Leica RM2125 Leica RM2125 RT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica RM2125 Leica RM2125 RT"

Transkript

1 Leica RM2125 Leica RM2125 RT Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning Leica RM2125 / RM212 5 RT V2.3 Dansk 02/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 BEMÆRK De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, der er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer de nyeste standarder inden for videnskab og teknik, således som vi er blevet bekendt med dem efter grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende håndbog til nye tekniske udviklinger med regelmæssige tidsintervaller eller til at forsyne vores kunder med supplementer, opdateringer osv. til denne håndbog. Vi påtager os intet ansvar for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., som forekommer i denne håndbog, for så vidt de i hvert tilfælde gældende nationale lovbestemmelser tillader dette. Specielt påtager vi os intet ansvar for økonomiske skader eller andre følgeskader i sammenhæng med overholdelsen af angivelser eller andre informationer i denne håndbog. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig såvel som teknisk art i denne betjeningsvejledning er ikke gældende som garanterede egenskaber ved vores produkter. For så vidt er kun de kontraktlige aftaler mellem os og vores kunder gældende. Leica forbeholder sig ret til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk samt produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Denne dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Mangfoldiggørelse af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, i fotokopi, på mikrofilm, med web cam eller i andre medier inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer samt produktionsår fremgår af typeskiltet på bagsiden af apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Udgivet af: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Leica RM2125 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige informationer Symboler i teksten og deres betydning Brugergruppe Formålsmæssig anvendelse Apparattype Sikkerhed Sikkerhedsanvisninger Advarsler Indbyggede sikkerhedssystemer Apparatets komponenter og specifikationer Samlet oversigt - apparatets dele Apparatets specifikationer Tekniske data Ibrugtagning Placeringsforskrifter Leveringens omfang Udpakning og opstilling Montering af objektklemmer Direkte montering af objektklemmerne på prøveholderen Påsætning af knivholderstativ Isætning af knivholder Betjening Fastspænding af prøve Fastspænding af kniven/engangsklingen Indstilling af frivinkel Finindstilling af prøven (kun prøveholdere, der kan finindstilles) Snitning (trimning) af prøven Skæring Udskiftning af prøve Tilbehør Standard-objektklemmer Prismeindlæg Foliespændeklemme, type Foliespændeklemme, type Universal-kassetteklemme Holder til runde prøver Knivholderstativ Knivholder N Knivholder E Oversigt - tilbehør Ekstra tilbehør (bestillingsoplysninger) Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af apparatet Vedligeholdelsesanvisninger Problemløsninger Mulige fejl Funktionsfejl Garanti og service EC Declaration of Conformity Betjeningsvejledning V /2009

5 1. Vigtige informationer 1.1 Symboler i teksten og deres betydning (5) Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Nyttige tips, dvs. vigtige oplysninger til brugeren, står på grå baggrund og er markeret med symbolet. Tal i parenteser markerer forklaringer til positionsnumre i illustrationer. 1.2 Brugergruppe Leica RM 2125 må kun betjenes af uddannet fagpersonale. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. 1.3 Formålsmæssig anvendelse Leica RM2125 og Leica RM2125 RT er hånddrevne rotationsmikrotomer til skæring af tynde snit i prøver af forskellige hårdhedsgrader til brug i rutine- og forskningslaboratorier inden for områderne biologi, medicin og industri. De er beregnet til skæring af såvel bløde paraffinprøver som hårdere prøver, hvis disse er egnede til manuel skæring. Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål! 1.4 Apparattype Alle angivelser i denne betjeningsvejledning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serienummeret er anbragt på bagsiden af apparatet. Ill.1 Leica RM2125 5

6 2. Sikkerhed Følg altid sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i dette kapitel. Læs også disse, selv om du allerede er fortrolig med at omgås og arbejde med et Leica-apparat. 2.1 Sikkerhedsanvisninger Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Betjeningsvejledningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt på grund af nationale bestemmelser i brugerens hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Dette apparat er konstrueret og afprøvet i henhold til Rådets maskindirektiv 98/37/EF og gældende sikkerhedsbestemmelser for laboratorieudstyr. Aktuelle informationer om de anvendte normer finder du i CE-overensstemmelseserklæringen på Internettet på: For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes og repareres af serviceteknikere, der er autoriseret af Leica. 2.2 Advarsler Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun grundlaget for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for arbejde uden uheld påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller rengøre apparatet. For at sikre, at apparatet virker korrekt, skal de følgende anvisninger og advarsler følges. 6 Betjeningsvejledning V /2009

7 Advarsler - sikkerhedsanvisninger på selve apparatet 2. Sikkerhed Sikkerhedsanvisninger, som er markeret med en advarselstrekant på selve apparatet, betyder, at man ved betjeningen eller udskiftningen af den pågældende del på apparatet skal udføre de korrekte betjeningstrin, sådan som de er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Manglende overholdelse kan medføre ulykker, personskader og/eller skader på apparatet/ tilbehøret. Advarsler - transport og installation Efter udpakningen må apparatet kun transporteres opretstående. Ved transport af apparatet må det ikke berøres på grebene til håndhjulet, på det store drevhjul eller på knappen til indstilling af snittykkelse. Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Advarsler - arbejdet med apparatet Vær forsigtig ved omgang med mikrotomknive og engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige kvæstelser! Før afmontering af knivholderen skal klingen altid fjernes først. Ubrugte knive skal altid opbevares i knivkassen! Læg aldrig knivene med skæret opad, og forsøg aldrig at gribe en faldende kniv! Spænd altid først prøven og DEREFTER kniven fast. Før hver manipulation på kniv og objekt samt før hver udskiftning af objekt og i arbejdspauserne skal håndhjulet altid låses fast og knivens skær dækkes til med fingerbeskyttelsen! Bær altid sikkerhedsbriller ved skæring i skøre materialer! Fare for splinter! Der må ikke trænge væske ind i apparatets indre under arbejdet! Kun Leica RM2125 RT: Der må ikke foretages en finindstilling af prøven. Før det efterfølgende snit indstilles en fremføring med refraktionsværdien PLUS til den indstillede snittykkelse. Der er her en risiko for, at prøve og kniv beskadiges! Leica RM

8 2. Sikkerhed Advarsler - vedligeholdelse og rengøring Kun autoriserede serviceteknikere må åbne apparatet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. Aktiver håndhjulsblokeringen før rengøring! Brug ikke acetone- og xylolholdige opløsningsmidler til rengøring! Ved rengøring må der ikke trænge væske ind i apparatets indre! Ved omgangen med rengøringsmidler skal producentens sikkerhedsforskrifter og laboratorieforskrifterne overholdes! 2.3 Indbyggede sikkerhedssystemer Apparatet er forsynet med følgende sikkerhedsanordninger: Håndhjulsblokering Håndhjulet (15) kan blokeres i kl. 12-stilling (fig. 2). 1 Når håndhjulsgrebet (1) skubbes til venstre, går håndhjulet i indgreb, næste gang det når kl. 12-stillingen, og er dermed blokeret mekanisk. Funktionskontrol: Håndhjulsgrebet aktiveres ved at (1) trykke det mod venstre. Håndhjulet er nu mekanisk blokeret i kl. 12-stilling og kan ikke mere drejes rundt. Håndhjulsgrebet deaktiveres ved at (1) trække det ud mod højre. 15 Arm i stilling = Håndhjul blokeret Arm i stilling = Håndhjul løsnet 2 Ill.2 Håndhjulsbremse Med armen (2) på den højre side af mikrotomgrundpladen kan håndhjulsbremsen aktiveres i en vilkårlig håndhjulsstilling. Hvis armen trykkes opad, kan håndhjulet ikke bevæges mere. De to armstillinger er markeret med punkter på mikrotomgrundpladen (fig. 2). 8 Betjeningsvejledning V /2009

9 2. Sikkerhed Fingerbeskyttelse på knivholder Alle knivholdere er forsynet med en fastmonteret fingerbeskyttelse (3, 5). Ved hjælp af den kan skæret dækkes fuldstændigt til i alle kniv- og klingepositioner. Før hver manipulation på kniv eller prøve samt før hver udskiftning af prøve og i arbejdspauserne skal håndhjulet altid låses fast og knivens skær dækkes til med fingerbeskyttelsen! Knivholder N På fingerbeskyttelsen (3) på knivholder N er der anbragt greb til brug ved forskydning (4) (fig. 3). Skæret dækkes til ved at skyde fingerbeskyttelsens to sider ind mod midten. Ill.3 5 Knivholder E Fingerbeskyttelsen på knivholder E består af en sammenklappelig bøjle (5). Tildækningen fjernes ved at klappe fingerbeskyttelsesbøjlen (5) op som vist i fig Ill.4 Leica RM2125 9

10 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.1 Samlet oversigt - apparatets dele Leica RM2125 Håndhjulsgreb med blokeringsfunktion Universalkassettespændeklemme Knivholder N Knivholderstativ, fast Prøveholder, fast Letgående håndhjul Spændearm til knivholderstativ Ill.5 Arm til aktivering af håndhjulsbremsen Leica RM2125 RT Prøveholder med finindstilling Drejeknap til indstilling af snittykkelse Stort drevhjul Arm til aktivering af den mekaniske trimmefunktion Sideforskydningens spændearm Ill.6 Vindue til visning af snittykkelse Knivholder E Knivholderstativ med sideforskydning 10 Betjeningsvejledning V /2009

11 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.2 Apparatets specifikationer Leica RM2125 og Leica RM2125 RT er hånddrevne rotationsmikrotomer. Fremføringsmekanisme og bevægelsesmekanisme er forsynet med spil- og vedligeholdelsesfri krydsrulleføringer. Ligesom det store drevsystem er de anbragt i et støvbeskyttet kunststofkabinet. Håndhjulet kan låses fast i øverste position ved hjælp af håndhjulsgrebet. Derudover kan håndhjulet låses fast i alle positioner ved hjælp af spændearmen på grundpladen. Skæringen sker manuelt ved at dreje det meget letgående håndhjul, som er afbalanceret nøjagtigt ved hjælp af en udligningsvægt. Den grove fremføring aktiveres ved hjælp af det store drevhjul på apparatets venstre side. Snittykkelsen indstilles ved hjælp af en drejeknap og kan aflæses nøjagtigt i kontrolvinduet. Indstilling af snittykkelse fra 0,5 til 60 μm. Begge apparatversioner er forsynet med en slidsafdækning, som forhindrer, at der trænger snitaffald ind i apparatet. Leica RM2125 og RM2125 RT fås begge i to varianter: 1. Leica RM2125 og RM2125 RT, stort drevhjul til venstre, højreløb. 2. Leica RM2125 og RM2125 RT, stort drevhjul til venstre, venstreløb. Fremføringsretningen for det store drevhjul er markeret med en pil. Ekstraudstyr til Leica RM2125 RT Apparatet er forsynet med en mekanisk trimmefunktion, som aktiveres ved hjælp af en følerarm. Skridt på 10 μm og 50 μm er mulige. En yderligere tillægsfunktion er prøveretraktionen, som skåner kniv og prøve. I retraktionen trækker kniven prøven 220 μm tilbage i den øverste udgangsposition efter snitbevægelsen og under returbevægelsen. Før den nye snittykkelse indstilles, sker der først en fremføring med refraktionsværdien. Leica RM

12 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.3 Tekniske data Generelle specifikationer for apparatet Godkendelser: Driftstemperaturområde: 10 C til +40 C Snittykkelsesområde: 0,5-60 μm Snittykkelsesindstillinger: Objektfremføring: Vertikal bevægelse: Prøveretraktion (kun RM2125 RT): De godkendelsesmærker, der gælder for apparatet, befinder sig på apparatets bagside ved siden af typeskiltet. fra 0-2 μm i trin på 0,5 μm fra 2-10 μm i trin på 1 μm fra μm i trin på 2 μm fra μm i trin på 5 μm 25 mm 59 mm 220 μm Mål og vægt Bredde 400 mm Dybde 470 mm Højde 295 mm Arbejdshøjde (knivskær): 105 mm Vægt (uden tilbehør): 29 kg Ekstra udstyr og tilbehør Objekt-finindstilling (tilbehør) horisontalt: 8 vertikalt: 8 Drejelighed: ± 90 Trimmetrin (kun RM2125 RT): Forskydning af knivholderstativet med sideforskydning nord-syd-forskydning: øst-vest-forskydning: uden sideforskydning nord-syd-forskydning: 10 μm, 50 μm ± 25 mm ± 20 mm ± 25 mm 12 Betjeningsvejledning V /2009

13 4. Ibrugtagning 4.1 Placeringsforskrifter Stabilt, vibrationsfrit laboratoriebord med vandret, jævn bordplade samt et stativ, der er så godt som svingningsfrit. Ingen andre apparater, der forårsager vibrationer, må stå i nærheden. Rumtemperatur altid mellem + 15 C og + 40 C. Håndhjul og stort drevhjul frit tilgængelige. 4.2 Leveringens omfang Basisudstyret for RM2125 indeholder følgende: 1 Leica RM2125 basisapparat.(uden returbevægelse) Til basisapparatet hører følgende tilbehør: 1 prøveholder, kan finindstilles (monteret på apparatet) vedligeholdelsessæt bestående af: 1 unbrakonøgle med greb, SW unbrakonøgle med greb, SW unbrakonøgle, SW flaske (50 ml) med olie til drevdele, type støvkappe (104 R) betjeningsvejledning.(+ sprog-cd) Dette og yderligere tilbehør, som du måtte have bestilt, finder du øverst i emballagen (se fig. 7). Kontrollér, om det leverede indhold stemmer overens med paklisten og din bestilling. Såfremt der konstateres afvigelser, skal der straks rettes henvendelse til den Leica-forhandler, der har leveret apparatet! Leica RM

14 4. Ibrugtagning 4.3 Udpakning og opstilling Åbn emballagen. Tag samtlige tilbehørsdele (1) og betjeningsvejledningen ud. Tag unbrakonøglen SW 8 ud, og læg den til side. Tag papkarret (2) ud. Fjern fyldmaterialet. Tag kartonlåget (3) af. Tag apparatet ud af papkassen ved hjælp af de to bæreseler (4) foran og bag på træpallen Ill.7 Ved transport af apparatet må det ikke berøres på grebene til håndhjulet, på det store drevhjul eller på drejeknappen til indstilling af snittykkelse! Stil træpallen med apparatet på et stabilt bord. Hæv træpallen lidt ved at tage fat nederst foran. Løsn sikringsskruen (6) med spændeskive under træpallen med den medfølgende unbrakonøgle SW 8 (7). Skær hul i plastikovertrækket (5), og fjern det. Tag fat foran og bagved på apparatets grundplade for at løfte apparatet af træpallen. Stil apparatet på et stabilt laboratoriebord. To glideelementer (8) bag på grundpladen gør det lettere at skubbe apparatet på bordet. Tag fat foran på grundpladen for at flytte apparatet, løft det lidt op, og skub det så på glideelementerne. 14 Betjeningsvejledning V /2009

15 4. Ibrugtagning 4.4 Montering af objektklemmer 10 Prøveholderen fås i to udførelser med og uden objekt-finindstilling som kan udskiftes med hinanden. Objekt-finindstillingen gør det muligt at udføre en simpel korrektion af prøvens position ved fastspændt prøve. 15 Alle objektklemmer, der fås som tilbehør (se kapitel 5.8 Tilbehør ), kan sættes ind i prøveholderen (10). Dette gøres på følgende måde: Kør prøveholderen (10) op til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet (15) og aktivere håndhjulsblokeringen. Drej spændearmen (11) mod uret for at løsne klemmemekanismen. Skub objektklemmens føring (13) ind i svalehaleholderen (14) indtil anslag Drej spændearmen (11) med uret indtil anslag for at spænde objektklemmerne fast. Ill.8 Leica RM

16 4. Ibrugtagning 4.5 Direkte montering af objektklemmerne på prøveholderen 10 Objektklemmerne (standard- eller universalkassetteklemmer) kan også fastgøres direkte på prøveholderen. 14 Dette gøres på følgende måde: Kør prøveholderen (10) til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet, og aktivér håndhjulsblokeringen Fjern så svalehaleholderen (14) fra prøveholderen (fig. 9.1). Løsn derefter de fire skruer (16) med en unbrakonøgle SW 3 (18), og drej den ud Skru de to skruer (17) ud af svalehaleføringen (fig. 9.2) for at fjerne svalehaleføringen (13) fra objektklemmen (12). Det skal du også bruge unbrakonøglen SW 3 til. 12 Sæt objektklemmen (12) på prøveholderen som vist (fig. 9.3), og fastgør den med de to skruer (17). 3 Ill.9 16 Betjeningsvejledning V /2009

17 4. Ibrugtagning 4.6 Påsætning af knivholderstativ 19 Drej spændearmen (20) mod uret for at løsne den. (stilling = løsnet) Skub universal-knivholderstativet (21) ind i T-stykket (19) på mikrotomgrundpladen (23) med noten (22) på undersiden. Drej spændearmen (20) med uret for at spænde knivholderstativet fast. (stilling = blokeret) 22 Ill Isætning af knivholder 25 Drej spændearmen (24) mod uret for at løsne klemmemekanismen Sæt knivholderen (25) med not på T-stykket (26) på knivholderstativet (21). Drej spændearmen med uret (24) for at spænde knivholderstativet fast. 24 Ill.11 Leica RM

18 5. Betjening 5.1 Fastspænding af prøve Spænd altid først prøven og DEREFTER kniven eller klingen fast. Før hver manipulation på kniv/klinge og prøve samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Anbring objektklemmerne i den højeste position ved at dreje håndhjulet. Få håndhjulsgrebet til at gå i indgreb for at aktivere håndhjulsblokeringen. Sæt prøven i objektklemmen. Indsætning af prøven i de forskellige objektklemmer og prøveholdere er beskrevet udførligt i kapitel 5.8 Tilbehør. 5.2 Fastspænding af kniven/engangsklingen Vær forsigtig i omgangen med mikrotomknive og engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige kvæstelser! Sæt forsigtigt kniv eller engangsklinge i knivholderen, og spænd den fast. Isætning af klinge/kniv i de enkelte knivholdere er beskrevet udførligt i kapitel 5.8 Tilbehør. 18 Betjeningsvejledning V /2009

19 5. Betjening 5.3 Indstilling af frivinkel Indeksstregerne (0, 5 og 10 ) til indstilling af frivinkel (27) sidder på knivholderens højre side (25). 25 På den højre side af knivholderstativet (21) sidder der ligeledes en indeksstreg (28), der fungerer som referencepunkt ved indstilling af frivinkel Drej spændearmen (24) mod uret for at løsne klemmemekanismen. Detaljer: Skalering til indstilling af frivinkel 27 Forskyd knivholderen ved hjælp af indeksstregerne, indtil indeksstregen for den ønskede indstilling står over knivholderstativets indeksstreg. Eksempel: Figuren viser en frivinkel på 5. Den anbefalede indstilling af knivholderens frivinkel for knivholder E ligger på Fasthold knivholderen i denne position, og drej spændearmen (24) mod uret for at fastspænde knivholderen. Ill.12 Leica RM

20 5. Betjening 5.4 Finindstilling af prøven (kun prøveholdere, der kan finindstilles) Objekt-finindstillingen gør det muligt at udføre en simpel korrektion af prøveoverfladens position ved fastspændt prøve. Kør prøven til det bageste endestop ved at dreje det store drevhjul (31). (se kapitel 5.5). Løsn spændearmen (20, fig. 10) foran på mikrotomgrundpladen, og skub knivholderstativ med knivholder hen til lige før prøven. Se i denne forbindelse også fig. 10, S.17 eller fig. 26, S Ill.13 Vigtigt for Leica RM2125 RT! Der må ikke foretages en finindstilling af prøven i retraktionsfasen. Før det efterfølgende snit indstilles en fremføring med refraktionsværdien PLUS til den indstillede snittykkelse. Der er her en risiko for, at prøve og kniv beskadiges! Ved anvendelse af de store objektklemmer (50 x 55 mm) kan finindstillingen af prøven på 8 i nord-syd-retning ikke udnyttes fuldstændigt. Den anvendelige vinkel er her på ca. 4. Kør prøveholderen til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet, og aktivér håndhjulsblokeringen. Drej excenterarmen (29) mod uret for at løsne klemmemekanismen. Finindstil prøven i nord-syd-retning med stilleskrue (31), og finindstil prøven i øst-vestretning med stilleskrue (30). Drej excenterarmen (29) med uret for at fiksere finindstillingen. 20 Betjeningsvejledning V /2009

21 5. Betjening 5.5 Snitning (trimning) af prøven Stort drevhjul (37) Det store drevhjul bruges til hurtig, horisontal fremadbevægelse af objektet - i retning af kniven - og tilbage - i retning væk fra kniven. Apparatet fås både med højre- og venstreløb for det store drevhjul (37). Den aktuelle drejeretning er markeret med en pil (32). Hvis det store drevhjul drejes i pilens retning, bevæges prøven i retning af kniven. Når der nås frem til hhv. det bageste og det forreste endestop, kan det store drevhjul kun drejes med besvær. I det forreste endestop er det ikke muligt at foretage en indstilling. Skæring af prøven med det store drevhjul Ill.14 Løsn håndhjulsblokeringen. Dette gør du ved at trykke håndhjulsgrebet (1) til højre og løsne bremsen med armen (2) Kør prøven hen mod kniven ved at dreje på det store drevhjul (31), og skær ind til det ønskede prøveniveau ved samtidigt at dreje på håndhjulet (15). Trimning af prøven gennem indstilling af en stor snittykkelse Indstil en tilsvarende stor snittykkelse (f.eks. 50 μm) med knappen til indstilling af snittykkelse (33) foran til højre på mikrotomen. Den aktuelle indstilling aflæses i snittykkelsesvinduet (34) Skær ind i prøven ved at dreje håndhjulet (15), indtil du når det ønskede prøveniveau. Ill.15 Leica RM

22 5. Betjening Skæring med den mekaniske trimmefunktion (kun Leica RM2125 RT) 35 Leica RM2125 RT er forsynet med en mekanisk trimmefunktion, der aktiveres ved hjælp af trimmearmen (35). Trimmearmen har 3 raststillinger: 0 μm, 10 μm og 50 μm. Punkterne (36) markerer de to trimmeniveauer: = 10 μm = 50 μm 15 Tryk armen nedad i den ønskede stilling, og hold den der, så trimmefunktionen aktiveres. Ved hver håndhjulsomdrejning sker der en indstilling på hhv. 10 μm og 50 μm. Når du giver slip på armen, går den tilbage til udgangspositionen (nulstilling) ved hjælp af en fjeder. Nu er trimmefunktionen deaktiveret Den indstillede snittykkelse lægges ikke oven i den ønskede trimmeværdi. Hvis den indstillede snittykkelse er større end den valgte trimmeværdi, indstilles snittykkelsen. Kør prøven hen til kniven ved at dreje på det store drevhjul. Vælg det ønskede trimmeniveau. Snit ind i prøven ved at dreje håndhjulet (15), indtil du når det ønskede prøveniveau. Slip (35) trimmearmen. Ill Betjeningsvejledning V /2009

23 5. Betjening 5.6 Skæring Sørg for altid at dreje håndhjulet med en støt bevægelse. Håndhjulets drejehastighed skal være tilpasset til prøvens hårdhed. Ved prøver af en større hårdhed skal der arbejdes med en lavere hastighed Indstil den ønskede snittykkelse med knappen til indstilling af snittykkelsen (33) foran til højre på mikrotomen, eller kontrollér den indstillede værdi i kontrolvinduet (34). Den valgte snittykkelse (på skalaen) skal stemme overens med den røde viser (38). 34 Ved skæring skal du bruge et andet sted på skæret end ved trimning. Ill.17 For at gøre dette skal du forskyde knivholderen på knivholderstativet med sideforskydning tilsvarende (se kap ) eller forskyde hhv. kniven og engangsklingen i knivholderen ved anvendelse af knivholderstativet uden sideforskydning. Drej håndhjulet (15) støt med uret for at skære. Fjern snittene, og bearbejd dem. 5.7 Udskiftning af prøve Før hver manipulation på kniv og prøve samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Kør prøven til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet, og aktivér håndhjulsblokeringen. Tildæk skæret med fingerbeskyttelsen. Tag prøven ud af objektklemmen, og isæt en ny prøve. Kør objektklemmen så langt tilbage med det store drevhjul, at der kan skæres i den nye prøve. Leica RM

24 5. Betjening 5.8 Tilbehør Alle objektklemmer, der kan fås som tilbehør, kan monteres på såvel prøveholdere med og prøveholdere uden finindstillingsmulighed Standard-objektklemmer 40 Standardobjektklemmen fås i to størrelser: 40 x 40 mm og 50 x 55 mm. Den bruges til direkte fastspænding af firkantede prøveblokke. Derudover fungerer den som holder for foliespændeklemmerne Drej fingerskruen (40) mod uret, og før den underste bevægelige kæbe (41) nedad. Anbring prøven (42) i den ønskede stilling. Drej fingerskruen (40) med uret, og bevæg den nederste kæbe opad, indtil prøven er spændt fast og sidder stabilt Ill.18 Ill Prismeindlæg Prismeindlægget (44) sættes ind i standardobjektklemmens nederste bevægelige kæbe. Den bruges til fastspænding af runde prøver. Drej fingerskruen (40) mod uret, og drej den nederste bevægelige kæbe (14) nedad. Isæt prismeindlæggets (44) tap (43) i boringen (45) på den nederste kæbe (41). Isæt prøven i den ønskede position. Drej fingerskruen (40) med uret, og drej den nederste kæbe med prismeindlægget opad, indtil prøven er spændt fast og sidder stabilt. 24 Betjeningsvejledning V /2009

25 5. Betjening Foliespændeklemme, type 1 Foliespændeklemmen, type 1, er egnet til meget små og tynde foliestykker samt flade, kantede prøver. Foliespændeklemmen sættes ind i standardobjektklemmen Fastspænding af folier Bevæg den bevægelige kæbe (48) mod højre ved at dreje gevindtappen med en unbrakonøgle SW 4 (49). Sæt folien (46) fast mellem den bevægelige kæbe (48) og den faste kæbe (47). Drej den bevægelige kæbe (48) mod den faste kæbe (47) med unbrakonøglen. Indsæt foliespændeklemmen (50) i standardobjektklemmen som vist. Drej fingerskruen (40) med uret, indtil foliespændeklemmen er spændt fast og sidder stabilt Fastspænding af flade, kantede prøver Ved kantede prøver indsættes den medfølgende korte gevindtap (52) i stedet for den lange gevindtap (51) Ill.20 Drej den lange gevindtap (51) ud ved at dreje den til venstre med unbrakonøglen SW 4 (49). Drej den korte gevindtap (52) ind i boringen. Anbring prøven (53) mellem den bevægelige kæbe (48) og den faste kæbe (47). Tryk den bevægelige kæbe (48) mod den faste kæbe (47) ved at skrue gevindtappen (52) i. Anbring foliespændeklemmen i standardobjektklemmen som vist. Drej fingerskruen (40) med uret, indtil foliespændeklemmen er spændt fast og sidder stabilt. 53 Ill.21 Leica RM

26 5. Betjening Foliespændeklemme, type 2 Foliespændeklemmen, type 2, er velegnet til fastholdelse af foliebånd. Foliespændeklemmen sættes ind i standardobjektklemmen Drej de tre skruer (55) lidt ud med en unbrakonøgle SW 4 (49) for at åbne kæberne (56) og (57). Skub foliebåndet (54) ind mellem den bevægelige kæbe (57) og den faste kæbe (56) bagfra. Drej først den mellemste skrue og derefter de to udvendige skruer (55) ind med unbrakonøglen (49) for at spænde folien fast. Sæt foliespændeklemmen (59) ind i standardobjektklemmen, så den skrå flade (58) peger mod højre eller venstre på bagsiden. Drej fingerskruen (40) med uret, indtil foliespændeklemmen er spændt fast og sidder stabilt. Ill Universal-kassetteklemme 60 Alle gængse kassetter kan spændes fast horisontalt eller vertikalt i universal-kassetteklemmen (UKK). 61 Træk armen (60) fremad. Ilæg kassetten (61) horisontalt eller vertikalt. Slip armen for at spænde kassetten fast. Ill Betjeningsvejledning V /2009

27 5. Betjening Holder til runde prøver Holderen til runde prøver bruges til at holde runde objekter fast med. Der findes indsatser til runde prøver med en diameter på 6, 15 og 25 mm Fjern spænderingen (66) ved at dreje mod uret, så du kan indsætte den tilsvarende indsats (62, 63, 64) Læg den nødvendige indsats i spænderingen (66), og skru spænderingen på gevindet (69) ved at dreje den med uret. Indsæt prøven (70), og drej spænderingen (66) med uret. Indsæt stiften (67) i boringen (68), og drej den mod uret for at løsne klemmemekanismen, så du kan foretage de nødvendige finindstillinger for den fastspændte prøve. Nu kan prøven drejes, så den ønskede side peger opad. 68 Drej stiften (67) med uret for at fiksere finindstillingen. Ill.24 Leica RM

28 5. Betjening Knivholderstativ Knivholderstativ med sideforskydning (21.2) Knivholderstativ uden sideforskydning (21.1) 21.2 Knivholderstativ uden sideforskydning Knivholderstativet uden sideforskydning (21.1), der består af én del, kan kun forskydes frem og tilbage på mikrotomgrundpladen. Forskydning i nord-syd-retning 1 Nord-syd-forskydningen gør det muligt at bringe knivholderen hen til prøven i den optimale skæreposition. Drej spændearmen (20, fig. 26) foran på mikrotomgrundpladen mod uret for at løsne klemmemekanismen. Skub knivholderstativet med knivholder frem eller tilbage. Drej spændearmen med uret (20) for at spænde knivholderstativet fast Ill.25 Knivholderstativ med sideforskydning Knivholderstativet med sideforskydning (21.2) består af to dele og kan derfor forskydes frem og tilbage samt sideværts på mikrotomgrundpladen. Øst-vest-retning 2 Sideforskydningen gør det muligt at udnytte hele klingens skær i dens fulde længde uden derved at ændre på knivholderens indstillinger. Tryk spændearmen (39, fig. 25) på venstre side af knivholderstativet fremad. Forskyd knivholderstativet med knivholder sideværts. Tryk armen (39) bagud for at klemme. 20 Ill Betjeningsvejledning V /2009

29 5. Betjening Knivholder N Knivholderen N er velegnet til standardknive af stål og hårdmetal, profil c og d, op til en længde på 16 cm. Højdeindstillingen gør det muligt at anvende knive, som er blevet efterslebet flere gange, uden problemer. Montering af knivstøtte Skub fingerbeskyttelsen (3) indad. Monter knivstøtten (72) i den viste position på skruerne til højdeindstilling (skjult). De flade ender på skruerne til højdeindstilling skal sidde i slidserne på begge ender af knivstøtten. Før kniven isættes, skal knivholderen og knivholderstativet være monteret i apparatet! Ilægning af kniven Drej fingerskruerne (73) på højre og venstre side af kniven fremad, indtil knivstøtten befinder sig i nederste position, så knivens skær ikke beskadiges ved isætning af kniven. Drej klemskruerne (75 mod uret, så de rager langt ud. Tag fat om kniven (74) på knivens ryg, og før den forsigtigt ind fra siden med skæret opad. Detaljer: 75 Kniv isat og indstillet Højdeindstilling af kniven Ved indstilling af frivinklen skal knivens skær sidde nøjagtigt i knivholderens omdrejningspunkt. Anlægskanten på den bageste spændekæbe (76) bruges til orientering ved indstilling af den rigtige knivhøjde. Knivets skær skal forløbe parallelt hermed. Drej fingerskruerne (73) bagud, indtil knivskæret ligger parallelt med anlægskanten (76) (fig.) på den bageste spændekæbe. Drej de to klemskruer (75) regelmæssigt ind med uret for at spænde kniven fast (74). 75 Ill Leica RM

30 5. Betjening Knivholder E Knivholder E er velegnet til konventionelle engangsklinger af alle gængse fabrikater. Den fås i to forskellige udførelser - til smalle klinger (77) og brede klinger (78) -, med forskellige tilholderplader (80) bagpå. Der kan fås en tilholderplade til den anden klingetype som tilbehør, som uden videre kan erstatte den medfølgende Isætning af klinge Før klingen isættes, skal knivholderen og knivholderstativet være monteret i apparatet! Ill.28 Klap fingerbeskyttelsen (5) ned. Spændearmen (81) skal klappes ned, før klingen kan isættes. Skyd klingen (77 eller 78) forsigtigt ind fra siden. Klap spændearmen (81) op for at spænde klingen fast. Udskiftning af de bageste tilholderplader (80) Løsn fire skruer (82) på bagsiden af knivholderen med en unbrakonøgle SW 4, og skru dem ud. Tag tilholderpladen (80) af. 83 Fastgør den nye tilholderplade med de fire skruer(82). Spænd kun skruerne så hårdt fast, at det stadig er muligt at justere tilholderpladen i højde og parallellitet. Ill Betjeningsvejledning V /2009

31 5. Betjening Justering af de bageste tilholderplader Efter hver afmontering/udskiftning skal det kontrolleres, at tilholderpladen sidder korrekt. Denne skal om nødvendigt justeres på ny. Den bageste tilholderplade (80) ligger på to tapskruer (83, fig. 29), som gør det muligt at foretage en højde- og paralleljustering. De er tilgængelige gennem boringer på undersiden af knivholderen. Til justeringen skal der bruges en unbrakonøgle SW ,1-0,2 mm Monter tilholderpladen (80), og spænd lige netop skruerne (82) så meget, at tilholderpladen forbliver bevægelig. Juster tilholderpladen med de to tapskruer (83), så anlægsfladen (84) for klingen (77) står ca. 0,1-0,2 mm højere end grundfladen for knivholderens kæber (85). Dette er først og fremmest vigtigt ved apparater, hvis knivholderstativ ikke har sideforskydning. Sørg for, at tilholderpladen står parallelt med knivholderens kæber ved justering Skru skruerne (82) fast. Ill.30 Leica RM

32 5. Betjening Justering af den forreste tilholderplade 86 Den forreste tilholderplade kan justeres i højden med tapskruerne (87) på undersiden af knivholderen. De er tilgængelige gennem boringer på undersiden af knivholderen. Til justeringen skal der bruges en unbrakonøgle SW Anbring tilholderpladen (86) i den rigtige position, monter spændearmen (89), og klem kun ganske let på tilholderpladen med spændearmen Juster tilholderpladen i højden med skruerne (87). De øverste kanter på de to tilholderplader (86) og (80) skal stå i samme højde og parallelt med hinanden. 0,4-0,8 mm Den forreste tilholderplades frivinkel(86) justeres med en tapskrue (88), der er tilgængelig skråt indefra gennem en boring på undersiden af knivholderen. ca. 0,05 mm 2 3 Isæt en klinge (77)(89), og klem let med spændearmen. Ill.31 Juster tilholderpladen (86) med skruen (88), så kun tilholderpladen trykker på klingen. Der skal være et synligt mellemrum mellem tilholderplade og klinge (fig. 31/2). Der skal bruges en lille skruetrækker (ca. 3,0 x 70) til justeringen. Kontrollér ved justeringen, at afstanden mellem de to tilholderplader i åbnet tilstand er ca. 0,4-0,8 mm (fig. 31/3). 32 Betjeningsvejledning V /2009

33 Folie spændeklemme type II Prismeindlæg til runde prøver Standard objektklemme 5. Betjening Oversigt - tilbehør Folie spændeklemme type I Universal kassetteklemme Prøveholder, med finindstilling Standard Kassette Knivholder N til knive af stål og hårdmetal Holder til runde prøver Prøveholder, fast tilholderplade, udskiftelig Knivholderstativ, fast Leica RM2125 Basisapparat Knivholder E til klinger knivholderstativ med sideforskydning Ill.32 Leica RM

34 5. Betjening 5.9 Ekstra tilbehør (bestillingsoplysninger) Prøveholder, fast, sølv Universal-kassetteklemme med adapter RM2125, sølv Standardklemme med adapter, 40x40, sølv Prisme til standardklemme, sølv Folieklemme type 1, sort Folieklemme type 2, sort Rundprøveholder, sølv Rundprøveholder med 3 spænderinge, sølv Spændering D = 6 mm Spændering D = 15 mm Spændering D = 25 mm Knivholderstativ fast, sølv Knivholderstativ, kan forskydes lateralt, sølv Knivholder E smalbånd, sølv Antryksplade bag bredbånd Knivholder E bredbånd, sølv Antryksplade bag smalbånd, Flydekar komplet RM Knivholder N RM2200, sølv Knivholder NZ RM2200, sølv Knivholder E-TC RM2200, sølv Affaldsbakke Støvkappe Betjeningsvejledning V /2009

35 6. Rengøring og vedligeholdelse 6.1 Rengøring af apparatet Før afmontering af knivholderen skal man altid først fjerne kniven eller klingen! Ubrugte knive skal altid opbevares i knivkassen! Læg aldrig knivene med skæret opad, og forsøg aldrig at gribe en faldende kniv! Overhold producentens sikkerhedsforskrifter og de laboratorieforskrifter, der gælder i det pågældende brugerland, ved omgangen med rengøringsmidler. Brug aldrig sprit, rengøringsmidler, der indeholder sprit (glasrengøringsmiddel!), skuremidler eller opløsningsmidler, der indeholder acetone eller xylol, ved rengøring af de udvendige flader. De lakerede flader er ikke xylol- eller acetonebestandige! Ved rengøring må der ikke trænge væske ind i apparatets indre! Udfør altid følgende før rengøring: Kør objektklemmen til det øverste endestop, og aktivér håndhjulsblokeringen. Tag klingen ud af knivholderen, og skub den ind i holderen i bunden af dispenseren, eller tag kniven ud af knivholderen, og læg den i knivkassen. Afmonter knivholderstativ og knivholder, når de skal rengøres. Tag prøven ud af objektklemmen. Fjern alt snitaffald med en tør pensel. Afmonter objektklemmen, og rengør den separat. Apparatets udvendige flader Hvis det er nødvendigt, kan de lakerede udvendige flader rengøres med et mildt almindeligt husholdningsrengøringsmiddel eller sæbelud og derefter tørres af med en fugtig klud. Leica RM

36 6. Rengøring og vedligeholdelse Knivholder E Aftag den forreste tilholderplade for rengøring Klap fingerbeskyttelsen (5) ned. Drej klingens spændearm (89) nedad. Tag forsigtigt klingen ud. Tag spændearmen (89) ud sideværts. Tag tilholderpladen (86) af. Ill.33 Rengør den med en fugtig, men ikke våd klud. Brug kun milde, almindelige husholdningsrengøringsmidler eller sæbelud til rengøring!. Tør knivholderen af, og sæt den sammen igen. Sørg for ved montering, at tilholderpladens overkant (86) står parallelt med og i samme højde som den bageste tilholderplade (80) (se fig. 30, side 31). Juster om nødvendigt tilholderpladerne (kap ). Kassettespændeklemme 60 Tag kassettespændeklemmen (12) ud, og fjern paraffinresterne ved en grundig rengøring Ill.34 Læg kassettespændeklemmen (12) i en varm ovn (maks. 65 C), indtil det flydende voks løber af. Fjern voksrester med en tør klud. Efter en sådan rengøring i ovnen skal spændearmens (60) akse (90) smøres ind i olie (se også kap. 6.2). 36 Betjeningsvejledning V /2009

37 6. Rengøring og vedligeholdelse 6.2 Vedligeholdelsesanvisninger Kun autoriserede serviceteknikere må åbne apparatet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. Apparatet er i vidt omfang vedligeholdelsesfrit i brug. For at sikre, at apparatet fungerer over en længere periode, anbefales det gøre følgende: Få apparatet efterset mindst 1 gang om året af en servicetekniker, der er autoriseret af Leica. Indgåelse af en serviceaftale efter garantiperiodens udløb. Du kan få nærmere oplysninger hos din serviceorganisation. Rengør apparatet dagligt En gang om måneden skal følgende dele smøres med den medfølgende olie nr. 405 (1-2 dråber er nok): Prøveholderens (10) og svalehaleholderens (14) bevægelige dele. T-stykket (19) på mikrotomgrundpladen. Spændearmen (2) og (20) på mikrotomen. Knivholderstativets føringer (91) på mikrotomgrundpladen. Spændearmen (39) og (24) til højre og venstre på knivholderstativet. Sideforskydningens føring (92) på knivholderstativet (21). T-stykket (26) på knivholderstativet (21). Fingerbeskyttelsens (3) og fingerskruernes (73) glideflader på knivholder N. Spændearmen (89) på knivholder E. Aksen (90) på kassetteklemmens spændearm (se fig. 34). Ill.35 Leica RM

38 7. Problemløsninger I det følgende skema er de kendte problemer, der er hyppigst forekommende under arbejdet med apparatet, anført sammen med årsag og fejlafhjælpning. Problem 7.1 Mulige fejl 1. Tyk/tynd-snit Snittene er skiftevis tynde og tykke. I ekstreme tilfælde er der ingen snit overhovedet. 2. Snit sammenpressede Snittene ligger meget tæt, er rynkede eller presset sammen mod hinanden. 3. Striber i snittene Ved knivholder E Mulig årsag Klingen er ikke fastspændt tilstrækkeligt. Klingen er ikke skarp. Tilholderpladen er beskadiget eller justeret forkert. Knivens/klingens frivinkel er for lille. Klingen er sløv. Prøven er for varm. For høj skærehastighed. På knivholderens bageste tilholderplade er der afsat paraffin. Afhjælpning af fejlen Spænd klingen fast igen. Forskyd knivholderen lateralt, eller sæt en ny klinge i. Monter en ny tilholderplade, eller brug en ny knivholder. Juster tilholderpladen igen. Afprøv systematisk indstillinger med en større frivinkel, indtil du har fundet den optimale frivinkel. Benyt et andet sted på klingen, eller brug en ny klinge. Nedkøl prøven før skæring. Nedsæt skærehastigheden. Fjern paraffinen herfra med regelmæssige mellemrum. 4. Støj ved skæring Kniven synger ved skæring i hårde prøver. Snittene er ikke regelmæssige. 7.2 Funktionsfejl 1. Der er ikke længere nogen fremføring og dermed heller ikke noget snit. 2. Stort klingeforbrug For høj skærehastighed. For stor frivinkel. Utilstrækkelig fastspænding på objekt- og/eller knivholder. Det forreste endestop er nået. Der blev arbejdet med for stor skærekraft. Drej håndhjulet med en lavere hastighed. Afprøv systemastisk indstillinger med mindre frivinkel, indtil du har fundet den optimale frivinkel. Kontrollér alle skrue- og fastspændingsforbindelser på objektholdersystemet og knivholderen. Efterspænd om nødvendigt arm og skruer. Kør prøven tilbage ved at dreje på det store drevhjul. Tilpas snittehastighed og/eller snittykkelse ved trimning. Vælg en mindre snittykkelse, drej håndhjulet langsommere. 38 Betjeningsvejledning V /2009

39 8. Garanti og service Garanti Leica Biosystems Nussloch GmbH garanterer, at produktet, der er leveret i henhold til kontrakten, er blevet underkastet en omfattende kvalitetskontrol efter Leicas interne kontrolretningslinjer, og at produktet ikke er behæftet med fejl og mangler og har alle tilsikrede tekniske specifikationer og/eller aftalte egenskaber. Hvad ansvaret for mangler omfatter, afhænger af indholdet i den indgåede aftale. Bindende er kun din lokale Leica-forhandlers garantibetingelser henholdsvis garantibetingelserne hos det selskab, hvor du har købt produktet, der er omfattet af kontrakten. Serviceinformation Ret henvendelse til en Leica-repræsentant eller den Leicaforhandler, hvor apparatet er købt, hvis der opstår behov for teknisk service eller reservedele. Der er brug for følgende oplysninger om apparatet: Apparatets modelbetegnelse og serienummer. Adressen, hvor apparatet befinder sig, samt en kontaktperson. Årsagen til, at der er rekvireret service. Leveringsdatoen. Nedlukning og bortskaffelse Apparatet eller dele af apparatet skal bortskaffes på en sådan måde, at de til enhver tid gældende lovmæssige bestemmelser overholdes. Leica RM

40 EC Declaration of Conformity EC Declaration of Conformity We herewith declare, in exclusive responsibility, that the instrument Leica RM2125/RM2125 RT Rotary Microtome was developed, designed and manufactured to conform with the Council Directive 98/79/EEC including their amendments up to the date mentioned below. The following harmonized standards were applied: DIN EN ISO : 2003 Safety of machinery. Basic concepts, general principles for design. Part 1: Basic terminology, methodology. DIN EN ISO : 2003 Safety of machinery. Basic concepts, general principles for design. Part 2: Technical principles and specifications. In addition, the following in-house standards were applied: DIN EN ISO 9001: Leica Biosystems Nussloch GmbH Postfach 1120 D Nussloch October 11, Anne De Greef-Safft President Biosystems Division 40 Betjeningsvejledning V /2009

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V 2.3, Dansk - 09/2016 Bestil.nr. 14 0457 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.2 RevC, Dansk - 11/2013 Bestil.nr. 14 0457 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica CE/ Leica CN. Knivholder

Leica CE/ Leica CN. Knivholder Leica CE/ Leica CN Knivholder Betjeningsvejledning Leica Knivholder CE/Knivholder CN V2.3, RevC, 01/2017 Dansk Bestillings-nr.: 14 0700 82103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica RM2235. Rotationsmikrotom

Leica RM2235. Rotationsmikrotom Leica RM2235 Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning Leica RM2235 V1.3 Dansk - 12/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2235 Rotationsmikrotom Leica RM2235 V 2.1, dansk 11/2015 Bestil.nr.: 14 0500 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Brugsanvisning Bestillingsnummer:

Brugsanvisning Bestillingsnummer: Premiumklingeholder Brugsanvisning Leica Premium-klingeholder Version 1.3, dansk 10/2012 Bestillingsnummer: 14 0491 82103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

Leica SM2010 R. Slædemikrotom

Leica SM2010 R. Slædemikrotom Leica SM2010 R Slædemikrotom Betjeningsvejledning Leica SM2010 R V 1.2 Dansk - 09/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Leica RM2245. Rotationsmikrotom

Leica RM2245. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning V1.5 Dansk - 11/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK! De informationer, talangivelser,

Læs mere

Leica RM2245. Rotationsmikrotom

Leica RM2245. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Brugsanvisning V1.7 Rev A, Dansk - 09/2011 Bestil.nr. 14 0501 80103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade

Leica EG1150 C. Køleplade Leica EG1150 C Køleplade Betjeningsvejledning Leica EG1150 C V2.2 - Rev B, Dansk 01/2010 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. VIGTIGT!

Læs mere

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2245 Rotationsmikrotom Leica RM2245 V2.2, Dansk - 11/2015 Bestil.nr. 14 0501 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Leica RM2265. Rotationsmikrotom

Leica RM2265. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning V1.4 Dansk - 02/2007 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK! De informationer, talangivelser,

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Leica SM2010 R. Slædemikrotom. Brugsanvisning

Leica SM2010 R. Slædemikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica SM2010 R Slædemikrotom Brugsanvisning Leica SM2010 R, V 1.4 RevC 09/2013, dansk Bestillingsnummer: 14 0508 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Brugsanvisning Swing Dusj- og toilettstol Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Kære kunde! Tak for den tillid, som du har vist os ved at købe vores produkt. Inden du tager produktet i brug for første gang,

Læs mere

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2265 Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2265 V 1.8 RevC, Dansk 07/2013 Bestil.nr.: 14 0503 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ.

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Afretter Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Opbygning På maskinen er der monteret et sideanslag, som kan indstilles sideværts

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....side 2 Hvad indeholder sættet.....side 3 Sikre arbejdsgange....side 4 Samling af....... side 5-6 Indstilling af overfræseren....

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug!

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug! Brugervejledning Autostol Art.nr.: 162000008 EAN NR: 5709133165666 Læs venligst brugervejledning før brug! 1 VIGTIG INFORMATION Læs brugervejledningen omhyggeligt før autostolen tages i brug. Vær forberedt

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Power-Pak 445 håndvægte system Samlevejledning / instruktionsbog

Power-Pak 445 håndvægte system Samlevejledning / instruktionsbog Power-Pak 445 håndvægte system Samlevejledning / instruktionsbog Dette produkt opfylder de gældende CE-krav. Som dokumentation for garantien gælder købskvitteringen samt følgende oplysninger, som skal

Læs mere

DOLOMITE Futura / Symphony Rollator. Brugsanvisning

DOLOMITE Futura / Symphony Rollator. Brugsanvisning DOLOMITE Futura / Symphony Rollator Brugsanvisning DK Brugsanvisning 1 GENERELT 3 Generel Information...3 Symboler...3 Produktets Levetid...3 Produktmærkning...3 Specifikation af max brugervægt...3 2 SIKKERHED

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodstøtte. Værktøj. Montering af ryg. Justerbar fodstøtte. Sæde justering. Delt fodstøtte, justerbar. Hofte-vinkel justering

Indholdsfortegnelse. Fodstøtte. Værktøj. Montering af ryg. Justerbar fodstøtte. Sæde justering. Delt fodstøtte, justerbar. Hofte-vinkel justering Indholdsfortegnelse Udgave 1 2009 06 01 DK1301-1 Værktøj 2:1 Fodstøtte 8:1 Montering af ryg 2:2 Justerbar fodstøtte 8:2 Sæde justering 3:1 Delt fodstøtte, justerbar 8:3 Hofte-vinkel justering 4:1 Lægstøtte

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning Brugsanvisning 1 2 Fastgørelse af skinnen 1. Forberedelse Justér længden på alle skinnens stropper til maksimum længde. Stropperne behøver ikke være trukket ud af deres huller. Slip de forreste stropper

Læs mere

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4 FlexiBasic Brugermanual 30-63XXX-7 Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5996 / 01.01.2010 PA 2004 00634 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED

Læs mere

RM2255. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2255. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2255 Rotationsmikrotom Leica RM2255 V 2.1, Dansk 11/2015 Bestil.nr.: 14 0502 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003 Brug og vedligeholdelse af ROLTEC bilfastspænding model A22 til model ROLTEC Vision el-kørestol. Indholdsfortegnelse. Generelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - side 1 Normal

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5)

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5) (1/5) Montering af ryg: Ryggen sættes fast på understellet, ved at føre rørene ned over de to metal tapper på understellet. Montering/Afmontering af armlæn Samling af ryglæn på stol: De medfølgende skruer

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim Nr. 527 Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim A Beskrivelse I dette anvendelseseksempel beskrives, hvordan parketbrædder udskiftes i et parketgulv. Hvis et parketgulv beskadiges, er

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Flo-tech PT bespændingssortiment Monteringsvejledning. BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering. TRANSPORT I BIL OG BUS

Flo-tech PT bespændingssortiment Monteringsvejledning. BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering. TRANSPORT I BIL OG BUS BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES -VEJLEDNING BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering. Dette produkt skal monteres af en erfaren terapeut eller tekniker. Dette dokument indeholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

BRUGERMANUAL. VELA Latin 400

BRUGERMANUAL. VELA Latin 400 DK BRUGERMANUAL VELA Latin 400 www.vela.eu INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 SIKKERHED 3 REKLAMATIONSRET 4 UDPAKNING AF STOLEN 4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin 4 BRUGERMANUAL 6 TEKNISK DATA 8 2 INDLEDNING Kære

Læs mere