystemer.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 2014 Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 51 51 E-mail:

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

NY BETALINGSLOV. Af Rasmus Mandøe Jensen, advokat, partner og Rasmus Larsen, advokat.

NY BETALINGSLOV. Af Rasmus Mandøe Jensen, advokat, partner og Rasmus Larsen, advokat. NY BETALINGSLOV Af Rasmus Mandøe Jensen, advokat, partner og Rasmus Larsen, advokat www.plesner.com Ny betalingslov Finanstilsynet har netop gennemført høring over udkast til ny betalingslov, der fra 2018

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold.

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold. Justitsministeriet jm@jm.dk cfu@jm.dk 9. februar 2016 Høringssvar til høring om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af kontrakter om levering af digitalt

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Att.: Juridisk kontor København, den 23. september 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. december 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016

1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016 1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 2 2. Dækningsområde og mobildatahastigheder... 3 3. Forbrugstaksering af samtaler mv.... 4 3.A.

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Høring over forslag til lov om betalinger

Høring over forslag til lov om betalinger Finanstilsynet Att.: Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk, lef@ftnet.dk og jky@ftnet.dk 6. februar 2017 Høring over forslag til lov om betalinger Dansk Erhverv har den 11.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 157 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 157 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 157 Bilag 1 Offentligt NOTAT 15. marts 2017 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om betalinger 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at sikre, at

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag:

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: 16-332 Klager: NN Indklagede: Kviknet.dk ApS Egelundsvej 18 5260 Odense S Danmark CVR: 35466924 Klagetema: Internet Aftaleforhold Forudbetaling for abonnement Nævnets

Læs mere

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til: sba@ftnet.dk Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finansrådet har

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester I medfør af 10, stk. 4, 60, stk. 7, og 152, stk. 7, i lov om betalinger,

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Eva Kjer Hansen (V), Pia Adelsteen (DF), Mette Bock (LA) og Lars Barfoed (KF) Forslag til folketingsbeslutning om information

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere Finanstilsynet Att.: Mette Tidemann Juul og Marte Volckmar Kaasa Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk mtj@ftnet.dk mvk@ftnet.dk Dato: 25. februar 2016 Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Att.: Christina Thorup Sand Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk ctn@ftnet.dk Dato: 16. januar 2017 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Afgørelse. Finansrådet Amaliegade København K

Afgørelse. Finansrådet Amaliegade København K Finansrådet Amaliegade 7 1256 København K 25. april 2014 Ref. ubp J.nr. 591-0218 Dispensation for 85, stk. 3 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge til at behandle oplysninger om, hvor en betaler

Læs mere

TEKNISK GENNEMGANG AF L 157, LOV OM BETALINGER

TEKNISK GENNEMGANG AF L 157, LOV OM BETALINGER en er a Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 157 Bilag 9 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L 157, LOV OM BETALINGER LOV OM BETALINGER: HVAD ER DET NYE? 1. Kontantreglen 2. Behandling af betalingsdata

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Pensum: IT-retten, 2. udg. Indledning Betalingsmiddellovens 3 Retsgrundlag Lov om visse betalingsmidler Hævekort og betalingskort, jf. 1, stk. 2, nr. 1 Anvendes med PIN-kode,

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018 1. INDLEDNING Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Konkurrencestyrelsen Att.: Bente Jepsen Sølvsten og Samuel Eddie Mogensen Email: bjs@ks.dk og sem@ks.dk 18. december 2009 Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2016

Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2016 Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 2 2. Dækningsområde og mobildatahastigheder... 3 3. Forbrugstaksering af samtaler mv.... 4 3.A. Forbrug

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd

Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1 Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse:

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 2 3. Interaktive tjenester (pause, spole, optage, tv-arkiv og start forfra)... 2 4. Video

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Bestemmelserne om afsendelse af Swipp -overførsler /-betalinger ophører den 25. november 2015. For Swipp-overførsler /-betalinger afsendt inden den 25. november 2015 finder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor H Ø R I N G Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og asn@ftnet.dk. Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere