Falck-reddere i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Falck-reddere i København"

Transkript

1 Overenskomst Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København

2 OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II (DSA) V/ DI GÆLDENDE FOR AMBULANCETJENESTE OG REDDERARBEJDE I FALCK DANMARK A/S

3 Indholdsfortegnelse A. OVERENSKOMST Overenskomstens område Arbejdstid og vagttjeneste Lønbestemmelse Ekstraordinære tillæg Overarbejde, herunder afspadsering... 6 FÆLLES BESTEMMELSER Sygdom, graviditet, barsel m.v Tjenestefrihed Ferie Særlig opsparing Uniformer Tryghedsbestemmelser Pension Fonde Diverse bestemmelser Tvistigheder Overenskomstens varighed B. TILLÆGSAFTALER Tillægsaftale vedrørende tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter Tillægsaftale vedrørende redderarbejde Gyldighedsområde m.v Arbejdstid Lønbestemmelse Ekstraordinære tillæg Overarbejde, herunder afspadsering Overgangsbestemmelser for erhvervsuddannede reddere eller tilsvarende Arbejdsfunktioner Uddannelse Tillægsaftale vedrørende servicereddere Gyldighedsområde m.v Arbejdstid Lønbestemmelse Ekstraordinære tillæg Overarbejde, herunder afspadsering Uddannelse Ikrafttræden og opsigelse Tillægsaftale vedrørende områdereddere og stationsafløsere Generelle bestemmelser Områdereddere på fast vagt Ordinære områdereddere Stationsafløsere Øvrige forhold Protokollat (om administration af Tillægsaftale vedrørende områdereddere og stationsafløsere) 35 Protokollat om beregning af antallet af områdereddere og stationsafløsere Tillægsaftale vedrørende redderelever (EUD og VEUD) Grundlag Uddannelsesaftale... 37

4 3. Administration af praktikperioderne Arbejde og vagttjeneste Løn- og anciennitetstillæg Genetillæg til elever Ferie Diverse Kommissorium for Regionaluddannelsesudvalg (RUU) for teknisk tjeneste Bilag 1: Kommissorium for regionaluddannelsesudvalg (RUU) for teknisk tjeneste Tillægsaftale vedrørende afvikling af interne og eksterne kurser i Falck samt AMU-kurser Tillægsaftale vedrørende instruktørvirksomhed, herunder ambulancesupervisorer Tillægsaftale vedrørende rådighedstjeneste (5 minutters brand) Tillægsaftale vedrørende holdledere Tillægsaftale vedrørende hviletid/fridøgn Tillægsaftale vedrørende HEMS Tillægsaftale vedrørende AUT-tjeneste Tillægsaftale vedrørende udlandsarbejde Tillægsaftale vedrørende F-divisionen Ferieoverenskomst Aftale om nødberedskab Fortolkningsbidrag til 4, stk. 4 (ydelsesarter) C. PROTOKOLLATER Protokollat 1 om overenskomstsamarbejde 3F og CF Protokollat 2 (om regler for behandling af faglig strid) Bilag: Fællesoverenskomsten mellem DIO II og 3F, Regler for behandling af faglig strid: Protokollat 3 (om tilsyn med ejendomme) Protokollat 4 (om arbejde på sygehuse, skadeklinikker m.v.) Protokollat 5 (om EU-arbejdstidsdirektivet) Protokollat 6 (om vagtplanudvalgets kompetence) Protokollat 7 (om driftsafvikling m.v.) Protokollat 8 (om principperne for kvalifikationsløn) Protokollat 9 (om autosupervisorer) Protokollat 10 (om ambulancepraktik) Protokollat 11 (om forsøgsordning med driftssupervisorer) Protokollat 12 (om nye ansættelsesformer) Protokollat 13 (om samdrift) Protokollat 14 (om elektroniske dokumenter) Protokollat 15 (om modernisering af lønsystemerne) Protokollat 16 (om natarbejde m.v.) Protokollat 17 (om løndumping) Protokollat 18 (om adgang til lønoplysninger) Protokollat 19 (om underleverandører og vikarer) Protokollat 20 (om oplysninger om brug af vikarer fra overenskomstdækkede vikarbureauer) Protokollat 21 (om serviceopgaver) D. VAGTORDNINGER I. HOVEDOVERENSKOMSTEN Arbejdstid og vagttjeneste Generelt Frihed og vagt i forbindelse med helligdage m.v Spisepauser Generelt om spisepauser... 86

5 Afbrudte spisepauser Ikke afholdte spisepauser Refunderede spisepauser Indtagelse af et måltid mad Vagtordning 1: Dagvagt Hovedvagt Vagtordning 2: 2-skiftet vagt Hovedvagt Vagtordning 3: vagt Hovedvagt Vagtordning 5: DDAA-vagt Hovedvagt Vagtordning 6: DDN-vagt Hovedvagt Vagtordning 8: 3-skiftet vagt Hovedvagt Vagtordning 9: DN-vagt - Hovedvagt Alternativ 1: Vagtordning 10: Døgnvagt (ambulance) - Hovedvagt Eksempler på beregning af lønreduktion i forbindelse med fravær på grund af ferie og af andre årsager D. VAGTORDNINGER II. TILLÆGSAFTALE VEDRØRENDE REDDERARBEJDE Arbejdstid og vagttjeneste Generelt Frihed og vagt i forbindelse med helligedage m.v Spisepauser Generelt om spisepauser Afbrudte spisepauser Ikke afholdte spisepauser Refunderede spisepauser Indtagelse af et måltid mad Vagtordning 1: Dagvagt Hovedvagt Vagtordning 2: 2-skiftet vagt Hovedvagt Vagtordning 3: vagt Hovedvagt Vagtordning 5: DDAA-vagt Hovedvagt Vagtordning 6: DDN-vagt Hovedvagt Vagtordning 7: Døgnvagt Hovedvagt Vagtordning 8: 3-skiftet vagt Hovedvagt Eksempler på beregning af lønreduktion i forbindelse med fravær på grund af ferie og af andre årsager Landsdækkende lokalaftale vedrørende sommertid Landsdækkende lokalaftale vedrørende vagter med rådighedstjeneste Vagtordning a: Dag/aftenvagt med rådighedstjeneste (hovedvagt) Vagtordning b: vagt med rådighedstjeneste (hovedvagt) Vagtordning c: 2-skiftet vagt med rådighedstjeneste (alternativ vagt) Vagtordning d: 2-skiftet vagt med rådighedstjeneste (alternativ vagt) Landsdækkende lokalaftale vedrørende rådighedstjeneste fra bopæl Landsdækkende lokalaftale vedrørende honorering for ekstern instruktørvirksomhed Landsdækkende lokalaftale (om udsendelser for Beredskabsstyrelsen) Landsdækkende lokalaftale (om faste instruktørstillinger) Landsdækkende lokalaftale om stationsassistenter/ambulancefaglige ledere F. SÆRSKILTE SKRIVELSER M.V Retningslinjer vedrørende indgåelse af lokalaftaler m.v Skema - faglig sag Retningslinjer vedrørende Vagtplanudvalg 3F/CF i Korpsets arbejdstilrettelæggelsesområder

6 Retningslinjer vedrørende tilrettelæggelse af ferie og friugen Bilag 1. Skematisk oversigt vedrørende afvikling af ferieugerne + friugen for effektive vagter Retningslinjer vedrørende arbejdstilrettelæggelse for områdereddere og stationsafløsere Retningslinjer vedrørende afvikling af graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov for medarbejdere omfattet af overenskomsterne mellem DI Overenskomst II v/ DI og 3F (provins) og CF (København) vedrørende ambulancetjeneste og redderarbejde i Falck Danmark A/S Skrivelse om etablering af fælles udvalg vedrørende vagtplanlægning og overenskomstmæssige spørgsmål

7 1 A. OVERENSKOMST 1. Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst dækker den arbejds- og vagttjeneste, der kutymemæssigt danner grundlag for eller naturligt kan indpasses under Falcks Redningskorps' virksomhed, herunder alt arbejde og de funktioner, som udføres på sygehuse, skadeklinikker, AMK-vagtcentraler og øvrige lokaliteter og enheder inden for det præhospitale område. Overenskomsten omfatter løn- og arbejdsvilkår for det ved Stabene og Korpsets stationer i hovedstadskommunerne og i det tidligere Københavns Amtsrådskreds beskæftigede personale. Stk. 2. Parterne er enige om, at Korpsets aktivitetsgrundlag skal styrkes. Parterne er derfor også enige om, at mulige nye arbejdsopgaver skal søges indpasset i tilrettelæggelsen af arbejdet på stationerne. Stk. 3. Nye arbejdsområder forhandles mellem overenskomstparterne for fastsættelse af løn- og arbejdsvilkår. Stk. 4. Enhver tvivl om overenskomstens dækningsområde afgøres af overenskomstparterne ved forhandling, jf. 15. Stk. 5. Personalet forpligter sig til at varetage tjenesten i Falcks Redningskorps på samvittighedsfuld måde med tilbørlig hensyntagen til tjenestens art og de forhold, hvorunder den må udøves. Beskæftigelsen i Korpset er uforenelig med anden erhvervsmæssig kørsel. Stk. 6. Det af overenskomsten omfattede personale forpligter sig til at optræde korrekt, humant og hensynsfuldt og til aldrig at give uvedkommende oplysninger om forhold, som det under tjenesten har fået kendskab til, og som må antages at kunne påføre patienter, skadelidte, myndigheder eller andre gener eller ulemper, jf. straffelovens regler om tavshedspligt. Stk. 7. Beskæftigelsen i Falcks Redningskorps indebærer, at der under unormale vejrforhold, katastrofer eller katastrofelignende forhold, ved særlige eller uventede begivenheders indtræden eller ved krav om hurtig indgriben i situationer, hvorunder mennesker, dyr eller store værdier er truede, periodevis kan blive stillet ekstraordinære krav til personalet med hensyn til arbejdets art og varighed eller de forhold, hvorunder det må udføres. I så henseende forpligter Korpset sig til i videst mulig udstrækning gennem materiel og personel tilpasning, køretøjernes bemanding og anvendelse af hjælpemandskab, at træffe foranstaltninger til imødegåelse og udligning af de af kravene afledte ulemper for personalet. Stk. 8. Påtaleret har Chaufførernes Fagforening, idet parterne i øvrigt er enige om, at korpset i sneog frostperioder vil tilstræbe sig for at aflaste kranvognsmandskabet mest muligt ved at iagttage følgende regler: Kranvognene bemandes i nødvendig udstrækning med 2 mand, kranvognsmandskabet beskæftiges ikke over 13 timer effektivt bortset fra situationer af katastrofelignende karakter. I den udstrækning behovet nødvendiggør det, træffes foranstaltninger i form af ekstramandskab m.v. 2. Arbejdstid og vagttjeneste Stk. 1. Ansættelse kan ske på fuldtid eller deltid. Stk. 2. Deltidsbeskæftigede ansættes enten med en fast ugentlig timenorm eller som områderedder/stationsafløser med en reduceret normtid. Aflønning sker forholdsmæssigt i forhold til ansættelsesbrøken.

8 2 Stk. 3. Der nedsættes et paritetisk sammensat vagtplanudvalg, som inden for den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udarbejder forslag til overenskomstmæssige hovedvagter samt frivillige alternative vagtordninger. Forslaget skal tilgå overenskomstens parter inden udgangen af 3. kvartal Stk. 4. Godkendte vagtordninger for indeværende overenskomstperiode er vedlagt, jf. D. Vagtordninger I. Hovedoverenskomsten. Stk. 5. Spisepausernes placering fremgår af vagtordningerne, jf. D. Vagtordninger I. Hovedoverenskomsten. Stk. 6. Der nedsættes et paritetisk sammensat vagtplanudvalg i hvert arbejdstilrettelæggelsesområde. Ledelsen udpeger 3 repræsentanter og tillidsmændene i arbejdstilrettelæggelsesområdet udpeger 3 repræsentanter. Formandskabet består af planlægningschefen (formand) og områdets fællestillidsmand (næstformand). Formandskabet har kompetence til at indgå lokale aftaler om vagtændringer. Vagtplanudvalgene tillægges den kompetence, der fremgår af Protokollat 6 (om Vagtplanudvalgets kompetence). Stk. 7. I øvrigt henvises til arbejdsmiljøloven, idet parterne er enige om, at døgnvagten - som den administreres i det af denne overenskomst dækkede område - fortsætter uændret, og at denne aftale således er truffet i overensstemmelse med Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 15. august 1980 om hviletid og fridøgn, jf. 10, stk. 2, nu bekendtgørelse nr af 20. december , stk. 2 med senere ændringer. Der henvises endvidere til Organisationsaftale, som senest er moderniseret 30. januar Lønbestemmelse Stk. 1. Grundløn - hovedoverenskomsten Grundlønnen for fuldtidsansatte udgør pr. måned: kr , , ,30 Stk. 2. Kvalifikationsløn Medarbejdere, som er ansat i henhold til nærværende overenskomst, er indplaceret i én stillingskategori. Kvalifikationslønnen for fuldtidsansatte udgør pr. måned: Ambulanceassistenter kr ,87 Ambulancebehandlere kr ,94 Paramedicinere kr ,65 Kvalifikationsløn ydes fra det tidspunkt, hvor medarbejderen har erhvervet kvalifikationen i den enkelte stillingskategori. Kvalifikationslønnen kan ændres med et varsel på 3 måneder, når medarbejderen overgår til en anden stillingskategori. Stk. 3. Reddertillæg Reddertillægget udgør for fuldtidsansatte pr. måned: kr. 792,00

9 3 Stk. 4. Særligt tillæg Det særlige tillæg udgør for fuldtidsansatte pr. måned: kr. 112,00 Stk. 5. Øvrige særlige tillæg Genetillæg til døgnvagter (ambulance) omfatter også vederlag for beskæftigelse i vagttiden uden for normal arbejdstid, dog ydes følgende minuttillæg til døgnvagter med minutter og områdereddere på fast døgnvagt (fuldtidsansatte): kr. 233,49 Udover månedslønnen for dagtjeneste ydes et forskydningstillæg (fuldtidsansatte): kr. 7,72 Til ordinære områdereddere ydes døgnvagtstillæg pr. præsteret døgnvagt (fuldtidsansatte) kr. 3,91 Til områdereddere på fast døgnvagt ydes døgnvagtstillæg (fuldtidsansatte) kr. 33,58 Til ordinære områdereddere og stationsafløsere ydes et fast månedligt tillæg som ulempetillæg for skiftende vagter (fuldtidsansatte): kr ,00 Stk. 6. Genetillæg Hverdage: Dag kr. 00,00 00,00 00,00 Aften kr. 19,13 19,44 19,77 Nat kr. 35,06 35,62 36,23 Weekend: Lørdag mandag kr. 50,99 51,81 52,69 Skæve helligdage og øvrige helligdage kr. 43,88 44,58 45,34 Skæve helligdage defineres som Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag. Tillægget ydes til de medarbejdere, der er planlagt til en vagt, som starter i tidsrummet på helligdagen. Øvrige helligdage defineres som 1. maj, Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag. Tillægget ydes til de medarbejdere, der er planlagt til en vagt, som starter i tidsrummet kl på helligdagen, idet betaling dog først udløses fra kl For de faste vagter omregnes genetillægget til et fast månedligt tillæg. Genelønnen for de enkelte hovedvagtordninger excl. helligdagstillæg udgør følgende pr. måned: Vagtordning 1: Dagvagt kr. 0,00 0,00 0,00 Vagtordning 2: 2-skiftet vagt kr. 890,78 905,16 920,57

10 4 Vagtordning 3: vagt kr , , ,31 Vagtordning 5: DDAA-vagt kr ,68 2,765, ,47 Vagtordning 6: DDN-vagt kr , , ,58 Vagtordning 8: 3-skiftet vagt kr , , ,80 Vagtordning 9: DN-vagt kr , , ,03 Vagtordning 10: Ambulancedøgnvagt kr , , ,84 Stk. 7. Anciennitetstillæg Anciennitetstillæg for fuldtidsansatte udgør pr. måned: Nyansatte (trin 1) kr. 0,00 Efter 1 års tjeneste (trin 2) kr. 0,00 Efter 2 års tjeneste (trin 3) kr ,15 Efter 3 års tjeneste (trin 4) kr ,90 Efter 4 års tjeneste (trin 5) kr ,90 Efter 5 års tjeneste (trin 6) kr ,40 Efter 6 års tjeneste (trin 7) kr ,40 Efter 7 års tjeneste (trin 8) kr ,43 Efter 8 års tjeneste (trin 9) kr ,43 Efter 9 års tjeneste (trin 10) kr ,45 Efter 10 års tjeneste (trin 11) kr ,45 Efter 11 års tjeneste (trin 12) kr ,20 Efter 12 års tjeneste (trin 13) kr ,20 Efter 13 års tjeneste (trin 14) kr ,50 Anciennitet beregnes som hidtil på grundlag af ansættelsen som redder, ambulanceassistent, ambulancebehandler og paramediciner. Elevtiden medregnes, jf. Tillægsaftale vedrørende redderelever (EUD og VEUD). Medarbejdere, som ansættes 20. juni 2013 eller senere, medtager lønanciennitet optjent hos andre virksomheder i branchen i medarbejderens virke som ambulanceassistent, ambulancebehandler eller paramediciner. Relevant elevtid indgår ligeledes i beregningen af lønancienniteten. Reddere, som fratræder Korpset efter 1. marts 2012, indtræder ved genansættelse på det anciennitetstrin, som var gældende på fratrædelsestidspunktet. Reddere, som er fratrådt Korpset før den 1. marts 2012 bevarer den optjente anciennitet, såfremt genansættelsen sker inden 12 måneder efter fratrædelsen. Stk. 8. Timelønsansættelse (prøveordning) For timelønnet beskæftigelse beregnes lønnen pr. time som 1/160 af grundløn + kvalifikationsløn+genetillæg+reddertillæg+særligt tillæg med et tillæg på 6,75%. Såfremt den timelønnede ved ansættelsens start er berettiget til anciennitetstillæg, indgår den aktuelle sats i timelønsberegningen. Ved beskæftigelse afregnes mindst for 4 timer. I de regionale vagtplanudvalg drøfter man løbende brugen af, anvendelsen af, ansættelsen af og uddannelsen af timelønsansatte. Tillidsrepræsentanten har påtaleret. Overenskomstparterne skal have oplysninger om omfanget af timelønsansættelser og har påtaleret.

11 5 Stk. 9. Medarbejdere, som pr. 30. april 2004 oppebar udligningstillæg i henhold til vagtordning 2 (2- skiftet), bevarer dette. Stk. 10. Månedslønnen udbetales den sidste bankdag i måneden ved overførsel til den af medarbejderen oplyste konto. Tillæg til månedslønningerne overføres sammen med den følgende måneds løn. 4. Ekstraordinære tillæg Stk. 1. For svømmedykning ydes i perioden: april september et tillæg for første time på: kr. 113,32 og pr. time for følgende timer: kr. 75,54 1. oktober marts et tillæg for første time på: kr. 125,92 og pr. time for følgende timer: kr. 88,13 Der afregnes for det effektive svømmedykkerarbejde og pr. påbegyndt halve time. Dykkerassistenter oppebærer i perioden 1. oktober marts et tillæg pr. time på: kr. 37,77 Der afregnes for det effektive dykkerassistentarbejde og pr. påbegyndt halve time Stk. 2. Ved udearbejde, der varer mindst 6 timer ydes en fortæringsgodtgørelse for de 6 timer på: kr. 37,77 For fortsat arbejde ydes yderligere for hver fulde 3 timers beskæftigelse: Der udbetales fortæringsgodtgørelse uanset afbrydelser af timeintervallet på indtil 30 minutter. kr. 18,88 I forbindelse med opstart af nye ambulancekontrakter i overenskomstperioden, bortfalder nærværende bestemmelse. Stk. 3. For transport af lig ydes et smudstillæg pr. mand pr. transport på: kr. 25,18 Stk. 4. Følgende ydelser tillægges pr. arbejdsperiode: a. korrosionsarbejde b. redningsarbejde ved olie-, kemikalie- og forureningsskader c. bygninger/staldrens/desinfektion d. entreprenørarbejde e. losning, oprydning, rengøring efter forurening og lignende i skibe f. arbejde med trykluftsapparat ved eller i gylletanke g. bortkørsel af hospitalsaffald eller lignende h. asfaltudlægning. Se i øvrigt B. Tillægsaftaler m.v. Fortolkningsbidrag til 4, stk. 4 (ydelsesarter). En arbejdsperiode er på 7 timer. Det er påbegyndelsen af disse 7 timer, der udløser tillægget. Forskellige arbejdsopgaver indenfor samme ydelsesart udført på flere rapporter udløser kun ét tillæg, kr. 75,54

12 6 såfremt de udføres kontinuerligt. I det omfang, der har fundet en afbrydelse sted, dvs. vedkommende har været kaldt tilbage på stationen, er arbejdsperioden tilendebragt uanset de 7 timer Overarbejde, herunder afspadsering Stk. 1. For beskæftigelse af personalet på effektive vagtordninger uden for de i de enkelte vagtordninger indeholdte, faste arbejdstider og for beskæftigelse af døgnvagtspersonale på fridøgn ydes pr. time den til enhver tid gældende dagvagttimeløn, jf. 3, stk. 1, + 60%. Der afregnes pr. påbegyndt halve time. Stk. 2. Til deltidsansatte ydes der overtidsbetaling, når den faktiske arbejdstid overstiger den planlagte daglige arbejdstid. Såfremt den planlagte daglige arbejdstid er under 7½ time udløses der dog kun normaltimer for den præsterede mertid indtil denne tidsgrænse. Stk. 3. Overarbejde i forlængelse af vagt I det omfang udkald foretages af 3. part eller via nyt udkaldesystem hos AMK-vagtcentralen (systemmæssige forhold) har parterne aftalt følgende vedrørende overarbejde i forlængelse af normal arbejdstid for medarbejdere på effektiv vagt i ambulancetjenesten, når den pågældende opgave falder ind under kørselsform A, B, C eller D: Såfremt medarbejderen ikke kan afslutte sin vagt inden normal arbejdstids ophør, afregnes arbejdstiden efter normal arbejdstids ophør som overarbejde, idet overarbejdstillægget dog er 100%. Tidligere faglig voldgiftskendelser om samtykke ved overskridelse af daglig arbejdstid er således ikke længere gældende for de pågældende opgavetyper. Stk. 4. Ved tilkaldelse ydes der en mindstebetaling for 4 timer. Stk. 5. Medarbejdere, der frivilligt tilkaldes, honoreres med gældende dagvagtstimeløn, jf. 3 stk. 1, %, for de timer, der ligger i intervallet mandag fredag kl , lørdag mandag kl samt skæve helligdage kl og øvrige helligdage kl Tilkald i døgnvagtens 1. fridøgn kan præsteres efter minimum 22 timers hvile. Afspadsering Stk. 6. Præsteret overarbejde indgår i den enkelte medarbejders afspadseringspulje, herunder 60%- tillægget, spisepauser, tilkald, minutter m.v., jf. de overenskomstmæssige bestemmelser. Der kan individuelt træffes aftale om, at 60%-tillægget og/eller spisepauserne løbende udbetales. Stk. 7. Når der henstår 15 timer i afspadseringspuljen, udbetales overskydende timer ved den følgende måneds lønudbetaling. Aftalte afspadseringstimer fratrækkes inden udbetaling. Der kan mellem ledelsen og den enkelte medarbejder indgås aftale om en højere grænse for timer i afspadseringspuljen, inden der sker udbetaling eller aftale om, at alle timer skal afspadseres. Individuelle aftaler kan af medarbejderen ændres med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Individuelle aftaler kan af ledelsen opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Stk. 8. For medarbejdere, der ønsker alle timer afspadseret, opgøres afspadseringspuljen hvert kvartal, og timer ud over 15 timer planlægges til afspadsering i de næstfølgende 2 kvartaler.

13 7 Såfremt medarbejderen afholder afspadsering, sker dette time for time. Ønske om afspadsering skal fremsættes senest 5 uger før afspadseringen. Medarbejderen skal have svar inden 8 dage efter anmodningens modtagelse. Afspadsering kan i øvrigt aftales løbende uden varsel. Stk. 9. Afspadsering af en døgnvagt følger den enkelte døgnvagtsordning. Såfremt medarbejderen fratræder, skal timer i afspadseringspuljen som udgangspunkt afspadseres i opsigelsesperioden. Ikke-afspadserede timer udbetales ved fratræden. Ved tab af ordrer og nedgang i efterspørgslen kan planlægningschefen og fællestillidsmanden indgå en generel afspadseringsaftale, der tilsidesætter adgangen til udbetaling fra afspadseringssaldoen. FÆLLES BESTEMMELSER 6. Sygdom, graviditet, barsel m.v. Stk. 1. Under sygdom ydes der til fast personale fuld løn i et halvt år. Stk. 2. Sygdom skal af den sygemeldte uopholdeligt anmeldes til vedkommendes station. Anmeldelsen skal ske på den mellem parterne aftalte blanket og afgives på tro og love. Åbenlys misbrug af retten til at oppebære løn under sygdom medfører afskedigelse uden varsel og eventuelt krav om tilbagebetaling af oppebåret sygeløn. Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpengerefusionen fra kommunen ophører, og dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af sygedagpengeloven. I de tilfælde, hvor virksomheden allerede har udbetalt sygeløn til medarbejderen, kan virksomheden for perioden forud for ophøret alene modregne et beløb svarende til den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn. Stk. 3. Herudover gælder bestemmelserne i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Stk. 4. En ansat, der har været syg i ialt 120 dage indenfor et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder, kan af Korpset opsiges med forkortet varsel til fratræden til udgangen af en måned. Det forkortede varsel udgør følgende: ansættelsestid: varsel: under 6 år 1 måned 6 år og derover 2 måneder 9 år og derover 3 måneder Stk. 5. Den i stk. 4 nævnte regel finder ikke anvendelse ved sygdom, der skyldes smitte eller tilskadekomst under tjenesten. Frihed ved barns 1. sygedag Stk. 6. Til medarbejdere indrømmes der frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/børn under 14 år. Frihed gives kun til den ene af barnets forældre. Friheden gives uden lønafkortning for så vidt angår barnets første sygedag.

14 8 Korpset kan kræve dokumentation for eksempel i form af tro og love erklæring. Graviditet, barsel og adoption Stk. 7. Ved graviditet eller adoption henvises til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel samt lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v. Graviditets-, barsels- og fædreorlov Stk. 8. Til fastansatte kvindelige medarbejdere med 9 måneders anciennitet, udbetaler arbejdsgiveren løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og på grund af barsel/adoption indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Anciennitetskravet skal være opfyldt på det skønnede fødselstidspunkt. Ved adoption skal det være opfyldt ved modtagelsen af barnet. Lønnen svarer til den løn, den ansatte ville have oppebåret i perioden. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under "fædreorlov". Forældreorlov Stk. 9. I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller anden forælder. Betalingen i disse 11 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog max. 140 kr. pr. time. De 11 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i 2 perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Der er mellem parterne enighed om, at forældrene kan holde samtidig forældreorlov med betaling. Forældrenes orlov skal tages i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, og hver af forældrenes orlov skal tages i en uafbrudt periode. Stk. 9a. For medarbejdere, der påbegynder forældreorlov 1. juli 2014 eller senere erstattes ovennævnte stk. 9 af følgende: Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger.

15 9 Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller den anden forælder. Betalingen i disse 13 uger svarer til fuld løn, dog maksimalt 145 kr. pr. time. De 11 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i 2 perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Der er mellem parterne enighed om, at forældrene kan holde samtidig forældreorlov med betaling. Frihed ved barns hospitalsindlæggelse Stk. 10. Til medarbejdere indrømmes der frihed med løn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 14 år. Lønnen svarer til den løn, den ansatte ville have oppebåret i perioden. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed med fuld løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Eventuel refusion fra kommunen tilfalder virksomheden. Plejeorlov Stk. 11. Der gives tjenestefrihed uden løn til pasning af nære slægtninge, der er alvorligt syge. 7. Tjenestefrihed Stk. 1. Tjenestefrihed med løn. Korpset yder frihed med fuld løn ved personalets deltagelse som valgte medlemmer i kommunalbestyrelser eller regionsråd samt frihed i rimeligt omfang i forbindelse med opstillingsmøder med videre til en medarbejder, der i en valgkreds er opstillet til valg. Stk. 2. Tjenestefrihed uden løn. a. Planlægningschefen kan yde tjenestefrihed uden løn til medarbejdere, såfremt dette er i overensstemmelse med områdets og Korpsets tarv. b. Tjenestefrihed kan ydes i indtil 1 år ad gangen, dog længst i 3 år, og det er planlægningschefens ansvar, at der er en ledig stilling inden for overenskomstens dækningsområde i Region Hovedstaden, jf. 1, til den pågældende medarbejder ved tjenestefrihedens ophør. c. Tjenestefrihed bevilges med virkning fra den 1. i en måned og kan tidligst bevilges 1 måned efter udgangen af den måned, hvori tjenestefrihed er bevilget. d. Medarbejderen er pligtig senest 3 måneder før tjenestefrihedens udløb skriftligt at meddele planlægningschefen, hvorvidt tjenesten genoptages inden for overenskomstens dækningsområde, jf. 1. Manglende skriftlig meddelelse medfører, at ansættelsesforholdet umiddelbart betragtes som ophørt. Er tjenestefriheden på 3 måneder eller derunder, skal skriftlig meddelelse gives af medarbejderen samtidig med, at tjenestefriheden bevilges. e. Under tjenestefrihed uden løn optjenes ingen form for anciennitet.

16 10 Ved genindtræden i stillingen efter afsluttet tjenestefrihed fortsættes anciennitetsoptjening på det grundlag, der var til stede ved tjenestefrihedens påbegyndelse. f. Såfremt tjenestefrihed ikke ydes, kan fællestillidsmanden forelægge sagen for regionsdirektøren. Stk. 3. Tjenestefrihed til uddannelse. a. Deltager en medarbejder på Korpsets foranledning i et kursus aftalt mellem overenskomstens parter, udredes forskellen mellem kursusgodtgørelsen og medarbejderens normale løn af Korpset. b. Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn til virksomhedens forhold at deltage i en individuel kompetenceafklaring (IKA). Det er dog en betingelse for at kunne udnytte denne ret, at uddannelsesfonden afholder omkostningerne forbundet hermed. Medarbejderen udbetales løn svarende til den løn, som medarbejderen ville have optjent, hvis der havde været tale om arbejde på samme tid og af samme varighed, som den pågældende uddannelse. Eventuel offentlig støtte samt tilskud fra uddannelsesfonden tilgår virksomheden. c. Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn til virksomhedens forhold at deltage i en afklaring af, om de har tilstrækkelige grundlæggende læse-, skrive- eller regnefærdigheder, og der gives under samme konditioner en ret til at deltage i relevante læse-, skrive- eller regneuddannelsesforløb. Det er dog en betingelse for at kunne udnytte denne ret, at uddannelsesfonden afholder omkostningerne forbundet hermed. Medarbejderen udbetales løn svarende til den løn, som medarbejderen ville have optjent, hvis der havde været tale om arbejde på samme tid og af samme varighed, som den pågældende uddannelse. Eventuel offentlig støtte samt tilskud fra uddannelsesfonden tilgår virksomheden. d. Den enkelte medarbejder har under fornødent hensyn til virksomhedens forhold efter 6 måneders beskæftigelse ret til indtil to ugers frihed (uden løn) om året til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse. Der kan dog ydes løn, der svarer til 85 % af sædvanlig overenskomstmæssig løn svarende til den løn, som medarbejderen ville have optjent, hvis der havde været tale om arbejde på samme tid og af samme varighed, som den pågældende uddannelse. Det er dog en betingelse for at kunne udnytte denne mulighed, at uddannelsesfonden afholder omkostningerne forbundet hermed. Eventuel offentlig støtte samt tilskud fra uddannelsesfonden tilgår virksomheden. Ved fortsat beskæftigelse i Falck Danmark A/S har medarbejderen ret til at akkumulere denne ret i maximalt 3 år (6 uger efter 3 år). e. Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 1 år, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, er berettiget til at deltage i et for medarbejderen relevant kursus af op til 4 ugers varighed, inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau. Deltagergodtgørelsen tilgår virksomheden. Kursusdeltagelsen skal finde sted i opsigelsesperioden. Udgifterne til kursus, herunder løn og deltagerbetaling kan afholdes af kompetencefonden. Disse regler finder dog ikke anvendelse over for medarbejdere, der er berettiget til efterløn eller pension fra arbejdsgiveren eller fra det offentlige. f. Alle medarbejdere har ret til at få fri med sædvanlig overenskomstmæssig løn til at deltage i almen kvalificering på grundlæggende niveau i form af forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning og dansk for indvandrere. Herudover har medarbejderne ret til at få fri i op til fire timer til at deltage i vejledning og screening hos godkendte udbydere af uddannelserne forud for opstart af de nævnte uddannelser. Der betales sædvanlig overenskomstmæssig løn, jf. pkt. c. Virksomheden kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støtte fra uddannelsesfonden og eventuel løntabsgodtgørelse (f.eks. SVU).

17 11 Stk. 4. Friuge. Ansatte, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 9 måneder, har jf. nedenfor, ret til en friuge, der planlægges svarende til en ferieuge i overensstemmelse med de enkelte vagtordninger samt Retningslinjer vedrørende tilrettelæggelse af ferie, der er fastsat af Falck Danmark A/S. Der ydes fuld løn i friugen. Sommerperioden for afvikling af friugen løber fra 25. april - 7. oktober. Vinterperioden løber fra 8. oktober april. Friugen skal afvikles i tilknytning til en ferieafholdelse. Afvikling af ferie og friuge finder i det ene år sted ved afvikling af 3+1 uge i sommerperioden og 2 uger i vinterperioden for halvdelen af redderne. Den anden halvdel af redderne afvikler 3 uger i sommerperioden og 2+1 uge i vinterperioden. Næste år afvikles modsat etc. For døgnvagten udløses i stedet for friugen 3 døgn, der afvikles med 1 døgn i sommerperioden og 2 døgn i vinterperioden. Anden afvikling af ferien kan aftales med den enkelte medarbejder, jf. ferieloven, hvilket tilsvarende kan ske for friugen. I tilfælde af fratræden skal ikke-afholdt friuge afvikles i opsigelsesperioden. Finder afvikling ikke sted, udbetales i stedet fuld løn. I tilfælde af opsigelse fra virksomhedens side kan friugen ikke varsles til afholdelse i opsigelsesperioden. Stk. 5. Seniorordning Medarbejdere kan vælge at indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. I en seniorordning konverteres hele eller en del af pensionsbidraget, jf. 12, til seniorfridage. Der kan maksimalt konverteres så stor en del af pensionsbidraget, at forsikringsordningen, bidrag til sundhedsordning og administrationsomkostningerne fortsat dækkes. Det konverterede pensionsbidrag overføres til medarbejderens seniorfrihedskonto. Konverteringen i en seniorordning ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden. Medarbejderen skal senest 1. november give virksomheden skriftlig meddelelse om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning i det kommende kalenderår og i så fald, hvor stor en andel af pensionsbidraget vedkommende ønsker at konvertere. Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i de følgende kalenderår. Medarbejderen kan dog hvert år inden 1. november meddele virksomheden om der ønskes ændringer for det kommende kalenderår. Ved seniorordningens første år sker konverteringen fra og med den måned, hvori medarbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Placeringen af seniorfridage sker under hensyntagen til virksomhedens drift og efter de samme regler, som er gældende for placeringen af friuge, jf. 7, stk. 4. Ved kalenderårets udløb og ved fratræden opgøres saldoen på seniorfrihedskontoen og restbeløbet udbetales. 8. Ferie I henhold til Ferieloven gives der ferie med løn samt et ferietillæg. Ferietillægget udgør 2½% af den løn, der er indtjent i det foregående optjeningsår. Ved fratræden beregnes feriegodtgørelse med 12½% af den ferieberettigede løn. Ferie gives i henhold til Ferieloven. Ferieoverenskomst er indgået, jf. B. Tillægsaftaler m.v. Ferietillægget udbetales sammen med lønnen for april måned.

18 12 9. Særlig opsparing Der opspares særlig opsparing af den ferieberettigede løn som følger: : 1,3% : 1,7% : 2,0% I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse og ferietillæg. Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. 10. Uniformer Uniform og uniformsgenstande med videre ydes i henhold til Korpsets uniformsreglement. Uniformer og uniformsgenstande med videre forbliver Korpsets ejendom. 11. Tryghedsbestemmelser Stk. 1. Parterne er enige om at tilstræbe størst mulig tryghed i ansættelsen. Stk. 2. Der gælder nedennævnte opsigelsesvarsler. Stk. 3. I prøveåret Det første ansættelsesår er et prøveår begrundet med et ønske fra overenskomstens parter om at få ansat det bedst kvalificerede personale. a. Inden og senest ved prøveårets udgang skal der tages stilling til fastansættelse (forbliven i Korpset). Afgørelsen herom træffes af stationens uddannelsesudvalg bestående af stationsleder, de tekniske ledere, der har med uddannelsen at gøre, samt tillidsmanden. Samme udvalg har ansvaret for, at det i prøvetiden krævede vedrørende tjeneste og uddannelse efterleves, og udvalgets enkelte medlemmer har således mulighed for at gøre indsigelse, såfremt kravene ikke efterkommes. b. Udvalget afholder personlig samtale efter 6 måneders ansættelse. c. Ved afskedigelse inden for prøveåret har den pågældende ret til at begære skriftlig oplysning om grunden til afskedigelsen. d. I prøveåret gælder der et gensidigt opsigelsesvarsel på én måned til den 1. eller den 15. i en måned at regne. Stk. 4. Efter prøveårets udløb Efter prøveårets udløb gælder følgende opsigelsesvarsel for fastansat personale: Et varsel på: Inden udløbet af: 3 måneder 2 år og 9 måneder 4 måneder 5 år og 8 måneder 5 måneder 8 år og 7 måneder 6 måneder Herefter Det af overenskomsten omfattede personale er uanset beskæftigelsens længde altid berettiget til at fratræde med 1 måneds varsel, med mindre der er truffet særlig aftale om forlænget opsigelse.

19 13 a. Inden afskedigelse af personlig karakter kan finde sted, skal der gives en skriftlig advarsel. Det skal af advarslen fremgå, at gentagelse af det forhold, som har medført advarslen, vil kunne medføre afskedigelse. Tillidsmanden inddrages, inden der gives skriftlig advarsel. b. Ved enhver afskedigelse kan den pågældende begære skriftlig oplysning om grunden til afskedigelsen. c. Hvis der skal reduceres i personalestyrken inden for et arbejdsområde, vil kvalifikationer i relation til de opgaver, der fremover skal udføres, blive lagt til grund ved vurderingen af den fremtidige bemanding. Udgangspunktet er bemandingen inden for overenskomstens dækningsområde i Region Hovedstaden, jf. 1. Andet kan aftales lokalt. Blandt medarbejdere med lige kvalifikationer sker reduktioner efter et anciennitetsprincip, således at medarbejdere med lav overenskomstanciennitet opsiges før medarbejdere med højere overenskomstanciennitet. I en situation med reduktioner har medarbejderen ret til optagelse i den centrale jobbank i Falckkoncernen i Danmark. Jobbanken omfatter medarbejdere, som ønsker en fortsat tilknytning til Falck, med minimum 1 års anciennitet på opsigelsestidspunktet, medmindre andet aftales. Der skal samtidig ske en individuel kompetenceafklaring af medarbejderen med henblik på at afdække den enkeltes kompetencer i forhold til de jobfunktioner, som medarbejderen måtte have interesse i. Tillidsmanden medvirker ved kompetenceafklaringen, såfremt medarbejderen ønsker det. I forbindelse med den individuelle kompetenceafklaring skal man være opmærksom på, om der i kraft af eksisterende overenskomstbestemmelser kan iværksættes nødvendig omskoling f.eks. via Uddannelsesfonden. Såfremt en medarbejder i jobbank søger en ledig stilling, har medarbejderen ret til at komme til ansættelsessamtale. Såfremt medarbejderen er kvalificeret til stillingen, har medarbejderen fortrinsret frem for en ansøger, som ikke i forvejen er ansat i Falck, såfremt der er tale om en ansættelse inden for overenskomstens dækningsområde. De nærmere vilkår for jobbanken følger de af HSU fastlagte retningslinjer. d. Medarbejdere, som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, har ret til frihed med løn i op til to timer - placeres hurtigst muligt efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen. Stk. 5. Funktionærlovens 2a om fratrædelsesgodtgørelse er gældende ved opsigelser, som finder sted fra virksomhedens side. Stk. 6. Kollektiv ulykkesforsikring. Medarbejderne er dækket af den af Korpset tegnede kollektive ulykkesforsikring. 12. Pension Stk. 1. Medarbejderne er omfattet af en arbejdsmarkedspension, hvortil der af den skattepligtige løn (bortset fra ferietillægget jf. 8) indtil udgangen af den måned, hvori den pågældende medarbejder fylder 67 år, betales følgende: Arbejdsgivers bidrag 8,0% Ansattes bidrag 4,0% Bidrag i alt 12,0%

20 14 Stk. 2. Ordningen omfatter medarbejdere over 18 år og med 9 måneders anciennitet. For EUD-elever er aldersgrænsen 20 år. Kravet til anciennitet bortfalder dog, hvis medarbejderen ved ansættelsen allerede er omfattet af en arbejdsmarkedspension. Stk. 3. Medarbejdere, der som følge af efterløn eller pensionering fratræder Falck, og efterfølgende ansættes som timelønnede medarbejdere, får udbetalt arbejdsgivers pensionsbidrag sammen med lønnen. Pensionsbidrag under barselsorlov Stk. 4. Med henblik på at forøge kvindelige medarbejderes samlede pensionsindbetaling, indbetales under de 14 ugers barselsorlov et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Pensionsbidraget udgør: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/pr. måned Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/pr. måned Samlet bidrag kr. pr. time/pr. måned ,00/1.120,00 3,50/560,00 10,50/1.680, ,50/1.360,00 4,25/680,00 12,75/2.040,00 Til deltidsansatte indbetales et bidrag svarende til den aftalte arbejdstid. Stk. 5. Medarbejdere kan anmode om, at arbejdsgiveren løbende foretager indbetaling af et ekstra lønmodtagerbidrag til pensionsordningen. Anmodningen, herunder anmodning om ophør/ændring af ekstra indbetaling af lønmodtagerbidrag kan ske én gang årligt med virkning fra 1. december. Ekstra lønmodtagerbidrag skal være et fast kronebeløb. Evt. administrative omkostninger i forbindelse hermed er medarbejderen uvedkommende. Den ekstra indbetaling anvendes alene til forøgelse af opsparingen. 13. Fonde Stk. 1. Uddannelses- og kompetencefond a) Til Uddannelsesfonden betaler Korpset kr. 10,00 pr. måned pr. ansat under overenskomsten. b) Med virkning fra 1. marts 2014 indbetales desuden kr. 780,00 pr. år pr. ansat under overenskomsten til Uddannelsesfonden til brug for kompetenceudvikling. Vedtægterne godkendes af Falck Danmark A/S og 3F/CF. Hvis Folketinget i overenskomstperioden vedtager regler, der på efteruddannelsesområdet fastsætter yderligere betalingsforpligtelser eller forpligtelser i øvrigt for overenskomstparterne, virksomheden og/eller medarbejderne, bortfalder pkt. b). Stk. 2. Fagbevægelsens uddannelsesfond Til fagbevægelsens uddannelsesfond betaler Korpset det til enhver tid fastsatte beløb mellem DA/LO. Stk. 3. Falck/3F-kontoen Til Falck/3F-kontoen betales 20% af det til enhver tid fastsatte beløb mellem DA/LO i henhold til stk. 2. Beløbet tilfalder Falck/3F-kontoen og 3F/redderkontoen med ½ til hver konto.

Falck-reddere i Provinsen

Falck-reddere i Provinsen Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i Provinsen Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen OVERENSKOMST MELLEM 3F OG DI OVERENSKOMST

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DI OVERENKOMST II (DSA) V/ DI GÆLDENDE FOR AMBULANCETJENESTE OG REDDERARBEJDE FALCK DANMARK A/S 2012-2014

OVERENSKOMST MELLEM DI OVERENKOMST II (DSA) V/ DI GÆLDENDE FOR AMBULANCETJENESTE OG REDDERARBEJDE FALCK DANMARK A/S 2012-2014 OVERENSKOMST MELLEM 3F OG DI OVERENKOMST II (DSA) V/ DI GÆLDENDE FOR AMBULANCETJENESTE OG REDDERARBEJDE I FALCK DANMARK A/S 2012-2014 Indholdsfortegnelse A. OVERENSKOMSTEN... 1 1. Overenskomstens område...

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde: Orientering nr. 14/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2017/2020 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2017 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Overenskolnstforhandlingerne 2014

Overenskolnstforhandlingerne 2014 Overenskolnstforhandlingerne 2014 3F TranSI)Ortgruppen )ansk Erhverv AI bejdsgiver Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for for en 3-årig periode.

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Orientering nr. 8/2017 Løn- og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST 2017/2020. Falck-reddere i København

OVERENSKOMST 2017/2020. Falck-reddere i København OVERENSKOMST 2017/2020 Falck-reddere i København Redderoverenskomst i København mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Chaufførernes Fagforening, København gældende for Ambulancetjeneste og redderarbejde

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 7/2017 Løn og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

DRIFTSLEDERE OVERENSKOMST

DRIFTSLEDERE OVERENSKOMST DRIFTSLEDERE OVERENSKOMST 2017 2020 Indgået mellem FOA og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området DI nr. 794555 2017 2020 OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for driftsledere

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernbaneoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2007-2010 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Overenskomsten er gældende for

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet. DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S

HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S VERENSKOMST HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Thy-Mors DI nr. 794581 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Fællesoverenskomst for provinsen for en 3- årig

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Overenskomst. Søfartens Ledere. Copenhagen Malmö Port AB. Vagtchefer og Havneassistenter. mellem. for - 1 -

Overenskomst. Søfartens Ledere. Copenhagen Malmö Port AB. Vagtchefer og Havneassistenter. mellem. for - 1 - Overenskomst mellem Søfartens Ledere og Copenhagen Malmö Port AB for Vagtchefer og Havneassistenter gældende fra 1. april 2014 til 31. marts 2017-1 - 1 Overenskomstens område Overenskomsten er gældende

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DRIFTLEDERE OVERENSKOMST For driftledere i Arriva Danmark A/S HT området FOA. Arriva Danmark A/S. Indgået mellem. DI nr.

DRIFTLEDERE OVERENSKOMST For driftledere i Arriva Danmark A/S HT området FOA. Arriva Danmark A/S. Indgået mellem. DI nr. VERENSKOMST DRIFTLEDERE OVERENSKOMST 2014 2017 For driftledere i Arriva Danmark A/S HT området Indgået mellem FOA og Arriva Danmark A/S DI nr. 794555 2014 2017 OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

AFTALE. Mellem VESTFORSYNING ERHVERV AIS NUPARK HOLSTEBRO AC-ORGANISATIONERNE INGENIØRFORENINGEN I DANMARK OG DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING

AFTALE. Mellem VESTFORSYNING ERHVERV AIS NUPARK HOLSTEBRO AC-ORGANISATIONERNE INGENIØRFORENINGEN I DANMARK OG DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING AFTALE Mellem VESTFORSYNING ERHVERV AIS NUPARK 51 7500 HOLSTEBRO Og AC-ORGANISATIONERNE INGENIØRFORENINGEN I DANMARK OG DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING Q( VESTFORSYNING 1, GYLDIGHEDSOMRÅDE Denne aftale

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler 1998 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Generelle vilkår for butiksfunktionærer i Coop Danmarks butikker

Generelle vilkår for butiksfunktionærer i Coop Danmarks butikker Generelle vilkår for butiksfunktionærer i Coop Danmarks butikker Aftale mellem Coop Danmark A/S og DLO/Butiksfunktionærgruppen (BF) 2017/2020 1 2 1 Indledning Stk. 1. Coop Danmark og BF har indgået nærværende

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Orientering nr. 11/2017 Løn og arbejdsforhold 21. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F OK-20l7 Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund gældende for faglærte (herefter kaldet Faglærteoverenskomsten)

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 17. marts 2017 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 16. marts 2017 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen indgået aftale om fornyelse af

Læs mere

Overenskomstbestemmelser for HTS-Kompetenceudviklingsfond

Overenskomstbestemmelser for HTS-Kompetenceudviklingsfond Opdateret 17-09-2012 Overenskomstbestemmelser for HTS-Kompetenceudviklingsfond 24. Kompetenceudvikling Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til - under fornødent hensyn til virksomhedens forhold

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

> OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST STUDERENDE I KL

> OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST STUDERENDE I KL > OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST STUDERENDE I KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn...

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere