Habitatvurdering for vandplan Odense Fjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Habitatvurdering for vandplan Odense Fjord"

Transkript

1 Habitatvurdering for vandplan 1.13 Odense Fjord

2 1. INDLEDNING Indsatsen i forhold til Natura 2000-områder Vandplan-indsatserne forbedrer kvaliteten af vandområder i Natura 2000-områderne Vandplan-indsatsen er forudsat i Natura 2000-planerne BESKRIVELSE AF NATURA 2000-OMRÅDERNE I HOVEDVANDOPLANDET Baggrunden for vurderingen VANDPLANENS POTENTIELLE PÅVIRKNING AF NATURA 2000-OMRÅDER Marine områder Ferske vande vandløb og søer Terrestrisk natur VURDERING AF VANDPLANENS GENERELLE RETNINGSLINJER (1-53) Retningslinje 1-5 Myndighedernes administration af miljølovgivningen Retningslinje 6-15 : Spildevand Retningslinje 16-37: Vandløb og søer og retningslinje 44-50: Kystvande Retningslinje 38-43: Grundvand Retningslinje 51: Aktivitetszoner Retningslinje 52-53: Miljøfarlige stoffer Sammenfattende vurdering af de generelle retningslinjer DE SUPPLERENDE VIRKEMIDLER OG DERES BETYDNING FOR NATURA 2000 OMRÅDERNE Ændret vandløbsvedligeholdelse Fjernelse af spærringer Genåbning af rørlagte vandløb Forbedret rensning af spildevand spredt bebyggelse Forbedret rensning af spildevand regnbetingede udløb Sørestaurering Kvælstof-vådområder Fosfor-vådområder Yderligere efterafgrøder udover de generelle krav om efterafgrøder SAMMENFATNING BILAG 1. VANDPLANENS INDSATSPROGRAM SUPPLERENDE FORANSTALTNINGER MED ANGIVELSE AF OMFANG, HERUNDER I NATURA 2000-OMRÅDER BILAG 2 OVERSIGT OVER UDPEGNINGSGRUNDLAG I DE BERØRTE NATURA 2000-OMRÅDER OG BETYDNINGEN AF REDUKTION AF NÆRINGSSTOFFER HERFOR

3 1. INDLEDNING I Odense Fjords opland og tilknyttede marine områder indgår 9 Natura 2000-områder. Der skal være sikkerhed for, at gennemførelse af vandplanen ikke kan påvirke arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte, negativt, og at planen ikke hindrer opfyldelse af bevaringsmålsætningen for de enkelte områder, jf. habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. I dette notat gennemgås, hvilke konkrete påvirkninger af Natura 2000-områder, der kan komme på tale som følge af vandplanernes retningslinjer og indsatsprogram og hvordan de håndteres, så der sikres overensstemmelse med de bevaringsmålsætninger, der gælder for Natura 2000-områderne. Der gælder en række særlige forhold for vandplanerne og deres evt. indvirkning på Natura 2000-områder, som indledningsvist vil blive gennemgået 1.1 Indsatsen i forhold til Natura 2000-områder Det fremgår eksplicit af vandplanens retningslinje 54, at de indsatser, som vandplanen lægger op til, som kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt, og hvor en konsekvensvurdering viser, at skade på udpegningsgrundlaget ikke kan udelukkes, ikke kan gennemføres, hvis der i gennemførelsesfasen kan opstå konflikt i forhold til Natura 2000-interesser. Der er således allerede i planen indbygget en bestemmelse, som skal sikre, at der ikke træffes afgørelser om gennemførelse af planen, som kan påvirke områderne negativt. Det gælder f.eks. i de tilfælde, hvor planen ikke præcist fastlægger, hvordan den planlagte indsats konkret skal gennemføres. Når indsatserne i vandplanen skal gennemføres, vil det kræve godkendelser eller tilladelser, typisk efter vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, planloven eller naturbeskyttelsesloven. Disse godkendelser og tilladelser kan først gives, når der efter regler i habitatbekendtgørelsens (bkg. 408/2007) 6 9 er foretaget en vurdering af, om indsatsen kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Efter denne procedure er godkendelse af sådanne gennemførelsesprojekter betinget af, at de ikke skader Natura 2000-områder. Der kan således ikke gennemføres en indsats, der kan skade et Natura 2000-område, medmindre betingelserne for en egentlig fravigelse er til stede. Disse betingelser gælder også for gennemførelse af indsatser, der ikke måtte være nærmere geografisk lokaliseret i planen. 1.2 Vandplan-indsatserne forbedrer kvaliteten af vandområder i Natura 2000-områderne Vandplanerne lægger op til dels forbedringer i vandløbskvaliteten ved at ændre de fysiske forhold og tiltag i forhold til punktkilder, dels forbedringer i vandkvaliteten i de marine områder og søer ved at reducere næringsstoftilledningen. Alle indsatser vedr. ændringer i den fysiske vandløbs- og søkvalitet i vandplanerne har til formål at forbedre kontinuitet og kvalitet af vandområderne og vil med det udgangspunkt virke positivt på den langsigtede opnåelse af gunstig bevaringsstatus i de Natura 2000-områder, der bliver omfattet af en sådan indsats, forudsat at den 2

4 konkrete gennemførelse tager de fornødne hensyn til konkrete forekomster af arter og naturtyper. Med planerne lokaliseres kun en meget begrænset del af de planlagte stedbundne indsatser fysisk i eller i umiddelbar tilknytning (< 50 m fra områdegrænsen) til Natura 2000-områder, og som dermed vurderes potentielt at kunne påvirke områderne væsentligt. Indsatsbehovet, for at forbedre de fysiske forhold efter vandplanerne, er kun i begrænset omfang lokaliseret i Natura 2000-områderne. Den samlede reduktion af næringsstofbelastningen i udkast til vandplaner, der i alt udgør tons kvælstof og ca 190 tons fosfor, har til formål at fortsætte vandmiljøplanernes indsats. Formålet er at nedbringe den eutrofiering, som bl.a. er en trussel mod Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag, jf. Natura 2000-planerne. 80 % af det danske landareal afvander til et kystnært Natura 2000-område, ligesom flere søer ligger i Natura 2000-områder. De konkrete, relevante Natura 2000-områder fremgår af afsnit 2. Vandplanernes reduktionsmål for næringsstoffer vil have positiv betydning for akvatiske naturtyper eller arter i et eller flere Natura 2000-områder. En stor del af indsatsen mod næringsstoffer sker gennem etablering af vådområder, som til forskel fra de øvrige indsatser ikke bliver stedbundne med planerne. Det er nødvendigt at gennemføre en supplerende habitatvurdering i de tilfælde, hvor lokaliseringen af en vådområde-indsats kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 1.3 Vandplan-indsatsen er forudsat i Natura 2000-planerne For alle akvatiske Natura 2000-områder er forbedring af den grundlæggende vandområdekvalitet en nødvendig indsats i den forvaltning af områderne, som Danmark er forpligtet til efter naturdirektiverne. Der er stort sammenfald mellem de mål for vandområdekvaliteten, som gælder efter vandrammedirektivet (god økologisk tilstand) og gunstig bevaringsstatus for akvatiske arter og naturtyper i Natura områder. Det er derfor eksplicit forudsat i Natura 2000-planerne, at den grundlæggende indsats for vandområde-kvaliteten i 1. planperiode sker gennem vandplan-indsatsen. Reduktion af næringsstof-belastningen er en nødvendig foranstaltning i forvaltningen af Natura 2000-områderne for at undgå yderligere forringelser af vandkvaliteten i fuld overensstemmelse med habitatdirektivets artikel 6, stk. 2. Ændringer i vandløbskvaliteten gennem en aktiv indsats i vandløbene (vandløbsrestaurering m.v.) har karakter af bevaringsforanstaltninger, jf. direktivets artikel 6, stk. 1, og vil derfor ligeledes bidrage til at opfylde bevaringsmålsætningen for området. Uanset at den del af vandplan-indsatsen, der kan påvirke Natura 2000-områder, således helt overvejende har karakter af foranstaltninger, der er nødvendige for de pågældende Natura 2000-områders forvaltning, og hvor en nærmere vurdering af konsekvenserne af i hvert fald dele af indsatsen kunne synes unødvendig, jf. artikel 6, stk. 3, er det dog vigtigt at sikre, at indsatsen udformes og tilrettelægges, så der 3

5 f.eks. ikke sker skade på ikke-akvatiske arter og naturtyper i strid med bevaringsmålsætningen for netop disse arter eller naturtyper. 2. BESKRIVELSE AF NATURA 2000-OMRÅDERNE I HOVEDVANDOPLANDET 2.1 Baggrunden for vurderingen I hovedvandoplandet ligger flere Natura 2000-områder, som potentielt kan blive påvirket af vandplanen. Påvirkningen kan ske på arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget, der er tilknyttet: 1) De kystnære farvande 2) Vandløbene og de vandløbsnære arealer 3) Søerne med omgivende arealer Vurdering af vandplanens påvirkning af Natura 2000-områder tager udgangspunkt i udpegningsgrundlaget for de enkelte områder. I nedenstående oversigter er fremhævet den del af de respektive områders udpegningsgrundlag, der er relevant i en vurdering. Der er helt overvejende tale om naturtyper og arter, der er knyttet til vand, men også vandløbs- og sønære naturtyper og levesteder for arter kan være relevante, særligt i forhold til vådområdeindsatsen. De relevante Natura 2000-områder i vandoplandet er følgende: Nr. Natura 2000 område 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand 108 Æbelø, havet syd for og Nærå 110 Odense Fjord 113 Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å 119 Storelung 120 Skove og søer syd for Brahetrolleborg 121 Arreskov Sø 122 Store Øresø, Sortesø og Iglesø Nedenstående ses oversigt over udpegningsgrundlag i Natura 2000 områder i hovedvandoplandet Odense Fjord, som er relevant i vurdering af vandplaner: 4

6 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand Æbelø, havet syd for og Nærå Odense Fjord Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Storelung Skove og søer syd for Brahetrolleborg Kode Udpegningsgrundlag/ Nr Tykskallet Malermusling (Unio 1032 crassus) 1095 Havlampret (Petromyzon marinus) 1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 1) 1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 1) 1149 Pigsmerling (Cobitis taenia ) 1150 * Kystlaguner og strandsøer 1160 Større lavvandede bugter og vige 1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 1170 Rev 1) Damflagermus (Myotis 1318 dasycneme) 1351 Marsvin (Phocoena phocoena) 2) 1355 Odder (Lutra lutra) 1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) 2) Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske 3130 planter ved bredden 3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 3160 Brunvandede søer og vandhuller 3260 Vandløb med vandplanter 6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 7110 * Aktive højmoser 7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand * Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand X Arreskov Sø Store Øresø, Sortesø og Iglesø 5

7 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand Æbelø, havet syd for og Nærå Odense Fjord Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Storelung Skove og søer syd for Brahetrolleborg Kode Udpegningsgrundlag/ Nr Rigkær X 91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld A017 Skarv 2) A036 Knopsvane A038 Sangsvane A056 Skeand A061 Troldand 2) A125 Blishøne A191 Splitterne 2) A193 Fjordterne 2) A194 Havterne 2) 1) Der kan være en mulig påvirkning uden kendt årsagssammenhæng 2) Det kan ikke udelukkes at lavere næringsstofudledning kan have positiv betydning for fiskeædende havpattedyr, en række marine vandfugle og nogle marine naturtyper, fiskeædende havpattedyr samt visse naturtyper. * angiver at arten eller naturtypen er prioriteret, og at der i de pågældende medlemslande er et særligt ansvar for at bevare disse. Arreskov Sø Store Øresø, Sortesø og Iglesø Der kan læses mere om Natura 2000-områderne her: Planerne/001_125/ Kort over Natura-2000 områder og naturtyper ses her og Effekten af den foreslåede indsats kan i et vist omfang vurderes, hvor den konkrete lokalitet for en indsats fastlægges med planen eller hvor der angives et geografisk område. Dette vil ske i de efterfølgende afsnit i det omfang, det er muligt. 3. VANDPLANENS POTENTIELLE PÅVIRKNING AF NATURA 2000-OMRÅDER I dette kapitel identificeres de potentielle påvirkninger, som vandplanen vil kunne have for de udpegede Natura 2000-områder for de 3 hovedgrupper af naturtyper og levesteder: marine områder, søer og vandløb samt terrestrisk natur. 6

8 Efterfølgende vurderes i afsnit 5 de generelle retningslinjer og i afsnit 5 de forskellige indsatser, der er relevante i dette opland i forhold til Natura 2000-områder, for deres evt. virkning på områderne. 3.1 Marine områder Påvirkningen af de marine områder sker primært i form af reduktion af tilførsel af næringsstoffer fra oplandet, især kvælstof. Ingen af indsatserne vil kunne påvirke områderne fysisk. De nedstrøms beliggende Natura 2000-områder er alle i større eller mindre grad belastet af tilførsel af for store mængder kvælstof. Det fremgår af såvel de gældende Natura 2000-planer og udkast til vandplaner med tilhørende basisanalyser. Reduktionen i 1. planperiode på i alt ca. 123,7 tons kvælstof og 0,6 tons fosfor i dette hovedvandopland i form af kvælstof- og fosfor-vådområder, yderligere efterafgrøder og spildevands-indsats vil bidrage til en positiv på en stor del af udpegningsgrundlaget i de marine Natura 2000 områder og således bidrage til at opfylde bevaringsmålsætningen for Natura 2000-områderne. Det fremgår af bilag 2, hvilke arter og naturtyper i de berørte Natura 2000-områder, der kan blive påvirket af næringsstofreduktionen. Reduktionen med næringsstoffer vurderes at være til gavn for såvel de marine naturtyper, f.eks. åbne lavvandede bugter og vige og stenrev som de arter, der er knyttet til marine områder, herunder marsvin, sæler og vandfugle på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områderne. 3.2 Ferske vande vandløb og søer Størstedelen af de foreslåede vandløbsindsatser har ingen betydning for Natura områder i oplandet, da de ligger udenfor områderne, jf. bilag 1, hvoraf fremgår i hvilket omfang, der gennemføres en indsats inde i Natura 2000 områderne. Vandløbsindsatsen ændret vedligeholdelse, fjernelse af spærringer, genåbning af rørlagte vandløb og indsats overfor spredt bebyggelse og regnbetingede udløb vil alle i sig selv i det omfang, de påvirker Natura 2000-områder, have positiv betydning for vandløbenes kontinuitet og kvalitet og være til fordel for såvel vandløbsnaturtypen vandløb med vandplanter samt vandløbslevende arter på udpegningsgrundlaget som bæklampret, pigsmerling og tykskallet malermusling. Eventuelle midlertidige, kortvarige påvirkninger af vandløbskvaliteten i anlægsfasen i forbindelse med gennemførelsen vurderes således erfaringsmæssigt i overensstemmelse med praksis, ikke at indebære en skade på bevaringsmålsætningen, da påvirkningen af udpegningsgrundlaget vil være ubetydelig. I forhold til søerne foreslås en reduktion af fosfor-tilledningen i oplandet til søer, der ikke ligger i Natura 2000-områder. Reduktionen på i alt ca. 0,6 tons fosfor i 1. planperiode i dette hovedvandopland i form af fosfor-vådområder og spildevandsindsats vil bidrage til en positiv på udpegningsgrundlaget i søer og marine områder i nedstrøms liggende Natura 2000 områder og således bidrage til at opfylde bevaringsmålsætningen for Natura 2000-områder. Det fremgår af bilag 2, hvilke arter og naturtyper i de berørte Natura 2000-områder, der kan blive påvirket af næringsstofreduktionen. 7

9 3.3 Terrestrisk natur Vandplan-indsatsen, der kan påvirke terrestrisk natur sker helt overvejende i tæt tilknytning til vandløbene. Langs vandløbene i Natura 2000-området forekommer en række naturtyper og levesteder for arter, som potentielt kan blive påvirket væsentligt af de fysiske anlæg m.v., der måtte være nødvendige for at gennemføre vandløbsrestaurering, etablering af vådområder, spildevandsanlæg m.v., eller oversvømmet som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse, etablering af fosforvådområder m.v. 4. VURDERING AF VANDPLANENS GENERELLE RETNINGSLINJER (1-53) I det følgende vurderes de generelle retningslinjers betydning for Natura områderne. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at retningslinje 54 direkte henviser til hensynet til Natura 2000-områder: 54) Gennemførelse af indsatsen efter vandplanerne koordineres med bevaringsmålsætningen for Natura 2000-områder, jf. Natura 2000-planen, således at: a. vandplanindsatser, der kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, kan kun gennemføres, hvis der tilvejebringes sikkerhed for, at gennemførelsen uden rimelig tvivl og på bedste faglige grundlag ikke vil skade bevaringsmålsætningen for et Natura 2000-område, eller hvis der foreligger en helt særlig situation, hvor habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, kan finde anvendelse. b. projekter til gennemførelse af vandplanindsatser, der kan påvirke Natura områder væsentligt, skal vurderes for deres eventuelle konsekvenser for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget efter proceduren i bekendtgørelse nr. 408 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter." Denne retningslinje bidrager i sig selv til at sikre, at evt. udmøntning af såvel de generelle retningslinjer som de konkrete indsatser sker indenfor rammerne af forpligtelserne efter EU s naturdirektiver. I det følgende gennemgås retningslinjerne med henblik at vurdere på det foreliggende grundlag, om administration på grundlag af retningslinjerne i sig selv kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller om der kan være behov for supplerende vurderinger i udmøntning af retningslinjerne. 4.1 Retningslinje 1-5 Myndighedernes administration af miljølovgivningen Disse retningslinjer lægger generelle rammer for administration af lovgivning, bl.a. at der ikke må ske merudledning til vandmiljøet. Retningslinjerne har således til formål at bidrage til at forebygge yderligere miljøbelastning af vandmiljøet, herunder Natura 2000-områder. Sammenholdt med retningslinje 54 kan de aktiviteter, der måtte blive omfattet af retningslinje 1-5, ikke skade Natura 2000-områder. 8

10 Afgørelser, der falder ind under retningslinjerne, vil efter proceduren i bekendtgørelse nr. 408/2007 skulle omfattes af en vurdering af, om de kan påvirke Natura områder og om der skal gennemføres en supplerende vurdering. 4.2 Retningslinje 6-15 : Spildevand Retningslinjerne indeholder en række detaljerede tekniske anvisninger til brug for myndighedernes administration og gennemførelse af vandplanens indsatsprogram vedr. spildevandsudledninger. De har alle til formål at understøtte målsætningerne om en bedre vandkvalitet, herunder i Natura 2000-områderne. Bedre spildevandshåndtering vil således være til fordel for de alle akvatiske Natura 2000-områder i oplandet nedstrøms de punktkilder, der håndteres. Det er imidlertid ikke muligt på det foreliggende grundlag at identificere, hvordan udmøntningen af retningslinjerne konkret vil ske i forhold til de konkrete vandområder. I de situationer, hvor retningslinjerne kan få konkret betydning for gennemførelse af indsatsen, f.eks. ved håndtering af spildevand fra spredtliggende ejendomme, vil der skulle træffes konkret afgørelse efter bl.a. miljøbeskyttelsesloven. Der kan, hvor det måtte være relevant, blive behov for at foretage en supplerende vurdering af evt. påvirkning af Natura 2000-områderne, jf. bestemmelserne i bkg. 408/ Retningslinje 16-37: Vandløb og søer og retningslinje 44-50: Kystvande Retningslinjerne har helt overvejende karakter af anbefalinger af, hvordan vandløbsmyndigheden skal forholde sig i relation til vandløbsrestaurering, vandløbsvedligeholdelse og de vandløbsnære arealer. I forhold til søerne angives tilsvarende retningslinjer for, hvordan myndighederne skal forholde sig i administrationen af miljølovgivning i relation til søer. For kystvandene angives ligeledes retningslinjer, der danner rammen for administration af miljølovgivningen. Der er retningslinjer for administration af ansøgninger om tilladelser til skaldyr-fiskeri og opdræt samt klapning. Formålet er tillige at sikre overensstemmelse med planens øvrige formål om at forbedre de naturog miljømæssige forhold. Retningslinjerne understøtter alle gennemførelse af vandplanernes målsætninger og vil forbedre miljøkvaliteten i vandløb, søer og havet. En gennemgang af de konkrete indsatser, som er planlagt i dette opland, viser, at indsatserne som udgangspunkt ikke vil skade Natura 2000-området. Der vil dog være tilfælde, hvor den konkrete indsats ikke fastlægges geografisk i vandplanen, og hvor det i gennemførelsen kan blive nødvendigt med en supplerende vurdering. De konkrete indsatser efter vandplanen, som beskrives i retningslinjerne for vandløb, vil i alle tilfælde være omfattet af krav om konkrete afgørelser efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, havmiljøloven og evt. andre love, der alle vil være omfattet af kravet om konsekvensvurderinger m.v., jf. bkg. 408/2007. Det kan ikke udelukkes, at der i den forbindelse kan opstå behov for supplerende vurderinger i forhold til Natura 2000-interesserne. 9

11 4.4 Retningslinje 38-43: Grundvand Retningslinjerne har primært fokus på drikkevand, men rummer dog også generelle anvisninger i forhold til tilladelser til grundvandsindvinding, der måtte have betydning for vandløb, søer eller terrestriske naturtyper. Retningslinjerne, der kan have betydning herfor, vil bidrage til opnåelse af miljømålene for vandløb og søer, og dermed også bidrage til at forbedre tilstanden i Natura 2000-områder, hvor det måtte være relevant. Retningslinjen ligger i sit indhold på linje med retningslinjerne for vandløb og søer, der har til formål at understøtte arbejdet frem mod målet om bedre vandkvalitet og der henvises til konklusionerne under dette afsnit. Dertil kommer, at retningslinje 38 c henviser eksplicit til, at der skal tages hensyn til Natura 2000-områder ved administration af vandforsyningsloven, især i forhold til grundvandsfødte naturtyper. Retningslinjerne vurderes ikke at kunne skade Natura 2000-områder. Evt. ansøgninger om tilladelser til indvinding af grundvand vil under alle omstændigheder skulle vurderes for deres evt. virkning på Natura 2000-områder, jf. bkg. 408/ Retningslinje 51: Aktivitetszoner Retningslinjen om aktivitetszoner tager eksplicit højde for hensynet til Natura områder. Det kan supplerende konkluderes, at etablering af havne, tilladelser til oprensning m.v., f.eks. efter kystbeskyttelsesloven, på linje med miljølovgivningen er omfattet af lovkrav om at vurdere evt. konsekvenser for Natura 2000-områder. I den forbindelse vil behovet for evt. supplerende vurderinger af hensyn til Natura forpligtelserne blive identificeret. Retningslinjen vil således ikke skade Natura 2000-områderne. 4.6 Retningslinje 52-53: Miljøfarlige stoffer Retningslinjerne præciserer, at evt. udledninger af miljøfarlige stoffer skal vurderes i overensstemmelse med gældende regler. Sådanne udledninger er tilsvarende underlagt kravene i bkg. 408/2007, der sikrer overholdelse af hensynet til Natura 2000-områder. 4.7 Sammenfattende vurdering af de generelle retningslinjer Vandplanens generelle retningslinjer har alle til formål at understøtte gennemførelse af vandplanens indsatsprogram og sikre, at myndighedernes administration er i overensstemmelse med vandplanerne. Gennemførelsen og administrationen, herunder evt. tilvejebringelse af supplerende vurderinger, kan kun ske i overensstemmelse med hensynet til Natura 2000-områder, hvilket eksplicit er fastlagt i en selvstændig retningslinje (nr. 54), som er i overensstemmelse med habitatdirektivets regler. De generelle retningslinjer vurderes således ikke at kunne skade Natura 2000-områder. 10

12 5. DE SUPPLERENDE VIRKEMIDLER OG DERES BETYDNING FOR NATURA 2000 OMRÅDERNE I gennemgangen nedenfor vurderes mere detaljeret de enkelte virkemidler, der er relevante i dette hovedvandopland, og deres betydning i forhold til de konkrete Natura 2000-områder i oplandet. F.eks. planlægges der ikke for vandløbsrestaurering i dette opland, ligesom planens indsats i form af et fosforvådområde er helt uden betydning for Natura 2000-områder, da den er planlagt opstrøms en sø langt fra Natura områder. For virkemidler, som er stedbundne i planen (typisk vandløbsindsatser), er det nærmere undersøgt, om der er et sammenfald mellem indsatsen og konkrete beskyttelsesinteresser i Natura 2000-områder for derved at afgøre, om en væsentlig påvirkning af den pågældende indsats kan afvises. Som grundlag herfor vurderes det i forhold til de vandløbsrelaterede naturtyper og levesteder, at det er tilstrækkeligt at afdække, om indsatsen fysisk kan påvirke arealer, som er kortlagt som habitatnaturtyper. Vurderingen er foretaget ved at undersøge, om den konkrete lokalitet for indsatsen falder sammen med arealer, hvor der kortlagt habitatnatur, der kan blive påvirket. Oversigten over lokaliteter med planlagt vandplanindsats og Natura 2000 områder fremgår af webgis For virkemidler, hvor der ikke med planen er taget konkret stilling til, hvor i oplandet, virkemidlet konkret skal lokaliseres, eller hvor der er flere mulige alternative måder at gennemføre indsatsen på, er det ikke muligt nærmere at vurdere den konkrete påvirkning, der netop vil være afhængig af lokalisering og løsningsmodel. Det vurderes imidlertid, at der altid i de pågældende situationer vil kunne findes gennemførelsesmetoder, der ikke kan skade Natura 2000-områder. Det er nødvendigt at gennemføre en supplerende habitatvurdering i de tilfælde, hvor lokaliseringen af en vådområde-indsats kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 5.1 Ændret vandløbsvedligeholdelse Virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse har til formål at genskabe den naturlige dynamik i vandløbet og vil som sådan ubetinget være til gavn for vandløbsnaturtyper og arter i Natura 2000-områder. Ændret vandløbsvedligeholdelse kan imidlertid potentielt medføre øget grødevækst og evt. opstuvninger i vandløbet på og opstrøms strækningen med ændret vedligeholdelse. Dette kan medføre oversvømmelse af vandløbsnære arealer, herunder arealer med habitatnaturtyper (eksempelvis rigkær), hvis den ændrede vedligeholdelse gennemføres i eller umiddelbart nedstrøms Natura 2000-området. Der lægges kun i begrænset omfang op til at ændre vandløbsvedligeholdelsen i Natura 2000-områder i oplandet. Ud af i alt 149 km, hvor der planlægges ændret vedligeholdelse, ligger i alt 5,8 km i Natura 2000-områder, jf. nedenstående tabel. 11

13 For langt størstedelen, i alt ca. 143 km vandløb, med planlagt ændret vedligeholdelse gælder, at de alle ligger opstrøms Natura 2000-områder og en påvirkning af de vandløbsnære arealer i Natura 2000-områder kan derfor i disse tilfælde afvises. Følgende Natura 2000-områder i oplandet berøres af vandløbsindsatsen ændret vedligeholdelse: Natura 2000 område Samlet påvirkning 110 Odense Fjord 0,4 km ændret vedligeholdelse 113 Urup Dam, Brabæk Mose, 3,2 km ændret vedligeholdelse Birkende Mose og Illemose 114 Odense Å med Hågerup Å, 0,3 km ændret vedligeholdelse Sallinge Å og Lindved Å 120 Skove og søer syd for 1,6 km ændret vedligeholdelse Brahetrolleborg 121 Arreskov Sø 0,3 km ændret vedligeholdelse Sammenstilling af kortlagt habitatnatur og ovennævnte vandløbsstrækninger viser at der kun i mindre grad er vandløbsstrækninger med påtænkt ændret vedligeholdelse som løber gennem kortlagt habitatnatur. Disse strækninger fremgår af det følgende. I Natura 2000 område nr. 120 Skove og søer syd for Brahetrolleborg vil ændret vedligeholdelse foregå på vandløbsstrækninger, hvor der er kortlagt habitatnaturtypen elle- og askeskov. I Natura 2000 område nr. 110 Odense Fjord vil ændret vedligeholdelse foregå på vandløbsstrækninger, hvor der er kortlagt habitatnaturtypen strandeng. I Natura 2000 område nr. 113 Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose vil ændret vedligeholdelse foregå på en vandløbsstrækning (Skyllevandsrenden), hvor der er kortlagt habitatnaturtypen skovbevokset tørvemose og rigkær. På en anden vandløbsstrækning (Geels Å) er kortlagt habitatnaturtypen rigkær. De to habitatnaturtyper kan potentielt blive påvirket negativt, f.eks. hvis vandløbsnære arealer oversvømmes med næringsrigt åvand. Den præcise fastlæggelse af den ændrede vedligeholdelse er ikke defineret i vandplanen, så der kræves i forbindelse med en gennemførelse en supplerende vurdering, jf. retningslinje 54 i vandplanen I Natura 2000 område nr. 121 Arreskov Sø viser sammenstilling af kortlagt habitatnatur og en vandløbsstrækning med påtænkt ændret vedligeholdelse i nordlige ende af søen, at vandløbsstrækningen og nærtliggende vandløbskanter ikke løber gennem kortlagt habitatnatur. Der er ikke kortlagte naturtyper i nærheden af strækninger med planlagt ændret vedligeholdelse i Natura 2000 områderne:114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Indsatsen vil således understøtte bevaringsmålsætningen for Natura 2000-området. 12

14 5.2 Fjernelse af spærringer I oplandet til Odense Fjord påtænkes fjernet 46 spærringer, heraf 6 i Natura områder. Natura 2000 område Samlet påvirkning 114 Odense Å med Hågerup Å, Fjernelse af 4 spærringer Sallinge Å og Lindved Å 120 Skove og søer syd for Fjernelse af 1 spærring Brahetrolleborg 121 Arreskov Sø Fjernelse af 1 spærringer Fjernelse af spærringer vil forbedre vandløbskvaliteten og dermed bidrage til, at der opnås gunstig bevaringsstatus i de pågældende vandløb for vandløbsarter og - naturtyper. Fjernelse af spærringerne i form af f.eks. omløbsstryg kan udover de positive virkninger på selve vandløbet - potentielt påvirke de umiddelbare omgivelser ved at inddrage areal, da eksempelvis omløbsstryg typisk vil skulle slynges og lægges udenom opstemningen og lign. Der er ikke kortlagte naturtyper i nærheden af de pågældende 6 spærringer inden for Naura 2000-områderne 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, 120 Skove og søer syd for Brahetrolleborg og 121 Arreskov Sø. Indsatsen vil således understøtte bevaringsmålsætningen for Natura 2000-områderne. 5.3 Genåbning af rørlagte vandløb Vandplanen lægger op til, at der skal genåbnes ca m rørlagt vandløb i oplandet til Odense Fjord. Genåbning af vandløb vil bidrage til at genskabe vandløbets kontinuitet og bidrage til, at der kan opnås gunstig bevaringsstatus i de pågældende vandløb for vandløbsnaturtyper og -arter. 170 m rørlagt vandløb er planlagt at skulle genåbnes i et Natura 2000-område (nr. 121 Arreskov Sø), hvilket potentielt bortset fra den positive virkning på selve vandløbet - vil kunne påvirke naturtyper eller levesteder, hvis genåbningen sker gennem kortlagte naturtyper. Der er ikke kortlagt habitatnatur-typer eller konstateret levesteder for arter på udpegningsgrundlaget i nærheden af den den pågældende rørlagte strækning. Indvirkningen på Natura 2000-området vil blive undersøgt ved den kommunale mydighedsbehandling af det konkrete projekt. Det sikres derved, at te genåbningen ikke får en negativ virkning på områdets integritet. Indsatsen vil således understøtte bevaringsmålsætningen for Natura 2000-området. 5.4 Forbedret rensning af spildevand spredt bebyggelse Der er i vandplanen for Odense Fjord en supplerende indsats overfor ca. 264 ejendomme af hensyn til vandløb. Indsatsen overfor ca. 130 af ovenstående 13

15 ejendomme skal ske i 1. planperiode. Ejendommene ligger indenfor nærmere definerede arealer i oplande til en række vandløb. Der vil blive gjort en indsats for at reducere påvirkningen af vandløbene fra spildevandsudledning fra disse enkeltejendomme (herunder iltforbrugende stoffer), hvilket vil forbedre vandkvaliteten i vandløbene samt reducere næringsstoftilførslen til nedstrøms beliggende marine områder. Indsatsen vil således bidrage til forbedret vandkvalitet i Natura 2000-området 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å og hvad angår kvælstof - de nedstrøms marine Natura 2000-områder. Indsatsen medfører en reduktion i kvælstofbelastningen på i alt 1,3 tons kvælstof til Natura 2000-områderne 110 Odense Fjord, 108 Æbleø, havet syd for og Nærå og 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand. Indsatsen vurderes helt overvejende at være uden betydning for de vandløbsnære naturtyper og sø naturtyper, om end der i helt særlige tilfælde evt. potentielt kan ske en fysisk påvirkning som følge af den kloakering, der skal gennemføres, f.eks. ved anlæg af nye ledninger. I sådanne tilfælde kan der være behov for supplerende vurdering. Flere af indsatsområderne ligger langt fra Natura 2000-områder og gennemførelse af indsatsen vil her alene betyde bidrag til bedre vandkvalitet i de nedstrøms vandområder. Der er udlagt større arealer for indsats i forhold til spredt bebyggelse langs Lindved Å, som indgår i Natura 2000-området 114 Odense Å m.v. Sammenstilling af indsatsområder og kortlagte habitatnaturtyper viser, at der indenfor indsatsområdet ikke er naturtyper langs vandløbene, der kan blive berørt af evt. fysiske anlæg til gennemførelse af indsatsen. Tilsvarende gælder for det større indsats-areal udlagt omkring Odense Å vest og nord for Nørre Broby og trekanten omkring Odense Å mellem Lyndelse, Øster Hæsinge og Nedre Hillerslev. Disse indsatser vil understøtte bevaringsmålsætningen for Natura 2000-området. Indsatsområdet omkring Odense Å ved Skt. Klemens/Kalkværkshuse indbefatter kortlagte vandløbsnære naturtyper, herunder rigkær og kildevæld. Der vil ikke kunne træffes afgørelse om en indsats overfor spredt bebyggelse, der kan påvirke disse naturtyper negativt, jf. retningslinje 54, men det vurderes på forhånd sandsynligt, at der vil kunne findes løsninger, der ikke påvirker områderne væsentligt, f.eks. ved at kloakering og lign. sker i tilknytning til eksisterende infrastruktur (veje og lign.) og/eller gennem almindelige jordbrugsområder uden naturmæssig interesse. Det er nødvendigt at gennemføre en supplerende habitatvurdering i de tilfælde, hvor lokaliseringen af en indsats overfor spredt bebyggelse kan påvirke et Natura område væsentligt. 5.5 Forbedret rensning af spildevand regnbetingede udløb I Odense Fjords opland er der 80 overløb, hvor der skal ske en indsats. I vandplanen er det fastsat, at ca. 40 % af indsatsen skal gennemføres i 1. planperiode, dette svarer til ca 32 overløb. Kommunerne fastlægger indsatsen og fordelingen over de 2 planperioder i deres spildevandsplaner. Indsatsen sker primært for at reducere tilledning af iltforbrugende stoffer til gavn for vandkvaliteten i Odense å-systemet. 6 af disse ligger indenfor Natura 2000 områder. Indsatsen vil helt overvejende ske langs 14

16 Natura 2000-området Odense Å gennem Odense by, hvor der ikke er naturtyper eller levesteder for arter langs åen. Reduktion af udledningen af iltforbrugende stoffer fra de regnbetingede udløb vil her utvetydigt gavne vandløbsnaturtyper og -arter på udpegningsgrundlaget. Ingen af de planlagte indsatser berører terrestriske naturtyper langs med åen. Indsatsen overfor regnvandsbetingede udløb medfører en reduktion i kvælstofbelastningen på i alt 0,4 tons kvælstof med positiv virkning på Natura 2000-område 110 Odense Fjord m.v. og (kun 1 overløb) Natura 2000-område 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand. Denne indsats vil således understøtte bevaringsmålsætningen for de berørte Natura 2000-områder. 5.6 Sørestaurering I hovedvandopland Odense Fjord skal der ske sørestaurering af Dallund Sø beliggende uden for Natura 2000-områder. 5.7 Kvælstof-vådområder Vandplanen for oplandet lægger op til, at udledningen af kvælstof skal reduceres med 49 tons til Odense Fjord, Lillestrand og Seden ved at etablere et antal vådområder i oplandet. Kvælstofreduktionen vil bidrage til en positiv i alle de nedstrøms marine områder ved at bidrage til at begrænse den eutrofiering af de kystnære farvande, som følger af for stor kvælstoftilførsel. Indsatsen vil bidrage til at forbedre vandkvaliteten i Natura 2000-område 110 Odense Fjord samt Natura 2000-område 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand og 108 Æbelø, havet syd for og Nærå Strand. Det fremgår af Bilag 2, hvilke arter og naturtyper i de berørte Natura 2000-områder, der kan blive påvirket positivt af næringsstofreduktionen, herunder de marine naturtyper og arter i områderne. Etablering af kvælstof-vådområder kan potentielt påvirke vandløbsnære naturtyper langs Natura 2000-området 108 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å og 113 Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose negativt, hvis vådområderne placeres, så f.eks. næringsfattige naturtyper som rigkær, kildevæld o.lign. oversvømmes med næringsholdigt vand. Påtænkes projekter til etablering af vådområder, der involverer selve vandløbet i Natura 2000-områder, vil det i givet fald kunne have betydning for f.eks. yngel af vandrefisk som laks og lampretter, hvis der skabes direkte sammenhæng mellem vådområdet og vandløbet, bl.a. på grund af predation fra rovfisk som f.eks. gedder, som måtte indfinde sig i vådområder med permanent vandspejl. Effekten heraf på udpegningsgrundlaget skal i givet fald vurderes nærmere i forbindelse med en supplerende vurdering, når projektet bliver udformet. Vandplanen angiver ingen konkrete bestemmelser om, hvor vådområder kan placeres, da det overlades til handleplan-myndigheden at foretage den nærmere lokalisering. Da planen således kun angiver et reduktionsmål og ikke en mere præcis lokalisering, kan denne del af indsatsplanen ikke vurderes for en evt. på terrestriske arealer i Natura 2000-områderne langs 108 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved 15

17 Å og 113 Urup Dam, Bræbæk Mose, Birkende Mose og Illemose. Den mere præcise lokalisering vil være underlagt dels vandplanens retningslinjer for Natura områder, dels habitatreglerne, jf. ovenfor under afsnit 1. Det er i givet fald nødvendigt at gennemføre en supplerende habitatvurdering i de tilfælde, hvor lokaliseringen af en vådområde-indsats kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 5.8 Fosfor-vådområder I hovedvandopland Odense Fjord påtænkes etableret et fosforvådområde af hensyn til Nørre Søby Sø. Vådområdet er på godt 9 ha i oplandet til Nørre Søby Sø, og har til formål at reducere udledningen af fosfor til denne sø med ca. 190 kg. Der er ingen Natura 2000-områder i oplandet til søen, men fosforvådområdeprojektet vil potentielt medvirke til at forbedre vandkvaliteten og gavne udpegningsgrundlaget i det nedstrøms beliggende marine Natur 2000-vandområde 110 Odense Fjord. 5.9 Yderligere efterafgrøder udover de generelle krav om efterafgrøder Udlæg af arealer med yderligere efterafgrøder som led i den målrettede indsats for at skabe et vandmiljø af god kvalitet forudsættes at skulle ske på eksisterende intensivt dyrkede landbrugsarealer og har derfor i udgangspunktet ingen væsentlig betydning for vandløb og vandløbsnære arealer samt søer, medmindre der er tale om flerårige energiafgrøder (se nedenfor). Efterafgrøderne har til formål at bidrage til at reducere tilledningen af kvælstof og vurderes at bidrage til en positiv i de nedstrøms marine Natura 2000-områder. Den positive består i at bidrage til at begrænse den eutrofiering af de kystnære farvande, som følger af for stor kvælstof-tilførsel. Det fremgår af tabellen i bilag 2, hvilke arter og naturtyper i de berørte Natura 2000-områder, der kan blive påvirket positivt af næringsstofreduktionen. Der forventes etableret cirka ha yderligere efterafgrøder i oplandet til Odense Fjord, svarende til en reduktion af udledningen af kvælstof i oplandene på cirka 73 tons. Indsatsen vil bidrage til at forbedre vandkvaliteten i Natura 2000-område 110 Odense Fjord og i mindre grad også Natura 2000-område 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand og 108 Æbelø, havet syd for og Nærå Strand. En negativ om end mindre konsekvens af yderligere efterafgrøder er, at de kan medføre en øget anvendelse af pesticider. Det øgede forbrug af pesticider vurderes dog at være beskedent. Det forventes ikke at ville kunne give anledning til målbare påvirkninger af Natura 2000-områder. Det vurderes således, at traditionelle efterafgrøder ikke vil skade Natura 2000-områder i oplandet. Såfremt man vælger flerårige energiafgrøder i Natura 2000-områder som alternativ til efterafgrøder, kan det dog ikke udelukkes, at visse fuglearter (eks. rastende gæs og svaner) kan blive påvirket væsentligt ved at spærre for udsynet. Vandplanen fastlægger ikke den præcise lokalisering i form af tilplantning med energiafgrøder Tilplantning med energiafgrøder i Natura 2000-områder forudsætter enten dispensation (hvis 3-arealer) eller anmeldelse (jf. naturbeskyttelseslovens 19 b), hvor en supplerende vurdering til den foreliggende vil blive gennemført, hvis en sådan tilplantning vurderes at kunne påvirke arterne væsentligt. Derved vil det kunne sikres, at evt. skade undgås. 16

18 6 SAMMENFATNING Sammenfattende vurderes det på baggrund af ovenstående faglige vurdering, at de planlagte, stedbundne indsatser, der potentielt vil kunne påvirke Natura områderne væsentligt, hovedsageligt enten direkte understøtter bevaringsmålsætningen for Natura 2000-områderne ved at bidrage til at forbedre vandområde-kvaliteten til gavn for arter eller naturtyper i Natura 2000-områderne, eller er uden betydning for arter og naturtyper i Natura 2000-områderne, f.eks. hvor de ligger udenfor områderne. Kun i enkelte tilfælde indsatser kan ske en potentiel fysisk påvirkning af naturtyperne skovbevokset tørvemose og rigkær. Generelt er der således ikke reelt en konflikt mellem vandplan-indsatsen i forhold til forbedringer af den fysiske vandløbskvalitet og Natura 2000-hensynene, da der hovedsagelig ikke er sammenfald mellem arealer med terrestriske naturtyper og evt. anlægsarbejder i forbindelse med de fysiske forbedringer. Hvor der potentielt kan ske en påvirkning af udpeget naturtyper gælder at den præcise fastlæggelse af den ændrede vedligeholdelse er ikke defineret i vandplanen, hvorfor der i forbindelse med en gennemførelse af indsatse kræves en supplerende vurdering, jf. retningslinje 54 i vandplanen I en enkelt situation i dette opland kan naturtyper potentielt blive påvirket, nemlig i forbindelse med indsatsen mod spildevand fra spredt bebyggelse omkring Natura 2000-området Odense Å ved Skt. Klemens. Med planen besluttes ikke metode til at gennemføre denne indsats, men den eventuelle potentielle påvirkning vurderes helt at kunne elimineres i gennemførelsesfasen. Vandplanens retningslinje 54 sammenholdt med de gældende habitatregler sikrer, at der ikke vil kunne træffes afgørelser om gennemførelse, der kan komme i uoverensstemmelse med habitatreglerne. Vandplanens indsatsmål for reduktion af næringsstof-tilledningen til marine Natura 2000-områder er med undtagelse af spildevandsindsatsen ikke stedbundet i oplandet. Det vurderes dog, at gennemførelse af reduktionsmålet i sig selv og i forbindelse med andre planer og projekter, uden rimelig tvivl og på baggrund af bedste videnskabelige viden, vil bidrage positivt til bevaringsmålsætningen for de pågældende vandområder. Der kan for kvælstof- og fosfor-vådområder ikke foretages yderligere vurderinger af en evt. fysisk påvirkning af terrestriske habitatnaturtyper, da vandplanen alene opstiller et reduktionsmål for næringsstoffer, men ikke fastlægger den mere præcise lokalisering af vådområder til at nå målet. Det er således ikke muligt at foretage yderligere vurdering heraf i forhold til denne plan. Det er nødvendigt at gennemføre en supplerende habitatvurdering i de tilfælde, hvor lokaliseringen af en vådområdeindsats kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der er ingen tvivl om, at kvælstof- og fosfor-vådområder i forbindelse med den konkrete gennemførelse kan lokaliseres, så de alene virker positivt med næringsstofreduktion og ikke skader terrestriske naturtyper i Natura 2000-områder, bl.a. ved at prioritere placeringer udenfor områderne. Vandplanens retningslinje 54 sammenholdt med de gældende habitatregler vil sikre, at udmøntning af indsatsen 17

19 lokaliseres på en måde, så der ikke kan ske skade på naturtyper eller levesteder i Natura 2000-områder. 18

20 BILAG 1. VANDPLANENS INDSATSPROGRAM SUPPLERENDE FORANSTALTNINGER MED ANGIVELSE AF OMFANG, HERUNDER I NATURA 2000-OMRÅDER Indsatsprogram - supplerende foranstaltninger for 1. planperiode Hovedvandopland Odense Fjord Påvirkninger som skal reduceres og tilhørende virkemidler Anvendelse af virkemidler Heraf i Natura 2000 områder Effekter Reduceret påvirkning af Overfladevand Kvælstof (tons/år) Fosfor (tons/år) 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider landbrug mv. Oversvømmelse af ådale mhp. P-fjernelse Etablering af vådområder til N-fjernelse Yderligere brug af efterafgrøder eller godkendte alternativer, jf. Fødevareministeriets BEK nr. 845/ Vandindvinding påvirkning af overfladevande Flytning af kildepladser Kompenserende udpumpning 3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder Ændret vandløbsvedligeholdelse Fjernelse af faunaspærringer Vandløbsrestaurering Genåbning af rørlagte vandløb Sørestaurering 9,3 ha Op til 432 ha ha m 3-0 m km 5, km 0 5,3 km 0,17 1 lokalitet 0 0,2 4. Påvirkninger fra punktkilder Renseanlæg forbedret rensning Spredt bebyggelse forbedret spildevands rensning Regnbetingede udløb bassiner med udløb fra fælles kloak Industri forbedret rensning/afskæring til renseanlæg 0 anlæg 130 ejd.? 2 1,3 0,3 Ca ,4 0,1 udløb 3 0 anlæg 5. Akvakultur Ferskvandsdambrug 1 Den præcise lokalisering af indsatsen er ikke besluttet med vandplanen. 2 Det præcise antal er ikke opgjort med vandplanen. 3 I vandplanen er det fastsat, at ca. 40 % af indsatsen skal gennemføres i 1. planperiode. Det er denne indsats, der fremgår af tabellen. 4 Antal for den samlede indsats i 1. og 2. planperiode. 0 stk. 19

21 BILAG 2 OVERSIGT OVER UDPEGNINGSGRUNDLAG I DE BERØRTE NATURA 2000-OMRÅDER OG BETYDNINGEN AF REDUKTION AF NÆRINGSSTOFFER HERFOR Tabel 1: Effekt af næringsstoffjernelse på bevaringsmålsætningerne for udpegningsgrundlaget for Natura2000-områder (N nr.), samt habitatområder (H nr.) og fuglebeskyttelsesområder (F nr.) i Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord. N nr. H nr. F nr Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand Æbelø, havet syd for og Nærå Natura område Kode Udpegningsgrundlag Positiv Ingen 1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 1351 Marsvin (Phocoena phocoena) *** 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 1150 * Kystlaguner og strandsøer 1160 Større lavvandede bugter og vige 1170 Rev 1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 1220 Flerårig vegetation på stenede strande 1230 Klinter eller klipper ved kysten 1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand 1330 Strandenge 3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig 6210 bund (* vigtige orkidélokaliteter) 6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 7230 Rigkær 1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) 1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 1351 Marsvin (Phocoena phocoena) *** 1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) *** 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 1150 * Kystlaguner og strandsøer 1160 Større lavvandede bugter og vige 1170 Rev 1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 1220 Flerårig vegetation på stenede strande 1230 Klinter eller klipper ved kysten 1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand 1330 Strandenge 2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 2120 Hvide klitter og vandremiler * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå 2130 klit og grønsværklit) Negativ 20

22 N nr. H nr. F nr. Natura område Kode Udpegningsgrundlag Positiv Ingen Negativ 2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 3260 Vandløb med vandplanter 6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 7230 Rigkær 9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 9130 Bøgeskove på muldbund 9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld A036 Sangsvane ** A075 Havørn A081 Rørhøg A132 Klyde A191 Splitterne A194 Havterne A195 Dværgterne A222 Mosehornugle A674 Lysbuget knortegås ** Odense Fjord 1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 1150 * Kystlaguner og strandsøer 1160 Større lavvandede bugter og vige 1170 Rev 1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 1220 Flerårig vegetation på stenede strande 1230 Klinter eller klipper ved kysten 1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand 1330 Strandenge Ret næringsfattige søer og vandhuller med små 3130 amfibiske planter ved bredden 3260 Vandløb med vandplanter 4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 21

23 N nr. H nr. F nr Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Natura område Kode Udpegningsgrundlag Positiv Ingen 7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 7230 Rigkær 9130 Bøgeskove på muldbund 9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund A038 Sangsvane A075 Havørn A081 Rørhøg A132 Klyde A140 Hjejle A191 Splitterne A193 Fjordterne A194 Havterne A036 Knopsvane A125 Blishøne ** 1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) 1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) 1903 Mygblomst (Liparis loeselii) 3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 3260 Vandløb med vandplanter 6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 7210 * Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe 7230 Rigkær 91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) 1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) 1032 Tykskallet Malermusling (Unio crassus) 1095 Havlampret (Petromyzon marinus) 1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 1149 Pigsmerling (Cobitis taenia ) 1318 Damflagermus (Myotis dasycneme) 1355 Odder (Lutra lutra) 3260 Vandløb med vandplanter 6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 7230 Rigkær 9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld Storelung 3160 Brunvandede søer og vandhuller Negativ 22

Habitatvurdering for vandplan. 1.9 Horsens Fjord

Habitatvurdering for vandplan. 1.9 Horsens Fjord Habitatvurdering for vandplan 1.9 Horsens Fjord 1. INDLEDNING... 2 1.1 Indsatsen i forhold til Natura 2000-områder... 2 1.2 Vandplan-indsatserne forbedrer kvaliteten af vandområder i Natura 2000-områderne...

Læs mere

Habitatvurdering for vandplan. 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

Habitatvurdering for vandplan. 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord Habitatvurdering for vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 1. INDLEDNING... 2 1.1 Indsatsen i forhold til Natura 2000-områder... 2 1.2 Vandplan-indsatserne forbedrer kvaliteten af vandområder i Natura

Læs mere

Habitatvurdering for vandplan. 1.4 Nissum Fjord

Habitatvurdering for vandplan. 1.4 Nissum Fjord Habitatvurdering for vandplan 1.4 Nissum Fjord 1. INDLEDNING... 2 1.1 Indsatsen i forhold til Natura 2000-områder... 2 1.2 Vandplan-indsatserne forbedrer kvaliteten af vandområder i Natura 2000-områderne...

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden skal foretage

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Ærø Kommune Statene 1 5970 Ærøskøbing Att.: Susanne Chemnitz Frederiksen Det åbne land J.nr. NST-4132-492-00078 Ref. tinsa Den 24. september 2015 Sendt pr. e-mail til: scf@aeroekommune.dk Dispensation

Læs mere

BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGNINGSGRUNDLAG I DE BERØRTE NATURA OMRÅDER OG POTENTIEL BETYDNING AF ÆNDREDE GØDSKNINGSNORMER

BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGNINGSGRUNDLAG I DE BERØRTE NATURA OMRÅDER OG POTENTIEL BETYDNING AF ÆNDREDE GØDSKNINGSNORMER BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGIGSGRUDLAG I DE BERØRTE ATURA 2000- OMRÅDER OG POTETIEL BETYDIG A ÆDREDE GØDSKIGSORMER af øget næringsstoftilførsel på atura 2000-r ( ), herunder habitat-( ) og fuglebeskyttelsesr

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Naturrådets kommentarer til Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder

Naturrådets kommentarer til Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder Dato: 11.06.2001 Ref. tnp Journal. nr. 01-021-0017/1 Tel. dir.: 33 95 57 92 e-mail: tnp@naturraadet.dk Naturrådets kommentarer til Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder Naturrådet har i forbindelse

Læs mere

Tilladelse til regulering af grøfttilløb til Sandemandsbækken.

Tilladelse til regulering af grøfttilløb til Sandemandsbækken. Ejendomsselskabet Lysbroengen P/S Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg 24. august 2016 Tilladelse til regulering af grøfttilløb til Sandemandsbækken. Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1

Læs mere

Tilladelse til regulering af tilløb til Skægkær Bæk.

Tilladelse til regulering af tilløb til Skægkær Bæk. Silkeborg Forsyning Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Att.: Ole Antonsen oan@silkeborgforsyning.dk 31. august 2016 Tilladelse til regulering af tilløb til Skægkær Bæk. Silkeborg Kommune meddeler i medfør af

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 171 og Klinteskov kalkgrund 1016 Sumpvindelsnegl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Tilgroning med

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 222Villestrup Ådal 201Øster

Læs mere

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret NOTAT Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg J.nr. NST-422-573 Ref. Naturstyrelsen Aalborg Dato 13. feb. 2012 Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden

Læs mere

Notat om VVM Screening af. Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel

Notat om VVM Screening af. Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel Notat om VVM Screening af Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Projektet...3 Sagens dokumenter...3 Screening efter bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen...3 1. Anlæggets karakteristika...5

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande TEKNIK OG MILJØ Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Dato: 18. april 2013 Udtalelse om arealer beliggende i

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Eivind Johansen og Lene Gerd Sørensen Nordre Strandvej 182 A 3140 Ålsgårde Den 2. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Beskrivelse af projekt og område

Beskrivelse af projekt og område Konsekvensvurdering af råstofindvindings påvirkning af nærliggende Natura 2000- områder ved udpegning af Kaldred delområde, Kalundborg Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller

Læs mere

Grundvand og terrestriske økosystemer

Grundvand og terrestriske økosystemer Grundvand og terrestriske økosystemer Rasmus Ejrnæs & Bettina Nygaard D A N M A R K S M i L J Ø U N D E R S Ø G E L S E R A A R H U S U N I V E R S I T E T Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Kildevæld

Læs mere

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder NOTAT Miljøstyrelsen J.nr. MST-1249-00105 Ref. Anich/klsch Den 3. marts 2017 Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Problemstilling Miljøstyrelsen har

Læs mere

Natura 2000-handleplan Egtved Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H238

Natura 2000-handleplan Egtved Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H238 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Egtved Ådal Natura 2000-område nr. 238 Habitatområde H238 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Egtved Ådal Udgiver: Vejle Kommune År: 2016 Forsidefoto: Peter Ruhlmann

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

7. Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger

7. Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger 7. Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Natura 2000 områder Natura 2000 områderne er udpeget i medfør af EU s habitatdirektiv og omfatter habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Kommunen

Læs mere

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune 1 - TM-Landbrug-Høringssvar til anden kommune vedr. mi Billund kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Mette Hammershøj 2. januar 2017 Side 1 af 7 J. nr.: 09.17.00-P19-73-16 Vurdering af udbringningsarealer

Læs mere

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. Arkitektfirma Arne Birk ApS Møllergade 67 5700 Svendborg Att.: Thomas Buhl Det åbne land J.nr. NST-4132-482-00104 Ref. cespa Den 28. november 2013 -sendt pr. mail til: post@arnebirk.dk; thomas@arnebirk.dk

Læs mere

Data- og beslutningsgrundlag til brug for foreløbig Natura 2000-konsekvensvurdering

Data- og beslutningsgrundlag til brug for foreløbig Natura 2000-konsekvensvurdering NOTAT Projekt Gensnoning af Øvre Suså mellem Røde Bro og Broksø Bro Projektnummer 3691300044 Kundenavn Emne Til Fra Udarbejdet af Kvalitetssikring Naturstyrelsen Storstrøm Data- og beslutningsgrundlag

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus samt anneks

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus samt anneks Eva Fog Bruun og Peter Bruun Ordruphøjvej 44 2920 Charlottenlund Sendt til: peter.bruun@hotmail.com, eva_fog_bruun@yahoo.dk Den 21. marts 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 Natura 2000-handleplan 2012-2015 Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 1 Indholdsfortegnelse Vedtagelse af naturhandleplan... 3 Baggrund... 4 Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan...

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus Charlotte Mærsk M L Sørensen Bellerivestrasse 24, 6006 Luzern Den 6. marts 2015 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus Odsherred Kommune har modtaget ansøgning af 16.

Læs mere

Tilladelse til badebro ud for Rosenvold Strand Camping, matr.nr. 1f, Rosenvold Hgd., Stouby

Tilladelse til badebro ud for Rosenvold Strand Camping, matr.nr. 1f, Rosenvold Hgd., Stouby Rosenvold Strand Camping v/ Karen og Brian Rosenvoldvej 19 7140, Stouby og Stouby lokalråd v/ Formand Ole Lyse Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail:

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af bro

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af bro Odsherred kommune Nyvej 22 4573 Højby Den 3. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af bro Odsherred Kommune behandler for tiden en sag vedr. adgangsforhold

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Bøgebjerg Graveområde, Vordingborg Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Bøgebjerg Graveområde, Vordingborg Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Bøgebjerg Graveområde, Vordingborg Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden

Læs mere

Tilladelse til badebro

Tilladelse til badebro Grundejerforeningen Skollehøj v/carsten Randa Sendt pr. mail: carsten@randa.dk Den 12. april 2017 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til badebro Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning af 12. juni

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-område nr. 41 Habitatområde H41 Fuglebeskyttelsesområde F29 Kolofon

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet

Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet 20. maj 2010 Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet EU s habitatdirektiv udpeger en række

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 98 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 98 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 98 Offentligt Dato: 10-11-2006. november 2006 Arkivnummer: 622-123-27/021623105447 EU Kommissionen DG Miljø (ENV) B - 1049 Brussels Belgium Klage over afgørelser truffet

Læs mere

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Kysing Fjord. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Kysing Fjord. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 Natur og Miljø Aarhus Kommune Natura 2000-handleplan Kysing Fjord Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 December 2012 2 2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Baggrund...

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 77 Uldum Kær, Tørring Kær

Læs mere

Tilladelse til rørlægning af privat vandløb ved Sønderkærvej 5, 6990 Ulfborg

Tilladelse til rørlægning af privat vandløb ved Sønderkærvej 5, 6990 Ulfborg Side 1/8 BO RAMSKOV LISBJERG Enghaven 5 6990 Ulfborg Dato: 25-08-2016 Sagsnr.: 06.02.03-P19-11-16 Henv. til: Mads Nedergaard Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7822 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Tilladelse til at udlede og nedsive afstrømmet regnvand fra Resendalvej, 8600 Silkeborg

Tilladelse til at udlede og nedsive afstrømmet regnvand fra Resendalvej, 8600 Silkeborg Silkeborg Kommune Vej og Trafik Att.: Bente Rands Mortensen brm@silkeborg.dk Kun sendt som e-post 5. marts 2014 Tilladelse til at udlede og nedsive afstrømmet regnvand fra Resendalvej, 8600 Silkeborg Silkeborg

Læs mere

Ansøgning om lovliggørelse af bådebro, matr. nr. 2d, Stubbe By, Dråby

Ansøgning om lovliggørelse af bådebro, matr. nr. 2d, Stubbe By, Dråby 1 of 6 Fredningsnævnet for Midtjylland Østlig del 04-12-2015 Retten i Randers Sagsnr.: 15/621 Nørregade 1 Sagsbehandler: 8900 Randers Hanne Henriksen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Ansøgning

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan GIBER Å, ENEMÆRKET OG SKÅDE HAVBAKKER

Forslag til Natura 2000-handleplan GIBER Å, ENEMÆRKET OG SKÅDE HAVBAKKER Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 GIBER Å, ENEMÆRKET OG SKÅDE HAVBAKKER Natura 2000-område nr. 234 Habitatområde H234 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016 2021 Udgiver: Aarhus

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 235 Jægerspris Skydeterræn Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Borris Hede Natura 2000-område nr. 67 Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Titel: Natura 2000-handleplan, Borris Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H134

Natura 2000-handleplan Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H134 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig Natura 2000-område nr. 153 Habitatområde H134 Fuglebeskyttelsesområde F102 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Havet og kysten

Læs mere

Vand- og Naturhandleplaner

Vand- og Naturhandleplaner Vand- og Naturhandleplaner Møde Grønt Råd 1. Kalundborg Kommune Side 1 Disposition for mødet Handleplaner for Natura 2000-områder Drøftelse af prioritering/virkemidler/natur Vandhandleplan Spildevandsindsats

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gravning i mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gravning i mose Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.07.2015 Sagsnr. 15/8008 Sagsbeh. Anne-Marie Møldrup Dispensation

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 188 Dueodde Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

Beskrivelse af projekt og område

Beskrivelse af projekt og område Konsekvensvurdering af råstofindvindings påvirkning af nærliggende Natura 2000- områder ved udpegning af Avnsø delområde, Kalundborg Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

5. BILAG. Bilag. 5.1 Generelle bilag og kortbilag

5. BILAG. Bilag. 5.1 Generelle bilag og kortbilag U N D E R S Ø G E L S E P R O J E K T E T Nationalpark Thy S T Y R E G R U P P E N S R A P P O R T T I L M I L J Ø M I N I S T E R E N 1. J U L I 2 0 0 5 B I L A G 1 5. BILAG 5.1 Generelle bilag og kortbilag

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

NATURBESKYTTELSESLOVENS 19 b Erfaringer fra Solrød Kommune

NATURBESKYTTELSESLOVENS 19 b Erfaringer fra Solrød Kommune NATURBESKYTTELSESLOVENS 19 b Erfaringer fra Solrød Kommune Envinas Naturårsmøde den 3. september 2014 Biolog Maria Astrup Skov Naturbeskyttelseslovens Kapitel 2a Internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet

Implementering af Vandrammedirektivet Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

2. Randers Tegl A/S er både driftsherre og ansvarlig for drift og vedligehold af rensedam med tilhørende udløbsbygværk og udløb til vandløbet.

2. Randers Tegl A/S er både driftsherre og ansvarlig for drift og vedligehold af rensedam med tilhørende udløbsbygværk og udløb til vandløbet. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 RANDERS TEGL A/S Mineralvej 4 9220 Aalborg Øst viborg@viborg.dk www.viborg.dk Udledningstilladelse for udløb REC31-01. Viborg

Læs mere

Viborg Kommune meddeler ligeledes dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Viborg Kommune meddeler ligeledes dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven. Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Sportsfiskerforening Att. Jørgen Buch Tlf.: 30 13 95 62 E-mail: formand@vsf.dk Tilladelsen er fremsendt pr. e-mail. naturogvand@viborg.dk

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabel 1: Vandplanernes indsatsbehov og program for kystvande Samlet indsatsbehov* Reduktion i N-udledning til overfladevand

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Nissum Fjord Natura 2000-område nr. 65 Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan

Læs mere

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab?

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab? FOKUS-OMRÅDER Høring af Vand- og Naturplaner Det er aftalt i Grønt Råd, at der afholdes møder vedr. høringen af Statens Vand- og Naturplaner med det formål, at lokale interesseorganisationer og Kommunen

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. Natura 2000-område nr. 78

Forslag til. Natura 2000-handleplan Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. Natura 2000-område nr. 78 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord Natura 2000-område nr. 78 Habitatområde H67 Fuglebeskyttelsesområde F45 Kolofon Titel: Natura 2000- handleplan 2016-2021

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal

Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal NOTAT Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal J.nr. NST-422-573 Ref. Naturstyrelsen Aalborg Dato 13. feb. 2012 Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning

Læs mere

Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord NOTAT Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord J.nr. NST-422-573 Ref. Naturstyrelsen Aalborg Dato 13. feb. 2012 Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning

Læs mere

Ansøgning. Afgørelse. Tilladelse med vilkår til etablering af fire nye søer og oprensning af to eksisterende søer

Ansøgning. Afgørelse. Tilladelse med vilkår til etablering af fire nye søer og oprensning af to eksisterende søer POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Morten Axelsen Birk Centerpark 24 4000 Herning Sendt med mail til max@byggeriteknik.dk DATO 19-05-2014

Læs mere

Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra ejendommen Nørremøllevej Nord 42 via rensedam til Nørremølle Å.

Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra ejendommen Nørremøllevej Nord 42 via rensedam til Nørremølle Å. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Martin Bech Jacobsen Pedersen St.Sct. Mikkels Gade 6A 8800 Viborg viborg@viborg.dk www.viborg.dk Udledningstilladelse for udløb

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Planlovstilladelse til etablering af en ny sø ved Ormstrupvej 9, 7500 Holstebro

Planlovstilladelse til etablering af en ny sø ved Ormstrupvej 9, 7500 Holstebro Side 1/7 Anders Hedegaard Gransgårdvej 19 7620Lemvig Dato: 22-11-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-76-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf. 72 54 30 00 Fax 39 27 98 99 CVR 33157274 EAN 5798000873100 nst@nst.dk www.nst.

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf. 72 54 30 00 Fax 39 27 98 99 CVR 33157274 EAN 5798000873100 nst@nst.dk www.nst. Vindtestcenter Kappel A/S Att.: Andreas von Rosen Diplomvej 377 2800 Lyngby Mail: avr@ewf-dk.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-360-00085 Ref. Kajra Den 22. maj 2013 Dispensation til opstilling af forsøgsvindmøller

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Konsekvensvurdering af råstofindvindings påvirkning af nærliggende Natura områder ved udpegning af Stenrand delområde, Kalundborg Kommune

Konsekvensvurdering af råstofindvindings påvirkning af nærliggende Natura områder ved udpegning af Stenrand delområde, Kalundborg Kommune Konsekvensvurdering af råstofindvindings påvirkning af nærliggende Natura 2000- områder ved udpegning af Stenrand delområde, Kalundborg Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Vådområdeindsatsens biodiversitetsgevinster. Ann Fuglsang Fyn

Vådområdeindsatsens biodiversitetsgevinster. Ann Fuglsang Fyn Vådområdeindsatsens biodiversitetsgevinster Odense Å Reguleret strækning Odense Å ureguleret strækning Ann Fuglsang Fyn Vådområdeindsatsens biodiversitetsgevinster Den historiske udvikling ift. forøgelse

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

Fornyet tilladelse til indvinding af overfladevand fra Vegen Å og Gadegård Bæk til Munkbro Dambrug. Munkbrovej 15, Nr. Felding, 7500 Holstebro

Fornyet tilladelse til indvinding af overfladevand fra Vegen Å og Gadegård Bæk til Munkbro Dambrug. Munkbrovej 15, Nr. Felding, 7500 Holstebro Side 1/8 Munkbro Dambrug v. Oliver Morgan Munkbrovej 15, 7500 Holstebro Dato: 01-09-2015 Sagsnr.: 13.02.01-P19-48-15 Henv. til: Jakob Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7798 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet i Grøn Vækst Bilag 11 Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer version 5.0 Notat om baseline 2015 uddybning af retningslinjer

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 213 Randkløve Skår Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere