Beskrivelse af projekt og område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af projekt og område"

Transkript

1 Konsekvensvurdering af råstofindvindings påvirkning af nærliggende Natura områder ved udpegning af Kaldred delområde, Kalundborg Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/ stiller krav om at myndigheden skal foretage en vurdering af planer eller projekter med henblik på at vurdere om disse kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Region Sjælland har med udgangspunkt i vejledningen til Habitatbekendtgørelsen foretaget nedenstående konsekvensvurdering. Samlet set vil projektet ikke påvirke nærliggende Natura 2000-områder samt udpegningsgrundlag væsentligt. En uddybning ses af nedenstående beskrivelse og vurdering af områdets arter og naturtyper, som danner grundlag for udpegningen samt de foranstaltninger der bør gøres for at beskytte Natura 2000-området. Beskrivelse af projekt og område Kaldred delområde består af to graveområder, B og C, på hhv. 14,3 og 36,1 ha. Begge områder som i dag er landbrugsarealer støder op til aktive råstofområder og er placeret syd for og op til Kaldred ferieby. Mod syd grænser graveområde B op til en del af Natura 2000-område nr. 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å og mod øst op til en eksisterende råstofgrav. Mod vest ligger Natura 2000 område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene og Bollinge Bakke, hvis nærmeste grænse ligger 500 meter fra gravområdet adskilt af Kaldred Ferieby. Graveområde C ligger ca. 500 meter nord for Natura 2000-område nr. 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å adskilt af en råstofgrav i drift og 500 meter vest/nordvest ligger Natura 2000 område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene og Bollinge Bakke adskilt af Kaldred Ferieby. Mod øst grænser graveområdet op til Storemosen. Råstofressourcen forventes samlet at udgøre 3,3 mio. m 3. For område B forventes 0,3 mio m 3 ud af i alt 0,8 mio m 3 at skulle indvindes ned til 3 m under grundvandsspejlet. For område C forventes 1,6 mio m 3 ud af i alt 2,5 mio m 3 at skulle indvindes ned til 7 meter under grundvandsspejlet. Der er ikke registreret Bilag IV-arter i graveområderne. Beskrivelse af nærliggende Natura 2000-områder og deres udpegningsgrundlag Nærmeste Natura 2000 område er nr. 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å med habitatområde H137 beliggende 100 m syd for graveområde B. Derudover ligger den sydlige del af Natura 2000 område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene og Bollinge Bakke med habitatområderne H135 Sejerø Bugt og Saltbæk Vig og H244 Bjergene, Diesebjerg og Bolling Bakke samt fuglebeskyttelsesområderne F94 Sejerø Bugt og Nekselø og F99 Saltbæk Vig indeholdende Ramsarområde 18 Sejerø Bugten meter nord og vest for graveområderne.

2 Arter: 1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) 1149 Pigsmerling (Cobitis taenia ) 1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 1355 Odder (Lutra lutra) Naturtyper: 3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 3160 Brunvandede søer og vandhuller 3260 Vandløb med vandplanter 6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse 7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 7210 * Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe 7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 7230 Rigkær 9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 9130 Bøgeskove på muldbund 9150 Bøgeskove på kalkbund 9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld Tabel 1: Udpegningsgrundlag for habitatområde H137: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å * Er særligt prioriterede naturtyper Natura 2000 område nr. 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å strækker sig over et areal på ha og strækker sig over mere end 25 km i længden. Af naturtyper som ligger i nærheden af graveområderne er det kun det nærliggende moseområde, der er registreret som naturtypen Skovbevokset tørvemose (91D0), som ligger mindre end 100 meter fra graveområde B s sydlige grænse, og som kan risikere at påvirkes af en råstofindvinding under grundvandsspejlet. Kalundborg Kommune foretog en besigtigelse af området i 2009 i forbindelse med sagsbehandlingen af en ansøgning om en udvidelse af den allerede eksisterende råstofindvinding som foregår ved Kaldredgården. Området blev beskrevet som fugtig pile/birke sump flere steder meget fugtig og med tæt krat ligesom området domineres af tagrør med en del døde træer og dødt, henliggende ved. Endvidere menes områdets våde tilstand at kunne henføres til flere kildevæld. Det foreslåede graveområde B vurderes at være i hydraulisk kontakt med den skovbevoksede tørvemose. Det betyder at der ved gravning under grundvandsspejlet kan være risiko for at mosens hydrologiske tilstand ændres. Region Sjælland har derfor foretaget nedenstående konservative beregning af, hvorvidt en råstofindvinding vil have en væsentlig effekt på tørvemosen. Denne viser, at hvis gravesøen etableres midt i graveområdet, vil det betyde en teoretisk grundvandssænkning på op til 6 cm i moseområdet. Ved at følge anvisningerne fra Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 526 "Følgevirkninger af råstofgravning under grundvandsspejlet" om at etablere en så stor som mulig gravesø fjernest muligt fra Natura 2000-området og dernæst grave i mindre etaper efterhånden som indvindingen nærmer sig grænsen til beskyttelsesområdet, vil råstofindvindingen ikke påvirke Natura 2000-området og den nærliggende mose væsentligt. Kalundborg Kommune har mulighed for at indsætte vilkår om at der moniteres på vandstanden i tørvemosen.

3 Naturtyperne der danner grundlag for udpegningen af Natura 2000 område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene og Bollinge Bakke, nærmere bestemt H135 Sejerø Bugt og Saltbæk Vig vurderes ikke at blive påvirket af råstofindvindingen. Disse vil derfor ikke blive gennemgået. De tilhørende arter kan dog ses af nedenstående: Arter 1013 Kildevælds-vindelsnegl (Vertigo geyeri) 1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) 1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) 1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 1188 Klokkefrø (Bombina bombina) 1355 Odder (Lutra lutra) 1419 Enkelt månerude (Botrychium simplex ) 1903 Mygblomst (Liparis loeselii) Tabel 2: Uddrag af udpegningsgrundlaget for H 135 Sejerø Bugt og Saltbæk Vig Vurdering af de relevante arter der indgår i udpegningen af habitatområde H137 og H135: Sump vindelsnegl lever typisk i vådområder i vegetationen lige omkring vandoverfladen og er meget sårbar overfor vandstandsændringer. Det typiske levested for Sump vindelsneglen er på stængler og blade på Star-arter, sødgræs, pindsvineknop, iris, dunhammer og lignende planter, planter som typisk vil have tilknytning til søer og vandhuller. Den er i forbindelse med kortlægningen af dens levesteder i 2000 registreret i et ikke nærmere angivet område øst for Bregninge Å samt ved et stort rigkær langs østsiden af Saltbæk Vig. Her blev i 2005 endvidere de to andre sneglearter, kildevældssnegl og skæv vindelsnegl, registreret. Pigsmerlings levested menes at være i å-systemet ved Åmose Å-systemet og ved Bregninge Å. Det er ikke angivet nærmere hvor i Bregninge Å, arten er registreret, men det må formodes at dens tilstedeværelse kan være i hele å-systemet. Det vurderes som usandsynligt at Pigsmerling skulle findes i mose/sumpområdet ved graveområde B. Odderen lever i tilknytning til ferskvand og saltvand. I Danmark er den nataktiv. Om dagen opholder den sig i en hule under buske eller trærødder. Den foretrækker at leve ved uforstyrrede vandløb, afsides beliggende næringsrige søer og moser eller fjordområder. Odderen er registreret i området ved Halleby Å/Åmose Å-systemet og ved Bregninge å. Det er blevet oplyst, at den for nylig er blevet observeret ved Kalundborgvej ved overkørslen af Bregninge å. Observationen er dog ikke blevet dokumenteret/verificeret. Den vurderes endvidere at være i området omkring Saltbæk Vig. Det må forventes at odderen til en hvis grad har tilpasset sig støjen og rystelserne fra indvindingen og indpasset sin døgnrytme og aktivitetsmønstre efter disse, idet der i en årrække har været indvundet råstoffer fra vekslende områder omkring Bregninge å-dalen. For at begrænse støjen fra indvindingen kunne der i løbet af indvindingsperioden skubbes jord op i støjvolde ned mod Bregninge å. Det samme kunne gøres i området der grænser op til Storemosen, som sikkerhed for at den ikke forstyrres unødigt, hvis den skulle befinde sig i området. Det er op til Kalundborg Kommune at afgøre, hvorvidt der skal tages forholdsregler i denne retning i udarbejdelsen af en evt. gravetilladelse.

4 Stor vandsalamander findes sandsynligvis også i habitatområderne, men dens levesteder er ikke kortlagt. Den største trussel for arten har været tilgroning og eutrofiering af dens ynglevandhuller samt tilstedeværelsen af fisk, idet den foretrækker rene, lysåbne og utilgroede vandhuller til at yngle i. Uden for yngletiden træffes Stor vandsalamander i nærheden af skov og nær menneskeboliger. En indvinding udenfor dens habitat på eksisterende landbrugsarealer vurderes ikke at påvirke arten. Arter: 1. Sangsvane (T) F2, F4 2. Sædgås (T) F4, F7 3. Grågås (T) F4 4. Krikand (T) F4, F7 5. Rørhøg (Y) F3 Y: Ynglende art. T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. Tabel 2: Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F99: Saltbæk Vig Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F99 er for de fuglearter som yngler i beskyttelsesområdet følgende: Rørhøg har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter. Den yngler i rørskove i moser og ved søer. Føden søger de over rørskoven og i det åbne land over dyrkede marker med vintersæd samt udyrkede områder med enge. Den er ifølge dofbasen.dk ikke observeret i umiddelbar nærhed til de foreslåede graveområder. Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F99 er for de trækfugle som forekommer i beskyttelsesområdet følgende: Sangsvane, har i en del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, dvs. for talrige arter skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt betydende antal, og for mere fåtallige arter, hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten forekomme med 1% eller mere af den nationale bestand. Sædgås, Grågås og Krikand er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at de i området forekommer med 1% eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten. Alle 3 arter er dog trækfugle og fuglebeskyttelsesområdet anvendes til at fouragere i samt som rasteområde. For Sædgås, Grågås og Sangsvane afhænger deres forekomst i fuglebeskyttelsesområdet i høj grad af fødetilgængeligheden på de omkringliggende dyrkede markarealer. Ifølge dofbasen.dk er der observeret betydende forekomster af sædgås og grågås i området omkring Storemosen, der ligger op til graveområde C. De største observationer er fra vinterhalvåret i januar og februar 2010 og 2012, hvor der er registreret op til anslået 900 individer af sædgås og 500 grågæs. Fuglene anvender sandsynligvis de omkringliggende marker til at fouragere på, heriblandt det foreslåede

5 graveområde C. En inddragelse af landbrugsarealet forventes dog kun at betyde at fuglene flytter til andre, nærliggende landbrugsarealer, idet hele området øst for Storemosen udnyttes til landbrugsformål og fuglene vil derfor fortsat have rig mulighed for at finde andre fødekilder. En inddragelse af graveområde C vurderes derfor ikke at have væsentlig betydning for fuglenes gunstige bevaringsstatus. Graveområdets nærhed til mosen kunne betyde ændrede hydrologiske forhold i form af en sænkning af vandstanden i mosen. Dette kunne få betydning for fuglenes tilstedeværelse i og omkring moseområdet. For at imødegå en evt. sænkning anbefales det derfor, som tidligere nævnt i forhold til graveområde B, at etablere gravesøen længst væk fra området og dernæst grave i mindre etaper efterhånden som indvindingen nærmer sig mosen. Som et supplement til ovenstående anbefalinger bør der endvidere moniteres på vandstanden i mosen. Derudover kunne indvindingsperioden begrænses til ikke at måtte foregå omkring fuglenes trækperioder, så forstyrrelser fra indvindingen minimeres i denne periode. Det er Kalundborg Kommune der er myndighed i forhold til at indsætte vilkår i en evt. gravetilladelse, herunder vilkår for tilladte tidspunkter for driften samt krav om monitering. Hvis de foreslåede tiltag følges, vurderes hverken støj, støv eller rystelser fra indvindingen at ville påvirke områdets økologiske integritet. Da der i dag allerede foregår en del aktiviteter vedr. eksisterende råstofgravning samt forstyrrelser fra den nærliggende om end mindre flyvebane/lufthavn vurderes fuglene både udenfor og indenfor beskyttelsesområdet at have tilvænnet sig de evt. forstyrrelser, som allerede forekommerr i området. Der er foretaget en konsekvensvurdering af Region Sjællands forslag om at udpege Kaldred delområde til 2 nye råstofområder. Projektet vurderes ikke at ville påvirke tilstødende Natura 2000-områders naturtyper og arter væsentligt. Kilder: Informationer om områder og arter er hovedsagligt fundet på Naturstyrelsens hjemmeside, arealinfo.dk, dof.dk, fugleognatur.dk og DMUs faglige rapporter heriblandt Søgaard, B og Asferg, T (red) 2007, Håndbog om arter på habitatdirektivets Bilag IV til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU nr. 635., Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 526 fra 2000 Følgevirkninger af råstofgravning under grundvandsspejlet, Teknisk notat: Risici for grundvandsforurening ved råstofindvinding. Kalundborg Kommunes tilladelse til Råstofindvinding på del af matr. 2a Kaldred By.

Konsekvensvurdering af råstofindvindings påvirkning af nærliggende Natura områder ved udpegning af Stenrand delområde, Kalundborg Kommune

Konsekvensvurdering af råstofindvindings påvirkning af nærliggende Natura områder ved udpegning af Stenrand delområde, Kalundborg Kommune Konsekvensvurdering af råstofindvindings påvirkning af nærliggende Natura 2000- områder ved udpegning af Stenrand delområde, Kalundborg Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden

Læs mere

Beskrivelse af projekt og område

Beskrivelse af projekt og område Konsekvensvurdering af råstofindvindings påvirkning af nærliggende Natura 2000- områder ved udpegning af Avnsø delområde, Kalundborg Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden skal foretage

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Bøgebjerg Graveområde, Vordingborg Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Bøgebjerg Graveområde, Vordingborg Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Bøgebjerg Graveområde, Vordingborg Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

Vurdering af råstofindvindings påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Bregninge delområde, Kalundborg Kommune

Vurdering af råstofindvindings påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Bregninge delområde, Kalundborg Kommune Vurdering af råstofindvindings påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Bregninge delområde, Kalundborg Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om

Læs mere

Data- og beslutningsgrundlag til brug for foreløbig Natura 2000-konsekvensvurdering

Data- og beslutningsgrundlag til brug for foreløbig Natura 2000-konsekvensvurdering NOTAT Projekt Gensnoning af Øvre Suså mellem Røde Bro og Broksø Bro Projektnummer 3691300044 Kundenavn Emne Til Fra Udarbejdet af Kvalitetssikring Naturstyrelsen Storstrøm Data- og beslutningsgrundlag

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD 29. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217667297 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 171 og Klinteskov kalkgrund 1016 Sumpvindelsnegl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Tilgroning med

Læs mere

Stenrand Delområde Foreslået udvidelse af graveområde

Stenrand Delområde Foreslået udvidelse af graveområde Stenrand Delområde Foreslået udvidelse af graveområde Natura 2000-væsentlighedsvurdering Oktober 2015 Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon, Jens Juuls Vej 16, DK 8260 Viby Projektnummer 1321400127-18

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande TEKNIK OG MILJØ Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Dato: 18. april 2013 Udtalelse om arealer beliggende i

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Ansøgning om lovliggørelse af bådebro, matr. nr. 2d, Stubbe By, Dråby

Ansøgning om lovliggørelse af bådebro, matr. nr. 2d, Stubbe By, Dråby 1 of 6 Fredningsnævnet for Midtjylland Østlig del 04-12-2015 Retten i Randers Sagsnr.: 15/621 Nørregade 1 Sagsbehandler: 8900 Randers Hanne Henriksen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Ansøgning

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Der vil være forstyrrelser i form af maskiner og menneskers færden i terrænet i anlægsfasen men ikke efterfølgende;

Der vil være forstyrrelser i form af maskiner og menneskers færden i terrænet i anlægsfasen men ikke efterfølgende; Bilag 5. Foreløbig Natura 2000-konsekvensvurdering Gunstig bevaringsstatus I kraft af sit EU medlemskab er Danmark forpligtiget til at opretholde en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper,

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af Lynge Graveområde, Sorø Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af Lynge Graveområde, Sorø Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af Lynge Graveområde, Sorø Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden skal foretage

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

Notat om VVM Screening af. Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel

Notat om VVM Screening af. Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel Notat om VVM Screening af Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Projektet...3 Sagens dokumenter...3 Screening efter bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen...3 1. Anlæggets karakteristika...5

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Ærø Kommune Statene 1 5970 Ærøskøbing Att.: Susanne Chemnitz Frederiksen Det åbne land J.nr. NST-4132-492-00078 Ref. tinsa Den 24. september 2015 Sendt pr. e-mail til: scf@aeroekommune.dk Dispensation

Læs mere

Naturrådets kommentarer til Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder

Naturrådets kommentarer til Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder Dato: 11.06.2001 Ref. tnp Journal. nr. 01-021-0017/1 Tel. dir.: 33 95 57 92 e-mail: tnp@naturraadet.dk Naturrådets kommentarer til Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder Naturrådet har i forbindelse

Læs mere

7. Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger

7. Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger 7. Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Natura 2000 områder Natura 2000 områderne er udpeget i medfør af EU s habitatdirektiv og omfatter habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Kommunen

Læs mere

RAPPORT. Miljøvurdering af planer og programmer Kalundborg Kommuneplan

RAPPORT. Miljøvurdering af planer og programmer Kalundborg Kommuneplan Miljøvurdering af planer og programmer Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 DATO 24. april 2013 SAGSNR. 326-2013-18780 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Ikke-teknisk resumé... 3 Metode og afgrænsning...

Læs mere

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-område nr. 41 Habitatområde H41 Fuglebeskyttelsesområde F29 Kolofon

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Eivind Johansen og Lene Gerd Sørensen Nordre Strandvej 182 A 3140 Ålsgårde Den 2. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet

Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet 20. maj 2010 Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet EU s habitatdirektiv udpeger en række

Læs mere

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gravning i mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gravning i mose Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.07.2015 Sagsnr. 15/8008 Sagsbeh. Anne-Marie Møldrup Dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus samt anneks

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus samt anneks Eva Fog Bruun og Peter Bruun Ordruphøjvej 44 2920 Charlottenlund Sendt til: peter.bruun@hotmail.com, eva_fog_bruun@yahoo.dk Den 21. marts 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Natura 2000-handleplan Egtved Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H238

Natura 2000-handleplan Egtved Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H238 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Egtved Ådal Natura 2000-område nr. 238 Habitatområde H238 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Egtved Ådal Udgiver: Vejle Kommune År: 2016 Forsidefoto: Peter Ruhlmann

Læs mere

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. Arkitektfirma Arne Birk ApS Møllergade 67 5700 Svendborg Att.: Thomas Buhl Det åbne land J.nr. NST-4132-482-00104 Ref. cespa Den 28. november 2013 -sendt pr. mail til: post@arnebirk.dk; thomas@arnebirk.dk

Læs mere

Tilladelse til badebro ud for Rosenvold Strand Camping, matr.nr. 1f, Rosenvold Hgd., Stouby

Tilladelse til badebro ud for Rosenvold Strand Camping, matr.nr. 1f, Rosenvold Hgd., Stouby Rosenvold Strand Camping v/ Karen og Brian Rosenvoldvej 19 7140, Stouby og Stouby lokalråd v/ Formand Ole Lyse Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail:

Læs mere

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Bregninge Delområde, udvidelse mod nordøst ved Bjergsted Kalundborg Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte

Læs mere

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 98 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 98 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 98 Offentligt Dato: 10-11-2006. november 2006 Arkivnummer: 622-123-27/021623105447 EU Kommissionen DG Miljø (ENV) B - 1049 Brussels Belgium Klage over afgørelser truffet

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af bro

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af bro Odsherred kommune Nyvej 22 4573 Højby Den 3. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af bro Odsherred Kommune behandler for tiden en sag vedr. adgangsforhold

Læs mere

Tilladelse til badebro

Tilladelse til badebro Grundejerforeningen Skollehøj v/carsten Randa Sendt pr. mail: carsten@randa.dk Den 12. april 2017 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til badebro Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning af 12. juni

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakker Natura 2000-område nr. 154 Habitatområde H135 og H244 Fuglebeskyttelsesområde F94 og F99 Titel: Natura

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan GIBER Å, ENEMÆRKET OG SKÅDE HAVBAKKER

Forslag til Natura 2000-handleplan GIBER Å, ENEMÆRKET OG SKÅDE HAVBAKKER Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 GIBER Å, ENEMÆRKET OG SKÅDE HAVBAKKER Natura 2000-område nr. 234 Habitatområde H234 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016 2021 Udgiver: Aarhus

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra å- og søbeskyttelseslinje

Landzonetilladelse og dispensation fra å- og søbeskyttelseslinje Returadresse: Plan, Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Anette Plith Søvejen 41 4490 Jerslev Sjælland DATO 29. april 2016 SAGS NR. 326-2016-19011 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Vand- og Naturhandleplaner

Vand- og Naturhandleplaner Vand- og Naturhandleplaner Møde Grønt Råd 1. Kalundborg Kommune Side 1 Disposition for mødet Handleplaner for Natura 2000-områder Drøftelse af prioritering/virkemidler/natur Vandhandleplan Spildevandsindsats

Læs mere

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3?

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Frederiksborg Amt, Landglégbsafdelingen, oktober 2005 Udgiver: Tekst, foto og kort: Kort: ISBN: Frederiksborg Amt, Teknisk Forvaltning Janni Lindeneg Copyright

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 77 Uldum Kær, Tørring Kær

Læs mere

Tilladelse til regulering af grøfttilløb til Sandemandsbækken.

Tilladelse til regulering af grøfttilløb til Sandemandsbækken. Ejendomsselskabet Lysbroengen P/S Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg 24. august 2016 Tilladelse til regulering af grøfttilløb til Sandemandsbækken. Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Borris Hede Natura 2000-område nr. 67 Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Titel: Natura 2000-handleplan, Borris Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

Habitatvurdering for vandplan Odense Fjord

Habitatvurdering for vandplan Odense Fjord Habitatvurdering for vandplan 1.13 Odense Fjord 1. INDLEDNING... 2 1.1 Indsatsen i forhold til Natura 2000-områder... 2 1.2 Vandplan-indsatserne forbedrer kvaliteten af vandområder i Natura 2000-områderne...

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Notat. VVM Rute 23 - Natura 2000 Konsekvensvurdering - opsamling ifm. andre berørte arealer i Natura 2000-området 1 INDLEDNING

Notat. VVM Rute 23 - Natura 2000 Konsekvensvurdering - opsamling ifm. andre berørte arealer i Natura 2000-området 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 VVM Rute 23 - Natura 2000 Konsekvensvurdering - opsamling ifm. andre berørte arealer i Natura 2000-området

Læs mere

Grundvand og terrestriske økosystemer

Grundvand og terrestriske økosystemer Grundvand og terrestriske økosystemer Rasmus Ejrnæs & Bettina Nygaard D A N M A R K S M i L J Ø U N D E R S Ø G E L S E R A A R H U S U N I V E R S I T E T Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Kildevæld

Læs mere

Natura 2000 planlægning

Natura 2000 planlægning Natura 2000 planlægning 2016-21 Naturstyrelsen: Vadehavet, Trekantsområdet, Sønderjylland og Blåvandshuk Dagsorden Velkomst Hvad er Natura 2000? En kort introduktion til Natura 2000 og begreberne. Hvem

Læs mere

INDVIRKNING PÅ NATURA 2000 OMRÅDE AF OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE I NØDEBO TIL BYZONE INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1.

INDVIRKNING PÅ NATURA 2000 OMRÅDE AF OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE I NØDEBO TIL BYZONE INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. ERHVERVSSTYRELSEN INDVIRKNING PÅ NATURA 2000 OMRÅDE AF OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE I NØDEBO TIL BYZONE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg I/S ARNAKKEGÅRDEN Kronprinsessegade 54 1306 København K DATO 27. februar 2015 SAGSNR. 326-2014-126135 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Tilladelse til regulering af tilløb til Skægkær Bæk.

Tilladelse til regulering af tilløb til Skægkær Bæk. Silkeborg Forsyning Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Att.: Ole Antonsen oan@silkeborgforsyning.dk 31. august 2016 Tilladelse til regulering af tilløb til Skægkær Bæk. Silkeborg Kommune meddeler i medfør af

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

3-dispensation til oprensning af regnvandsbassin ved Vestervang 28b i Videbæk

3-dispensation til oprensning af regnvandsbassin ved Vestervang 28b i Videbæk Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Ringkøbing Skjern Forsyning Ånumvej 28 6900 Skjern Sagsbehandler Anders Peter Hjort-Hansen Direkte telefon 99741780 E-post

Læs mere

UDKAST. Forslag til nyt råstofgraveområde i Råstofplan Kaldred Delområde, udvidelse mod øst ved Bregninge Kalundborg Kommune MILJØVURDERING

UDKAST. Forslag til nyt råstofgraveområde i Råstofplan Kaldred Delområde, udvidelse mod øst ved Bregninge Kalundborg Kommune MILJØVURDERING MILJØVURDERING UDKAST Forslag til nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Kaldred Delområde, udvidelse mod øst ved Bregninge Kalundborg Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte miljøparametre

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. Natura 2000-område nr. 78

Forslag til. Natura 2000-handleplan Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. Natura 2000-område nr. 78 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord Natura 2000-område nr. 78 Habitatområde H67 Fuglebeskyttelsesområde F45 Kolofon Titel: Natura 2000- handleplan 2016-2021

Læs mere

TITAN WIND ENERGY (EUROPE) A/S Engdraget Varde. Teknik og Miljø. Bytoften 2, 6800 Varde. 14. juli 2017

TITAN WIND ENERGY (EUROPE) A/S Engdraget Varde. Teknik og Miljø. Bytoften 2, 6800 Varde. 14. juli 2017 TITAN WIND ENERGY (EUROPE) A/S Engdraget 20 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Midlertidig grundvandssænkning samt midlertidig tilladelse til udledning af indtil 90.000 m³ grundvand.

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

Natura 2000- vurdering

Natura 2000- vurdering Natura 2000- vurdering Teknisk baggrundsnotat For VVM for HOFOR Vand København A/S s regionale vandindvinding Juni 2013 Kolofon Titel: Natura 2000-vurdering Emneord: Natura 2000, VVM, vandindvinding Udgiver:

Læs mere

Team Natur og Landbrug. Naturstyrelsen Att.: Jørgen Sandby Nielsen E-mail. josni@nst.dk

Team Natur og Landbrug. Naturstyrelsen Att.: Jørgen Sandby Nielsen E-mail. josni@nst.dk Naturstyrelsen Att.: Jørgen Sandby Nielsen E-mail. josni@nst.dk Team Natur og Landbrug Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6150 www.naestved.dk Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven til

Læs mere

Himmerland J.nr. NST-321-04030 Ref. KPO Den 20. februar 2013. Naturstyrelsen Bornholm

Himmerland J.nr. NST-321-04030 Ref. KPO Den 20. februar 2013. Naturstyrelsen Bornholm Naturstyrelsen Bornholm Himmerland J.nr. NST-321-04030 Ref. KPO Den 20. februar 2013 Afgørelse Naturstyrelsen giver hermed tilladelse til at der opføres et besøgscenter til Hammershus Slotsruin bestående

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til vedligeholdelse af dræn i forbindelse med beskyttet sø

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til vedligeholdelse af dræn i forbindelse med beskyttet sø Jens Lagerbon Kirkevænget 7 4330 Hvalsø Sendt til mail: lagerbon@msn.com Den 31. juli 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til vedligeholdelse af dræn i forbindelse

Læs mere

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune 1 - TM-Landbrug-Høringssvar til anden kommune vedr. mi Billund kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Mette Hammershøj 2. januar 2017 Side 1 af 7 J. nr.: 09.17.00-P19-73-16 Vurdering af udbringningsarealer

Læs mere

BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGNINGSGRUNDLAG I DE BERØRTE NATURA OMRÅDER OG POTENTIEL BETYDNING AF ÆNDREDE GØDSKNINGSNORMER

BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGNINGSGRUNDLAG I DE BERØRTE NATURA OMRÅDER OG POTENTIEL BETYDNING AF ÆNDREDE GØDSKNINGSNORMER BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGIGSGRUDLAG I DE BERØRTE ATURA 2000- OMRÅDER OG POTETIEL BETYDIG A ÆDREDE GØDSKIGSORMER af øget næringsstoftilførsel på atura 2000-r ( ), herunder habitat-( ) og fuglebeskyttelsesr

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde ved Ejerslev Nord INDHOLD 27. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217638510 Version

Læs mere

Varsel om afslag på ansøgning om efterfølgende dispensation til opførelse af bådebro samt påbud om fjernelse af broen, matr. nr. 2d Stubbe By, Dråby.

Varsel om afslag på ansøgning om efterfølgende dispensation til opførelse af bådebro samt påbud om fjernelse af broen, matr. nr. 2d Stubbe By, Dråby. Niels Berner & Elisabeth Nyholm Berner 27-08-2015 Stubbe Søvej 11 Sagsnummer.: 15/621 8400 Ebeltoft Sagstype: KLE: 01.05.08 Elisabeth.berner@mail.dk Sagsbehandler: Hanne Henriksen Tlf.: 87 53 54 10 Varsel

Læs mere

År: ISBN nr Dato: April Forsidefoto: Rebild Bakker. Fotograf: Naturstyrelsen. Må citeres med kildeangivelse

År: ISBN nr Dato: April Forsidefoto: Rebild Bakker. Fotograf: Naturstyrelsen. Må citeres med kildeangivelse Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø Natura 2000-område nr. 18, Habitatområde nr. 20, Fuglebeskyttelsesområde F3 og F4 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune Habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med forsat indvinding af kalk på Kongerslev Kalk samt udvidelse af graveområdet mod nord og vest Debatfase 18. december 2014 til 16. februar 2015 Kongerslev Kalk

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering

Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Vester Hornstrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde

Vester Hornstrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde Vester Hornstrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde Jørgen Olesen, Jelling har fremsendt forslag til graveområde på 14 ha, matr.nr. 1 a, Vester Hornstrup, Vejle. Der er foretaget 14 boringer, og

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Natura 2000-planproces ( ) Dialog med foreninger og kommuner. Naturstyrelsen Storstrøm Nykøbing F den 12. marts 2014

Natura 2000-planproces ( ) Dialog med foreninger og kommuner. Naturstyrelsen Storstrøm Nykøbing F den 12. marts 2014 Natura 2000-planproces (2016-21) Dialog med foreninger og kommuner Naturstyrelsen Storstrøm Nykøbing F den 12. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Det sker der nu proces 3. Forpligtigelser

Læs mere

Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel på Arresøs beskyttede arter og naturtyper

Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel på Arresøs beskyttede arter og naturtyper Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel på Arresøs beskyttede arter og naturtyper Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. februar 2013 Karsten Laursen Institut for

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret NOTAT Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg J.nr. NST-422-573 Ref. Naturstyrelsen Aalborg Dato 13. feb. 2012 Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning

Læs mere

Planlovstilladelse til etablering af en ny sø ved Ormstrupvej 9, 7500 Holstebro

Planlovstilladelse til etablering af en ny sø ved Ormstrupvej 9, 7500 Holstebro Side 1/7 Anders Hedegaard Gransgårdvej 19 7620Lemvig Dato: 22-11-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-76-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-829-9. Dato: 18. december 2014

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-829-9. Dato: 18. december 2014 Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose Natura 2000-område nr. 134 Habitatområde H118, Fuglebeskyttelsesområde F106

Læs mere

År: ISBN nr Dato: 18. december 2014

År: ISBN nr Dato: 18. december 2014 Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmosen Natura 2000-område nr. 163 Habitatområde H145,

Læs mere

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Kysing Fjord. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Kysing Fjord. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 Natur og Miljø Aarhus Kommune Natura 2000-handleplan Kysing Fjord Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 December 2012 2 2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Baggrund...

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken Natura 2000-område nr. 157 Habitatområde H138, Fuglebeskyttelsesområde F100

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 1 til midlertidig skurby indenfor skovbyggelinjen

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 1 til midlertidig skurby indenfor skovbyggelinjen Peter Stybe Petersen Teglværksvej 4 Starreklinte 4534 Hørve - Sendt som e-mail til peter@troldebakken.com Den 22. maj 2015 Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 1 til midlertidig skurby indenfor skovbyggelinjen

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. april 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelcenter Nordsjælland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. 121, Kattehale Mose INDHOLD 1 Beskrivelse

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov Natura 2000-område nr. 17 Habitatområde H18 Fuglebeskyttelsesområde F7 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Lille Vildmose,

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Habitatvurdering for vandplan. 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

Habitatvurdering for vandplan. 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord Habitatvurdering for vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 1. INDLEDNING... 2 1.1 Indsatsen i forhold til Natura 2000-områder... 2 1.2 Vandplan-indsatserne forbedrer kvaliteten af vandområder i Natura

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 222Villestrup Ådal 201Øster

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark

Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark Natura 2000-område nr. 95 Habitatområde H84 Fuglebeskyttelsesområde F58 Titel: Natura 2000-handleplan 2016

Læs mere

Habitat- og fuglebeskyttelsesområde Frøslev Mose

Habitat- og fuglebeskyttelsesområde Frøslev Mose Habitat- og fuglebeskyttelsesområde Frøslev Mose 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: H87 Frøslev Mose 409 hektar Fuglebeskyttelsesområde: F70 Frøslev Mose 409 hektar Frøslev Mose er et eng- og moseområde

Læs mere

Naturvisioner for Bøtø Plantage

Naturvisioner for Bøtø Plantage Naturvisioner for Bøtø Plantage 1 Indledning... 3 Almindelig beskrivelse... 3 Status og skovkort... 3 Offentlige reguleringer... 4 Natura 2000... 4 Naturbeskyttelseslovens 3... 4 Nøglebiotoper... 4 Bevaring

Læs mere

År: ISBN nr Dato: April 2016

År: ISBN nr Dato: April 2016 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmosen Natura 2000-område nr. 163 Habitatområde H145, H146 og H194 Fuglebeskyttelsesområde F91 og F93

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 235 Jægerspris Skydeterræn Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere